Page 1

เด่นในฉบับ!

พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์..หน้า 3 / ขอนแก่น 5 วาไรตี้ ตอนตรุษไทยภูผาม่าน..หน้า 5 / ตามรอยวัฒนธรรมกับตำ�นานนางสงกรานต์..หน้า 6

เหรียญทองขอนแก่นเกมส์ เด็กสพป.ขอนแก่นเขต 5 ทำ�ได้ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ต่อ น.2

เหรียญทองเรือใบ เด็กชายศราวุธ เพชรศิริ นักเรียนชัน้ ม. 2 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตัวแทนนักกีฬา ของจังหวัดขอนแก่น คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ขอนแก่นเกมส์ ในการแข่งขันเรือใบชายประเภท ออฟติมคิ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน เมษายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

ขอนแก่นเขต 5 พร้อม สูม่ าตรฐาน ISO 9001

รายแรกของประเทศ เป็นสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ าตรฐานสากล รับรอง เพือ่ เตรียมสูป่ ระชาคมอาเซียน / อ่านต่อ น.5

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประเพณีตรุษไทยภูผาม่าน ประจำ�ปี 2555 พร้อมมอบรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการประแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงาน โดยครั้งนี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมี ข้าราขการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำ�เภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมเปิด

ศูนย์พฒ ั นาจิตฅนค้นธรรม จัดตัง้ เพือ่ เน้นพัฒนาจิตเด็ก ขัดเกลานิสยั ตามหลักธรรมะ จากความร่วมมือของศูนย์พัฒนาจิต ฅนค้นธรรม

โดยนายไพรัตน์ โพธิง์ าม ประธาน นายอรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมพิธลี งนามความร่วมมือ ศุนย์ฯ เพือ่ พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น กับ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จริยธรรมในสถานศึกษา ควบคูก่ บั การ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมี่ พระธรรมปริยตั โิ มลี รองอธิการบดี เรียนการสอนจากตำ�ราเรียนในห้องเรียน.. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนาม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (อ่านต่อหน้า 3)

โรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย โรงเรียนขนาดเล็ก ยึดหลักแนวคิด ให้ความสำ�คัญเสมือน เป็นเจ้าของ /ต่อหน้า2

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานเขต เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐาน ISO9001:2008 โดยมีนายธนากร ไหวนิยม ผู้ตรวจติดตามคุณภาพตาม ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และนางพนิดา พงษ์วาปี ที่ปรึกษาตามข้อกำ�หนดการปฏิบัติงาน ร่วมประชุมและให้แนวปฏิบัติในการ ประเมินมาตรฐานสากล ในการที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จะประเมินเพื่อเข้าสู่การเป็นสำ�นักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 แห่งแรกของประเทศไทย

สพป.ขก.5 ติวเข้มงานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเครือข่ายฯเพือ่ พัฒนาศักยภาพ

..อ่านต่อหน้า 3


2

หนังสือพิมพ์วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

บทบรรณาธิการ เสร็จสิ้นไปแล้วสำ�หรับการสอบ O-NET ของนักเรียนในสังกัด สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ หลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าผลคะแนนของการสอบจะเป็นอย่างไร ในส่ ว นของสำ � นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 5 โดยเฉพาะท่านผู้อำ�นวยการเขต นายอรรพล ตรึกตรอง ตั้งหวังว่าคะแนนการสอบ O-NET ในปีนี้ ต้องมีอันดับที่ดีกว่าปี ก่อน ทั้งนี้จากความร่วมมือร่วมใจและความทุ่มเทของครูผู้สอนและ ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสำ�นักงานเขตทุกคน หนังสือพิมพ์ครู ขอนแก่น 5 นิวส์ก็ขอเป็นกำ�ลังใจช่วยอีกแรง นี่ก็ย่างเข้าสู่เดือนเมษายน เดือนที่ร้อนที่สุดของปี และเป็นเดือน ที่อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนของนักเรียนทั่วประเทศ คุณครูได้มี โอกาสพักผ่อนหลังจากตรากตรำ�สอนศิษย์กันมาตลอดทั้งเทอม ใน โอกาสได้หยุดช่วงปิดภาคเรียนก็คงได้มีโอกาสเตรียมตัว เตรียมการ สอนในเทอมต่อไป และในเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงวันหยุดติดต่อ กันหลายวันในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย อันเป็นประเพณี สืบทอดต่อกันมาของชาวไทย มีการรดนำ�้ขอพรจากผู้ใหญ่ และ ยังให้สมาชิกครอบครัวได้มีโอกาสมาพบปะหน้าตากันพร้อมหน้า หนังสือพิมพ์ครูขอนแก่น 5 นิวส์ ก็จะยังนำ�เสนอข่าวสารความ เคลื่อนไหวต่างๆ ของการศึกษาต่อไป ขอให้คุณครูทุกท่าน เจ้า หน้าที่ทุกคน รวมถึงนักเรียนทุกคนมีความสุขกับวันพักผ่อนช่วงปิด ภาคเรียนและเทศกาลสงกรานต์กับครอบกันนะครับ ..

จากใจ บก... คงฤทธิ์ ศีลคุณ

อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

นายอรรถพล ตรึกตรอง เฉลียว ยศอ่อน คงฤทธิ์ ศีลคุณ

อุไร ลาสอน สุริยา ห่มขวา พงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ เจนณรงค์ วิธีดี อรุณ เมืองลอย กัญชลี สุขศรีสง่า กมลรัศม์ พลบุรี ยศพัทธ์ ลาภาอุตร ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม กิตติศักดิ์ อำ�ท้าว

นักข่าวประจำ�ศูนย์เครือข่าย

นายอุไร ลาสอน นาจานซำ�ยาง นายเจนณรงค์ วิธีดี ลุ่มนำ�้บอง นายสุริยา ห่มขวา หนองนาคำ� นายสุเทพ เวียงทอง วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ นายพงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ เอกชน นายสุวัฒน์ นามบิดา โนนหันนาหนองทุ่ม นายนพชาติ วรวัตร หนองเรือ นายนิรุจน์ นครศรี ภูเวียง นายสมว่า เพียศักดิ์ ภูผาม่าน นายทวี ศรีภา ภูเวียง นายอรุณ เมืองลอย ชุมแพ นายวันเนาว์ สอนจิตร เสมาสีชมพู นายวีระยุทธ ภูงามเงิน กุดกว้างโนนสะอาด นายบุญธรรม บุญมี บูรพา นายจิระศักดิ์ ทอดสูงเนิน หนองเรือภูเม็ง นางสาวนวลจันทร์ มัครินทร์ ดงชมพู นายวรวุฒิ วรนารถ แก่นหว้าเซิน นายไตรนาถ โพธิรุกข์ จตุรมิตร ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ โมรีย์ โนนทองโนนทัน

08-3335-7323 08-7260-7818 08-9842-3977 08-9861-8511 08-6715-9829 08-8330-9235 08-6851-0726 08-1544-7790 08-9940-0456 08-1574-0799 08-9278-6662 08-7951-9090 08-4271-9416

08-3370-5033 08-7871-2709 08-3413-9001 08-2857-5355

08-6715-0742 08-5001-9937

คอลัมนิสต์

นวลจันทร์ มัครินทร์ สมว่า เพียศักดิ์ กมลรัศม์ พลบุรี วันเนาว์ สอนจิตร กัญชลี สุขศรีสง่า ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม พงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ ยศพัทธ์ ลาภาอุตร ไตรนาถ โพธิรุกข์ กิตติศักดิ์ อำ�ท้าว

รูปเล่มต้นฉบับ

ยศพัทธ์ ลาภาอุตร

ติดต่อกลุ่มงาน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน เมษายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

กลุ่มอำ�นวยการ : kkn5.center@gmail.com กลุ่มบริหารงานการเงิน : kkn5.finance@gmail.com กลุ่มบริหารงานบุคคล : kkn5.personal@gmail.com กลุ่มนโยบายและแผน : kkn5.plan@gmail.com กลุ่มนิเทศก์ติดตาม : kkn5.super@gmail.com กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา : kkn5.sport@gmail.com กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน : kkn5.private@gmail.com ศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์ : kkn5.ict@gmail.com

บทสัมภาษณ์พิเศษ

นายกิตติภูมิ ดีนาง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อดีตอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5)

คิดอย่างไรกับการได้มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการทำ�งานกับ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ช่วงเวลาที่ได้ร่วมทำ�งานกับคณะอนุกรรมการทุกคน รวมทั้งได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรของ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ รู้สึกภาคภูมิใจ ในนำ�้ใจ ไมตรีของทุกๆ คน การได้ร่วมทำ�งานที่นี่ ได้มีส่วนช่วยผลักดันกฎ ระเบียบ ต่างๆ ผ่านคณะอนุกรรมการข้าราชาการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาขอน สพป.ขอนแก่น เขต 5 ด้วยเฉพาะในเรื่อง กฎหมายต่างๆ ซึ่งถือว่าตนเองมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ ก็ได้นำ�ความรู้ความสามารถ ที่มีช่วยพัฒนาผลักดันให้เกิดขึ้น และก็ขอขอบคุณท่านผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่และคณะอนุกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้วางใจตลอด การทำ�งาน มองระบบศึกษาของ สพป.ขอนแก่นเขต 5 อย่างไร จากประสบการณ์ตัวเองที่ได้สัมผัส มองว่า การศึกษาน่าจะปรับให้เข้ากับความเป็นจริง หมายถึง การศึกษาควรปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของท้องถิ่นตัวเอง ให้ เด็กได้สัมผัสและมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมของชุมชน วิถีท้องถิ่น ซึ่งก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของท่านผู้อำ�นวยการเขต รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรข้าราชการครูสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5 ในการส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งในการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งจากที่ได้ไปศึกษาดูงานในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ก็ยังมองว่า สพป.ขอนแก่น เขต 5 ของเรา ยังเป็นผู้นำ� ที่ให้ความสำ�คัญกับระบบการศึกษาตรงนี้ ในบทบาทใหม่ที่ได้รับ จะมีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมการศึกษาอย่างไร การที่ได้รับตำ�แหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีส่วนส่งเสริมการศึกษาแน่นอน เนื่องจากท่านนายก ท่านเป็นนักการศึกษาท้องถิ่น ท่านมีวิสัยทัศน์ในการที่จะส่ง เสริมการศึกษาของจังหวัดทั้งจังหวัดทุกระบบการศึกษา จะทำ�ให้สามารถติดต่อประสานเพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา มองอนาคตทางการศึกษาอย่างไร อนาคตอยากเห็นการศึกษาของภาคอีสานมีการเรียนการสอนทัดเทียมกับภาคอื่นๆ หรือการศึกษาในเมืองหลวง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งอดีตหลายคนมองว่า เด็ก นักเรียนภาคอีสานระบบการศึกษายังด้อยกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากห่างไกลเมือง เครื่องมือเครื่องไม้ไม่ทันสมัย ทำ�ให้การพัฒนาการศึกษาพัฒนาได้ช้า ตรงนี้มองว่า เป็นโอกาสดีที่ได้รับ ตำ�แหน่งใหม่ ซึ่งจะมีโอกาสในการประสานงานกับผู้ใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาให้ส่วนภูมิภาคได้มีสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกัน มี มาตรฐานทางการศึกษาและคุณภาพเดียวกัน และนักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีบทบาททางการศึกษามากขึ้น.. ...........ยศพัทธ์ ลาภาอุตร

ต่อจากหน้า 1 โรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย ตัง้ เมือ่ วันที่ 22 เดือน มีนาคม 2510 โดยมีนายบุญธรรม ใจรักษ์พนั ธ์ นายอำ�เภอชุมแพ และนายดา ภวภูตานนท์ ศึกษาธิการ อำ�เภอชุมแพ เป็นผูม้ าเปิด มีนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ ี 1 -4 รวม 73 คน มีนายห่วน จำ�ปานิล เป็นครูใหญ่ เปิดทำ�การสอนครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2510 อาศัยอาคารเรียนชัว่ คราวทีช่ าวบ้านร่วมกัน ก่อสร้างขนาด 2 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย ตัง้ อยูท่ างทิศเหนือ ของหมูบ่ า้ น มีเนือ้ ที่ 7 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา 2 ผลสำ�เร็จและผลงานของโรงเรียน เกียรติประวัตผิ ลงานของโรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย 1.โรงเรียนแกนนำ�การใช้สอ่ ื ICT 2.โรงเรียนแกนนำ�การจัดการเรียนการสอนแบบคละชัน้ (Multigrade Teaching) 3.โรงเรียนส่งเสริมการศึกนอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย MOU กับ กศน.ชมุ แพ 13 มิถนุ ายน 2552 4.โรงเรียนได้รบั เกียรติบตั รผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ระดับดี สพท.ขก.5 2552 5.โรงเรียนได้รบั เกียรติบตั รร่วมแสดงผลงานการดำ�เนิน งานดีเด่น (Best Practice) สพท.ขก.5 6.โรงเรียนได้รบั เกียรติบตั รเป็นโรงเรียนทีป่ ระสบผลสำ�เร็จ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการดีเด่น และ โรงเรียนได้รบั เกียรติบตั รเป็น Best Practice ของ สพท.ขก.5 จากสำ�นักตรวจราชการและติดตามประเมิน ผลกระทรวงศึกษาธิการ 7.โรงเรียนผูน้ �ำ การบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยใช้หลัก SMART Planning ของ สพท.ขก.5 8.โรงเรียนได้รบั เกียรติบตั รเป็นสุดยอดส้วมสาธารณะ อำ�เภอ ระดับดีเด่น ประจำ�ปี 2553 ประเภทสถานศึกษา ของรัฐ ของสำ�นักงานสาธารณะสุข จังหวัดขอนแก่น 9.รางวัลส้วมดีเด่น สำ�นักงานเขตืน้ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 ปี 2553 10.โรงเรียนผูน้ �ำ เสนอผลงานดีเด่นการบริหารการ เปลีย่ นแปลงโดยใช้หลัก SMART Planning งานศิลป หัตถกรรม นักเรียน นึกศึกษา ครัง้ ที่ 60 ประจำ�ปี 2553 ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2553 ผลการแข่งขันระดับ เขตพืน้ ทีฯ่ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ร้อยมาลัย รางวัลเหเรียญทอง อันดับ 2 พานบายศรี รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง รางวัลเหรียญทอง อันดับ 13 ท่องบทอาขยาน (ป.1-3) ปีการศึกษา 2554 ผลการแข่งขันระดับเขตพืน้ ทีฯ่ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย (ตัวแทนเขตฯ) รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 แกะสลักผลไม้ รางงัลเหรียญทอง อันดับ 3 ร้องเพลงลูกทุง่ ชาย รางวัลเหรียญทอง อันดับ 7 พานพุม่ สักการะ

