Page 1

01/1997 Spis treści Prace oryginalne M. Brykczyński, M. J. Listewnik, K, Filipiak, B. Kowalik, S. Waligórski, K. Jędrzejczak, K. Mokrzycki, S. Wiechowski: Ocena wczesnych wyników chirurgicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca przy użyciu dwóch tętnic piersiowych wewnętrznych. Komentarz:W. Dubiel, S. Skotnicki L. Pomorski, J. Narębski, H. Kołodziej-Maciejewska, A. Karwowska: O doszczętności pierwotnego i wtórnego usunięcia tarczycy z powodu raka w świetle oceny radioizotopowej. Komentarz:J. Włoch Z. Pasieka, L. Pomorski, J. M. Narębski. W. Czyż: Stosowanie substytucyjnych dawek tyroksyny po strumektomii z powodu wola guzowatego obojętnego. Komentarz:J. Włoch W. Jędrzejczyk, Z. Michniewicz, M. Jackowski, H. Juźków: Własne doświadczenia w stosowaniu trzech metod chirurgicznego leczenia kalectwa dróg żółciowych. Komentarz:M. Krawczyk J. Lubikowski, M. Kowalczyk, M. Umiński, M. Ostrowski, K. Mikołajczyk, J. Sieńko, P. Molęda: Operacja przepukliny pachwinowej z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu. Komentarz:S. Głuszek A. K. Małek, M. Szostek, W. Macioch, A. Sylla, K. Krępski, S. Toutounchi, J Leszczyński, J. Kowalski, B. Wocial: Dostęp pozaotrzewnowy w chirurgicznym leczeniu miażdżycowej niedrożności aorty brzusznej, prospektywna ocena metody operacyjnej. Komentarz:S. Zapalski A K.Małek, W.Macioch, K. Krępski, J. Leszczyński, S. Toutounchi, L. Hilgertner, A. Sylla, M. Szostek: Wyniki przez- i pozaotrzewnowego dostępu do aorty brzusznej u chorych wymagających pomostowania aortalno-dwuudowego. T. Błaszczyk: Obrażenia ręki zadane piłą tarczową u chorych leczonych ambulatoryjnie. Komentarz:B. Nagay

Chirurgia operacyjna i usprawnienia techniczne M. Brykczyński: Własna modyfikacja haka do obustronnego pobierania tętnic piersiowych wewnętrznych. Komentarz:W. Sitkowski

Spostrzeżenia kliniczne W. Chechliński, D. Kazimirowicz, T. Mac: Uwięźnięta wrodzona przepuklina przeponowa. W. Chechliński. D. Kazimirowicz. T. Mac: Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego jako rzadkie powikłanie ostrego zapalenia trzustki. Komentarz:A. Karwowski J. Wesołowski:


Przetoka aorty brzusznej jako powikłanie ropnia zaotrzewnowego. Komentarz:S. Zapalski

Chirurgia dziecięca W. Urbanowicz, M. Górska, M. Górniak: Urazy układu moczowego na tle tępych urazów brzucha.

Prace poglądowe A. K. Małek, M. Szostek: Dostęp pozaotrzewnowy w chirurgii aorty brzusznej. J. Leszczyszyn, M. Skoczylas: Laparoskopia bez nadciśnieniowej odmy otrzewnej (bezgazowa). Komentarz:S. Głuszek M. Gacko: Patogeneza tętniaka aorty.


