Page 1

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

26. FEBRUAR 2014

OPSAMLING PÅ GRUPPEDRØFTELSER OM DET POLITISKE ANSVAR FOR SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Politisk dialogmøde afholdt den 25. februar 2014

Gruppedrøftelserne satte fokus på to overordnede temaer: 

Det poliske ansvar for udvikling og afvikling af tilbud på det specialiserede socialområde

Hvordan man bruger KKR til sikring af politisk fokus på styring og effektivitet i den enkelte kommune

Gruppedrøftelserne to udgangspunkt i følgende fire spørgsmål: 1. Hvilke tiltag i forhold til højtspecialiserede tilbud/målgrupper har jeres kommune gennemført på det specialiserede socialområde? (nye tilbud, afvikling af tilbud, metodeudvikling mv.) 2. Hvilke tiltag i forhold til sikring af styring og effektive tilbud har jeres kommune gennemført på området 3. Hvilken rolle kan KKR have i forhold til tværgående koordinering mv.? 4. Hvilke temaer mener I er vigtige for KKR-arbejdet?

CENTRALE POINTER FRA DRØFTELSERNE I GRUPPER Ad 1: 

Flere kommuner nævner, at de i forbindelse med overtagelsen af institutioner fra amtet løbende har moderniseret dem i form af fysiske renoveringer og metodeudvikling.

Kommunerne har udviklet tilbuddene, således at det er blevet muligt at hjemtage borgere som førhen boede i andre kommuner. Et gennemgående træk er også, at de institutioner som kommunerne overtog fra amterne var utidssvarende – og i mange tilfælde svære at ”sælge” til andre kommuner/nye beboere, da fx pårørende synes tilbuddene var for ringe i form af bl.a. meget få kvadratmeter. Det har medført en reduktion af pladser i nogle kommuner.

En kommune nævnte, at de har oprettet et udrednings- og afklaringstilbud efter § 107 med otte pladser til yngre borgere med sindslidelse. Formålet er at afklare borgeren ift. fremtidige bomuligheder med udgangspunkt i mindst indgribende foranstaltning. Udgangspunktet er, at borgeren kan bo der i maks. 6 mdr. med mulighed for forlængelse. Flere borgere er efterfølgende kommet i eget hjem med fleksibel støtte. Tilbuddet har deltaget i Socialstyrelsens 1


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

brobygningsprojekt, hvor der er udviklet et afklaringsværktøj med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden. Det har både økonomisk og fagligt været en god investering. Der har været et godt flow i borgergruppen - de fleste har gennemført forløb på 6-7 mdr. 

Flere kommuner nævner grundige udregninger og revisitation , samt at fokus er ændret for et omsorgsperspektiv til et udviklingsperspektiv.

Inklusionsdagsordenen nævnes specifikt i forhold til uddannelse/efteruddannelse af relevant personale, så de får de nødvendige kompetencer og sprog, til at kunne håndtere nye situationer i det daglige.

Arbejdet med effekt og evidens fremhæves af flere kommuner, og at man skal turde at stille krav til borgeren.

Ad 2: 

Flere kommuner nævner, at der er tæt økonomisk opfølgning, fx ved kvartalsmæssige budgetopfølgninger, og at henstillingerne fra KKR om taksttilbageholdenhed er blevet fulgt.

Kommunerne nævner styringsredskaber som større adskillelse mellem leverandørområdet og myndighedsområdet, gennemskuelighed i visitation, udarbejdelse af kvalitetsstandarder og løbende evalueringer

Der arbejdes også med ydelsesbeskriver som sikrer gennemsigtighed i tilbuddene, således at køber ved, hvad de får.

En række kommuner nævner samarbejde mellem nabokommuner for at sikre nærhed og specialisering, hvor det er nødvendigt.

Flere kommuner nævner, at de har eller er i færd med at udarbejde en masterplan for området, som også har fokus på styring af økonomien.

