Page 1

เด่นในฉบับ! น้องเฟเด็กอัจฉริยะ 4 ขวบ..หน้า 5 /KKN5 เรดิโอ วิทยุออนไลน์ สพป.ขก.5..หน้า 2 /เกียรติยศเราสร้างเองได้ปี 3 รางวัลเกียรติคณุ ครูนกั เรียนและโรงเรียน ..หน้า 5

สพป.ขก.5 ผุ ด วิ ท ยุ อ อนไลน์ ออกอากาศทางระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ช่วยฯวิบูลย์ เปิดป้าย สถานีวิทยุกระจายเสียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 วิทยุเพื่อข่าวสาร สาระ บันเทิง และการศึกษาแห่งแรก ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการผลักดันของนายอรรถพล ตรึกตรอง. ต่อหน้า 2

เปิดป้ายสถานียวิทยุกระจายเสียง... นายวิบลู ย์ แช่มชืน่ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด ป้ายสถานีวทิ ยุกระจายเสียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 (KKN5 RADIO) ณ อาคารสำ�นักงาน สพป. ขอนแก่น เขต 5 โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 ผูบ้ ริหาร และข้าราชการเข่า้ ร่วมพิธี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

วิบลู ย์ฟนั ธง สพป.ขก.5 เจ๋ง คุตรวจเยีณย่ มพร้ภาพเหรี ย ญทองยื น ยั น อมมอบนโยบายในวันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปี 3 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมงานประกาศเกียรติคณ ุ .. ต่อหน้า 5

เด็กอัจฉริยะ.. นายวิบูลย์ แช่มชื่น เปิดโอกาสให้น้องเฟ เด็กหญิง ณัฎฐิกา กับโก(ภาพเล็ก) อายุ4 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้าน ชุมแพ ตำ�บลชุมแพ อำ�เภอชุมแพ เกียรติยศเราสร้างเองได้.. นายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน จังหวัดขอนแก่น สำ�นักงาน วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ โดย สพป. ขอนแก่น เขต 5 จัดขึ้นที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ. ชุมแพ เพื่อประกาศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เกียรติคุณครูโรงเรียนและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ทั้งระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติโดยนายอรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้รับเกียรติบัตร ขอนแก่น เขต 5 เด็กอัจริยะ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นทีดีเด่นด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม และสพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้รับเกียรติบัตร สามารถอ่านภาษาไทยและภาษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด้านบริการจัดการยอดเยี่ยม อังกฤษได้อย่างคล่องเกินวัยเด็ก อายุเท่ากัน โดยได้ย้ำ�ว่าจะต้องดูแล ให้ดีที่สุด

ทึง่ เด็กชุมแพ4ขวบอ่านไทย-อังกฤษคล่อง

วิบูลย์ ชี้น้องเฟ ต้องดูแลให้ดีที่สุด น้องเฟ (ดญ.ณัฏฐิกา กัปโก) อายุ 4 ขวบ 5 เดือน นักเรียนชัน้ อนุบาล 1 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป.ขอนแก่น เขต 5 กับความสามารถเกินวัย สามารถอ่านหนังสือทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว .. ต่อหน้า 5

รับรัฐมนตรี... นายสุชาติ ธาราเวชกุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการและคณะเดินทางเพื่อร่วมประชุมคณะ รัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดอุดรธานี และศึกษาดูงานเขต พืนที่ภาคอีสานตอนบน โดยมีผู้บริหารสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ร่วมให้การต้อนรับ

แสดงความยินดีกับนายก อบจ.ขอนแก่น.. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผุ้อำ�นวยการ สู่ประชาคมอาเซียน.. นายสุนทร เจนเอี่ยมวิทย์ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำ�ผู้บริหารโรงเรียนและ 5 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันชาติบรูไน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำ�แหน่งนากยกองค์การบริหารจัดขึ้นในโอกาสเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันสำ�คัญของประเทศสมาชิกสภาอาเซียน โดยจัดให้มี อาเซียน สำ�หรับให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับภาคีสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ทั้งนี้ สำ�นักงานเขตยังมีนโยบายให้ ส่วนจังหวัดขอนแก่นอีกสมััย ของนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ณ สำ�นักงาานองค์การมุทุมกโรงเรี ยนในสังกัดจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนด้วย บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต5 เตรียมพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดโดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่นกั เรียน โดยเริม่ จากกิจกรรมวันชาติบรูไน ..ต่อหน้า 7


2

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

บทบรรณาธิการ

ปิดฉากไปแล้วสำ�หรับมหกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 61 ทั้งระดับภาคและระดับชาติี ขอแสดงความยินดี กับผู้ชนะเลิศในแต่ละรายการ โดยเฉพาะ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ซึ่ง คว้าอันดับที่ 8 ระดับชาติ และยังรวมถึงรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ที่คว้ารางวัลสำ�คัญๆหลายรายการ จากผลงานความ สำ�เร็จทั้งหลายต่างๆ สพป.ขอนแก่น เขต 5 จึงได้จัดงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ปี 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล ดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ� กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงาน ในโอกาสเดียวกันนั้น ก็ ยังเป็นประธานเปิดป้ายสถานีวิทยุกระจายเสียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 (KKN5 RADIO) ซึ่งเป็นสถานีวิทยุออนไลน์ออกอากาศผ่าน ทางเว็บไซต์ HTTP://radio.kkn5.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิงและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สพป.ขอนแก่น เขต 5 อีกช่องทางหนึ่ง จากเดิมที่มีหนังสือพิมพ์ ครูขอนแก่น 5 นิวส์ ซึ่ง ออกเป็นประจำ�ทุกเดือนอยู่แล้ว และ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ขอ แสดงความชื่นชมกับเด็กน้อยอัจฉริยะ เด็กหญิงณัฏฐิกา กับโก หรือ น้องเฟ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านชุมแพ ซึ่งเป็นโรงเรียน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดยมีความสามารถพิเสษ อ่านภาษา ไทยและภาษาอังกฤษยากๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เกินเด็กวัยเดียวกัน ทั้งที่มีปัญหาทางสายตา นำ�ความปลาบปลื้มแก่ผู้ปกครอง ครู และ โรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5 ก็พร้อมจะสนับสนุนใหเด็กคนดัง กล่าวได้รับโอกาสดีๆ ทางการศึกษา ต่อไป ..

จากใจ บก... คงฤทธิ์ ศีลคุณ

บทสัมภาษณ์พิเศษ สจ.หญิงของจังหวัดขอนแก่น ที่เน้นช่วยการศึกษาเป็นสิ่งสำ�คัญ นางวิภา เรืองประเสริฐกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อำ�เภอภูเวียง คิดอย่างไรกับการศึกษาไทย “ดิฉันคิดถึงการศึกษาในอดีตที่นักเรียนมีความรู้ในด้านการอ่านและเขียนได้ถูกต้องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่ใช้ การเรียนการสอนแบบการท่องจำ�และครูที่ทำ�การสอนเน้นให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านหนังสือและท่องจำ�ให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทย ซึ่งแตกต่าง จากในปัจจุบันที่เด็กส่วนมากอ่านหนังสือไม่ออกและไม่เอาใจใส่ในการเรียนหลักสูตรที่ใช้สอนเด็กก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เด็กอ่านและเขียนหนังสือ ไม่ได้จนกระทั่งถึงระดับมัธยม ซึ่งดิฉันคิดว่าเราน่าจะกลับมามองในเรื่องของหลักสูตรที่ใช้สอนในปัจจุบันเขาต้องการให้เด็กมุ่งเน้นถูกทางหรือไม่ อย่างไร แนวทางช่วยเหลือในการจัดการศึกษา ในตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการนำ�ของ ดร. พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในการเงินและปัจจัยในการส่งเสริมในการจัดการศึกษา โดย เฉพาะ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ดิฉันได้ของบประมาณสนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการให้มากกว่าเขตพื้นที่การศึกษาอื่นในจังหวัดขอนแก่นด้วยเงินประมาณ 1,626,000 บาท และ ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนอีกจำ�นวนหนึ่ง” คิดอย่างไรในการจัดการศึกษาของ สพป. ขอนแก่น เขต 5 “ดิฉันคิดว่า ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ท่านมีความคิดที่ก้าวกระโดดจนกระทั่งการบริหารจัดการในสำ�นักงานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และมีคณะมาดูงานทั่วประเทศซึ่งเป็นความสำ�เร็จในการจัดการศึกษาส่งผลให้ครูและ นักเรียนได้พัฒนาการศึกษาสูงขึ้นไปมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กยังต่ำ�มากและในอนาคตข้างหน้าและที่สำ�คัญการจัดการศึกษาที่มีนักบริหารมืออาชีพ ต้องนำ�พาให้นักเรียนในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศอย่างแน่นอน” อนาคตคิดจะช่วยเหลือการจัดการศึกษาของนักเรียนในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5 อย่างไร สำ�หรับแนวทางที่วางไว้ดิฉันจะประสานงานในด้านงบประมาณจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนในด้านการศึกษาและติดต่อผู้ที่ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาให้กับเด็กและพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้เขาแสดงออกให้เต็มที่จนถึงระดับชาติเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้บริหารสำ�นักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในสังกัด ..................................................................................................................................................... คงฤทธิ์ ศีลคุณ

บ้านอ่างศิลากับโครงการน้�ำ สะอาด

โรงเรียนชุมชนต้นแบบน้�ำ ดืม่ ทีส่ ะอาด ช่วย เหลือนักเรียนและชุมชน อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เฉลียว ยศอ่อน คงฤทธิ์ ศีลคุณ

อุไร ลาสอน สุริยา ห่มขวา พงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ เจนณรงค์ วิธีดี อรุณ เมืองลอย กัญชลี สุขศรีสง่า กมลรัศม์ พลบุรี ยศพัทธ์ ลาภาอุตร ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม กิตติศักดิ์ อำ�ท้าว

นักข่าวประจำ�ศูนย์เครือข่าย

นายอุไร ลาสอน นาจานซำ�ยาง นายเจนณรงค์ วิธีดี ลุ่มนำ�้บอง นายสุริยา ห่มขวา หนองนาคำ� นายสุเทพ เวียงทอง วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นายพงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ เอกชน นายสุวัฒน์ นามบิดา โนนหันนาหนองทุ่ม นายนพชาติ วรวัตร หนองเรือ นายสมว่า เพียศักดิ์ ภูผาม่าน นายทวี ศรีภา ภูเวียง นายอรุณ เมืองลอย ชุมแพ นายวันเนาว์ สอนจิตร เสมาสีชมพู นายวีระยุทธ ภูงามเงิน กุดกว้างโนนสะอาด นายบุญธรรม บุญมี บูรพา นายจิระศักดิ์ ทอดสูงเนิน หนองเรือภูเม็ง นางสาวนวลจันทร์ มัครินทร์ ดงชมพู นายวรวุฒิ วรนารถ แก่นหว้าเซิน นายไตรนาถ โพธิรุกข์ จตุรมิตร ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ โมรีย์ โนนทองโนนทัน

08-3335-7323 08-7260-7818 08-9842-3977 08-9861-8511

08-6715-9829 088-330-9235

นายธงชัย สุขสม ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน บ้านอ่างศิลา เปิดเผยว่า โครงการผลิตน้�ำ ดืม่ สะอาดได้ รับงบประมาณในการขุด เจาะบ่อน้�ำ บาดาลและอาคาร ก่อสร้างระบบประปา จากสำ�นักทรัพยากรน้�ำ บาดาล เขต 4 ขอนแก่น ในส่วนของ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำ�พู และ เลย จำ�นวน 39 แห่ง ตามโครงการสำ�รวจและพัฒนาแหล่งน้�ำ บาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำ�ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2552 กรมทรัพยากรน้�ำ บาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โรงเรียนบ้านอ่าง ศิลา เล็งเห็นความสำ�คัญนอกเหนือจากทีจ่ ะบริการให้กบั เด็กในโรงเรียนแล้ว น้�ำ ดืม่ ของโรงเรียนควรทีจ่ ะบริการ หรือช่วยเหลือชุมชนได้บา้ งโดยไม่ถกู เอาเปรียบจากการทำ� ธุรกิจน้�ำ ดืม่ ของเอกชน ได้น�ำ ้ ดืม่ ทีไ่ ม่ถกู สุขอนามัย เอา เปรียบเรือ่ งราคา และเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีคณ ุ ธรรม ด้านความขยัน ความรับผิดชอบ การทำ�งานร่วมกับผู้ อืน่ และมีน�ำ ้ ใจในการบริการเสิรฟ์ น้�ำ ให้กบั ผูป้ กครองเมือ่ มีงานสำ�คัญทีว่ ดั การดำ�เนินการโดยการจัดซือ้ อุปกรณ์ใน การผลิตน้�ำ แบบถ้วย วัสดุในการบรรจุน�ำ ้ แบบขวดวันเวย์ พร้อมอุปกรณ์ในการบรรจุหบี ห่อ เพือ่ ความสะดวกในการ ขนย้ายไปจำ�หน่าย หรือบริการให้กบั ชุมชน คณะครู และ ชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียน

08-9940-0456 08-1574-0799 08-9278-6662 08-7951-9090 08-4271-9416

08-3370-5033 08-7871-2709 08-3413-9001 08-2857-5355

08-6715-0742 08-5001-9937

คอลัมนิสต์

สมว่า เพียศักดิ์ นวลจันทร์ มัครินทร์ วันเนาว์ สอนจิตร กมลรัศม์ พลบุรี ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม กัญชลี สุขศรีสง่า ยศพัทธ์ ลาภาอุตร พงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ กิตติศักดิ์ อำ�ท้าว ไตรนาถ โพธิรุกข์

รูปเล่มต้นฉบับ

ยศพัทธ์ ลาภาอุตร

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำ�นวยการ : kkn5.center@gmail.com กลุ่มบริหารงานการเงิน : kkn5.finance@gmail.com กลุ่มบริหารงานบุคคล : kkn5.personal@gmail.com กลุ่มนโยบายและแผน : kkn5.plan@gmail.com กลุ่มนิเทศก์ติดตาม : kkn5.super@gmail.com กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา : kkn5.sport@gmail.com กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน : kkn5.private@gmail.com กลุ่ม ICT และประชาสัมพันธ์ : kkn5.ict@gmail.com

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

ซึง่ การ ผลิตน้�ำ ดืม่ แบบขวดวันเวย์และน้�ำ ดืม่ แบบ ถ้วยเพือ่ ไว้บริการให้กบั ชุมชน ให้ได้ มาตรฐานด้วยระบบ รีเวอร์สออสโมซิส ( Reverse Osmosis ; RO ) ในการ

สถานีวทิ ยุกระจายเสียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 (KKN5 RADIO) จากความคิดของผูอ้ �ำ นวยการ

สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต นายอรรถพล ตรึกตรอง เพือ่ ใช้เป็นข่องทางสือ่ สารอีก

