Page 1


มอบแด่.. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. ..............................................................................................................


วันหยุดราชการและ วันหยุดธนาคาร ประจำ�ปี พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2555 วันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ 2 มกราคม 2555 วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่ วันพุธ 7 มีนาคม 2555 วันมาฆบูชา วันศุกร์ 6 เมษายน 2555 วันจักรี วันศุกร์ 13 เมษายน 2555 วันสงกรานต์ วันเสาร์ 14 เมษายน 2555 วันสงกรานต์ วันอาทิตย์ 15 เมษายน 2555 วันสงกรานต์ วันจันทร์ 16 เมษายน 2555 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ วันอังคาร 17 เมษายน 2555 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ วันอังคาร 1 พฤษภาคม 2555 วันแรงงาน วันเสาร์ 5 พฤษภาคม 2555 วันฉัตรมงคล วันจันทร์ 7 พฤษภาคม 2555 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล วันพุธ 9 พฤษภาคม 2555 วันพืชมงคล วันจันทร์ 4 มิถุนายน 2555 วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2555 วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร) วันพฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2555 วันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ 3 สิงหาคม 2555 วันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2555 วันแม่ วันจันทร์ 13 สิงหาคม 2555 วันหยุดชดเชย วันแม่ วันอังคาร 23 ตุลาคม 2555 วันปิยมหาราช วันพุธ 5 ธันวาคม 2555 วันพ่อ วันจันทร์ 10 ธันวาคม 2555 วันรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ 31 ธันวาคม 2555 วันสิ้นปี

ราชการ วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด - วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด

ธนาคาร วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด


บันทึกส่วนตัว / Personal Data ชื่อ – สกุล : Name ………………………………………..……………………………….......... อีเมล์ : E-mail address………………………………………..…………………………..... ที่อยู่ : Address…………………………………………………..…………………………..................................................................................................................................... โทรศัพท์ : Tel …………………………....................................................................... โทรสาร : Fax……………................................................…………………………....... สำ�นักงานเลขที่ : Business Address………………………………………………………………………............................................................................................................. โทรศัพท์ : Tel …………………………....................................................................... โทรสาร : Fax………………………………………....................................................... บัตรประชาชนเลขที่ : ……………………………………................................................ วันหมดอายุ……………………………………….......................................................... บัตรข้าราชการเลขที่ : ..........................................................................................วันหมดอายุ .................................................................................................... หนังสือเดินทางเลขที่……………………………………….............................................. วันหมดอายุ………………………………………........................................................... ใบขับขี่เลขที่………………………………………………................................................... วันหมดอายุ………………………………………........................................................... สามี – ภรรยา………………………………………..…………………………………….......…..... โทรศัพท์ .......................................................................................................... เพื่อนที่ติดต่อสะดวก………………………………………..……………………………………….. โทรศัพท์ .......................................................................................................... ธนาคาร : Bank Accounts ธนาคาร……………..............................................................………………….............. บัญชีเลขที่…………………………............................................................................ ธนาคาร…………............................................................……………………................ บัญชีเลขที่…………………………............................................................................ ธนาคาร…............................................................................…………………………… บัญชีเลขที่………………………..........................................................................….. บัตรเครดิต……..........................................................................……………………… หมายเลข……..........................................................................…………………….. บัตรเครดิต…..........................................................................…………………………. หมายเลข…………..........................................................................……………….. สุขภาพ : Health Accounts โรงพยาบาล.......................................................................................................... แพทย์ประจำ�ตัว…………………………………......................................................... คลินิกพิเศษ………………........................................................……………………......… แพทย์ประจำ�ตัว………………………….................................................................. กลุ่มเลือด……………........................................................…………………………………. แพ้ยา………………………..................................................................................... การประกัน : Insurance Record กรมธรรม์ประกันชีวิต………………………………………............................................... เบี้ยประกันจำ�นวน…………………………………...................................................... เลขที่กรมธรรม์………...............................………………………………........................ . วันครบกำ�หนด…………………………………........................................................... กรมธรรม์ประกันรถยนต์……………………………………….......................................... เบี้ยประกันจำ�นวน…………………………………..................................................... เลขที่กรมธรรม์………………………………………......................................................... วันครบกำ�หนด…………………………………........................................................... กรมธรรม์อัคคีภัย………………………………………...................................................... เบี้ยประกันจำ�นวน…………………………………..................................................... เลขที่กรมธรรม์………..........................................………………………………............... วันครบกำ�หนด…………………………………........................................................... บันทึก : Note …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................


“...เจตนาของการศึกษานั้น กล่าวโดยสรุป ก็คือ การวางรากฐาน ที่ดี ถูกต้องในตัวบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ทั้งปวง สำ�คัญที่สุด คือรากฐานด้านความรู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักคิดตัดสินใจตามทางที่ถูก ที่เป็น ธรรม ที่สร้างสรรค์ ผู้จัดการศึกษาต้องดำ�เนินงานให้ได้ประโยชน์พร้อมดังนี้ จึงจะเรียกได้ว่าปฏิบัติการถูกต้องครบถ้วน เป็นนักการศึกษาแท้...” ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูใหญ่โรงเรียนและนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘


ผู้บริหารระดับสูง

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เชต 5 attaponkkn5@gmail.com

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำ�ฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน


รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายยงยุทธ พรหมแก้ว โทรศัพท์ 08-8376-8818 yutpro_pk@yahoo.com

นายชัชวัตน์ มูลเจริญพร โทรศัพท์ 08-1487-5196

cahchawat_2011@hotmail.com

นายสุนทร เจนเอี่ยมวิทย์ โทรศัพท์ 08-6225-5845

suntorn7031@hotmail.com

นายประวิช ยะรินทร์ นายสุขสันต์ คุ้มบัว โทรศัพท์ 08-9279-5370 โทรศัพท์ 08-0744-6963 rongwit@hotmail.co.th suksun28@hotmail.com

นายกิตติภพ เหลาไชย โทรศัพท์ 08-1261-9065 kittipop.lchai@gmail.com

นายเฉลียว ยศอ่อน โทรศัพท์ 08-1799-9829 Lio97_y@hotmail.com


คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ประธานกรรมการ โทรศัพท์ 08-3149-9122

นายธงชัย สุขสม ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-1717-7659

ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขก. 5 กรรมการและเลขานุการ โทรศัพท์ 08-1906-1824

นายทองใส ทาเชาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-1261-6205

นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-3677-5989

นายโกมล สำ�แดง ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-1964-3832

นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-5743-1511

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-1717-7655

นายสมหวัง พรมโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-1601-3059

นายเฉลิม นาใจคง นายพันนุชิต สุภัคดี ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน โทรศัพท์ 08-9569-5026 โทรศัพท์ 08-1906-1824

นายภาณุวัฒน์ แหวงจันทึก ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โทรศัพท์ 08-2835-1563

นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบ วิชาชีพครู โทรศัพท์ 08-4428-2037

นายพจน์ ปุรัมพกา ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบ วิชาชีพผู้บริหาร โทรศัพท์ 08-1873-8521

นายสัมฤทธิ์ ศรีหลง นายอนุวรรตน์ อินทร์นารมณ์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง ผู้แทนครูโรงเรียนเอกชน และครู โทรศัพท์ 08-0177-2025 โทรศัพท์ 08-064-8368

นายวิญา วงศ์ลิขิตปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-9710-7241


คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอุดม แพงสร้อย ประธาน

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขก. 5 โทรศัพท์ 08-1954-3993 อนุกรรมการและเลขานุการ โทรศัพท์ 08-1906-1824

นางภัคชุดา นันทิยเภรี ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-1708-2701

ดร.สุคนธ์ แพ่งศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์ 08-1471-1860

นายกิตติภูมิ ดีนาง ผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์ 08-6861-6033

นายลือชัย ทองผา ผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษา

โทรศัพท์ 08-9714-5540

นายมงคล บู่แก้ว ผู้แทนข้าราชการครู สายผู้สอน

โทรศัพท์ 08-1975-6603

นายรังสฤษฎิ์ ทวยภา นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนคุรุสภา โทรศัพท์ 08-1975-0550 ทางการศึกษา โทรศัพท์ 08-0401-7667

นายโอภาส วัยวัฒน์ ผู้แทน ก.ค.ศ. โทรศัพท์ 08-1662-3926


คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง

ผู้อำ�นวยการ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ

โทรศัพท์ 08-1545-3802

นายอนุชิต วอหา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของรัฐ

โทรศัพท์ 08-4743-6035

นายเสถียร แก้วส่องใส ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-1047-6081

ดร.สายสมร ศักดิ์คำ�ดวง ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-9940-5555

นายกิตติพงษ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายสมแพน จำ�ปาหวาย นายพินิต แสงสุข ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นพื้นฐานของเอกชน โทรศัพท์ 08-6632-7779 โทรศัพท์ 08-1601-0411 โทรศัพท์ 08-9841-1905

นางนงเยาว์ ประสมเพชร กรรมการและเลขานุการ โทรศัพท์ 08-1708-5394

นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 08-9863-4589


คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง

ผู้อำ�นวยการ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ

โทรศัพท์ 08-1545-3802

นายวิชัย อ่อนเบ้า

ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

โทรศัพท์ 08-1975-0550

นายกิตติพงษ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายประกอบ เกิดนิล ผู้แทนสังกัด สช. ผู้แทนสังกัดอาชีวศึกษา โทรศัพท์ 08-1601-0411 โทรศัพท์ 08-1856-3079

นายเข็มเพชร กุลน้อย นายสีลา ภูคลัง ผู้แทนสังกัดอื่น (สพม. เขต 25) ผู้แทนผุู้ประกอบวิชาชีพครู โทรศัพท์ 08-1601-0411 ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 08-9940-0285

นางนภาพร ชาธรรมา ผู้แทนครูระดับประถม ศึกษา โทรศัพท์ 08-6862-4329

นางปิยะนุช ยศอ่อน เลขานุการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา โทรศัพท์ 08-7236-2292

นายวัฒนา สมหวัง ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 08-6224-5268

นายสุพรรณ วอศิริ นายเหมชาติ คำ�หาญพล ผู้แทนบุคลากรอื่นทางการศึกษา ตัวแทนสังกัดอื่น โทรศัพท์ 08-1601-3418 โทรศัพท์ 08-6859-0052

นายประสิทธิ์ เนื่องจันทึก ผู้แทนสังกัด กศน. โทรศัพท์ 08-9944-4252

นายประหยัด กองหาโคตร ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 08-7216-9600

นายสุเทพ พงษ์ใหม่ ผู้แทนสังกัด อปท. โทรศัพท์ 08-1662-1140


ข้อมูลทั่วไปของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่ที่อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กำ�หนดโครงสร้างการบริหารจัดการในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 7 กลุ่ม 1 หน่วย และ 1 ศูนย์ คือ กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วย ตรวจสอบภายใน ศูนย์ ICTและประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ ประชากรในวัยเรียนของพื้นที่บริการ 7 อำ�เภอ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,095 ตารางกิโลเมตร จำ�แนกตามขนาดพื้นที่ เป็นรายอำ�เภอ ดังนี้ อำ�เภอชุมแพ ขนาดพื้นที่ 510 ตารางกิโลเมตร อำ�เภอภูผาม่าน ขนาดพื้นที่ 284 ตารางกิโลเมตร อำ�เภอภูเวียง ขนาดพื้นที่ 621 ตารางกิโลเมตร อำ�เภอเวียงเก่า ขนาดพื้นที่ 286 ตารางกิโลเมตร อำ�เภอหนองเรือ ขนาดพื้นที่ 673 ตารางกิโลเมตร อำ�เภอสีชมพู ขนาดพื้นที่ 529 ตารางกิโลเมตร อำ�เภอหนองนาคำ� ขนาดพื้นที่ 192 ตารางกิโลเมตร


อาณาเขต ทิศเหนือ ติดอำ�เภอภูกระดึง จังหวัดเลย อำ�เภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดอำ�เภอบ้านแท่น และอำ�เภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออก ติดอำ�เภอบ้านฝาง และอำ�เภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดอำ�เภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และอำ�เภอน้ำ�หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีกลุ่มงานทั้งหมด 7 กลุ่ม 1 หน่วย 1 ศูนย์ ได้แก่ กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน และ ศูนย์ ICTและประชาสัมพันธ์ มีบุคลากรทั้งหมด จำ�นวน 82 คน ได้แก่ ผู้อำ�นวย การสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 1 คน รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 7 คน ศึกษานิเทศก์ จำ�นวน 19 คน ครูช่วยราชการ จำ�นวน 2 คน บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) จำ�นวน 45 คน พนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์ จำ�นวน 8 คน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 3,252 คน ดังนี้ - ผู้อำ�นวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำ�นวน 1 คน - รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำ�นวน 7 คน - ศึกษานิเทศก์ จำ�นวน 19 คน - บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) จำ�นวน 45 คน - ข้าราชการครู จำ�นวน 2,538 คน - พนักงานราชการ จำ�นวน 275 คน - ลูกจ้างประจำ� จำ�นวน 164 คน - ลูกจ้างชั่วคราว จำ�นวน 203 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554


ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลโรงเรียนมีจำ�นวนทั้งสิ้น 265 โรงเรียน และ 1 สาขา จำ�แนกตามประเภทและขนาด ดังนี้ ประเภท/ขนาดของโรงเรียน จำ�นวนโรงเรียน จำ�แนกตามประเภท 266 - เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา 195 - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 71 จำ�แนกตามโรงเรียนหลัก/สาขา 265 - โรงเรียนหลัก 265 - โรงเรียนสาขา 1 จำ�แนกตามขนาดจำ�นวนนักเรียน 266 - ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน) 145 - ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน) 52 - ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 - 300 คน) 23 - ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 - 499 คน) 0 - ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 10 - ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 0 - ขนาดที่ 7 (นักเรียน ≥ 2,500 คน) 0 ข้อมูลนักเรียน มีทั้งสิ้น 42,970 คน จำ�แนกตามระดับชั้น /เพศ ดังนี้ ชั้น จำ�นวนนักเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งสิ้น อนุบาล 1 2,246 2,070 4,316 อนุบาล 2 2,020 2,029 4,049 รวมก่อนประถมศึกษา 4,266 4,099 8,385 ประถมศึกษาปีที่ 1 2,308 2,012 4,320 ประถมศึกษาปีที่ 2 2,281 2,101 4,382 ประถมศึกษาปีที่ 3 2,379 2,138 4,517 ประถมศึกษาปีที่ 4 2,402 2,350 4,752 ประถมศึกษาปีที่ 5 2,573 2,419 4,992 ประถมศึกษาปีที่ 6 2,584 2,476 5,060 รวมประถมศึกษา 14,527 13,496 28,023 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,256 999 2,255 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,146 1,038 2,184 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,131 992 2,123 รวม ม.ต้น 3,533 3,029 6,562 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 22,326 20,624 42,970


ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนสังกัดสำ�นักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน จำ�นวน 32 โรงเรียน โดยเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 6,405 คน ข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำ�นวน โรงเรียน 1. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำ�นวน 2 โรงเรียน คือ 1.1. โรงเรียนเทศบาลเมืองชุมแพ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย นักเรียนทั้งหมด 1,036 คน จำ�แนกตามระดับ ดังนี้ - ก่อนประถมศึกษา จำ�นวน 76 คน - ประถมศึกษา จำ�นวน 354 คน - มัธยมศึกษา จำ�นวน 606 คน 1.2 . โรงเรียนเทศบาลหนองแก เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา มีนักเรียน 95 คน 2. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล 2.1 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 2.2 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 3. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัด 3.1 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 3.2 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 3.3 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียนทั้งหมด 2,074 คน


รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ลำ�ดับ ชื่อกิจกรรม โรงเรียน 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ม.1-3 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 2 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-3 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 3 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-6 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 4 กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-3 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 5 การแข่งขันงานดอกไม้สด (มาลัยสองชาย) ป.4-6 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 6 การแข่งขันจักสานจากไม้ไผ่ ป.4-6 โนนสะอาดพิทยา 7 การแข่งขันจักสานจากไม้ไผ่ ม.1-3 โนนสะอาดพิทยา 8 การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก ป.1-3 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 9 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) ป.1-6 เดี่ยว บ้านสำ�ราญหินลาด 10 เขียนเรียงความ ป.4-6 เดี่ยว บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 11 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทพานบายศรีสู่ขวัญ ป.4-6 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 12 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 บ้านกุดขอนแก่น 13 ประกวดเล่านิทาน ป.4-6 บ้านไคร่นุ่น 14 การเขียนเรียงความ ป. 4-6 บ้านไคร่นุ่น 15 การแข่งขัน”รวมศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-3 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 16 เพลงคุณธรรม ป.4-6 ชุมชนชุมแพ 17 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ชุมชนชุมแพ 18 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 ชุมชนหนองคะเน 19 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.4-6 ชุมชนหนองคะเน 20 การเล่านิทานประกอบสื่อ อนุบาล บ้านชุมแพ 21 มารยาทไทย ป.4-6 ทีม 2 คน (ชาย 1 หญิง 1) บ้านชุมแพ 22 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง บ้านชุมแพ 23 คัดลายมือไทย ป.1-3 บ้านหนองบัวโนนเมือง 24 การสร้างสรรภาพด้วยการปะติด ป.4-6 บ้านหนองบัวโนนเมือง 25 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ซอด้วง) ป.1-6 เดี่ยว หนองขามวิทยาคาร 26 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ซออู้) ป.1-6 เดี่ยว หนองขามวิทยาคาร 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-6 หนองขามวิทยาคาร 28 การแข่งขันละครโรงเล็ก ป.1-6 หนองขามวิทยาคาร 29 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ป.4-6 อนุบาลสีชมพู 30 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ อนุบาล ท่ากุญชร