Contents Original papers M. Brykczyński. M. J. Listewnik. K. Filipiak. H. Kowalik; S Waligórski. K. Jędrzejczak, K. Mokrzycki. S. Wiechowski: Assessment of early results of therapeutic management of ischemic heart disease employing two internal thoracic arteries. Commentary:W. Dubiel, S. Skotnicki L. Pomorski J. Narębski. A. Kołodziej-Maciejewska, A. Karwowska: On the radical character of preliminary and secondary thyroidectomy in thyroid carcinoma in the light of radio-isotope studies. Commentary:J. Włoch Z. Pasieka. L. Pomorski. J. M. Narębski. W. Czyż: Substitution doses of thyroxine following strumectomy in simple nodular goiter. Commentary:J. Włoch W Jędrzejczyk. Z. Michniewicz. M. Jackowski, H Juźków: Three methods of surgical management in biliary tract impairment in the material collected by the authors. Commentary:M. Krawczyk J. Lubikowski. M. Kowalczyk; M. Umiński. M. Ostrowski. K. Mikołajczyk, J. Sieńko, P. Molęda: Extraperitoneal approach in laparoscopic operations of inguinal hernia. Commentary:S. Głuszek A. K. Małek, M. Szostek. W Macioch, A Sylla,K. Krępski. S. Toutounchi, J. Leszczyński, J. Kowalski. B. Wocial: Retroperitoneal versus transperitoneal approach for abdominal aortic surgery, a prospective, randomized study. A. K. Małek, M. Szostek. W Macioch, K. Krępski. S. Toutounchi, J. Leszczyński, L.Hilgertner,A Sylla,M. Szostek: Results of treatment of the atherosclerotic abdominal aorta occlusion with the use of trans- and retroperitoneal approach. T. Błaszczyk: Hand injuries caused by buzz saw in ambulatory patients. Commentary:B. Nagaj

Operative surgery and technical improvement M. Brykczyński: A modyfication of the hook for bilateral harvesting of internal thoracic arteries. Commentary:W. Sitkowski

Clinical observations W. Chechliński, D. Kazimirowicz, T. Mac: Congenital diaphragmatic hernia. W. Chechliński, D. Kazimirowicz, T. Mac: Massive hemorrhage from the lower gastrointestinal tract as a rare complication of acute pancreatitis. Commentary:A. Karwowski J. Wesołowski: An unusual complication of a retroperitoneal abscess. A fistula of the abdominal aorta. Commentary:S. Zapalski


Pediatric surgery W. Urbanowicz, M. Górska, M. Górniak: Urinary tract injuries in the course of blunt abdominal trauma.

Review papers A. K. Małek, M. Szostek: Extraperitoneal approach in surgery of the abdominal aorta. Commentary:S. Zapalski J. Leszczyszyn, M. Skoczylas: Laparoscopy without hypertension pneumoperitoneum (gas-free laparoscopy). Commentary:S. Głuszek M. Gacko: The pathogenesis of aortic aneurysms.


Prace oryginalne XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OCENA WCZESNYCH WYNIKÓW CHIRURGICZNEGO LECZENIA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA PRZY UŻYCIU DWÓCH TĘTNIC PIERSIOWYCH WEWNĘTRZNYCH MIROSŁAW BRYKCZYŃSKI, MARJUSZ J. LISTEWNIK, KRZYSZTOF FILIPIAK, BOGDAN KOWALIK, SZYMON WALIGÓRSKI, KRYSTYNA JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MOKRZYCKI, SEWERYN WIECHOWSKI Z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii Pom. AM w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. S. Wiechowski

Przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego choroby niedokrwienny serca u 100 chorych, u których do pomostowania naczyń wieńcowych użyto obu tętnic piersiowych wewnętrznych. Pomosty tętnicze uzupełnialiśmy pomostami żylnymi wykonując średnio 3,9 zespolenia obwodowego u każdego chorego. Dobry wynik leczenia operacyjnego uzyskano u 91 chorych (91%). Zawał okołooperacyjny rozpoznano u 6 (6%) chorych. Zmarło 3 (3%) chorych. Leki inotropowe podawano u 17 (17%) chorych. Zespół małego rzutu leczono u 3 (3%) chorych. Założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej konieczne było u 5 (5%) chorych.