Ad 3: 

Deltagerne nævner, at KKR har en vigtig funktion i forhold til koordineringen af de højt og mest specialiserede tilbud. Alle kommuner er både køber- og sælgerkommuner, og er derfor gensidig afhængige af hinanden. Koordineringen heraf er omfattende og kompliceret, hvorfor KKRs rolle er vigtig.

Deltagerne mener, at KKR har en stor og vigtig rolle i forhold til videndeling, fx af nyeste forskningsresultater/praksisviden (koordinering med VISO er vigtig i denne sammenhæng)

KKR må ligeledes gerne have fokus på tværgående koordinering af metodeudvikling og kompetenceudvikling. Der mangler grundlæggende bedre opfølgning på hvilke erfaringer, der gøres i andre kommuner i forhold til metodeudvikling i den faglige indsats. Kommunerne arbejder med ensartede problemstillinger, og det er vigtigt at inddrage hvad der har fungeret/ikke fungeret i andre kommuner. 2


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Kvalitet – flere deltagere nævner, at det er vigtigt, at KKR spiller en rolle i forhold til kvaliteten af de tilbud, der udbydes i hovedstadsregionen

Ad 4: I forbindelse med drøftelserne nævnes en række temaer og områder, som kunne være relevant for KKRarbejdet fremadrettet: 

Fælles kvalitetsstandarder på tværs af kommunerne for nogle af områderne

Effekt, evidens og dokumentation

Takststyring, differentiering af takster og gennemsigtighed

Fokus på hjemløse, plejekrævende borgere med misbrug, psykisk lidelse og udviklingshæmning

Fokus på boliger, der er til at betale for borgerne, særligt for unge på overførselsindkomster – ikke direkte et område for KKR, men et boligpolitisk spørgsmål, som i høj grad påvirker tilbuddene på området.

Samarbejde og inddragelse – flere deltagere ønsker at KKR skal være mere synlig for de kommunale udvalg. Der er et ønske om, at yde politisk indflydelse på et tidligere tidspunkt i arbejdet med Rammeaftalen. I forlængelse heraf er der også et ønske om flere, og evt. længere, fællesarrangementer for politikere/fagudvalg i KKR-regi.

Oversigt over fordeling af tilmeldte ved borde Nedenfor fremgår de tilmeldte deltageres fordeling ved bordene i forbindelse med gruppedrøftelser. Bord 1 Allerød Kommune Allerød Kommune Brøndby Kommune Brøndby Kommune Brøndby Kommune

Birgitte A. Rasmussen Olav B. Christensen Eva Roed Per Jensen Tine Larting

Egedal Kommune

Vicky Holst Rasmussen

Egedal Kommune

Ole B. Hovøre Jytte Therkildsen (ordstyrer) Jesper Hegelund Bertelsen (skriftlig opsamling)

Albertslund Kommune Fælleskommunalt sekretariat, Social og Uddannelse

Formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget Sundheds- og Velfærdsudvalgsmedlem Social- og Sundhedsudvalgsformand Social- og Sundhedsudvalgsmedlem Sektorchef, Handicap, Psykiatri og Misbrug Udvalgsmedlem på det specialiserede socialområde for børn og unge samt voksne Udvalgsmedlem på det specialiserede socialområde for børn og unge samt voksne Direktør Specialkonsulent

3


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Bord 2 Egedal Kommune

Anne-Mie Højsted Johansen

Egedal Kommune Gribskov Kommune Gribskov Kommune Helsingør Kommune Helsingør Kommune Albertslund Kommune Fælleskommunalt sekretariat, Social og Uddannelse

Peter Olrik Pia Foght Anders Gerner Frost Bente Borg Donkin Christian Holm Donztzky Jette Runchel (ordstyrer)

Udvalgsmedlem på det specialiserede socialområde for børn og unge samt voksne Udvalgsmedlem på det specialiserede socialområde for børn og unge samt voksne Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Medlem af Socialudvalget Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kommunaldirektør

