Page 1

เด่นในฉบับ!

มุมกฎหมายกับความผิดเกีย่ วกับการเสพสุรา หน้า 2 / รูจ้ กั QR Code กับ IT Zone หน้า 6 / สีสนั ของดนตรีในนานาสาระ หน้า 7

ผลโอเน็ต ขก.5 สูงทุกวิชา การสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ประจำ�ปี 2555

/ต่อหน้า.5

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำ�รงเวช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ภาคอิสาน มอบนโยบายแด่ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง สพป. สพม. และกศน. ในภาคอิสาน ในการนี้ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้เข้าร่วมประชุม พร้อม เป็ นตั ว แทนมอบของที่ ร ะลึ ก แด่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง ศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สพป. อุดรธานี เขต 1

ขอนแกนเขต 5 เจง ่ ๋ ผานการรั บรองISO 9001:2008 ่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

เป็น สพท.แหงแรกของประเทศ ่ /อ่านต่อหน้า 2

สพป.ขอนแก่นเขต5

จัดโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ สำ�หรับผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทัง้ ในและนอกสังกัด โดยโครงการ ย นบ้ า นนาแพงคุ รุรัฐ สามั ค คี ได้จดั ทำ�ขึน้ ในระหว่างวันที่ 22-26 โรงเรี โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับคะแนนโดยมีค่าเฉลี่ย พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบตั ิ O-NETสูงสุดของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ธรรมวัดป่าสุงสุทธาวาส ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จากการบริหารงาน

ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาเดินทักทายและเยี่ยมชมนิทรรศการ จากโรงเรียนแกนนำ�เยวชนฅนค้นธรรม ที่ชนะการแข่งขันเยาวชนฅนค้นธรรม ในระหว่างการเป็นประธานในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา แก่ นักเรียนแกนนำ�เยาวชนฅนค้นธรรม โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวย การ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายไพรัตน์ โพธิ์งาม ประธานศูนย์พัฒนาจิตฅคนค้นธรรม ผู้บริหารสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานเขต ให้การต้อนรับ สพป.ขอนแก่นเขต 5 จัด โครงการพัฒนาผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาตาม หลักสูตรการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ผุ้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา ณ วัดสูงสุทธาวาส (วัดถำ�ฮ้ วงโป) โดยได้รบั ความสนใจจากครู แ ละ บุคลากรทางการศึกษาทั้ง ในและนอกสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5

อ่านต่อหน้า 5 ของนางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ

อ่านต่อหน้า 2

ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีจากรัฐสภา โดยมีคณะผ้าป่า จากกองบังคับการตำ�รวจภูธรภาค 4 และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเขต 25 ร่วมทอดถวาย ณ วัดแจ้งสว่างใน ต.โนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานรัฐสภา โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนของอำ�เภอชุมแพ และพุทธศาสนิกชน อ. ชุมแพ และใกล้เคียงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นางสุกญ ั ญา งามบรรจง ผูเ้ ชีย่ วขาญ สพฐ. พร้อมคณะ ออก ติดตามผลการดำ�เนินงานตามกล ยุทธสพฐ. ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 โดยได้ออกตรวจติดตาม ผลการดำ�เนินงาน ณ สำ�นักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 โดยมีนายสุขสันต์ คุม้ บัว รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรให้การต้อนรับ

ประธานรัฐสภาปลืม้

ศูนยฅนคนธรรม ์ ้ อ่านต่อหน้า 4


2

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

บทบรรณาธิการ

ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการเปิดเทอมใหม่ประจำ� ปีการศึกษา2555 ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยเฉพาะ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ทำ�การ เปิดภาคเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม จาก ที่เคยดูเงียบเหงาตามโรงเรียนต่างๆในช่วงปิดเทอม กลับมาคึกคักทั้งคุณครูและนักเรียน ถือว่าเป็นเทอม แรกที่มีนักเรียนบางชั้นต้องจบการศึกษาออกไปแต่ ก็มีนักเรียนใหม่เข้ามาแทน นับเป็นบรรยากาศที่คุ้น เคยของโรงเรียนต่างๆ และก็เช่นกัน ที่หนังสือพิมพ์ครูขอนแก่น 5 นิวส์ คอยนำ�เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงการ ศึกษา โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในขอนแก่นเขต 5 ไม่มีเว้นแม้แต่ช่วงปิดภาคเรียน ฉบับนี้ ได้นำ�เสนอเรื่องราว ข่าวสารใหม่ๆ โดย เฉพาะในช่ ว งเวลานี้ จ ะเป็ น งานบุ ญ ต่ า งๆของ ท้องถิ่นและ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้มีส่วนร่วม กับชุมชนและท้องถิ่นในกิจกรรมงานบุญนั้นๆ ซึ่ง ท่าน สามารถติดตามได้ในฉบับครับ จากใจ บก... คงฤทธิ์ ศีลคุณ

อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

อรรถพล ตรึกตรอง เฉลียว ยศอ่อน คงฤทธิ์ ศีลคุณ

อุไร ลาสอน สุริยา ห่มขวา พงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ เจนณรงค์ วิธีดี อรุณ เมืองลอย กัญชลี สุขศรีสง่า กมลรัศม์ พลบุรี ยศพัทธ์ ลาภาอุตร ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม กิตติศักดิ์ อำ�ท้าว

นักข่าวประจำ�ศูนย์เครือข่าย อุไร ลาสอน เจนณรงค์ วิธีดี สุริยา ห่มขวา สุเทพ เวียงทอง พงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ สุวัฒน์ นามบิดา นพชาติ วรวัตร สมว่า เพียศักดิ์ ทวี ศรีภา อรุณ เมืองลอย วันเนาว์ สอนจิตร วีระยุทธ ภูงามเงิน บุญธรรม บุญมี จิระศักดิ์ ทอดสูงเนิน นวลจันทร์ มัครินทร์ วรวุฒิ วรนารถ ไตรนาถ โพธิรุกข์ ภูผาภูมิ โมรีย์

08-3335-7323 08-7260-7818 08-9842-3977 วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 08-9861-8511 เอกชน 08-6715-9829 โนนหันนาหนองทุ่ม 08-8330-9235 หนองเรือ 08-6851-0726 ภูผาม่าน 08-9940-0456 ภูเวียง 08-1574-0799 ชุมแพ 08-7955-1402 เสมาสีชมพู 08-7951-9090 กุดกว้างโนนสะอาด 08-4271-9416 บูรพา 08-3370-5033 หนองเรือภูเม็ง 08-7871-2709 ดงชมพู 08-3413-9001 แก่นหว้าเซิน 08-2857-5355 จตุรมิตร 08-6715-0742 โนนทองโนนทัน 08-5001-9937

บทสัมภาษณ์พิเศษ นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ในโอกาสโรงเรียนก่อตั้งครบ 72 ปี ในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ทำ�อะไรบ้าง - ในโอกาศที่โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดทำ�การเรียนการสอน จนครบรอบ 72 ปี โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา จัดกิจกรรม ส่งเสริมพุทธศาสนาในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ร่วมกับผู้ปกครองในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจของพุทธประวัติ ในโอกาสฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปิ แห่งการตรัสรู้ของสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีกิจกรรมที่สำ�คัญ กิจกรรมที่จัดมีอะไรบ้าง - กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น มีดังนี้ (๑) การทำ�บุญตักบาตรของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป (๒) พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สู่ช้างสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน (๓) พิธีปลูกต้นทองกวาว ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีดอกเป็นสีประจำ�โรงเรียน(สีแสด) (๔) พิธีเปิดประตูสู่โรงเรียนดีประจำ�ตำ�บล โดยมีผู้มีจิตศรัทธา (นายเอกราช ช่างเหลา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำ�กัด) ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างประตูสแตนเลสหน้าโรงเรียน เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมบริจาคเงินในการพัฒนาสถานศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (๕) พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของนักเรียน คณะครูทุกชั้น ประชาชนทุกหมู่ในเขตบริการ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (๖) พิธีเปิดโรงทานซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาจัดโรงทานให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มา ร่วมงาน จำ�นวน ๑๖ โรงทาน ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม - จากการดำ�เนินงาน ส่งผลให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนสร้างความรัก ความ ผูกพันกับสถานศึกษา ตลอดทั้งธำ�รงไว้แห่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ชาวพุทธ รวมทั้งนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในเหตุการณ์จริง ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้มีคุณค่ากับชีวิตและสังคม ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ทีม่ ง่ ุ พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ มุง่ สูด่ าวดวงเดียวกัน ส่งผลให้ผลสอบ O-NET ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ ี 6 สูงขึน้ ”

สำ�หรับสกูป๊ โรงเรียนดี ครูเด่น นักเรียนดัง ประจำ� เดือนนีเ้ ราไปรูจ้ กั โรงเรียนทีม่ ผี ลการทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึง่ โรงเรียนขนาด เล็กอีกโรงเรียนหนึง่ ใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทีม่ กี าร พัฒนาการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนให้มคี ณ ุ ภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ส่ง เสริมการเข้าค่ายกิจกรรมทางการศึกษาให้กบั ผูเ้ รียน

นาจานซำ�ยาง ลุ่มนำ�้บอง หนองนาคำ�

คอลัมนิสต์

นวลจันทร์ มัครินทร์ สมว่า เพียศักดิ์ กมลรัศม์ พลบุรี วันเนาว์ สอนจิตร ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม กัญชลี สุขศรีสง่า ยศพัทธ์ ลาภาอุตร พงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ ไตรนาถ โพธิรุกข์ กิตติศักดิ์ อำ�ท้าว พงษ์สวัสดิ์ สีลาน

รูปเล่มต้นฉบับ

กลุ่มอำ�นวยการ : kkn5.center@gmail.com กลุ่มบริหารงานการเงิน : kkn5.finance@gmail.com กลุ่มบริหารงานบุคคล : kkn5.personal@gmail.com กลุ่มนโยบายและแผน : kkn5.plan@gmail.com กลุ่มนิเทศติดตาม : kkn5.super@gmail.com กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา : kkn5.sport@gmail.com กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน : kkn5.private@gmail.com ศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์ : kkn5.ict@gmail.com สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เจ้าของ จำ�นวนที่พิมพ์ 1,000 ฉบับ กองบรรณาธิการ โทร. 043-312505 โทรสาร 043-312850 E-Mail: kkn5news@yahoo.com พิมพ์ที่: โรงพิมพ์ประมวลวิทยา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทร. 043-311342

นัน่ คือการดำ�เนินงานของโรงเรียนบ้านนาแพงคุรรุ ฐั สามัคคี โรงเรียนขนาดเล็ก ห่างไกลความเจริญ แต่ มีบคุ ลากรมืออาชีพทีม่ ง่ ุ มัน่ สร้างพืน้ ฐานความรูข้ อง การศึกษาให้แก่นกั เรียน จึงส่งผลให้ ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชัน้ ประถม ศึกษาปีท่ ี 6 ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของสำ�นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ภายใต้ หลักแนวคิดของผูบ้ ริหารโรงเรียน ทีว่ า่ ต้องยกระดับผล สัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ มุง่ สูด่ าวดวงเดียวกัน. .