ASSESSMENT OF EARLY RESULTS OF THERAPEUTIC MANAGEMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASE EMPLOYING TWO INTERNAL THORACIC ARTERIES MIROSLAW BRYKCZYŃSKI, MARCIN LISTEWIK. KRZYSZTOF FILIPIAK, BOGDAN KOWALIK, SZYMON WALIGÓRSKI, KRYSTYNA JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MOKRZYCKI, SEWERYN WIECHOWSKI

The paper presents surgical results achieved in 100 patients with ischemic heart disease in whom both internal thoraric arteries were used as coronary vessels by-pass. The arterial by-passes were supplemented by venous by-passes, and an average number of 3.9 peripheral anastomoses were performed in each patient. A good surgical result was obtained in 91 patients (91%.). Perioperative infarct was diagnosed in 6 patients (6%). Three patients (3%) died. Inotropic drugs were administered in 17 patients (17%). Low output syndrome was treated in 3 individuals (3%). Balloons for intra-aortic contrapulsation were required in 5 patients (5%). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O DOSZCZĘTNOŚCI PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO USUNIĘCIA TARCZYCY Z POWODU RAKA W ŚWIETLE OCENY RADIOIZOTOPOWEJ LECH POMORSKI, JERZY NARĘBSKI, HANNA KOŁODZIEJ-MACIEJEWSKA, ANZELMINA KARWOWSKA Z Kliniki Chirurgii Instytutu Endokrynolopi AM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. J. Narębski do 1.10.1995 r. prof. dr hab. K. Rybiński z Kliniki Endokrynologii Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab J. Zieleniewski i z Oddziału Diagnostyki i Terapii Izotopowej Wojewódzkiego


Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu Ordynator: dr A. Karwowska

Poddano ocenie radykalność doszczętnego usunięcia tarczycy w czasie pierwotnej i wtórnie doszczętnej operacji z powodu zróżnicowanego raka tarczycy. Operację wykonywano doszczętnie w makroskopowej ocenie bez zastosowania urządzeń pomocniczych. Operowano 181 chorych. U 98 (54,1%) chorych wykonano pierwotnie doszczętną tyreoidektomię a 83 (45,9%) chorych operowano wtórnie doszczętnie po rozpoznaniu raka w usuniętym w czasie typowej operacji wolu. Jako kryterium radykalności operacji przyjęto wyniki badań radioizotowych: scyntygrafii i jodochwytności po 24 godzinach po podaniu I131. Stwierdzono większą radykalność po pierwotnie doszczętnej tyreoidektomii (średnia jodochwytność = 5.7+/-8,6%) niż po operacjach wtórnych (średnia jodochwytność = 9,6+/-7,8%). W grupie operacji wtórnych osiągnięto większą radykalność u chorych operowanych we wczesnym: 1-2 tygodnie okresie po pierwszej operacji niż u operowanych w terminie odległym. ON THE RADICAL CHARACTER OF PRELIMINARY AND SECONDARY THYROIDECTOMY IN THYROID CARCINOMA IN THE LIGHT OF RADIO-ISOTOPE STUDIES LECH POMORSKI, JERZY NARĘBSKI, HANNA KOŁODZIEJ-MACIEJEWSKA, ANZELMINA KARWOWSKA

The paper evaluates the radicalness of complete thyroidectomy in the course of primary and secondary radical surgery in differentiated thyroid carcinoma. The radical operations were assessed macroscopically, without the aid of any additional instruments. The operations were performed in 181 patients. In 98 of them (54,1%), primary radical thyroidetomy was performed, and in 83 (45,9%), a radical procedure was secondary to diagnosing carcinoma in the goiter resected in the course of a typical operation. A criterion radicalness of the procedure was based on results of radio isotope studies (scintigraphy and iodine uptake). 24 hours following the administration of I-131. A greater degree of radicalness was found after primary radical thyroidectomy (mean iodine uptake =5.7+/-8.6%) as opposed to secondary procedures (mean iodine uptake= 9,6+/-7,8%). In the latter group, a greater degree of radicalness was achieved in patients operated on early (1-2 weeks following the primary surgery) than in those operated on late. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX STOSOWANIE SUBSTYTUCYJNYCH DAWEK TYROKSYNY PO STRUMEKTOMII Z POWODU WOLA GUZOWATEGO OBOJĘTNEGO ZBIGNIEW PASIEKA, LECH POMORSKI, JERZY MARIAN NARĘBSKI, WOJCIECH CZYŻ Z Kliniki Chirurgii Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi Kierownik: do 1.X.1995 r. prof. dr hab. K. Rybiński od 1.X1995 r dr hab J Narębski