ลำ�ดับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

ชื่อกิจกรรม แอโรบิกรวมชายหญิง ป.1-6 ท่องอาขยาน ป.1-3 ประกวดเล่านิทาน ป.1-3 การแข่งขันทำ�อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ(แบบไทย) ป.4-6 การอ่านจับใจความ ม. 1-3 การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ รำ�ไทย ม.1-6 ทีม 4-6 คน การวาดภาพระบายสี ป. 1-3 คัดลายมือไทย ป.4-6 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.1-6 ละครคุณธรรม ป.1-6 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-6 การแข่งขันรำ�วงมาตรฐาน ป.4-6 ประกวดเล่านิทาน ม.1-3 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 การวาดภาพระบายสี ม. 1-3 การทำ�อาหาร ไม่กำ�หนดช่วงชั้น วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3 การวาดภาพระบายสี ป. 4-6 การเต้นแอโรบิก ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ม.1-3 ทีม การวาดภาพระบายสี ม. 1-3 การอ่านจับใจความ ป. 1-3 การอ่านจับใจความ ม. 1-3 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6 รำ�ไทย ป. 4-6 ทีม 4-6 คน การวาดภาพระบายสี ม. 1-3 แอโรบิกรวมชายหญิง ม.1-3 ทีม

โรงเรียน บ้านซำ�ยาง โนนทันวิทยา บ้านกุดแคน บ้านกุดแคน บ้านกุดเลา บ้านโนนทอง บ้านโนนทอง บ้านโนนทอง บ้านโนนทอง บ้านโนนทอง หนองนกเขียนฯ ชุมชนโนนหันวันครู ชุมชนโนนหันวันครู ชุมชนโนนหันวันครู นาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่มวิทยาคม บ้านโนนโก บ้านโนนโก บ้านโนนบุรุษ บ้านโนนบุรุษ บ้านวังยาว หนองกุงพิทยาคม หนองเขียดมิตรภาพฯ หนองม่วงประชานุกูล บ้านยางคำ� บ้านยางคำ� บ้านยางคำ� โพธิ์ตากวิทยา โพธิ์ตากวิทยา โพธิ์ตากวิทยา หนองแวงภูเขา หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองหอยเทพเทวัญ


ลำ�ดับ 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

ชื่อกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวพิณ) ป.1-6 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวแคน) ป.1-6 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-6 ตอบปัญหาสุขภาพ ป.1-6 ทีม 2 คน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักข่าวรุ่นเยาว์ ไม่กำ�หนดช่วงชั้น เดี่ยว 1 คน การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม การร้อยมาลัยดอกไม้สด การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ป.1-6 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ป.1-6 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การอ่านจับใจความ ม. 1-3 เพลงคุณธรรม ป.1-3 อ่านออกเสียง ป. 4-6 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำ�วัน ป.1-3 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำ�วัน ป.4-6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 มารยาทไทย ป.1-3 ทีม 2 คน (ชาย 1 หญิง 1) มารยาทงามอย่างไทย การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6 การแข่งขันทำ�อาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ม.4-6 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทพานบายศรีสู่ขวัญ ม.1-3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.1-3 โครงงานคุณธรรม ม.4-6 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) ม.4-6 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-6 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6

โรงเรียน หัวนาจระเข้หนองแปน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านป่ากล้วย หนองแห้ววังมนศึกษา บ้านกุดน้ำ�ใส บ้านนาก้านเหลือง บ้านนาก้านเหลือง บ้านนาก้านเหลือง บ้านนาก้านเหลือง บ้านนาก้านเหลือง บ้านนาก้านเหลือง บ้านนาก้านเหลือง บ้านนาชุมแสง บ้านนาชุมแสง บ้านนาชุมแสง บ้านเรือ บ้านอ่างศิลา อนุบาลภูเวียง อนุบาลภูเวียง อนุบาลภูเวียง อนุบาลภูเวียง อนุบาลภูเวียง อนุบาลภูเวียง อนุบาลภูเวียง กุดขอนแก่นวิทยาคม จตุรมิตรวิทยคาร จตุรมิตรวิทยาคาร จตุรมิตรวิทยาคาร จตุรมิตรวิทยาคาร จระเข้วิทยายน จระเข้วิทยายน จระเข้วิทยายน จระเข้วิทยายน จระเข้วิทยายน


ลำ�ดับ 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

ชื่อกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ซออู้) ม.4-6 การแข่งขันคัดลายมือและอ่านออกเสียง ม.1-3 การโต้วาที ม.1-3 หนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-3 อ่านทำ�นองเสนาะ ม.1-3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 เพลงคุณธรรม ม.1-3 ภาพยนต์สั้น ม.1-6 ละครคุณธรรม ม.1-6 มารยาทไทย ม.1-3 ทีม 2 คน(ชาย 1 หญิง 1) โครงงานสุขภาพ ม.1-3 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ม.1-6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.1-3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (หญิง) ม.1-3 การแข่งขันรำ�วงมาตรฐาน ม.1-3 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-6 การแข่งขันละครโรงเล็ก ม.1-6 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ม.1-3 การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-3 การโต้วาที ม.4-6 หนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-6 แต่งกลอนสุภาพ ม.4-6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทท ดลอง ม.4-6 มารยาทไทย ม.4-6 ทีม 2 คน(ชาย 1 หญิง 1) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.4-6 การแข่งขันรำ�วงมาตรฐาน ม.4-6 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-6 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ม.4-6 การแข่งขันจักสานจากไม้ไผ่ ม.4-6 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-6

โรงเรียน ชุมแพพิทยาคม ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา


ลำ�ดับ 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

ชื่อกิจกรรม การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.4-6 การแข่งขันทำ�อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ(แบบไทย) ม.4-6 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6 การสร้างอุปกรณ์และการให้บริการ ม.4-6 กิจกรรมสภานักเรียน ม.4-6 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-6 การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ ม.4-6 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กิจกรรม Speelling Bee ม.1-3 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (หญิง) ม.4-6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 การแข่งขันทำ�อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ(แบบไทย) ม.1-3 การแข่งขันทำ�อาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ม.1-3 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-6 ทักษะทางภาษาไทย ม.4-6 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.4-6 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-6 การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ ม.4-6 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ม.1-3 คัดลายมือไทย ม.1-3 การอ่านจับใจความ ม. 4-6 การจัดค่ายพักแรม ม.1-3 คัดลายมือไทย ม.1-3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.1-3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ม.4-6 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.4-6 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-3 การแข่งขันงานดอกไม้สด(พานของหมั้น) ม.1-3

โรงเรียน ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา ชุมแพศึกษา นาจานศึกษา โนนหันวิทยายน โนนหันวิทยายน ผาขามวิทยายน ผาขามวิทยายน ภูผาม่าน ภูผาม่าน ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม ภูเวียงวิทยาคม มัธยมตลาดใหญ่วิทยา เวียงนครวิทยาคม เวียงนครวิทยาคม เวียงนครวิทยาคม หนองตาไก้ศึกษา หนองนาคำ�วิทยาคม หนองนาคำ�วิทยาคม หนองนาคำ�วิทยาคม หนองเรือวิทยา หนองเรือวิทยา


ลำ�ดับ 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

ชื่อกิจกรรม โรงเรียน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3 หนองเรือวิทยา การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 หนองเรือวิทยา การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวโปงลาง) ม.1-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวพิณ) ม.1-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวโหวด) ม.1-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ ม.1-3 หนองเรือวิทยา อ่านทำ�นองเสนาะ ม.4-6 หนองเรือวิทยา ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 หนองเรือวิทยา เพลงคุณธรรม ม.4-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทพานบายศรีสู่ขวัญ ม.4-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันงานดอกไม้สด(ที่คลุมไตร) ม.4-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันทำ�อาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-6 หนองเรือวิทยา การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 หนองเรือวิทยา การเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-6 หนองเรือวิทยา การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6 ดินดำ�วังชัยวิทยา การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.1-3 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ การสร้างสรรภาพด้วยการปะติด ป.1-3 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี โครงงานคุณธรรม ม.1-3 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม คัดลายมือไทย ป.1-3 บ้านโคกม่วง การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมฯ) ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ป.4-6 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 บ้านโสกหาดสวรรค์ คัดลายมือไทย ม.1-3 บ้านใหม่โสกส้มกบ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไม่กำ�หนดช่วงชั้น บ้านใหม่โสกส้มกบ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ป.4-6 บ้านขนวน การแข่งขันมายากล ม.1-6 บ้านขนวน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) ม.1-3 ก้องอุดมวิทยาคาร การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.1-6 บ้านหนองไผ่นาดี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ป.1-6 บ้านหนองไผ่นาดี การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-6 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา


ลำ�ดับ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

ชื่อกิจกรรม โรงเรียน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-3 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา การจัดสวนถาดแบบชื้น ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา การจัดสวนถาดแบบแห้ง ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา การวาดภาพระบายสี ป. 1-3 บ้านโนนทองหลาง การแข่งขันคัดลายมือและอ่านออกเสียง ป.4-6 ชุมชนหนองเรือ ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 ชุมชนหนองเรือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 ชุมชนหนองเรือ โครงงานสุขภาพ ป.1-6 ชุมชนหนองเรือ การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ป.4-6 ชุมชนหนองเรือ การแข่งขัน Crossword ป.1-3 ชุมชนหนองเรือ การแข่งขัน Crossword ป.4-6 ชุมชนหนองเรือ กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-6 ทีมละ ชุมชนหนองเรือ การสร้างสรรภาพด้วยการปะติด ม.1-3 บ้านฟ้าเหลื่อม หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 อนุบาลชุมแพ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 อนุบาลชุมแพ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) ป.1-6 อนุบาลชุมแพ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) ป.1-6 อนุบาลชุมแพ การแข่งขันตนตรีไทย(วงอังกะลุง) ป.1-6 อนุบาลชุมแพ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวโปงลาง) ป.1-6 อนุบาลชุมแพ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวโหวด) ป.1-6 อนุบาลชุมแพ การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-6 อนุบาลชุมแพ


กลุ่มอำ�นวยการ

นายชัชวาล กาญจนพันธุ์ ผู้อำ�นวยการกลุ่ม โทรศัพท์ 08-4602-2641

นางสาวธัญลักษณ์ ยุทธศิลป์เสวี โทรศัพท์ 08-9484-2646

นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร โทรศัพท์ 08-9441-4115 jadeds@hotmail.com

นายประจักร คำ�มุงคุณ โทรศัพท์ 08-3140-1734 kkn5thai@hotmail.com

puy-200sx@hotmail.com

นายประภาส ภูอองทอง โทรศัพท์ 08-6224-3140

นายนิพนธ์ เลไทย โทรศัพท์ 08-4405-8978

นายนพเก้า กุลน้อย โทรศัพท์ 08-3145-6773

นายภาณุวัฒน์ พุทธา โทรศัพท์ 08-5101-6914

นายพิเดช ธัญญาหาร โทรศัพท์ 08-6233-5073

นายวิไลย นาลา โทรศัพท์ 08-0417-5510

นายทวี สาลิง โทรศัพท์ 08-3361-4547

นางสาววิจิตรา คำ�นา โทรศัพท์ 08-7723-8434

นางจินตนา สายเทพ โทรศัพท์ 08-4809-0535

sing-2499@hotmail.com

นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม โทรศัพท์ 08-9958-8534 ttn2515@hotmail.com

นายคำ�เบา เสริมเหลา โทรศัพท์ 08-8058-0192

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสายตา ผาดจันทร์ โทรศัพท์ 08-7945-6145

นายจิตวัต แก้วทองคำ� ผู้อำ�นวยการกลุ่ม โทรศัพท์ 08-3142-0050

นางสาวประภัสร สง่าประภากรณ์ โทรศัพท์ 08-0359-1741 prapus22@hotmail.com


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาววิไลวรรณ สามหมอ โทรศัพท์ 08-7216-6966 wilaiwan_k5@hotmail.com

นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา นางสริญญา อุปนันท์ นางเกศินี บัวน้ำ�อ้อม นางสาวอรพิน คำ�ทองจันทร์ โทรศัพท์ 08-9273-5352 โทรศัพท์ 08-5756-6997 โทรศัพท์ 08-9274-8906 โทรศัพท์ 08-9863-5529 jasin@hotmail.com kesinee_2511@hotmail.com pin_n1@hotmail.com jim-sarinya@hotmail.com

นายประหยัด กองหาโคตร โทรศัพท์ 08-7216-9600 toompheansri@hotmai.com prayut2498@gmail.com นางบำ�เพ็ญ พันธ์ศรี โทรศัพท์ 08-1065-2200

นางพนิดา ตรีนนท์ โทรศัพท์ 08-6864-6499 panida_nt@hotmail.com

นางสร้อยทอง โสภา นางดุจฤดี จุลวงษ์ โทรศัพท์ 08-9711-2548 โทรศัพท์ 08-5750-1159 soisopha@hotmail.com tong-mom24@hotmail.com

นางสาวสุภาวดี พรหมดอนก่อ นางสาวเกษราภรณ์ คำ�ภาพันธ์ นางวิยะดา หาจันดา โทรศัพท์ 08-3356-6090 โทรศัพท์ 08-1047-9226 โทรศัพท์ 08-1262-7269 supawadee.supa@hotmail.com kketsaraporn@gmail.com hajun_wiyada@hotmail.com

นางมยุรา สุภาวงษ์ โทรศัพท์ 08-2302-8112 mayura214@gmail.com

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายชันยา คำ�นนท์ใส โทรศัพท์ 08-1708-3046


กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสนาน ลาปะ นายสุเรนทร์ หนูจันทร์ นายจีรมิตร แสงเดือน ผู้อำ�นวยกลุ่ม โทรศัพท์ 08-6860-8704 โทรศัพท์ 08-9720-4564 โทรศัพท์ 08-1871-8292 sanan_lapha@hotmail.com suren_noochun@gmail.com jeeramit19@hotmail.com

นางสาวเบญจพร โคตรภูเวียง นางสาวนิิชา ทองอยู่ โทรศัพท์ 08-7214-1242 โทรศัพท์ 08-4428-3821 posaya_130@hotmail.com nicha170404@hotmail.com

นางสาวน้ำ�ฝน อาณาจักรานนท์ โทรศัพท์ 08-5927-8751 namfon2010@hotmail.com

นางเยาว์ ซิวจำ�ปา โทรศัพท์ 08-3148-2256 yaoka@hotmail.com

นางจรรยา ตรีศาสตร์ นายสิงหพลัฐ เทียมม่วง โทรศัพท์ 08-1760-7741 โทรศัพท์ 08-5850-0086 app_soda_leeo@hotmail.com mantions1@hotmail.com

นางธรรญรัชน์์ ทะคง โทรศัพท์ 08-9861-4053 eyaa@windowlive.com

นางสุคนธ์ทิพย์ ฉัตรรักษา นางปริฉัตร ชวลี นางจิรวรรณ โสภา นายธวัธชัย มงคลมะไฟ นางนพมาศ ใจตรง โทรศัพท์ 08-1739-1081 โทรศัพท์ 08-2229-6402 โทรศัพท์ 08-4516-2494 โทรศัพท์ 08-5693-2989 โทรศัพท์ 08-1471-1366 chira-wan@hotmail.com chawalee_pa@hotmail.com thawatchai.2524@hotmail.com e_enough_1718@hotmail.com noppamas2008@hotmail.com

นางพรรณภา แสงพันธ์ โทรศัพท์ 08-7469-9215

นางขวัญไพร ปาลี โทรศัพท์ 08-7435-3177 pannapa2513@hotmail.com khunpai@hotmail.com

นายมรุตต์ วงศ์ก้อม โทรศัพท์ 08-0007-7819 ball9499@hotmail.com


กลุ่มนโยบายและแผน

นายนิเวศน์ ชายสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยการกลุ่ม โทรศัพท์ 08-9279-1234 nivais_c@gmail.com

นางกนกกาญจน์ ขุนบำ�รุง โทรศัพท์ 08-1544-7127 kookaikuku@gmail.com

นางอรอนงค์ ประเทือง โทรศัพท์ 08-1051-7033 ona_nong_p@hotmail.com

นางปิยะนุช ยศอ่อน ผู้อำ�นวยการกลุ่ม โทรศัพท์ 08-7236-2292 yoton28@hotmail.com

นางสินีนาท มั่นคง โทรศัพท์ 08-3340-8817 neenarth-m@hotmail.com

นางสาวณัฐนรี คำ�ยา นางกฤษฎี โถชารี โทรศัพท์ 08-7857-5442 โทรศัพท์ 08-5761-5678 kristsadee33@hotmail.com pikynutta@hotmail.com

นางสาวอาภาพร ทองคำ� นางสุภิญญา ราศรี โทรศัพท์ 08-2853-1742 โทรศัพท์ 08-7430-2318 juapa_13@hotmail.com supinya_rasri@hotmail.com

นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเฟีย โทรศัพท์ 08-4600-5491 suna0531@hotmail.com

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางจรรยาวัณณ์ มานาดี โทรศัพท์์ 08-9843-7839 janyavean@hotmail.com

นายนรากร ศรีรักษา โทรศัพท์ 08-5850-9612 narakorn54@hotmail.com

นางพัชราวลัย ชูเวียง นางกัญญาพัชร พิมพ์ราศรี โทรศัพท์์ 08-9843-7839 โทรศัพท์ 08-1545-2168 group03-kk5@hotmail.com kunyapath_thew@hotmail.com