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เจ้าของ จำ�นวนที่พิมพ์ 1,000 ฉบับ 4 แนวคิดการเพิม่ มูลค่าให้แก่โรงเรียน กองบรรณาธิการ โทร. 043-312505 โทรสาร 043-312850 โรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย แก้วกิ ฤตเป็นโอกาส โดย E-Mail: kkn5news@yahoo.com มองว่า อัตราครูตอ่ นักเรียน 1:13 คน เป็นโอกาสทีค่ รูทกุ พิมพ์ที่: โรงพิมพ์ประมวลวิทยา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทร. 043-311342 คนจะดูแลเด็กได้มาก โดยเน้นให้นกั เรียนอ่านออกเขียนได้

คิดเลขเป็น การดูแลนักเรียนทีม่ จี �ำ นวนน้อยคนต่อครูหนึง่ คนนีท้ �ำ ให้มคี วามใกล้ชดิ ติดตาม เฝ้าดู และสามารถดูแล ได้อย่างทัว่ ถึง จึงเปรียบว่าให้ครูตง้ ั ใจสอนเด็กนักเรียนให้ เหาะได้หมือนเทวดา คำ�ว่าเหาะได้หมายถึงสอนให้เด็กอ่าน ออกเขียนได้คดิ เลขเป็น เน้น ป.1 เป็นต้นไปนัน่ เอง จึงเป็น ทีม่ าของ “โรงเรียนเทวดา” “โรงเรียนเทวดานาคำ�น้อย” ในทีส่ ดุ ซึง่ หลักคิดการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยใช้ หลักคิดฉลาดวางแผน SMART Planning เพือ่ นค้นหา Excellence ของโรงเรียน เป็น Brand name ของ โรงเรียน จึงนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารประจำ� ปีโรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย โดยใช้หลักคิดฉลาดวางแผน SMART Planning

การพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปีโดยใช้หลักคิด ฉลาดวางแผน SMART Planning โรงเรียนบ้านนาคำ� น้อย สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี ส่วนร่วม สูก่ ารพัฒนาโรงเรียนศูนย์การเรียนรูส้ ค่ ู ณ ุ ภาพ มาตรฐานการศึกษา และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนจุดเปลีย่ นการปฏิรปู ศึกษาทศวรรษทีส่ อง จะทำ�ให้ คุณภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิเ์ พิม่ ขึน้ ในทีส่ ดุ ผลจาก การพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิท์ ผ่ ี า่ นมา ยังไม่เป็นที่ นาพอใจ โดยดูผลย้อนหลังสีป่ ขี องคะแนน O-NET ปี 2550-2553 ดังนี้ จากปัญหาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปี 2550-2553 ทำ�ให้โรงเรียนบ้านนาคำ�น้อยต้องเร่ง พัฒนาการจัดการศึกษา ให้มผี ลสัมฤทธิเ์ พิม่ ขึน้ ตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ใน 5 สาระหลัก ได้รอ้ ย ละ 4 เป็นอย่างน้อย โรงเรียนจึงใช้หลักคิดฉลาดวางแผน SMART Planning บริหารจัดการศึกษาทัง้ ระดับองค์กร และกลุม่ สาระในภาคเรียนที่ 1/2553 ซึง่ ดำ�เนินการตัง้ แต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 –30 กันยายน 2553 จำ�นวน 6 โครงการ และปีงบประมาณ 2554-55 โรงเรียนบ้านนา คำ�น้อย ได้ใช้หลักคิดฉลาดวางแผน SMART Planning จัดทำ�แผนปฏิบตั การประจำ�ปีโดยใช้หลักคิดฉลาดวางแผน SMART Planning ทัง้ ระบบ แนวคิดหลักการในการพัฒนา การพัฒนแผนการจัดการศึกษาโดยใช้หลักคิดฉลาด วางแผน (SMART Planning)ไปใช้ในกระบวนการจัด ทำ�แผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี ของโรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผูด้ �ำ เนินการจำ�เป็นต้องมีความรูพ้ น้ ื ฐาน ดังนี้ 4.3 แนวคิดโรงเรียนเทวดานาคำ�น้อย 1.โรงเรียนบ้านนาคำ�น้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มี นักเรียน 57 คน ครู 4 คน 2.โรงเรียนมีเนือ้ ที่ 7 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา 3.มอี าคารเรียน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 1 หลัง 4.นกั เรียนมีจ�ำ นวนน้อยขจึงมีนโยบายให้ครูสอน นักเรียนให้อา่ นออกเขียนได้คดิ เลขเป็น โดยสอนให้เก่งให้ เหาะได้เหมือนเทวดา จึงเป็นทีม่ าของโรงเรียนเทวดา 4.4 หลักการโรงเรียนเทวดา เด็กคือ ดอกไม้จากสวรรค์ คือของขวัญจากพระเจ้า เด็กเกิดมาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ เหมือนดอกไม้ทแ่ ี รกบาน ใคร ๆ ก็ชน่ ื ชมในความงาม ให้ความเอ็นดู เอาใจใส่ สดใส เหมือนดอกไม้จากสวรรค์ โรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย มีดอก

ไม้หลากหลาย หลายสีหลายกลิน่ ทัง้ ดอกเหลือง ดอกแดง ม่วง ชมพู ขาว แสด หลายพันธ์หลายชนิด เมือ่ เข้ามาอยู่ ในโรงเรียน ก็มสี สี นั หลายหลากสี เห็นเป็นความสวยงาม ของเขา เหมือนดอกไม้ทส่ ี ง่ มาให้เรา ต้องพรุนดินใส่ปย๋ ุ ทนุ ถนอม เอาใจใส่ ให้เขาแย้มบาน ใครเห็นใครก็รกั สะอาด มีระเบียบวินยั มีสมั มาคารวะ จนส่งเสริมให้เขามีความ รู้ ความสามารถ อ่านออกเขียนได้คดิ เลขเป็น ใครเห็นก็ อยากเด็ดดม ชืน่ ชมในความงามของดอกไม้เหล่านี้ ครูคอื ผูม้ เี มตตา เอือ้ อารี และเสียสละ เป็นธรรมชาติของครูโรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย เป็น วัฒนธรรมองค์กรมานาน คือเป็นผูม้ เี มตตา เอือ้ อารีและ เสียสละ คุณครูแม้มนี อ้ ยคน แต่ละคนให้ความเอ็นดู มี ความเมตตาต่อเด็กทุกคน ดูแลเอาใจใส่ในการแต่งกาย การเรียนการสอน การเฝ้าระวังอัตราย การรับประทาน อาหาร การนอน การอออกกำ�ลังกาย การให้การอบรมสัง่ สอนด้านระเบียบวินยั ให้เป็นคนดีของสังคมของผูพ้ บเห็น ทัง่ นีเ้ ป็นผลเกิดจากความมีเมตตา เอือ้ อารีและความเสีย สละของคุณครู ครูทกุ คนไม่ใช่ครูในพืน้ ที่ ไปเช้า-เย็นกลับ ทุกวัน แต่คณ ุ ครูกม็ าแต่เช้ากลับค่�ำ ทุกวัน เพือ่ สอนเสริม เพิม่ ประสบการณ์ให้เด็ก ภารโรง คือเจ้าของพืน้ ที่ (ตัวจริง) โรงเรียนได้มอบหมายให้ นายสมพิศ เหล็กคำ�ตู้ ซึง่ เป็น ภารโรง SP2 เป็นการโชคดีทไ่ ี ด้มงี บประมาณมาจัดจ้าง การสรรหาจึงได้มาจากการคัดเลือกของชาวบ้าน จึงเป็น ทีไ่ ว้ใจของทางโรงเรียน ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน และเป็นผูท้ เ่ ี สียสละเพือ่ โรงเรียน อย่างแท้จริง จนเป็นทีไ่ ว้ใจของชุมชน จึงมอบภาระกิจให้ ดูแลโรงเรียนทัง้ กลางวันและกลางคืน มีงานเร่งด่วนทุก ครัง้ ท่านยังได้ชวนคุณยายทีบ่ า้ น และหลานมาช่วยงาน โรงเรียน มาเฝ้าโรงเรียนตลอดไม่ได้ขาด โรงเรียนจะดี สะอาดดูสวยงามเลยต้องยกให้ภารโรงเป็นเจ้าของพืน้ ทีต่ วั จริง ด้วยความเต็มใจ

ผูป้ กครองคือ แขกกิตติมศักดิ์ โรงเรียนเป็นของชุมชน ครูเป็นเพียงผูม้ าปฏิบตั หิ น้าที่ ตามคำ�สัง่ ของทางราชการ ไม่นานก็ยา้ ยไปตามภาระกิจ จึงปลูกฝังคุณครูให้รจ้ ู กั บทบาทของตัวเองว่าเรามาอยูใ่ น หมูบ่ า้ น มาทำ�งานเพือ่ เยาวชน ท่านผูป้ กครองส่งลูกหลาน มาอยูก่ บั เรา เพือ่ ให้เราฝึกอบรมบ่มนิสยั ให้ความรูค้ วามเป็น มนุษย์ทส่ ี มบูรณ์ เพือ่ เป็นคนทีม่ คี ณ ุ ภาพในหมูบ่ า้ น สังคม และประเทศชาติ ฉะนัน้ เมือ่ ผูป้ กครองมาเยีย่ มโรงเรียน ต้องบริการท่านสำ�คัญกว่าใครใด ๆ ให้เกียรติเชิญเข้าห้อง รับรอง ดืม่ น้�ำ เย็น ๆ ถามทุกข์สขุ ดิบตามสภาพสังคม ชนบท จนเป็นทีย่ อมรับของผูม้ าพบเห็น และยินดีเชิญท่าน มาดูกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย ผูบริหารคือ ผูเ้ ชือ่ มโยงทีท่ รงคุณค่า หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารคือ แสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่าย เพือ่ แสวงหางบประมาณมาเพือ่ พัฒนา โรงเรียนโดยรวม ในฐานะนายกสมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียน ขนาดเล็กสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 และประธานชมรมครูผบ้ ู ริหารโรงเรียน ขนาดเล็กอำ�เภอชุมแพ จึงมีโอกาส ได้ไปพบปะ กับองค์กร อีกหลายกลุม่ ทีม่ ห่ ี น้าทีส่ ง่ เสริมด้านการศึกษา เพือ่ สรรหา สือ่ นวัตกรรม สือ่ การเรียนการสอน ประสานองค์กร ในท้องถิน่ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต่าง ๆ และองค์กรการ

กุศล ชมรมศิษย์เก่า เพือ่ แสวงหางบประมาณมาพัฒนา โรงเรียน ส่งเสริมครูให้ได้ศกึ ษาดูงาน ได้รบั การพัฒนาด้าน วิทยฐานะ รวมถึงวิธกี ารทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนการสอนส่ง ผลโดยตรงและโดยอ้อมแก่นกั เรียน กรรมการสถานศึกษาคือ ผูโ้ อบอุม้ ดูแล ความเป็นอยู่ โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนทุกอย่างอยูแ่ ล้ว ฉะนัน้ มีอย่างเดียวทีจ่ ะช่วยโรงเรียนได้อย่างใกล้ชดิ เพือ่ โอบอุม้ ดูแลความเป็นอยู่ คือคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียน ฉะนัน้ เมือ่ โรงเรียนต้องการอะไรก็ตอ้ งอาศัย กรรมการสถานศึกษา ในปีหนึง่ จึงต้องประชุมกรรมการ สถานศึกษาบ่อยครัง้ มาก เพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าใจโรงเรียนของ ท่านได้ดขี น้ ึ เพราะโรงเรียนเป็นของท่าน เป็นโรงเรียนของ ชุมชน ความไม่ดไี ม่งามอย่างไรของโรงเรียนต้องรับรูร้ บั ทราบไปพร้อมกันกับคณะครู โรงเรียนเองก็เปิดอกเปิดใจ พูดความต้องการความขาดแคลนของโรงเรียนให้ทราบ ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การเงิน สภาพปัญหาสิง่ แวดล้อมความตัองการของครู ของโรงเรียน ทุก ๆ คน ต้องรับรูแ้ ละพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โรงเรียนตัง้ มานาน แต่ยงั พัฒนาไม่ทนั โรงเรียนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ปัจจุบนั คณะ กรรมการสถานศึกษา มีความเข้าใจสภาพของโรงเรียน รวมทัง้ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในฐานะ ตัวแทนของชุมชนเข้ามาดูแลโรงเรียนในหมูบ่ า้ น จากการพัฒนาด้วยความมุง่ มัน่ การบริหาร การเปลีย่ นแปลงโดยใช้หลัก SMART Planning สู่ โรงเรียนนาคำ�น้อย และแนวคิดหลักการ โรงเรียนเทวดา นาคำ�น้อย จึงมีผม้ ู าศึกษาดูงานตัง้ แต่ปี 2552 - 2554 ไม่ น้อยกว่า 50 โรงเรียน รวมถึงการศึกษาดูงานจากประเทศ เพือ่ นบ้านอย่างประเทศลาว .