โรงเรียนบ้านนาแพงคุรรุ ฐั สามัคคี ศูนย์เวียงเก่า เปิด สอนระดับชัน้ อนุบาลปีท่ ี 1 ถึงระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ ี 6 ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ ี 8 บ้านเขาน้อย ตำ�บลเขาน้อย อำ�เภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทีม่ าของความสำ�เร็จ นางศุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน บ้านนาแพงคุรรุ ฐั สามัคคี กล่าวว่า “ในปีการศึกษา 2554 ทีผ่ า่ นมาเรามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูผส้ ู อนจัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ ี น้นผูเ้ รียนเป็น สำ�คัญ นำ�การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ในการจัดการเรียน รู้ นำ�สือ่ เทคโนโลยี การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สอนซ่อมเสริมและติวเข้มตลอดปีการศึกษา” ผอ.ศภุ า เพ็ญ กล่าวต่อ “เรานำ�กิจกรรมค่ายคณิต อังกฤษ ศิลป์ แสนสนุก และส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน มาเพือ่ พัฒนา ผูเ้ รียนให้มผี ลสัมฤทธิก์ จิ กรรมทีส่ งู ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ นโยบายผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

ยศพัทธ์ ลาภาอุตร

ติดต่อกลุ่มงาน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

ตัวอย่างแนวทางการลงโทษ กรณีความผิด เกีย่ วกับการกระทำ�ผิดวินยั ของข้าราชการการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ...................... ความผิดเกีย่ วกับการเสพสุรา กระทำ�ผิดวินยั ในเรือ่ ง ลงเวลามาปฏิบตั ริ าชการแล้วไม่อยู่ ปฏิบตั ริ าชการ ขาดราชการไปดืม่ สุรา จนมีอาการมึนเมา ข้อเท็จจริง นายเสริมมาลงเวลาปฏิบตั ริ าชการในวันที่ ๒๐ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ แล้ว ไม่อยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่ ราชการและไม่มาปฏิบตั ริ าชการในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผบ้ ู งั คับบัญชาทราบ ซึง่ จาก การสอบสวนพยานบุคคลให้การตรงกันว่า นายเสริม เสพสุรามืนเมาในวันดังกล่าว จนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ ราชการได้

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คณะศิษย์เก่าจากโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโพนสว่าง นำ�เพือ่ น ๆ ห้อง 5/5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา มีจติ อาสาพัฒนาโรงเรียน ช่วยกันปรับปรุงโต๊ะเก้าอี้ โรงอาหารพร้อมมอบอุปกรณ์กฬี าให้แก่ โรงเรียนบ้านหนอง ลุมพุกโพนสว่าง และในวันเดียวกันคณะผูป้ กครองนักเรียนร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โดยมีนาย วรจักษ์ วงศ์ศริ ริ กั ษ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโพนสว่าง และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ เป็นทีป่ ติ ิ ยินดีแก่คณะครูและน้อง ๆ นักเรียนอย่างมาก .

ศูนย์เครือข่ายจตุรมิตร นำ�โดยนายเชาวน์ภทั ร พันธุร์ ชั ตภิญโญ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า ประธาน ศูนย์เครือข่ายจตุรมิตรและคณะผูบ้ ริหาร จัดอบรมข้าราชการครูในศูนย์ ตามโครงการประชุมใหญ่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2255 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ขุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมี คณะวิทยากรนำ�คือ นายสุทธิวฒ ั น์ มาศพันธ์ ตุลาการศาลปกครองขอนแก่นและนายวัชรินทร์ ผละพล ผูอ้ �ำ นวย การสำ�นักกฎหมายและคุม้ ครองสิทธิครู สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดอบรมในครัง้ นีม้ ขี า้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในศูนย์เครือข่าย จตุรมิตร รวมทัง้ สิน้ 250 คน จากโรงเรียน 21 โรง โดยมีวตั ถุประสงค์คอื เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับระเบียบแนวนโยบายของ สพป.ขอนแก่น เขต 5 การพัฒนา ด้านกฎหมายปกครอง และแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ารกิจบทบาทหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านให้ประสบผลสำ�เร็จ มาตรา ๘๗ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ฐาน ละทิง้ หน้าทีร่ าชการ โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน

โดย.. ธวัธชัย มงคลมะไฟ

ขอนแก่น 5 เจ๋ง

-------------------------------

ต่อจากหน้า 1

หลังจาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 เตรียมการเพือ่ ยกมาตรฐาน การให้บริการตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 ตัง้ แต่ เดือนพฤษศจิกายน 2554 จนบัดนี้ คณะกรรมการประเมิน ISO9001 โดยมีนายธนากร ไหวนิยม นายเกียรติศกั ดิ์ ลีลาวโรภาส ผูต้ รวจติดตามคุณภาพ ตามระบบมาตรฐาน สากุล ISO 9001:2008 และนางพนิดา พงษ์วาปี ทีป่ รึกษา ได้ท�ำ การตรวจมาตรฐานงานของสำ�นักงานเขตพืน้ ั ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และมีมติให้ สำ�นัก งานเขตฯ ผ่านมาตรฐานสากล ISO9001:2008 โดยนาย ธนากร กล่าวว่า จากการตรวจสอบตามเอกสารหลัก ฐานผลงานการปฏิบตั งิ าน และจากการตอบข้อซักถาม จากเจ้าหน้าทีผ่ ร้ ู บั ผิดชอบในภาระหน้าทีต่ า่ งๆ ตนและทีม งานในฐานะผูต้ รวจติดตรวจติดตามคุณภาพฯเห็นควรให้ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001 เวอร์ชน่ ั 2008 ซึง่ จะได้ท�ำ สรุปเพือ่ นำ�เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ออกใบรับ รองต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ขณะที่

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กล่าวว่า สำ�นักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นต้นแบบของภูมภิ าคในการให้บริการเหนือความ คาดหมาย โดยได้จดั ทำ�โครงการการให้บริการเหนือความ คาดหมายขึน้ เพือ่ ยกระดับการให้บริการของเจ้าหน้าทีข่ อง สำ�นักงานเขตกับผูม้ าติดต่อราชการ โดยในแต่ละเดือนมีการ คัดเลือกผูใ้ ห้บริการ ดีเด่นประจำ�เดือนนัน้ ๆ และมีการมอบ รางวัล เพือ่ กระตุน้ ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คนมีใจรักในการให้บริการ อันจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดและเกิดความประทับใจกับ ผูร้ บั บริการ ทัง้ ยังเป็นภาพลักษณ์ทด่ ี ขี องสำ�นักงาน ซึง่ ตรง นีค้ ดิ ว่าการบริการในด้านต่างๆของสำ�นักงานเขตก็ควรจะ มีมาตรฐานรับรองเพือ่ เป็นหลักฐานสำ�คัญให้การยืนยันว่า ทีน่ เ่ ี ป็นสำ�นักงานทีใ่ ห้บริการเหนือคาวมคาดหมายผูร้ บั

บริการพึงพอใจกับการบริการของเจ้าทีข่ องสำ�นักงาน จริง จึงได้เตรียมการและได้แสดงความจำ�นงเข้ารับ การประเมินมาตรฐานคุณภาพเพือ่ ขอรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008จนผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ เป็นสพท.แห่งแรกของประเทศ ดร. อรรถพลกล่าว


ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

3

ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน จัดการอบรมภาษาอังกฤษ “ENGLISH CAMP FOR TEACHER 2012” ที่โรงเรียนบ้านป่ากล้วย มีนายสุนทร เจนเอี่ยมวิทย์ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขต พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายทองใส ทาเชาว์ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ประธานศูนย์เครือข่าย กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองนาคำ� จัดอบรมภาษาอังกฤษ โดยมีนายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิด อบรมหลักสูตร “ Teacher Training of the Eric Network on Phonics and Classroom Language” โดยนายทรงสิทธิ์ ยืนชีวิต ประธานศูนย์ ผู้บริหารโรงเรียนและ คณะครูบุคลากรทุกคนของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองนาคำ�เข้ารับการอบรม

นายอุไร ลาสอน ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง การจัดการศึกษา คณะกรรมการสถาน ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคี 4 ฝ่าย คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้มีมติมอบรายการ แนวทางการดำ�เนิน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 อันประกอบไปด้วย รายการวัสดุอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้านักเรียน หนังสือเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอื่น จัดให้นักเรียนครบทุกชั้นเรียน ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานเปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีการศึกษา 2555 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของอำ�เภอสีชมพู ประกอบด้วย ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำ�ยาง, ศูนย์เครือข่ายดงชมพู , ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู โดย ให้ข้อคิด และแนวปฏิบัติ การพัฒนาผลสอบ โอ เน็ต การเตรียมรับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ISO 9001:2008 ,การจัดทำ� MOU ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ผู้อำ�นวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 น. คุณจีรนันท์ บุญแก้ว พร้อมด้วยคณะ ได้ บริจาคอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิสพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ฟุตบอล ตะกร้อ บาสเกตบอล อีกจำ�นวนหนึ่ง พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน โคกม่วง มีนายไสว ขามธาตุ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานอบรมครูภาษาอังกฤษของศูนย์ ERIC อำ�เภอภูเวียง English Camp for Teacher 2012 on “Phonics and Classroom Language” ซึ่งทำ�การอบรมระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมเทศบาลตำ�บลภูเวียงซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่โดยท่าน นายกฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลภูเวียง โดยมีผู้อำ�นวยการวีระศักดิ์ สาระผล ผู้ อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เป็นผู้กล่าวรายงานการดำ�เนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พจอ.วินิจกุล บุญมา เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย อบต.กุดกว้าง ออกสาธิตการใช้ถังดับเพลิงกับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้วิธีใช้ถังดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ขึ้นอย่างถูกต้อง ซึ่งการสาธิตดังกล่าวได้รับความสนใจจากมีนักเรียนผู้เข้าร่วมการรับฟัง รวมทั้งคณะครูทุกคน

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำ�ยาง โดย นายเรืองวิทย์ จันทลือชา ประธานศูนย์เครือข่ายพร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย ทั้งหมด 17 โรงเรียน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง การสมัคร เข้ารับการอบรม UTQ ของครูและผู้บริหาร ซึ่งต้องมีการเข้ารับการอบรมครบร้อยเปอร์เซ็น การทำ�แผน พัฒนา แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปี 2555 ของศูนย์เครือข่าย และการจัดทำ�ข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำ�ยาง โรงเรียนนาจานนา เจริญโนนทัน

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 อบต.ยางคำ� ร่วมกับโรงเรียนภายในตำ�บล และ กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการดำ�นาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตามรอยพ่อสู่ความ พอเพียง ที่นาพ่อคำ�เบ้า หล้าทุม บ้านยางคำ�หมู่ที่ 14 ต.ยางคำ� อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานอย่างดียิ่ง

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นสาขาที่ 5 ร่วมกับสำ�นักบริหารงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ขก. 5 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชี การเงินโรงเรียนเอกชน” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โปรแกรมที่นำ�มาอบรมได้แก่โปรแกรมสำ�เร็จรูปชื่อ Opec Ac 53 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทันสมัยนำ�มาใช้ แทนโปรแกรม GL47 นำ�กลับไปใช้ที่โรงเรียนได้

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดศึกษา นำ�นักเรียนมาเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ใน ระดับ ป.1-ป.6 จำ�นวน 13 คน และคณะผู้ปกครองนักเรียนมอบเงินค่าพาหนะนำ�ส่งนักเรียน จำ�นวน 15,223 โดยมีนายวัฒนา สมหวัง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ เป็นผู้รับมอบ

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานเปิดการประชุมประธานศูนย์,เลขานุการ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดในภาคเรียนที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2555 โดยได้ให้ข้อคิด และแนวปฏิบัติและมอบนโยบายจุดเน้นเป้าหมาย ของ สพป.ขอนแก่น 5 แนวปฏิบัติ การพัฒนาโรงเรียนสุ่ผลสัมฤทธิ์ , การพัฒนาผลสอบ โอ เน็ต สูง ขึ้น ,,การจัดทำ�รายงาน SAR ,การดำ�เนินงานสารบรรณโรงเรียน, การลงทะเบียนเรียนระบบ UTQ โครงการ หนึ่งสนครูดี , โดยการประชุมจัดขึ้นที่ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจชั้น 2 สพป.ขก. เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 5 มุ่งมั่นเป็นสำ�นักงานต้นแบบของภูมิภาค ในการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย