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อำ�นวยการกลุ่ม โทรศัพท์ 08-1708-5394

นายบุญเยี่ยม ลีลา โทรศัพท์ 08-1052-7763

นายสุพรรณ วอศิริ โทรศัพท์ 08-1601-3418 wosiri@gmail.com

นายฉัตรชัย มุระดา โทรศัพท์ 08-1471-5713 chat_mu@hotmail.com

นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี โทรศัพท์ 08-1048-7306 p_rungthip@hotmail.com

นายศิขริน ตันเจียง โทรศัพท์ 08-7425-6641

ploypet2499@hotmail.com

sikarin2000@hotmail.com

nitedkkn5@hotmail.com

นายรังสฤษฎิ์ ทวยภา โทรศัพท์ 08-0401-7667 t_rung00@hotmail.com

นายจรูญ คำ�มูลมาตย์ โทรศัพท์ 08-1261-5439

นายเสน่ห์ สายปัญญา โทรศัพท์ 08-9840-9350

jackkm2009@hotmail.com

saysana908@hotmail.com

นางนัตยา หล้าทู โทรศัพท์ 08-9944-7869

nuttaya.latu37@gmail.com

นางผ่องพันธุ์ แพงบุดดี โทรศัพท์ 08-6854-0830 paengbuddee@hotmail.com

นางรุจาภา ประถมวงษ์ โทรศัพท์ 08-1047-3323

นางจารุรัตน์ ราชชมภูู โทรศัพท์ 08-8335-9729 mooratja@hotmail.com

นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี โทรศัพท์ 08-1954-3344 chaisawati@hotmail.com

นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ โทรศัพท์ 08-5001-5326 sunannrw@gmail.com

นางอุทุมพรพัต วิทย์บุญประคม โทรศัพท์ 08-9940-0596

นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม โทรศัพท์ 08-7227-2411 kanjanapat_16@hotmail.com

นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ โทรศัพท์ 08-6448-4034

นายชวลิต จิตต์ชื่น โทรศัพท์ 08-1954-5644 jittachuen@yahoo.com

mamja17@hotmail.com

นายประสิทธิ์ บุญโรจน์วัฒน โทรศัพท์ 08-3413-6996 prasit142501@hotmail.com


ศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์

นายเฉลียว ยศอ่อน โทรศัพท์ 08-1799-9829 lio97_y@hotmail.com

นางกัญชลี สุขศรีสง่า โทรศัพท์ 08-1261-9559

นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี โทรศัพท์ 08-1392-5544 kan.sukhsrisanga@hotmail.com kamon.suger@yahoo.com

นายกิตติศักดิ์ อำ�ท้าว โทรศัพท์ 08-3378-5551 imagine_organ@hotmail.com

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

นายเฉลียว ยศอ่อน โทรศัพท์ 08-1799-9829 lio97_y@hotmail.com

นายคงฤทธิ์ สีลคุณ โทรศัพท์ 08-9278-9980 seelkun@hotmail.com

นางกัญชลี สุขศรีสง่า โทรศัพท์ 08-1261-9559

นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี โทรศัพท์ 08-1392-5544 โทรศัพท์ 08-9441-4115 kan.sukhsrisanga@hotmail.com kamon.sugar@yahoo.com jadeds@hotmail.com

นายอุไร ลาสอน โทรศัพท์ 08-3335-7323 purai-2506@hotmail.co.th

นายธิตินันท์ ธีระฐิติธรรม นายกิตตศักดิ์ อำ�ท้าว โทรศัพท์ 08-9958-8534 โทรศัพท์ 08-3378-5551 ttn2515@hotmail.com imagine_organ@hotmail.com


เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

นายสุริยา ห่มขวา โทรศัพท์ 08-9842-3977

นายเจนณรงค์ วิธีดี โทรศัพท์ 08-7260-7818

นายอรุณ เมืองลอย นายวรวุฒิ วรนารถ นายพงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ โทรศัพท์ 08-9278-6662 โทรศัพท์ 08-2857-5355 โทรศัพท์ 08-6715-9829 kd_gartner@yahoo.com vorawut.voranart@hotmail.com aroon53@hotmail.com

homkhwa@hotmail.com

somejen18@hotmail.com

นายไตรนาถ โพธิรุกข์ โทรศัพท์ 08-6715-0742 pho_nat@hotmail.com

นางลัดดาพร คล่องขยัน โทรศัพท์ 08-1661-7080

นายวีระยุทธ ภูงามเงิน โทรศัพท์ 08-4271-9416 yuthomo52@gmail.com

นายวันเนาว์ สอนจิต นายทวี ศรีภา โทรศัพท์ 08-7951-9090 โทรศัพท์ 08-1574-0799 sonjit120@hotmail.com thawee_sripha@hotmail.com

นายสุรพล ศิริบรรพต โทรศัพท์ 08-1471-2677

นายจิระศักดิ์ ทอดสูงเนิน โทรศัพท์ 08-7871-2709 jicnr@live.com

นายบุญธรรม บุญมี นางสาวนวลจันทร์ มัครินทร์์ โทรศัพท์ 08-3413-9001 โทรศัพท์ 08-3370-5033 nuan1978@gmail.com boontham04@hotmail.com

นายสมว่า เพียศักดิ์ โทรศัพท์ 08-9940-0456

mamladda1@hotmail.com

numphupha@hotmail.com sirisurapon@hotmail.com


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายชุมแพ

นายสมชาย ศรีอรุณเอี่ยม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

นายเทียนชัย ลาสอน

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองใส

นายอำ�พันธ์ บุญหวังช่วย

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง

นายคำ�รณ กระแสร์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพ

นายคมสัน บุดดาดวง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงสำ�ราญ

ประธานศูนย์ฯ

นายแสงดาว เชิดชู

นายพัฒนากร อบมา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านแห่ (ประชานุเคราะห์) ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา

นายสุธี ลีกระจ่าง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ

นางงามนิตย์ ลิโป้

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง

นายมวลมิตร เกชิต

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ

นายประดิษฐ์ จันนา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโคกสูงสว่าง (ราษฎร์บูรณะ)

นายพินิต แสงสุข

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ เลขานุการศูนย์ฯ

นายรังสรรค์ สุรไพฑุูรย์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายจตุรมิตร

นายวิบูลย์ พาสี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโคกสูง ประธานศูนย์ฯ

นายวีระศักดิ์ หอมอินทร์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง

นายประสพโชค เหล่าคูณ นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม

นายลือชัย ทองผา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม

นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบุูรณ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าวิทยา

นายคำ�สี ลืนภูเขียว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสัมพันธ์

นายอุทิศ บุญอาจ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์์

นายบัณฑิต เหล่าสุขา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโป่งเอียด

นายพัชร์ภัคพล ชัยชนะเจริญ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองผือจำ�เริญพัฒนา

นายสนอง ศิริชัยโชค

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

นายจอมพล ตุ่นเส็ง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองโพงโพด

นายณรงค์ โททวง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วงศึกษา

นายเชาวน์ภัทร พันธ์รัชตภิญโญ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

นายสินสมุทร คุณประทุม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหอย “รัฐราษฎร์รังสรรค์” เลขานุการศูนย์ฯ

นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ

นายนิยม ศรีภูวงศ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา

นายจิรสิน เฮ้าเส็ง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

นายสมคิด ผลานิสงค์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ประธานศูนย์ฯ

นายเศวต พรมแวง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

นายอุดม หล่อยดา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205

นายสินสมุทร สามารถ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนบุรุษ

นายเดชา ทาเวียง

นายสุธน เหล่าบ้านโพน

นายพิไชย ศรีเจ็ก

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนชาติ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

นายเศรษฐวัชร มัชปาโต

นายฟากรี ทองดีบุตร

นายจิรสันต์ บัวสาย

นางสมพิศ กิตติภักดีกุล

นางสิริลักษณ์ สามารถ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนโก

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านร่องแซง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน

นายนิคม จำ�ปานิล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม

นายมนูญ พลบุญ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านธาตุ


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

นายประทีป หีบแก้ว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ประธานศูนย์ฯ

นายสุเทพ เวียงทอง

นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล

นายสมพงษ์ อาจศััตรู

นายวิชัย แสนแก้ว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี

นายดารา ชินชัย

นายเสถียร แก้วส่องใส

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม

นายเกรียงไกร เอ่นนูู

นางประภาพร ตรีเหลา

นายจักรเพชร นิลพงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วย

นายวัฒนเศรษฐ อโหสิ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียวังหินลาดวังเจริญ เลขานุการศูนย์ฯ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโป่งแห้ง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย

นายสมศักดิ์ มะมา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านไชยสอ

นายพจน์ ปุรัมพกา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนฝายหินหนองทุ่ม หนองทองศึกษา

นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

นายทองใส ทาเชาว์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ประธานศูนย์ฯ

นายสมชัย พิมดี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนคอม

นายประจวบ สวัสดิรักษ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านเขาวง

นายเสน่ห์ โคตา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชีพอนุสรณ์ เลชานุการศูนย์ฯ

นายกัมปนาท หล้าบ้านโพน

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

นายธนเดช ทองหนองกอย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

นายพัฒนฉัตร ตลับเงิน

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาฝายวิทยา

นายชูสิทธิ์ ทินบุตร

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนานำ�้ซำ�

นายกิตติพร ภูพันลา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสว่างโนนสูง

นายอากาศ เหล่าคนค้า

นายเฉลียว อนุตรี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสองคอน

นายวิชัย รัตนวรรณี

นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ุ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา

นายสิรวิชญ์ ธงชัย

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านซำ�ภูทอง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านวังสวาบ


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายนาจานซำ�ยาง

นายประดิษฐ์ แพงไทย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา ประธานศูนย์ฯ

นายนรินทร์ บุตรรัตนะ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม

นายเสรี หลักม่วง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม

นายทวีวัฒน์ เวชกิจ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียน้านโนนงาม

ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านซำ�ยาง เลขานุการศูนย์ฯ

นายประดิษฐ์ หล้าทู

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนสำ�ราญหนองหญ้าขาว

นายสมาน เพชรนาวา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองโก

นายเฉลิมชัย สมท่า

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

นายอนุชิต วอหา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน

นายสมภาร บุญเทียม ผู้อำ�นวยการโรงเรียนแสงบัวทอง

ดร.สายสมร ศักดิ์คำ�ดวง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข

นายคำ�เบ็ง รถสีดา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา

นายบุญศรี เคนมิ่ง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง

นายอุไร ลาสอน

นายเรืองวิทย์ จันทลือชา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนท่ากุญชร

นายกฤษฎา โซ่มาลา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์

นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำ�

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

นายวิเชียร ดีสม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม ( ส่งเสริมวิทยา) ประธานศูนย์ฯ

นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน

นายสุวิทย์ ผาคำ�

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

นายนิติพงษ์ หงอกชัย

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา

นายฉะเกรียงไกร หล้าคำ�ภา

นายชาญชัย ทองล้น

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ

นายประดิษฐ์ วงษ์์จำ�ปา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ

นายไสว ขามธาตุ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง

นายจงจิต ดวงสนาม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ เลขานุการศูนย์ฯ

นายสมเด็จ อิธิตา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข

นายกฎุมพี โสสวัสดิ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์

นายบรรจง อาจนนลา

นายสาโรจน์ ปาสาทัง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง

นายเอนก คำ�ยัง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

นายกวี โพธิ์หล้า

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นดอนดู่


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายดงชมพู

นายอยุทธ คำ�ยัง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ประธานศูนย์ฯ

นายอภิชิต ปราบไพรี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์

นายสาธิต คำ�ชมพู

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม

นายอำ�นวย บุญศรี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ เลขานุการศูนย์ฯ

นายนิติรัฐ เวียงนนท์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

นายทองสูญ รัสอาภร

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

นายบรรชิต นิตไธสง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านผาขาม

นายภิรมย์ คำ�บุญเกิด

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

นายวีระวุธ เรืองตังญาน

ผู้ำ�นวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ

นายบุญไทย ชัชวาล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ประชาสรรค์

นายประเวช สุวรรณา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู

นายคำ�ปัญญา ชัยคำ�ดี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำ�เที่ยง

นายบุญสวน วรรณโอภาส ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านซำ�จำ�ปา

นายประคอง วรรณพันธ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านป่าน


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ�

นายทรงสิทธิ์ ยืนขีวิต

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลาน ประชาสรรค์ ประธานศูนย์ฯ

นายนิคม แสนบัว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสะอาด

นายวิเชียร หมื่นชั่ง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

นายโพธิ์คำ� ป้องปาน

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ�

นายจำ�นง ศรีดาวงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร

นายวิรัตน์ สมใจ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา

ว่าที่ ร.ต. วิญญู สุธรรมฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาดี

นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา

นายสมใจ ชาญจระเข้

ผู้ำ�นวยการโรงเรียนบ้านขนวน

นายสุริยา ห่มขวา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ เลขานุการศูนย์ฯ

นายประวิทย์ จันทร์ทอง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์

นางสุญาณี ศรีวิไล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน

ว่าที่ พ.ต. วศิน สอนโพธิ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

นายปัญญา สาสิมมา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหว้า

นายสมาน สีชมภู

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหัวภู


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

นายสวัสดิ์ สุนทร

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ประธานศูนย์ฯ

นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

นายนิพนธ์ หิงชาลี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์์

นายสวัสดิ์ พรมโสภณ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ� ประชานุเคราะห์

นายจารึก งามฉลวย

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยา

นายธวัชชัย พลนิกร

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

นางดุจดาว กาญจนพันธ์ุ

นายธนธรรม มีทอง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านแดง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง หนองเตาปูนวิทยา เลขานุการศูนย์ฯ

นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ

นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโคกสูงวิทยา


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายภูเวียง

นายวีระศักดิ์ สาระผล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ประธานศูนย์ฯ

นายทรงวุฒิ ทาระสา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย เลขานุการศูนย์ฯ

นายไพศาล เมฆสงค์

นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย

นายอัครเดช อักขราสา

นายสหัสวรรษ ฉัตรวิโรจน์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง

นายธงชัย สุขสม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านอ่างศิลา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำ�ใส

นายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง

นายกฤษ ราชสีสม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านถำ�้แข้

นายธนัช ซาซุม

ผู้ำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม

นายสมจิต พลหล้า

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา

นายสาธร พรเพ็๋ง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์

นายสาคร โคตรภูเวียง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

นายสนอง จักรโนวัน ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านเรือ

นางบังอร เครือสุคนธ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกไร่

นางวนิดา เครือไกรวรรณ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายลุ่มนำ�้บอง

นายจรัส แสงพันธ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา ประธานศูนย์ฯ

นายวิชัย มหาโพธิ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู

นายกิตติพล ศึกษา

ผุู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง

นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่่ม ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดแคน ประชาสรรค์

นายศุภรัตน์ บุญไตรย์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านดินดำ�วังชัยวิทยา

นายเจริญชัย สิงห์แป

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกสงเปือย ดอนดู่วิทยา

นายสุริยะ ชิดทอง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านพระบาท

นายสราวุธ ไชยทิพย์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์

นายเจนณรงค์ วิธีดี

นายสุทธิพงษ์ ทะกอง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหว้าทอง

นายราชิต ชัยงาม

นายจรูญ พรหมดวงดี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ

นายฉลอง สอนวงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหัน

นายกีรติวัฒน์ อัคเส

ผู้อำ�นยการหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา

นายพนมไพร ปราบแกะ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์ เทพรักษา

นายถาวร ธรรมวงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดง

นายระลึก ราชาวงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนู ดอนเพิ่มวิทยา


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

นายสมศักดิ์ เหล่วแซง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองกระแหล่ง กระเดาวิทยา ประธานศูนย์ฯ

นางเสาวณีย์ สอนวงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

นายสุรพงศ์ ขันขวา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนสำ�ราญ

นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนศิลา โนนม่วงวิทยา

นายชวลิต หาญเชิงชัย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนห้วยชันวิทยา เลขานุการศูนย์ฯ

นายบัวเพชร จันทะนาม ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า

นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านเลิงแสง

นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์

นายสำ�อางค์ ยั่งยืน

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโสกห้างศึกษา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านคำ�ใหญ่

นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย

นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา

นายสด ปานเพ็ชร

ผู้ำ�นวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำ�รุง)

นายสำ�รอง คำ�มี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น

นายบรรเลง นาสมผล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเดา

นายอุเทน สิงห์เมืองพล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น

นายสุรพล แสนสุภา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองกุงเซิน หนองโนพัฒนา


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

นายสุวิทย์ สวัสดิ์มูล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง ประธานศูนย์ฯ

นายลือชัย สำ�ราญ

นายวัฒนา สมหวัง

นายเฉลิม สุระพินิจ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ตลาดหนองแก

นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์

นายเอกศักดิ์ จันทะกา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง

นายภูวสิษฎ์ วรรณพิมพ์์ นายปิยพงศกร ระดามาตย์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนจั่น ห้วยแสงพรสวรรค์ เลขานุการศูนย์ฯ

นายบดินทร์ บุญลือ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา

นายทนงศักดิ์ วังสงค์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านขนวนนคร

นายจงกล โนพันธ์ุ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสำ�ราญหินลาด