เหรียญทองขอนแก่นเกมส์

ต่อจากหน้า 1 ปิดฉากไปแล้วสำ�หรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 40 ซึง่ จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในชือ่ ขอนแก่นเกมส์ โดยกรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬา ดังกล่าว ตามมาด้วยชลบุรี และเจ้าภาพขอนแก่นคว้า เหรียญทองเป็นอันดับสาม หนึง่ ในเหรียญนัน้ เป็นเหรียญ ของกีฬาเรือใบประเภทออฟติมคิ ชาย โดยนักกีฬาทีท่ �ำ เหรียญทองให้กบั ทีมจังหวัดขอนแก่นคือ เด็กชายสราวุธ เพชรศิริ นักเรียนชัน้ ม. 2 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 นอกเหนือจาก 1 เหรียญทองที่ ทำ�ให้เจ้าภาพขอนแก่นแล้ว ยังได้อกี 1 เหรียญทองแดง ในกีฬาประเภทเดียวกันจากเด็กชายอภิวฒ ั น์ ศรีงาม นักเรียนชัน้ ม.1 โรงเรียนเดียวกัน นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนโนนสะอาด พิทยา กล่าวว่า รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีน่ กั เรียนของโรงเรียนได้ สร้างชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สร้างชือ่ ให้ กับ สพป.ขอนแก่น เขต 5 รวมถึง สร้างชือ่ ให้กบั จังหวัด ขอนแก่น ถือว่าเป็นความมุมานะของเด็ก เนือ่ งจากจังหวัด ขอนแก่น ไม่มที ะเล การทีจ่ ะเล่นกีฬาทางน้�ำ โดยเฉพาะ เรือใบค่อนข้างเป็นไปได้ยาก แต่บงั เอิญโชคดีท่ ี พ่อของเด็ก รวมถึงมีญาติอาศัยอยูท่ ่ ี อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี ทำ�ให้เด็กมี โอกาสได้หดั เล่นกีฬาประเภทเรือใบ และได้รบั การผลักดัน จากสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทย ในการคัดเลือกพัฒนา นานักกีฬราประเภทนี้ ทุกครัง้ ทีป่ ดิ เทอมหรือมีวนั หยุดเด็ก ก็จะเดินทางไปฝึกซ้อม และในโอกาสทีจ่ งั หวัดขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทางจังหวัดจึงได้ ติดต่อมาทีผ่ ม เพือ่ ขอตัวนักเรียนเพือ่ คัดเลือกเป็นตัวแทน จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครัง้ นี้ ส่วน ปัญหาอุปสรรคนัน้ เนือ่ งจากเด็กยังต้องเรียนหนังสือ ทำ�ให้ เกิดอุปสรรคอยูบ่ า้ งในระหว่างการฝึกซ้อม และช่วงเวลา ของการแข่งขันเป็นช่วงเวลาทีท่ างโรงเรียนดำ�เนินการสอบ ปลายภาค ทางโรงเรียนจึง ให้สทิ ธิพเิ ศษโดยเลือ่ นการสอบ ต่างหาก หลังจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเสร็จสิน้ .. ------------------------------------------------------------


หนังสือพิมพ์วิชาการ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน เมษายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

ท่านผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย นายทองใสทาเชาว์ ประธานใน พิธมี อบเกียรติบตั รแก่บณ ั ฑิตน้อยและมอบ แบบปพ.1 ให้กบั ผูส้ �ำ เร็จ การศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นประจำ�ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านป่ากล้วยศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

3

นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ออกเยีย่ มโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันนาหนองทุม่ รับชม นิทรรศการทางวิชาการ การแสดงนักเรียนทีป่ ระสบความสำ�เร็จทัง้ ระดับ ภูมภิ าคและประเทศ พร้อมทัง้ กล่าวชืน่ ชมผลการจัดการศึกษาประจำ�ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายทัง้ 14 โรง ในการนี้ ผูบ้ ริหารในสังกัดพร้อมทัง้ คณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียง่ิ .

โรงเรียนนาหนองทุม่ วิทยาคม นำ�โดยผูอ้ �ำ นวยการสุธน หล้าบ้านโพน พร้อมคณะครูได้จดั กิจกรรมประเพณีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบ การศึกษาในระดับชัน้ ม.3 และอนุบาล 2 ประจำ�ปีการศึกษา 2554 พร้อมทัง้ นิทรรศการวิชาการเพือ่ สรุปผลการจัดการศึกษาประจำ�ปี ต่อผู้ ปกครองและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเมือ่ 14 มี.ค.55 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ แสดงความ ยินดี และถ่ายภาพร่วมทีร่ ะลึกกับนักเรียนทีจ่ บการศึกษาทัง้ สองระดับ ใน การนีร้ นุ่ น้องได้ร�ำ อวยพรและกิจกรรมการแสดงต่างๆ ให้กบั รุน่ พีแ่ ละ มอบของทีร่ ะลึกรุน่ ให้กบั โรงเรียน

นาย.อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมพิธลี งนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขต ขอนแก่น กับ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมี่ พระ ธรรมปริยตั โิ มลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนาม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

โรงเรียนบ้านสันติสขุ จัดพิธรี บั แบบ ปพ.1 ให้กบั นักเรียนทีเ่ รียนจบขัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยเน้นคุณสมบัตผิ เู้ รียน การเตรียมตัวสูส่ มาคม อาเชีย่ น การเรียนต่อ การปฏิบตั ติ นต่อครอบครัว แบบ ปพ.1ซึง่ เป็น เอกสารบันทึกผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในรายวิชาต่างๆแต่ละช่วงชัน้ โดย ดร.สายสมร ศักดิค์ �ำ ดวง ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านสันติสขุ ศูนย์เครือข่าย โรงเรียนนาจานซำ�ยาง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ร่วม นายนิตริ ฐั เวียงนนท์ ผอ.ร.ร.อ่างทองวิทยาคม ได้ปจั ฉิมนิเทศนักเรียนผู้ กันจัดกิจกรรม เผยแพร่ผลงานนักเรียน การแสดงนักเรียน ผลงานนักเรียน สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2554 ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3

นายสุวทิ ย์ น้อยลา ผุอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านโนนโก คณะครู นายสนิท อ่อนสา ข้าราชการครุ นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา จัดอบรม โครงการค่ายดนตรีและการแสดงพืน้ บ้าน เพือ่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะด้าน ดนตรีและการแสดงพืน้ บ้าน สำ�หรับนักเรียนชัน้ ป.๒-ป.๖ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนโก และสาขาบ้านซำ�ผักหนาม ระหว่างปิดภาคเรียน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยเชิญวิทยากร คือ อ.มงคล ศรีบตุ ร ตา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะ ทำ�พิธเี ปิดอย่างเป็นทางการ ใน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านโนนโก

นายประดิษฐ์ แพงไทย ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายโรงเรียน นำ�คณะผูบ้ ริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำ�ยาง ประกอบไป ด้วยเขตบริการจำ�นวน 4 ตำ�บลได้แก่ ตำ�บลนาจาน ตำ�บลหนอง แดง ตำ�บลภูหา่ น และตำ�บลซำ�ยาง ประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัด จำ�นวน 17 โรงเรียน ดำ�เนินการงานพิจารณาความดีความชอบเลือ่ นขัน้ เงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาครัง้ ที่ 1 ( 1 เมษายน 2555) และเพือ่ ทัศนศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างความประทับใจและ สามัคคี ร่วมสร้างดาวดวงเดียวกัน เพิม่ ประสิทธิภาพครูผสู้ อน ผู้ บริหาร ทำ�ให้ผลคะแนน O-NET สูงขึน้ ด้วย ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555

โครงการสานฝัน...ปัน้ นักเขียน รุน่ ที่ 1 นำ�โดย ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บญ ุ ประ คม ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านซำ�ยาง กับคณะครูและผูท้ ส่ี นใจทัว่ ไปจำ�นวน 20 คน ร่วมกันอบรมการเขียน ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2555 โดยมีทา่ น วิทยากรคนเก่ง คุณวัชระ สัตกมลพงษ์ นักเขียน และนักอ่านข่าวชือ่ ดัง มากด้วยประสบการณ์เป็นผูค้ อยชีแ้ นะแนวทางในการเขียน เพือ่ ใช้เป็น แนวทางในการเขียนงานอย่างถูกต้อง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปาภูเขียว (ทุง่ กะมัง) จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ เครือข่ายไอซีทแี ละประชาสัมพันธ์ สพป.ขก.5 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ และ เทคโนโลยี สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 มอบ นโยบายพร้อมการปฏิบตั จิ ริง ผลงานเด่น ตรงตาม มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั การจัดการองค์ความรู้ หลังเข้ารับการอบรมพัฒนางาน ผูเ้ ข้ารับการอบรม ได้แก่ นายเฉลียว ยศอ่อน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 5 พร้อมคณะประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครือ ข่ายโรงเรียน บุคลากรประชาสัมพันธ์ จำ�นวน 30 คน ซึง่ เนือ้ หาในการอบรมและสัมมนาเพือ่ พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว การตัดต่อวีดโี อ การนำ�เสนองานใน

รูปแบบวีดที ศั น์ การวางกรอบรายการวิทยุออนไลน์ สพป.ขอนแก่น 5 การนำ�เสนอ เนือ้ หาของข่าว ลักษณะภาพข่าวลงในหนังสือพิมพ์ การพัฒนางานของศูนย์ไอซีที และ ประชาสัมพันธ์ ซึง่ จะส่งผลสูก่ ารพัฒนาผลสัมฤทธิ์ o-net ในทีส่ ดุ รวมถึงการเตรียมตัว ประเมิน ISO 9001:2008 เพือ่ เตรียมตัวบุคคล องค์กร ก้าวสูป่ ระชาคมอาเชีย่ น..


4

หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน เมษายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ต่อจากหน้า 1... การศึกษาเป็นกลไกทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการพัฒนานิสยั คนในชาติ หาก คนในชาติมนี สิ ยั ดีงามแล้ว ย่อมจำ�แนกได้วา่ สิง่ ใดถูก ผิด ดี เลว ควร ไม่ควร คุณ โทษ บุญ บาป ได้อย่างถูกต้องตรงกัน แล้วประพฤติ แต่สง่ิ ทีถกู ต้องดีงามนัน้ จนเป็นนสิยั ประเทศนัน้ ย่อมเข้าถึงความ เข้มแข็งแกร่งทางศีลธรรม ซึง่ เป็นรากฐานของความเจริญรุง่ เรือง แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจการเมือง การปกครองและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดังนัน้ หากชาติใดประสงค์จะให้ประเทศชาติของตนเจริญ รุง่ เรืองก้าวหน้าแล้ว ย่อมเริม่ ทีจะพัฒนานิสยั คนในชาติให้เป็นผูท้ ม่ี ี นิสยั ใฝ่ท�ำ ดี นิสยั ใผ่เรียนรูแ้ ละนิสยั ใฝ่รกั ษาสุขภาพเป็นอันดับแรกก่อน การปฏิรปู การศึกษาไทยในทศวรรษทีส่ องจึงมุง่ มัน่ ให้ความสำ�คัญ กับการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาเป็นอย่าง มาก การจะดำ�เนินการให้ประสบผลสำ�เร็จนัน้ สถานศึกษาจะต้อง ดำ�เนินการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นระบบ คือ ทำ�อย่างเป็นขัน้ เป็นตอนมีระเบียบแบบแผนทำ�อย่างต่อเนือ่ งด้วย ความเต็มใจและจริงใจ โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทุกคน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาดังกล่าว จึงประสานความ ร่วมมือกับศุนย์พฒ ั นาจิตคนค้นธรรมจัดทำ�โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ขึน้ นายไพรัตน์ โพธิง์ าม ประธานศูนย์พฒ ั นาจิต คนค้นธรรม กล่าว ว่า เริม่ จากทีผ่ มและภรรยา(รอดรัตนา โพธิง์ าม) ซึง่ ชอบทำ�บุญทำ� กุศลและสร้างบารมีให้กบั ตนเองอยูเ่ สมอ ได้บริจาคเงินร่วมทำ�บุญกับ กลุม่ ข้าราชการตำ�รวจ สน.ดินแดง ในนามกลุม่ “คนร้อยฝัน” เป็น ประจำ�ทุกปีและเมือ่ ต้นปี 2553 ผมและภรรยาก็ได้รบั เชิญจากคณะ ชมรม “คนร้อยฝัน” ให้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธสี อ่ งมอบห้องนำ�ใ้ ห้กบั โรงเรียนบ้านสันติสขุ อ. สีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึง่ เป็นโรงเรียนใน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำ�โดย ดร.สายสมร ศักดิค์ �ำ ดวง ผู้ อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสันติสขุ จากนัน้ ต่อมาจึงได้จดั อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กบั นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาและชัน้ มัธยมศึกษา ตอนต้นเรือ่ ยมาจนปัจจุบนั ผมเองและภรรยาในนามของศูนย์พฒ ั นา จิตคนค้นธรรม จึงได้รเิ ริม่ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กบั นักเรียนในระดับชัน้ ประถมและมัธยมขึน้ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดทำ�เป็น โครงการเยาวชนคนค้นธรรมขึน้ ซึง่ มี ผอ.ดร.สายสมร ศักดิค์ �ำ ดวง และผอ.พัชร์ภคั พล ไชยชนะเจริญ เป็นผูป้ ระสานงานโดยกิจกรรม นัน้ จอกจากจะมีการจัดอบรมในหลักสูตรเบือ้ งต้น (3 วัน 2 คืน) แล้ว ก็ยงั มีการอบรมในหลักสุตรผูน้ �ำ (100 โรงเรียน) ก็จะได้รบั ทุนการ ศึกษาจากศุนย์พฒ ั นาจิตคนค้นธรรมและยังมีสทิ ธิลารับสมัครเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสภาเยาวชนคนค้นธรรมอีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีการแข่งขัน / ประกวด สวดมนต์, นัง่ สมาธิ, ตอบ ปัญหาพุทธประวัตใิ นรายการเยาวชนคนค้นธรรมอวอร์ด ซึง่ จัดเป็น ประจำ�ทุกปี และยังมีกจิ กรรมทีเ่ สริมเพิม่ เติมคือการอบรมปฏิบตั ธิ รรม สำ�หรับบุคลากรและประชาชนทัว่ ไป ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้จดั อบรมการ ปฏิบตั ธิ รรมสำ�หรับบุคลากร ณ ลานปฏิบตั ธิ รรมป่าดอนโมง อ. ค้อวัง จ.ยโสธร (ซึง่ เป็นสถานทีป่ ฏิบตั กิ จิ กรรมของศุนย์พฒ ั นาจิตคนค้น ธรรม) ในวันที่ 16-22 มีนาคม 2555 ทีผ่ า่ นมาเป็นรุน่ แรกและจะจัด รุน่ ต่อไปในโอกาสต่อไปด้วย..