4

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ประธานสภาปลืม้

ต่อจากหน้า 1 ----------------------------------------------------------------------ภายใต้ ก ารดู แ ลของสำ � นั ก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ขอนแก่น เขต 5 เป็นโครงการทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน โดยได้เริม่ ดำ�เนินการมากว่าสอง ปีจึงได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนแกน นำ�ที่ผ่านการอบรมโดยได้รับเกียรติจากประธานรัฐสภาดร.สมศักดิ์ เ กี ย ร ติ สุ ร น น ท์ เ ป็ น ป ร ะ ธา น ใ น พิ ธี ม อ บ โ ล่ เ กี ย ร ติ บั ต ร และทุนการศึกษาดังกล่าว ในโอกาสนี้ ประธานสภาได้กล่าวชืน่ ชมในการจัดการและก่อตัง้ ศุนย์ พัฒนาจิตฅนค้นธรรมโดยมีนายไพรัตน์ นางรอดรัตนา โพธิง์ าม เป็นผุกู ้ อ่ ตัง้ ในความดูแลของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 หลังจากมอบโล่ เกียรติบตั ร และทุนการศึกษาแล้ว ประธานสภา ผุแ้ ทนราษฎร ได้ให้โอวาสและแนวนโยบายกับเยาวชนแกนนำ� และผู้ เกีย่ วข้อง ว่า รูส้ กึ ยินดีทไ่ ี ด้มโี อกาสเป็นประธานในพิธมี อบโล่ เกียรติบตั ร และทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนแกนนำ�โครงการเยาวชนฅนค้นธรรม รูส้ กึ ปลาบปลืม้ และชืน่ ชม ทีม่ ภี าคเอกชนให้การสนับสนุนและช่วยพัฒนา เยาวชน นักเรียน โดยร่วมมือกับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยได้จดั โครงการเยาวชนคนค้นธรรมขึน้ ระยะ เวลาของการดำ�เนินงานทีผา่ น จนมีผผู้ า่ นการอบรมหลายรุน่ ตนอยากเห็น เยาวชนทีผ่ า่ นการอบรมให้มจี �ำ นวนมากกว่านี้ โดยขอฝากไปทางผูอ้ �ำ นวย การสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และคุณ ไพรัตน์ จัดอบรมให้ครบทุกโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยรับปากว่า ปีหน้าจะกลับมาเป็นประธานให้อกี ครัง้ และจะช่วยผลักดันให้ศนุ ย์พฒ ั นา จิตฅนค้นธรรมขยายกว้างออกไปและให้คนค้นธรรม เป็นคนเห็นธรรมใน อนาคต ดร.สมศักดิ์ กล่าว ส่วน ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 กล่าว่า รูส้ กึ มีความยินดีและปลาบปลืม้ อย่าง ยิง่ ที่ ฯพณฯ ดร. สมศักดิ์ เกียรติสรุ นนท์ ประธานรัฐสภา ได้ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธมี อบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนแกนนำ�โครงการเยาวชน คนค้นธรรมในครัง้ นี้ และผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กล่าวต่ออีกว่า สืบเนือ่ งจากในปี 2554 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมกับศูนย์ พัฒนาจิตคนค้นะรรม โดยคุณไพรัตน์-คุณรอดรัตนา โพธิง์ าม ได้จดั ทำ� โครงการเยาวชนค้นธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อบรมให้ความรูน้ กั เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำ�นักในความเป็นชาติไทยและวิถชี วี ติ ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั นักเรียนในสังกัด ซึง่ สอดคล้องกับ นโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีก่ �ำ หนดให้ด�ำ เนิน งานตามโครงการ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ในการดำ�เนิน งานตามโครงการได้รบั ความร่วมมือจากศุนย์พฒ ั นาจิตคนค้นะรรม ที่ ให้การสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรเป็นอย่างดียง่ิ โดยไม่ผกู พันกับ งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด. สำ�หรับศุนย์พฒ ั นาจิตคนค้นะรรม ได้จดั อบรมนักเเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 และ

3 ในหลักสูตรเบือ้ งต้น 3 วัน 2 คืน ได้จ�ำ นวน 32 รุน่ จำ�นวน 75 โรงเรียน จำ�นวนนักเรียน 1,500 คน และมีผผ้ ู า่ นการอบรมในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำ�นวน 3 รุน่ รวมทัง้ สิน้ 295 คน โดยนักเรียนเหล่านี้ จะได้ด�ำ เนินการขยายผลการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและรายงานผลการ ดำ�เนินงานเป็นประจำ�ทุกเดือน และผลจากการติดตามการดำ�เนินงานตาม โครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ น้ึี มีสมาธิ ในการเรียน มีจติ อาสา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ มีความนอบน้อมถ่อมตน ก่อให้เกิด ภูมคิ ม้ ุ กันทีเ่ ข้มแข็ง ครู ผูป้ กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำ�เนิน งานโครงการเป็นอย่างยิง่ ดร. อรรถพล กล่าว.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

ศูนย์พฒ ั นาจิตฅนค้น้ ธรรม

ประมวลภาพ ประธานรัฐสภาเป็นประธานพิธมี อบทุนการศึกษาโครงการเยาวฅนค้นธรรม


หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th ผลโอเน็ต ขก.5 สูงขึน้

ต่อจากหน้า 1 โดยแยกศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด ถือเป็นความภาคภูมใิ จในความตัง้ ใจ ตัง้ มัน่ มุง่ มัน่ ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในการทีย่ กระดับการเรียนการสอนของนักเรียน เพือ่ ให้ได้มาตรฐานในระดับ สำ�หรับค่าเฉลีย่ คะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เมือ่ ชาติ ทีจ่ ะสร้างเยาวชนอันเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศต่อไป. แยกตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ ค่าเฉลีย่ ระดับเขตเทียบกับค่าเฉลี่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ยระดับประเทศ จะเห็นว่า ผลการสอบของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน ระดับศูนย์เครือข่ายเรียงตามล้าดับคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สูงขึน้ ทุกกลุม่ สาระทัง้ ระดับ คะแนนเฉลีย่ รายกลุม่ สาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับประถมศึกษา (ป.6) ดังตารางประกอบ ล้าดับที่ ศูนย์เครือข่าย ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ เฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คะแนนเฉลีย่ รายกลุม่ สาระการเรียนรู้ ลาดับที่ ศูนย์เครือข่าย ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขฯ ศิลปะ 1 บูรพา 63.11 55.22 39.60 45.69 51.62 65.27 63.45 2 แก่นหว้าเซิน 57.61 55.51 44.59 51.56 51.51 62.03 58.77 3 นาจานซายาง 61.89 55.24 49.57 39.53 45.77 57.69 54.78 4 เวียงเก่า 51.60 69.40 41.53 45.02 43.81 56.60 52.80 5 ลุม่ น้าบอง 54.95 54.48 42.33 50.68 46.33 58.49 48.20 6 ดงชมพู 57.01 60.42 40.34 42.05 38.76 59.13 53.91 7 หนองเรือภูเม็ง 52.20 49.43 36.15 40.17 46.55 59.58 62.71 8 กุดกว้างโนนสะอาด 54.10 55.83 41.53 44.10 42.85 56.39 50.75 9 ชุมแพ 56.80 58.52 44.25 47.88 39.82 54.80 43.40 10 วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 53.18 54.67 30.18 37.86 49.79 53.58 51.10 11 เสมาสีชมพู 58.20 51.23 41.81 44.33 39.98 52.76 45.59 12 ภูผาม่าน 51.84 53.55 40.91 40.44 37.28 54.21 42.95 13 ภูเวียง 48.25 45.50 35.59 41.17 34.43 63.84 42.19 14 โนนทองโนนทัน 47.68 43.47 30.33 37.15 39.88 54.68 42.91 15 โนนหันนาหนองทุ่ม 56.13 40.90 40.61 36.24 29.27 50.38 40.52 16 จตุรมิตร 48.13 38.66 27.53 26.69 27.01 51.86 41.23 17 หนองนาคา 46.57 38.22 27.23 27.90 29.78 50.96 40.08 เฉลีย่ ระดับเขตพื้นที่ 53.66 49.86 38.07 39.99 40.00 55.22 47.20 เฉลีย่ ระดับประเทศ 48.11 42.73 30.49 32.08 32.19 50.87 43.50

การงานฯ 64.80 62.98 53.75 49.73 52.74 55.87 57.66 55.91 45.56 58.38 49.47 53.26 52.15 46.82 40.15 45.38 44.11 50.62 47.29

เฉลีย่ 56.10 55.57 52.28 51.31 51.02 50.93 50.56 50.18 48.88 48.59 47.92 46.81 45.39 42.86 41.78 38.31 38.09 46.83 40.91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

เวียงเก่า หนองเรือภูเม็ง บูรพา แก่นหว้าเซิน ลุ่มน้้าบอง ภูเวียง นาจานซ้ายาง โนนทองโนนทัน กุดกว้างโนนสะอาด ชุมแพ

ภูผาม่าน เสมาสีชมพู ดงชมพู วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ หนองนาคา โนนหันนาหนองทุม่ จตุรมิตร

เฉลีย่ ระดับเขตพื้นที่ เฉลีย่ ระดับประเทศ

62.44 61.69 62.12 67.91 60.82 57.08 60.17 58.27 62.35 57.82 55.22 60.45 60.03 52.99 48.01 46.19 45.88 58.52 50.04

61.56 58.72 67.62 61.19 63.55 60.64 59.87 58.98 61.10 61.42 61.91 58.48 59.11 50.00 47.74 46.70 49.68 58.75 52.22

57.83 53.17 64.38 54.08 56.03 55.57 52.32 42.41 41.83 56.04 54.98 51.19 53.17 34.40 31.53 37.08 29.37 50.26 38.37

68.81 65.35 67.09 67.72 61.64 65.28 61.51 66.26 60.59 61.42 65.98 62.94 63.24 55.86 53.62 43.75 44.05 62.24 52.40

58.96 49.16 46.31 55.09 52.29 50.67 48.85 56.13 51.50 44.70 52.78 49.48 45.82 45.18 38.35 34.66 34.83 48.06 40.82

65.59 66.25 63.25 65.08 65.35 65.59 63.20 65.62 68.40 63.88 56.51 61.17 58.98 62.23 56.79 56.50 54.49 63.05 58.87

64.58 68.70 56.39 54.99 50.59 53.27 53.20 55.76 54.95 53.90 48.68 46.59 49.78 53.19 44.13 42.60 41.97 53.45 46.75

66.40 69.23 64.68 65.68 63.88 60.63 68.26 63.46 64.01 57.35 54.65 57.72 56.70 54.03 51.56 52.09 49.57 60.52 55.38

63.27 61.53 61.48 61.47 59.27 58.59 58.42 58.36 58.09 57.07 56.34 56.00 55.85 50.98 46.47 44.95 43.73 56.86 49.36

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

นายประกาศ โสเมือง ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านฟ้าเหลือ่ ม คณะครู และคณะ กรรมการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย แห่งชาติสงิ คโปร์ ( National University of Singupore, NUS ) ทีเ่ ดิน ทางมาออกค่ายฝึกประสบการณ์นกั ศึกษาในโครงการ PKK 2012 โดยการ ประสานงานของ นายสุนนั ท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ส�ำ นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ด�ำ เนินการจัดกิจกรรมคัด กรองผูป้ ว่ ยในเบือ้ งต้น ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านฟ้าเหลือ่ ม จำ�นวน 223 คน รวมทัง้ มีชาวบ้านเข้าร่วมตรวจรักษา จำ�นวน 60 คน โดย ได้รบั ความร่วมมือจากนักศึกษา TESOL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่นร่วมเป็นล่ามภาษา ซึง่ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุมพร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย พิเศษ ในการประชุมปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555-2556 ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พน้ ภัยยาเสพ ติด ในหัวข้อเกีย่ วกับแนวทางการบริหารจัดการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สูค่ วามสำ�เร็จในการดูแลนักเรียนและกรณีตวั อย่างของความสำ�เร็จใน ระดับสถานศึกษา ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถนุ ายน 2555 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีผบ้ ู ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมในการประชุมด้วย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา

ขอนแก่น 5 พัฒนาครู

ต่อ

จากหน้า 1 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย ครุรสุ ภาเขต จัดโครงการพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศูนย์การพัฒนาระดับเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึง่ โครงการ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาผูป้ ระอบวิชาชีพ ทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบตั ติ น

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา บรรณของวิชาชีพ และช่วยสร้าง เครือข่ายพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพ ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ใน การนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ ี ได้รบั ไปดำ�รงชีวติ แลการประกอบ วิชาชีพ โดยการอบรมดังกล่าว มี นายกิตติภพ เหลาไชย รองผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดทีว่ ดั สูง สุทธาวาส (วัดถ้�ำ ฮวงโป) ตำ�บล ทุง่ นาเลา อำ�เภอคอนสาร จังหวัด

ชัยภูมิ ซึง่ จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 2226 พฤษภาคม 2555 โยมีผเ้ ู ข้าร่วม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จำ�นวน 95 คน ทัง้ ในสังกัด สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่นเขต 5 สำ�นักงาน บริหารงานคณะกรรมการศึกษา เอกชน องค์การบริหารส่วนท้อง ถิน่ อาชีวศึกษา กศน. โรงเรียน พระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ และ โรงเรียนกีฬาวิทยาลัยนาฏศิลป์ โดย ได้รบั อุดหนุนงบประมาณจาก ครุ สภา

5

ขอนแก่น 5 วาไรตี้ ฉบับเดือนนี้ ครูขอนแก่น 5 นิวส์ นำ� บุญนำ�กุศลมาฝากท่านผูอ้ า่ นทุกท่านครับ เนือ่ งในวันที่ 27 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา ฯพณฯ ดร. สมศักดิ์ เกียรติสรุนนท์ ประธานรัฐสภา ได้น�ำ ผ้าป่าสามัคจี ากรัฐสภา ทอดถวาย ณ วัดแจ้งสว่างใน ต. โนนหัน อ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึง่ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำ�โดย ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ร่วมด้วยผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เจ้า หน้าที่ของสำ�นักงานตลอดจนคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนในสังกัด ได้รว่ มทำ�บุญทอดผ้าป่าในครัง้ นีด้ ว้ ย นอกจากนี้ ยังมีคณะผ้าป่ากองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานในครัง้ นีจ้ นแน่นบริเวณวัดแจ้ง สว่างใน การทอดผ้าป่าในครัง้ นี้ มียอดรวมทัง้ สิน้ 4,473,197 บาท โดยจะทอดถวายที่ วัดแจ้งสว่างใน 1,500,00 บาท เพือ่ สมทบทุนสร้างเจดียป์ ระดิษฐ์านองค์หลวงปูพ่ ระครูเหล็ก พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจำ�ท้องถิน่ ซึง่ ต้องใช้งบประมาณ สิบล้านบาท ถวายวัดแจ้งสว่างนอก 2,000,000 บาท เพือ่ สมทบทุนสร้างพระธาตุหลวงเมืองชุมแพ โดยใช้งบก่อสร้าง 15 ล้านบาท และส่วนทีเ่ หลือทอดถวายทีว่ ดั อุดมวิทยาราม 600,000 บาท เพือ่ สร้างศาลาสันติธรรม และทอดถวายที่ วัดโพธิศ์ รี 300,000 บาท ซึง่ วัดทัง้ สีว่ ดั เป็นวัดทีต่ ง้ั อยูใ่ นเขต ต. โนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น หรือเป็นวัดทีอ่ ยูล่ ะแวก ใกล้เคียงกัน ก็ขออนุโมทนาบุญกับผูม้ จี ติ ศรัทธาและใจบุญ ทุกคน

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกบั ประธานรัฐสภา


6

หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ฉบัับก่อนเราได้นำ�เสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรไป แล้ว ซึ่งพิธีกรรมต่างๆในแต่ละภาคพื้นของ ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับสังคมไทยในชีวิต ประจำ�วันแทบแยกไม่ออกแบ่งแยกไปตาม ภูมิภาคต่างๆ พิธีกรรมต่างๆ สืบทอดกันจน เป็นประเพณีและวัฒนธรรมประจำ�ท้องถิ่น นั้น ในฉบับนี้ จึงถือโอกาสนำ�เสนอเรื่องราว เกี่ยวกับประเพณี-พิธีกรรมในสังคมไทย ซึ่ง จะถือว่าเป็นภาคต่อจากฉบับที่แล้วก็ไม่ผิด คำ�ว่า ประเพณี (tradition) กับคำ�ว่า พิธีกรรม (rite) มีความหมายใกล้เคียงกันมาก บางครั้งก็ใช้ในความหมายเดียวกัน แต่เท่า ที่ผ่านมา คำ�แรก น่าจะมีความหมายกว้าง กว่าคือ กินความไปถึงวิถีชีวิต (way of life) ในขณะที่คำ�ว่า พิธีกรรมมีความหมายไปใน เชิงพิธีการ หรือกิจกรรมเฉพาะกิจมากกว่า พิธีกรรมที่พบในสังคมไทยอาจแบ่งออกได้ เป็น 4 ประเภท คือ พิธีกรรมตามเทศกาล (festival) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต (rite of passage) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำ�มา หากิน และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้อง ถิ่น ซึ่งแต่ละพิธีกรรมที่แจกแจงแยกย่อยนี้ ก็ ยังมีความเหลื่อมซ้อนกันด้วย 1. พิธีกรรมตามเทศกาล ในรอบปีหนึ่ง ๆ จะมีเทศกาลหรือวาระสำ�คัญมากมาย เช่น ในราชสำ�นักก็จะมีพระราชพิธีสิบสองเดือน หรือทางภาคอีสานก็จะมี ฮีตสิบสองเดือน เป็นต้น พิธีกรรมตามเทศกาลจึงมักเป็น พิธีกรรมชุมชนหรืออาจเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับ การทำ�มาหากินก็ได้ สามารถทราบกำ�หนด

เรยี บเรยี งโดย กัญชลี สุขศรีสง่า ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต หากพูดถึง “นมถัว่ เหลือง” คงไม่มใี ครไม่นกึ ถึง “น้�ำ เต้าหู”้ แต่ ถ้าหากพูดถึง“น้�ำ เต้าหู”้ หลายคนก็คงจะคิดถึง “นมถัว่ เหลือง” ขึน้ มาใช่มา้ ... (อิอ)ิ เอาล่ะ!! ว่าแล้วก็เข้าเรือ่ งเลยดีกว่า วันนีเ้ รา มีเกร็ดความรูเ้ รือ่ ง “น้�ำ เต้าหู”้ มาฝากเพือ่ นๆ กันด้วย สำ�หรับผู้ ทีร่ กั สุขภาพ พลาดไม่ได้เด็ดขาด... “น้�ำ เตา้ หู”้ หรือ “นมถัว่ เหลือง” แหล่งโปรตีนชัน้ ดีส�ำ หรับผูท้ ่ี ไม่บริโภคเนอ้ ื สัตว์ หรือสำ�หรับคนทีบ่ ริโภคเนือ้ สัตว์ ก็สามารถดืม่ น้�ำ เตา้ หูเ้ ปน็ อาหารเสริมได้ เพราะถัว่ เหลืองทีน่ �ำ มาทำ�น้�ำ เต้าหูน้ น้ั มีโปรตีน สูง และมีคณุ ค่าทางโภชนาการใกล้เคยี งกับโปรตีนจากเนือ้ สัตว์ ถ้า เราบริโภคถัว่ เหลืองในปริมาณทีส่ งู พอ ร่างกายของเราก็จะได้รบั โปรตีนเพยี งพอกับความต้องการได้ (ว้าว... วิเศษสุดๆ) นอกจากนี้ ในถัว่ เหลืองยังอุดมไปด้วยสารอาหารอีกมากมาย ไม่วา่ จะเปน็ คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามิน A, B, B1, B2, B6, B12 ไนอาซิน และวิตามิน C, D, E และในเมล็ด ถัว่ เหลืองยังมี “เลซิทนิ ” อันเป็นสารบำ�รุงสมอง เพิม่ ความทรงจำ� ลดไขมัน และลดโคเลสเตอรอลในร่างกายได้อกี ด้วย ทัง้ นี้ การดืม่ น้�ำ เต้าหูจ้ ะได้รบั ประโยชน์กว่าเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ ถ้าเทียบกับ นมธรรมดาแล้ว น้�ำ เต้าหูจ้ ะมีขอ้ ดีกว่า แต่บางอย่างก็จะสูน้ มธรรมดา ไม่ได้ โดยน้�ำ เต้าหูใ้ ห้โปรตีนเกือบเท่านมธรรมดาทัว่ ไป มีไขมันทีด่ กี ว่า คือให้กรดไขมันไม่อม่ ิ ตัวมากกว่า และช่วยลดโคเลสเตอรอล สำ�หรับ ข้อเสีย คือ น้�ำ เต้าหูจ้ ะให้แคลเซียมได้นอ้ ยมาก ดังนัน้ จึงควรรับ ประทานอาหารอืน่ ทีม่ แี คลเซียมควบคูก่ นั ไปด้วย เช่น ปลาทอดกรอบ ผักคะน้า กวางตุง้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วันนีเ้ รามีวธิ กี ารทำ�น้�ำ เต้าหูม้ าแนะนำ� เผือ่ ว่าเพือ่ นๆ คนไหนอยากลองทำ�ดืม่ เองกันบ้าง... ส่วนผสม ถัว่ เหลืองเลาะเปลือกแยกกากและเศษผงออก 1 ถ้วย น้�ำ สะอาด 7 ถ้วย น้�ำ ตาลทราย 3/4 ถ้วย วิธที �ำ น้�ำ เตา้ หู้ 1. ล้างทำ�ความสะอาดถัว่ ให้สะอาดแล้วแช่น�ำ้ ไว้อย่างน้อย