นายภาคิไนย บำ�รุงเชื้อ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา

นายสุวัฒน์ เปรมผล

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง

นายบัญชา กุุลอัก

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน

นายสมพร ศิริแก้ว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน โนนหินแห่


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

นายสถิตย์ อุดเมืองเพีีย

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ประธานศูนย์ฯ

นายอาวุธ นมัสศิลา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสระพังข่า

นายเอนก ผาเข็ม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า

นายสมแพน จำ�ปาหวาย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหว้า

นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร เลขานุการศูนย์ฯ

นางยุพาพร ศรีสิทธิ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดแคน

นายดิษยภัทร ไชยพิิเดช

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา

นายสุดิง สาหล้า

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง

นายดำ�ริ สุดตะนา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านฝางน้อย

นายบุญสุข โสภาศรี

ผู้ำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

นายประยุทธ ธรรมพล ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกุดเลา

นายวิชัย แสนยศบุญเรือง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด

นายสิทธิโชค ดีศรี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านร่องสมอ

นายอดิศร โชคบัณฑิต

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประชาอุปถัมภ์

นายถาวร จิบจันทร์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

นายจิรพล ถาวงษ์กลาง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาเปือย


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

นายประกาศ โสเมือง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม ประธานศูนย์ฯ

นางอรสา นามบิดา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ

นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง

นายวาทิตร กุลแสนไชย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง ประชารัฐบำ�รุง

นายเพิ่ม หลวงแก้ว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ

นายประเสริฐ กมลคุณากร ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านเม็ง

นายสมศักดิ์ พูลรอด

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง

นายสมชาย จิตรักษ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลา คุรุราษฎร์วิทยา

นายสุวิทย์ น้อยลา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์

นายมานิตร มั่นกุง

ผู้ำ�นวยการโรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว

นายบุญเลิศ ธรรมมา

นายศิวดล ดวงหะคลัง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสะอาดประชาสรรค์

นายหลาง สมบัติหอม ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า

นายวีระ เรืองแสง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหาด

นายประวัติ ค่ายเพชร

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา

นายไพบูลย์ จำ�ปาบุญ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายบูรพา

นายธีรเดช จันทรา

ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ ประธานศูนย์ฯ

นายไพฑุูรย์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง

นายจำ�เริญ จ่าเมืองฮาม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา

นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ

นายไพฑุูรย์ รอนยุทธ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา เลขานุการศูนย์ฯ

นายชุมพล ศิริสุนทร ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านยางคำ�

นายอนุชา ลมคำ�ภา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว

นายพิลึก ถามูลตรี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่าง ดอนโมง

นายสมชิต ขันขวา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านดอนแขม

นายโอภาส สิงห์สีดา

ผู้ำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ

นายสุนิจ ศรีพรหม

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านนางิ้ว

นายโกมล สำ�แดง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)

นายวิฑูรย์ บึงลี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้ หนองแปน

นายพนทอง ขาวสร้อย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ราษฎร์ประสิทธิ์ิ

นายพัฒนา อำ�ท้าว

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายเอกชน

นายอนุวรรตน์ อินทร์นารมย์ โรงเรียนอนุบาลสุดรัก ประธานศูนย์ฯ

นายสุจิตร ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ

นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ

นางสาวกาญจนา โม่แก้ว โรงเรียนเอี่ยมอินทร

น.ส. พรรนิภา ม่วงคร้าม โรงเรียนรักเรียนพิทยา เลขานุการศูนย์ฯ

นายชัชวาลย์ ธวบุรี โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

นายกิตติพงษ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายพงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ โรงเรียนชุมแพวิทยา โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน

นางศิรภัสสร กองจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน

นายสุชาติ ชำ�นาญรบ โรงเรียนอนุบาลอินทร

โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำ�นวยศิลป์

นายดนุพล อรุโณทัย

นายวรุธ ช่อทับทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา

นางสาวิตรี ศรีชัย โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม

นางคำ�พู จงสุขกลาง โรงเรียนอนุบาลนันทพร

ว่าที่ร้อยเอกอัครพล สมศรีโหน่ง

โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจ

นางอิสรีย์ สีหวงษ์วิลาศ โรงเรียนพิชาภรณ์

นางเดือนฉาย ฉันสิมา โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย

นางศุภมน โลร็องต์ โรงเรียนอนุบาลศุภมน

นายสมจิต กาญจันดา

นายบุญจันทร์ โชคนวกุล โรงเรียนหทัยกิจคริสเตียน

โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่


ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายเอกชน (ต่อ)

โรงเรียนการกุศลวัดนายมวนาราม โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทอง

นายอิทธิ สีวันนู โรงเรียนดอนโมงเทคโนโลยี

นายเฉลิม นาใจคง โรงเรียนวรวิมลวิทยานุสรณ์

นางนิโลบล แสนเภา โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ุ 2

น.ส.วิภาวดี วันทวี โรงเรียนอนุบาลถนอมจิต

นางสุมัฒณา พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนันทพร 2

นางอมรรัตน์ เสิกภูเขียว โรงเรียนอินทรวิทยา

พระครูสูตธรรมานุกูล

พระมหาวิชยุตม์ สุวิชโช

นายพลากร นครแก้ว โรงเรียนอนุบาลพรชิตา

นางอำ�นวย เต็มวงษ์ อนุบาลบ้านปันรัก

นางสาวศรีสุดา ศรีสุระพลกิจ นางสาวอภิรดี มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลอภิรดี โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address ชุมชนชุมแพ นายคำ�รณ กระแสร์ ผอ. 08-7232-6719 kumroan@hotmail.com นายสุขวัชร เทพปิ่น รอง ผอ. 08-5012-1380 นายประเวศ โฮมพงษ์ รก.2 08-6640-2442 นางอมรา จิวาลักษณ์ รก.3 08-1739-6145 บ้านชุมแพ นายสุธี ลีกระจ่าง ผอ. 08-1954-6357 sutee_01@hotmail.com นายวิเชียร ศรีปัญญา รก.1 08-9863-1104 vichien@hotmail.com นายสายันต์ บุพิ รก.2 08-3356-4592 kunsa_54@hotmail.com นายสฤษดิ์ นิลวรรณ รก.3 08-4600-7482 sarit555@hotmail.com ชุมแพชนูปถัมภ์ นายพินิต แสงสุข ผอ. 08-6632-7779 ccpkk5@ymail.com นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ รอง ผอ 08-1069-1171 โคกสูงสว่าง(ราษฎร์บูรณะ) นายประดิษฐ์ จันนา ผอ. 08-9943-4525 pj.pradid2502@gmail.com บ้านหนองบัวโนนเมือง นายอำ�พันธ์ บุญหวังช่วย ผอ. 08-9879-6059 ampan.06@hotmail.com นายวิรัตน์ ทองมี รก.1 08-1932-1549 tongmee07@hotmail.com นางบุญมี เลิศศึกษากุล รก.2 08-1834-9094 บ้านแห่(ประชานุเคราะห์) นายแสงดาว เชิดชู ผอ. 08-1964-4125 san29@msn.com นายสมชาย อ้วนพรมมา รก.1 08-6239-3191 somchai_uan@hotmail.com นายพิบูลย์ เพลินลาภ รก.2 08-4408-5862 บ้านหนองใส นายเทียนชัย ลาสอน ผอ. 08-7225-6279 tienchails@gmail.com นายสำ�รอง อมัติรัตนะ รก.1 08-5001-6172 samrong555@hotmail.com นางศุภศรีนวล ภาโนชิต รก.2 08-9713-3532 นางกองสิน แก้วดวงตา รก.3 08-7213-5315 ชุมชนไผ่กุดหิน - ท่าเดื่อ นายมวลมิตร เกชิต ผอ. 08-19546519 mitmualchon2504@hotmail.com นางนิรามิษ เพลินลาภ รก.1 08-4516-5576 บ้านหนองหว้าโพนศิลา นายพัฒนากร อบมา ผอ. 08-6450-8151 opattanakorn@hotmail.com น.ส.วริศรา คอวนิช รก.1 08-6641-6496 หนองขามวิทยาคาร นายสมชาย ศรีอรุณเอี่ยม ผอ. 08-9617-6050 sri-somchai@hotmail.com นายสวัสดิ์ ภูมิคอนสาร รอง ผอ. 08-1965-3877 cake_196@gmail.com นายเขตรรัตน์ บุญหล้า รอง ผอ. 08-1871-4017 khetrrat@hotmail.com ชุมชนหนองคะเน นายรังสรรค์ สุรไพฑูรย์ ผอ. 08-9861-8439 rangsan_001@hotmail.com

บ้านโนนแหลมทอง โคกสูงสำ�ราญ

นางระเบียบ วรีฤทธิ์ รก.1

08-4390-5110

นางงามนิตย์ ลิโป้ ผอ. 08-9863-4655 ngamnit-10@hotmail.com นายพงศธร ทิพย์พรมมา รก.1 08-4203-0727 นายคมสัน บุดดาดวง ผอ. 08-7231-3672 komsundudda@hotmail.co.th นายวิเชียร แพงไทย รก.1 08-9570-8413


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายจตุรมิตร โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านหนองเสาเล้า นายเชาวน์ภัทร พันธ์รัชตภิญโญ ผอ. 08-1965-4171 nongkhae1382009@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ รก.1 08-1717-6913 บ้านสุขสมบูรณ์ นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น ผอ. 08-0169-7033 nongpu88@hotmail.com บ้านหนองศาลา นายนิยม ศรีภูวงศ์ ผอ. 08-1954-0639 tao7269@hotmail.com นายสมชัย ปาสาทัง รก.1 08-2854-3146 somchai6260@hotmail.com นางกรองกาญจน์ ทองคำ�สุก รก.2 08-3289-0169 krubuew@hotmail.com นายเอนก ทาสร้อย รก.3 08-6589-7618 krunek331@hotmail.com นายทิพรัก เพิดภูเขียว รก.4 08-7945-4911 nuknikaa@hotmail.com นางภรธิดา ชาลีเอ่น รก.5 08-8025-8439 ponpon-@hotmail.com หนองหว้าวิทยา นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี ผอ. 08-1661-7128 keat14@hotmail.com นางอุบล พรหมเสนา รก.1 08-2858-3653 บ้านหนองโพงโพด นายจอมพล ตุ่นเส็ง ผอ. 08-3416-9915 jom_p@hotmail.com นางอภิญญา จันทร์สนิท รก.1 08-5002-8015 บ้านนาสีนวน นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ ผอ. 08-1769-2313 suplod54@gmail.com นางอุบลรัตน์ รินลา รก.1 08-6016-3672 ubonrat2720@hotmail.com นางสมศรี ภูมิชัย รก.2 08-3142-2830 น.ส.ประภาพร เหล่าสมบัติ รก.3 08-6235-2860 ppaon02@gmail.com โคกม่วงศึกษา นายณรงค์ โททวง ผอ. 08-1954-7137 narong2496@hotmail.com นายประเวศ สุขประเสริฐ รก.1 08-95718077 บ้านโป่งเอียด นายบัณฑิต เหล่าสุขา ผอ. 0814711416 B0814711416@gmail.com นายสมชาย ชาลีวรรณ์ รก.1 08-3340-4859 บ้านสัมพันธ์ นายคำ�สี ลืนภูเขียว ผอ. 08-9943-7828 kumsri2502@hotmail.com นายสุมิต ศรีอุดม รก.1 08-2114-3394 นางรัตน์มณี เข็มเวียง รก.2 08-5013-9218 โนนงามศึกษา นายจิรสิน เฮ้าเส็ง ผอ. 08-9861-8823 jh.jirasin@hotmail.com นายสังเวียน ขึงภูเขียว รก.1 08-2122-8651 sw.yutt@hotmail.COM นางมยุรี ไทยดี รก.2 08-7867-9560 thai.mayree@hotmail.com บ้านนาเพียง นายวีระศักดิ์ หอมอินทร์ ผอ. 08-1965-8089 f.homin@hotmail.com นายประเพียร มวลมนตรี รก.1 08-9569-7382 prapian53@hotmail.co.th บ้านโนนโพธิ ์ นายสนอง ศิริชัยโชค ผอ. 08-5002-7079 S-sanongSS@hotmail.com นายสุริยันต์ คำ�สูงเนิน รก.1 08-0198-4939 บ้านหนองผือจำ�เริญพัฒนา นายพัชร์ภัคพล ชัยชนะเจริญ ผอ. 08-6450-6245 pachrp@gmail.com นายคำ�สันติ์ มีทอง รก.1 08-1739-8500 khamee3@hotmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายจตุรมิตร (ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านหนองไฮ นายอุทิศ บุญอาจ ผอ. 08-2300-4672 utit063@hotmail.com นายสมเกียรติ ธนะภูมิชัย รก.1 08-4419-3953 บ้านอาจสามารถ นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ ผอ. 08-7214-7225 santisak_p@hotmail.com นายวานิช ยืนชีวิต รก.1 08-7866-6897 wanit.y@hotmail.com นายวรายุทธ นิคม รก.2 08-3356-1043 nk.warayutt@hotmail.com นายวาริต ยืนชีวิต รก.3 08-8733-9004 warit.y@hotmail.com บ้านโนนอุดม นายประสพโชค เหล่าคูณ ผอ. 08-9711-9291 sopchok05@hotmail.com นายวิชิต โม้งปราณีต รก.1 08-9943-6382 บ้านโคกสูง นายวิบูลย์ พาสี ผอ. 08-6858-5425 wiboon_pasi@hotmail.com นายประหยัด สะท้านบัว รก.1 08-7225-1567 นางรัตนา เสาวยงค์ รก.2 08-7863-8046 นายประเสริฐ ลาปะ รก.3 08-1380-4154 บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"นายสินสมุทร คุณประทุม ผอ. 08-1872-1425 thanasin.k@ gmail.com นายเรวัตร จันทร์สมคอย รก.1 08-1391-3974 rawat2497@ gmail.com นายทวีวัฒน์ เวชกิจ รก.2 08-9443-3112 wachakit707@ gmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address หนองไผ่พิทยาคม นายดารา ชินชัย ผอ. 08-9841-7828 dr9953@gmail.com นางยุภาพร แซงวุฒิ รอง ผอ 08-9713-6551 carry53@hotmail.co.th นายสุพิศ ชัยบุตร รก.2 08-1670-3713 supip2498@hotmail.com นางปราณี หีบแก้ว รก.3 08-6858-6353 pra_neo@hotmail.com วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย นายประทีป หีบแก้ว ผอ. 08-1873-2050 prateep_h@hotmail.com นายสุรพงษ์ ภูมิภักดิ์ รก.1 08-367-9539 surapong_po@hotmail.com นายสุรเกียรติ จอมไพรศรี รก.2 08-1799-1268 seang658@hotmail.co.th บ้านยอดห้วย นางประภาพร ตรีเหลา ผอ. 08-1749-2118 Prapapron1971@hotmail.com นายสุรพล เข็มมาวงษ์ รก.1 08-1965-6680 น.ส.ธัญญรัตน์ บำ�รุงราษฎร์ รก.2 08-9940-6662 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ ผอ. 08-9863-4589 pr.dvd@hotmail.com นายสมเพศ เพียกเพีย รก. 08-4409-3395 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง นายเกรียงไกร เอ่นนู ผอ. 08-3362-5429 ennu_k@hotmail.com นางจันทร์จิรา เหล่าม่วง รก.1 08-7215-0759 บ้านหนองไผ่นาดี นายวัฒนเศรษฐ์ อโหสิ ผอ. 08-1965-3003 wattaset@yahoo.co.th นางอรชุลี บุญพาเกิด รก.1 08-9621-1858 ก้องอุดมวิทยาคาร นายสมพงษ์ อาจศัตรู ผอ. 08-3286-1751 sompongkkn5@hotmail.com นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณ์ รก.1 08-6850-3378 วังหินลาดวังเจริญ นายวิชัย แสนแก้ว ผอ. 08-5006-2334 vichaisank@hotmail.com นายจิระ ลีลาศ รก.1 08-8315-3857 บ้านนาคำ�น้อย นายเสถียร แก้วส่องใส ผอ. 08-1047-6081 st.kaewsongsai53@gmail.com นางสายพิน พีระราศี รก.1 08-1954-1033 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา นายพจน์ ปุรัมพกา ผอ. 08-1873-8521 poch.2508@hotmail.com ว่าที่ ร.ต.บุญเรือง ผลสนอง รก.1 08-1047-5423 บ้านโป่งแห้ง นายจักรเพชร นิลพงษ์ ผอ. 08-9621-0856 chakpetch@yahoo.com นางศิริศิลป์ ทัพซ้าย รก.1 08-7238-6953 sinsiri1954@yahoo.co.th บ้านหนองสังข์ นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร ผอ. 08-4428-3660 or_charoenrit@windowslive.com นายประหยัด นาคสุวรรณ รก.1 08-9943-4569 jintana_ap@hotmail.com นายทองทรัพย์ ขัวจันทร์ รก2 08-1052-9607 nong.511@hotmail.com บ้านไชยสอ นายสมศักดิ์ มะมา ผอ. 08-9711-9707 Som.mama147@hotmail.com นางพรพิมล ทองดีบุตร รก.1 08-1954-7635 Mother_Paw@hotmail.com นางวาสนา สุรไพฑูรย์ รก.2 08-1954-2379 บ้านโนนทองหลาง นายสุเทพ เวียงทอง ผอ. 08-9861-8511 tep_sutep2508@hotmail.com นางอำ�ไพวรรณ สาศรี รก.1 08-9421-0199