ศูนย์พฒ ั นาจิตฅนค้นธรรม

คณะกรรมการศูนย์พฒ ั นาจิตฅนค้นธรรม

ตรวจสุขภาพประจำ�ปี สพป.ขก.5

เมือเร็ว ๆ นี้ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม นำ�โดย รองผูอ้ �ำ นวย อภิศกั ดิ์ คำ�ภากุม นำ�นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียรรูน้ อกสถานที่ ณ พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�ำ้ จังหวัดหนองคาย

นายสมชาย ศรีอรุณเอีย่ ม ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เป็นประธานในพิธปี จั ฉิมนิเทศ มอบ แบบ ปพ.1 ให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำ�นวน 150 คน และมอบทุนการศึกษาประจำ� ปีการศึกษา 2554 สำ�หรับนักเรียนชัน้ ป.1-6 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมหนองขามวิทยาคาร

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำ� เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานเขตทุกคนเข้า รับการตรวจสุขภาพประจำ�ปี ซึง่ มีเจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลชุมแพ มา ให้บริการซึง่ ประกอบด้วย การชัง่ น้�ำ หนัก ส่วนสูง วัดความดัน ตรวจ เบาหวาน ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด ซึง่ การตรวจสุขภาพประจำ�ปี ของเจ้าหน้าทีข่ องสำ�นักงานเขต เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการทีท่ �ำ งาน น่าดูนา่ อยูน่ า่ ทำ�งาน ซึง่ เป็นโครงการทีส่ �ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า ได้ตระหนักถึง การเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ เพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรียน ทีเ่ พิม่ เติมจากการเรียนในห้องเรียน โดยได้น�ำ นักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ ป. 1 - ม.3 ศึกษาสภาพวัตรปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทีว่ ดั บรรพตคีรี หรือวัดภูจอ้ ก้อ(หลวงปูหล้า เขมปัตโต) และวัดผาน้�ำ ย้อย อ.หนองพอก จ.มุกดาหาร

ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จัดทำ�ขึน้ ตามโครงการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2554 สำ�นักงานเขตได้รบั เกียรติบตั ร รับรอง และเป็นโครงการต่อเนือ่ ง ซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ป็นกรรมการ ตรวจสอบของกรมอนามัยมาดำ�เนินการตรวจสอบทุกปี เมือ่ ครบ 5 ปี จะไ้ดร้ บั โลห์เป็นสำ�นักงานยอดยีย่ มด้านทีท่ �ำ งานน่าดู น่าอยู่ น่าทำ�งาน.

นายสุขสันต์ คุม้ บัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธงี านนิทรรศการทางวิชาการ “ เด็กเวียงเก่าก้าว ไกลสูอ่ าเซียน” ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า ณ โรงเรียนจตุรคาม รังสรรค์ ซึง่ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ 10 โรงเรียน


หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือน มีนาคม 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

ตอน..

สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นครูขอนแก่น 5 นิวส์ ทุก ท่าน คอลัม่ น์ ขอนแก่น 5 วาไรตี้ พบกับท่านฉบับ นีเ้ ป็นฉบับแรก คอลัม่ น้องใหม่ ทีน่ �ำ เสนอ ข้อมูล ข่าวสาร เรือ่ งราวต่างๆ ภายในพืน้ ทีเ่ ขต 5 และ ใกล้เคียง เป็นคอลัม่ ทีน่ �ำ เสนอในความหลาก หลาย ไม่เฉพาะเจาะจงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จนเกินไป ให้สมกับความเป็นวาไรตี้ คือ มีทกุ เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทุกคนไม่มากก็นอ้ ย ในโอกาสนีข้ อนำ�เสนอ งานประเภณีของท้องถิน่ ชาวชุมชนในอำ�เภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ นความดูแลของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 เหนือ้ หาเป็น ยังติดตามในรายละเอียดต่อไปนี.้ . งานเทศกาลตรุษไท ทีภ่ ผู าม่านอุทยานขุนเขา ฝูงค้างคาวนับล้านแลละลานถัว่ เหลือง ลือเลือ่ ง เครือ่ งดืม่ สุมนไพร ตรุษไทเทศกาล จะถือเอาวัน

แรม 15 ค่�ำ เดือน 4 และต่อทีข่ น้ึ 1 ค่�ำ เดือน 5 เป็นประเพณีวฒ ั นธรรม ทีย่ ดึ ถือกันมาตัง้ แต่โบราณ เดิมถือเป็นการทำ�บุญวัน สิน้ ปี เรียกว่าประเพณีตรุษ หรือบุญเดือนสี่ ประเพณี นีเ้ คยปฎิบตั สิ บื ทอดกันมา ตัง้ แต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เรียกว่า “พระราช พิธสัมพัทฉรฉิน(สำ�พัดฉะระฉิน) สมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ปฎิรปู การปกครองหัวเมืองภาค อิสาน ประเพณีนไ้ี ด้ถกู ยกเลิกแล้วนำ�มารวมกับ สงกรานต์ เรียกว่าตรุษสงกรานต์ และนับวันขึน้ ปี ใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม ตามประเพณีสากลนิยม ชาวอำ�เภอภูผาม่านยังคงยึดถือประเพณีตรุษไท และปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาทุกปี จัด 3 วัน 3 คืน

สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 เป็นสำ�นักงานเขตทีม่ พี น้ื ที่ ครอบคลุมดูแลสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ถึง 7 อำ�เภอ ของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย อำ�เภอ ชุมแพ อำ�เภอสีชมพู อำ�เภอผูผาม่าน อำ�เภอ ภูเวียง อำ�เภอเวียงเก่า อำ�เภอหนองนาคำ� อำ�เภอ หนองเรือ มีโรงเรียนในสังกัดทัง้ สิน้ 265 โรงเรียน และ 1 สาขา มีนกั เรียนทัง้ สิน้ 42,970 ครู 2,538 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554) ภายใต้การบริหารของนายอรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตามนโบาย มุง่ สูม่ าตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย เป็น สำ�นักงานเขตทีไ่ ด้รบั รางวัลเหรียญทอง Obec Awads หลายรางวัล เช่น สำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษายอดเยีย่ มด้านบริหารจัดการ รางวัลผู้ อำ�นวยการเขตยอดเยีย่ มด้านบริหารจัดการ รอง ผูอ้ �ำ นวยการเขตยอดเยีย่ มด้านบริหารจัดการ ศึกษานิเทศยอดเยีย่ มด้านวิชาการ เป็นต้น และ กำ�ลังจะเข้าสูส่ �ำ นักงานเขตมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึง่ ในเรือ่ งนี้ ได้รบั การเปิดเผยจากดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการเขตว่า ทางสำ�นักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นหน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตกิ าร ศึกษาแห่งชาติ ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ ุ ภาพ ตามมาตรฐานชาติอนั จะนำ�ไปสูก่ ารเป็นคนดี คน เก่ง และอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีความ สุข สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานมาโดยตลอด โดยในแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2553 – 2556 ได้ กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ อย่างชัดเจนดังวิสยั ทัศน์ทว่ี า่ “ภายในปีการศึกษา 2556 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นสำ�นักงานต้นแบบ ในการบริหารจัดการของภูมภิ าคทีม่ งุ่ สูม่ าตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย” ซึง่ มีความเชือ่ ว่า การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็นกลไก สำ�คัญในการขับเคลือ่ นให้เกิดการดำ�เนินงาน

บรรลุเป้าหมาย เพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ ดังกล่าว สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ที่ จะต้องพัฒนากระบวนการทำ�งานของบุคลากร ในองค์กร ให้สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำ�ไปสูก่ ารยอมรับ ในระดับชาติและระดับสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ทัว่ โลก ดังนัน้ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ขอนแก่น เขต 5 จึงจัดทำ�โครงการบริหารงาน คุณภาพ สูม่ าตรฐานสากล ISO 9001:2008 ขึน้ โดยได้ท�ำ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ของเจ้าหน้าทีท่ ง้ั หมดของสำ�นักงานไปแล้ว ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2554 ณ สวิสเซอร์แลนด์รสี อร์ท อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทีผ่ า่ นมา โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ การพัฒนาบุคลากรในสำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับจิตสำ�นึก ใฝ่บริการ ( service mind ) และการบริหาร งานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีกลุม่ เป้า หมายคือ บุคลากรทางการศึกษาในสำ�นักงาน เขตพืน้ ที่ องค์คณะบุคคลของสำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละ เตรียมพร้อมในการรับการประเมิน การบริหาร งานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ดร.อรรถพล กล่าว และในวันที่ 28 มีนาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอน แก่น เขต 5 ได้ตอ้ นรับผูต้ รวจติดตามคุณภาพ ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 คือ นายธนากร ไหวนิยาม และนางพนิดา พงษ์วาปี ทีป่ รึกษา ตามข้อกำ�หนดการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ได้รว่ มประชุม หารือปละตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในเบือ้ งต้น เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางทีถ่ กู ต้องทีจ่ ะทำ� การประเมินจริงในช่วงเดือนพฤษภาคม..

5

ตรุษไทยภูผาม่าน

มีกฬี าพืน้ บ้านคือการเล่นสะบ้า พิธขี อขมาผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่ และการประกวดเทพีตรุษไทย เป็นงาน เทศกาลทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปี เชือ่ ว่าจัดประเพณีนแ้ี ล้ว บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็น

เป็นงานเทศกาลทีย่ ง่ิ ใหญ่มากมีกฬี าพืน้ บ้านคือ การเล่นสะบ้า พิธขี อขมาผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ละการ ประกวดเทพีตรุษไทย เป็นงานเทศกาลทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปี เชือ่ ว่าจัดประเพณีนแ้ี ล้วบ้านเมืองสงบสุข ร่มเย็น พืชพันธุอ์ ดุ มสมบูรณ์ งานเทศกาลตรุษ ไท ทีภ่ ผู าม่าน ชาวอำ�เภอภูผาม่านยังคงยึดถือ ประเพณีตรุษไท และปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาทุกปี จัด 3 วัน 3 คืน เป็นงานเทศกาลทีย่ ง่ิ ใหญ่มาก

พืชพันธุอ์ ดุ มสมบูรณ์วนั แรกจะเป็นพิธขี อขมาผู้ เฒ่าผูแ้ ก่ผสู้ งู อายุ ขอลาภขอพร เพือ่ ความเป็น ศิรมิ งคล ท่านนายอำ�เภอภูผาม่าน นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิช เป็นประธานในพิธขี อขมา วันที่ 2 จะเป็นการประกวดประเพณีขบวน แห่ทางวัฒนธรรม ท่านรองผูว้ า่ ราชการจัง กวัดขอนแก่น นายทรงพล จำ�ปาพันธ์ เป็น ประธานในพิธ วี นั สุดท้ายคืนวันที่ 3 ของงานจะ

เป็นงาน”พาแลง” มีการประกวดเทพีตรุษไท ได้ รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ ดร.สมศักดิ์ เกียรติ สุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ ทน ราษฎร เป็นประธานในพิธี นับเป็นความสำ�เร็จและความยิง่ ใหญ่ และความภาคภูมใิ จของชาวอำ�เภอภูผาม่าน ------------- โดย.. ครูสมว่า

ประมวลภาพเตรียมพร้อมประเมิน สพป.มาตรฐาน ISO 9001

นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : สพป.ขอนแก่น เขต 5 มุง่ มัน่ เป็นสำ�นักงานต้นแบบของภูมภิ าค ในการบริหารจัดการทีม่ งุ่ มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย


6

หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน เมษายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

สวัสดีครับ เดือนนี้ก็ลุเข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว เดือนที่ได้ชื่อว่าร้อนที่สุดแห่งปี แต่ยังโชคดี ที่เดือนนี้มีเทศกาลเล่นน้ำ�ได้เหมาะเจาะตาม แนวคิดของคนแต่โบราณ นั่นคือเทศกาล สงกรานต์ และสงกรานต์แต่ละปีก็จะมีนาง สงกรานต์ประจำ�ปีนั้นๆ ซึ่งที่มาที่ไปเป็นยังไง ต้องขอกล่าวถึง นางสงกรานต์ เป็นคติความเชื่ออยู่ใน ตำ�นานสงกรานต์ ซึ่งรัชกาลที่ ๓ ให้จารึก ลงในแผ่ น ศิ ล าติ ด ไว้ ที่ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ล มังคลาราม(วัดโพธิ์) เป็นเรื่องเล่าถึงความ เป็นมาของประเพณีดังกล่าว ซึ่งเป็นอุบาย เพื่อให้คนโบราณ ผู้ไม่รู้หนังสือได้รู้ว่า วัน มหาสงกรานต์ คือ วันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ ราศีเมษ ซึ่งสมัยนั้นถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตาม สุริยคติตรงกับวันใด และ เวลาใด โดยสมมุติ ผ่านนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวัน ในสัปดาห์ นางสงกรานต์เป็นใคร ทำ�ไมจึง เรียก “ นางสงกรานต์ ” กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ขอนำ�ตำ�นานโดยย่อ พร้อมคำ�ทำ�นายทายทักของโบราณมาเสนอ ให้ทราบเป็นแนวคิดดังต่อไปนี้ นางสงกรานต์มีด้วยกันเจ็ดนาง เป็นเทพธิดา ลูกสาวท้าวกบิลพรหม และเป็นบาทบริจาริกา ของพระอินทร์ ตามตำ�นานเล่าว่า ท้าวกบิล พรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมาร ต้องตัดเศียร ออกบูชาธรรมบาลกุมารตามสัญญา แต่ เนื่ อ งจากพระเศี ย รของพระองค์ ต กไปอยู่ ที่ ใด ก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้นไม่ว่าจะเป็นบน อากาศ บนดินหรือในน้ำ� ดังนั้น ธิดาทั้งเจ็ดจึง ต้องนำ�พานมารองรับ และนำ�ไปประดิษฐาน ไว้ในถ้ำ�คันธชุลี ณ เขาไกรลาส ครั้นถึง กำ�หนด ๓๖๕ วัน ซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่ง เวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์ เทพธิดาทั้งเจ็ด