W pracy podjęto próbę oceny czynności hormonalnej tarczycy, u osób po strumektomii z powodu wola guzowatego obojętnego oraz ocenę skuteczności stosowania substytucyjnego preparatu Eltroxin firmy Glaxo. Na podstawie badań klinicznych i oznaczania poziomu hormonów tarczycy i tyreotropiny w surowicy krwi, wykazano wysoki odsetek osób z cechami jawnej lub subklinicznej niedoczynności tarczycy. Zaprzestanie stosowania substytucji u większości badanych nasiliło objawy niedoczynności tarczycy. Z uzyskanego materiału wynika konieczność stosowania substytucji hormonalnej oraz u większości chorych po strumektomii z powodu wola guzowatego obojętnego konieczność indywidualnego dobierania dawki preparatu. Oznaczanie poziomu TSH surowicy krwi jest najbardziej przydatnym parametrem przy ustalaniu dawki substytucyjnej leku. SUBSTITUTION DOSES OF THYROXINE FOLLOWING STRUMECTOMY IN SIMPLE NODULAR GOITER


Z.PASIEKA, LECH POMORSKI, JERZY MARIAN NARĘBSKI, WOJCIECH CZYŻ

The paper constitutes an attempt at the evaluation of thyroid hormonal activity in patients who were subjected to strumectomy due to simple nodular goiter. It also attempts to assess the efficiency of substitution preparation Eltroxin (Glaxo) admmistered in these patients On the basis of clinical studies and blood serum thyroid hormones and thyreotropin determinations helped to reveal a high percentage of patients with signs of overt or subclinical hypothyroidism. In the majority of them, withdrawal from substitution therapy resulted in intensification of symptoms of hypothyroidism. Hence there is a necessity to employ hormonal substitution in the majority of patients after strumectomy for simple nodular goiter, and to individually determine the dose of the preparation. Blood serum TSH determinations are the most useful parameters while determining the substitution dose. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WŁASNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU TRZECH METOD CHIRURGICZNEGO LECZENIA KALECTWA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH WAlDEMAR JĘDRZEJCZYK, ZBIGNIEW MICHNIEWICZ, DAREK JACKOWSKI, HUBERT JUŹKÓW Z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu Kierownik: prof. dr hab. W. Jędrzejczyk

Poddano analizie odległe wyniki naprawy kalectwa dróg żółciowych u 62 pacjentów z 87 operowanych w Klinice Chirurgii w Toruniu w latach 1972-1993. Stosowano trzy metody operacyjne: zespolenie przewodowo-dwunastnicze i dwie techniki zespoleń przewodowo-jelitowych (Roux-en-Y i Laheya). Okres obserwacji wyniósł od 3 do 20 lat. Kontrolowano samopoczucie pacjentów oraz wyniki badań dodatkowych. Oceniano ryzyko zapalenia dróg żółciowych z zarzucania treści pokarmowej oraz innych negatywnych następstw operacji każdą z metod. W naszej ocenie operacja metodą Roux-en-Y zapewnia uzyskanie najlepszych wyników odległych. THREE METHODS OF SURGICAL MANAGEMENT IN BILIARY TRACT IMPAIRMENT IN THE MATERIAL COLLECTED BY THE AUTHORS WALDEMAR JEDRZĘJCZYK, ZBIGNIEW MICHNIEWICZ, DAREK JACKOWSKI, HUBERT JUŹKÓW

The paper analyzes late results of surgical correction of biliary tract impairment in 62 patients selected out of the total of 87 operated on in the Toruń Department of Surgery in the years 1972-1993. Three surgical methods were employed within this period: choledochoduodenostomy and two techniques of choledochoenterostomy (Roux-en-Y and Lahey). The follow-up period was 3-20 years, and the evaluation included the patients' general feeling and the results of laboratory studies. The risk of reflux cholangitis and other adverse consequences of each of the employed methods were evaluated. In the opinion of the authors the Roux-en-Y operation yields the best late results. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OPERACJA PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ Z DOSTĘPU ZEWNĄTRZOTRZEWNOWEGO Z UŻYCIEM LAPAROSKOPU JERZY LUBIKOWSKI, MAREK KOWALCZYK, MAREK UMIŃSKI, MAREK OSTROWSKI, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, JERZY SIEŃKO, PIOTR MOLĘDA Z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Oddział Chirurgii Ordynator: dr M Umiński