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address เหมือดแอ่หนองบัว นายพิไชย ศรีเจ็ก ผอ. 08-2229-7741 SURICHAI_25@HOTMAIL.COM นายพยัน ชาพรมมา รก.1 08-3413-6150 ชุมชนโนนหันวันครู นายสมคิด ผลานิสงค์ ผอ. 08-5927-8585 sk9796@hotmail.com นายธนากร ถิรเจริญธาดา รองผอ. 08-1964-8939 บ้านโนนลาน นางสิริลักษณ์ สามารถ ผอ. 08-1380-8921 sirilucksamart@hotmail.com นายสมบัติ อัครสาร รก.1 08-9715-0878 sombat.akk@hotmail.com บ้านโนนบุรุษ นายสินสมุทร สามารถ ผอ. 08-1965-3647 sinsamoodsamart@thaimail.com นายสวิต คำ�ภา รก.1 08-1369-1719 sawit_kampa@hotmail.com หนองม่วงประชานุกูล นายเศวต พรมแวง ผอ. 08-9842-9990 spsawet2010@hotmail.com นางจารึก สงดี รก.1 08-1739-8242 utum_k@hotmail.com นางรัชดา ทองทัพไทย รก.2 08-4428-1510 utum_k@hotmail.com นางอุทุมพร กรองเห็น รก.3 08-4014-9889 utum_k@hotmail.com นางพิสัณห์ ทะมานันท รก.4 08-6646-7709 pisan51@hotmail.com บ้านร่องแซง นายฟากรี ทองดีบุตร ผอ. 08-5450-3897 Farg2506@hotmail.com นางอมรา ผลานิสงค์ รก.1 08-5693-8045 บ้านโนนชาติ นายเดชา ทาเวียง ผอ. 08-2123-5658 Deacha_97@hotmail.com นางรัตนา แก้วโพนเพ็ก รก.1 08-7944-3125 บ้านธาตุ นายมนูญ พลบุญ ผอ. 08-9941-2740 phonboon_7@hotmail.com นายนรินทร์ อรัญมิตร รก.1 08-2741-3691 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 นายอุดม หล่อยดา ผอ. 08-1729-0267 udom2497@gmail.com นายเทวินทร์ ทีน้อย รก.1 08-0750-1919 TAWIN7177@hotmailcom หนองกุงพิทยาคม นายนิคม จำ�ปานิล ผอ. 08-1049-6745 Nicomfc@hotmail.com นายบัณฑิต ขืนเขียว รก.1 08-5663-0677 Bundit43@gmail.com นายสนิท ลันระนา รก.2 08-9943-4657 krutarw@hotmail.com บ้านหนองหนามแท่ง นายเศรษฐวัชร มัชปาโต ผอ. 08-1872-4709 machapato@hotmail.com นายกิตติศักดิ์ อัครพงษ์ รก.2 08-1964-2139 นาหนองทุ่มวิทยาคม นายสุธน หล้าบ้านโพน ผอ. 08-1871-1844 suthon2497@gmail.com นายสุวัฒน์ นามบิดา รอง ผอ. 08-8729-3615 ns4nig@hotmail.com บ้านวังยาว นายจิรสันต์ บัวสาย ผอ. 08-1872-2019 jirasan_bs@hotmail.com น.ส.พิชริน วรรณชัย รอง ผอ. 08-9710-2082 picharin2003@hotmail.com นายสวัสดิ์ วันทอง รก.2 08-7229-8326 - บ้านโนนโก นางสมพิศ กิตติภักดีกุล ผอ. 08-7218-6156 somkittipuk@gmail.com นายแวว ศิลาพิมพ์ รก.1 08-5465-0292 นายสนิด อ่อนสา รก.2 08-4028-2171 nkkn5@hotmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address นาฝายวิทยา นายพัฒนฉัตร ตลับเงิน ผอ. 08-9842-0599 T_putt@hotmail.com นายอุทัย พรมดวงศร รก.1 08-3142-5177 Uthai.pr177@gmail.com บ้านสะแกเครือ นายอากาศ เหล่าคนค้า ผอ. 08-4392-4833 Akard_skk@hotmail.com นายบุญถึง เวียงทอง รก.1 08-6635-2296 Boonthung2504@hotmail.com นางเภทรัตน์ พงษาคราม รก.2 08-3337-4096 pattarat15@hotmail.com น.ส.นวลจันทร์ ทองปัญญา รก.3 08-8307-2889 nuan_06@hotmail.com บ้านสองคอน นายเฉลียว อนุตรี ผอ. 08-1670-8299 chaliao@windowlive.com นายทองดี แพงไทย รก.1 08-3354-6635 Tongdee2500@gmail.com น.ส.เตือนจิต ขันตี รก.2 08-5498-9038 Tajkhantee@hotmail.com บ้านโนนคอม นายสมชัย พิมดี ผอ. 08-1954-6903 Somw2501@hotmail.com นายประสิทธิ์ คำ�ภาพันธ์ รก.1 08-9417-0395 - บ้านป่ากล้วย นายทองใส ทาเชาว์ ผอ. 08-1261-6205 Thongsai2497@hotmail.com นายพิทยา ศรีระชัย รก.1 08-3339-7580 บ้านสว่างโนนสูง นายกิตติพร ภูพันลำ� ผอ. 08-7854-7876 happy2513 @hotmail.com นายสมยศ นามวิจิตร รก.1 08-1060-8439 Somyod_nam@hotmail.com นางพิสมัย นามวิจิตร รก.2 08-0756-0399 Pissamai_nam123@hotmail.com นางบุญสิตา ภูกาบไส รก.3 08-5458-3959 Boonsita_phu@hotmail.com บ้านโนนสว่างท่ากระบือ นายกัมปนาท หล้าบ้านโพน ผอ 08-3418-6791 Kampanat_ntb@hotmail.com นางลัดดาวัลย์ ราษฎร์เหนือ รก.1 08-0403-4186 บ้านนาน้ำ�ซำ� นายชูสิทธิ์ ทินบุตร ผอ. 08-6230-2135 Choosit_tinbut@hotmail.com นายสันทัด มาลัย รก.1 08-6242-4685 maha.malai@hotmail.com หนองแห้ววังมนศึกษา นายวิชัย รัตนวรรณี ผอ. 08-5008-5413 Wichai_2549@hotmail.com นายอาธิศักดิ์ ทองลาด รก.1 08-6641-7526 Artisuk@live.com บ้านวังสวาบ นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ผอ. 08-1601-8247 jroydapan@gmail.com นายนุโชค บุบผา รก.1 08-1369-1943 บ้านเขาวง นายประจวบ สวัสดิรักษ์ ผอ. 08-4031-5867, Kru.chuab@hotmail.com 08-0487-2478 นายสุทัศน์ นิสัยตรง รก.1 08-6631-7007 Sutat2502@hotmail.co.th บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นายธนเดช ทองหนองกอย ผอ. 08-0752-6960 Krukrit63@hotmail.com นายประวิทย์ จำ�ปานิล รอง ผอ. 08-6230-1164 Pravigh@hotmail.co.uk พลฯสมัครวีรศักดิ์ ยืนยาว รก.2 08-1974-4761 Weerasak_52@hotmail.com ชีพอนุสรณ์ นายเสน่ห์ โคตา ผอ. 08-9840-9371 Seneh_Kota@hotmail.com นายวิชา พลอินทร์ รก.1 08-7864-7180 Polin_vicha2005@hotmail.co.th นายชัยทอง พันสนิท รก.2 08-2112-2880 Ctong2506@hotmail.co.th บ้านซำ�ภูทอง นายสิรวิชญ์ ธงชัย ผอ. 08-9861-1988 runy_thongchai@hotmail.com นางทองสา สมวงษา รก.1 08-3145-5884 Lek_thongsa2011@hotmail.co.th นายพิภพ พรหมพักตร์ รก.2 08-1050-7038 Titub_pom@hotmail.co.th


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือนาจานซำ�ยาง โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง นาจานนาเจริญโนนทัน นายอนุชิต วอหา ผอ. นายวีรวุฒิ พูลผล รก.1 นางสมร ปานเพชร รก.2 นางอรทัย จันทลือชา รก.3 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นายคำ�เบ็ง รถสีดา ผอ. นางปานตา ศรีสุนทร รก.1 ท่ากุญชร นายเรืองวิทย์ จันทลือชา ผอ. นายนิพนธ์ อักษร รก.1 นางอำ�ไพ โชติกวี รก.2 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม นายนรินทร์ บุตรรัตนะ ผอ. นางสุรจิตร ทีบัว รก.1 โนนสำ�ราญหนองหญ้าขาว นายประดิษฐ์ หล้าทู ผอ. แสงบัวทอง นายสมภาร บุญเทียม ผอ. นายอำ�พล แสงชาติ รก.1 นางประหยัด ผาบจันดา รก.2

น.ส.ธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ รก.3 บ้านหนองแดง นายบุญศรี เคนมิ่ง ผอ. นายทองพูน พานศรี รก.1 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ นายกฤษฎา โซ่มาลา ผอ. นายสนิท บานเย็น รก.1 นายสมจิตร แสนทรัพย์ รก.2 นางประภาพรรณ โซ่มาลา รก.3 โสกเต็นวิทยาคม นายเสรี หลักม่วง ผอ.

นายมงคล เหล่าบ้านค้อ รก.1

เบอร์โทรศัพท์ 08-4743-6035 08-1964-4644 08-4787-4904 08-5608-4540

E-Mail address anuchit95@windowslive.com weerawut007@hotmail.com samonpanpet@hotmail.com orathai56@windowslive.com

08-6218-4161 08-6243-8845 08-5742-8289 08-6231-3941 08-8308-9044 08-1964-0307 08-1964-5627

Kambeng_seeda@hotmail.com srisuntron.v@hotmail.com Reungvit@hotmail.com niponank@hotmail.com - narinburattana@hotmail.com

08-5738-5995 08-2106-3163 08-5680-8005 08-4791-4069

Mr.pradit@hotmail.com Saengbautong@gmail.com Saengbautong@gmail.com Saengbautong@gmail.com

08-1954-2256 08-5743-0663 08-6239-2805 08-1053-6840 08-1965-5339

Kid.999@hotmail.com

08-9617-6978 08-1954-1630 08-4428-1650

08-6241-6312

rlek01@hotmail.com Bunsri209@hotmail.com thongpoon.p@hotmail.com

Saree2510@hotmail.com -


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายนาจานซำ�ยาง (ต่อ) โรงเรียน บ้านหนองโก บ้านสันติสุข บ้านซำ�ยาง บ้านสารจอดร่องกลอง หนองกระบือวิทยาคม บ้านโนนงาม บ้านหนองปลาซิว ภูห่านศึกษา

ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address นายสมาน เพชรนาวา ผอ. 08-1055-1307 samannonggo@yahooo.co.th น.ส.รัชนีกร บุญดี รก. 08-5925-7800 - ดร.สายสมร ศักดิ์คำ�ดวง ผอ. 08-9940-5552 Suksamorn@gmail.com น.ส.อุราลักษณ์ วรรณจันทร รก.1 08-6233-4952 sugary2@gmail.com นางสุภาภรณ์ อิ่มระรื่น รก.2 08-1053-0390 pornim@hotmail.com นางวงเดือน วดีศิริศักดิ์ รก.3 08-6235-9653 - ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผอ. 08-4787-9016 Thee12@hotmail.co.th นายเฉลิมชัย หีบแก้ว รก.1 08-8535-8438 นายอุไร ลาสอน ผอ. 08-3335-7323 purai-2506@hotmail.co.th นายกองสิน ยางศรี รก.1 08-0181-7171 Kongsin24@gmail.com นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำ� ผอ. 08-2850-6572 pongtron25@hotmail.co.th นายสมภาร สุขใจ รก.1 08-0186-2938 sompan1555@hotmail.com นายวีระพัธ์ ดวงพายัพ รก.2 08-0741-1049 veerapan1555@hotmail.com นางสุภาพ ปานเพชร รก.3 08-1261-1511 supap1555@hotmail.com นายทวีวัฒน์ เวชกิจ ผอ. 08-8562-0499 wachakit707@gmail.com นายเฉลิมชัย สมท่า ผอ. 08-7227-6312 chalermchai0506@hotmaiul.com นายณฐพณ ลูกคำ� รก.1 08-1993-8266 - นายประดิษฐ์ แพงไทย ผอ. 08-7236-9662 nasa_top@hotmail.com นายอุดม แพงไทย รก.1 08-9252-4778


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address ชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายเอนก คำ�ยัง ผอ. 08-1975-0579 aneg2499@gmail.com นายอาทิตย์ ทองดี รอง ผอ. 08-6225-0820 thongdeearthid@gmail.com นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รอง ผอ. 08-0766-9950 ew_pot@hotmail.com บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ นายกวี โพธิ์หล้า ผอ. 08-3346-2424 kawee1234@hotmail.com นายสมศรี ชินอ่อน รก.1 08-6236-5011 นายประสิทธิชัย ดวงคำ� รก.2 08-6716-1732 บ้านโสกหาดสวรรค์ นายกฎุมพี โสสวัสดิ์ ผอ. 08-4953-7162 kadumpee-14@hotmail.com นายประหยัด ดวงแสง รก.1 08-6641-8237 บ้านปากห้วยฝาง นายสาโรจน์ ปาสาทัง ผอ. 08-6630-4901 humpod@hotmail.com นายสุพจน์ แสนบัว รก.1 08-6227-9505 photsb@hotmail.com นายอำ�นาจ ภาระดี รก.2 08-9940-5102 ammat.2508@hotmail.com นายสุรพล ชัยชาญวิศิษฎ์ รก.3 08-5001-8090 surapon.cs@hotmail.com บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ นายฉะเกรียงไกร หล้าคำ�ภา ผอ. 08-9617-6840 nonwanfai@hotmail.com นายธนูศิลป์ นามจันดี รก.1 08-1183-6848 tha1510125@hotmail.com นางจินดา จันทร์ทอง รก.2 08-6861-8054 jinda.03@hotmail.com น.ส.ศุภลักษณา อ้วนพรมมา รก.3 08-6241-7899 supaluksana@hotmail.com บ้านท่าช้าง นายสุวิทย์ ผาคำ� ผอ. 08-1964-0624 suvit-p@windowlive.com ว่าที่ ร.ต.นำ�พล บุพพิ รก.1 08-7860-5099 nampon_b@hotmail.co.th นางสำ�เร็จ บุรินทร์อุทัยกุล รก.2 08-7430-3076 samraj_bu@hotmail.com

บ้านห้วยทรายขาว

นายประดิษ์ วงศ์จำ�ปา ผอ. นางวนิดา ชัยชาญวิศิษฎ์ รก.1

08-4955-7758 08-7857-7470

pradit_w@yahoo.com chaichan07@hotmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู (ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล บ้านขมิ้นโนนหัวนา นายนิติพงษ์ หงอกชัย นายสมศักดิ์ เฮ้าโฮม บ้านศรีสุข นายสมเด็จ อิธิตา นายสมพร ระแวงวรรณ บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) นายวิเชียร ดีสม น.ส.ณวัฏตรา ผลวัฒนา บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว นายบรรจง อาจนนลา นายบุญช่วย อิธิตา นางสุภาวดี สอนกอง น.ส.ปิยพร สังสิมมา บ้านโคกม่วง นายไสว ขามธาตุ นายประจวบ ใกล้กลาง นางสาวธิดารัตน์ สุ่มมาตย์ บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร บ้านใหม่โสกส้มกบ นายชาญชัย ทองล้น น.ส.ธาริณี สุเพ็งคำ� นายจำ�เริญ อุ่นใจ นางวนิศรา สุทธมาตย์ บ้านโสกจานนาดี นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน นางไกรสร พึ่งพบ บ้านสวนสวรรค์ นายจงจิต ดวงสนาม นางวิจิตรา ดวงสนาม

ตำ�แหน่ง ผอ. รก.1 ผอ. รก.1

เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address 08-1964-1091 luangphaeng@hotmail.com 08-3407-2300 08-4428-7237 somdege@hotmail.com 08-4428-7514

ผอ. 08-1964-1077 kokmaingam@hotmail.com รอง ผอ. 08-6231-0551 matikalovely@hotmail.com ผอ. รก.1 รก.2 รก.3

08-1574-0976 t_hamonwan18@hotmail.com 08-1670-0983 08-9842-7491 08-0183-9041

ผอ. รก.1 รก.2

08-9710-5256 sawai_ksam@hotmail.com 08-8508-5926 08-7237-7332

ผอ.