สุขภาพดีแบบแม็คโครไบโอติกส์ (Momypedia) โดย: กัญชลี สุขศรีสง่า การกินทีร่ กั ษาได้แม้กระทัง่ มะเร็ง จะมีใครรูบ้ า้ งว่าโรคยอดฮิตต่าง ๆ ในทุกวัน นี้ อย่างมะเร็ง เบาหวาน ข้ออักเสบ โรคหัวใจ นัน้ มีสาเหตุหนึง่ มาจากอาหารและวิถชี วี ติ ทีเ่ ร่งรีบเกิน ไปของเรา เพราะอาหารทุกวันนีอ้ อกไปทางความ หวานจัด เค็มจัด มันจัด และเปีย่ มไปด้วยผงชูรส ซึง่ อาหารแบบนีล้ ว้ นทำ�ให้รา่ งกายเรามีภาวะความ เป็นกรดด่างไม่ปกติ เป็นทีม่ าของโรคทัง้ หลาย เรา จึงขอเสนอทางเลือกด้านอาหารสำ�หรับคุณ มันคือ “แม็คโครไบโอติกส์” แมคโครไบโอติกส์คอื อะไร แมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) มา จากภาษากรีกโบราณ ประกอบด้วย “แมคโคร” (macro) ทีแ่ ปลว่ายิง่ ใหญ่หรือยืนยาว และ “ไบ โอส์” (bios) ทีแ่ ปลว่า ชีวติ แมคโครไบโอติกส์ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ พบว่าการใช้ค�ำ นีต้ ง้ ั แต่สมัยของฮิปโป เครตีส (บิดาแห่งการแพทย์ตะวันตก) และต่อมา จอร์จ โอซาวา (1893-1966) ชาวญีป่ น่ ุ ทีห่ ายจาก วัณโรคด้วยการกินแบบนี้ เป็นคนแรกทีใ่ ช้ค�ำ ว่า

ใช้ iPhone ประชุมทางไกลเสมือนจริง อาจจะฟังดูยากสักนิดนะครับสำ�หรับคำ� ว่า “ระบบประชุมวิดีโอทางไกลเสมือน จริง” หรือ Telepresense ระบบวิดีโอ

ก็จะทรงพาหนะของตน ผลัดเวรกันมาเชิญ พระเศียรของบิดาออกแห่ โดยที่เทพธิดาทั้ง เจ็ดนี้ปรากฏในวันมหาสงกรานต์เป็นประจำ� จึงได้ชื่อว่า “ นางสงกรานต์ ” ส่วนท้าวกบิล พรหมนั้น โดยนัยก็คือ พระอาทิตย์ นั่นเอง เพราะกบิล หมายถึง สีแดง นางสงกรานต์ แต่ละนาง จะมีนาม อาหาร อาวุธ และสัตว์ที่ เป็นพาหนะ ตามวันต่างๆกันดังนี้

ภักษาหารถั่วงา หัตถ์ขวาถือขอช้าง หัตถ์ซ้าย ถือปืน มีช้างเป็นพาหนะ วันศุกร์ นาม นางกิ มิทา ทัดดอกจงกลนี เครื่องประดับบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ� หัตถ์ขวาถือพระขรรค์ หัตถ์ซ้ายถือพิณ มีมหิงสา (ควาย)เป็นพาหนะ และ วันเสาร์ นาม นางมโหทร ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับ นิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาถือจักร หัตถ์ซ้ายถือตรีศูล มีนกยูงเป็นพาหนะ นอกจากชื่ อ นางสงกรานต์ จ ะบอกวั น ที่ พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษว่าเป็นวันใดแล้ว อิริยาบถที่นางสงกรานต์ขี่พาหนะมา ก็จะบ่ง บอกช่วง เวลา ว่าพระอาทิตย์จะเคลื่อนสู่ราศี เมษ อันถือเป็นวันปีใหม่ว่าเป็นเวลาใดของวัน นั้นๆด้วย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๔ ท่า คือ ยืน นั่ง นอนลืมตา และนอนหลับตา กล่าวคือ ถ้า

นางสงกรานต์

วันอาทิตย์ นาม ทุงษะ ทัดดอกทับทิม เครื่อง ประดับปัทมราค หรือปัทมราช(พลอยสีแดง) ภักษาหารมะเดื่อ หัตถ์ขวาถือจักร หัตถ์ซ้าย ถือสังข์ มีครุฑเป็นพาหนะ วันจันทร์ นาม นางโคราค ะ ทัดดอกปีบ เครื่องประดับมุกดา ภักษาหารน้ำ�มัน หัตถ์ขวาถือพระขรรค์ หัตถ์ ซ้ายถือไม้เท้า มีเสือเป็นพาหนะ วันอังคาร นาม นางรากษส (ราก-สด)ทัดดอกบัวหลวง เครื่องประดับโมรา ภักษาหารโลหิต หัตถ์ขวา ถือตรีศูล หัตถ์ซ้ายถือธนู มีสุกร (หมู) เป็น พาหนะ วันพุธ นาม นางมณฑา ทัดดอกจำ�ปา เครื่องประดับไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย หัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม หัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า มีคัส พะ(ลา)เป็นพาหนะ วันพฤหัสบดี นาม นาง กิริณี ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับมรกต

แม็คโครไบโอติกส์ และนำ�แนวคิดนีไ้ ปเผยแพร่ทง้ ั ในยุโรปและอเมริกาเหนือ แมคโครไบโอติกส์ เป็นแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับ ความเป็นอยูท่ ด่ ี ี ซึง่ ครอบคลุมทัง้ อาหารการกินและ วิถชี วี ติ ทุกด้าน เช่น การออกกำ�ลังกายทีเ่ หมาะสม การมองโลกในแง่ดี และอยูใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติ แต่ สำ�หรับตรงนีข้ อพูดถึงเฉพาะอาหารแล้วกัน กลัวว่า เนือ้ หายาวเกินไปคุณผูอ้ า่ นจะเบือ่ ซะก่อน

ลักษณะอาหารแบบแมคโครไบโอติกส์ จุดเด่นของอาหารแบบแมคโครไบโอติก ส์คอื การสร้างความสมดุลให้รา่ งกาย โดยใช้วธิ กี าร ปรุงอาหารแบบสมัยก่อนไว้ให้มากทีส่ ดุ นัน่ คือใช้ วัตถุดบิ ตามธรรมชาติ เลีย่ งการใช้สง่ ิ อำ�นวยความ

พระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษ ในระหว่างเวลา รุ่งเช้าจนถึงเที่ยง นางสงกรานต์จะ ยืน บน พาหนะ ถ้า เที่ยงจนถึงค่ำ� นางสงกรานต์จะ นั่ง บนพาหนะ ถ้า ค่ำ�ไปจนถึงเที่ยงคืน นาง สงกรานต์จะ นอนลืมตา บนพาหนะ ถ้า เที่ยง คืนไปจนถึงรุ่งเช้า นางสงกรานต์จะ นอน หลับตา บนพาหนะ ส่วน นางสงกรานต์ ปี ไหน ชื่ออะไร กินอะไร ขี่อะไรนี้ จะปรากฏอยู่ ใน “ ประกาศสงกรานต์ ” ซึ่งปัจจุบันจะพบ แต่ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และปฏิทิน หลวงที่ พ ระราชทานเนื่ อ งในวั น ปี ใ หม่ ทุ ก ปี หรือที่เอกชนพิมพ์จำ�หน่าย ส่วนสมัยก่อน ประกาศสงกรานต์ ถือเป็นการประกาศพระ ราชกฤษฎีกาเรื่องหนึ่งตามประเพณีโบราณ กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดปีหนึ่งๆ จะเปลี่ยนปี สะดวกในทุกขัน้ ตอนของการผลิต ตัง้ แต่การเพาะ ปลูกวัตถุดบิ จนปรุงเสร็จเป็นจาน ซึง่ มีอตั ราส่วนต่อ มือ้ ในลักษณะแบบนี้ ธัญพืชทีไ่ ม่ผา่ นการขัดสี 50-60% ผักต่าง ๆ 20-30% ถัว่ ชนิดต่าง ๆ 5-10% แกงจืด (จากถัว่ เหลืองหมัก ผัก ปลา) 5-10% ข้าวกล้อง ถัว่ งา ผัก ทีใ่ ช้ท�ำ อาหารล้วนปลูกแบบ ไม่ใช้สารเคมี และการปรุงก็หลีกเลีย่ งเตาไมโครเวฟ หรือการทอด และเอกลักษณ์อกี อย่างของอาหาร แบบนีค้ อื รสชาติดง้ ั เดิมของอาหารชนิดนัน้ ๆ โดยทีแ่ ทบจะไม่แต่งเติม ประโยชน์ของแมคโครไบโอติกส์ จากหนังสือ “อาหารแมคโครไบโอติก ส์” ของกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีขอ้ มูลยืนยันว่า อาหารดัง้ เดิมแบบนีส้ ามารถเยียวยาอาการของ โรคหัวใจ เบาหวาน หอบหืด และโรคมะเร็งได้เป็น อย่างดี และสำ�หรับคนทีย่ งั ไม่ปว่ ย การกินอาหาร แบบนีก้ ช็ ว่ ยชะลอความเสือ่ มของร่างกาย และลด อัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ดว้ ย แต่หากใครทีเ่ งือ่ นไขไม่เอือ้ อำ�นวยให้กนิ แบบนีท้ กุ มือ้ ขอให้คณ ุ ทดลองกินแค่อาทิตย์ละสอง ถึงสามครัง้ อย่างวันหยุดทีพ่ อมีเวลา คุณอาจจะ มีเวลาไปเลือกซือ้ ของแล้วมาทำ�อาหารให้กบั คนที่ บ้าน ได้กนิ อาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพแบบนี้ ลองดูนะคะ แม้รสชาติจะชืด ๆ ไม่คน้ ุ ลิน้ อยู่ บ้าง แต่กนิ แบบนีล้ ะ่ ค่ะจะทำ�ให้สขุ ภาพของคุณดีขน้ ึ อย่างทีค่ ณ ุ รูส้ กึ ได้ดว้ ยตัวเอง .. ********

...โดย กิตติศักดิ์ อำ�ท้าว บน iPhone ร่วมกับ “กาลิเลโอ” (Galileo) แก็ดเจ็ต Telepresense ที่ กำ�ลังระดมทุนอยู่บนเว็บไซต์ Kickstarter ในการผลิตออกมาจำ�หน่าย รับรองว่า คุณจะต้องชื่นชอบในไอเดีย

นักษัตรเริ่มศักราชใหม่ ทางราชการโดยกรม พระสุรัสวดี ผู้ถือบัญชีกระทรวงทบวงการ ทั้งหมดก็จะคัดสำ�เนาประกาศสงกรานต์แจก จ่ายไปยังกรมกองต่างๆ จากนั้นแต่ละหน่วย ก็จะประกาศสงกรานต์ให้ราษฎรได้ทราบทั่ว กันเกี่ยวกับวัน เดือน ข้างขึ้น ข้างแรมในปี ต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิตของ ราษฎรที่ส่วนใหญ่ทำ�เกษตรกรรม เช่น ทำ�ให้ ทราบวันเวลาขึ้นศักราชใหม่ กำ�หนดการพระ ราชพิธี ศาสนพิธีต่างๆ การเกิดสุริยุปราคา และจันทรุปราคาในบางปี รวมถึงเกณฑ์น้ำ�ฝน น้ำ�ท่าของปีนั้นๆ เป็นต้น โดยประเพณีเดิมเจ้า พนักงานก็จะตีฆ้องเป็นสัญญาณเรียกราษฎร มาประชุมแล้วอ่านประกาศให้ฟัง ซึ่งวิธีเช่น นี้เรียกกันว่า “ ตีฆ้องร้องป่าว ” ครั้นต่อมา เมื่อมีโรงพิมพ์เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึง ออกเป็นพระราชกิจจานุเบกษา พิมพ์ประกาศ ต่างๆของทางราชการแทนการอ่านประกาศ แบบเดิม พูดง่ายๆว่าประกาศสงกรานต์ก็คือ ปฏิทิน ของสมัยโน้น นั่นเอง ตามปกติ เราจะเรียกวันที่ ๑๓ เมษายน ว่า “ วันมหาสงกรานต์ ” วันที่ ๑๔ เมษายน ว่า “ วันเนา ” และวันที่ ๑๕ เมษายน ว่า “ วันเถลิงศก ” เพื่อให้จำ�ได้ง่าย แต่ใน ประกาศสงกรานต์ ซึ่งเป็นการคำ�นวณทาง โหราศาสตร์ วันมหาสงกรานต์ อันเป็นวันที่ พระอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีเมษ และเป็นวันบ่ง บอกว่านางสงกรานต์ปีนั้นชื่ออะไร อาจจะไม่ ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน เสมอไป ทั้งนี้ ขึ้น กับการคำ�นวณดังกล่าว ( วันมหาสงกรานต์ หมายถึง วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศี เมษอีกครั้ง หลังจากผ่านเข้าสู่ราศีอื่นๆแล้ว จนครบ ๑๒ เดือน วันเนา แปลว่า วันอยู่ หมายถึง วันที่ดวงอาทิตย์เข้าเคลื่อนเข้าสู่ ราศีเมษอันเป็นราศีตั้งต้นปี เข้าที่เข้าทาง เรียบร้อยแล้ว ส่วน “ วันเถลิงศก ” คือ วัน เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ในสมัยโบราณยังมี ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องนางสงกรานต์ วันมหา สงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศกที่น่าสนใจ ซึ่งได้นำ�มาจากหนังสือตรุษสงกรานต์ ขอ งอ.สมบัติ พลายน้อย ดังนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับ อิริยาบถของนาง สงกรานต์ เชื่อว่า ๑.ถ้านางสงกรานต์ ยืนมา จะเกิดความเดือด