W okresie od maja 1995 do kwietnia 1996 w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, wykonano 129 operacji przepukliny pachwinowej (PP) z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu. U 107 chorych stwierdzono jedno- a u 11 chorych obustronną PP. Średni wiek chorych operowanych tą metodą wynosił 53 lata. Przeciętny czas trwania operacji i hospitalizacji wynosił odpowiednio 40 min. i 1,9 dnia. W trakcie obserwacji pooperacyjnej stwierdzono 4 nawroty PP, które wystąpiły u chorych z grupy pierwszych 10-ciu operowanych. W oparciu o zdobyte doświadczenia można uznać metodę operacji PP, z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu, za korzystną zarówno dla chorego jak i dla chirurga. EXTRAPERITONEAL APPROACH lN LAPAROSCOPIC OPERATIONS OF INGUINAL HERNIA JERZY LUBIKOWSKI, MAREK KOWALCZYK, MAREK UMIŃSKI, MAREK OSTROWSKI, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, JERZY SIEŃKO, PIOTR MOLENDA

Between May 1985 and April 1996, 129 laparosmplc operations on inguinal hernia employing the extraperitoneal approach were performed at the Department of General Surgery, Province Hospital in Szczecin. In 107 patients the hernia was unilateral, and in 11 - bilateral. The mean age of patients subjected to this surgical method was 53 years of life. The mean duration of surgery and hospitalization were 40 minutes and 1,9 days, respectively. Post-operative follow-up showed four cases of recurrent inguinal hernia, which developed in the group of the first 10 patients from the prerent series. On the basis of the experience gained within the period in question, laparascopic surgery employing the extraperitoneal approach can be regarded as advantageous both for the patient and for the surgeon. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DOSTĘP POZAOTRZEWNOWY W CHIRURGICZNYM LECZENIU MIAŻDŻYCOWEJ NIEDROŻNOŚCI AORTY BRZUSZNEJ. PROSPEKTYWNA OCENA METODY OPERACJI ANDRZEJ K. MAŁEK, MIECZYSŁAW SZOSTEK, WALDEMAR MACIOCH, AMARA SYLLA, KRZYSZTOF KRĘPSKI, SADEGH TOUTOUNCHI, JERZY LESZCZYŃSKI, JANUSZ KOWALSKI, BOŻENA WOCIAL Z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej AM w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. M. Szostek z Pracowni Fizjopatologii Oddychania Kliniki Pneumonologii AM w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. W. Droszcz i z Pracowni Amin Katecholowych Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń AM w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. W. Januszewicz

Chirurgiczne leczenie miażdżycowej niedrożjności aorty brzusznej polepa na pomostowaniu aortalnodwuudowym. Tradycyjną metodą operacji jest dostęp przezotrzewnowy (TP). W piśmiennictwie światowvm rzadko pojawiają się doniesienia wykazujące korzyści dla chorego płynące z metody zaotrzewnowego (RP) dostępu do aorty. Celem wykonanych badań. była prospektywna ocena wyników operacji wszycia protezy rozwidlonej aortalno-udowej chorym z miażdżycową niedrożnością aorty metodą TP lub RP. Z dostępu TP operowano 22 chorych, natomiast RP 20 chorych. Porównanie cech charakteryzujących grupy (wiek, płeć, waga, choroby współwyastępujące etc) nie wykazało istotnych różnic. Po operacjach nie stwierdzono zgonów. Analiza statystyczna nie wykazała częstszego występowania żadnego z powikłań pooperacyjnych zależnie od metody dostępu do aorty brzusznej, natomiast znamiennie różniły się one na niekorzyść metody z otwarciem otrzewnej ze względu na ogólną liczbę powikłań zarejestrowanych w obu grupach (p<0,001). Chorzy operowani bez otwierania otrzewnej mieli po operacyjnie przetoczoną mniejszą ilość krwi (p<0,05) podane mniej środków przeciwbólowych (p<0,01) wcześniej rozpoczęli odżywianie doustne (p>0,001) krócej przebywali na operacji w szpitalu (p<0,01). Analiza parametrów spirometrycznych w okresie pooperacyjnym wykazała znamiennie lepsze wartości VC i VC% u operowanych bez otwarcia otrzewnej we wczesnym okresie pooperacyjnym, pozostałe parametry nie różniły się w sposób istotny. Analizując