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เจ้าของ จำ�นวนที่พิมพ์ 1,000 ฉบับ กองบรรณาธิการ โทร. 043-312505 โทรสาร 043-312850 E-Mail: kkn5news@yahoo.com พิมพ์ที่: โรงพิมพ์ประมวลวิทยา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทร. 043-311342 หนึง่ ช่องทาง จากทีม่ สี อ่ ื สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อน่ ื ๆ

ผลิตน้�ำ ดืม่ ให้ได้มาตรฐาน โดยอาศัยหลักการทำ�งานระบบ ปรับปรุงคุณภาพน้�ำ บาดาล ด้วยระบบ รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis ; RO ) มีขน้ ั ตอน ดังนี้ 1. น้�ำ จากระบบประปาบาดาลจะไหลเข้าระบบ ปรับปรุงคุณภาพน้�ำ โดยน้�ำ ไหลผ่านมิเตอร์วดั ปริมาณ น้�ำ เข้าเก็บในถังบรรจุน�ำ ้ ดิบแบบ โพลีเ่ อทธิลนี ( Polyeth

น้�ำ ซึมผ่านเยือ่ เมมเบรน ส่วนสารละลายทีไ่ ม่สามารถผ่าน เมมเบรนจะถูกปล่อยออกทางท่อน้�ำ ทิง้ ( จะมีการไหลทิง้ ตลอดเวลา) 7. น้�ำ ดี ทีไ่ ด้จากระบบ RO จะถูกส่งไปเก็บในถัง บรรจุน�ำ ้ ดี แบบโพลีเ่ อทธิลนี ( Polyethylene) ขนาด 1,100 ลิตร โดยมีลกู ลอยไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมการทำ�งาน

น้�ำ ดืม่ โรงเรียนอ่างศิลา

ylene) ขนาด 1,100 ลิตร โดยมีลกู ลอยเป็นตัวควบคุม การเปิด – ปิด น้�ำ ในถัง 2. หลังจากนัน้ เครือ่ งสูบน้�ำ แบบอัตโนมัตจิ ะทำ� หน้าทีส่ บู น้�ำ ดิบเข้าถังกรอง แมงกานีส& แอนทราไซค์ เพือ่ กรองตะกอนความขุน่ กรองสนิมเหล็กและแมงกานีส 3. น้�ำ ทีผ่ า่ นการกำ�จัดตะกอนความขุน่ สนิมเหล็ก และแมงกานีส แล้วก็จะไหล เข้าไปยังถังกรองคาร์บอน เพือ่ กรองตะกอนสารแขวนลอย กลิน่ สี ต่างๆ 4. จากนั้น น้ำ� ที่ผ่า นการกำ � จั ด ตะกอนสาร แขวนลอย กลิน่ สี ต่างๆ แล้วก็จะถูกส่งไปยังชุดกรอง ละเอียด ซึง่ มีความละเอียดขนาด 1 ไมครอน จำ�นวน 2 ไส้ เพือ่ กรองตะกอนต่างๆ ก่อนเข้ากระบวนการ รีเวอร์ สออสโมซิส ( RO) 5. น้�ำ ทีผ่ า่ นระบบกรองต่างๆ จะถูกส่งเข้า กระบวนการ รีเวอร์สออสโมซิส แต่กอ่ นทีน่ �ำ ้ จะเข้า ปัม๊ จ่ายสารเคมีกจ็ ะทำ�หน้าทีจ่ า่ ยน้�ำ ยาป้องกันการตกผลึก หน้าเมมเบรน เพือ่ ป้องกันการอุดตัน 6. เมือ่ น้�ำ เข้ากระบวนการ รีเวอร์สออสโมซิส แล้ว ปัม๊ แรงดันสูงจะอัดน้�ำ เข้ากระบอกเมมเบรน เพือ่ อัดให้ ความเป็นมา สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวย การสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เห็นว่า งานเทคโนโลยีและงานประชาสัมพันธ์ น่า จะผนวกเข้าด้วยกัน เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจด้านประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลายรูปแบบ ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงจัดตัง้ ศูนย์ ICTแล ะประชาสัมพันธ์ขน้ ึ เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2552 หลังจากนัน้ ศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์ ได้ด�ำ เนิน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ในรูปแบบของสือ่ ทีห่ ลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ ได้จดั ทำ�หนังสือพิมพ์วชิ าการ ครูขอนแก่น 5 นิวส์ เอกสาร แนะนำ� และเอกสารเผยแพร่ สือ่ อิเล็กทรอนิสก์ ได้จดั ทำ� website ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสารและภารกิจต่างๆ ผ่านระบบ Internet จนได้รบั ความสนใจจากบุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอกด้วย ดีเสมอมา

8. ดังนัน้ เมือ่ มีการเปิดหัวจ่ายน้�ำ เครือ่ งสูบน้�ำ แบบอัตโนมัติ ก็จะทำ�การสูบน้�ำ จากถังน้�ำ ดี อัดน้�ำ ผ่านชุด กรองละเอียด จำ�นวน 2 ไส้ 9. น้�ำ ทีผ่ า่ นถังกรองละเอียดจะถูกส่งไปยังระบบ ฆ่าเชือ้ โรค ด้วยอัลตราไวโอเลต ( UV ) เพือ่ ยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียด้วยแสงอัลตราไวโอเลต 10. น้�ำ ทีผ่ า่ นระบบฆ่าเชือ้ โรค ด้วยแสง UV ก็จะ ไหลไปยังหัวจ่ายต่างๆ นายธงชัยกล่าวว่าต่อว่าสำ�หรับงบประมาณได้รบั การ สนับสนุนจากสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 5 (โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา) จำ�นวนเงิน12,000 บาท งบประมาณจากโรงเรียน จำ�นวนเงิน 3,000 บาท รวมทัง้ สิน้ 15,000 บาทในส่วนการมีสว่ นร่วมของนักเรียนได้ด�ำ เนินการตาม โครงการ คือ ในวันอังคาร(ชัว่ โมงชุมนุม) เวลา 14.3015.30 น. หรือแล้วแต่ความจำ�เป็นเร่งด่วนโดยเน้นการ ผลิตแบบขวดวันเวย์ ส่วนการผลิตแบบถ้วยจะผลิตในโอ กาสสำ�คัญๆ โดยนักเรียนทีผ่ ลิตจะสลับเปลีย่ นกันสัปดาห์ ละไม่ต�ำ ่ กว่า ๖ คน โดยแบ่งหน้าทีก่ นั ทำ� เช่น ห้องล้าง ทำ�ความสะอาด ๒ คน ห้องกรอกน้�ำ ๒ คน และห้อง งานประชาสัมพันธ์ หากต้องการสือ่ สารให้รวดเร็ว และทั น เหตุ ก ารณ์ จึง ควรจั ด ประชาสั ม พั นธ์ ในรู ป แบบของสือ่ ทีส่ ามารถสือ่ สารและโต้ตอบกันได้ ศูนย์ ICTและประชาสัมพันธ์ จึงได้จดั ตัง้ สถานีวทิ ยุเพือ่ การ ศึกษาโดยใช้ชอ่ ื ว่า สถานีวทิ ยุกระจายเสียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 (KKN5 RADIO) ออกอากาศในระบบ Online ขึน้ และในโอกาสทีผ่ ช้ ู ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง ศึกษาธิการ ดร.วบิ ลู ย์ แช่มชืน่ ได้เดินทางมาตรวจเยีย่ ม สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่นเขต 5 จึงได้เป็น ประธานเปิดป้ายและเปิดสถานีวทิ ยุกระจายเสียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 สถานีวทิ ยุกระจายเสียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 เริม่ ทดลองออกอากาศตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2555 โดย ทดลองทำ�การออกอากาศผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบ อินเตอร์เน็ตทีช่ อ่ งทาง http://radio.kkn5.go.th โดย ออกอากาศตัง้ แต่เวลา 08.30น. -17.00 น. ในวันเวลา ราชการ โดยในช่วงแรก โดยเฉพาะช่วงเวลา 8.30-9.30

ปิดฝาบรรจุใส่ถงุ ๒ คน ด้านการจำ�หน่าย ต้นทุนวัตถุดบิ ของผลิตน้�ำ แบบขวดวัน เวย์ ( ขนาด 720 ซม3 ) 1.ฝาขวด 1 โหล ( 12 ฝา ) ราคาต้นทุน 2.45 บาท 2.ถงุ พลาสติกสำ�หรับหีบห่อ ( 2 ถุง ) ราคาต้นทุน 1.05 บาท 3.ขวดเปล่า ( 12 ขวด ) ราคาต้นทุน 16.80 บาท รวมราคาต้นทุน/1โหล 20.30 บาท การจำ�หน่ายเพือ่ ให้เหมาะสมกับราคาท้องตลาด (ท้อง ตลาดราคาโหลละ 30-35 บาท การจำ�หน่ายเพือ่ ช่วย เหลือชุมชน มารับน้�ำ เองจำ�หน่ายโหลละ 28 บาท (กำ�ไร 7.70 บาท ) โรงเรียนส่ง จ�ำ หน่ายโหลละ 30 บาท (กำ�ไร 9.70 บาท )

สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน จากผลการ ดำ�เนินงานของนักเรียน ช่วงชัน้ ที่ 3 ในการผลิตน้�ำ ดืม่ ทัง้ แบบขวดวันเวย์ และแบบถ้วย (ชุมนุมสร้างสรรค์น�ำ ้ ใส ปันใจให้ชมุ ชน) โรงเรียนบ้านอ่างศิลา ได้ความรูเ้ รือ่ งการ ผลิตน้�ำ ดืม่ ทีถ่ กู หลักอนามัย บุคลากรในโรงเรียนมีน�ำ ้ ดืม่ ที่ สะอาดไว้บริโภค นักเรียนในชุมนุมน้�ำ ดืม่ มีความรับผิดชอบ ในการกรอกน้�ำ ใส่ขวด ใส่ถงั 20 ลิตรบริการให้บคุ ลากร ในโรงเรียนได้ดม่ ื มีความซือ่ สัตย์ มีความสามัคคี รูจ้ กั ประหยัดโดยไม่ซอ้ ื น้�ำ อัดลมในโรงเรียนและทีส่ �ำ คัญ มี น้�ำ ใจในการบริการชุมชน โดยทางชุมนุมคิดราคาในการ จำ�หน่ายแค่ราคาต้นทุนของวัสดุ อุปกรณ์ทท่ ี างโรงเรียน ผลิตเองไม่ได้ นอกจากนัน้ ยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการช่วยชุมชนไม่ให้ไปซือ้ น้�ำ ดืม่ ของบริษทั เอกชนทีม่ รี าคาแพงกว่า ช่วยบริจาคให้กบั ทางมูลนิธติ า่ งๆ บริจาคช่วยผูป้ ระสพภัยน้�ำ ท่วมทางภาคกลาง (ทางผูว้ า่ ราชการจังหวัด) สนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัดสำ�นักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๕ และงาน สาธารณะในชุมชน . คงฤทธิ์ ศีลคุณ รายงาน จะเป็นรายการของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 5 คือรายการ เช้านีท้ เ่ ี ขต 5 เป็นรายการพูดคุย ให้ ข้อมุลู ข่าวสาร ความรู้ ความเคลือ่ นไหวของแต่ละกลุม่ งานภายในสำ�นักงานเขตฯ โดยมีตวั แทนแต่ละกลุม่ งาน มาผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนให้ความรูแ้ ละข่าวสาร ตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันศุกร์ ตลอดสัปดาห์ โดยถ่ายทอดเสียงตามสาย ภายในสำ�นักงานเขตให้รบั ทราบข่าวสารต่างๆ พร้อมๆ กับออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย ในช่วงเวลาอืน่ ในช่วงแรกๆ สถานีวทิ ยุจะเปิดเพลงสลับกับแจ้งข่าวสาร ความเคลือ่ นไหว รายงานข่าว กิจกรรมต่างๆ และหากมี กิจกรรมทีส่ �ำ นักงานเขตจัดขึน้ ทัง้ ในและนอกสถานทีก่ จ็ ะ ทำ�การถ่ายทอดเสียงกิจกรรมนัน้ เพือ่ ให้ครูและโรงเรียนที่ อยูห่ า่ งไกลได้รบั รูค้ วามเคลือ่ นไหวไปพร้อมๆ กัน นับเป็นอีกก้าวหนึง่ ของวงการศึกษา ทีส่ �ำ นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 คิด และทำ�อันจะ เป็นเครือ่ งมือนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาการศึกษาของสำ�นักงาน เขตพืน้ ที่ ทัง้ ยังเตรียมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนต่อไป .. ยศพัทธ์ ลาภาอุตร รายงาน


ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

นายพนมไพร ปราบแกะ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษา ซึง่ เป็นการประเมินภายนอกรอบสามจากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพ การศึกษา(สมศ.) โดยมี อกคศ.มงคล บูแ่ ก้ว ผูบ้ ริหารในศูนย์เครือข่าย โรงเรียนลุม่ น้�ำ บองร่วมเข้ารับฟังการรายงานด้วย วาจาในวันสุดท้ายของการประเมิน

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. รอบสามโดย มีทา่ นสานิตย์ สมมิตร ท่านศิรมิ า มหาเพชร จากบริษทั มิตรประเมิน มาประเมินโดยตัว นักเรียนเน้นทีเ่ ด็กเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข ครูเน้นทีก่ ารจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้ เรียนเป็นสำ�คัญ ผูบ้ ริหารเน้นการวางแผน การนิเทศกำ�กับติดตาม คณะกรรมการสถาน ศึกษา ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริหารใน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนลุม่ น้�ำ บอง ศน.สุพรรณ วอศิริ ร่วมต้อนรับและรับฟังการรายงาน

นายประเสริฐ กมลคุณากร ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านเม็ง เป็นประธานเปิดค่าย วิชาการเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การทดสอบระดับชาติ "O-NET" ปีการศึกษา 2554ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ ี 3 โรงเรียนบ้านเม็ง ใช้เวลาใน การเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจของคณะครู และนักเรียน ทีจ่ ะยกระดับผลการทดสอบ O-NET ให้สงู ขึน้ ตามนโยบายของ สพป.ขก.5 คือมุง่ สูม่ าตรฐาน ณ ห้องภาษาไทย โรงเรียนบ้าเม็ง

นายเอนก วงศ์ตระกูล นางหทัยกานต์ วงศ์ตระกูล และนายสานิตย์ ทวีค�ำ ตัวแทนจากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ศมศ.) เข้าประเมินฯ รอบสามทีโ่ รงเรียนบ้านร่องแซง ซึง่ เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอ เพียงระดับประเทศ โดยมี ผอ.ฟากรี ทองดีบตุ ร คณะครูและบุคลากรทางการ ศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้การตอนรับเป็นอย่างดียง่ ิ ใน การนีน้ ายสมคิด ผลานิสงค์ ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันนาหนอง ทุม่ พร้อมผูบ้ ริหารในศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุม่ ร่วมให้การต้อนรับ พิธี เปิด พร้อมชมการแสดงจากนักเรียน ซึง่ การประเมินฯ ในครัง้ นีจ้ ะมีขน้ ึ ระหว่าง วันที่ 20 - 22 ก.พ. 2555