ร้อนเจ็บไข้ ๒.ถ้านางสงกรานต์ นั่งมา จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตาย และเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ ๓.ถ้านางสงกรานต์ นอนลืมตา ประชาชนจะ อยู่เย็นเป็นสุข ๔.ถ้านางสงกรานต์ นอนหลับตา พระมหา กษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี นอกจากนี้ ยังมีคำ�ทำ�นายเกี่ยวกับวันมหา สงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศก ดังนี้ ๑. ถ้าวันอาทิตย์ เป็น วันมหาสงกรานต์ ปี นั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สู้จะงอกงามนัก ถ้า วันอาทิตย์เป็น วันเนา ข้าวจะตายฝอย คน ต่างด้าวจะเข้าเมืองมาก ท้าวพระยาจะร้อน ใจ ถ้าวันอาทิตย์เป็น วันเถลิงศก พระมหา กษัตริย์จะมีพระบรมเดชานุภาพ ปราบศัตรู ได้ทั่วทุกทิศ ๒. ถ้าวันจันทร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนคุณหญิง คุณนายทั้งหลายจะเรืองอำ�นาจ ถ้าวันจันทร์ เป็น วันเนา มักเกิดความไข้ต่างๆ และเกลือ จะแพง นางพญาจะร้อนใจ ถ้าวันจันทร์เป็น วันเถลิงศก พระราชินีและท้าวนางฝ่ายในจะ มีความสุขสำ�ราญ ๓. ถ้าวันอังคาร เป็น วันมหาสงกรานต์ โจร ผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง แต่ ถ้าวันอังคารเป็น วันเนา ผลหมากรากไม้จะ แพง ถ้าวันอังคารเป็น วันเถลิงศก ข้าราชการ ทุกหมู่เหล่าจะมีความสุข มีชัยชนะแก่ศัตรูหมู่ พาล ๔. ถ้าวันพุธ เป็นวัน มหาสงกรานต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจาก ต่างประเทศ ถ้าวันพุธเป็น วันเนา ข้าวปลา อาหารจะแพง แม่หม้ายจะพลัดที่อยู่ ถ้าวัน พุธเป็น วันเถลิงศก บรรดานักปราชญ์ราช บัณฑิตจะมีความสุขสำ�ราญ ๕. ถ้าวันพฤหัสบดี เป็น วันมหาสงกรานต์ ผู้ น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่ และเจ้านาย ถ้าวัน พฤหัสบดีเป็น วันเนา ผลไม้จะแพง ราช ตระกูลจะมีความร้อนใจ ถ้าวันพฤหัสบดี เป็น วันเถลิงศก สมณชีพราหมณ์จะปฏิบัติ กรณียกิจอันดีงาม ๖. ถ้าวันศุกร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ พืชพันธุ์ ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ ฝนชุก พายุพัด แรง ผู้คนจะเป็นโรคตาและเจ็บไข้กันมาก ถ้า แต่อกี 2 ปีตอ่ มา ผมได้ขอซือ้ ประกันเพิม่ ครัง้ นี้ การออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ ต้องตรวจสุขภาพ ปรากฏว่าสุขภาพของผมไม่ผา่ น ตอน...ปาฏิหาริยแ์ ห่งการวิง่ ... 2 โดย..วันเนาว์ สอนจิตร และเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่ ได้แจ้งว่าผมเป็นโรคอะไร

ฉบับทีแ่ ล้วได้เสนอปาฏิหาริยแ์ ห่งการวิง่ ของ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม หวังว่าท่านผูอ้ า่ นคง พอมองเห็นแนวทางหรือกำ�ลังใจทีจ่ ะสร้างสุขภาพ เพือ่ ต่อสูก้ บั โรคภัยไข้เจ็บหรือการหย่อนสมรรถภาพ ไปตามอายุขยั แล้วนะครับ ฉบับนีข้ อนำ�เสนอ ปาฏิหาริยแ์ ห่งการวิง่ เพือ่ เป็นกรณีศกึ ษาอีกหนึง่ ตัวอย่าง นัน้ ก็คอื กรณีของคุณสุทธิโชค แซ่โง้ว (นักธุรกิจจากหาดใหญ่) “เมือ่ อายุ 22 ปี ผมเริม่ ทำ�งานนัง่ โต๊ะ โดยงานส่วนใหญ่จะสัง่ ทางโทรศัพท์ สำ�นักงานก็อยูใ่ นบ้าน เช้าตืน่ นอนก็ท�ำ งานได้เลย ไม่ตอ้ งเดินทางไปไหน พอเทีย่ งก็ทานอาหารทีบ่ า้ น ตกเย็นเลิกงานก็ไม่ได้ออกไปไหน ส่วนมากก็ทาน ข้าวทีบ่ า้ นทุกวัน โดยไม่ได้ออกกำ�ลังกาย จากน้�ำ หนัก 61 กิโลกรัม ขึน้ เป็น 112กิโลกรัม เมือ่ ตอนอายุ 32 ปี ผมได้ท�ำ ประกันชีวติ โดยไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพ

Galileo ด็อคกิ้ง”ระบบประชุมวิดีโอทาง ไกลเสมือนจริง” ออกแบบโดย Josh Guyot และ JoeBen Bevirt โดย ด็อคกิ้ง Galileo จะสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone 4/4S หรือ iPod Touch G4

จนกระทัง่ ผมไม่สบายและเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลจนหายเป็นปกติ จึงได้ตามบริษทั ประกันชีวติ มาจ่ายค่ารักษา ปรากฏว่าบริษทั เขา ไม่ได้ให้ความคุม้ ครองด้านสุขภาพ เขาคุม้ ครอง เฉพาะกรณีเสียชีวติ เท่านัน้ และบริษทั ยังแจ้งให้ ทราบว่า ผมเป็นโรคเบาหวาน ซึง่ ผมไม่เคยทราบ มาก่อนเลย โรคเบาหวาน ทราบกันทัว่ ไปว่า ไม่ สามารถรักษาได้ ซึง่ ผมก็ได้ไปปรึกษาแพทย์และ รักษาอยู่ 6 เดือน ปรากฏว่าน้�ำ ตาลในเลือดก็ยงั ไม่ลดลง ผมกลุม้ ใจมาก ไม่รว้ ู า่ จะรักษาให้หาย ได้อย่างไร ผมเป็นห่วงลูก ห่วงภรรยา จนกระทัง่ คุณรุง่ รัตน์ ชัยจิระธิกลุ ได้โทรมาหาผม ให้ผมไป ออกกำ�ลังกายดูบา้ ง ทำ�งานเท่าไหร่งานมันก็ไม่มี ทางหมดหรอก เอาใจใส่สภุ าพของตัวเองบ้าง ผม จึงไปวิง่ ออกกำ�ลังกาย ในช่วงแรก ๆ ก็ไปเดินอยู่

ที่จะทำ�ให้คุณเสมือนร่วมอยู่ใน เหตุการณ์ต่างๆ กับญาติสนิทมิตรสหาย หรือลูกน้องเจ้านายในที่ทำ�งาน โดยใช้ แอพฯ ทีทำ�งานร่วมกับกล้อง และไมค์

วันศุกร์เป็น วันเนา พริกจะแพง แร้งกาจะ เป็นโรค สัตว์ป่าจะเป็นอันตราย แม่หม้ายจะมี ลาภ ถ้าวันศุกร์เป็น วันเถลิงศก พ่อค้าคหบดี จะทำ�มาค้าขึ้น มีผลกำ�ไรมาก ๗. ถ้าวันเสาร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ โจร ผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง ถ้า วันเสาร์เป็น วันเนา ข้าวปลาจะแพง ข้าวจะ ได้น้อย ผลไม้จะแพง น้ำ�น้อย จะเกิดเพลิง กลางเมือง ขุนนางจะต้องโทษ ถ้าวันเสาร์เป็น วันเถลิงศก บรรดาทหารทั้งปวงจะมีชัยชนะ แก่ข้าศึกศัตรู หากจะดูจากประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๔๙ ข้างต้น เทียบกับคำ�ทำ�นายดังกล่าว ก็พอจะสรุปได้ว่า วันมหาสงกรานต์ ปีนี้ ตรง กับวันศุกร์ มีคำ�ทำ�นายว่า พืชพันธุ์ธัญญาหาร จะอุดมสมบูรณ์ ฝนจะชุก พายุพัดแรง ผู้คน จะเป็นโรคตาและเจ็บไข้กันมา (ธัญญาหาร คือ อาหารที่ได้จากเมล็ดพืช) ส่วน วันเนา ตรงกับวันเสาร์ ข้าวปลาจะแพง ข้าวจะ ได้น้อย ผลไม้จะแพง น้ำ�น้อย จะเกิดเพลิง กลางเมือง ขุนนางจะต้องโทษ และ วันเถลิง ศกตรงกับวันอาทิตย์ พระมหากษัตริย์จะมี พระบรมเดชานุภาพ ปราบศัตรูได้ทั่วทิศ และ การที่นางสงกรานต์ เสด็จยืน มาเหนือหลัง มหิสา (ควาย) จะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้ ส่วน ตำ�ราทางล้านนาทำ�นายว่าวันสังกรานต์ ล่อง(อ่านว่า สัง-ขาน-ล่อง)ตรงกับวันศุกร์ ฝนตกหัวปีดี กลางปีบ่มีหลาย เพลี้ย บุ้งจักกัด กินทำ�ร้ายข้าวนาพืชไร่ อันตรายจักเกิดมีแก่ สมณพราหมณ์ ปีนี้ผู้หญิงจักมีเคราะห์ สัตว์ น้ำ�จักแพง พืชผักจะถูก คำ�ทำ�นายโบราณ ข้างต้น เป็นเรื่องความเชื่อในสมัยก่อนซึ่งก็คง สอดคล้องกับสภาพสังคมสมัยนั้น แต่สำ�หรับ ปัจจุบันคนสมัยนี้จะเห็นด้วยหรือไม่ ก็คงขึ้น กับความคิด ความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่ ไม่ว่าจะเป็นคำ�ทำ�นายในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับ สงกรานต์หรือคำ�ทำ�นายดวงในปัจจุบัน ก็ล้วน เป็นการเตือนให้คนเราดำ�รงชีวิตด้วยความ ไม่ประมาท และให้รู้จักเตรียมรับสถานการณ์ ล่วงหน้าทั้งสิ้น ที่มา http://atcloud.com/ โดย.. ยศพัทธ์ ลาภาอุตร ประมาณ 6 เดือน วันละ 2 – 3 กิโลเมตร ตอน นัน้ ผมยังวิง่ ไม่ได้เพราะอ้วนมาก แต่มคี วามตัง้ ใจ แน่วแน่ทจ่ ี ะวิง่ ให้ได้ จึงได้เปลีย่ นไปทีส่ นามกีฬาจิระ นครหาดใหญ่ โดยตัง้ ใจว่าจะไปวิง่ ทุกวัน โดยใน วันแรกผมวิง่ ได้ประมาณ 200 เมตรก็เหนือ่ ยแทบ ขาดใจ แต่ผมก็วง่ ิ ติดต่อกันอีกหลายวัน ปรากฏว่า ผมมีอาการเจ็บทีห่ วั เข่า ผมจึงรีบไปพบหมอ หมอ ก็สง่ ั ให้ผมหยุดวิง่ แต่ผมก็ไปสนามกีฬาทุกวันโดยที่ ไม่ได้วง่ ิ แต่ไปเดินเล่น ๆ ไปเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ คุณ อุดม เรืองชัยปราการ เข้ามาทักทาย แล้วถามว่า ทำ�ไมจึงหยุดวิง่ ผมก็บอกว่าหมอสัง่ ห้าม คุณอุดม บอกผมว่าไม่ตอ้ งหยุดวิง่ หรอก และให้พยายาม ดืม่ นมทีม่ แี คลเซียมสูงมาก ๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไปบำ�รุง กระดูก ผมจึงได้วง่ ิ ต่อ โดยไม่ได้วง่ ิ เร็วเหมือนนัก วิง่ คนอืน่ ๆ ตอนแรกผมวิง่ วันละ 1 รอบสนาม กีฬา และเพิม่ เป็น 2 รอบ พอผ่านไป 6 เดือน ผม สามารถวิง่ ได้ 15 รอบต่อวัน 1 ปีตอ่ มาผมวิง่ ได้ วันละ 20 รอบ น้�ำ หนักผมลดลง 12 กิโลกรัม ผม ดีใจมาก จึงไปตรวจเลือดทีโ่ รงพยาบาล ปรากฏว่า โรคเบาหวานทีเ่ คยเป็น ตรวจยังไงก็ไม่พบอีกเลย ทุกวันนีผ้ มจะซ้อมวิง่ วันละ 15-16 กิโลเมตร จะ หยุดซ้อมวิง่ เฉพาะวันเสาร์และวันจันทร์ ส่วนวัน อาทิตย์ผมได้รบั อนุญาตจากครอบครัวให้เดินทาง ท่องเทีย่ วไปร่วมวิง่ ตามสนามต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ บางครัง้ ก็เลยออกไปถึงต่างประเทศ และสามารถ ลงวิง่ มาราธอนได้ดว้ ยเวลา 3.51 ชัว่ โมง เคยได้ ถ้วยรางวัลถึง 2 ใบ น้�ำ หนักตัวตอนนี้ 66 กิโลกรัม สูง 169 เซนติเมตร ทุกวันนีผ้ มมีความสุขกับวิง่ มาก ตอนนีก้ �ำ ลังฝึกให้ลกู ๆ ได้วง่ ิ ออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพตัง้ แต่เด็ก ๆ ดีกว่าไปมัว่ สุมกับพวกยาเสพ ติดครับ...”