uzyskane wyniki prospektywnie prowadzonych badań autorzy wnioskują, iż metoda pozaotrzewnowego dostępu do aorty brzusznej wpływa na łagodniejszy dla chorego przebieg pooperacyjny, ogólnie związana jest z mniejszą ilością pooperacyjnych powikłań oraz w istotny sposób skraca czas pooperacyjnej hospitalizacji. RETROPERITONEAL VERSUS TRANSPERITONEAL APPROACH FOR ABDOMINAL AORTIC SUGERY, A PROSPECTIVE, RANDOMIZED STUDY ANDRZEJ K. MAŁEK, MIECZYSŁAW SZOSTEK, WALDEMAR MACIOCH, AMARA SYLLA, KRZYSZTOF KRĘPSKI, SADEGH TOUTOUNCHI, JERZY LESZCZYŃSKI, JANUSZ KOWALSKI, BOŻENA WOCIAL

The purpose of the study was to perform a randomized, prospective trial that would compare the transperitoneal (TPA) with the retroperitoneal approach (RPA) to abdominal aorta in patients with its atherosclerotic occlusion. In 1995 forty-two patients with atherosclerotic infrarenal aortic occlusion were randomized to groups of TPA (22 patients, 7F, 15 M; aged 40 69, mean 56,4 years) and RPA (20 patients, 8F, 12 M: aged 42 74, mean 55,7 years) for aorto-bifemoral bypass. The study groups were well matched in terms of age, gender, weight, and comborbid factors. All patients underwent pulmonary function testing before operation and then three and six days after surgery. There were no postoperative deaths. The incidence of intra- and postoperative complications was similar in both groups. After surgery the incidence of prolonged ileus (p =0,05) and small bowel obstruction (p=0,05) was higher in the TPA group. Overall the RPA group had significantly fewer complications (p < 0,01). The RPA group had significantly lower blood transfusion requirements (p < 0,033), shorter stays in the intensive care unit(p <0,038) and shorter postoperative hospitalisation (p<0,013). Ventilatory parameters were significantly better in early postoperative period( third day) in the RPA group by means of VC and VC%N and RV%TLC measurements (p<0,05) with equalisation at the sixth postoperative day examination. We conclude that the retroperineal approach for abdominal aortic surgery is associated with fewer postoperative complications, shorter stays in hospital and intensive care unit. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WYNIKI PRZEZ- I POZAOTRZEWNOWEGO DOSTĘPU DO AORTY BRZUSZNEJ U CHORYCH WYMAGAJĄCYCH POMOSTOWANIA AORTALNO-DWUUDOWEGO ANDRZEJ K. MAŁEK, WALDEMAR MACIOCH, KRZYSZTOF KRĘPSKI, JERZY LESZCZYŃSKI, SADEGH TOUTOUNCHI, LECH HILGERTNER, AMARA SYLLA, MIECZYSŁAW SZOSTEK Z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej AM w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. M. Szostek