นายเฉลิมชัย สมท่า ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว รับประเมิน ภายนอก ทีท่ �ำ การออกตรวจเยีย่ ม โดยหน่วยประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา นำ�โดย นายเสาร์ พิมพ์ภลู าด,นายจำ�ลอง จันทะเสน,นางสาว อัษฏาพร ศรีดาคำ� ,นายวิศษิ ฎ์ มัน่ ชูพงศ์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ จัดการศึกษา ( สมศ.) หน่วยประเมินได้รบั การต้อนรับจาก คณะครู นักเรียน ผู้ ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา และ คณะผูบ้ ริหาร ครู ในสังกัดศูนย์เครือ ข่ายโรงเรียนนาจานซำ�ยาง อย่างดียง่ ิ

นายกฤษฏา โซ่มาลา ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านหนองทุม่ ประชาสรรค์ รับ ประเมินภายนอก ทีท่ �ำ การออกตรวจเยีย่ ม โดยหน่วยประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) นำ�โดย นายประวัติ เงินเส็ง หัวหน้า ทีม ,นายศุภกิจ โพธิสวุ รรณ,นายทวี หามนตรี, คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา (องค์กรมหาชน)คณะผูป้ ระเมินเน้นการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน,การ ปฏิบตั จิ ริงของผูเ้ รียนผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน โดยและประเมินคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสามปียอ้ นหลัง ซึง่ ทาง โรงเรียนมีผลคะแนนโอเน็ต ปี 2553 เป็น ลำ�ดับดีเยีย่ มของ สพป. ขอนแก่น 5 หน่วยประเมินได้รบั การต้อนรับจาก คณะ ครู นักเรียน ผูป้ กครองคณะกรรมการสถานศึกษา และ คณะผูบ้ ริหาร ครู ใน สังกัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำ�ยาง อย่างดี

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ได้รบั การประเมินรอบสาม คุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการคือ นายเอนก วงศ์ตระกูล นางหทัยกานต์ วงศ์ตระกูล นายศานิตย์ ทวีค�ำ โดยคณะกรรมการประเมินเน้นเรือ่ ง 1)คุณภาพการจัดการ ศึกษาภายในสถานศึกษา 2) การประเมินการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม 3) คุณภาพผูเ้ รียน 4) เน้นการปฏิบตั จิ ริงมีผลงานเชิงประจักษ์ โดยมี นายสุเทพ เวียงทอง ผอ.รร. ผูบ้ ริหารในศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครองนักเรียน ให้การต้อนรับ

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สำ�หรับ นักเรียนในเขตตำ�บลหนองเรือ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้าน เม็ง หอประชุมโรงเรียนบ้านฟ้าเหลือ่ ม โดยมีวทิ ยากรจากภายนอกมาให้ความ รู้ คือ นายเสน่ห์ วงษ์ปญ ั ญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้าน เม็ง,คณ ุ ครูประสพ แสงสุทธิ โรงเรียนจระเข้วทิ ยายน,นางสาวภวิศรา จากมหา วิทยาลัยอิสาน, Mr.Mike Mr.Micky Mr.Jimmy Miss Mary Miss Mory จากประเทศแคมเมอรูน Mr.Kim จากประเทศนอร์เวย์ และคุณครูสาระภาษา ต่างประเทศ จากศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ท่าน เพือ่ เป็นแนวทางการยก ระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระภาษาอังกฤษและ O-Net ให้สงู ขึน้

นางสาวอังคณา ทีภเู วียง ผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียนได้น�ำ นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ ี 3 ไปหาความรูแ้ ละประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ พิพธิ ภัณฑ์กอ่ นประวัตศิ าสตร์โนนเมือง บ้านหนองบัวโนนเมือง ตำ�บลชุมแพ ซึง่ เป็นแหล่งเรียนรูท้ อ่ ี ยูใ่ กล้ชมุ ชน และมีความเหมาะสม สามารถกระตุน้ เด็ก ๆ ในระดับอนุบาลให้สนใจศึกษาอารยธรรมโบราณเพือ่ นำ�ไปเชือ่ มโยง กับสถานการณ์ในปัจจุบนั ได้ ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ทีจ่ ดั เป็น ประจำ�ทุกปีเมือ่ เร็ว ๆ มานี้

ผอ.นติ ริ ฐั เวียงนนท์ และครู ร.ร.อา่ งทองวิทยาคม นำ�นักเรียนร่วมแข่งขัน โครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษาปีที 4-6 ระดับชาติ ในงานศิลป หัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 61 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ผล ปรากฎว่า ได้รบั รางวัล อันดับที่ 9 ระดับประเทศ นับเป็นก้าวแรกในการ ร่วมกิจกรรมระดับชาติของโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ขอแสดงความชืน่ ชมใน ความมุง่ มัน่ พัฒนาของผูบ้ ริหารและคณะครู ขอแสดงความยินดีและเป็นกำ�ลัง ใจให้พฒ ั นามุง่ มัน่ ต่อไปสูม่ าตรฐาน ม่งมัน่ สูค่ วามเป็น 1 ต่อไป

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน อ. หนองเรือ รับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก หจก. เบเค ระหว่างวัน ที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ผอ.ดร. อดิศร โชคบัณฑิต และคณะครูผู้ ปกครองกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริการศูนย์โนนทองโนน ทันให้การต้อนรับ

3

นายวัฒนา สมหวัง ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดสุ ติ ประชาสรรค์ นำ� คณะครูเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รอง คณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ ดำ�เนินโครงการวิจยั เรือ่ ง ”การศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนเกีย่ วกับ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ และสมรรถนะการทำ�งานเพือ่ การแข่งขัน ของประเทศ” ภายใต้ชดุ โครงการวิจยั “ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูท้ ่ ี บูรณาการ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ และสมรรถนะการทำ�งานเพือ่ การ แข่งขันของประเทศ สำ�หรับการพัฒนาสังคมแห่งการ

นายจิรสิน เฮ้าเส็ง ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา พร้อมคณะครู จัด โครงการสือ่ สารสูอ่ าเซียน (Commication For Asean) โดยเชิญวิทยากร Miss.Webedjo Sandrine ชาว Cameroon มาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ภาษา อังกฤษแก่คณะครู และนักเรียน ซึง่ เป็นการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน นำ�คณะครู อาเซียนในปี 2015 และบุคลากรทางการศึกษา ผูน้ �ำ ชุมชน และผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนา สีนวน ให้การต้อนรับคณะผูป้ ระเมินภายนอกจากสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ก.พ. 2555 และมีคณะผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครูในเครือข่ายศูนย์ จตุรมิตร ร่วมให้การต้อนรับ

นายสมชาย สีวลีพันธ์และคณะผู้จัดการบริษัท ส.ศิริแสง กทม. จำ�กัด มอบทุน การศึกษา 30 ทุนๆละ 500 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นซ์เตอร์ 1 ชุด มอบเงินพัฒนาโรงเรียน 5,000บาท มอบเสื้อ กระโปรงและกางเกง จำ�นวน 73 ชุด โดยมีนายสุวัฒน์ เปรมผล ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและคณะครู คณะ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองให้การรับมอบและต้อนรับ

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวฒ ั น์สวุ รรณ ได้เป็นประธานเปิด งาน "มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น" ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยให้ขอ้ คิด เห็นรวมความว่า "การจัดการศึกษาของภาคเอกชนนัน้ ช่วยแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลได้มาก และยังสามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ กครองทีห่ ลาก หลายได้เป็นอย่างดี สมควรพัฒนาการจัดการศึกษาของเอกชนให้กา้ วหน้า ต่อไป" และได้เยีย่ มชมนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ทีม่ โี รงเรียนร่วม 100 แห่งเตรียมผลงานมาจัดแสดง และมีการแสดงความ สามารถของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทีเ่ วทีกลางอีกมากมาย ผูป้ กครองและผู้ สนใจเข้าชมงานอย่างคับคัง่

ผอ.บรรชิต นิตไธสง ผอ.ร.ร.บา้ นผาขาม ศูนย์เครือข่ายดงชมพู คณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้ ั พืน้ ฐาน คณะครู ได้น�ำ นักเรียน ร่วมกิจกรรม รักการอ่านสูช่ มุ ชน และชนบท ครัง้ ที่ 55 “ค่ายเยาวชนแกนนำ�รักการอ่านบ้านผาขาม” ระหว่างวัน ที่ 11-13 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านผาขาม ต.บริบรู ณ์ จ.ขอนแก่น ซึง่ จัด โดย คณะครู นักเรียน-นักศึกษา ศิษย์เก่าแกนนำ�รักการอ่าน โรงเรียนกัลยาณ วัตร

นายวิเชียร ดีสม ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ได้น�ำ คณะครู และคณะนักเรียนร่วมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 61 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง ธานี จ.นนทบุรี เพือ่ เป็นเวทีให้เด็กและในการประกวดการล่านิทาน(Story Telling)ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ ี 1- 3 ประเภทเดีย่ ว สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้แสดงออกถึงศักยภาพ สุนทรีภาพ และความคิดสร้างสรรค์

โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง รับการประเมินฯ รอบสาม จาก สมศ. โดยนาย อุโม และนางผ่องพรรณ นันทชัย เข้าประเมินจากวันที่ 15 - 17 ก.พ. 55 โดย มีนายเศรษฐวัชร มัชปาโต ผูอ้ �ำ นวยการ และบุคลากรทางการศึกษาให้การ ต้อนรับ ในการนี้ ผูบ้ ริหารในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันนาหนองทุม่ ได้เข้า เยีย่ มชมและให้ก�ำ ลังใจ พร้อมทัง้ เข้าร่วมพิธเี ปิด รับชมวิดที ศั น์แนะนำ�โรงเรียน และการแสดงของนักเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน. .

สมศ.ได้เข้าประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือ ข่ายฯ นาจานซำ�ยาง ครัง้ นีไ้ ด้แก่ โรงเรียนบ้านขมิน้ โนนหัวนา โรงเรียนบ้าน โคกกุงฯ โรงเรียนบ้านศรีสขุ โรงเรียนบ้านโสกรังฯ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง โรงเรียนบ้านบุง่ เม่นหนองดู่ และ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ มีจดุ ประสงค์เพือ่ มุง่ ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดยี ง่ ิ ขึน้


4

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ศูนย์เครือข่ายภูเวียง จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสูก่ ารสอบ O-net ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ ี 6 ณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ซึง่ มีจ�ำ นวนนักเรียน 141 เข้าร่วมค่ายวิชาการดังกล่าว โดยมีนายยงยุทธ พรหม แก้ว รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด ซึง่ เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ นักเรียนมีความพร้อมกับโค้งสุดท้ายก่อนการสอบ O-net

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

ศูนย์เครือข่าย วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จัดกิจกรรม English Camp For Asean เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป.ขก.5 มีนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ ี 6 จาก 14 โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 229 คน ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 นายประวิช ยะรินทร์ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธเี ปิด โดยมี นายบุญเยีย่ ม ลีลาคณะ ผูบ้ ริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ และคณะ วิทยากร ให้การต้อนรับ

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ได้ด�ำ เนินการจัดทำ� โครงการห้องสมุดของเล่นเคลือ่ นที่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�องค์ความรูเ้ รือ่ งของ เล่นในการพัฒนาเด็กมาเผยแพร่ให้กบั โรงเรียน นำ�มาปรับใช้กบั การเรียนการ สอนเพือ่ กระตุน้ ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในการเรียนรูม้ ากขึน้ ณ โรงเรียน บ้านกุดเลา อ.หนองเรือ โดยมีนายทนงศักดิ์ วังสงค์ ประธานคณะกรรมการ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ ฯ ซึง่ กิจกรรมเล่นในห้อง สมุดของเล่นและกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง มีนกั เรียนกลุม่ เป้าหมายได้ใช้ ประโยชน์ประมาณ ๓๐๐ คน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดสุ ติ ประชาสรรค์ โดย นายวัฒนา สมหวัง ผูอ้ �ำ นวย การโรงเรียน และคณะครู นายจำ�รูญ โชติศรี นายวีระยุทธ ภูงามเงิน นางจรรยา โชคพันธชาติ ออกแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชัน้ ประถม ศึกษาปีท่ ี 6 ทีโ่ รงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกลู และโรงเรียนบ้านนาเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 5 ได้รบั การต้อนรับจากทัง้ สองโรงเรียนเป็นอย่างดียง่ ิ

นายอุดม นันทชัย และนางผ่องพรรณ นันทชัย ตัวแทนจากสำ�นักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เข้าประเมินภายนอก รอบ 3 ทีโ่ รงเรียนบ้านโนนชาติ โดยมี ผอ.เดชา ทาเวียง คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนชาติให้การต้อนรับ ประธานศูนย์เครือข่าย โรงเรียนโนนหันนาหนองทุม่ และคณะผูบ้ ริหารในศูนย์เครือข่ายได้เข้าเยีย่ มชม และให้ก�ำ ลังใจ พร้อมร่วมพิธเี ปิด รับชมการแสดงของนักเรียน และฟังคำ�ชีแ้ จง

โรงเรียนบ้านกุดน้�ำ ใส อำ�เภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสัปดาห์วนั ชาติ บรูไน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับประเทศ บรูไน โดยมีกจิ กรรมสำ�หรับนักเรียน เช่น การสร้างภาพธงชาติบรูไนบน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างความสนุกสนานให้กบั นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรม และ ยังได้รบั ความรูด้ ว้ ย

กลุม่ โรงเรียน 3T ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่นหว้าเซิน ประกอบด้วยโรงเรียน หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา โรงเรียน โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชัว่ คราวโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา โดยมี ลูกเสือเนตรนารีและผูก้ �ำ กับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 นาย

โรงเรียนบ้านนาดีจดั กิจกรรมวันชาติบรู ไนโดยให้นกั เรียนหา ข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตจากนัน้ จัดกิจกรรมหน้าเสาโดยให้นกั เรียนแต่งชุดประจำ�ชาติของ บูรไนจากนัน้ ก็ให้เพือ่ นๆทายว่าเป็นชุดประจำ�ชาติใดในอาเซียน แล้วให้ทกั ทาย กันเป็นภาษาบูรไน โดยใช้ค�ำ ว่า ชาลามัด ดาตัง แปลว่า สวัสดี และให้ทกุ คนว่า ตาม จากนัน้ ก็เล่าประวัตขิ องประเทศบูรไนและความเป็นมาของวันชาติบรู ไน (ปกติจะจัดกิจกรรมเกีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกวันพฤหัสบดี)

ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ได้จัดให้มีโครงการทดสอบ ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชื่อ “โครงการทดสอบอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเร็ว ภาษาอังกฤษ ดี” เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ

โรงเรียนบ้านหนองผือจำ�เริญพัฒนา ได้จดั กิจกรรมเนือ่ งในวันชาติบรูไน ใน กิจกรรมมีการจัดบอร์ดให้ความรู้ และให้กรรมการนักเรียนเป็นผูน้ �ำ แลกเปลีย่ น และให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนในโรงเรียน เกีย่ วกับข้อมูลประเทศบรูไนในวันชาติของ ประเทศบรูไน