Maria Dalseg Reith

Studentermedhjælper

Pernille Høxbro Brian Holm Martin Roed (skriftlig opsamling) Connie Mankov Helge Larsen Thorkild Grueland Kirsten Weiland Peer Huniche Marianne Rasmussen Sven Bjerre (ordstyrer)

Formand for Socialudvalget Medlem af Socialudvalget Vicedirektør, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Medlem af Familie- og Forebyggelsesudvalget Medlem af Familie- og Forebyggelsesudvalget Formand for Social- og Seniorudvalget Medlem af Sundhedsudvalget Social- og borgerservicechef Fagchef Børne- og familieafdelingen Direktør, Socialforvaltningen

Anne-Lise Kuhre Jesper Wittenburg Heidi Storck Bente Frimodt-Møller Irene Brostrøm Christina Thorholm Jane Torpegaard (ordstyrer) Susanne Palsig Sadia Møller (skriftlig opsamling)

Medlem af Sundhedsudvalget Medlem og formand for Sundhedsudvalget Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Socialudvalgsformand Medlem af Sundheds- og Socialudvalget Formand for Sundheds- og Socialudvalget

Bord 3 Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Herlev Kommune Herlev Kommune Hørsholm Kommune Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Herlev Kommune Københavns Kommune

Bord 4 Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Hillerød Kommune Hillerød Kommune Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Fælleskommunalt sekretariat, Social og Uddannelse

Social- og sundhedsdirektør Formand for Sundheds- og Handicapudvalget Studentermedhjælper

4


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Bord 5 Gladsaxe Kommune

Elinor Kyhnauv

Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Hillerød Kommune

Susanne Yazdanyar Camilla Siv Hansen Susanne D. Kristensen

Tårnby Kommune Tårnby Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune

Camilla Schwalbe Jan R. Jakobsen Kim A. Madsen (ordstyrer) Arne Petersen Niels Karlsen Thomas Nymann Nielsen (skriftlig opsamling)

Kommunernes Landsforening

Afdelingschef Udvalgsmedlem i Sundheds- og Handicapudvalget Anbringelseskonsulent og leder medlem af Sundheds- og Socialudvalget Udvalgsformand Sundheds- og Omsorgsudvalget Medlem af Børne- og Skoleudvalget Forvaltningschef Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Vicekontorchef

Bord 6 Glostrup Kommune Glostrup Kommune Hillerød Kommune Hillerød Kommune Hillerød Kommune Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune Fælleskommunalt sekretariat, Social og Uddannelse

Lars Thomsen Hanne Nielsen Camilla Hay Mette Thiesen Vibeke Abel (ordstyrer) Carina Kristensen Berth Gitte Lumby Hansen Hanne Hasling Julie Knutsen Worre (skriftlig opsamling)

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Medlem af Børne- og Skoleudvalget Medlem af Børne- og Familieudvalget Medlem af Børne- og Familieudvalget Direktør Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Suppleant til Social- og Sundhedsudvalget Direktør Sundhed, Forebyggelse og Teknik Studentermedhjælper

Bord 7 Gribskov Kommune Gribskov Kommune Gribskov Kommune Glostrup Kommune Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune Glostrup Kommune Rudersdal Kommune Kommunernes Landsforening

Jonna Præst Betina Sølver Hansen Mette Bierbaum (ordstyrer) Susanne Nordbjerg Bach Kristian Hegaard Trine Anker Larsen Johan Kroesen Lissi Nielsen Mette Tranevig (skriftlig opsamling)

Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget Medlem af Social- og Sundhedsudvalget konsti. Direktør for Center for Social og Sundhed Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget Leder handicap og socialpsykiatri Centerchef, Center for Social Service Områdechef, Psykiatri og Handicap Konsulent

5

Opsamling gruppedrøftelser dialogmøde 25 2 14  
Opsamling gruppedrøftelser dialogmøde 25 2 14  
Advertisement