บาท แต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ร่วมระดม ทุน คุณอาจจะได้เป็นเจ้าของ Galileo ในราคา 85 เหรียญฯ หรือประมาณ 2,600 บาทเท่านั้น ลองชมความ สามารถของ Galileo ในคลิปวิดีโอใน เว็บไซต์ี้ดูนะครับ รับรองว่า ได้เห็นแล้ว คุณจะต้องรู้สึกอยากได้ไว้ใช้บ้างอย่าง แน่นอน ที่มา : www.arip.co.th

และความสามารถในการทำ�งานของมัน และควบคุมมุมมองของกล้องผ่านทาง อย่างแน่นอน เน็ตได้จาก iPad, iPhone และ iPod Touch หรือเว็บบราวเซอร์ต้นทาง

ทำ�ให้เสมือนอยูร่ ว่ มประชุมในเหตุการณ์ โปรเจ็กต์ Galileo เปิดระดมทุนอยู่บน เว็บไซต์ Kickstarter โดยเป้าหมาย อยู่ที่ 100,000 เหรียญฯ (ประมาณ 3 ล้านบาท) นอกจากจะสามารถใช้ Galileo ในการประชุมร่วมกับเพื่อนๆ หรือ เจ้านายในที่ทำ�งานได้แล้ว สำ�หรับคุณ พ่อคุณแม่ยังสามารถใช้พูดคุย ตลอด จนติดตามดูแลเด็กๆ ที่บ้านได้อีกด้วย (ได้ในระดับหนึ่ง) หากระดมทุนสำ�เร็จ ราคาของ Galileo จะอยู่ที่ประมาณ 129.95 เหรียญฯ หรือประมาณ 4,000


หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน เมษายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th ศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2

สำ�นักงานเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาอุดรธานี เขต 1

โดย... ธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม (การ์เด้น) เข้าสูห่ น้าร้อน แบบเต็มตัว ในเดือนมีนาคม กับ อุณหภูมทิ ส่ ี งู ขึน้ บางที่ สูงถึง 40 องศา ซึง่ ก็คาด การณ์ไว้วา่ ปีหนีจ้ ะร้อนกว่าทุกๆ ปี แถมมีพายุฤดู ร้อน ฝนฟ้าคะนองลมกรรโชก บางทีอ่ าจจะมีฟา้ ผ่า ด้วย ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย จังหวัดขอนแก่น ในกีฬาประเภทเรือใบ โดยได้มา ทัง้ หมด 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง โดย เหรียญทองประเภทออฟติมดิ ชายได้จากเด็กชาย ศราวุธ เพชรศิริ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และเหรียญแดงประเภทออฟติมดิ ชาย ได้จาก เด็กชายอภิวฒ ั น์ ศรีงาม นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 ส่วนคะแนนรวมได้เป็นอันดับที่ 1 **** ทิง้ ท้าย เข้าสูเ่ ดือนเมษายน และใกล้วนั สงกรานต์ ปีใหม่ของไทยเรา ซึงเป็นวันสำ�คัญ โดย มีการสรงน้�ำ พระ รดน้�ำ ดำ�หัวขอพรจากผูใ้ หญ่ท่ี เราเคารพนับถือ และเป็นวันครอบครัว เพราะเป็น วันหยุดต่อเนือ่ งทีย่ าวนานไม่แพ้ วันขึน้ ปีใหม่

สำ � นั ก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และยังมีอกี หลาย ๆ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานะครับ หนองคาย เขต 1 ทีแ่ จ้งความจำ�นงทีจ่ ะเข้ามาศึกษาดูงาน ด้วย เป็นสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายอดเยีย่ ม ด้าน บริหารจัดการ รางวัล OBEC AWARDS 2554 ครับท่าน

*** ในช่วงนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทุกโรงได้ปดิ เทอม ไปแล้ว ตัง้ แต่ วันที่ 15 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง มีนาคม ซึง่ คาดว่าน่าจะเป็นเขตเดียวทีท่ �ำ การปิด เขต 1 เทอมก่อนเขตอืน่ แต่เราก็เปิดเทอมก่อนเขตอืน่ เช่น กัน*** *** ในช่วงเดือนมีนาคม มีหลาย ๆสำ�นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษา มาศึกษาดูงาน ที่ สำ�นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ไม่ ว่าจะเป็น สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม

ความต้องการการพักผ่อน

ม้าศึกที่พาแม่ทัพนายกองกรำ�ศึก ติดต่อเป็นเวลาหลายวันเสร็จแล้วก็ตอ้ งได้นอน ใต้รม่ เงาแมกไม้ทเ่ ี ย็นสบายกลางป่าเพือ่ ได้ผอ่ น คลายให้กลับมามีเรี่ยวแรงไปออกรบอีกครั้ง ควายทีไ่ ถนาก็ตอ้ งได้นอนเล่นในหนองน้�ำ เพือ่ เอาเห็บมัดแมลงออกจากผิวหนัง วัวทีเ่ ทียม เกวียนบรรทุกข้าวขึน้ ลานแล้วก็ตอ้ งได้แทะเล็ม หญ้าอ่อนๆ เพือ่ ให้รว้ ู า่ โลกนีย้ งั มีความสดใสน่า ดำ�เนินชีวติ ต่อไป รถยนต์ทว่ี ง่ิ บนถนนติดต่อกัน หลายชัว่ โมงก็ตอ้ งพักเพือ่ ให้คลายร้อนลงบ้าง และถึงเวลาก็เปลีย่ นสารหล่อลืน่ เครือ่ งจักร ต่าง ๆ ทีท่ �ำ งานหนักก็ตอ้ งหยุดซ่อมบำ�รุงตาม ระยะเวลา แล้วมนุษย์ตาดำ�ๆ อย่างเราล่ะ

แน่นอนอยูแ่ ล้วครับสัตว์ทม่ี เี รีย่ วแรงมากมายก็ ต้องพักผ่อน เครือ่ งจักรเครือ่ งยนต์ทท่ี �ำ ด้วยโลหะ นานาชนิดแข็งแกร่งเพียงไรใช้งานแล้วก็ตอ้ ง พัก มนุษย์ทไ่ ี ด้ชอ่ ื ว่าเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ อ่ นแอทีส่ ดุ ในโลกจะขาดไปเสียซึง่ การพักผ่อนได้อย่างไร การพักผ่อนของมนุษย์กแ็ ล้วแต่ใครจะชอบ อย่างไร ขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานทางจิตใจของแต่ละคน บางคนก็เริม่ จากการเลิกงานมาแต่หวั ค่�ำ อาบ น้�ำ เปลีย่ นเสือ้ ผ้า และนัง่ อยูเ่ งียบๆ มองนกมอง ไม้ครูใ่ หญ่ๆกินอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เข้านอน เพราะแบกปูนมาทัง้ วัน บางคนรดน้�ำ ต้นไม้ ในกระถางทีป่ ลูกไว้ให้ชมุ่ ฉ่�ำ เพลิดเพลินกับการ มองสีเขียวของใบไม้ บางคนจับหนังสือพิมพ์ นัง่ ไขว่หา้ งอ่านอย่างจดจ่อ บางคนก็เล่นกีฬา ฟังเพลง เล่นดนตรี ดูทวี ี อ่านหนังสือ ทีว่ า่ มานีเ้ ป็นการพักผ่อนแบบใช้งบประมาณน้อย ในแต่ละครัง้ หรือแทบไม่ได้ใช้งบประมาณเลย แต่ลองมาดูการพักผ่อนอีกแบบหนึง่ กล่าวคือ หลังเลิกงานต้องแวะชมของสวยงามที่เป็น อันพาลให้เสียเงินอยูบ่ อ่ ยๆ นัดเพือ่ นอยูบ่ า้ น นัน้ บ้านนีเ้ พือ่ รับประทานอาหารเย็นกันแล้ว

ด้วยความปรารถนาดีจาก .... ธิตนิ นั ท์ ธีรฐิตธิ รรม ( การ์เด้นท์)

***เสร็จสิน้ ไปแล้วครับ กีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 40 ขอนแก่นเกมส์ ทีจ่ งั ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ โดย ในครัง้ นี้ นักเรียนจากโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำ�โดย นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน โดยเป็นตัวแทน

โดย.. พงษ์ศกั ดิ์ แสงอินต๊ะ

ในนามสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต้องขอแสดงความยินดีกบั โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาทีไ่ ด้สร้างชือ่ เสียงให้แก่ จังหวัดขอนแก่น และ สพป.ขอนแก่น เขต 5 มา ณ โอกาสนีค้ รับ ให้นำ�กลับมาตรวจเช็คสภาพว่ายังอยู่ดี หรือไม่ และเมื่อใช้งานครบ ๓ ปี ก็จะ ให้เป็นสมบัติส่วนตัวของเด็กไปเลย เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่ถึง ๓,๐๐๐ บาท อีกทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็น วัสดุ ใช้งานเพียง ๓ ปี ก็คงเสื่อมสภาพไป ตามการใช้งานแล้ว - การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษา อาเซียน ศธ.จะจัดหาครูสอนภาษาเหล่านี้ไป ยังโรงเรียนต่างๆ และจะส่งเสริมให้โรงเรียน ได้มีความร่วมมือในลักษณะโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องกับต่างประเทศ โดยได้มอบ หมายให้ สพฐ.ตั้งงบประมาณสำ�หรับใช้ เป็นเงินเดือนครูสอนภาษาที่โรงเรียนจัดหา มา ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน เนื่องจากบางโรงเรียนได้จัดหาครูสอนภาษา แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอสำ�หรับจ่ายเงิน เดือนครู เช่น โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดหาครูภาษา อังกฤษมาสอนถึง ๔๓ คน แต่มีงบประมาณ

ก็อยากฝากเตือนเกีย่ วการเล่นสาดน้�ำ ปะแป้ง กันสักนิดนะครับ ว่าเล่นได้แต่กข็ อให้อยูใ่ นกรอบ ประเพณี เพราะปัจจุบนั นีก้ ฎหมายได้เอาผิดแก่ผู้ ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล นัน่ ก็คอื การละลาบละล้วง คนอืน่ โดยทีเ่ ขาไม่อนุญาต มีความผิดข้อหา อนาจารลวนลามนะครับ และทีส่ �ำ คัญ เมาอย่าขับ นะครับ

