Page 1


Step 1

ต้องค้นหาข้อมูลก่อน!! โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “OPAC หรือ

WebOPAC” 1. เข้าไปที่ http://www.library.kku.ac.th/library/opac/opac.php เพื่อค้นหาหนังสือ ทั่วไป งานวิจัย วิทยานิพนธ์ Project Report บทความวารสาร หรือสื่อโสตทัศนวัสดุ ตลอดจน ทรัพยากรอื่นๆ ของห้องสมุดก่อน เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ให้เข้าสู่ Step 2 ศึกษาวิธีสืบค้นข้อมูล ได้ที่http://lib20.kku.ac.th/infoliteracy/index.html หรือติดต่อเข้าอบรมหลักสูตร How to Seek Information on Library Web OPAC (ได้หน่วยกิจกรรม = 0.33 หน่วย) เพื่อเรียนรู้วิธีค้นหา ทรัพยากร, การ Login to “My Account” in the Library Catalog to : ยืมต่อด้วยตนเองทาง ออนไลน์, ตรวจสอบประวัติการยืมคืน จัดเก็บประวัติการยืม และการจองหนังสือด้วยตนเองทาง ออนไลน์

Step 2

ตรวจสอบรายการ เช่น สถานที่ เลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือ

และสถานภาพ 2.1 เมื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ให้ตรวจสอบรายการ เช่น เลขเรียกหนังสือและสถานภาพก่อน!! นะคะ

สถานที่ , เลขหมู่หรือ

- ตรวจสอบสถานที่ เพื่อให้ทราบว่า หนังสือหรือทรัพยากรที่ต้องการจัดเก็บไว้ที่ ห้องสมุดใด เพราะสิ่งพิมพ์ที่ค้นหาเหล่านี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในหอสมุดกลางและห้องสมุดประจาคณะ ต่างๆ ในสังกัดของสานักวิทยบริการอีก 13 แห่ง หากไม่ตรวจสอบก่อน อาจไปหาผิดที่ เสียแรง เสียเวลาค่ะ - ตรวจสอบสถานภาพว่า หนังสือหรือทรัพยากรที่ต้องการถูกยืมออกหรือไม่ หรือ ยังให้บริการอยู่บนชั้น หรือส่งซ่อม ฯลฯ และเมื่อมั่นใจแล้วว่าหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดใด และยังอยู่บน ชั้นพร้อมให้บริการ ในลาดับต่อไป - เลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือ ให้จดเลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือ เพื่อไปหยิบ หนังสือหรือทรัพยากรบนชั้น


2.2 จากภาพด้านล่าง เมื่อตรวจสอบสถานที่แล้ว พบว่า เอกสารจัดเก็บอยู่ที่ Main คือ หอสมุดกลาง เป็นหนังสือ 1 เล่ม เป็นสื่อโสตทัศนวัสดุ 2 รายการ และจัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ 2 เล่ม เป็นสื่อโสตทัศนวัสดุ 2 รายการ สถานภาพ คือ ดูที่ชั้น แสดงว่า หนังสือและ สื่อโสตทัศนวัสดุให้บริการอยู่บนชั้น ส่วนคาว่า จัดหมวดหมู่ฯ คือยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดหมวดหมู่ ปัจจุบน ั ยังไม่ได้นาออกให้ บริการบนชั้น เป็นต้น เมื่อได้คาตอบแล้ว ผู้ค้นก็สามารถเลือกที่จะไปใช้บริการได้ทุกห้องสมุดในสังกัดของสานัก วิทยบริการ จากนั้นก็จดเลขหมู่ QA76.5 ร495 2544 แล้วไปหยิบหนังสือบนชั้นด้วยตนเอง แต่หาก เป็นสื่อโสตฯ ที่หอสมุดกลางจะให้บริการแบบชั้นปิด ผู้ค้ นต้องจดเลขหมู่ไปให้เจ้าหน้าที่ เพื่อหยิบสื่อ ฯ ให้ (ไม่ต้องหยิบเองนะคะ) กรณี ผู้ค้นจะไปหยิบหนังสือหมวด QA76.5 ร495 2544 ที่หอสมุดกลางจะไปที่ชั้น ไหนล่ะ ? เพราะในนี้ไม่เห็นบอกรายละเอียดใดๆ เลย!! ต้องใช้ความจานิดนึงค่ะ - หนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขหมู่ตั้งแต่หมวด A-P อยู่ชั้น 5 - หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขหมู่ตั้งแต่หมวด Q-Z อยู่ชั้น 6 ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ จะจัดเก็บอยู่ที่ชั้น 6 เพราะขึ้นต้นด้วยอักษรตัว Q เป็นต้น ส่วนทรัพยากรประเภทอื่นๆ หากผู้ค้นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกเข้าไปที่ หัวข้อ ภายใต้สถานที่ จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสสถานที่ ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ ตลอดจน คาอธิบายสถานภาพต่างๆ

รายละเอียดประกอบด้วย สถานที่จัดเก็บหนังสือ , ชื่อเรื่อง, สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์และปีที่พิมพ์ , พิมพ์ครั้งที่ 4