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบให้ทกุ ระดับชัน้ สอดแทรกความรูเ้ กีย่ วกับประเทศ บูรไนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ โดยนายวัฒนา สมหวัง ผู้อำ�นวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์วันชาติ บรูไน ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน กิจกรรมให้ความรู้หน้า เสาธงและให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วนำ�จัด บอร์ดป้ายนิเทศ

นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมการประเมิน ภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดยมีนายดารา ชินชัย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองไผ่ พิทยาคม นายบุญเยี่ยม ลีลา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายรังสฤษฏ์ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนวังหินลาดหนองไผ่ ไชยสอ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และสอบต. หนองไผ่ ให้การต้อนรับ

นายประดิษฐ์ แพงไทย ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจาน ซำ�ยาง ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 นาฬิกา ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซำ�ยา ง คณะกรรมการ จัดสอบการศึกษาระ ดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.6 ) และช่วงชั้นที่ 3 ( ม.3 ) ซึ่งคณะกรรมการเน้นเรื่องความ ยุติธรรม เป็นกลาง โปร่งใส ในการดำ�เนินการสอบของนักเรียน ทั้งสองช่วงชั้น ระหว่างวันที่ 27 -29 กุมภาพันธ์ 2555

โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุม่ จัดกิจกรรมวันชาติบรูไน ดังนี้ 1.ให้ความ รูเ้ กีย่ วกับประเทศบรูไนบริเวณหน้าเสาธง 2. คัดไทยประวัตปิ ระเทศบรูไน 3.วาดภาพธงชาติบรูไน 4.ตอบปัญหาและมอบรางวัล

นายอุไร ลาสอน ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คระครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันชาติบรูไน ป้ายนิเทศวันชาติบรูไน กิจกรรมรายงานประเทศบรูไน กิจกรรมตอบปัญหา กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน ภาษาอังกฤษในวันชาตินั้น กิจกรรมการเรียน การสอน ผ่านอินเทอรืเน็ต นักเรียนครูค้นคว้า ข้อมูลของประเทศ บรูไน และกาจัดการเรียนการสอนผ่านทาง facebook

นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำ�หรับสนามสอบโรงเรียน โนนสะอาดพิ ท ยาและสนามสอบโรงเรี ย นบ้ า นหนองไผ่ ดุ สิ ต ประชาสรรค์ โดยนายวัฒนา สมหวัง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้าน หนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียน โนนสะอาดพิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จัดกิจกรรมวันชาติบรูไน ซึง่ กิจกรรมประกอบด้วย อบรมพัฒนาครูสป่ ู ระชาคมอาเซียน ASEAN DELIVERY , จัดกิจกรรม ASEAN QUIZ ถาม ตอบปัญหาแก่นกั เรียนทัง้ โรงเรียน ,จดั ศูนย์แหล่งเรียนรู้ อาเซียนศึกษา , จัดรายการเสียงตามสายให้ความรูส้ ป่ ู ระชาคมอาเซียน ,พัฒนา บุคลากรครูสอ่ ู าเซียน

ศูนย์เครือข่ายชุมแพประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2554 ทีศ่ นู ย์สอบคือ ร.ร.หนองขามวิทยาคาร ร.ร.ชุมชนชุมแพ ร.ร.อนุบาลชุมแพ โดยมีนายสมชาย ศรีอรุณเอีย่ ม ประธานศูนย์เครือข่าย ชุมแพ และนายจรูญ คำ�มูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.5 ประชุมชีแ้ จงให้ คณะกรรมการฯทราบแนวปฏิบตั ิ จาก สทศ. เพือ่ ให้ปฏิบตั เิ ป็นแนวเดียวกัน

ในวันที่ 22 ก.พ. 2555 นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน บ้านนาสีนวนและคณะครู ให้การต้อนรับและนำ�เสนอผลการปฏิบตั งิ านต่อ คณะติดตาม เก็บข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำ�นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำ�โดยนายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายชวลิต จิตต์ชน่ ื ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายวิบลู ย์ พาสี ผอ.รร.บ้านโคกสูง ประธานศูนย์เครือข่ายจตุรมิตรและ นายสินสมุทร คุณประทุม ผอ.ร.ร.บ้านหอย “รัฐราษฎร์รงั สรรค์”


หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th <ต่อจากหน้า 1> จนกระทัง่ สือ่ มวลชนทราบข่าวและนำ�ไปเสนอข่าว และทางด้าน ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวย สืบเนือ่ งจากสือ่ มวลชนได้เสนอข่าวหนูนอ้ ย การสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อัจฉริยะ ด.ญ. ณัฎฐิกา กัปโก หรือ น้องเฟ ขอนแก่น เขต 5 ได้รบั คำ�แนะนำ�จาก ดร.วิบลู ย์ อายุ 4 ขวบ นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านชุมแพ แช่มชืน่ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการบริการด้านการค้นหา ตำ�บลชุมแพ อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้น�ำ น้องเฟ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แววความสามารถ ทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอนแก่น เขต 5 เป็นเด็กพิเศษ ทางสายตามอง ศึกษาพิเศษ เห็นข้างเดียว และสายตาสัน้ มองเห็นได้ระยะใกล้ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ต่อมาทางคณะทีไ่ ด้รบั แต่ง และรัศมีแคบ แต่มคี วามสามารถอ่านหนังสือทัง้ ตั้งจากผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ซึง่ แตก ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำ�น้องเฟได้รบั การ ต่างจากเด็กในวัยเดียวกัน ซึง่ พ่อแม่ของน้องเฟ มี ตรวจสอบทีส่ ถาบันดังกล่าว ด้าน ผศ.ดร. อุษณีย์ อนุรทุ ธ์วงศ์ รองผู้ อาชีพรับจ้างทัว่ ไปฐานะยากจนในแต่ละวันในตอน อำ � นวยการสถาบั นและ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒ เย็นต้องอาศัยอยู่กับยายตามลำ�พังเพราะพ่อและ แม่จะกลับเข้าบ้านก็มดื ค่�ำ แล้ว ส่วนมากยายจะเป็น นาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษา พาอ่านหนังสือนอกเหนือจากครูทโ่ี รงเรียนพาอ่าน พิเศษ กล่าวว่า หลังจากทีท่ �ำ การวัดแววความ สามารถ น้องเฟ พบว่าจุดแข็งของน้องคือ มีความ และเขียนในขณะทีอ่ ยูโ่ รงเรียน สามารถทางด้านคำ�จำ�เป็นเลิศ แต่มจี ดุ อ่อนคือด้าน สายตา น้อง เฟ มองเห็นในระยะทีใ่ กล้และมองได้ มุมแคบต้องมีการรักษาสายตาน้องให้ดเี พราะกลัว ว่าสายตาน้องทีส่ น้ั อยูแ่ ล้วจะทำ�ให้ตาบอดลงได้งา่ ย เพราะใช้สาตาได้เพียงข้างเดียวและเริม่ พร่ามัวแล้ว ซึง่ ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ทเ่ี กีย่ วกับสายตา เพือ่ รักษาต่อไป แนวทางการพัฒนารักษาของ น้องเฟ คือ 1. เรือ่ ง สายตาต้องเริม่ จากการจำ�สิง่ ทีใ่ หญ่ให้ได้ 2.การฝึกกล้ามเนือ้ มือ , ตา,โดยใช้วธิ ี นางรุง่ ทิวา ถนอมจิตร มารดาของน้อง ออกกำ�ลังกายเพื่อให้นำ�้ ยาในสมองหลั่งหลั่งออก เฟ กล่าวว่า ครอบครัวของตนเองฐานะยากจนมาก มาช่วยกระตุน้ สมอง 3. การสอนของครูเน้นการ ในช่วงทีม่ นี อ้ งเฟท้องได้ 7 เดือน ปรากฏว่าครรภ์ สัมผัสให้มากๆ ผศ.ดร. อุษณีย์ กล่าวว่าต่อว่า สถาบัน เป็นพิษต้องคลอดก่อนกำ�หนด ที่ รพ.ศูนย์ขอนแก่น ซึง่ น้อง เฟ ต้องเข้าตูอ้ บเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์ แห่งนีไ้ ม่ใช่การทดสอบ ไอคิว เพราะถ้าเรียกว่าการ และตาข้างซ้ายของน้องมองไม่เห็นตัง้ แต่แรกเกิด ทดสอบ ไอคิวถ้าเด็กบางคนมีความสามารถด้าน ในด้านนิสยั ของน้องเฟเป็นเด็กทีช่ อบดูทวี ี และฟัง ความจำ� แต่แบบทดสอบเป็นแบบอืน่ อาจทำ�ให้ เพลงและชอบหัดพูดตามทีวีในทุกเย็นจนกระทั่ง เด็กเป็นเด็กปัญญาอ่อนได้เพราะแบบทดสอบไม่ ั ญาของเด็ก ซึง่ ทางสากลเขาให้เรียก สามารถอ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยและภาษา ถูกกับสติปญ ว่ า การวั ด สมองที อ่ ยูภ่ ายในตัวเด็กไม่ใช่การทดสอบ อังกฤษได้ดแี ละสามารถจดจำ�ได้ดมี าก ั าเป็นเลิศ ด้านนายสุธี ลีกระจ่าย ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน เด็ก ซึง่ อย่างกรณีนอ้ ง เฟ เขามีสติปญ และไม่ ม โ ี อกาสปั ญ ญาลดลง ซึ ง ่ ในวั น ที ่ 1 – 8 บ้านชุมแพ กล่าวว่า เรือ่ งความสามารถของน้อง เฟ นัน้ ตนทราบข่าวจากครูประจำ�ชัน้ ทีส่ อนอนุบาล เมษายน นีจ้ ะมีการวัดแววและตรวจประสาทการ ว่ามีนกั เรียนคนหนึง่ สามารถอ่านภาษไทยได้อย่าง รับรูข้ องน้อง เฟอีกครัง้ หนึง่ ว่าน้อง เฟ มีความ คล่องแคล่วและทีน่ า่ สนใจคืออ่านได้ถกู ต้องทุกคำ� สามารถด้านใดบ้าง ด้าน ดร. วิบลู ย์ แช่มชืน่ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี และสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีจึงตรวจสอบ การอ่านของ น้อง เฟก็พบว่าสามารถอ่านได้จริง ประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะพยายาม

ทึง่ เด็กอัจฉริยะ

เดือนนีค้ อลัมน์ตามรอยพ่อพอเพียงจะเสนอกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงแบบง่าย ๆ ทีส่ ามารถถ่ายทอด ความรูใ้ ห้กบั นักเรียน เพือ่ ใช้ในครัวเรือนได้ ค่าใช้ จ่ายน้อย ได้แก่การเพาะเห็ดในโอ่ง ซึง่ เห็ดเป็นที่ มีประโยชน์โปรตีนสูง ย่อยง่าย บริโภคได้ทกุ เพศ ทุกวัย การเพาะเห็ดในโอ่ง เป็นภูมปิ ญ ั ญาอย่างง่ายๆ ใน ครัวเรือนทัว่ ๆ ไป ทำ�ให้มเี ห็ดสดๆ ปลอดสารพิษ ไว้รบั ประทานในครัวเรือนแทบทุกวัน ลดความยุง่ ยากในการเพาะเห็ดในโรงเรือน โอ่งทีใ่ ช้กเ็ ป็นโอ่งที่ แตกหรือร้าวทีใ่ ส่น�ำ้ ไม่ได้แล้ว วิธกี ารเพาะเห็ดในโอ่ง วัสดุทใ่ี ช้ในการเพาะเห็ด 1. โอ่งมังกร จำ�นวน 1 ใบ 2. ก้อนเชือ้ เห็ดนางฟ้า จำ�นวนประมาณ 20 ก้อน

หาทางช่วยเหลือน้อง เฟ อย่างเต็มทีแ่ ละให้ก�ำ ลังใจ ในฐานะสำ�นักงานเขตพืน้ ทีย่ อดเยีย่ มรางวัล พ่อแม่ คุณครุและทุกภาคส่วนทีช่ ว่ ยเหลือ น้อง เฟชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการยอดเยีย่ ม ในด้านต่าง ๆเพือ่ ให้นอ้ งเขาได้ยนื หยัดอยูใ่ นสังคมรวมทัง้ รางวัลอืน่ ๆ อีกด้วย โดย ดร.อรรถพล อย่างมีความสุข และเด็กทุกคนทีม่ คี วามสามารถตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ในด้านต่าง ๆ กระทรวงศึกษาพร้อมให้ความช่วยศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อม เหลือเต็มที่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมในงานดัง ด้านดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยกล่าว ณ ห้องเมธาวดี โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ การสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น เขต 5 กล่าวว่า น้อง เฟ เป็นตัวอย่าง ในโอกาสเดียวกัน ดร.วิบลู ย์ แช่มชืน่ ทีด่ ขี องเด็กทีม่ ลี กั ษณะพิเศษในด้านต่าง ๆ ถ้าครู ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ พบเห็นเด็กทีม่ คี วามเป็นเลิศด้านต่าง ๆ โปรด เยีย่ มชมสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม แจ้งให้ผบู้ ริหารโรงเรียนทราบเพือ่ หาทางช่วย ศึกษาขอนแก่น เขต ๕ พร้อมกับเป็นประธาน เหลือต่อไปอย่างเช่น น้องเฟ ทางสำ�นักงานเขต ในพิธเี ปิด “สถานีวทิ ยุกระจายเสียง สพป. พืน้ ทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือในทุกด้านทีจ่ ะสามารถ ขอนแก่น 5 (KKN5 Radio) ออกอากาศทาง ช่วยได้ทง้ั ทางด้านการส่งเสริมหรือการสนับสนุน อินเทอร์เน็ต อย่างเป็นทางการ โดยมีการ ด้านการรักษาด้านสายตาของน้องเฟ ต่อไป.. ทดลองออกอากาศตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ICTและประชาสัมพันธ์ ใน วิบลู ย์ฟนั ธง <ต่อจากหน้า 1> โอกาสนี้ ดร.วิบลู ย์ ได้ให้โอวาสและกล่าว ชม สพป.ขอนแก่นเขต 5 โดยกล่าวว่า กล่าว ครู นักเรียน ผูช้ นะการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ว่า ในโอกาสทีไ่ ด้มาตรวจเยีย่ ม สพป.ขอนแก่น นักเรียนครัง้ ที่ 61 ในระดับภาค ณ จังหวัด เขต 5 ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีและดีใจในสิง่ มหาสารคามและระดับชาติทเ่ี มืองทองธานี ทีเ่ คยคิดไว้ในใจว่าอยากทำ� อยากเห็นเมือ่ ได้มา โดย สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ทีน่ ่ี เหมือนฝันไว้และมาเจอกับความจริงโดย ขอนแก่น เขต 5 เข่า้ ร่วมการแข่งขันงานดังกล่าว บังเอิญ เพราะไม่เคยคิดว่าจะได้มานีน่ ม่ี าก่อน และชนะการแข่งขันโดยมีผลงาน คือ ณ จังหวัด จากคำ�เชิญชวนและแนะนำ�ของ นายอรรถพล มหาสารคาม จำ�นวน 174 เหรียญทอง และ ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี รางวัลชนะเลิศ ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 รวมทัง้ จาก 6 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ 4 คำ�แนะนำ�ของเพื่อนที่กระทรวงศึกษาธิการ รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม 6 ต่างชืน่ ชมยินดีกบั สพป. ขอนแก่น เขต 5 รายการ รวมทัง้ มอบรางวัล OBEC AWARDS นายวิบลู ย์ฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า่ ทีน่ ถ่ี อื ว่า เป็น ให้กบั สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา อันดับหนึ่งของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 5