Chirurgiczne leczenie miażdżycowej niedrożności aortalno-biodrowej polega na udrożnieniu lub wykonaniu przeszczepu omijającego, najczęściej z dostępu przezotrzewnowego. Pomostowanie aortalno-dwuudowe z dostępu pozaotrzewnowego pomimo korzyści dla chorego opisywanych w piśmiennictwie jest kontrowersyjne i nie znajduje uznania wśród chirurgów. Autorzy dokonali retrospektywnej analizy wyników operacji wszycia rozwidlonej protezy aortalno-udowej 109 chorym z zespołem Leriche'a. Grupa operowanych przezotrzewnowo (TP) liczyła 71 chorych natomiast pozaotrzewnowo (RP) 38 chorych. Analiza cech charakteryzujących grupy i czynników ryzyka nie wykazała znamiennych statystycznie różnic z wyjątkiem częstszego występowania cukrzycy i nadciśnienia tętniczego w TP. Analiza statystyczna wyników operacji wykazała mniejszą ilość przetoczonej krwi i krystaloidów (p<0,05) podanych leków przeciwbólowych (p<0,01) wcześniejsze odżywianie doustne (p<0,05), rzadsze użycie sondy żołądkowej (p<0,001) oraz krótszy czas pooperacyjnej hospitalizacji (p<0.01) w grupie RP. Pooperacyjna śmiertelność była niższa w grupie RP. Powikłania płucne wystąpiły w zbliżonym odsetku w obu grupach, natomiast liczba wszystkich powikłań była mniejsza w grupie RP. Autorzy wnioskują, że dostęp pozaotrzewnowy w chirurgii aorty brzusznej zapewnia choremu łatwiejszy przebieg pooperacyjny, mniej powikłań, mniejszą śmiertelność oraz w znaczący sposób skraca czas pooperacyjnej hospitalizacji.


RESULTS OF TREATMENT OF THE ATHEROSCLEROTIC ABDOMINAL AORTA OCCLUSION WITH THE USE OF TRANS- AND RETROPERITONEAL APPROACH ANDRZEJ K. MAŁEK, WALDEMAR MACIOCH, KRZYSZTOF KRĘPSKI, JERZY LESZCZYŃSKI, SADEGH TOUTOUNCHI, LECH HILGERTNER, AMARA SYLLA, MIECZYSŁAW SZOSTEK

The retroperitoneal approach (RPA) for elective infrarenal aortic procedures is not a popular alternative to the standard transperitoneal approach (TPA). The authors retrospectively analysed results of 109 consecutive aortobifemoral bypasses performed with the use of TPA (71 cases) and left flank RPA (38 cases). Comparison of preoperative risk factors revealed no significant differences between groups of TPA and RPA except the higher frequency of diabetes mellitus and hypertension in TPA group. There was noted use of a lower amount of postoperative analgetic drugs (p<0,01) lower crystalloid and blood requirement (p<0,05) significantly more rare use of nasogastric tube (<0,001) and a trend toward shorter hospitalisation(p<0,01). The perioperative mortality was higher in the TPA group(7%) than in RPA group(2,6%). Total ammount of postoperative complications was lower after RPA. There was no difference in pulmonary complications between gropus. We conclude that the use of retroperitoneal approach might be the technique of choice for the simple elective infrarenal aorta reconstructions. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBRAŻENIA RĘKI ZADANE PIŁĄ TARCZOWĄ U CHORYCH LECZONYCH AMBULATORYJNIE TOMASZ BŁASZCZYK Z Oddziału Pomocy Doraźnej Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie p.o. Kierownika: lek. T. Błaszczyk

Przedstawiono materiał 29 chorych, z obrażeniami rąk zadanymi piłą tarczową, którzy w latach 1990-1994 zgłosili się do Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego w Ostrzeszowie. Większość chorych zaopatrzono ambulatoryjnie w Poradni Chirurgicznej lub w Oddziale Chirurgicznym. Jedynie 6 chorych wymagało hospitalizacji w okresie od 2 do 14 dni. Zwrócono uwagę na wiek chorych, czas niezdolności do pracy oraz skutki urazów po pile tarczowej ograniczające sprawność ręki. HAND INJURIES CAUSED BY BUZZ SAW IN AMBULATORY PATIENTS TOMASZ BŁASZCZYK

The paper presents 29 patients with hand injuries caused by buzz saw who reported to Out-patient Department of the Ostrzeszów Emergency Service. The majority of them were treated as out-patients at Surgical Clinic or in Surgical Department. Only 6 patients did require hospitalization of 2-14 days. The author present the age of the patients, the duration of their disability to work and the effects of buzz saw injuries limiting the abilities of the hand. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Chirurgia operacyjna i usprawnienia techniczne. WŁASNA MODYFIKACJA HAKA DO OBUSTRONNEGO POBIERANIA TĘTNIC PIERSIOWYCH WEWNĘTRZNYCH MIROSŁAW BRYKCZYŃSKI Z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii Pom. AM w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. S. Wiechowski