ขอฝากให้พี่น้องครูช่วยตรวจสอบด้วย ช่วย กันตรวจสอบระบบที่อยู่ในความมืด ขออย่า ได้เกรงกลัวต่อความมืด หรือเข้าไปเกี่ยวข้อง อย่างเด็ดขาด เพราะหากทำ�ผิดแล้วครั้งหนึ่ง ก็จะถูกครอบงำ�ให้ทำ�ผิดไปเรื่อยๆ อย่างไร ก็ตาม รมว.ศธ.จะไม่ตรวจสอบย้อนหลัง แต่ ในอนาคตขอให้ไม่ร่วมทำ�สิ่งเหล่านี้ เพื่อกอบ มีประเด็นต่างๆ สรุปดังนี้ คอมพิวเตอร์ กู้ชื่อเสียงของครูอาจารย์ให้กลับมามีเกียรติ แท็บเล็ต เป็นครูคนใหม่ของนักเรียนที่พร้อม มีศักดิ์ศรีในสังคมอีกครั้ง - โรงเรียนขนาด จะสอนได้ในทุกเวลาและทุกวิชาที่ต้องการ เล็ก ต้องการให้ควบรวมโรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งในอนาคต ศธ.จะปรับปรุงให้นักเรียน ๓-๔ โรงเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อให้การจัดการ สามารถข้ามไปเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนที่ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สูงขึ้นได้ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่อง เดิมมีชั้น ป.๑ จำ�นวน ๔ ห้องเรียน ก็ควบ มือที่มีความทันสมัยและเป็นการลดการใช้ รวมเป็นห้องเดียว จำ�นวนครูก็จะเพิ่มขึ้น กระดาษ ซึ่งการจัดหาคอมพิวเตอร์แทบเล็ สามารถสอนนักเรียนได้ทั่วถึง ซึ่ง ศธ.ยินดีที่ ตนั้น ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ จะให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ และการสื่อสาร (ICT) กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ คะแนนมากกว่าผู้ที่มีอายุการทำ�งานน้อย สำ�หรับการจัดหารถโรงเรียนเพื่อรับส่งครู ส่วน ศธ.จะจัดหาเนื้อหาหลักสูตรที่จะ สำ�หรับการปรับขั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อน โดยให้โรงเรียนไปเลือกซื้อเอง สำ�หรับน้ำ�มัน ใส่ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและแจกไปยัง ตำ�แหน่ง ถ้าโรงเรียนหรือครูคนใดสามารถ รถให้ขอความสนับสนุนจากองค์การบริหาร โรงเรียน ซึ่ง ศธ.มีแนวคิดว่าจะจัดหามา ทำ�ให้เด็กมีผลการเรียนจากคอมพิวเตอร์ ส่วนตำ�บล หรือจะจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์ เพิ่มให้กับนักเรียนชั้น ม.๑ ด้วย ขณะนี้อยู่ แท็บเล็ตได้คะแนนสูงขึ้น มีผลการเรียนดี แท็บเล็ตเพิ่มเติมก็ได้ โดย ศธ.จะจัดตั้งงบ ระหว่างการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม โดย ขึ้น มีผลการทดสอบ O-Net สูงขึ้น ก็จะมี ประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ ศธ.จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถจัดหา ผลกับการประเมินคะแนนตั้งแต่ระดับเขต สอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมเข้า หรือจัดซื้อแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ต่างๆ ที่ พื้นที่การศึกษาไปจนถึงโรงเรียนและครู ใน ด้วยกัน - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้ จะโหลดเข้าไปในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพิ่ม การเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง และขึ้นเงิน ได้ขยายเวลารับสมัครไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม เติมได้ นอกเหนือจากหลักสูตรที่ สพฐ.ได้จัด เดือนในทุกระดับ - การจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ ๒๕๕๕ ซึ่งในส่วนของ ศธ.ได้มอบหมายให้ ทำ�ไปแล้ว เพราะในเรื่องของการเรียนรู้ไม่ ดำ�เนินการอย่างโปร่งใส ให้มีการตั้งบุคคล กศน.ดำ�เนินการรับสมัครสตรีในทุกอำ�เภอ อยากให้เป็นการบังคับ หลักสูตรหลักที่ สพฐ. ไม่เพียงพอจึงต้องขอรับบริจาค ภายนอกที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นเป็นกรรมการ ซึ่งมีผู้สมัครจำ�นวน ๔.๒ ล้านคนแล้ว ทำ�ให้ จัดให้อาจจะไม่ดีพอ รวมทั้งแอพพลิเคชั่นที่ ฉะนั้นโรงเรียนใดต้องการความช่วยเหลือ จัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับของ โดยใช้วิธี ศธ.ได้รับคำ�ชื่นชมสำ�หรับขั้นตอนการรับ ส่วนกลางใส่ไปให้อาจจะสู้แอพพลิเคชั่น ในส่วนนี้ก็ให้ขอมาที่ สพฐ.ได้เลย สำ�หรับใบ การกระจายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง สมัคร ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาท ใหม่ๆ ไม่ได้ โดยโรงเรียนจะจัดซื้อเองและ ประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างประเทศ จะ ไปสู่ระดับล่างมากที่สุด และให้โรงเรียนจัด สตรีเพื่อต้องการสื่อให้เข้าใจ ให้ความรู้และ ตั้งงบประมาณก็ได้ ให้มีการผ่อนปรน ยืดหยุ่นกฎระเบียบการ ซื้อเอง ไม่ต้องการให้ ศธ.สั่งซื้อรวมและ เกิดความตื่นตัวในกลุ่มสตรีทั่วประเทศ โดย ขณะเดียวกัน ศธ.จะประสานให้ทาง สอบใบประกอบวิชาชีพไว้ก่อน เพื่อ ศธ.จะ นำ�ไปแจก และเชื่อว่าผู้อำ�นวยการในทุก ให้ทั้งสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินอัตราดอกเบี้ย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ ได้เร่งยกระดับภาษาของนักเรียนในการเข้าสู่ จังหวัดต้องการให้ความร่วมมือ ศธ.ต้องการ ต่ำ� และให้เงินเพื่อแก้ปัญหาสตรีถูกข่มเหง เทคโนโลยี (สสวท.) นำ�แอพพลิเคชั่นความรู้ ประชาคมอาเซียนต่อไป - การสอบครูผู้ช่วย แก้ไขปัญหาคอรัปชันและการรีดเลือดกับ รังแก จึงขอเชิญชวนให้ครูสตรีจากทุกสังกัด ต่างๆ มาไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเปิดให้โรงเรียน การเข้าสู่ตำ�แหน่งผู้บริหาร ซึ่งเดิมการแต่ง ครู การที่จะแก้ไขได้นั้น “ผู้นำ�ต้องไม่โกง หรือนักเรียนหญิงที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มาลง สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เอง ขอให้แต่ละ ตั้ง เลื่อนตำ�แหน่ง เป็นระบบคุณธรรมที่ดี กระบวนการต้องมีความโปร่งใส มีการ ทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อพัฒนา โรงเรียนแข่งกันหาแอพพลิเคชั่นดีๆ มาส แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมี แข่งขัน และสามารถตรวจสอบได้” สตรีให้มีบทบาทที่ดียิ่งขึ้นในสังคมไทยต่อไป. ร้างความรู้ให้กับเด็ก ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะให้ การกระจายอำ�นาจไปยังส่วนต่างๆ ทำ�ให้ผู้มี ดังนั้นการตั้งกรรมการซึ่งเป็นบุคคล ---------------------นักเรียน ป.๑ ยืมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไป อำ�นาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบสัมภาษณ์ ภายนอกที่เป็นที่ยอมรับในสังคม ก็เพื่อ ใช้เรียนเป็นเวลา ๑ ปี โดยสามารถนำ�กลับ การแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเรียกร้องเงินในทุก ป้องกันไม่ให้มีใครสามารถสั่งซื้อของได้ ที่มา – ข่าวสำ�นักงานรัฐมนตรี ทีมข่าว ไปใช้ที่บ้านได้ เพื่อช่วยฝึกให้เด็กรักและ ระดับและทุกคน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำ�ให้ สำ�หรับข้อกังวลว่าหากกระจายลงไปใน การศึกษา สมว่า ครูนวลจันทร์ วันเนาว์ หวงแหนของ เมื่อครบกำ�หนดทุกปีก็ ระบบการศึกษาย่ำ�แย่ จึงต้องการเปลี่ยน ระดับพื้นที่ก็เท่ากับการกระจายคอรัปชันนั้น

ตบท้ายด้วยเครือ่ งดืม่ และสูด ควันพิษเข้า ปอดหรือเชียร์ทมี ฟุตบอลทีต่ นเองคลัง่ ไคล้ไหลหลง ไปทีไ่ หนก็ได้ทไ่ี ม่ใช่บา้ นฉันมันจึง จะเรียกได้วา่ ได้การพักผ่อน พอ ชีวิตก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกล ทีมข่าว ตกค่�ำ มาตาสว่างต้องการชมแสงสีจงึ จะนอน หลับได้ มีนดั สำ�คัญเพือ่ ดูไก่ทข่ี น้ึ ชือ่ ว่าไม่เคยแพ้ การศึกษาขอนำ�เสนอ รมว.ศธ. ประชุม ใครในปฐพี ฯลฯ ทางไกลกับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา โดย

แท้จริงแล้วการพักผ่อนคือการ “หยุด” หยุด การคิดชัว่ ครู่ หยุดการปรารถนาชัว่ คราว หยุดจดจ่อเอาจริงเอาจังในเรือ่ งทีเ่ กินความ จำ�เป็น หยุดการซักไซ้ไล่เ่ รียงเสีย่ งทาย หยุด กระวนกระวายในความอยากได้ อยากเป็น อยากมี อยากดี อยากเด่น อยากเหมือน อยาก ต่าง นอกเหนือจากทีเ่ ป็นตนเองในนาทีน้ี ปล่อยใจให้วา่ งเปล่าบ้างในแต่ละวัน แล้วการ พักผ่อนของท่านละครับเป็นอย่างไร..

7

ระบบการสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบครู ผู้ช่วย การเข้าสู่ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ รองผู้ อำ�นวยการ ขอให้วัดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีการสอบบางส่วนและให้นำ�คะแนนความ ดีที่สามารถคำ�นวณเองได้มาใช้ เช่น เป็น รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ ชาติ ได้คะแนน ๑๐ คะแนน รองผู้อำ�นวย การโรงเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัดได้ ๖ คะแนน ผู้ที่มีอายุการทำ�งานมากกว่าก็จะได้


8

หนังสือพิมพ์วิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน เมษายน 2555 สพป.ขอนแก่น เขต 5 http://www.kkn5.go.th

มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย

โครงการ พีส่ อนน้องช่วงปิดเทอม

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำ�ยาง ในตำ�บลซำ�ยาง ได้แก่ โรงเรียนหนองกระบือ วิทยาคม โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง โรงเรียนบ้านซำ�ยาง สนามสอบตำ�บลซำ�ยาง สอบ N-T ป.3 และ จัดสอบสนามตำ�บล ซำ�ยางนายอุไร ลาสอน ผู้อำ�นวยการโรงเรียน บ้านสารจอดร่องกลอง และตัวแทนเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น 5 ร่วมตรวจ เยี่ยมสนามสอบ ได้รับการต้อนรับจากคณะ ครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านซำ�ยาง คณะกรรมการ คุมสอบ นักเรียนเข้าสอบพร้อมกันตามวันเวลา กำ�หนด ทั้งภาคความรู้ การสอบข้อเขียน ข้อปฏิบัติ คณะกรรมการได้ดำ�เนินการสอบ อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบทุกประการ ได้รับ ความร่วมมือจากคณะกรรมการดำ�เนินการสอบ ด้วยดี ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ นายเฉลียว ยศอ่อน รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธ านเปิด งานมอบ แบบ ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่เรียนจบขั้น ป6 และ ชั้น ม3 เน้นคุณสมบัติผู้เรียน การเตรียมตัวสู่สมาคม อาเชี่ยน การเรียนต่อ การปฏิบัติตนต่อครอบครัวทั้งสอง โรงเรียน แบบ ปพ.1 ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ ตลอดช่วงชั้น ใช้เป็นหลักฐาน ทางการศึกษาของ ผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น โรงเรียนจะออก เอกสาร ปพ.1 ให้เมื่อนักเรียนสำ�เร็จการศึกษาแต่ละช่วง ชั้น โดย นายประดิษฐ์ แพงไทย ผู้อำ�นวยการโรงเรียน ภูห่านศึกษาและ ดร.สายสมร ศักดิ์คำ�ดวง ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนบ้านสันติสุข, ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำ� ยาง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกัน จัดกิจกรรม

สีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นความ ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม สำ�คัญของโครงการ จึงได้จดั งบประมาณ สนับสนุนให้นกั เรียน นักศึกษา มีงานทำ�มี จำ�นวน 100,000 บาท เพือ่ ดำ�เนินโครงการ รายได้ในช่วงปิดภาคเรียน ซึง่ เป็นการพัฒนา ซึง่ ปีนเ้ี ป็นปีท่ี 3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริม ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสูค่ วาม สร้างให้นกั เรียนมีทกั ษะการเรียนรูอ้ ย่างต่อ ยัง่ ยืนในการประกอบอาชีพในอนาคตและ เนือ่ ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ลด เกิดเจตคติทด่ี ตี อ่ การทำ�งาน โดยใช้เวลาว่าง ภาระของครอบครัว ห่างไกลจากอบายมุข ในช่วงปิดเทอม ได้มาสอนน้องทีอ่ ยูใ่ นตำ�บล และสิง่ เสพติด และเพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษา เดียวกัน นายวิชยั นนท์ธนากร ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นครูพเ่ี ลีย้ งได้มรี ายได้ในช่วงปิด นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลศรีสขุ อำ�เภอ ภาคเรียน โครงการนีม้ นี กั เรียนระดับชัน้ ป.

1 – 6 เข้าร่วมเสริมทักษะการเรียนรูจ้ �ำ นวน 95 คน ครูพเ่ี ลีย้ งจำ�นวน 7 คน โครงการ ดังกล่าวได้สง่ ผลให้นกั เรียนได้เตรียมความ พร้อมก่อนเปิดเทอมให้สามารถพัฒนาการ เรียนรูไ้ ด้อย่างมีคณ ุ ภาพ ได้พฒ ั นา กระบวนการกลุม่ เกิดความรักสามัคคี ระหว่างเด็กตามหมูบ่ า้ น ลดการทะเลาะ วิวาท ส่งผลถึงการเป็นพลเมืองดีของชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน ตาม ลำ�ดับ

ศูนย์เครือข่าย วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ จัดกิจกรรม English Camp For Asean เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป.ขก.5 มี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 14 โรงเรียนใน ศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 229 คน ใน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายบุญเยี่ยม ลีลาคณะผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือ ข่ายโรงเรียนวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับ

สพป.ขอนแก่นเขต5ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในเดือนมีนาคม2555ได้แก่ สพป.ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2, สพป.หนองคาย เขต 1, สพป.พัทลุง เขต1 และ สพป.อุดรธานี เขต 1

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย รองผูอ้ �ำ นวยการฯ และเจ้าหน้าที่ สพป. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย รองผูอ้ �ำ นวยการฯ และเจ้าหน้าทีบ่ คุ ลากร ขอนแก่น เขต 5 ให้การต้อนรับ นายบุญรัตน์ แก้วลำ�หัด รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในโอกาสนำ�คณะ ในสังกัด ให้การต้อนรับ ว่าทีร่ อ้ ยตรีธนุ วงศ์จนิ ดา ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2 ในโอกาสทีน่ �ำ เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายจตุรมิตร อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการ ณ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และบุคลากร สพป.ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2 เยีย่ มชมและศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5... ขอนแก่น เขต 5

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย รองผูอ้ �ำ นวยการฯ และบุคลากร สพป. ขอนแก่น เขต 5 ให้การต้อนรับ นายวีระ ทะคะทิน รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในโอกาสนำ�คณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายอดเยีย่ มด้านบริหารจัดการ รางวัล OBEC AWARDS ประจำ�ปี 2554

หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน จำ�หน่ายหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด

271 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทร 043-291-366

สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำ�คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำ�นวน 20 คน มาศึกษาดูงานด้าน การบริหารจัดการสำ�นักงาน ณ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยมีนายยงยุทธ พรหมแก้ว ,นายประวิช ยะรินทร์ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นผูน้ �ำ ในการต้อนรับและนำ�เสนอข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการสำ�นักงานให้กบั คณะศึกษาดูงาน ซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างดียง่ิ

หจก. เซฟ-ที-คัท ขอนแก่น

จำ�หน่าย เครื่องตัดไฟ เซฟ-ที-คัท, เครื่องกรองนำ�้, เครื่องดับเพลิง บริหารงานโดย

สุทิพย์ ผาลา

33/51 หมู่ 15 ถนนเหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-324823 แฟกซ์ 043-915958 http://www.seft-t-cut khonkaen.com

เมษายน 2555  
เมษายน 2555  

หนังสือพิมพ์ครูขอนแก่น5 นิวส์ ฉบับเดือนเมษายน 2555

Advertisement