Oplæg pernille høxbro 25 2 2014

Page 1

Frederiksberg som case: Hvordan har vi sat retning og taget ansvar for udvikling og styring pü det specialiserede socialomrüde? Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget


Hvordan har vi sat retning og taget ansvar? • Politisk ansvar – og det handler ikke kun om opbremsning i økonomi: – Inklusion og fokus på helhed for borgeren

• Både kendte og nye politiske værktøjer: – Sammenhængende børnepolitik m. inklusionsfokus – Nye socialpolitiske pejlemærker for indsatsen på voksenområdet – Offensiv budgetstrategi med investeringer – den sociale masterplan


Den sammenhÌngende børnepolitik


Socialpolitiske pejlemærker - voksenområdet • Størst mulig selvhjulpenhed –

Indsats med udgangspunkt i borgerens egne resurser

• Det rehabiliterende perspektiv –

En tidsbegrænset, målrettet, koordineret indsats

• At komme sig – recovery –

Pejlemærkerne beskriver vores mål – hvad vi vil med indsatsen – hvordan vil vi opnå målet dvs. hvad fokuserer vi på – og endeligt også hvad vi forventer fra borgeren/brugeren selv.

Mange sindslidende kan blive raske, ”komme sig”, gennem den rigtige indsats

• Socialpædagogisk støtte i grupper –

Selvhjulpenhed og rehabilitering kan understøttes i fællesskaber og gruppebaserede indsatser

• Housing First –

Egen bolig er ikke kun et slutmål, men kan også være et middel til at opnå fx bedre sundhedstilstand, ophør af misbrug, boevne mm.


Eksempel: Pejlemærke 1 - selvhjulpen

Anvendelse: • I sagsbehandling/visitation, dialog med borger/pårørende • I selve indsatsen på institutioner mm. • I dialog og samarbejde med andre kommuner når vi køber pladser. • Grundlag for de politiske prioriteringer på området i form af udbygninger, udvidelser og effektiviseringer.


Den sociale masterplan Samlet plan for den faglige , bygningsmæssige og økonomiske udvikling af det specialiserede socialområde • Faglighed: Sikring af høj faglighed med fokus på socialpolitiske pejlemærker – I egen sagsbehandling og indsatser

– I dialog med udenbys køb når egne kompetencer ikke rækker

• Fysik/bygninger: Tidssvarende og afbalanceret udbygning af de fysiske rammer for tilbuddene • Økonomi: Effektiviseringer i kraft af volumen, hjemtagning og effektfokus. Rullende 4-årig plan som årligt prioriteres i budgetprocessen.


Baggrund og indhold • Vi forventer stigende behov for tilbud frem mod 2020 – Vi investerer i egne løsninger, bostøtte mm. så væksten kan dækkes med egen kapacitet i højere grad. – Fortsat stor andel af køb fra andre kommuner. Vi forsøger at styrke de udenbys køb: mere strategisk, hos færre kommuner vi har borgere i 42 forskellige kommuner! – Mere fokus på effekt, jv. vores socialpolitiske pejlemærker.


Udsnit fra social masterplan Stigende efterspørgsel frem mod 2020.

600

500

Gradvis hjemtagning

400 300 200 100 0

Antal borgere i FK tilbud

Frivillig hjemflytning

Antal borgere i udenbys tilbud

Forventning om büde bedre og billigere løsninger Strategisk udenbys samarbejde


Budget og regnskab 2008-2013

Nettoudgifter, ekskl. refusion, frivillighed, boligsocial indsats mv., mio. kr. 2012 p/l

450,0 Budget

Regnskab

400,0

Budget uden effektivisering 350,0

300,0

250,0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figuren viser udgiftsvĂŚkst frem til 2010, 2011 og en opbremsning siden da. FuldstĂŚndig den samme udvikling som i resten af vores region, og i resten af landet.


Fra botilbud til støtte i eget hjem (§ 85) 400 350 300 250 200

Stigende behov imødekommet med færre borgere i dyre botilbud, flere med bostøtte i stedet.

150 100 50

jan 2011 apr 2011 jul 2011 okt 2011 jan 2012 apr 2012 jul 2012 okt 2012 jan 2013 apr 2013 jul 2013 okt 2013 jan 2014

Botilbud (§§ 107-08)

Tilbud i eget hjem (§ 85)


Det mellemkommunale samarbejde Flere niveauer med stigende grad af politisk involvering og ansvar. – Den enkelte borger: styrket effektfokus mm. fordrer fælles faglighed, mere samarbejde mm. mellem de enkelte kommuner – Institutionsniveau: Vi er alle købere og sælgere – der skal være samarbejde, fælles principper, gennemsigtighed mm.

– Sektorniveau/strategisk niveau: Fremtidig udvikling, fortsat styrbarhed, samspil med region H, fælles løsninger på statslige krav (fx Socialtilsyn) osv.


Hvor bevæger den politiske opgave sig hen? Vi er langt fra færdige. Nye udviklingstendenser kræver fortsat politisk styring og ansvar. Fx: • Mestring, inklusion og deltagelse: Fokus på, at borgernes egne ressourcer bringes bedst i spil, når de inkluderes i normalsamfundet i folkeskolen, i boligområdet og på arbejdsmarkedet. • Samskabelse: Velfærdsløsninger skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder. • Øget fokus på at gøre det, der virker: Stadig mere ny viden om virksomme metoder på forskellige sociale arbejdsfelter. Evaluering, effekt- og evidensmåling mm.


Spørgsmål?