08-5607-5191 srisin_sri@hotmail.com

ผอ. รอง ผอ. รก.2 รก.3

08-7230-4041 chanchai0207@hotmail.com 08-9275-3430 tharineesu@hotmail.com 08-1057-1457 08-2855-3930

ผอ. รก.1 ผอ. รก.1

08-8740-1502 kraisorn2010@gmail.com 08-7261-1550 08-1056-1365 jitsanam@gmail.com 08-4393-3914


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายดงชมพูู โรงเรียน

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์

E-Mail address

บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ นายอภิชิต ปราบไพรี ผอ. 08-3361-9283 apichai@hotmail.com นายโกมุท สมภาร รก.1 08-3361-0649 บ้านผาขาม นายบรรชิต นิตไธสง ผอ. 08-8340-7359 bunchit09@gmail.com นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ รก.1 08-1069-1171 บ้านพงษ์โนนประวัติ นายวีระวุธ เรืองตังญาน ผอ. 08-6226-2272 weerawoot_2011@hotmail.com นายประทวน สมใจ รก.1 08-8537-0256 บ้านผาน้ำ�เที่ยง นายคำ�ปัญญา ชัยคำ�ดี ผอ. 08-4795-6278 kumdee@hotmail.com นายชุมพร กล้าหาญ รก.1 08-1058-4758 นายผจงภักดิ์ พ่อค้าช้าง รก.2 08-5232-8856 นายสมศักดิ์ สุธรรมราช รก.3 08-4428-5191 บ้านบริบูรณ์ นายอำ�นวย บุญศรี ผอ. 08-1380-3439 amnuay_b@hotmail.com นายอดิศร บุญฤาชา รก.1 08-1769-9289 อ่างทองวิทยาคม นายนิติรัฐ เวียงนนท์ ผอ. 08-0192-4829 nitirat.viangnon@gmail.com นายอภิศักดิ์ คำ�ภากุม รอง ผอ. 08-5316-0251, 08-8340-1796


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายดงชมพูู (ต่อ) โรงเรียน

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

E-Mail address

บ้านซำ�จำ�ปา นายบุญสวน วรรณโอภาส ผอ. 0819653910 boonsuan_wan@hotmail.com นายไสว ฝ้ายป่าน รก.1 08-7867-6176 นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ รก.2 08-3352-2158 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง นายภิรมย์ คำ�บุญเกิด ผอ. 08-1063-7447 phirom_hotmail.com นางสุบงกช ขัวใหญ่ รก.1 08-7227-0793 บ้านนาอุดม นายสาธิต คำ�ชมภู ผอ 08-7863-1220 sathito92515@hotmail.com นายบัวลอน สายสุด ครู 08-9273-0970 bualorn.2505@hotmail.com อนุบาลสีชมพู นายประเวช สุวรรณา ผอ. 08-7460-4602 pravet04@gmail.com นายชุมพล บุญดี รอง ผอ. 08-7865-3003 บ้านหนองตาไก้พิทยา นายทองสูญ รัสอาภร ผอ. 08-1964-6981 thongsoon85@hotmail.com นายประหยัด สุวรรณเทศ รก.1 08-9122-6241 บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ นายบุญไทย ชัชวาล ผอ. 08-7214-4795 Boonthai_ch@hotmail.com นายไสว ศรีทอง รก.1 08-1574-5508 บ้านป่าน นายประคอง วรรณพันธ์ ผอ. 08-1729-9355prakong_best1219@hotmail.com นางอาทิตยา พันสุวรรณ รก.1 08-8516-7849 บ้านโคกป่ากุง นายอยุทธ คำ�ยัง ผอ. 08-6859-3926 ayooth_88@hotmail.com นางประพรพรรณ คำ�ยัง รก.1 08-5010-7760 นายประยูร ชารินทร์ รก.2 08-5462-7324


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ� โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ นายทรงสิทธิ์ ยืนชีวิต ผอ. 08-7228-2309 s.y.songsith@gmail.com นายสถิตย์ แสนบัว รก.1 08-4955-4304 นายกตพล จันดาเบ้า รก.2 08-9714-4273 บ้านกุดธาตุ นายสุริยา ห่มขวา ผอ. 08-9842-3977 homkhwa@hotmail.com นายเฉลิมพงษ์ ศิริคุณ รก.1 08-6239-0417 kudthat@hotmail.com นายเสรี หาญเวียง รก.2 08-9574-2875 นายวิไล ไชยสงค์ รก.3 08-1048-5017 บ้านโคกนาฝาย ว่าที่ พ.ต.วศิน สอนโพธิ์ ผอ. 08-8710-1197 wasin0227@hotmail.com นายเด่นศักดิ์ มั่นคง รก.1 08-1342-5987 นายบรรทูล ศรีหากุล รก.2 08-9709-8974 บ้านนาดี ว่าที่ ร.ต.วิญญู สุธรรมฤทธิ์ ผอ. 08-9574-8293 winyou69@hotmail.com นางสมบูรณ์ มะลิซ้อน รก.1 08-3282-1557 นางพรรณี พัฒนวรานุวงศ์ รก.2 08-6855-1934 นางกมลรัตน์ บรรทุมพร รก.3 08-1050-4930 บ้านสะอาด นายนิคม แสนบัว ผอ. 08-6219-3389 nikhomsb@gmail.com นายชัชวาล สมใจ รก.1 08-6237-2418 นายนเรศ กองแสน รก.2 08-4953-7149 บ้านหัวภู นายสมาน สีชมภู ผอ. 08-9617-2325 pinchompu@gmail.com นางลัดดา ดวงกำ� รก.1 08-9805-5328 hua.poo@hotmail.com หนองแวงวิทยา นายวิรัตน์ สมใจ ผอ. 08-9572-0353 virutsomjai@hotmail.com นายสรไกร วรครบุรี รก.1 08-3356-2892, 08-2109-7269 นายเพิ่มพูน ศรีหากุล รก.2 08-4590-1588 นางสัมฤทธิ์ วรครบุรี รก.3 08-3327-6168


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ� (ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ บ้านขนวน นายสมใจ ชาญจระเข้ ผอ. 08-4952-4343 นายดิเรก เวียงอินทร์ รอง ผอ. 08-9619-0991 บ้านศาลาดิน นางสุญาณี ศรีวิไล ผอ. 08-5007-6279 นายประจญ เพลงอินทร์ รก.1 08-1749-6084 นางระบอบ ทาน้อย รก.2 08-4515-3417 นางอรนุช ศรีแก้ว รก.3 08-7374-9818 บ้านหนองกุงคชสาร นายจำ�นง ศรีดาวงษ์ ผอ. 08-4685-8598 นางเพ็ญนี น้อยสุข รก.1 08-9715-0869 บ้านหนองพู่วังหินซา นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย ผอ. 08-9279-8348 นายสง่า สารพันธ์ุ รก.1 08-8061-2717 นางคำ�ปุ่น ภูมิเวียงศรี รก.2 08-1429-0340 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผอ. 08-0420-5614 นายไพโรจน์ ศรีแก้ว รก.1 08-1762-2481 นางรวงทอง ตลับนิล รก.2 08-1747-2006 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า นายปัญญา สาสิมมา ผอ. 08-7880-9767 นายมิตร จักรแก้ว รก.1 08-1056-2668 บ้านหนองหอย นายวิเชียร หมื่นชั่ง ผอ. 08-7232-1975 นายไพบูลย์ จันทร์สงคราม รก.1 08-2110-6175 นายมานพ ศิริคำ� รก.2 08-2308-0659 บ้านหนองนาคำ� นายโพธิ์คำ� ป้องปาน ผอ. 08-1954-1981 นายภิญโญ บุตรโพธิ์ศรี รก.1 08-6713-0429 นายลันดวน มั่นคง รก.2 08-1601-3632 นายสีลา ภูคลัง รก.3 08-9940-0285

E-Mail address somjai_217909@hotmail.com wanginn@hotmail.com sorjor2503@hotmail.com prajonss@hotmail.com jumnongsrida@hotmail.com ditsata@hotmail.com prawit_ _@hotmail.com

pranil2498@yahoo.com plearnwich@live.com

phokhom_96@hotmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address จตุรคามรังสรรค์ นายสวัสดิ์ สุนทร ผอ. 08-6223-3488 dr.sawat@hotmail.com นายวิมาน สิทธิบุตร รอง ผอ. 08-8476-2510 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผอ. 08-1060-6075 supapen_prom@hotmail.com นางรัชนีกร แซงบุญเรือง รก.1 08-6227-7247 นางสงกรานต์ ขุนนนท์ รก.2 08-4788-5215 karn1270@hotmail.com ภูเวียงวิทยายน นายจารึก งามฉลวย ผอ. 08-1708-7751 Jaruekngam@gmail.com นายวิญญู ศุภรมย์ รก.1 08-5003-8250 kratae_sss@hotmail.com นายเสน่ห์ ชนกาสิทธิกุล รก.2 08-4600-5629 sanaha2500@gmail.com บ้านโคกสูงวิทยา นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ ผอ. 08-6225-6619 nongsak_kkn5@hotmail.com นายอากาศ ศรีคำ�ภา รก.1 08-4953-4900 akatss@hotmail.com นายปรีชา วรรณชัย รก.2 08-6229-5872 chalon2008@hotmail.com นางพยอม รุ่งสุวรรณ รก.3 08-1871-3212 payom50@hotmail.com บ้านแดง นางดุจดาว กาญจนพันธุ์ ผอ. 08-5004-4819 duddawma@hotmail.com นายอวยชัย วงษ์ปัญญา รก.1 08-9354-6177 นางสมถวิล รุ่งสุวรรณ รก.2 08-3410-0879 นางสาววิภาดา บรรทุมพร รก.3 08-7961-0160 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นายธนธรรม มีทอง ผอ. 08-7858-2641 tanatum_2507@windowslive.com นายบุญส่ง บุตรเวียงพันธุ์ รก.1 08-6852-8388 boun2496@hotmail.com นายนิรันดร์ แสงฤทธิ์ รก.2 08-9394-7067 ni152507@hotmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า (่ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านหนองขาม นายนิพนธ์ หิงชาลี ผอ. 08-6580-1448 Hnipon@gmail.com นายกุญชร บาลยอ รก.1 08-5004-0310 BanYoo@hotmail.com นางเสาวรีย์ ศรีคำ�ภา รก.2 08-0054-8796 Skampa@hotmail.com บ้านเมืองเก่า นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ ผอ. 08-3677-5989 J.WICHIANKRAI@hotmail.com นายโกศล ครุธวงษ์ รก.1 08-7232-4393 kosol.11@hotmail.com นางทองเลื่อน พันธุ์ปัทมา รก.2 08-9841-4165 tongluan_2554@hotmail.co.th นายนิพนธ์ ปุริศรี รก.3 08-3288-5566 nipon_muangkao@hotmail.co.th บ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์ ผอ. 08-9943-6603 hinrongschool1@hotmail.com นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รก.1 08-6220-0539 นายคณิต ทัพซ้าย รก.2 08-5927-7309 mrkha_2008@hotmail.com บ้านหนองนาคำ�ประชานุเคราะห์ นายสวัสดิ์ พรมโสภณ ผอ. 08-1266-9482 sawat_prom@hotmail.com นางวรรณธนา รักษา รก.1 08-5008-7879 wantana_nk@hotmail.com นางกิติมา แก้วหล้า รก.2 08-9712-7008 kittima_nk@hotmail.com บ้านหนองบัว นายธวัชชัย พลนิกร ผอ. 08-2859-0589 khukae@gmail.com นางทัศฎาพร ทุยเวียง รก.1 08-7856-9899 thass03@hotmail.com นายศรายุทธ ดีนาง รก.2 09-0193-6749 hs4now@gmail.com น.ส.ประสิทธิ์ ศรีมงคล รก.3 08-9964-3977 pssmk88@gmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายภูเวียง โรงเรียน

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

อนุบาลภูเวียง นายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา ผอ. 0831512742 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รอง ผอ. 0833575991 น.ส.ศุภนันท์ พิมดี รอง ผอ. 0800097188 บ้านนาก้านเหลือง นายวีระศักดิ์ สาระผล ผอ. 0868540363 น.ส.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ. 0845120229 นายนิรุจน์ นครศรี รอง ผอ. 0815447790 บ้านโพนเพ็กพิทยา นายสมจิต พลหล้า ผอ. 0821199247 นางระเบียบ วิโรจน์ศิริ รก.1 0879399017 บ้านเรือ นายสนอง จักรโนวัน ผอ. 0854575033 นายสัมฤทธิ์ บาลธนะจักร์ รก.1 0892733392 นายบุญถิ่น นุ่นหลักคำ� รก.2 0895770207 นายสุนทรพงษ์ ทองศรี รก.3 0857618772 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร นายไพศาล เมฆสงค์ ผอ. 0847913032 นายเฉลิมศักดิ์ กรมนา รก.1 0892777676 น.ส.จามรี ศิริจันทร์ รก.3 0856591719 บ้านโคกสง่า นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย ผอ. 0813802332 นางสมบัติ แสงฤทธิ์ รก.1 0868503482 บ้านสงเปือย นายทรงวุฒิ ทาระสา ผอ. 0819547033 นางรัชนี วิศัลย์พิทยากร รก.1 08-4510-4586

E-Mail address

bandit2497@hotmail.com pppkai@hotmail.com kruweenkl@hotmail.co.th k_tippayanate@hotmail.com nirutkrub@hotmail.com somjitphol@hotmail.com sanong_jak@hotmail.com

meksong_pai@hotmail.com

tanaphum05@hotmail.com songvut1@hotmail.co.th


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายภูเวียง (่ต่อ) โรงเรียน

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

E-Mail address

บ้านถ้ำ�แข้ นายกฤษ ราชสีสม ผอ. 08-9712-8446 grid_rt@hotmail.com นายสุทัศน์ สาระผล รก.1 08-5745-1575 ไตรคามวิทยาสรรค์ นายสาธร พรเพ็ง ผอ. 08-9940-8572 sathon_2502@hotmail.com นางเฉลิมพร สุขบิดา รก.1 08-6851-0315 cha_2497@hotmail.co.th บ้านอ่างศิลา นายธงชัย สุขสม ผอ. 08-1717-7659 thong_suk2011@thaimail.com นายไพโรจน์ พลพิมพ์ รก.1 08-5925-2862 pilot_pol2011@thaimail.com นางสุมล ชัยสิทธิ์ รก.2 08-9577-1974 sumol_chai2011@thaimail.com บ้านโคกไร่ นางบังอร เครือสุคนธ์ ผอ. 08-6864-9702 opr_2@thaimail.com นายพลศักดิ์ โสภัณ รก.1 08-0010-5614 บ้านนาชุมแสง นายอัครเดช อักขราสา ผอ. 08-1873-6359 Akradet_akr@hotmail.com นายพิทยพันธ์ แวะศรีภา รก.1 08-4684-7677 บ้านกุดน้ำ�ใส นายสหัสวรรษ ฉัตรวิโรจน์ ผอ. 08-4952-6116 sahassawat96@hotmail.com นายวิมาน บัวทอง รก.1 08-1954-8146 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นางวนิดา เครือไกรวรรณ ผอ. 08-1975-0042 wanidk@hotmail.com นายมงคล สมบูรณ์ รก.1 08-8515-5128 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นายธนัช ซาซุม ผอ. 08-9493-2442 thanat-1968@thaimail.com นายแคล้ว เทาดี รก.1 08-0187-0752 นายสุพิศ ประจันตะเสน รก.2 08-9944-1643 บ้านหัวฝาย นายสาคร โคตรภูเวียง ผอ. 08-7219-1747 sakorn340@hotmail.com นางวิราวรรณ พาลสมัน รก.1 08-5010-5898


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำ�บอง โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านโคกกลางวิทยา นายเจนณรงค์ วิธีดี ผอ. 08-7260-7818 somejen18@gmail.com นายประดิษฐ์ มีบ้านต้น รก.1 08-1593-5180 นางนิลุบล คณานิตย์ รก.2 08-1974-0891 นายชนะ จันทร์หอม รก.3 08-9942-7611 บ้านหว้าทอง นายสุทธิพงษ์ ทะกอง ผอ. 08-9942-4471 suthiphongkkn5@hotmail.com นายบุญเนตร เวียงสกล รก.1 08-1197-3038 นายเสงี่ยม จักรโนวัน รก.2 08-8549-3824 jakhowan_02@hotmail.com บ้านพระบาท นายสุริยะ ชิดทอง ผอ. 08-5644-4639 chidtong96@hotmail.com นายสายยนต์ จันพุทธ รก.1 08-1262-1275 นายณัฎณรงค์ พิริยการ รก.2 08-5749-8329 บ้านห้วยบง นายฉลอง สอนวงษ์ ผอ. 08-3359-6967 sornvong_3@hotmail.com นางอรทัย ภูพานใหญ่ รก.1 08-0407-1686 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา นายกีรติวัฒน์ อัคเส ผอ. 08-9277-4595 keerawat1@hotmail.com นายประยงค์ เปลรินทร์ รก.1 08-9943-7545 นางจำ�นงค์ พลลัง รก.2 08-7238-7991 นางสาวจีรรัตน์ หอมสมบัติ รก.3 08-7235-5159 บ้านหนองพลวง นายกิตติพล ศึกษา ผอ. 08-8734-4450 Kittipholkkn5@hotmail.com นายฉันชัย จันทร์ผิว รก.1 08-9715-2118 บ้านทุ่งชมพู นายวิชัย มหาโพธิ์ ผอ. 08-7439-1227 mahaphoe_vi@hotmail.com นายประดิษฐ์ พลหล้า รก.1 08-1048-9003 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา นายระลึก ราชาวงษ์ ผอ. 08-3345-8919 raha2508@hotmail.com นายวิศณุ คำ�ศิร ิ รก.1 08-3327-4516 benbb1@hotmail.com บ้านกุดแคนประชาสรรค์ นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม ผอ. 08-1471-3545 surasak-2510@hotmail.com นางสาวกัญญรัตน์ สำ�ฤทธิ์ รก.1 08-1264-2351