4. นำ�ก้อนเชือ้ เห็ดทีต่ อ้ งการเพาะมาเรียงไว้จนเต็ม 5. รดน้�ำ บนก้อนเชือ้ เช้า-กลางวัน-เย็น ถ้าพบ ว่ากองเห็ดแห้งเกินไปก็ควรเพิม่ ความชืน้ โดยใช้บวั รดน้�ำ เป็นฝอยเพียงเบาๆ ให้ชน้ื หลังจากเพาะ เห็ดประมาณ 1 สัปดาห์จะเริม่ มีตมุ่ ดอกเห็ดสีขาว เล็กๆ ในช่วงนีต้ อ้ งงดการให้น�ำ้ โดยตรงกับดอกเห็ด ถ้าดอกเห็ดถูกน้�ำ ในช่วงนีด้ อกเห็ดจะฝ่อและเน่า เสียหาย 6. ควรระมัดระวังในช่วงวันที่ 1-3 ถ้าร้อนเกินไป ให้เปิดกระสอบป่านหรือซาแรน เพือ่ ระบาย ความร้อน 7. หลังจากนัน้ ประมาณ 7-10 วัน เห็ดจะออกดอก เก็บรับประทานได้ สามารถเก็บ ดอกเห็ดมา รับประทานได้แล้วทุกวัน จนกว่าดอกเห็ดจะ หมดไป ใช้เวลา ประมาณ 1-3 เดือน สำ�หรับการเพาะเห็ด ในโอ่ง เป็นการนำ� เอาของใช้ทม่ี อี ยูใ่ นท้อง ถิน่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ เป็นแนวทาง ในการประหยัดต้นทุน และสามารถ นำ�ไปเพาะ ได้ทกุ ครัวเรือน การดูแลรักษา ข้อระวัง น้�ำ ทีใ่ ช้รดเห็ด จะต้องเป็นน้�ำ จืด ไม่มี คลอรีนเจือปน ไม่เป็น น้�ำ กร่อย น้�ำ เค็ม ระวังน้�ำ เค็มไม่สามารถจะ ใช้รดเห็ดได้ เพราะเห็ด จะไม่ออกดอก เห็ด แต่ละชนิดต้องการ อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมใน การผลิตดอกเห็ดไม่ เหมือนกัน เห็ดนางรม เห็ด เป๋าฮือ้ และเห็ดหูหนู ต้องการอุณหภูมธิ รรมดาใน 3. ซาแรน หรือกระสอบป่าน สำ�หรับปิดปากโอ่ง ช่วงฤดูรอ้ นหรือฤดูฝน ส่วนเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม จำ�นวน 1 ผืน ต้องการอุณหภูมคิ อ่ นข้างเย็น ดังนัน้ ในการผลิต 4. ไม้รองพืน้ สำ�หรับวางก้อนเชือ้ เห็ด ดอกเห็ดแต่ละฤดูกค็ วรมีการจัดการชนิดของเห็ดที่ 5. ทรายรองพืน้ โอ่ง จะผลิตควบคูไ่ ปด้วย โรงเรียนใดจะลองนำ�วิธกี าร ขัน้ ตอนการเพาะ เพาะเห็ดในโอ่งไปทดลองทำ�ในโรงเรียนก็นา่ จะเป็น 1. หาโอ่งทีช่ �ำ รุดหรือไม่ได้ใช้แล้ว ประโยชน์ไม่นอ้ ยนะคะ … 2. นำ�โอ่งมานอนลง แล้วเอาไม้ไผ่ท�ำ เป็นแผงวาง ก้อนเชือ้ เห็ด หรือหาแผ่นไม้ตามความเหมาะสม .. กมลรัศม์ พลบุรี หาสถานทีว่ างโอ่งใต้รม่ ไม้หรือทีม่ รี ม่ เงา ให้อากาศ * * * * * * * ถ่ายเทได้สะดวกขึน้ 3. นำ�ทรายหยาบวางรองพืน้ ตามแนวนอนของโอ่ง เพือ่ เก็บความชืน้

เพาะเห็ดในโอ่ง

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ทั้งผู้อำ�นวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายอดเยีย่ ม รอง ผูอ้ �ำ นวยการเขตยอดเยีย่ ม ศึกษานิเทศยอด เยีย่ ม ผูบ้ ริหารโรงเรียนยอดเยีย่ ม ครูผสู้ อน ยอดเยีย่ ม รางวัลเหรียญทองทีไ่ ด้มาทัง้ หมด เป็นเครือ่ งยืนยันได้วา่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นสำ�นักงานเขตทีม่ คี ณ ุ ภาพในทุกด้าน โดย รางวัลเหรียญทองที่ได้มาเป็นเครื่องยืนยันได้ เป็นอย่างดี ทีน่ ม่ี ผี อู้ �ำ นวยการเขตทีม่ คี วาม สามารถ เป็นผูบ้ ริหารทีเ่ ก่ง และทีเ่ หนือกว่านัน้ คือ มีทมี งานทีด่ ี ลูกน้องทีเ่ ข้าใจ ผสานความรู้ ความสามารถ ประสานใจ ประสานความรู้ ถ้า หากขาดทีมงานทีด่ แี ล้ว ความสามารถลำ�พัง เพียงผูอ้ �ำ นวยการคนเดียวก็ไม่เพียงพอทีจ่ ะ

ประสบผลสำ�เร็จได้ ถือว่า ทีน่ ม่ี คี ณ ุ ภาพ การ ศึกษาของไทยต่อไปนี้ จะคิดจะทำ�แค่เพียงใน ประเทศยังไม่พอ ยังต้องออกไปสูป่ ระชาคม อาเซียนด้วย ซึง่ หมายถึง ต้องคิด ต้องทำ� ต้อง รับผิดชอบมากขึน้ กว่าเดิม เพราะการแข่งขัน ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านัน้ ยังต้องแข่งขันกับ ต่างๆประเทศ โดยเฉพาะในสังคมอาเซียนด้วย กัน ส่วนคะแนน O-net ซึง่ เป็นเป้าหมายสำ�คัญ

5

ของ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ก็คอื ภารกิจของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาทุกเขต ทัง้ มัธยมและประถม โดยนาย วิบลู ย์ญ ได่ฝ้ ากแนวคิดผบริหาร ศึกษานิเทศ รวมทัง้ ข้าราชการเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ให้ชว่ ยกัน

ประสานความคิดในการทีจ่ ะพัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็ก ในการทีจ่ ะทำ�คะแนน ให้ได้ระดับสูงๆ ซึง่ เป็นงานทีท่ า้ ทายเพราะมัน ไม่ใช่เพียงต้องทำ�คะแนนให้ดที ส่ี ดุ ในระดับ ประเทศเท่านัน้ แต่ขณะนี้ เรากำ�ลังจะเดิน เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนด้วย นอกจากนี้ นาย วิบลู ย์ ยังกล่าวชืน่ ชม สำ�นักงานเขตทีเ่ ห็นคน มีคณ ุ ภาพมีความสามารถโดยเฉพาะการทีเ่ ห็น เด็กนักเรียนชัน้ ม. 3 ถ่ายทำ�วิดโิ อ โดยกว่าว ว่า ปกติทว่ั ไปมักจะเห็นหน่วยงานต่างๆ จ้าง ช่างจากข้างนอกมาบันทึกวิดโิ อ การทีไ่ ด้เห็น และได้พดู คุยรูส้ กึ อุน่ ใจว่านีจ่ ะเป็นอนาคตที่ สดใสของชาติ และอนาคของโลก เด็กปัจจุบนั ไม่ได้เรียนรูจ้ ากครูอย่างเดียว เพราะปัจจุบนั สามารถหาความรูผ้ า่ นสือ่ ต่างๆ โดยเฉพาะสือ่ ออนไลน์.

วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ปี 3


6

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ชีวติ ก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกล ข่าวการ ศึกษาฉบับนี้ ขอนำ�เสนอ... ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำ�รงเวช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวว่า ทีป่ ระชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาของ ศธ. (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) สรุป สาระสำ�คัญ ดังนี’้

วิสยั ทัศน์ จัดการศึกษาโดย “ยึดนักเรียนเป็น ศูนย์กลาง” มุง่ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า เทียมทัง้ ภาคเมืองและภาคชนบท พร้อมจัดการศึกษา ทีม่ คี ณ ุ ภาพสำ�หรับทุกคน การศึกษาจะนำ�ไปสูก่ าร สร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนทีเ่ ข้ม แข็งและมีความรูค้ อื ทุนทีม่ พี ลังในการต่อสูก้ บั ความ ยากจน กรอบแนวคิด มุง่ พัฒนาการศึกษา ภายใต้ กรอบแนวคิดหลักคุณภาพและความเท่าเทียม รวม ทัง้ นำ�เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดย ขยายโอกาสทางการศึกษา ๔ โอกาส คือ ๑) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิง่ อำ�นวยความสะดวก เพือ่ สามารถได้รบั การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ๒) โอกาสในการเข้าถึง แหล่งทุน นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ ขึน้ กับฐานะของผูป้ กครอง ๓) โอกาส ในการเพิม่ พูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนนักศึกษาทุก คนสามารถเติบโตได้ในโลกทีเ่ ป็นจริง ผ่านการเรียนรู้ บนฐานการทำ�กิจกรรม (Activity-Based Learning) ๔) โอกาสในการเรียนรูต้ ลอด ชีวติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย โดยใช้เทคโนโลยี สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง สมุด พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลปะ ศูนย์วฒ ั นธรรม และแหล่ง เรียนรูต้ า่ งๆ

กับครู ๔) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ - ชุดโครงการสำ�คัญ (Flagship) คือ จัดระบบการสร้างประสบการณ์ ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม เช่น ศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน เรียนก่อนผ่อนทีหลัง-ส่งคืนเมือ่ มีรายได้ สร้าง รายได้ระหว่างเรียน กองทุนตัง้ ตัวได้ สนับสนุนให้ผ้ ู สำ�เร็จการศึกษามีงานทำ�ได้ทนั ทีหรือเรียนจบพบงาน มีการฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะให้ตรง กับตลาดแรงงานและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรายใหม่ และศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน ๕) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ - ชุดโครงการ สำ�คัญ (Flagship) คือ ส่งเสริมให้ผเ้ ู รียนได้ใช้ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทีท่ นั สมัย โดยมีระบบจัดการ ความรูร้ องรับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยไม่เสีย ค่าใช้จา่ ย พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีโครงข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเชือ่ มโยงกับอินเทอร์เน็ตไร้สาย ๖) การสนับสนุนการพัฒนาเพือ่ สร้างทุนปัญญา ของชาติ - ชุดโครงการสำ�คัญ (Flagship) คือ พัฒนา มหาวิทยาลัยให้มงุ่ ผลิตนักศึกษาสูก่ ารเป็นพลเมือง โลกทีท่ นั สมัย-มีทกั ษะหลากหลาย-สามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้ สร้างเครือข่ายของนักศึกษาเพือ่ เพิม่ โอกาสให้มคี ณ ุ ภาพระดับโลก และสนับสนุนการวิจยั ทางการศึกษา ๗) การเพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน - ชุด โครงการสำ�คัญ (Flagship) คือ สร้างความพร้อมเข้า สูป่ ระชาคมอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษากับภาคเอกชนเพือ่ ผลิตและพัฒนา กำ�ลังคนตามความต้องการของภาคการผลิตและ บริการ ทัง้ นี้ ศธ.จะต้องปรับปรุงแผนงานงบประมาณ ของ ศธ. ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณ ปี ๒๕๕๕ ซึง่ มี ๘ แผนงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาทัง้ ๗ ยุทธศาสตร์นด้ ี ว้ ย ส่วนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ 2555 สำ�นักงานคณะกรรมการการ ศึกาขัน้ พืน้ ฐาน มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

แปดสองหน... ตามพุทธประวัติ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปี มาแล้ว พุทธองค์ได้ค้นพบสัจธรรมแห่งชีวิต ด้วยการตรัสรู้ และก่อตั้งศาสนาใหม่ที่เน้น คำ�สอนและการปฏิบัติตนในแนวทางที่เห็น จริงอย่างมีสาระ โดยไม่ต้องลุ่มหลงงมงาย อยู่กับโชคลาภและดวงชะตาราศี ในครั้งนั้น พุ ท ธบั ญ ญั ติ ข้ อ หนึ่ ง ที่ ม อบให้ กั บ เหล่ า พระ สงฆ์ก็คือ “การเข้าพรรษา” โดยเริ่มต้นในวัน ถัดจาก ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 8 หรือ แรม 1 ค่ำ� เดือน 8 ซึ่งตรงกับต้นฤดูฝน เพื่อให้บรรดา สงฆ์ได้อยู่ประจำ�สถานที่เป็นเวลา 3 เดือน ของปฏิทินจันทรคติ เพื่อใช้เวลาช่วงนี้ศึกษา ทบทวนเนื้อหาของธรรมะ และไม่ไปรบกวน ชาวบ้านที่กำ�ลังเริ่มต้นทำ�การเพาะปลูก อีก ทั้ ง หลี ก เลี่ ย งการเหยี ย บย่ำ � พื ช พรรณและ สัตว์เล็กๆที่อยู่ตามพื้นดิน จะเห็นได้ว่าพุทธบัญญัตินี้ ผูกมัดเงื่อนไข ไว้ 2 ข้อ คือ แรม 1 ค่ำ� เดือน 8 และต้น ฤดูฝน ตอนเริ่มต้นใหม่ๆในปีแรกๆก็ดำ�เนิน ไปได้ด้วยดี ครั้นย่างเข้าปีที่สี่ วันแรม 1 ค่ำ� เดือน 8 ร่นเข้าไปอยู่ในฤดูแล้ง (ราวๆเดือน เมษายน) แทนที่จะเป็นฤดูฝน เป็นเหตุให้ วันออกพรรษาร่นเข้ามาเป็นต้นฤดูฝน ผิด วัตถุประสงค์ของพุทธบัญญัติ จึงต้องมีการ ปรับชดเชยระหว่าง ปฏิทิน “จันทรคติ” กับ ปฏิทิน “สุริยะคติ” เนื่องจากรอบปีของดวง จันทร์ (Lunar month) เร็วกว่ารอบปีของ ดวงอาทิตย์ (Solar month) ประมาณปีละ 11 วัน ประกอบกับฤดูกาลต่างๆที่เกิดบน โลกมีต้นเหตุมาจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ ที่ ทำ � มุ ม ตกกระทบกั บ พื้ น ผิ ว โลกในองศาที่ แตกต่างกัน ดังนั้น ทุกๆ 2-3 ปี จึงต้องเพิ่ม เดือนจันทรคติเข้าไปอีก 1 เดือน โดยให้เพิ่มที่

