{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Jarné inšpirácie Textilné pojmy od A po Z Èo prichádza s jarou?

Marec

- mesiac knihy

Fašiangy, Turíce, Ve¾ká noc


OBSAH ÈÍSLA Textilné pojmy od A po Z svetom textilu sprevádza Monika Jar/ leto 2020 To najlepšie zo svetovej módy pod¾a Loren

Fašiangy, Turíce, Ve¾ká noc bude... A èo prinesie? Verka vám povie. Novinky zo sveta módy alebo módny mix pod¾a Sáry K. Triedna uèite¾ka vie, èo o èom je Splnený sen Slávky Vlasovej Jarné inšpirácie Sofiin zoznam "must have" tejto sezóny BZVIL - textilná minulos Ružomberka Vypátrala VeronikaS.


Marec - mesiac knihy Zuzka vie, ako by lepším èlovekom

Luckine dobré rady Ako zabojova s jarnou únavou? Jar v šatníku Nakupujte s Chiarou Spýtajte sa Betky, èo znamenajú Jarné pranostiky V marci musíte vidie! Presvedèí vás Alica Alenka,

Kam za kultúrou?

Tento èasopis vznikol poèas nariadeného samoštúdia a dištanèného vzdelávania v marci 2020 poèas pandémie vírusu Covid-19. Na jeho vytvorení sa podie¾ali študentky odborov ODI prvého a druhého roèníka v rámci predmetov informatika a poèítaèová grafika.


SPLNENÝ SEN

Slávky Vlasovej Slávka Vlasová je odevná dizajnérka, ktorá už nieko¾ko rokov tvorí súèas našej módnej scény. Patrí medzi mladšiu generáciu nárhárov, ktorá vznikla v novom slovenskom prostredí po roku 1989. A s hrdosou ju môžeme zaradi do skupiny tých, ktorí svoje odborné vzdelanie nadobudli v priestoroch našej školy. Rodáèka z Turèianskych Teplíc vyštudovala odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov, ktoré bolo v minulosti priamym predchodcom študijného odboru odevný dizajn. Svoj talent prejavila nielen poèas štúdia na našej škole, ale aj na VŠVU v Bratislave, kde ho úspešne rozvíjala pod vedením doc. Júlie Sabovej v Ateliéri odevnej tvorby. ? Z jej zaèiatkov treba upozorni na úèas vo viacerých roèníkoch medzinárodnej súaže Brillance Fashion Talent (neskôr Rexona Crystal Collection), ktorá bola zameraná na vyh¾adávanie talentov najmä medzi študentmi a mladými ¾uïmi. V rokoch 2009 a 2010 sa opakovane dostala medzi finalistov tejto súaže a tak sa zapísala do pamäte nielen odbornej poroty, ale aj milovníkov a sledovate¾ov módnych udalostí. ! G Po úspešnom ukonèení vysokoškolského štúdia nastal èas na naštartovanie vlastnej profesijnej kariéry. A aj to Slávka zvládla. Svoje predstavy o budúcnosti módnej dizajnérky zaèala plni s vedomím, že sa púša na ne¾ahkú cestu. Zruèná a pracovitá absolventka vyzbrojená odhodlaním, talentom a podporou zo strany rodiny premieòala svoje sny na skutoènos.%

Návrhy modelov finálovej kolekcie Brillance Fashion Talent 2009

A oplatilo sa. Dostavil sa úspech. :) Predvedenie vlastnej kolekcie v rámci súaže Nové tváre módnej scény pri Bratislavským módnych dòoch (BMD) 2012 prinieslo ocenenie vynaloženej práce. & K získanému titulu objavu sezóny dostala aj možnos prezentova nielen seba, ale aj celé Slovensko vysúpením v New Yorku. Pod záštitou slovensko-americkej nadácie +421 Foundation tak kolekcia inšpirovaná slovenskou ¾udovou výšivkou prekroèila hranice Európy. ü Nadácia +421 Foundation je nezisková organizácia, ktorej cie¾om je sprostredkovanie kultúrnych stykov medzi SR a USA. Organizovaním pravidelných podujatí predstavuje tvorbu slovenských umelcov americkému publiku. Jednou z takýchto akcií je aj Slovak Fashion Night. Výažok z nej je venovaný na charitu. https://www.slideshare.net/foundation421/421-foundation-inc-who-we-are

Zdroje: https://www.facebook.com/Plus421Foundation/photos/ http://portal.galanda.sk/?id_menu=10587&module_action__19098__id_art=28323#m_19098 http://www.nevesta.sk/vyhraj-svadobne-saty-slavomira-vlasova-by-nevestask-article-38903-1923.aspx


Slovak Fashion Night 2013

Nadviazanie spoluprácie s touto nadáciou prinieslo Slávke ïalšie príležitosti a výzvy. Okrem úèasti na celoslovenských akciách predviedla Slávka svoje odevy aj Jej Velièenstvu krá¾ovnej Sirikit. Návštevníci festivalu na oslavu hodvábu v Bangkoku mohli obdivova popri kráse tradièných thajských odevov aj hodvábne kreácie slovenskej dizajnérky. Ve¾ký úspech jej vystúpenia priniesol pozvanie aj do nasledujúceho roèníka podujatia. A tak v roku 2019 Slávka letela do tejto exotickej krajiny opä. ñ

V súèasnosti sa Slávka pripravuje na ïalšiu etapu svojho života. V tomto prípade však nie profesijného, ale osobného. Malej Eve èoskoro pribudne súrodenec. Bude to ïalšia slovenská módna návrhárka? Módný návrhár?? Èas ukáže. Nateraz Slávke držíme palce a tešíme sa na jej návrat medzi nás. „ Aký vzah má Slávka k folklóru, ktorého módneho návrhára obdivuje a aké sú jej ciele? Dozviete sa TU: https://www.moda.sk/magazin/vitazka-minuleho-rocnika-bmd-slavomira-vlasova-excelovala-tentoraz-na-slovakfashion-night-2013-v-new-yorku https://www.moda.sk/magazin/rozhovor-newyorskej-scene-ukazem-slovensku-ludovu-tradiciu-hovori-slavomiravlasova https://myturiec.sme.sk/c/20865359/art-deco-nekonecna-inspiracia-pre-odevnu-dizajnerku.html http://www.turciansketeplice.sk/download_file_f.php?id=1092016 Z odporúèaných rozhovorov so Slávkou Vlasovou aspoò úryvok: "Aké sú vaše plány do najbližšej budúcnosti? V podstate niè neplánujem, pretože sa snažím ži v prítomnosti. To, èo sa mi naskytne ma poteší, beriem veci tak, ako prídu a snažím sa neplánova. Živi sa tým, èo ma baví. Preto by bolo úžasné, keby som sa mohla živi mojou tvorivou èinnosou. To by bol môj sen." (Z rozhovoru zverejnenom 14. mája 2013 na portáli Moda.sk ) https://www.moda.sk/magazin/vitazka-minuleho-rocnika-bmd-slavomira-vlasova-excelovala-tentoraz-na-slovak-fashion-night2013-v-new-yorku) Zdroje: https://www.sashe.sk/vlasova.slavomira/detail/a.d.kabat-exklusive-skladom https://www.miss-slovensko.sk/2009/10/21/missky-predvadzali-na-brillance-fashion-show-talent/ https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/1397274/the-style-of-hm-queen-sirikit


Profile for kkrristina

SUPiny1  

SUPiny1  

Advertisement