สิ่งที่ต้องตรวจสอบเสมอ สถานที่ = สถานที่จัดเก็บทรัพยากร เลขหมู่ = หมวดหมู่ของทรัพยากร สถานภาพ = บอกสถานะปัจจุบันของ ทรัพยากร จารหัสเหล่านี้ไม่ได้ ว่า หมายถึง ห้องสมุดใด และทรัพยากรประเภทใด แค่ใช้เม้าส์คลิกที่ บรรทัดใดบรรทัดหนึ่งในช่องสถานที่ ก็จะได้ คาตอบว่าทรัพยากรรายการนี้จัดเก็บอยู่ที่ชั้น ไหน พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ที่สาคัญ


Step 3

ขั้นตอนการหาทรัพยากรบนชั้น

- ถ้าค้นหา หนังสือทั่วไป งานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุบนชั้น ข้อมูลที่ใช้ ค้นหา คือ เลขหมู่ - ถ้าค้นหา บทความวารสาร สิ่งที่ต้องใช้ค้นหา คือ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือนปีและ เลขหน้า

ตัวอย่าง การจัดเรียงหนังสือหรือทรัพยากรบนชั้น 3.1 การจัดเรียงหนังสือหรือทรัพยากรบนชั้น ห้องสมุดจะจัดเรียงตามลาดับเลขหนังสือจาก หมวด A-Z และเรียงจากเลขน้อยไปหามาก จากซ้ายมือไปขวามือ และเรียงจากชั้นบน มาชั้นล่าง เริ่มหาจาก ซ้ายไปขวา บนลงล่าง

3.2 เลขหมู่ที่เหมือนกัน จะเรียงตามอักษรย่อของชื่อ ผู้แต่ง หากชื่อผู้แต่งซ้ากันจะเรียงตามอักษรย่อของชื่อเรื่อง

QA1 ก482 2544

QA74 อ186 2546

QA76. 5 ร495 2544

QB6 ป367 2542

QC1 ถ418

QC20 ป411

QM23 อ22 c.3

R106 ก169 2533

TS 1892 จ723ก

TS 1892 จ723ค

TS 1892 จ723ต

TS 1892 จ723ร

3.3 หากเลขหมู่ของหนังสือ หรือรายงานการวิจัยซ้ากัน จะจัดเรียงตามลาดับปีที่พิมพ์ ตัวอย่างเช่น K 7340 ศ321 2551

K 7340 ศ321 2552

K 7340 ศ321 2553

K 7340 ศ321 2554

3.4 การเรียงวิทยานิพนธ์ บนชั้นจะเรียงตามลาดับอักษรหมวด A-Z ของหมวดหมู่ใหญ่ แล้วตามด้วยเลขผู้แต่ง หากเลขผู้แต่งซ้ากันจะเรียงตามอักษรย่อของชื่อเรื่อง และเรียงวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศตามหลังภาษาไทย เช่น วพ G ก771

วพ JA ช154

วพ JC ส831

วพ K จ684

วพ L ก786

วพ LB ก188ป

วพ M น294

Thesis PE B944

Thesis PL M294


3.5 การเรียงรายงานของนักศึกษา (Project Report) เรียงตามอักษรย่อของคณะ/ สาขาวิชา หากชื่อย่อซ้ากันจะเรียงตามเลขผู้แต่งและปีพิมพ์ Pro.re. P/Bo ก425 2547

Pro.re. P/Cp อ997 2552

Pro.re. TE/Bi ก389 2547

Pro.re. TE/F จ713ว 2552

ชื่อวารสาร, ปี ที่ ฉบับที่,เดือนและปี พิมพ์

ตัวอย่าง การจัดเรียงวารสารบนชั้น วารสาร จัดเรียงตามลาดับอักษรชื่อวารสาร ก- ฮ และ A-Z ภายใต้ชื่อ จัดเรียงตามปีที่ (Volume) ฉบับที่ (Number) ห้องบริการ วารสารภาษาไทยอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 2 ประกอบด้วย ชั้นให้บริการ วารสารใหม่ และชั้นให้บริการวารสารฉบับปลีกและฉบับเย็บเล่ม (เล่ม สีส้ม ) ส่ วนวารสารภาษาต่างประเทศให้บริการที่ชั้น 3 อาคาร 2 ประกอบด้วย ชั้นให้บริการวารสารใหม่ ฉบับปลีกและฉบับเย็บเล่ม (สีเขียว) ข้อมูลที่ให้ค้นหาวารสาร คือ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือนปี และ เลขหน้า ตัวอย่างเช่น วารสารกรมการแพทย์ 35, 1 (ม.ค. 2553) 48-57

กระดูกงู

ใกล้หมอ

ขอนแก่น เวชสาร

ข่าวการ ไฟฟ้า

วารสาร กรมการ แพทย์

สัตว แพทย สาร

สาร ศิริราช

อนุสาร อสท.

IT Review

กรณี ค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรบนชั้นที่จัดให้บริการในหอสมุดกลางแล้วไม่พบ ขั้นแรก โปรดตรวจสอบรายการจาก OPAC อีกครั้ง ให้ชัดเจน และตรวจดูที่ชั้นพักหนังสือหรือกรอก “คาร้อง แจ้งรายการหาหนังสือที่ไม่พบ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตัวเล่ม โดยติดต่อที่โต๊ ะบริการตอบ คาถามและช่วยการค้นคว้าประจาแต่ละชั้น หรือติดต่อที่โต๊ะบริการสารสนเทศ เพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ

find book on a bookshelf  

find book on a bookshelf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you