“เฟซบุ๊ค”อัพเดทแอพฯบน”วินโดวส์โฟน” รายงานข่าวล่าสุด เฟซบุ๊ค (Facebook) อัพเดทแอพฯ บนวินโดวส์โฟน (Windows Phone) เป็นเวอร์ชัน 2.3 แล้ววันนี้ด้วย คุณสมบัติใหม่ พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาด ของการทำ � งานตลอดจนออกแบบฟี เจอร์ ใหม่ เพื่อเร่งให้แอพเฟซบุ๊คบนวินโดวส์โฟน มีประสิทธิภาพในการใช้ไม่แพ้บนไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android)

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ๗ ยุทธศาสตร์ ๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุง่ เน้นเป้าหมายคือ นักเรียนเป็น ศูนย์กลาง - ชุดโครงการสำ�คัญ (Flagship) คือ จัดการ เรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ปฏิรปู การ ศึกษาทีเ่ น้นหลักสูตรการวิเคราะห์และมองภาพรวมยกเลิกการศึกษาแบบท่องจำ� มีการส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศโดยเริม่ ต้นทีภ่ าษาอังกฤษ และจีน เพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาทุกระดับทุก ประเภท จัดให้มคี รูดแี ละครูสอนภาษาให้เพียงพอทุก ห้องเรียน จัดให้โรงเรียนมีคณ ุ ภาพใกล้เคียงกันทัง้ ใน เมืองและชนบท จัดให้มสี ถาบันอาชีวศึกษาทีส่ ามารถ ค้นหาความเชีย่ วชาญเฉพาะทางในทุกพืน้ ที่ พัฒนา นักศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เป็นมืออาชีพที่ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การพัฒนาให้ผเู้ รียน มีความรูค้ ค่ ู ณ ุ ธรรม ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร การศึกษา และเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ ๒) การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร ทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียม - ชุดโครงการสำ�คัญ (Flagship) คือ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า เทียมกัน โครงการหนึง่ อำ�เภอหนึง่ ทุน การพัฒนา เด็กปฐมวัย สนับสนุนผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างมีคณ ุ ภาพสร้างห้องการเรียนรูโ้ ดยใช้ eBook การลดข้อจำ�กัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับ อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชัน้ สูง การเรียนรูต้ ลอด ชีวติ ทีใ่ ห้คนไทยทีไ่ ม่จบ ม.๖ เทียบโอนความรูแ้ ละ ประสบการณ์หรือเข้าเรียนให้จบ ม.๖ ได้ภายใน ๑ ปี และโครงการหนึง่ โรงเรียนหนึง่ พยาบาล ๓) การปฏิรปู ครู เพือ่ ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ ชัน้ สูง - ชุดโครงการสำ�คัญ (Flagship) คือ ปรับปรุง ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบ ความก้าวหน้าของครู ฝึกอบรมครูอย่างเข้มให้มี คุณภาพ และลดรายจ่าย-เพิม่ รายได้-สร้างโอกาสให้

โครงการ - 4 แผนงานประกอบด้วย 1. แผนงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. แผนงานสนับสนุนเครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพาเพือ่ การศึกษา 3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน 4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการ ศึกษา - 6 ผลผลิต ประกอบด้วย 1. ผูจ้ บการ ศึกษาก่อนประถมศึกษา 2. ผูจ้ บการศึกษาภาค บังคับ 3. ผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4. เด็กพิการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนา สมรรถภาพ 5. เด็กด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 6. เด็กผูม้ คี วามสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนา ศักยภาพ - 8 โครงการ ปี 2555 ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. โครงการจัดการ เรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอรืพกพา 3. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 4. โครงการ คืนครูให้กบั นักเรียน 5. โครงการพัฒนาครูทง้ ั ระบบ เต็มตามศักยภาพ 6.โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา 7.โครงการมัธยมศึกษาเชิง ปฏิบตั กิ าร 8. โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมโลก ทีม่ า – ข่าวสำ�นักงานรัฐมนตรี สมว่าครู,ลัดดาพร,นวลจันทร์,วันเนาว์ , ทีมข่าวการ ศึกษา

สำ�หรับ Facebook app เวอร์ชันล่าสุดบน วิ นโดวส์ โฟนจะมาพร้ อ มกั บคุณ สมบัติใหม่ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง Facebook Pages, Groups และความสามารถในการ

วิว Likes การกรอง (filters) News feed รวมถึงอิเมจในรูปของแบนเนอร์ และการ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (privacy settings) สำ�หรับแต่ละโพสต์ ทั้งหมดนี้สามารถใช้ งานได้บนสมาร์ทโฟน WP7 แล้ว นอกจาก นี้การเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ ในการใช้งาน แล้ว Facebook ยังได้ออกแบบหน้าโพร

เดือน 8 มีสองครั้ง เรียกว่าเดือน “แปดหน้า ของ พระอาทิตย์ในแต่ละช่วงฤดู ฉะนั้นหลัก และแปดหลัง” การของเรื่องนี้ จึงเป็นการปรับวันให้เท่ากัน เพื่อให้ธรรมชาติตรงกับปฏิทินนัดหมายใน กิจกรรมต่างๆ ซึ่งการนัดหมายในเรื่องต่างๆ ของมนุษย์นั้นจะใช้พระจันทร์ในการกำ�หนด นัดหมาย เพราะสังเกตง่ายและเห็นการ เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ฉะนั้น มาดูหลักการที่เติมเดือนกันก่อน สูตรการปรับระหว่างปฏิทินสองอย่างนี้ถูก ซึ่งไม่ใชสูตรสำ�เร็จตายตัว แต่เพียงเพื่อบอก คิดค้นโดยนักดาราศาสตร์ชาวกรีก ชื่อ เมตั้น ว่า ด้วยหลักการแบบนึ้ จึงมีการเติมเดือน 1 แห่งกรุงเอเธนส์ (Meton of Athens) เมื่อ ปีฤดูกาล (ปีพระอาทิตย์) มี 365.242199วัน 440 ปี ก่อนคริสตกาล ภาษาวิชาการทาง แต่ปีไทยมี 354 วัน ((29x6)+(30x6)=354) ดาราศาสตร์เรียกว่า Intercalation หรือ จึงได้ 1 ปีฤดูกาลยาวกว่าหนึ่งปีพระจันทร์อยู่ Metonic Cycle กำ�หนดให้เพิ่มเดือน 365.242199 - 354 = 11.242199 วัน จึงได้ จันทรคติ 7 ครั้ง ในรอบ 19 ปี โดยปฏิทิน สองปี ยาวกว่า 22 วัน สามปี ยาว

แปดสองหน

พุท ธของไทยใช้วิธีพิจารณาที่วันออกพรรษา หากวั น ดั ง กล่ า วร่ น ขึ้ น มาอยู่ ที่ ต้ น เดื อ น ตุ ล าคมและทำ � ท่ า จะร่ น เข้ า ไปในเดื อ น กันยายนของปีต่อไป ก็กำ�หนดให้ปีที่จะถึงมี 8 สองหน เรียกว่า “อธิกมาส” ทำ�ไมต้องเดือนแปดสองหนเพราะว่า จำ�นวนวันในรอบปี ของจันทรคติ ไม่เท่ากับ วันของปี สุริยคติ ด้วยพระอาทิตย์เป็น ตัว กำ � หนดฤดู ก าลกำ � หนดธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ ใน โลกนี้ ทั้ ง หมดและจะผั น แปรไปตามขึ้ น ลง

...โดย กิตติศักดิ์ อำ�ท้าว

อยู่(365.242199 x 3)-((29 x18) + (30 x 19)) = 3.7265964 เทียบกับ พระจันทร์ดับแท้ 37 ครั้ง ยาวกว่า 37 เดือน จันทรคติไทยอยู่ (29.530588 x 37) - ((29 x 18) + (30 x 19)) = 0.6317786 พิจารณาเศษวัน 3.7265964 วัน ร่วมกับปี จันทรคติไทย ปี ที่ 4, 5 และ 6 ก็จะเห็นว่า เหมือนเช่นเดียวกับปีที 1, 2 และ 3 ที่ต้อง เติมเดือน 8 ให้แก่ ปีที่ 6 เป็นปีอธิกมาส เช่น เดียวกับปีที่ 3 เมื่อพิจารณา 6 ปีจันทรคติไทย ซึ่งมีปีที่ 3 และ 6 เป็นปีอธิกมาส จึงได้ 6 ปี ดังกล่าว มีเดือนที่มี 29 วันอยู่ 18 + 18 = 36 เดือน และมีเดือนที่มี 30 วันอยู่ 19 + 19 = 39 เดือน รวมเป็น 36 + 38 = 74 เดือน เทียบกับพระจันทร์ดับแท้ถึงดับแท้ 74 ครั้ง เท่ากับ (29.530588 x 74)-((29 x 36)+(30 x 38)) = 1.26357 วัน จึงแสดงว่าเดือนจันทรคติไทย ในรอบ 6 ปีแรก เร็วกว่าความเป็นจริงบนท้องฟ้า (คือ ดับแท้ถึงดับแท้) อยู่ 1.26357 วัน จังจำ�เป็น ต้องปรับเดือน 7 ในปี ที่ 5 ให้มีวันเพิ่มขึ้นม่ อีก 1 วัน เป็นเดือน 7 ที่มี 30 วัน เรียกปีที่ 5 ดังกล่าว ว่าปี อธิกวาร ผลกระทบจากแปดสองหนปีสุริยคติตาม สุริยยาตร์ = 365.25875 วัน ทำ�ให้ปีจันทรคติ น้อยกว่าปีสุริยคติอยู่ประมาณ 11 วัน แต่ เมื่อครบ 3 ปีจะต้องมีการทดจำ�นวนวันที่ขาด ไปครบ 1 เดือนให้เป็นเดือน 8 เพิ่มขึ้นมาอีก เดือนหนึ่ง เรียกว่าเดือน 8 หลัง จะเลื่อนวัน มาฆบูชาไปไว้ในเดือน4 วันวิสาขบูชา เป็น เดือน 7 และวันอาสฬหบูชาเป็นเดือน 88 วันเข้าพรรษาจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ�เดือน 88 แล้วทำ�ให้พรรษากาลที่พระภิกษุต้องจำ� พรรษา มี 4 เดือนพอดี จึงอันเป็นสรุปสั้นๆ ว่า ถ้าไม่ปรับเลื่อน เดือน จะส่งผลให้พรรษากาลที่พระภิกษุต้อง จำ�พรรษา 4 เดือน เป็นต้องจำ�พรรษายาวถึง 5 เดือนเลยทีเดียว

กว่า 33 วัน ทำ�ให้ปีที่สามในปีจันทรคติ ไทยมี วั น พอที่ จ ะเติ ม เดื อ นจั นทรคติ ไทยได้ อีกหนึ่งเดือนที่มี 30 วัน และพอที่จะให้ พระจันทร์โคจรจากดับแท้ ได้อีกหนึ่งครั้ง คือ 29.530588 วัน ปีจันทรคติไทยได้เลือกเติม เดือน 8 อีก หนึ่งเดือน (เติม 30 วัน จึงได้ ปี ที่ 3 เป็นปีอธิกมาสปีที่ 3 มี 13 เดือน ) รวม แล้ว 3 ปี มี 37 เดือน เป็นเดือนที่มี 29 วัน ที่มา : www.vchakarn.com 18 เดือน และเดือนที่มี 30 วัน 19 เดือน ดัง นั้น 3 ปีฤดูกาล ยาวกว่า 3 ปีจันทรคติไทย .....โดย ยศพัทธ์ ลาภาอุตร

ไฟล์ (profile page) ใหม่ และการแสดงผลใน บันได 5 ขัน้ สูช่ วี ติ ใหม่ ทีม่ คี า่ และเป็นสุข * บันไดขัน้ ที่ 1 มองตัวเองว่าดีและมีคา่ ทุกวัน โหมดพาโนรามา ตลอดจนการปรับปรุง ประสิทธิภาพของนิวส์ฟีด และการเข้าถึง ในแต่ละวันให้นกึ ถึงความดี และความโชคดีของ บริการต่างๆ ประเด็นสุดท้ายที่จะพบใน ตนเอง เริม่ ต้นด้วยการตืน่ นอนตอนเช้า ให้ยม้ ิ กับ Facebook 2.3 Windows Phone app ก็ ตัวเอง และนึกว่าโชคดีทไ่ ี ด้ตน่ ื ขึน้ มาแล้ว ให้นกึ ถึง จะเป็นเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ความดีของตนเอง ทีเ่ คยทำ�มาแล้วในอดีต (ที่ สามารถนึกได้งา่ ยๆ) เช่น เคยทำ�บุญ เคยช่วยคนที่ ของการทำ�งาน อย่างไรก็ดี ทาง Facebook ยอมรับว่า ใน อ่อนแอกว่า เคยสงเคราะห์สตั ว์ ฯลฯ คิดว่าตัวเองดี ุ ค่าทีไ่ ด้เคยทำ�สิง่ ดีๆ และให้นกึ ซ้�ำ ๆ จะได้ ช่วงที่ผ่านแอพฯ และมีคณ ของทางบริษัท เกิดความเชือ่ ตามทีน่ กึ นัน้ คุณก็จะเกิดความอิม่ เอิบ ใจ และเชือ่ ว่าตัวเองมีความดี ความเก่ง ตามความ โดยเฉพาะ เวอร์ชันทีทำ�งาน เป็นจริงในขณะนัน้ ด้วย คุณจะเกิดความอยากมี บน Windows ชีวติ อยู่ และสร้างสิง่ ทีด่ ๆี ให้กบั ชีวติ ต่อไป และต้อง อวยพรตัวเองเสมอๆ อย่าแช่ง หรือตำ�หนิตวั เอง Phone จะมี คุณสมบัติตาม และอย่ารอให้คนอืน่ มาชืน่ ชมคุณ ซึง่ มักจะไม่ได้ดง่ ั หลังแพลตฟอร์ม ใจ หรือได้มาก็ไม่สมใจ iOS และ An * บันไดขัน้ ที่ 2 มองคนอืน่ ดี มองโลกในแง่ดี droid ทั้งนี้ ุ จะต้องมองว่า ทุกๆ คน มีขดี จำ�กัดของ เนื่องจากเหตุผล ขัน้ นีค้ ณ สำ�คัญคือ ความ ความสามารถ ความดี ความเก่งกันทุกคน ตาม นิยมใช้ และส่วน ความเป็นจริงของเขา ซึง่ ไม่เท่ากัน และไม่เหมือน กันเลย ส่วนความไม่ดี หรือไม่เก่งของเขา (ซึง่ มีกนั แบ่งตลาดผู้ ใช้ Windows ทุกคน) ปล่อยให้เป็นเรือ่ งของเขาไป ให้มองเฉพาะ Phone ที่น้อย ส่วนทีด่ ขี องเขาเท่านัน้ ถ้าคุณทำ�ได้เช่นนี้ คุณก็จะ เป็นคนทีม่ องอนาคน และชีวติ ดี มีความหวังทีด่ ใี น มาก (แม้จะมีรายงานว่า มันมีอัตราการ เติบโตของผู้ใช้ที่เร็วมากก็ตาม) นอกจากนี้ ชีวติ ตลอดเวลา สองสิง่ นี้ ถ้าคุณทำ�เป็นนิสยั คุณ มันยังมีดีไซน์ของอินเตอร์เฟซ และรูปแบบ จะพบว่า โลกนีม้ สี ง่ ิ ทีด่ ๆี และไม่ยอมแพ้ตอ่ อุปสรรค การใช้งานที่ต่างจาก iOS และ Android ต่างๆ และท้ายทีส่ ดุ ก็จะกลายเป็นสุขนิยมทัง้ ชีวติ โดยเฉพาะอินเตอร์เฟซ Metro UI ที่ทำ� ให้ทีมพัฒนาต้องออกแบบการใช้งาน Facebook app ใหม่ อย่างไรก็ตาม Facebook 2.3 บน Windows Phone จะได้ รับการอัพเดท คุณสมบัติการ ใช้งานต่างๆ มากมายจนเชื่อว่า * บันไดขัน้ ที่ 3 ทำ�วันนีใ้ ห้ดที ส่ ี ดุ คือการอยูก่ บั ปัจจุบนั จะช่วยให้ ทำ�กิจกรรมในวันนีแ้ ละเวลานีใ้ ห้ดที ส่ ี ดุ ทำ�ได้แค่ไหน แพลตฟอร์มนี้ สามารถไล่ตามทัน เอาแค่นน้ ั ไม่ทกุ ข์รอ้ น หรือคาดหวังกับผลลัพธ์ของ คู่แข่งได้ สำ�หรับ มัน ไม่วา่ จะสมใจ หรือไม่สมใจก็ตาม จงชืน่ ชมใน คุณผู้อ่านเว็บไซต์ arip ที่สนใจ Facebook ความตัง้ ใจ ทำ�เต็มความสามารถของตนเอง และ for Windows Phone 2.3 สามารถเข้าไป คิดต่อว่า ในอนาคตจะต้องทำ�ให้ดกี ว่านี้ นอกจาก โหลดได้ที่ Windows Phone Marketplace นัน้ คุณต้องเลิกจดจำ� หรือนึกถึงเรือ่ งทีไ่ ม่ดที เ่ ี กิดกับ ปัจจุบันผู้ใช้เฟซบุ๊คเกือบครึ่งหนึ่งใช้บริการ คุณในอดีต เพราะการจดจำ�เรือ่ งราวทีไ่ ม่ดใี นอดีต เท่ากับคุณไปสะกิดแผลในใจ และจะทำ�ให้คณ ุ เจ็บ บนสมาร์ทโฟน ปวดมาก ยิง่ ขึน้ จนส่งผลให้ปจั จุบนั คุณไม่มคี วามสุข ที่มา http://www.arip.co.th และกลัวว่าอนาคตจะเกิดสิง่ ทีไ่ ม่ดซี �ำ ้ ๆ อีก