เคราะห์ก็ยังต้องประกอบพิธีเรียกขวัญหรือ สะเดาะเคราะห์ เช่นภาคกลางมีพิธีสวด โพชฌงค์ต่ออายุ ส่วนทางภาคเหนือมีพิธีสืบ ชาตา และเมื่อตายไปก็ยังต้องทำ�พิธีเกี่ยว กับงานศพ โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือการ ..ยศพัทธ์ ลาภาอุตร ปลอบประโลมญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง พิธีกรรมในวงจรชีวิตจะช่วยเสริมความเข้ม เวลาของงานได้ชัดเจน ในขณะที่เราอาจรู้ แข็งสามัคคีในหมู่เครือญาติได้ดี กำ�หนดการจัดพิธีกรรมวงจรชีวิตได้ในบาง พิธีเท่านั้นเช่นเรากำ�หนดวันบวช วันแต่งงาน ได้ แต่กำ�หนดวันถึงแก่กรรมไม่ได้ ยกเว้นบาง รายแต่ก็ เป็นส่วนน้อยมาก พิธีกรรมตาม เทศกาลจึงต้องทำ�ทุกปี ในขณะที่พิธีกรรม เกี่ยวกับวงจรชีวิตอาจไม่ทำ�ทุกปีในครอบครัว เดียวกัน พิธีกรรมตามเทศกาลเสมือนหนึ่ง เป็นการวางแผนการดำ�เนินชีวิตในแต่ละปี ด้วย เสมือนว่ามีแผนหลัก (master plan) ไว้ เช่น ในช่วงหน้าหนาวจะมีประเพณี ถวายฟืนให้ทางวัดเพื่อคลายอากาศหนาว (ประเพณีไทยใหญ่ทาง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น) 2. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต ในชั่วชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่ง ตายย่อมจะต้องผ่านเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็น ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำ�คัญของชีวิตหลายช่วง ด้วยกัน ดังนั้น จึงต้องมีพิธีกรรมในแต่ละช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อหรือช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อเสริม ความมั่นใจ กล่าวคือ เมื่อแรกเกิดก็ต้องมีพิธี ทำ�ขวัญเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กที่เกิดมานั้นจะ 3. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำ�มาหากินใน มีชีวิตรอดได้ไม่ตายเสียใน 3 วัน 7 วัน เมื่อ ชนบทไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม โตขึ้นย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็มีพิธีโกนจุก เพื่อแสดง นั้น การทำ�มาหากินอันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ว่าเด็กนั้นกำ�ลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ชาวไร่ ชาวนาต้องพึ่งพา ต้องมีภาระรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้เป็นคนที่ ผลผลิตจากธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทาง มีกำ�ลังใจมั่นคง และประพฤติแต่สิ่งที่ชอบ ธรรมชาติจึงเป็นวิถีชีวิตสำ�คัญของพวกเขา ที่ควร เฉพาะผู้ชายยังต้องเข้าพิธีบวชเรียน ดังนั้นจึงต้องประกอบพิธีกรรมเพื่อเอาอก อีก 3 เดือนเมื่ออายุ 20-21 ปี จากนั้นก็ถึง เอาใจหรืออ้อนวอนสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อ ระยะของการสร้างครอบครัว ต้องเข้าพิธี ดลบันดาลให้มีน้ำ�เพียงพอแก่การเพาะปลูก หมั้นและแต่งงาน เมื่อเจ็บไข้หรือประสบ และให้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ จึงมีพิธีกรรม 6 ชัว่ โมง + 2. โม่หรือบดถัว่ ให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบางแยกน้�ำ ออก หากมีเครือ่ งแยกกากก็ใช้เครือ่ งแยกกากก็ได้คะ่ 3. นำ�ขึน้ ตัง้ ไฟ ตอนใกล้ๆ เดือดต้องคอยคนอยูเ่ สมอเพือ่ ไม่ให้ไหม้ 4. ใส่น�ำ้ ตาลทราย คนให้ละลายแล้วปิดไฟ อาจแยกบางส่วนไม่ ใส่น�ำ้ ตาลทรายเลยก็ได้ แล้วแต่ชอบ โดย..กมลรัศม์ พลบุรี ทัง้ นี้ จุดสำ�คัญของการทำ�น้�ำ เต้าหูอ้ ยูท่ ข่ ี น้ ั ตอนการทำ� ต้องหมัน่ คน สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม มิฉะนัน้ จะมีกลิน่ ไหม้คะ่ ศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดการประชุม วิธที �ำ เครีอ่ งน้�ำ เต้าหู้ “ลูกเดือย” นำ�ลูกเดือยมาแช่น�ำ ้ ประมาณ 1 ชัว่ โมง นำ�ลงต้มใน คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและ น้�ำ จนเดือด จากนัน้ ลดไฟลงและเคีย่ วต่อจนเปือ่ ย ใช้เฉพาะส่วนทีเ่ ป็น ประเมินผลการจัดการศึกษา(กตปน.) เพื่อ เนือ้ ลูกเดือย ส่วนทีเ่ ป็นน้�ำ เททิง้ ไป ติ ด ตามผลการดำ � เนิ นการจั ด การศึ ก ษา “วุน้ ” นำ�น้�ำ ขึน้ ตัง้ ไฟต้มจนเดือด ระหว่างนัน้ นำ�ผงวุน้ ละลายในน้�ำ ตรวจติดตามผลการดำ�เนินโครงการต่าง ธรรมดา พักไว้ เทน้�ำ ทีต่ ม้ ไว้แล้วลงในถาดโลหะอาจเป็นถาดอลูมิ ๆของศึกษานิเทศก์แต่ละฝ่าย ซึ่งมีกำ�หนด เนียมหรือถาดสแตนเลสก็ได้ นำ�ผงวุน้ ทีล่ ะลายน้�ำ ไว้แล้วเทลงในถาด ใช้ชอ้ นคนให้ทว่ั ทัง้ ถาด... รอให้เย็นวุน้ ก็จะแข็งเป็นก้อน เมือ่ แข็งเป็น จั ด การประชุ ม เป็ น ประจำ � ทุ ก เดื อ นเพื่ อ ก้อนแล้วจึงใช้มดี ตัดออกเป็นก้อนสีเ่ หลีย่ มขนาดประมาณ 3 คูณ 3 เร่งรัดติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษา เซนติเมตร และซอยออกเป็นเส้นเล็กๆ อีกครัง้ หนึง่ ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด “สาคู” นำ�น้�ำ ขึน้ ตัง้ ไฟให้เดือด เทสาคูลงไป ต้มจนน้�ำ เดือดอีกครัง้ จากนัน้ ปิดไฟปล่อยไว้ให้เย็นแล้วเทน้�ำ ทิง้ ไป ทำ�เช่นนีส้ องครัง้ ก็จะได้ สาคูทน่ี มุ่ ลิน้ และอร่อยแล้วค่ะ เอาล่ะ ได้เวลาทีค่ นรักสุขภาพอย่างพวกเราไปทำ� “น้�ำ เต้าหู”้ ดืม่ กันแล้ว... เย้ๆๆ

ตัวนั้น มีชื่อว่าอะไร ราคาเท่าไหร่ เป็นต้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์ได้อ่าน และประมวลได้ อย่างรวดเร็ว แต่ข้อเสียของเจ้า Bar Code ...โดย กมลรัศม์ พลบุรี ก็คือมันจะสามารถอ่านได้เฉพาะจากเครื่อง อ่าน Bar Code เท่านั้น หลายคนคงนึกสงสัยว่าสัญลักษณ์นี้คือ QR Code ก็คล้ายกับ Bar Code คือ อะไร? มีความหมายอย่างไร? ซึ่งบางคน รหัสชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ โดย อาจจะสังเกตจะพบสัญลักษณ์นี้ได้บ่อยๆ QR Code หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า twoบนพวกสินค้า ป้ายโฆษณา หนังสือ หรือ dimensional bar code (2D bar code) สื่อโฆษณาต่างๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ครู มันหน้าที่ไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ได้เหมือนกัน ขอนแก่น5นิวส์ก็ได้บรรจุสัญลักษณ์นี้ลงใน แต่ว่าเร็วกว่า ใช้งานง่ายกว่า และมีลูกเล่น หน้าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วย เยอะกว่า Bar Code มาก ชื่อของ QR Code นั้นมาจากนิยามความหมายว่า Quick Response หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่ง มาจากความตั้งใจของผู้คิดค้น ที่จะให้ QR Code นี้สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็ว นั่นเอง ซึ่ง QR Code นี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่ชื่อ DensoWave และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code ไปแล้วทั้งในญี่ปุ่น และทั่วโลก ประโยชน์ของ QR Code หลายๆ คงรู้จักกับ Bar Code กันแล้ว ด้วยการที่ข้อมูล QR Code เก็บไว้เป็น เพราะทุกสินค้า และห้างร้านบ้านเรา ก็มักจะ ข้อมูลตัวอักษรเราจึงสามารถนำ� QR Code ใช้ตัว Bar Code เพื่อกำ�กับสินค้า ว่าสินค้า มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

เกี่ยวกับการทำ�นา และทำ�ขวัญข้าวในช่วง เวลาต่าง ๆ ของการทำ�นา นอกจากนี้ในภาค เหนือที่มีภูเขามากมาย จึงมีความจำ�เป็นต้อง ควบคุมน้ำ�ที่ใช้ในการ เพาะปลูกไม่ให้มีมาก หรือน้อยจนเกินไป ซึ่งเรียกว่าระบบเหมือง ฝาย เขาจึงต้องทำ�พิธีเลี้ยงผีฝาย หรือในภาค อีสาน เมื่อมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นในฤดูทำ�นา ก็ต้องทำ�พิธีจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนจากพญาแถน

ประเพณี -วัฒนธรรมกับสังคมไทย

สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดการประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2555 เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงาน ผลงานรางวัลและกิจกรรมของสำ�นักงาน เขตพื้นที่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การรายงานผลการ จัดการศึกษา การวางแผนการรับนักเรียน เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีก มากมาย ปัจจุบัน QR Code ถูกนำ�ไปใช้ใน หลายๆ ด้านเนื่องจากความ “ง่าย” เพราะทุก วันนี้คนส่วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคนและมือ ถือเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องเกือบทุกรุ่นแล้ว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code ก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ เพราะ URL เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR Code ที่ เราพบเห็นตามผลิตภัณต์ต่างๆ, นามบัตร, นิตยสาร ฯลฯ แล้วมือถือจะลิ้งค์เข้าเว็บเพจที่ QR Code นั้นๆ บันทึกข้อมูลอยู่โดยอัติโนมัติ นอกจากนี้ QR Code ยังเริ่มนิยมอยู่ บนนามบัตรแล้วด้วย โดยจะใช้ QR Code บันทึก URL ของข้อมูลส่วนต่างๆ บน เว็บไซต์ เช่น อีเมล์,facebook,MSN หรือจะ เก็บข้อมูลส่วนในรูปแบบตัวอักษร เช่น ชื่อ ตำ�แหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ฯลฯ ซึ่งอาจทำ�ให้ ในอนาคตเราอาจไม่จำ�เป็นต้องแลกนามบัตร กันอีกต่อไป เพียงแค่เอามือถือมาสแกนที่ นามบัตร ข้อมูลบนนามบัตรทุกๆ อย่างก็จะ ถูกจัดเก็บเข้ามือถือทันที มือถือที่รองรับ QR Code การอ่าน QR-Code ส่วนใหญ่จะต้องมี

เพราะต้องอาศัยน้ำ�ฝน ส่วนชาวประมงในลุ่ม แม่น้ำ�โขงทางตอนเหนือเมื่อถึงฤดูกาลล่าปลา บึกก็ต้องประกอบพิธีกรรมเพื่อขจัดอุปสรรค ในการจับปลา ในขณะที่คนทำ�นาเกลือแถบ สมุทรสงคราม สมุทรสาครยังมีศาลผีประจำ� นาเกลือ เป็นที่สักการะบูชา เป็นต้น ทั้งนี้ก็ เพื่อสร้างความมั่นใจในธรรมชาติที่อยู่เหนือ การควบคุมของตนให้การทำ�มาหากินของตน สะดวกขึ้น ปลอดภัย และได้ผลผลิตมาก 4. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับท้องถิ่นหรือกลุ่มชน การเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ เพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

นายชัชวัฒน์ มูลเจริญพร รองผู้อำ�นวย การสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการ ประชุม เพื่อชี้แจงจัดทำ�ที่ดินที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของสถานศึกษา ณ ห้ อ งประชุ ม ชุ ม แพบริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ป ถั ม ภ์ โดยมีตัวแทนโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

พิธีกรรมนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเทวดา หรือ ผีที่ปกปักรักษาและคุ้มครองหมู่บ้าน เป็น พิธีกรรมที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนในหมู่บ้านจะ ต้องมีส่วนร่วม เพื่อสวัสดิภาพ ความมั่นคง ความเจริญของหมู่คณะ อย่างเช่น การเลี้ยง ผีเจ้าเมืองของชาวไทยใหญ่ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน การทำ�พิธีไหว้เสาอินทขิลของ ชาวเชียงใหม่ พิธีเลี้ยงศาลผีปู่ตาของชาว อีสาน พิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน หรือ งานทำ�บุญเดือนสิบของชาวปักษ์ใต้ ในแถบ อำ�เภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ก็พบว่ามีพิธี ส่งเรือเสดาะห์เคราะห์ที่ชาวบ้านจะปั้นดิน เหนียวเป็นรูปคนและสัตว์ (เช่น วัว ควาย หมู หมา) เท่าจำ�นวนชีวิตในแต่ละบ้าน ใส่ เรือที่ทำ�จากวัตถุที่หาได้ในท้องถิ่น ขนาดลำ� ไม่ใหญ่นัก พร้อมข้าวปลาอาหารตามสมควร นำ�มารวมกันในช่วงหลังสงกรานต์ แล้วทำ� พิธีเลี้ยงผีประจำ�ถิ่นของตน จากนั้นก็จะ ลอยเรือนี้ไปตามสายน้ำ�เสมือนว่าได้ส่งสิ่ง ที่มีชีวิตทั้งหมดในบ้านให้ภูติผีแล้ว เชื่อว่า เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้และจะทำ�เช่นนี้ เพื่อหลอกผีเป็นปี ๆ ไป จะเห็นว่าพิธีกรรม ทั้ง 4 ประเภทนี้อาจคาบเกี่ยวกันก็ได้ เช่น ประเพณีวิ่งควาย เป็นทั้งประเพณีตาม เทศกาล (เข้าพรรษา) และเป็นทั้งประเพณี ในชุมชน (จ.ชลบุรี) หรือประเพณีกินเหนียว (แต่งงาน) เป็นทั้งประเพณีในวงจรชีวิต ใน ขณะเดียวกันก็เป็นประเพณีท้องถิ่นชาวไทย มุสลิม (ภาคใต้) หรือประเพณีแซยิดวันเกิด ของชาวจีนที่เป็นการแสดงความยินดีในวาระ ที่ผู้ใหญ่มีอายุครบปีนักกษัตร เช่น 60 ปี 72 ปี ก็มีความคาบเกี่ยวระหว่างประเพณีวงจร ชีวิตกับประเพณีในกลุ่มชนชาวจีน เป็นต้น สำ�หรับพิธีกรรมหรือกิจกรรมในรอบปีนั้น มี ข้อน่าสังเกตว่าระยะหลังยังมีการกำ�หนดวัน สำ�คัญต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเน้นย้ำ�ถึงความสมาน สามัคคีและความจงรักภักดีต่อชาติและ พระมหากษัตริย์ เช่น วันฉัตรมงคล วันจักรี ศึกษาดูงาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นการ ส่วนตัวหลังจากที่คณะบุคลากรมาศึกษา ดู ง านตามโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรใน ครั้งหนึ่งแล้ว โดยได้แวะเยี่ยมชมการ ดำ�เนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยการ เยี่ยมชมระบบserver และสถานีวิทยุ สพป.ขอนแก่น เขต 5 (KKN5 RADIO) ศูนย์ICTและประชาสัมพันธ์

เป็นต้น ประเพณี – พิธีกรรม หรือกิจกรรม ตามวันสำ�คัญต่าง ๆ เหล่านี้ มีบทบาทในการ ทำ�ให้สมาชิกมีความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน และเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมทำ�บุญ ทำ�ทาน กินเลี้ยง และรื่นเริงสนุกสนานร่วม กัน หนุ่มสาวก็มีโอกาสพบปะกัน อีกทั้งยัง เป็นเหตุให้มีการรวมญาติรวมมิตรที่อาศัย อยู่ห่างไกลได้มาร่วมสังสรรค์กัน ทั้งหมดนี้ คือ พิธีกรรมที่จะทำ�ให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคมหรือประเทศ ชาติในที่สุด นำ�ไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน หากใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ก็เท่ากับว่า เราไม่ตกเป็นทาสของพิธีกรรม แต่เป็นนาย ของพิธีกรรม แต่มีข้อน่าสังเกตว่า เทศกาล สงกรานต์ในระยะหลังมานี้ กลับกลายเป็น เทศกาลของการเดินทางไกล และทำ�ให้ เกิดอุบัติเหตุมากจนน่าทบทวนในสิ่งที่เกิด ขึ้นทั้งทางฝ่ายรัฐบาลและเอกชนตลอดจน ประชาชนทั่วไป จะเห็นว่ามีความจำ�เป็นที่ จะต้องทำ�ความเข้าใจเรื่องของศาสนา-ความ เชื่อ เพราะสิ่งนี้ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมต่าง ๆ โดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งมี สถาบันหลักคือ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตามยังมีวัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ อีก มากมายในทุกภูมิภาคของไทยที่เกิดจากความ เชื่อท้องถิ่นนั้น ๆ และสิ่งนี้เป็นประโยชน์ ที่ทำ�ให้เกิดการรวมตัวของสังคม โดยผ่าน กระบวนการทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่เห็น เด่นชัดคือ ประเพณีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ แต่ จะต้องตระหนักว่า ในปัจจุบันมีการใช้ความ เชื่อทางไสยศาสตร์มากมายเพื่อตอบสนอง ความไม่มั่นคงทางจิตใจของผู้คนที่ยังขาด ความเชื่อมั่นในหลักธรรมทางศาสนา จึงเปิด โอกาสให้คนทุจริตอาศัยความงมงายเป็นช่อง ทางทำ�มาหากิน ดังนั้นจึงขอให้ใช้วิจารญาณ ในเรื่องนี้ให้ดีและถ้วนถี่.. ที่มา : http://www.baanjomyut.com ออกติดตาม โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นเป้าหมายในการตรวจ ติดตามและประเมินผลตามประเด็น ฯ คื อ โรงเรี ย นบ้ า นโนนทองและโรงเรี ย น บ้านนาก้านเหลือง

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำ�นวยการ สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึกษาสระบุรี เขต 2 แวะเยี่ยมชมและ

สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำ�เสนอผลงานผล การดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกำ�หนดการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล การดำ�เนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 โดย มี โดยมีคณะรองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ แทนองค์คณะบุคคล บุคลากรเจ้าหน้าที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมให้การต้อนรับ นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการ

กล้องถ่ายภาพบรรจุมาด้วย แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะ ใช้กันได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพราะโทรศัพท์บาง เครื่องระบบปฏิบัติการณ์อาจไม่รองรับกับตัว โปรแกรม สำ�หรับโทรศัพท์มือถือทั่วไป 1. โปรแกรม QR Code Reader โทรศัพท์มือถือที่รองรับ: Nokia 3230, 3250, Series 5, Series 6, Series 7, E-Series, N-Series ,Motorola V3x, V8, Samsung SGH-Z500, Sony Ericsson K300i, K610i, K700i, K750i, K800i, S500, S710a, V630, V800, W-Series, Z-Series 2. โปรแกรม Quickmark โทรศัพท์มือถือที่รองรับ: ทุกรุ่นที่มีกล้องและ ใช้ระบบปฏิบัติการณ์ Windows Mobile, Symbian 6.x ขึ้นไปหรือมีระบบ Java

3. โปรแกรม I-nigma Reader โทรศัพท์มือถือที่รองรับ: Nokia 3230, 3250, Series 5, Series 6, Series 7, 8600 Luna, E-Series, N-Series, Sony Ericsson C905, D750i, G900, K300i, K5xxx Series, K6xxx Series, K7xxx Series, K8xxx Series, P1, P990i, S710a, V630, V800, W-series, Z-Series 4. โปรแกรม jaxo systems ‘s Snap’A’Bar โทรศัพท์มือถือที่รองรับ: BenQ-Siemens EF81, S65, LG KT512, KU800, Motorola A910, U9, V3x, Nokia 3230, 3250, Series 5, Series 6, Series 7, 8600 Luna, E-Series, N-Series, Sagem My501C, Samsung SGH-F-Series, I-Series, ZSeries, Siemens SXG75, Sony Ericsson

ชัยภูมิ เขต 2 นำ�คณะศึกษานิเทศก์ฝึก ประสบการณ์ จำ�นวน 8 คนมาศึกษาดู งานเกี่ยวกับการนิเทศก์และการบริหาร จัดการของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึ่ง ผู้รับ การศึกษาดูงานกล่าวว่ามีความประทับใน สิ่งที่ได้เรียนรู้และจะนำ�ประสบการณ์ที่ได้ รับไปรับใช้ในการทำ�งานในอนาคตต่อไป

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการ ศึกษา มีต่อหน้า 7 C-702x, F501x, G502x, K310x, K500x K600x, K700x, K800x, S-Series, T650i, V-Series, W-Series, Z-Series 5. โปรแกรม Active Print โทรศัพท์มือถือที่รองรับ: Nokia 3650, 3660, 6600, 6630, 6670, 6680, 7610, 7650, N70, N90, Siemens SX1 สำ�หรับโทรศัพท์มือถือ iPhone เช่น โปรแกรม 2D Sense , โปรแกรม Google Zxing, โปรแกรม Barcode และอีกหลาย ๆ โปรแกรมที่โหลดได้เพิ่มเติม เราสามารถสร้าง QR Code ได้เอง โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายเลย ลอง search ใน google มีเว็บไซต์ที่ให้เราสร้าง QR Code กันได้ง่าย ๆ ลองดูนะคะ ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.i3.in.th


หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

โดย... ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม (การ์เด้น) ย่างเข้าสูห่ น้าฝน แล้วครับ จะเห็นได้วา่ หลาย ๆ พืน้ ทีฝ่ นเริม่ จะตกชุกมากขึน้ บางทีก่ ็ ยังแห้งแล้งอยู่ ก็เอาเป็นว่าในช่วงทีเ่ ข้าสูห่ น้าฝน เวลาเดินทางไปไหนมาไหน ก็อย่าลืมติดร่มและ เสือ้ กันฝนไปด้วยนะครับ

***และในช่วงนี้ช่วงเดือน พฤษภาคมมิถุนายน ของทุกๆปี ในภาคอิสาน ก็จะมี ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อขอฝนต่อเทวดา ซึ่ง เป็นความเชื่อมาแต่โบราณ

ยังไงก็ขอฝากเตือนผู้ปกครองให้

ชีวติ ก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกล ทีมข่าวการ ศึกษาขอนำ�เสนอ ๒๒ นโยบายหลักด้านการ ศึกษา ในขณะทีท่ กุ ท่านกำ�ลังตืน่ เต้นกับผล O-net ที่ ประกาศออกมาเรียนร้อย และในปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษาใหม่ศธ.มีนโยบายออกมา ๒๒ ข้อดังนี้ ๑) แท็บเล็ต สำ�หรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุก คน เป็นคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการสอนและการ สืบค้นองค์ความรู้ ๒) เรียนจบ ม.๖ ทุกคนภายใน ๘ เดือน เรียนใน เวลา-นอกเวลา เพือ่ ก้าวทันโลก ๓) กองทุนตัง้ ตัวได้ เป็นเงินทุนขัน้ ต้น สำ�หรับผู้ จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจใน อนาคต ๔) ๑ อำ�เภอ ๑ ทุน เพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กเก่งใน ทุกอำ�เภอ ไปเรียนต่อในต่างประเทศทีพ่ ฒ ั นา แล้ว เน้นการสอบแข่งขันให้เด็กเก่งให้มโี อกาส เช่นเดียวกับเด็กยากจน ๕) พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา อาเซียน พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เป้า หมาย ๘๐% ของนักเรียนทัว่ ประเทศ สือ่ สาร ภาษาได้ดี พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ๖) ปรับเลือ่ นวิทยฐานะ โยกย้ายครูดว้ ยความ เป็นธรรม เน้นการสอบแข่งขัน วัดความ สามารถด้วยตนเอง ลดการคัดเลือกโดยใช้ ดุลพินจิ ๗) เรียนดีอย่างมีคณ ุ ภาพ ตัง้ แต่อนุบาลจนจบ ม.๖ ฟรีคา่ เล่าเรียน ค่าเครือ่ งแบบ ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรม ๘) กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด สร้าง ความโปร่งใสในการบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตและคอรัป ชัน (หมายเหตุ : “ข่าวสำ�นักงานรัฐมนตรี” สะกด “คอรัปชัน” ตามทีไ่ ด้เคยสอบถามไปยัง ราชบัณฑิตยสถานแล้ว) ๙) อัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็ก ฉลาดทุคน เตรียมความพร้อมเป็นผูน้ �ำ ประเทศ ในทุกสาขา ๑๐) สร้างพลังครู แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครู ลด รายจ่าย เพิม่ รายได้ สร้างโอกาสในการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ (นายกรัฐมนตรีได้ฝาก ประเด็นให้ตระหนักถึงจิตวิญญาณ ทักษะ และ ความรู้ การเรียนรู้ ของครู) ๑๑) เลิกหลักสูตรท่องจำ� ให้จดั การเรียนรูด้ า้ น