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำ�บอง (ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา นายเจริญชัย สิงห์แป ผอ. 08-1055-9897 j.jaroeychai@hotmail.com นายเชาวฤทธิ์ ฮามพิทักษ์ รก.1 08-2741-8875 บ้านหนองกุงธนสารโสภณ นายราชิต ชัยงาม ผอ. 08-1739-4816 rachitch@hotmail.com นายธนชาติ แสนบัวคำ� รอง ผอ. บ้านหัน นายจรูญ พรหมดวงดี ผอ. 08-2109-3946 jaroonn353@gmail.com นายจักรี กองจันทร์ รก.1 08-9943-4481 บ้านวังขอนแดง นายถาวร ธรรมวงษ์ ผอ. 08-5014-6460 tharworn.wong@hotmail.com นายวีระ แก้วกุดฉิม รก.1 08-6861-8319 wera_kaew@hotmail.com นางสุปราณี บันเทิงใจ รก.2 08-9420-9742 supranee_bun@hotmail.com นางทองคำ� แก้วกุดฉิม รก.3 08-5014-7160 Thangkom_kaew@hotmail.com บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา นายพนมไพร ปราบแกะ ผอ. 08-9840-3466 namjai_1973@hotmail.com นางสุมาลี โคตรลา รก.1 08-9863-8273 ดินดำ�วังชัยวิทยา นายศุภรัตน์ บุญไตรย์ ผอ. 08-1380-4995 bt_suparat@hotmail.com นายถวิล ชารินทร์ รก.1 08-3661-8181 นายประสาท เคนวัน รก.2 08-9841-3685 นายสมพิศ บุญไตรย์ รก.3 08-6218-5022 บ้านกุดดุกวิทยา นายจรัส แสงพันธ์ ผอ. 08-1964-3597 charee_thai@hotmail.com นายสุรศักดิ์ ทาระสา รก.1 08-8549-0873 นายดิลก ไชยพิเดช รก.2 08-1954-6364 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ นายสราวุธ ไชยทิพย์ ผอ. 08-1058-6768 www.sarswut1954@hotmail.com นายสุรชัย เถื่อนโทสาร รก.1 08-3344-4019 นายวสันต์ ทิพย์รักษ์ รก.3 08-4390-1048 picgo@hotmail.co.th


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านนาหว้า นายบัวเพชร จันทะนาม ผอ. 08-1954-2078 mr.buapret02@hotmail.com นายนิพนธ์ สาระผล รก.1 08-5460-0886 นางอุดมลักษณ์ ปัทถาพงษ์ รก.2 08-9577-2964 โสกห้างศึกษา นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์ ผอ. 08-1954-3144 jul.1956@hotmail.com นายสุราษฎร์ ปัญญาว่อง รก.1 08-9571-6272 บ้านคำ�ใหญ่ นายสำ�อางค์ ยั่งยืน ผอ. 08-7864-9281 sum-ang_yy@hotmail.com นายเอกสิทธิ์ เพียสาร รก.1 08-7947-4345 ห้วยชันวิทยา นายชวลิต หาญเชิงชัย ผอ. 08-6222-2064 chawalit_harn@hotmail.com นายอภิชัย ปัทถาพงษ์ รก.1 08-7225-1248 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นางเสาวณีย์ สอนวงษ์ ผอ. 08-5462-0969 sornvong3@hotmail.com นางศิริลักษณ์ ศรีโย รก.1 08-7637-5676 บ้านโนนกระเดา นายบรรเลง นาสมผล ผอ. 08-1380-0551 ban-leng@hotmail.com นางดวงมณี ศรีวิคาร รก.1 08-8326-6421 โนนอุดมสะอาดวิทยา นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย ผอ. 08-6240-8380 suradet_pimchainoi@hotmail.com นางวัฒนาพร สาระผล รอง ผอ. 08-7954-7552 บ้านค้อ นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย ผอ. 08-1954-4010 suthirak_51@hotmail.com นายเกษม ลุสีดา รก.1 08-6224-9952 นางจิราวรรณ สิงห์เมืองพล รก.2 08-6863-0604 บ้านกุดขอนแก่น นายอุเทน สิงห์เมืองพล ผอ. 08-6860-5077 Uten2495@hotmail.co.th นางลำ�ใย สาระผล รก.1 08-5002-1827 Lumyai2495@hotmail.co.th นายสายใจ ถามุลตรี รก.2 08-7142-2847 Saijai2502@hotmail.co.th


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน (ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านโนนสำ�ราญ นายสุรพงศ์ ขันขวา ผอ. 08-9713-5933 surapong_1775@hotmail.com นางอรอุมา ธารากุลทิพย์ รก.1 08-6861-8523 บ้านเลิงแสง นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ ผอ. 08-1592-0265 surapun1959@thaimail.com นายทรงกลด วงษ์พระจันทร์ รก.1 08-0757-3570 หนองโพนนาหม่อ นายสด ปานเพ็ชร ผอ. 08-1661-2656 dospanpet1956@hotmail.com นายวิจิต คำ�ภาหล้า รก.1 08-6854-9694 นายฉกรรจ์ จันทร์ไข รก.2 08-4518-6455 บ้านไคร่นุ่น นายสำ�รอง คำ�มี ผอ. 08-7961-4887 samr.kmee@thaimail.com นายอนันต์ พรรคมาตย์ รก.1 08-1546-6411 Anon_2496@hotmail.co.th นายบุญสม ผังรัมย์ รก.2 08-3291-2409 Boonsom_2504@hotmail.co.th หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา นายสุรพล แสนสุภา ผอ. 08-1964-8346 krusura@hotmail.com นายบวร นครแก้ว รก.1 08-7970-7370 bovorn92@hotmail.com หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา นายสมศักดิ์ เหล่วแซง ผอ. 08-7434-2354 somsuk2499@hotmail.com นายอุบล แพงคำ� รก.1 08-6860-4940 บ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง ผอ. 08-5740-2207 puthisak_kk@hotmail.com นายแคล้ว ขันขวา รก.1 08-3419-5460


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ นายวัฒนา สมหวัง ผอ. 08-6224-5268 นายจรูญ โชติศรี รก. 1 08-3335-9195 นายสุมน โนนสุวรรณ รก. 2 08-6601-5034 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นายภูวสิษฎ์ วรรณพิมพ์ ผอ. 08-9419-6179 นายสุพล สาผม รก.1 08-4686-9383 นางสมจิต ศรีทะจักร์ รก.2 08-5462-0073 นางรัชฎาภรณ์ นามบุรี รก.3 08-6261-0698 บ้านขนวนนคร นายปิยพงศกร ระดามาตย์ ผอ. 08-3351-7444 นายวสันต์ คำ�เวียง รก.1 08-5680-8030 นางปริศนา จิตรสุวรรณ รก.2 08-9277-1535 บ้านกุดกว้าง นายสุวัฒน์ เปรมผล ผอ. 08-5463-3754 นายวิจิตร จิตรสุวรรณ รก.1 08-1052-3391 บ้านโนนดู่ นายลือชัย สำ�ราญ ผอ. 08-5740-7625 นางจรรยพร เมฆฉาย รก.1 08-5789-9651 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก นายเฉลิม สุระพินิจ ผอ. 08-1768-4995 นางสายพิณ โสมคำ� รก.1 08-4428-9218 นางละมัย ยนต์ดัน รก.2 08-1718-3361 โนนฟันเรือบะยาววิทยา นายบดินทร์ บุญลือ ผอ. 08-1670-1030 นายสำ�รอง สีแก้ว รก.1 08-6853-5277 นายสุภาชัย พิมพ์พุฒิ รก.2 08-1380-6759 นายสุรศักดิ์ วิชัย รก.3 08-7772-1616 บ้านสำ�ราญหินลาด นายจงกล โนพันธุ์ ผอ. 08-1975-9489 นายประพิศ ทองบุ รก.1 08-3343-0643 น.ส.สุภาภรณ์ โม้แซง รก.2 08-0176-2288

E-Mail address wattana2504@hotmail.com

phuwasith_wan@hotmail.com Supolsaphom@gmail.c0m Ratsadapron16@hotmail.com piyapongsakon@hotmail.com suwatpremphol@hotmail.com luechai_sr@hotmail.com chalerm_s@hotmail.com

bordin_2504@hotmail.com sumrong_2499@hotmail.com supachai_2501@hotmail.com surasak1_2506@hotmail.com jongkol_no@hotmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด (ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านโคกกลางหนองแปน นายบัญชา กุลอัก ผอ. 08-6859-4329 duncharsar6180@hotmail.com นางรุจิวัลย์ นามวงษา รก.1 08-0655-3713 rujiwan_kkn@hotmail.co.th นายธีรยุทธ อำ�ท้าว รก.2 08-7946-4018 teerayut_kkn@hotmail.co.th น.ส.เกศกมล แสนยศบุญเรือง รก.3 08-6236-4396 funny-zaa@windowslive.com บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ ผอ. 08-3407-1600 worajukwong@hotmail.com 08-1060-8699 นายอาคม ศรีบุญ รก.1 08-1052-8300 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ นายเอกศักดิ์ จันทะกา ผอ. 08-3362-7711 rong_aka@hotmail.com นายอนุชัย ศิริชัยโชค รก.1 08-1872-6064 นายสมัคร แสนเหวิม รก.2 08-7219-5319 โนนสะอาดพิทยา นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผอ. 08-3149-9122 tanongsak_w@hotmail.com นายเทวา โพทมาตย์ รก.1 08-4428-5913 นายสายัณ วิสาขะ รก.2 08-9941-3062 นางอมรา เหล่าคูณ รก.3 08-1964-1090 บ้านโนนหนองแวง นายสุวิทย์ สวัสดิ์มูล ผอ. 08-1718-3362 suwit_sawat@hotmail.com นายโสพล มาตย์วิเศษ รก.1 08-1055-1874 นายละมัย แก้วไตรรัตน์ รก.2 08-9619-6512 น.ส.อุมาพร สวัสดิ์ศรี รก.3 08-1053-2623 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา นายภาคิไนย บำ�รุงเชื้อ ผอ. 08-9940-0932 pakinai_2503@hotmail.com นายพิพัฒน์ สอนพัลละ รก.1 08-9944-1610 ppspl52@hotmail.com นางอมรรัตน์ ทองผา รก.2 08-9712-1448 a_mornrat111@hotmail.com 08-6458-1641

บ้านดอนหันโนนหินแห่ นายสมพร ศิริแก้ว ผอ. 08-7223-8419 sompon_siri@hotmail.com นางรัตนาภรณ์ ธงหาร รก.1 08-3283-5531 ร.ต.เสวก แก้วป่าระกำ� รก.2 08-4277-8663 นายศุภชัย แพงคำ� รก.3 08-5012-8006


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ บ้านโนนทอง นายสุดิง สาหล้า ผอ. 08-9843-5879 นางเจียมรัตน์ กองจันทร์ รอง ผอ. 08-3142-8567 บ้านกุดเลา นายประยุทธ ธรรมพล ผอ. 08-1392-4663 นางสุระ สุดตะนา รก.1 08-5004-4260 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ นายอดิศร โชคบัณฑิต ผอ. 08-1799-6262 นายเกริก น้อยสุข รก.1 08-4408-9121 บ้านหนองเขื่อนช้าง นายสถิตย์ อุดเมืองเพีย ผอ. 08-1392-3911 นายไพจิตร ละหว้า รก.1 08-1391-1667 นายสุขี ภูมิโสม รก.2 08-1546-9731 บ้านสระพังข่า นายอาวุธ นมัสศิลา ผอ. 08-1369-3798 นางประภัสศร บุดดีเหมือน รก.1 08-2311-5085 นางอรอนงค์ จุลวงษ์ รก.2 08-3356-5819 บ้านกุดแคน นางยุพาพร ศรีสิทธิ์ ผอ. 08-0743-1121 นายบุญส่ง จันทร์ภู่ รก.1 08-1049-1646 นายมรุต บุดดีเหมือน รก.2 08-6762-5209 บ้านฝางน้อย นายดำ�ริ สุดตะนา ผอ. 08-3357-3038 นายไพบูลย์ เวียงยศ รก.1 08-9621-2046 บ้านห้วยอรุณหินลาด นายวิชัย แสนยศบุญเรือง ผอ. 08-1574-9324 นายสำ�เนียง พรหมศร รก.1 08-1601-2793 นางพรวจี เขตรกลาง รก.2 08-8739-2508 น.ส.สุดารัตน์ แก้วคำ�แสน รก.3 08-9943-8697

E-Mail address suding_salah@hotmail.com jiamrattana@hotmail.co.th prayuthkkn5@hotmail.com

adisornchok@hotmail.com sathidkkn5@hotmail.com

arwoodkkn5@hotmail.com

sreesit@yahoo.com song04@hotmail.com m.deemuan@hotmail.com DUMRI2498@hotmail.com bud.temlla111@hotmail.com vichaisanyos@hotmail.com -


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายหนองโนนทองโนนทัน (ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ บ้านห้วยทรายทอง นายถาวร จิบจันทร์ ผอ. 08-1048-0603 นายดลยกร หอมสมบัติ รก.1 08-4604-6904 นายยุทธศาสน์ ผานาค รก.2 08-1592-58436 บ้านภูมูลเบ้า นายเอนก ผาเข็ม ผอ. 08-9422-6344 นางนิวาส จันทร์ไข รก.1 08-4789-9482 นางรัชนี ทุมแสน รก.2 08-4420-7036 นางสุขุมาล น้อยโนนทอง รก.3 08-4510-3365 บ้านโนนทันวิทยา นายดิษยภัทร ไชยพิเดช ผอ. 08-6855-8494 นางทัศนีย์วรรณ ชุดนอก รก.1 08-5465-5438 นายเอนก ภูกองชัย รก.2 08-7374-7143 นางนภาพร โพธิ์จันทร์ รก.3 08-4402-3846 บ้านห้วยม่วง นายบุญสุข โสภาศรี ผอ. 08-0754-9090 นายวิสิทธิ์ แซงสีนวล รก.1 08-9620-5337 นางเพ็ญพิศ บุษบก รก.2 08-4603-3696 นายสุเทพ บุษบก รก.3 08-2849-4297 บ้านร่องสมอ นายสิทธิโชค ดีศรี ผอ. 08-7438-6581 นางกัญญมน ปุ่งฆ้อง รก.1 08-0186-5920 บ้านนาเปือย นายจิรพล ถาวงษ์กลาง ผอ. 08-1380-2792 นายสนอง น้อยนำ�้คำ� รก.1 08-7853-2971 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ ผอ. 08-1974-7453 08-9569-5427 นางเย็นจิตร์ อุดมมาก รก.1 08-2229-3048 บ้านหว้า นายสมแพน จำ�ปาหวาย ผอ. 08-9840-1905 นางดรุณี ศรีบุรินทร์ รองผอ. 08-5459-5030

E-Mail address tha.chi@hotmail.com ducktim@hotmail.com anak2501@hotmail.com

ditsayapat1@gmail.com tasaneewan2010@hotmail.com anek2498.kkn@gmail.com napaporn.6206@gmail.com boonsukkkn5@hotmail.com

Deeseekkn5@hotmail.com Jirapol@hotmail.com chaiyood_7757@hotmail.com chaiyood_7757@msn.com srisuntron.p@hotmail.com Jsomwai@gmail.com kaijon_17@hotmail.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ชุมชนหนองเรือ นายเพิ่ม หลวงแก้ว ผอ. 08-1544-0787 นายนพชาติ วรวัตร รองผอ. 08-8475-6701 นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ์ รอง ผอ. 08-1670-5681 บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา นายสมชาย จิตรักษ์ ผอ. 08-3148-9127 นางนงนาฎ สนอุป รก.1 08-9937-8704 นายวิเนตร หาญเชิงชัย รก.2 08-2848-0049 นายพันธมิตร มูลแก้ว รก.3 08-9841-1944 บ้านฟ้าเหลื่อม นายประกาศ โสเมือง ผอ. 08-1391-3820 นายจรัส ดวงพระราช รก.1 08-6857-3905 นายบริบูรณ์ ชนะชัย รก.2 08-4640-4344 นายพนมชัย แพงบุบผา รก.3 08-3418-2589 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นายบุญเลิศ ธรรมมา ผอ. 08-5457-4121 นายหนูเคน ศรีขำ� รก.1 08-7218-9242 สะอาดประชาสรรค์ นายศิวดล ดวงหะคลัง ผอ. 08-9709-1668 นางวิไลวรรณ ศรีวัชรินทร์ รก.1 08-9940-1534 นางสมร คำ�บูชา รก.2 08-9576-6908 น.ส.จรรยา มีเศษ รก.3 08-3362-0992 บ้านหนองไฮประชารัฐ นางอรสา นามบิดา ผอ. 08-1060-8494 นายสมัย ขุนงิ้ว รก.1 08-7225-0624 นายบุญชู พองเสียง รก.2 08-7238-4733 นางใครศรี ภูคงกิ่ง รก.3 08-4954-0223 บ้านหนองกุงประชารัฐบำ�รุง นายวาทิตร กุลแสนไชย ผอ. 08-4791-6691

บ้านเม็ง

นาวเยาวเรศ ทักษิณ รก.1 08-2742-0175 นายประเสริฐ กมลคุณากร ผอ. 08-0400-5808 นางประพันธ์ บุรมย์ชัย รองผอ. 08-9710-7581