* บันไดขัน้ ที่ 4 มีความหวังและเชือ่ ว่าอนาคตจะ ดีเสมอ ความหวัง ความเชือ่ เกิดจากความคิดถึง บ่อยๆ หรือได้ยนิ บ่อยๆ จงนึกและบอกกับตัวเอง เสมอว่า อนาคตจะดีขน้ ึ อีกเรือ่ ยๆ จะส่งผลให้เกิด กำ�ลังใจมากขึน้ อยากพบเห็นสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามาใน ชีวติ โดยไม่กลัว มีอารมณ์ขนั และไม่จริงจังกับชีวติ มากนัก แต่จะมีความหวังทีด่ ๆี (Good Hope) อยู่ เสมอ แต่อย่ามีความคาดหวัง (Expectation) กับ ชีวติ เพราะถ้าคาดหวังกับชีวติ เรามักจะกลัว หรือ กังวลว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์ดงั ความคาดหวัง หรือเมือ่ ได้ มาแล้วก็มกั ไม่พอใจ จึงอาจทำ�ให้เกิดทุกข์ได้ * บันได้ขน้ ั ที่ 5 ปรับปรุงตัวเองเสมอ โดยปรับปรุง 4 ส่วนทีม่ คี วามสำ�คัญต่อชีวติ คือ

1. การงาน ให้มคี วามขยัน อดทน หมัน่ หาความรูใ้ ส่ตวั และกล้าลงมือปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีค่ วร ทำ� จะทำ�ให้มกี ารลงมือทำ�สิง่ ใหม่ๆ ในชีวติ ได้เรือ่ ยๆ และปรากฏเป็นผลงานทีช่ ดั เจน

2. ครอบครัว จะต้องยึดหลักที่เป็นมงคลต่อ กันคือ ไม่อิจฉา ไม่ระแวง ไม่แข่งขัน ไม่นอกใจ รู้จัก การให้และการอภัย มีน้ำ�ใจ และรู้จักเกรงใจกัน 3. สังคม หมั่นสร้างมิตรเสมอ มีการให้ ความสำ�คัญกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพูดจากันแบบปิยะวาจา 4. ตนเอง ต้องมีการพัฒนาตนเองเสมอ มีความภูมิใจตนเองตามความเป็นจริง สามารถ ให้กำ�ลังใจตัวเองได้ และมีกำ�ลังใจที่พร้อมจะ เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น

******* โดย กัญชลี สุขศรีสง่า


หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

โดย... ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม (การ์เด้น) สวัสดี เดือนมีนาคม ครับ เป็นยังไงกันบ้าง เพือ่ นพีน่ อ้ ง ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 5 นีก่ จ็ ะเข้าสู่ หน้าร้อนกันแล้ว แป๊บ ๆ แต่ละวันแต่ละเดือนช่าง รวดเร็วจริง ๆ ก็ ฉบับนีก้ เ็ ช่นเคยครับ กับข่าวสาร เรือ่ งราวต่าง ๆ ในรอบรัว้ เขต 5 ***** หลังจากทีเ่ สร็จสิน้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 61 ทัง้ ระดับภาคอิสาน ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม และระดับประเทศทีเ่ มืองทองธานี ซึง่ ภาพรวม ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 5 ถือว่าประสบความสำ�เร็จมาก เลยทีเ่ ดียว ระดับภาคเราได้ 173 เหรียญทอง ถ้า คะแนนรวมทีแ่ บ่งออก เหรียญทอง 3 คะแนน เหรียญเงิน 2 คะแนน และเหรียญทองแดง 1 คะแนน สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นที่ 1 ของภาค อิสานนัน่ เอง ส่วนในระดับชาติเราติดท็อปเท็น ได้ท่ี 8 ด้านรางวัล OBEC AWARDS สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ ที่ 1 ประเภท สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษายอดเยีย่ มด้านบริหารจัดการ ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเหรียญทองด้าน บริหารจัดการ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ และ ศึกษานิเทศก์เหรียญทอง ด้านวิชาการ นับเป็น ความสำ�เร็จทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ ของ เรา ชาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 ภายใต้การนำ�โดย ดร.อรรถพล

เสียงเพลงทีฟ่ งั แล้วรูส้ กึ คุน้ เคย บรรเลงผ่านหู หลาย ๆ ท่าน ซ้�ำ แล้วซ้�ำ อีก “กีฬา กีฬา เป็นยา วิเศษ ฮ้าไฮ้ ฮ้าไฮ้....” ในเทศกาลกีฬาของหลาย หน่วยงาน บางท่านฟังแล้วก็รบั รูแ้ ล้วผ่านไป เพราะฟังมาแต่เด็กแล้ว บางท่านฟังแล้วนึกถึงตัว เองตอนแข่งกีฬาในสมัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา บางท่านฟังแล้วเข้าใจความหมายของเพลง อย่างลึกซึง้ เพราะรักการออกกำ�ลังกายเป็นทีส่ ดุ การดำ�เนินชีวติ ของผูค้ นในแต่ละวันอยูใ่ นเงือ่ นไข

ข่าวประชาสัมพันธ์์

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมทีม ครัง้ ที่ 61 ทัง้ ระดับภาค และระดับประเทศ แช่มชืน่ ผูชู้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษา ผูบ้ ริหารทุกท่าน ขอชืน่ ชมด้วยความยินดีอย่างยิง่ ธิการร่วมทำ�โรงทานกับชาวสพป.ขอนแก่นเขต5 พร้อมทัง้ ได้สกั การะพระทันตธาตุ สมเด็จ พระพุทธเจ้ากัสสะปะ ทีไ่ ด้อญ ั เชิญมาจากประเทศ ภูฏาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น **** ด้วยผลบุญทีท่ า่ นผูช้ ว่ ยฯได้รว่ มทำ�ในครัง้ นีก้ ข็ อ ส่งผลให้ทา่ นได้กา้ วขึน้ เป็น รัฐมนตรีในเร็ววันนีด้ ว้ ย นะครับ เพราะว่า พวกเรา ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 5 จะได้พง่ึ พาอำ�นาจบารมีจากท่านครับ.... *** เพือ่ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่สายตา ว่า สพป.ขอนแก่ น เขต 5 จากการทีไ่ ด้รบั รางวัล ****เมือ่ งานประสบความสำ�เร็จ โดยทีท่ กุ ฝ่ายได้ ด้าน ร่วมกันทำ�มาก็ตอ้ งมีการขอบคุณ และให้รางวัล สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายอดเยีย่ ม บริ ห ารจั ด การ รางวั ล OBEC AWARDS ท่ าน กับความทุม่ เทจนงานสำ�เร็จ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เลยจัดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ปี ผูช้ ว่ ยฯวิบลู ย์ แช่มชืน่ ถือโอกาสทีม่ าเป็นประธาน ที่ 3 ” ขึน้ ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำ�เภอ เปิดงาน เกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีท่ี 3 ได้แวะ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยงานนีไ้ ด้รบั เกียรติ มาเยีย่ มเยือน สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อม จาก ดร.วิบลู ย์ แช่มชืน่ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ� เปรยยาหอมว่า สพป.ขอนแก่น เขต 5 สมกับ เมือ่ เร็วๆนี้ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อม เป็นสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายอดเยีย่ มจริง ๆ ***** กลั บ ไปจะได้ น � ำ เรี ย นต่ อ รั ฐ มนตรี ว า ่ การกระทรวง ผู อ ้ � ำ นวยการสำ �นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ทั้งมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผ้ทู ่ที ำ� ผลงานยอดเยีย่ มจาก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้น�ำ คณะผูบ้ ริหารสถาน ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ว่า สพป.ขอนแก่น เขต 5 น่า ศึกษา ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.พงษ์ จะเป็นต้นแบบ ให้ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ศักดิ์ ตัง้ วานิชกพงษ์ ทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ให้ อืน่ ควรทีจ่ ะมาศึกษาดูงาน และนำ�ไปเป็นต้นแบบ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย.ดร.อรรถพล ตรึกตรอง พร้อมทีมบริหาร อีกสมัย พูดได้เลยว่า ความสำ�เร็จ ของสำ�นักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 **** ในการมาในครัง้ นี้ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ณ วันนี้ ส่วนหนึง่ ได้มาจาก ดร.พงษ์ศกั ดิ์ ตัง้ วานิชก ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตการศึกษาประถม พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้เรียนเชิญ ดร.วิบลู ย์ พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุก

ของเวลา 24 ชัว่ โมงเท่ากันภาระหน้าทีก่ ารงานใน แต่ละวันก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบกันไปตามหน้าที่ แต่ละคน ผมกำ�ลังเจาะจงพูดถึงคนทีท่ �ำ งาน ในสำ�นักงาน (Officer) หมายถึง ว่าการทำ�งาน ในประเภทนีม้ เี วลาเริม่ งาน และเวลากลับบ้าน ค่อนข้างทีจ่ ะแน่นอน และพอจะมีเวลาว่างในช่วง เย็นประมาณ 40-60 นาที อย่างน้อยสามครัง้ ต่อ สัปดาห์ การออกกำ�ลังกายทีเ่ ริม่ จากง่ายไปหายาก ได้แก่ การเดิน การวิง่ การปัน่ จักรยาน จนถึงการ เล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ และการเข้าใช้บริการเสริม

แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ท่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปีการศึกษา 2555 แนวปฏิบตั ิ : ชัน้ ก่อนประถมศึกษา : ให้เด็กอายุ 4-5 ปี เข้าเรียนโดยไม่มกี ารสอบวัดความสามารถทาง วิชาการ ถ้ามีผส้ ู มัครเกินจำ�นวนทีร่ บั ได้ ให้ใช้วธิ กี ารจับสลาก รับสมัคร วันที่ 2-6 มีนาคม 2555 จับสลาก วันที่ 11 มีนาคม 2555 ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 : ให้รบั เด็กทีม่ อี ายุยา่ งเข้า 7 ปี หรือจบการศึกษาชัน้ ปฐมวัยเข้าเรียน ทุกคน โดยไม่มกี ารสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ามีผสู้ มัครเกินจำ�นวนทีร่ บั ได้ให้จบั สลาก รับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2555 จับสลาก วันที่ 18 มีนาคม 2555 ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 : ให้รั บั นักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการทีม่ าสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่ เต็มให้รบั เด็กนอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการเข้าเรียนได้ กรณีทม่ี ผี สู้ มัครเกินจำ�นวนทีร่ บั ได้ให้ใช้วธิ กี ารจับสลาก รอบแรก รับสมัคร วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2555 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 เมษายน 2555 มอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2555 รอบทีสอง รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2555 - 3 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555

สมรรถภาพของร่างกาย (Fitness Center & Sport Club) ส่วนกีฬาแต่ละชนิดก็ตอ้ งใช้ทกั ษะ และความชอบส่วนตัวใช้อุปกรณ์กีฬาที่ต่าง กันและใช้สถานที่ท่เี หมาะสมกับกีฬาชนิดนั้น ถ้าท่านเป็นคนทีร่ า่ งกายแข็งแรงในระดับทีพ่ อจะ ถือของในมือทีม่ นี �ำ ้ หนักประมาณ 1 กิโลกรัมแล้ว เหวีย่ งไปเหวีย่ งมาได้ ผมขอแนะนำ�กีฬาอย่างหนึง่ ครับ นัน่ ก็คอื เทนนิส (Tennis) การเล่นเทนนิส นัน้ ในส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะกับคนวัยทำ�งานใน สำ�นักงาน (Office) อย่างลงตัว การเหวีย่ ง racket ท่ามกลางแสงแดดอ่อน ๆ ในเวลาประมาณห้า

สพป. ขอนแก่น เขต 5 เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ท่าน ได้ชว่ ยจัดสรรงบประมาณ ในการจัดการ ศึกษาของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัด ขอนแก่น ทัง้ 5 เขต ต้องขอบพระคุณท่านด้วยนะ ครับ และถ้ามีการเลือกตัง้ ก็ขอให้ได้ทกุ สมัย……

นายยงยุทธ พรหมแก้ว นายสุขสันต์ คุม้ บัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้สมั ผัสและ ทดสอบด้วยตัวเอง ต่างก็ทง่ึ ในความสามารถของ น้องเฟ