ช่วยกำ�ชับดูแลบุตรหลานของท่านด้วย ใน การชมการจุดบั้งไฟ เพราะมีข่าวคราวให้ ได้เห็นเป็นประจำ�เรื่องบั้งไฟระเบิด แล้ว ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เพื่อ ความปลอดภัยควรจะดูอยู่ห่างๆ ด้วยความ ห่วงใยครับ *** เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 ได้ร่วมประชุมและรับ ฟังนโยบาย จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำ�รงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ

ในโอกาสที่ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ เพื่อ มอบนโยบาย ให้แก่ ผู้อำ�นวย การสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา(สพป.) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) และ ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ

ความเข้าใจ ใช้ปญ ั ญา และให้นกั เรียนได้มี จินตนาการอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด ๑๒) Internet ตำ�บล และหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้คน้ หา ความถนัดของตนเอง เรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ ทุกเวลา ๑๓) คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ จัดให้มคี ปู อง แลกหนังสือ ให้โอกาสเด็กและเยาวชนเลือก หนังสือตามความพอใจ ๑๔) สร้างผูน้ �ำ แห่งอาเซียน (Becoming ASEAN Leader Scholarship) ให้ทนุ ปริญญาโท แก่นกั ศึกษาอาเซียนมาเรียนในไทย เพือ่ เตรียม ความพร้อมเป็นผู้นำ�แห่งอนาคตในภูมิภาค อาเซียน ๑๕) ทุนการศึกษาเพือ่ อนาคต (กรอ.) ให้ทนุ การ ศึกษาแก่นกั เรียนนักศึกษา ทุกระดับ ทุกสาขา เพือ่ ให้มโี อกาสเรียนต่อ เพิม่ พูนความรู้ และ ความก้าวหน้าในอนาคต ๑๖) ครูมอื อาชีพ ให้ทกุ สาขาวิชาเข้ามาเป็นครู โดยเฉพาะในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการของ ประเทศ ให้เรียนจบแล้วมีงานทำ� มัน่ คงในชีวติ ๑๗) โรงเรียนร่วมพัฒนา รวมพลังครู นักเรียน ทุ ก ตำ � บลเพื่อ ความแข็ ง แกร่ ง ทางวิ ช าการ จัดระบบโรงเรียนขนาดเล็ก จัดระบบการ สนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน ๑๘) การศึกษาช่วยดับไฟใต้ ส่งเสริมการเรียน การสอน ภาษาไทย/ศาสนา ให้ความสำ�คัญกับ ปัญหายาเสพติด เด็กไร้สญ ั ชาติ เน้นการมีสว่ น ร่วมของชุมชน และผูน้ �ำ องค์กรในระดับพืน้ ที่ ๑๙) เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน เทียบโอนหลักสูตรการ เรียน/อาชีพ เพือ่ ความก้าวหน้าในอาชีพ ๒๐) Fix-it Center ศูนย์ซอ่ มสร้างประจำ� ชุมชน เพือ่ ฝึกฝนทักษะอาชีพให้นกั เรียน อาชีวศึกษาและให้บริการประชาชน ๒๑) พัฒนาศูนย์ฝกึ อาชีพในสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาชุมชน โดยการจัดการศึกษาแบบ ทวิภาคี เพิม่ พูนประสบการณ์อาชีพให้นกั เรียน อาชีวศึกษา ๒๒) จัดตัง้ สถาบันอาชีวศึกษาเพือ่ ความเป็น เลิศในการเรียนสายอาชีพ จัดให้มปี ริญญา ตรีสายปฏิบตั กิ าร เติมเต็มความรูค้ คู่ วาม เชีย่ วชาญในอาชีพ ศึกษาธิการ * “องค์กร” ย้�ำ ชัดคุรสุ ภาเมิน แนวคิด “สุชาติ” แก้ปญ ั หา ป.บัณฑิตด้วยวิธี คลายกฎระเบียบช่วยนักศึกษาเป็นตัวตัง้ ชี้ แต่ละสถาบันยึดกฎของตัวเองเป็นทีต่ ง้ั ทำ�ให้มี ปัญหามาก แนะต่อไปควรแก้ระเบียบใหม่ ให้

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 … **** มาถึงส่วนของ ภารกิจของ ท่านผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดร.อรรถ พล ตรึกตรอง ช่วงเปิดภาคเรียนของทุกปี ทุกศูนย์เครือข่าย ก็จะมีการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจำ�ปี เพื่อรับฟังนโยบาย จาก ท่านผู้อำ�นวยการ พร้อมกับได้พบปะพูดคุย กัน เพราะปีหนึ่งจะได้เจอกันครั้งหนึ่ง ซึ่ง ในปีนี้ บางอำ�เภอก็จะรวมกันเพื่อจะได้รับ ฟังนโยบายพร้อมกันเพราะทราบกันดีอยู่ว่า ภารกิจของท่านผู้อำ�นวยการนั้นค่อนข้าง เยอะ บางศูนย์อาจจะไม่ได้รับฟังนโยบาย จากท่าน อย่าง อำ�เภอสีชมพู มี 3 ศูนย์ เครือข่าย คือ เสมาสีชมพู,ดงชมพู,และ นาจานซำ�ยาง ก็จัดรวมกัน ทางภูเวียง ก็ รวมกันทั้งสามอำ�เภอ คือ ภูเวียง,หนองนา คำ�,และเวียงเก่า มีทั้งหมด 5 ศูนย์เครือ ข่าย อำ�เภอภูเวียงมี 3 ศูนย์เครือข่าย คือ ศูนย์ฯภูเวียง,ลุ่มน้ำ�บอง,และแก่นหว้าเซิน, อำ�เภอหนองนาคำ� 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯหนอง นาคำ� และอำ�เภอเวียงเก่า 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ทางชุมแพ ก็มี 2 ศูนย์ฯที่รวมกันคือ ศูนย์ฯโนนหันนาหนองทุ่ม และศูนย์ฯวังหิน ลาดหนองไผ่ไชยสอ และอำ�เภอหนองเรือ อีก1ศูนย์ฯคือ ศูนย์ บูรพา.....

**** นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางท่านผู้อำ�นวย การสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ไปพบปะพร้อม มอบนโยบาย มีบางศูนย์ฯที่ยังไม่ได้ประชุม และบางศู น ย์ ฯ ที่ ท่ า นผู้ อำ � นวยการติ ด ภารกิจไม่สามารถไปประชุมและมอบฯโย บายได้ ส่วนศูนย์ฯที่ยังได้ประชุม อย่าเพิ่ง น้อยใจไว้ฉบับหน้า จะนำ�มาลงให้...นะครับ **** พูดถึงเรื่องการทำ�บุญแล้ว ท่าน ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ท่านก็เป็นอีกคน หนึ่งที่ถ้ามีเวลาว่าง ท่านจะสละเวลา มา ทำ�บุญอยู่เป็นประจำ� อย่างเมื่อเร็ว ๆนี้ ท่าน ก็ได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ� ให้แก่ วัดสว่างโนน เมือง อำ�เภอชุมแพ มีผู้บริหารสถานศึกษา พี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมทำ�บุญกันอย่าง ล้นหลาม บุญกุศลในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่าน ได้เจริญก้าวหน้า เป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้น ไป เพื่อนำ�การศึกษาไทยให้ก้าวไกล ไปทั่ว โลก....

ยึดข้อบังคับของสภาวิชาชีพเป็นหลัก นายสุชาติ ธาดาธำ�รงเวช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิด เผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรสุ ภา ว่า ตนได้เสนอให้บอร์ดคุรสุ ภาปรับระเบียบ ขัน้ ตอนการอนุมตั ใิ บอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะครูในสาขา ขาดแคลนทัง้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพือ่ ให้บณ ั ฑิตทีจ่ บในสาขาขาดแคลนสามารถออก ไปสอนได้ทนั ที เบือ้ งต้นอาจออกเป็นใบรับรอง ชัว่ คราวให้สอนก่อนก็ได้ นอกจากนี้ สำ�หรับ กลุม่ ทีเ่ รียนหลักสูตรประกาศ นียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู ตนได้เสนอให้พจิ ารณา สิง่ ทีป่ ระโยชน์ตอ่ นักศึกษาเป็นหลัก โดยหาก กฎระเบียบเป็นอุปสรรคทำ�ให้เกิดปัญหาต่อ การเรียนและขอใบอนุญาตฯ ขอให้หน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) และคุรสุ ภา ช่วยผ่อนปรน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่บริสุทธิ์ไม่ให้ได้รับ ความเดือดร้อน “ผมขอให้ทง้ั สกอ.และคุรสุ ภาไปจัดการ กฎระเบี ย บไม่ ให้ เป็ นอุ ป สรรคกั บนักศึกษา อยากให้ สกอ.รับรองหลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัย ขอเปิดสอนให้เร็วขึน้ ส่วนมหาวิทยาลัยใดทีม่ ี ปัญหาซือ้ ขาย ป.บัณฑิต หากพบว่าผิดจริงก็ ต้องไปเอาเรือ่ งกับมหาวิทยาลัยแต่ทง้ั นีจ้ ะต้อง ดูแลนักศึกษาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้วย โดยอาจ จะให้ย้ายให้ไปเรียนที่สถาบันอื่นแต่หากพบ ว่านักศึกษาก็มสี ว่ นรูเ้ ห็นและซือ้ ใบ ป.บัณฑิต เอง ก็จะต้องถูกเอาผิดด้วยเช่นกัน” นายสุชาติ กล่าว ด้านนายองค์กร อมรสิรนิ นั ท์ เลขาธิการคุรสุ ภา กล่าวว่า ยอมรับว่าขณะนี้ แต่ละหน่วยงานต่างยึดเอากฎระเบียบทีต่ นเอง วางไว้เป็นหลัก ทำ�ให้ทผ่ี า่ นมาเกิดปัญหา นักศึกษาอาจไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ เช่น กรณี ของมหาวิทยาลัยจันทรเกษม (มจษ.) ทีเ่ ปิด สอน ป.บัณฑิตนอกสถานทีต่ ง้ั โดยที่ สกอ.ไม่รบั ทราบ เมือ่ เด็กเรียนจบก็มปี ญ ั หาไม่สามารถขอ ใบอนุญาตฯ ได้ ซึง่ กรณีนถ้ี อื ว่าเด็กไม่ผดิ และ เมือ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ท�ำ ความเข้าใจแล้ว ก็สามารถแก้ปญ ั หาไปได้ดว้ ยดี อย่างไรก็ตาม ในอนาคตควรจะมีการปรับกฎระเบียบใหม่ โดยน่าจะยึดในส่วนของสภาวิชาชีพเป็นหลัก.