Przedstawiono własną modyfikację haka do pobierania tętnicy piersiowej wewnętrznej. Opisany hak stosowano z powodzeniem do pobrania ponad 500 tętnic piersiowych wewnętrznych. A MODIFICATION OF THE HOOK FOR BILATERAL HARVESTING OF INTERNAL THORACIC ARTERIES MIROSŁAW BRYKCZYŃSKI

The paper presents a modification of the hook for harvesting of the internal thoracic artery. The hook was successfully employed to harvest more than 500 internal thoracic arteries. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Spostrzeżenia kliniczne UWIĘŹNIĘTA WRODZONA PRZEPUKLINA PRZEPONOWA WIESŁAW CHECHLIŃSKI, DARIUSZ KAZIMIROWICZ, TOMASZ MAC Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Rejonowego ZOZ w Łańcucie Ordynator: dr W. Chechliński Ordynator do roku 1991: lek. J. Koszteyn

Opisano dwa przypadki przepukliny przeponowej, u których przyczyną dolegliwości prowadzących do ustalenia rozpoznania było uwięźnięcie żołądka we wrotach przepuklinowych. Zastosowane leczenie operacyjne polegające na uwolnieniu narządów znajdujących się w przepuklinie i odtworzeniu ciągłości przepony, doprowadziło do pełnego wyleczenia u obu chorych. CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA WIESŁAW CHECHLIŃSKI, DARIUSZ KAZIMIROWICZ, TOMASZ MAC

The paper presents two cases of diaphragmatic hernia where the cause of ailments leading to the diagnosis was the incarceration of the stomach in the hernial ring. The surgical treatment, consisting in the release of the incarcerated organs and the reconstruction of the diaphragm, resulting in the achievement of complete cure in both patients. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MASYWNY KRWOTOK Z DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO JAKO RZADKIE POWIKŁANIE OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI WIESŁAW CHECHLIŃSKI, DARIUSZ KAZIMIROWICZ, TOMASZ MAC Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Rejonowego ZOZ w Łańcucie Ordynator: dr W. Chechliński

Przedstawiono przypadek rzadkiego powikłania w przebiegu ciężkiego martwiczego zapalenia trzustki w postaci masywnego krwotoku z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Ostateczne rozpoznanie ustalono w trakcie laparotomii. Jedynym skutecznym leczeniem w tym przypadku było usunięcie martwiczo zmienionej trzustki i lewej połowy okrężnicy. MASSIVE HEMORRHAGE FROM THE LOWER GASTRO-INTESTINAL TRACT AS A RARE COMPLICATION OF ACUTE PANCREATITIS. WIESŁAW CHECHLIŃSKI, DARIUSZ KAZIMIROWICZ, TOMASZ MAC

The paper presents a rare complications of severe necrotizing pancreatitis, i.e. massive hemorrhage from the lower gastrointestinal tract. The final diagnosis was established in the course of laparotomy. In this case the only successful therapeutic management consisted of surgical excision of the necrotic pancreas and the left half of the colon.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRZETOKA AORTY BRZUSZNEJ JAKO POWIKŁANIE ROPNIAKA ZAOTRZEWNOWEGO JERZY WESOŁOWSKI Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Stalowej Woli Ordynator: lek. J. Wesołowski

Opisano przypadek długotrwałego leczenia ropnia okolicy zaotrzewnowej po stronie lewej powikłanego dramatycznym krwotokiem z aorty brzusznej. AN UNUSUAL COMPLICATION OF A RETROPERITONEAL ABSCESS. A FISTULA OF THE ABDOMINAL AORTA. JERZY WESOŁOWSKI

The paper presents long-term therapeutic management of a retroperitoneal abscess situated on the left side and complicated by a dramatic hemorrhage from the abdominal aorta. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1  

Chirurgia operacyjna i usprawnienia techniczne M. Brykczyński: Własna modyfikacja haka do obustronnego pobierania tętnic piersiowych wewnętr...

1  

Chirurgia operacyjna i usprawnienia techniczne M. Brykczyński: Własna modyfikacja haka do obustronnego pobierania tętnic piersiowych wewnętr...