ทิง้ ท้าย กับเรือ่ งราว ทีห่ ลาย ๆ ท่านคง ได้อา่ นจากหน้าหนึง่ หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ (ฉบับวัน อาทิตย์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2555) พบเด็กอัจฉริยะ ตาบอดข้างซ้าย และข้างขวาก็สน้ั ผิดปกติ ชือ่ เด็ก หญิงณัฏฐิกา กัปโก (น้องเฟ) อายุ 4 ขวบ 5 เดือน เรียนชัน้ อนุบาล 1 โรงเรียนบ้านชุมแพ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดยน้องเฟ ด้วยวัย 4 ขวบ

จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ ให้ทกุ ท่านได้ไปทดสอบ ด้วยตัวเอง พร้อมทัง้ ช่วยเหลือให้ น้องเฟ ให้ได้มี แว่นใหม่ทใ่ี ส่แล้วสามารถอ่านหนังสือได้เหมือนคน ปกติ เพราะสภาพครอบครัวของน้องเฟ ค่อนข้างที่ ยากจน พ่อทำ�งานก่อสร้าง แม่ท�ำ งานโรงงาน โดย สามารถติดการช่วยเหลือ ได้ท่ี สพป.ขอนแก่น เขต 5 หรือโรงเรียนบ้านชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ....จากใจการ์เด้น

สามารถอ่านหนังสือทัง้ ภาษไทยและอังกฤษได้ อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ�ไม่ตอ้ งสะกด โดย โมงเย็นเศษเรื่อยไปจนพลบค่ำ�ช่างมีความ สุขเสียนีก่ ระไร ข้อดีอย่างหนึง่ ของเทนนิสคือ ถ้าไม่มเี พือ่ นเล่น เราก็เล่นคนเดียวโดยตีลกู กระทบกำ�แพงให้พอได้เหงือ่ ก็ดไี ปอย่าง แต่วา่ เราจะต้องอดทน ไม่เป็นคนทีข่ เ้ี บือ่ ง่าย เพราะ บางครัง้ ถ้าเราสามารถทำ�อะไร ๆ คนเดียวได้ ก็ลดภาระ ลดเงือ่ นไข ลดความวุน่ วายลงไปได้ ครับ เชือ่ ไหมครับว่ามีผอู้ าวุโสท่านหนึง่ อายุกว่า 72 ปี สามารถเล่นเทนนิสกับคนอายุนอ้ ยกว่า ได้อย่างสบาย ซึง่ ถือว่าเป็นคนสูงอายุทม่ ี คี ณ ุ ภาพ คนหนึง่ สร้างภาระให้ผอู้ น่ื ให้นอ้ ยทีส่ ดุ ครับ มา ถึงตอนนีท้ า่ นผูอ้ า่ นคงต้องพิจารณาและตัดสินใจ เองครับว่าการออกกำ�ลังกายนัน้ ดีตอ่ สุขภาพจริงๆ แล้วหาวิธีออกกำ�ลังกายที่เหมาะกับตัวเราเอง เป็นสำ�คัญเพราะคนทุกคนนัน้ ดำ�รงอยูท่ า่ มกลาง ความเหมือนและความแตกต่างครับ.. * * * * * * * * * * * * * * โดย พงษ์ศกั ดิ์ แสนอินต๊ะ

กีฬาคือยาวิเศษ เรียนรู้เทียบเคียงข้อสอบมาตรฐานจากการ สอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับการ จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ของครูผู้สอนในสังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (สพป.ขก.5) ได้กำ�หนดกรอบแนวคิดและ กรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยจัดทำ� คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม “มุ่งสู่ มาตรฐาน”และแนวทางการใช้ คู่ มื อ และ ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” โดยใช้เหตุการณ์วันสำ�คัญที่ปรากฏในแต่ละ รอบเดือนเป็นแกนเนื้อหาเพื่อกำ�หนดกรอบ

การจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ สูงสุด เป็นกรอบภารกิจสำ�คัญของสำ�นักงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 5 ที่จะต้องดำ�เนินการโดยแสดงกรอบ แนวคิดในการบริหารจัดการ การแสดง กระบวนการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมและ ชัดเจนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อม การ สะท้อนผล(Reflection)ตลอดวงจรคุณภาพ การปฏิบัติงานขององค์กร การปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum)มีหน่วย การเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน เป็นหัวใจการ ใช้หลักสูตร ดังนั้น การออกแบบหน่วย การเรียนรู้อิงมาตรฐานจึงเป็นกระบวนการ ปฏิบัติงานของครูที่เป็นการประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) การใช้หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยดำ�เนินการออกแบบหน่วยการ สาระหลักในหน่วยการเรียนรู้ และใช้

7

เทคนิคสื่อOnline (Facebook)เป็นเครื่องมือ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการช่วย เหลือ การให้คำ�แนะนำ� การให้คำ�ปรึกษา (Monitoring) ยกตัวอย่าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มีเหตุการณ์วันสำ�คัญของ กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซี่ยน คือ วัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันชาติบรูไน การบริหารจัดการของสพป.ขก.5 ได้กำ�หนด กรอบแนวคิดและกรอบการปฏิบัติ ที่ชัดเจน ให้สถานศึกษาในสังกัดโดยให้ดำ�เนินการและ รายงานภาพการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันชาติ บรูไน ทางFacebook มายังกลุ่ม

ระบบการศึ ก ษาวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว น ร่วม (Participatory Action Research : PAR) ในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ งานขององค์กรด้วยวงจรวิจัย PAOR (Planning-Action-Observation-Reflection) ควบคู่วงจรคุณภาพการปฏิบัติงาน PDCA (Plan-Do-Check-Action) และเปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ร่วมในการสะท้อน

การปฏิบัติงาน (Reflection) ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 Khonkaen5 Supervisors online ภายใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 และได้เชื่อมโยง

ประมวลภาพกิจกรรม วันชาติบรูไน โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต่างจัดกิจกรรมวันชาติบรูไน ซึง่ เป็นการ จัดการศึกษาตามคูม่ อื และปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน”มุง่ สูม่ าตรฐาน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความสนใจใน เรือ่ งกลุม่ ประเทศอาเซียน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูป้ ระเทศบรูไนในฐานะหนึง่ ในสมาชิกประชาคมอาเซียน ตลอดทัง้ สัปดาห์ ลักษณะกิจกรรมมีทง้ ั การจัดนิทรรศการ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เสียงตาม สาย ให้ความรูก้ จิ กรรมหน้าเสาธง การให้ดวู ดี ที ศั น์เกีย่ วกับประเทศบรูไน การแสดงผลงานนักเรียน การประกวด วาดภาพการแต่งกายด้วยชุดประจำ�ชาติบรูไน การเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมการทักทายประเทศบรูไน การแสดง ละคร การบรรยายให้ความรู้ การถามตอบปัญหา รวมถึงการแต่งกายด้วยชุดประจำ�ชาติบรูไน ซึง่ ถือว่าประสบผล สำ�เร็จอีกขัน้ สำ�หรับเริม่ ต้นเรียนรูค้ �ำ ว่า ASEAN . .

.. โดย ศน. นัตยา หล้าทู


8

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th โรงเรี ย นบ้ า นหนองไผ่ ดุ สิ ต ประชาสรรค์ โดย นายวัฒนา สมหวัง ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน และคณะครู ป ระกอบด้ ว ย นายจำ�รูญ โชติศรี นายวีระ ยุทธ ภูงามเงิน นางจรรยา โชคพันธชาติ ออกแนะแนว การศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีโ่ รงเรียน บ้ า นโคกสู ง วิ ท ยานุ กู ล และ โรงเรียนบ้านนาเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 5 ได้รบั การ ต้อนรับจากทัง้ สองโรงเรียนเป็น อย่างดียง่ิ

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ แบบเข้มศูนย์เครือข่าย หนองเรือภูเม็ง สำ�หรับนักเรียนในเขตตำ�บลหนองเรือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองเรือ มีนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำ�นวน 215 คน สำ�หรับนักเรียน ในเขตตำ�บลบ้านเม็ง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเม็ง จำ�นวนนักเรียน 112 คน และ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตตำ�บลหนองเรือและ ตำ�บลบ้านเม็ง จำ�นวน 3 โรงเรียน มีนกั เรียนจำ�นวน 72 คน จัดกิจกรรมค่าย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าน ฟ้าเหลือ่ ม โดยมีวทิ ยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ คือ นายเสน่ห์ วงษ์ปญ ั ญา เลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนตำ�บลบ้านเม็ง,คุณครูประสพ แสงสุทธิ โรงเรียนจระเข้วทิ ยายน,นางสาวภวิศรา จากมหา วิทยาลัยอิสาน, Mr.Mike Mr.Micky Mr.Jimmy Miss Mary Miss Mory จากประเทศแคมเมอรูน Mr.Kim จากประเทศนอร์เวย์ และคุณครูสาระ ภาษาต่างประเทศ จากศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20 ท่าน เพือ่ เป็นแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุม่ สาระภาษาอังกฤษ และยกระดับ ผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน O-Netให้สงู ขึน้

โรงงานน้�ำ ตาลมิตรภูเวียง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรูภ้ ายใต้โครงการ “มิตรผลนำ�ความรูส้ ชู่ มุ ชนทีย่ ง่ั ยืน” โดยได้ออกไปแนะนำ� วิธกี ารผลิตน้�ำ หมักชีวภาพสารพัดประโยชน์งา่ ยๆ ด้วยตนเอง แก่โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึง่ โครงการดังกล่าวจัดขึน้ โดยมีแนวคิดจาก โรงงานน้�ำ ตาลมิตรภูเวียง เป็นโรงงานผลิตน้�ำ ตาลและไฟฟ้าชีว มวลจากชานอ้อย มีโมลาส หรือกากน้�ำ ตาลเป็นผลพลอยได้จนมีการผลิตออกจำ�หน่วยภายใต้ตราสินค้า M โมลาส นอกจากนีน้ �ำ้ หมักชีวภาพยังเป็น ทีท่ ราบดีวา่ มีประโยชน์หลายด้านทัง้ ทางภาคการเกษตรและใช้ในครัวเรือนรูปแบบต่างๆ เช่น บำ�รุงต้นไม้ ดับกลิน่ ทำ�ปุย๋ กำ�จัดแมลง เป็นต้น ดังนัน้ จึงเป็นการดีทท่ี างโรงงานจะส่งเสริมนำ�องค์ความรูจ้ ากความเขีย่ วชาญ และประสบการณ์ของพนักงานทีจ่ ะส่งเสริมให้ชาวบ้าน ผลิตน้�ำ หมักชีวภาพ สารพัดประโยชน์ให้แพร่หลายมากขึน้ เพือ่ ช่วยลดการใช้สารเคมี ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนและชุมชน สามารถผลิตน้�ำ หมักชีวภาพได้ดว้ ยตนเอง ตาม นโยบายการดำ�เนินงานเพือ่ สังคมทีเ่ น้นความยัง่ ยืน ในโอากาสนี้ จ่ งึ ได้น�ำ พนักงานออกเผยแพร่องค์ความรูแ้ ก่นกั เรียน เพือ่ จะได้ผลิตน้�ำ หมักชีวติ ภาพได้ ด้วยตนเอง และสามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในครอบครัวของตนเอง ตรงตามเจตนารมณ์ตามโครงการอย่างยัง่ ยืน..

สิ่งดีดีที่ภูผาม่าน… บริษัทชีวินอีซูซุ จำ�กัด อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย สีวลีพนั ธ์และคณะผูจ้ ดั การบริษทั ส.ศิรแิ สง กทม. จำ�กัด มอบทุนการศึกษา 30 ทุนๆ ละ 500 บาท เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมปริน๊ ซ์เตอร์ 1 ชุด มอบเงินพัฒนาโรงเรียน 5,000บาท มอบ นำ�โดยท่านผู้จัดการสวาท ประเสริฐสารและคณะได้มาจัดกิจกรรมเลี้ยง เสือ้ กระโปรงและกางเกง จำ�นวน 73 ชุด โดยมีนายสุวฒ ั น์ เปรมผล ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้าน อาหารกลางวันให้นักเรียนชมเครื่องบินบังคับผาดโผนที่โรงเรียนบ้านโนน คอมอำ�เภอภูผาม่าน โดยมีท่านผู้อำ�นวยการสมชัย พิมดี คณะครู นักเรียน กุดกว้างและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองให้การรับมอบและต้อนรับ และผู้ปกครอง ให้การ นายเฉลียว ยศอ่อน รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่ ต้อนรับและอำ�นวย รับผิดชอบพืน้ ทีใ่ นเขตอำ�เภอสีชมพู ศูนย์เครือข่าย ความสะดวก โรงเรียนในสังกัดอำ�เภอสีชมพู ตรวจเยีย่ ม สนาม สอบการจัดสอบ O-NET ช่วงชัน้ ที่ 2 ( ชัน้ ประถม ตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนขามแก่นวิทยา เข้าศึกษาดูงานสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพือ่ ศึกษาดูงานในโอกาสที่ ศึกษาปีท่ี 6 ) ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำ�ยาง, สำ�นักงานเขต ได้รบั รางวัล OBEC AWARDS ด้านสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายอดเยีย่ มด้านบริหารจัดการ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู, ซึง่ ข้อสอบออกตาม ยอดเยีย่ มด้านบริหารจัดการ รองผูอ้ �ำ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายอดเยีย่ ม ศึกษานิเทศก์ดา้ นวิชาการยอดเยีย่ ม โดยมีนายยงยุทธ พรหมแก้ว มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นายสุขสันต์ คุม้ บัว รองผูอ้ �ำ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และตัวแทนเจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 สาระการเรียนรู้ 67 มาตรฐานการเรียนรู้ เพือ่ นักเรียนจะได้พฒ ั นาความรูข้ องตน นำ�ความรูท้ ไ่ี ด้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ ดำ�เนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข การดำ�เนินการสอบ ทุกสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำ�เนินการ สอบ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด โปร่งใส บริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม ขอบคุณคณะกรรมการดำ�เนินการสอบ ผูบ้ ริหารโรงเรียนทุกคน คณะครู นักเรียน ทีเ่ กีย่ วข้อง ทุกคน ให้การต้อนรับ

หจก. เซฟ-ที-คัท ขอนแก่น

หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน จำ�หน่ายหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด

271 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โทร 043-291-366

จำ�หน่าย เครื่องตัดไฟ เซฟ-ที-คัท, เครื่องกรองนำ�้, เครื่องดับเพลิง บริหารงานโดย

สุทิพย์ ผาลา

33/51 หมู่ 15 ถนนเหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-324823 แฟกซ์ 043-915958 http://www.seft-t-cut khonkaen.com

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดเทพประทานพร เอ็นจีวี

บริหารงานโดย นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย 208 หมู่ที่ 9 ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โทร. 043-391152

มีนาคม 2555  

หนังสือพิมพ์ครูขอนแก่น5นิวส์ฉบับเดือนมีนาคม 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you