ดนตรีสสี นั ของชีวติ Music makes life colorful เมือ่ ครัง้ ยังเด็กทีไ่ ม่รคู้ วาม จำ�ความไม่ได้ ก็ เป็นธรรมดาทีจ่ ะนึกอะไรไม่ออกในช่วงนัน้ แต่ พอจำ�ความได้ประกอบกับมีการพัฒนาเรื่อง การสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างเพียงพอต่อ การใช้งานแล้วผมก็ได้รบั ประสบการณ์ส�ำ คัญ อย่างหนึง่ ของผมก็คอื เรือ่ งราวของดนตรีและ เพลง กล่าวคือพีช่ ายคนโตกับพีช่ ายคนรอง ของผมได้ผลัดเปลี่ยนกันร้องเพลงกล่อมอยู่ ไม่ขาด เครือ่ งดนตรีชน้ิ แรกในชีวติ ทีผ่ มรูจ้ กั คือ Harmonica (ฮาโมนิกา้ ) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “เม้าออแกน” บางทีกไ็ ด้ยนิ เรียกกัน “แคน แขก” ซึง่ พีช่ ายสองคนนัน้ ทัง้ ร้องเพลงทัง้ เล่น เครื่องดนตรีดังกล่าวถ่ายทอดอารมณ์เพลง ภายในครอบครัวเล็ก ๆ ไว้อย่างน่าประทับใจ ผูค้ นจำ�นวนมากทำ�ความรูจ้ กั กับดนตรี และเพลงในแง่ มุ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตาม ประสบการณ์และความสนใจส่วนตัวบาง คนฟังเพลงหรือดนตรีได้ประเภทเดียวเท่านัน้ เพราะมีความชอบเป็นพิเศษบางคนก็ฟังได้ ทัว่ ไปว่าแต่มนั เป็นเพลงสามารถฟังได้มากมาย หลายหลากแต่กลับค้นหาตัวตนในเชิงที่บ่ง บอกรสนิยมทางดนตรีของตัวเองไม่เจอแต่ บางคนมีรูปแบบการฟังเพลงและฟังดนตรี อย่างน่าสนใจ ก็คอื ฟังเพลงได้ทกุ ประเภทครับ ไม่วา่ จะเป็น ลูกทุง่ ลูกกรุง สตริง หมอลำ� เพลงบรรเลงต่าง ๆ ออร์เคสตร้า หรือแม้ กระทั่งเพลงแจ๊สที่หลายคนฟังแล้วบอกว่า หนวกหู และอืน่ ๆ อีกมากมาย หากแต่วา่ ฟังแล้วมีการคัดกรองให้เข้ากับความคิดและ ปรัชญาทางดนตรีของตนเอง และ “นำ�มาใช้ ประโยชน์” ให้เหมาะสมแก่การดำ�เนินชีวติ การฟังเพลงหรือดนตรีอย่างเข้าใจถ่องแท้ นัน้ สามารถขัดเกลาอารมณ์ท�ำ ให้จติ ใจสบผ่อน คลาย เกิดการเรียบเรียงความคิดพัฒนาระบบ ประสาทได้อย่างอัศจรรย์และการใช้ประโยชน์ เชิงวิชาการก็เป็นไปได้หลากหลายเช่น การใช้ เพลงคลาสสิคเพือ่ พัฒนาอารมณ์ของลูกทีอ่ ยู่ ในครรภ์ การใช้เพลงออร์เคสตร้าเพือ่ พัฒนา สติปัญญาให้แก่เด็กแรกเกิดจนถึงหกขวบ ทีม่ า – ข่าวสำ�นักงานรัฐมนตรี การใช้ดนตรีบรรเลงเบาๆในสถานบริการ เพือ่ สุขภาพ การร้องเพลงประสานเสียงใน สมว่าครู, นวลจันทร์,วันเนาว์ , ทีมข่าวการ โบสถ์เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้เห็นสัจจะธรรม ศึกษา บางประการหรือแม้กระทัง่ การเลือกเพลงทีม่ ี เนือ้ หาดี ๆ เปิดฟังในรถเพือ่ สอนลูกทางอ้อม ขณะขับไปส่งทีโ่ รงเรียนก็ยงั ได้

7

*** พูดถึงคนมีน้ำ�ใจในแวดวงครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 แล้ว คงไม่พ้น ท่าน อ.ก.ค.ศ. มงคล บู่แก้ว พี่น้องเพื่อนครูมีเรื่องเดือดร้อน ปรึกษา ท่านได้ตลอด ล่าสุด ได้มอบเงินให้ชมรม ครูนอกประจำ�การ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการ แก่ชมรม จำ�นวน 20,000 บาท โดย อาจารย์อุดม แพงสร้อย ประธานชมรมครูนอกประจำ� การ เป็นผู้รับมอบ

ทิ้งท้ายกับการใส่ใจสุขภาพนะครับ กับหน้า ฝนนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดี เรื่องไข้หวัด ใหญ่ที่มาพร้อมกับฝน และไข้เลือดออก ฝากให้ท่านผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของ ท่านด้วย ด้วยความปรารถนาดีจาก ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม ( การ์เด้นท์)

มีการยอมรับกันทัว่ ไปแล้วว่าดนตรีชว่ ยสร้าง ความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้กบั สมาชิกในครอบครัวได้ท่ี สำ�คัญคือเด็ก ๆ จะได้รบั ประสบการณ์ทาง ดนตรีสว่ นหนึง่ จากพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่รอ้ งเพลง ผิดคีย์ ลูกก็จะร้องเพลงเพีย้ นไปด้วย ถ้าพ่อแม่ มีทกั ษะทางดนตรีทด่ี ลี กู ก็จะได้รบั การพัฒนา ทีด่ ตี ามไปด้วย และจะพัฒนาต่อยอดได้อย่าง รวดเร็ว ส่วนตัวผมเองจะชอบฟังเพลงบรรเลง ประเภทต่ า งๆเพราะฟั ง แล้ ว สามารถ จินตนาการล่องลอยไปไหนต่อไหนได้ไม่จ�ำ กัด ไม่เหมือนการฟังเพลงทีม่ เี นือ้ ร้อง ซึง่ เนือ้ ร้อง หรือเนือ้ หาทีอ่ ยูใ่ นเพลงมันจะชักจูงให้เราคิดไป ตามสิง่ ทีเ่ พลงต้องการสือ่ แต่ทง้ั นีท้ ง้ั นัน้ ท่าน ทัง้ หลายก็ใช้ประโยชน์จากเพลงและดนตรีให้ มากทีส่ ดุ ก็แล้วกัน เพราะโลกทัง้ ใบสดใสได้ ด้วยเสียงเพลงครับ---

โดย..พงษ์ศกั ดิ์ แสนอินต๊ะ -----------------------------------------

ต่อจากหน้า 6 ได้ จั ด ประชุ ม ชมรมครู น อกประจำ � การ ขอนแก่น เขต 5 ครัง้ ที่ 4/2555 เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม Conference Room สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยมี เนื้อหาการประชุมคือการพบปะหารือเกี่ยว กับกิจกรรมและการวางแผนกิจกรรมเกี่ยว กับครูนอกประจำ�การ เช่นการจัดสวัสดิการ การสันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น

ตามนโยบายของ สพฐ. สำ�นักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำ � หรั บ การจ้ า งครู พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก าร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงได้ จั ด การประชุ ม เพื่ อ คั ด เลื อ กและจั ด สรร ตำ � แหน่ ง ครู พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก ารให้ แ ต่ ล ะ โรงเรียนในสังกัดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาแก่เด็ก พิการอย่างสูงสุด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำ�หนดจัดโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำ� ปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2555 ณ วัดสูงสุดาวาส (วัด ถ้ำ�ฮวงโป) อำ�เภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ ได้จัดประชุมคณะวิทยากรเพื่อ วางแผนเตรียมการดำ�เนินโครงการ เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบการดำ � เนิ นงานของ สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ กลุ่มส่ง เสริมการจัดการศึกษา

*******


8

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือน มิถุนายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้การต้อนรับ นายสมัย ธนะศรี รอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในโอกาสทีน่ �ำ คณะ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สพป.น่าน เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทีป่ ระสบความสำ�เร็จด้าน บริหารจัดการ จนได้รบั รางวัลชนะเลิศ OBEC AWARDS ระดับประเทศ จาก สพฐ

นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 นำ�คณะ รองผู้อำ�นวยการฯ ,ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ศึกษา ดูงาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยมี นายยง ยุทธ พรหมแก้ว ,นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้การต้อนรับ.

ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษาเขต 30 (ชัยภูม)ิ ซึง่ ได้น�ำ คณะศึกษาดูงานภาพรวมของสำ�นักงานและ การบริหารจัดการของกลุม่ อำ�นวยการ กลุม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์ ซึง่ ได้รบั การ ตอบข้อซักถาม และกระบวนการขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านต่างๆ ตามภารกิจจากเจ้า หน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ด้วยไมตรีจติ

นายกิตติภูมิ ดีนาง ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนชาวอำ�เภอ ภูผาม่าน ร่วมต้อนรับนายพิริยะ ฉันทดิลก นายอำ�เภอคนใหมซึ่งย้ายมาจาก อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมารับราชการตำ�แหน่งนาย อำ�เภอภูผาม่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่นหว้าเซิน ร่วมประชุมเพื่อสรรหาและแต่งตั้งคณะ กรรมการศูนย์เครือข่ายโรงเรียนชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง ที่ประชุมได้มี มติเลือก นายสมศักดิ์ เหล่วแซง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดา วิทยา เป็นประธานประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนต่อไปอีกอีกหนึ่งวาระ

โรงเรียนบ้านโนนทองต้อนรับคณะเยี่ยมชม ศึกษาดูงานจาก จาก สพป.จันทบุรี เขต 1 ซึ่ง ประกอบด้วย รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศ และผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 รวมทั้งสิ้น 115 คน โดยมีนายสุดิง สาหล้า ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้าน โนนทอง นายเจียมรัตน์ กองจันทร์ รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง คณะครูทุกคน ให้การต้อนรับ

นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเวียงเก่า เป็นประธานเปิดงานในพิธีงานบุญบั้งไฟประจำ�ปีของชุมชนเวียงเก่า ซึ่งจัดขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียนของโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมกับชุมชน (ศูนย์ เวียงเก่า) เป็นผู้จัดงาน ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปุนวิทยาและ ประชาชนร่วมเดินในขบวนแห่ลบั้งไฟในครั้งนี้

นางยุพาพร ศรีสทิ ธิ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ออกเยีย่ มบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผลทีไ่ ด้จากโครงการ 1. ครูได้ทราบความเป็นอยู่ ของนักเรียนทีแ่ ท้จริง 2. ครูได้สนทนา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูป้ กครองของ นักเรียน 3. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูป้ กครอง ทัง้ นี้ เพือ่ จะได้รบั รูส้ ภาพปัญหา ของนักเรียน แล้วรวบรวมข้อมูลมาหาทางช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านโนนทอง โดยนายสุดิง สาหล้า ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง นายเจียมรัตน์ กองจันทร์ รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนเรียน บ้านโนนทอง ศึกษานิเทศน์ประจำ�ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ต้อนรับนางสุ กัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.พร้อมคณะ ออกติดตามประเมินผลการ ดำ�เนินงานตามกลยุทธ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนใน สังกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15.30 น. ณ ห้อง ประชุมศรีโนนทอง โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ขก.5

ล้างแอร์รถยนต์ด้วย คอมพิวเตอร์

หจก. เซฟ-ที-คัท ขอนแก่น

หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน จำ�หน่ายหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด

ไม่ถอดตู้ ไม่รื้อคอลโซลหน้ารถ ประหยัด + สะอาด + รวดเร็ว อบโอโซน ฟรี

271 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อุลตร้าคาร์แค

โทร 043-291-366

อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น โทรศัพท์ 087 427 7463

จำ�หน่าย เครื่องตัดไฟ เซฟ-ที-คัท, เครื่องกรองนำ�้, เครื่องดับเพลิง บริหารงานโดย

สุทิพย์ ผาลา

33/51 หมู่ 15 ถนนเหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-324823 แฟกซ์ 043915958 http://www.seft-t-cut khonkaen.com

มิถุนายน 2555  

หนังสือพิมพ์ครูขอนแก่น5 นิวส์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you