E-Mail address Pherm.Laung@Gmail.com

jitrak2499@hotmail.com

prakart2496@Gmail.com

boonlert_t@hotmail.com sivadol1958@hotmail.com

hs4pcg@hotmail.com

watit.ksc@hotmail.com kaparserp@gmail.com taweetan@yahoo.co.th


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง (ต่อ) โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address บ้านหนองโนประชาสรรค์ นายสุวิทย์ น้อยลา ผอ. 08-5006-5543 Suwit1167@gmail.com นายเริ่ม แคนหมั้น รก.1 08-1263-2361 nongnoprachasan@hotmail.com นายพเยา หันจันทร์ รก.2 08-6221-6973 nongnoprachasan@hotmail.com นางสุปรียา ละครขวา รก.3 08-9623-5451 nongnoprachasan@hotmail.com บ้านนาหว้า นายหลาง สมบัติหอม ผอ. 08-1052-8750 Lang.Sombuthom@Gmail.com นายชัยสิทธิ์ วัฒนวิไลกุล รก.1 08-9712-3265 นางนันทิยา วัฒนวิไลกุล รก.2 08-9712-7816 นายสมใจ ธรรมลา รก.3 08-7951-6841 บ้านหนองกุงมนศึกษา นายประวัติ ค่ายเพชร ผอ. 08-6222-2015 director_prawat@hotmail.com นายธีรบุตร นามมาประดิษฐ์ รก.1 08-5013-4196 นายชาญวิทย์ ปะกิระสา ร ก.2 08-1420-4802 นายสุรเชษฐ์ ประสมเพชร รก.3 08-6232-6908 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ ผอ. 08-4792-0050 Aramthae2502@hotmail.com บ้านหนองแสงสามัคคี นายไพบูลย์ จำ�ปาบุญ ผอ. 08-0412-7776 Pai2506@yahoo.co.th นายทรงศักดิ์ สิงห์ทุย รก.1 08-8029-4241 นางจินตนา ศรีสุนนท์ รก.2 08-4390-3030 บ้านสว่างดอนช้าง นายสมศักดิ์ พูลรอด ผอ 08-1965-3909 Somsakpolrod2506@Gmail.com นายสุชัย ไชยมุทา รก.1 08-1717-5614 นางเจียม กองสีหา รก.2 08-7945-2056 นายอภิชัย สิ่วศรี รก.3 08-0420-9995 บ้านป่าเสี้ยว นายมานิตร มั่นกุง ผอ. 08-4807-5419 Manit.Mankung@Gmail.com นายสุรินทร์ โถยขุน รก.1 08-2117-7404 บ้านหาด นายวีระ เรืองแสง ผอ. 08-1380-3606 vee_din@hotmail.com นายเสถียร มาหนู รก.1 08-1739-3924 นายประวิช คำ�ป้อง รก.2 08-5011-7631 Pravit96@sanook.com นายไพศาล ศิริมั่งมูล รก.3 08-9861-2122 Pisan51@sanook.com


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายบูรพา โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-Mail address ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง นายพิลึก ถามูลตรี ผอ. 08-3342-9548 นายกิตติ พลนามอินทร์ รอง ผอ. หนองหอยเทพเทวัญ นายสุนิจ ศรีพรหม ผอ. 08-3140-3939 wiratwit@gmail.com นายพเยาว์ แสนบุราณ รก.1 08-9620-6096 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน นายวิฑูรย์ บึงลี ผอ. 08-1056-8973 vitoon_b@hotmail.com นายประยูร มูลตรีภักดี รก.1 08-3151-9204 บ้านหัวบึงสว่าง นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์ ผอ. 08-9618-6054 pitoon5791@hotmail.com นางนิภา หลาวมา รก.1 08-4602-0465 nipa465@hotmail.com บ้านยางคำ� นายชุมพล ศิริสุนทร ผอ. 08-1670-7431 choomphon29@hotmail.com นายสุรศักดิ์ เทพรังสฤษฎิ์ รก.1 08-1708-0905 บ้านดอนแขม นายสมชิต ขันขวา ผอ. 08-0415-0693 somchitkkn5@hotmail.com นายสมจิต กิจเชื้อ รก.1 08-6238-8272 นางสุรางค์ วงษ์คำ�อุด รก.2 08-1799-0316 บ้านนางิ้ว นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน ผอ. 08-1601-9641 songkhoon@hotmail.com นายอุดม สีนอเพีย รก.1 08-1183-5701 บ้านหนองแวงภูเขา นายจำ�เริญ จ่าเมืองฮาม ผอ. 08-1049-0605 jumreon5@hotmail.com นางสายตา พรหมดอนก่อน รก.1 08-1965-6156 บ้านดอนหันสระบัว นายอนุชา ลมคำ�ภา ผอ. 08-9572-5996 anucha_lom@hotmail.com นายธวัธชัย ไชยยันต์ รก.1 08-1661-6564


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายบูรพา (ต่อ) โรงเรียน

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

E-Mail address

บ้านหนองหว้าประชารัฐ นายโอภาส สิงห์สีดา ผอ. 08-4516-0344 opas-2507@hotmail.com นายร้อยแก้ว ตาแหวน รก.1 08-9711-9672 บ้านกง (ประชานุกูล) นายโกมล สำ�แดง ผอ 08-1964-3832 BANKONGSCHOOL@gmail.com นายณรงค์ ดวงพระคลัง รองผอ. 08-9942-8192 BANKONGSCHOOL@gmail.com บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ นายพัฒนา อำ�ท้าว ผอ. 08-3338-7578 pattana_am@hotmail.com นายบุดดา สาลาด รก.1 08-7227-0176 นายพิชัย บุตรอุดม รก.2 08-6635-9313 บ้านหนองสระ นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผอ. 088 533 5354 Sirsithkkn5@hotmail.com นางวัชราภรณ์ อัมพรพรรดิ์ รก.1 08-9622-1475 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ นายพนทอง ขาวสร้อย ผอ. 08-1052-1229 phonthong5@hotmail.com นายจรูญ ชาธรรมา รก.1 08-4390-7134 โพธิ์ตากวิทยา นายไพฑูรย์ รอนยุทธ ผอ. 08-6238-7422 ronyuth_p@hotmail.com นายสุวิเดช สุทำ�มา รก.1 08-7220-4482 หนองแสงวิทยาสรรค์ นายธีรเดช จันทรา ผอ. 08-7723-1668 teradetkkn5@hotmail.com นายสถิตย์ แสนบุราณ รก.1 08-5446-6195


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายเอกชน โรงเรียน

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

E-Mail address

อนุบาลชุมแพ นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผอ. 08-9840-9337 naraluk.d@hotmail.com ชุมแพวิทยา นายกิตติพงษ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผอ. 08-1601-0411 อนุบาลอินทร นายสุชาติ ชำ�นาญรบ ผอ. 08-9941-4383 suchatchumphae70@hotmail.com อนุบาลราษฎร์อำ�นวยศิลป์ นายดนุพล อรุโณทัย ผอ 08-1799-5165 อนุบาลเดือนฉาย นางเดือนฉาย ฉันสิมา ผอ 08-9279-8011, 08-9276-2765 อนุบาลศุภมน นางศุภมน โลร็องต์ ผอ. 08-4428-5198 อนุบาลณัฐพันธุ์ 2 นางนิโลบล แสนเภา ผอ. 0-4339-1395,08-1048-2475 อนุบาลบ้านรักเรียน นายพงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ ผอ. 08-1769-0524 kd_gartner@hotmail.yahoo.co.th อนุบาลบ้านสวน นางศิริภัสสร กองจันทร์ดี ผอ. 0-4346-3129, 08-5013-9218 เต็กก่าดรุณธรรม นางสาวิตรี ศรีชัย ผอ. 0-4331-2626, 08-9944-8859 อนุบาลธิดารัตน์ นายชัชวาลย์ ธวบุรี ผอ. 0-4321-7299, 08-5000-5199 หทัยกิจคริสเตียน นายบุญจันทร์ โชคนวกุล ผอ. 0-4339-6359, 08-9424-2141 พิชาภรณ์ นางอิสรีย์ สีหวงษ์วิลาศ ผอ. 0-4329-2109 , 08-6242-2273 อนุบาลนันทพร 2 นางสุมัฒณา พิทักษ์ ผอ. 08-9419-6296 อนุบาลสุดรัก นางอัญญากร อินทร์นารมย์ ผอ. 0-4329-4881-2 , 08-6634-2881 อนุบาลนันทพร นางคำ�พู จงสุขกลาง ผอ. 0-4329-4757,08-9419-6296 อนุบาลอภิรดี นางสาวอภิรดี มะลิซ้อน ผอ. 0-4338-8074 , 08-9422-5451 อนุบาลถนอมจิตร น.ส.วิภาวดี วันทวี ผอ. 0-4342-5178,08-5000-7752 อินทรวิทยา น.ส.นริสา เจนเอี่ยมวิทย์ ผอ. 0-4331-2371,08-9941-4383 วรวิมลวิทยานุสรณ์ นายเฉลิม นาใจคง ผอ. 0-4346-2485,08-6229-2959 อนุบาลเพชรลดา นายวรุธ ช่อทับทิม ผอ. 04-329-9152 petchlada_school@hotmail.com อนุบาลพรชิตา นายพลากร นครแก้ว ผอ. 0-4329-9263 , 08-8332-2348 เอี่ยมอินทร นางสาวกาญจนา โม่แก้ว ผอ. 0-4331-2371, 08-9941-4383 ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี ว่าที่ ร.อ.อัครพล สมศรีโหน่ง ผอ. 0-4331-3234, 08-1544-3691


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายเอกชน (ต่อ) การกุศลวัดร่มประดู่ นายสมจิตร กาญจันดา ผอ. 0-4329-4730,08-6125-7312 การกุศลวัดโพธิ์ทอง พระมหาวิชยุตม์ สุวิช.โช ผอ. 0-4329-9533,08-6218-1137 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธ์ นางสาวทิวสุดา ศรีสุระพลกิจ 0-4329-1628,08-3130-9678 tuly_tia@hotmail.com อนุบาลแก้วใจ นายสุจิตร ยืนชีวิต ผอ. 08-6459-6496 รักเรียนพิทยา น.ส.พรรนิภา ม่วงคร้าม ผอ. 0-4331-1814 rpsnung@hotmail.com ดอนโมงเทคโนโลยีพณิชการ นายอิทธิ สีวันนู ผอ. 08-9715-1477 การกุศลวัดนายมวราราม พระครูสุตธรรมมานุกุล 08-11056-5121 suttathammo@hotmail.com อนุบาลบ้านปันรัก นายอำ�นวย เติมวงษ์ ผอ. 08-6229-4879


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนมกราคม กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1 - 31 ม.ค. เดือนแห่งการจัดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มฐ ท 1-4 , มฐ ส 2.1, 4.3 มฐ ศ 1-3 มฐ 1(1.6) , มฐ 2(2.1), มฐ 4(4.1-4.4) 9-13 ม.ค. สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ มฐ ส 2.1 25 - 27 ม.ค. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ วันสำ�คัญ 1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่ 4 ม.ค. วันชาติพม่า กิจกรรมอาเซียน มฐ ต 1-4 มฐ 2(2.3) มฐ 3(3.1,3.3) 8 ม.ค. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ มฐ ส 2.2 มฐ 2 (2.2) 13 ม.ค. วันการบินแห่งชาติ มฐ ง 3.1 มฐ 3 (3.4) 14 ม.ค วันเด็กแห่งชาติ มฐ ว 2.2, มฐ ส 2.1 ,ส 2.2 มฐ 2 (2.4) วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ( National Forest Conservertion Day) 16 ม.ค วันครู มฐ ท (1.1, 2.1, 4.1) มฐ 2(2.2) 17 ม.ค. วันโคนมแห่งชาติ มฐ ว1.2, มฐ ส2.1 มฐ 2(2.2) วันพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช 18 ม.ค. วันกองทัพไทย มฐ ส 2.1 ,ส 2.2 มฐ 2(2.2) 22 ม.ค. วันสถาปนาโครงการ อพป.แห่งชาติ มฐ ส 2.1, มฐ ส 2.2มฐ 2(2.2) 27 ม.ค. วันยุวกาชาด มฐ ส 2.1 มฐ 2(2.1)


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

1

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 2

พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) – องค์การการค้าโลก องค์กรระหว่างประเทศเพื่อ ดูแลและปล่อยให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรี ถูกก่อตั้งขึ้น โดย เข้ามาแทนความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันขึ้นปีใหม่ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันจันทร์์ Monday

2

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 2

พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) – สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 2.54 น. ด้วยโรคมะเร็ง สิริพระชนมายุ 84 พรรษา

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน A journey of a thousand miles must begin with a single step. “หนทางหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวก้าวเดียว”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันอังคาร Tuesday

3

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันพุธ Wednesday

4

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันชาติพม่า ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. -กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. “มนุษย์เรา คือ ผลผลิตทางความคิดของตน สิ่งที่เขาคิดเขาจึงเป็น”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

5

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 2

พ.ศ. 2484 (ค.ศ.1941) - กรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพบกไทยเริ่มทำ�การ รุกเข้าไปในดินแดนอินโดจีน หลังจากถูกโจมตีที่แนวปอยเปต

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันศุกร์ Friday

6

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน A man is what he thinks about all day long. “มนุษย์เราเป็นในสิ่งที่ตนคิดอยู่ตลอดทั้งวัน”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันเสาร์์ Saturday

7

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 2

พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1914) – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ พระราชดำ�เนินทรงเปิดโรงเรียนเพาะช่าง

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันอาทิตย์ Sunday

8

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 2

พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ "จอมพลเรือ" เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม ราชชนก

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .- กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. “คนที่ประสบความสำ�เร็จ คือ คนที่สามารถวางรากฐานที่มั่นคงด้วยอิฐที่คนอื่นๆ ขว้างใส่เขา”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันจันทร์์ Monday

9

แรม 1 ค่ำ� เดือน 2

พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) – หนังสือพิมพ์ "ข่าวภาพรายสัปดาห์" ฉบับแรก วางจำ�หน่าย และพัฒนาต่อมาเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในปัจจุบัน

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

วันอังคาร Tuesday

10

แรม 2 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

Always do what you are afraid to do. “ทำ�ในสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำ�เสมอ”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันพุธ Wednesday

11

แรม 3 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี Thursday

12

แรม 4 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน As long as you think the problem is out there, that very thought is the problem. “ตราบใดที่คุณคิดว่าปัญหาอยู่ที่นั่น ความคิดนั่นแหล่ะ คือ ปัญหา”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันศุกร์์ Friday

13

แรม 5 ค่ำ� เดือน 2

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... *............................................................................................................................................................... วันการบินแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... .- กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ Saturday

14

แรม 6 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเด็กแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... * วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (Nation Forest Conservertion day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Be sure you put your feet in the right place, then stand firm. “ให้มั่นใจว่าคุณวางเท้าได้ถูกที่ จากนั้นก็ยืนหยัดอย่างมั่นคง”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันอาทิตย์์ Sunday

15

แรม 7 ค่ำ� เดือน 2

พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) – วิกิพีเดีย โครงการสารานุกรมเนื้อหาเสรีหลาย ภาษาบนเว็บไซต์ ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันจันทร์ Monday

16

แรม 8 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันครู ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them. “ทำ�ดีกับเพื่อนของคุณเพื่อรักษาพวกเขาไว้ ทำ�ดีกับศัตรูของคุณเพื่อเอาชนะพวกเขา”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันอังคาร Tuesday

17

แรม 9 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันโคนมแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... * วันพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) – สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาใน ยุทธหัตถี ณ หนองสาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) – คณะรัฐมนตรีมีมติสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แรม 10 ค่ำ� เดือน 2 นับเป็นคณะแพทยศาสตร์ลำ�ดับที่ 12 ในประเทศไทย -พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ......................................................................................................................................

วันพุธ Wednesday

18

............................................................................................................................................................... * วันกองทัพไทย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Don’t judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant. “อย่าตัดสินแต่ละวันจากผลที่เก็บเกี่ยว แต่เป็นเมล็ดพืชที่หว่านไถ”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชเสด็จพระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร แรม 11 ค่ำ� เดือน 2 ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดี Thursday

19

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำ�เนินเป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศร แรม 12 ค่ำ� เดือน 2 ลงน้ำ� ณ อู่เรือบาซาน ประเทศสเปน นับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำ�แรก ของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันศุกร์ Friday

20

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today. “ฝันประหนึ่งว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ไปชั่วกาล ใช้ชีวิตประหนึ่งว่าคุณจะสิ้นชีวิตในวันนี้”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันเสาร์ Saturday

21

แรม 13 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันอาทิตย์ Sunday

22

แรม 14 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสถาปนาโครงการ อพป. แห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Everything you need is already inside. Just do it. “ทุกสิ่งที่คุณต้องการมีพร้อมอยู่แล้วภายใน แค่ทำ�มันเท่านั้น”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันจันทร์ Monday

23

แรม 15 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันอังคาร Tuesday

24

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

Experience is the child of thought, and thought is the child of action. “ประสบการณ์เป น็ ดอกผลของความคิด และความคิดเป น็ ดอกผลของการกระทำ�”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

- พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) – โอลิมปิกฤดูหนาวครั้งแรก ถูกจัดที่บริเวณเชิงเขา มองต์บลังค์ ประเทศฝรั่งเศส มีนักกีฬาเข้าร่วม 200 คน จาก 16 ประเทศ -พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 3 พระบรมราชโองการโปรดให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นวัน สถาปนามหาวิทยาลัย ......................................................................................................................................

วันพุธ Wednesday

25

............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - วันประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 .- กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

วันพฤหัสบดี Thursday

26

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

First say to yourself what you would be; and then do what you have to do. “แรกสุดให้บอกตนเองก่อนว่าคุณอยากเป็นอะไร แล้วจากนั้นให้ทำ�สิ่งที่คุณจำ�เป็นต้องทำ�”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

27

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 3

วันยุวกาชาด

วันศุกร์ Friday

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันเสาร์ Saturday

28

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Freedom is nothing else but a chance to do better. “อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำ�สิ่งต่างๆให้ดีขึ้น”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

29

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 3

พ.ศ. 2445 (ค.ศ. 1902) – หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงจบการศึกษาจากอังกฤษและเสด็จประพาสต่างประเทศ ได้เสด็จ กลับประเทศไทยขณะมีพระชนมายุ 22 พรรษา

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันจันทร์ Monday

30

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration. “อัจฉริยะ คือ แรงบันดาลใจ 1 เปอร์เซ็นต์ และหยาดเหงื่อแรงกาย 99 เปอร์เซ็นต์”


มกราคม : ๒๕๕๕ January : 2012

วันอังคาร Tuesday

31

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... - กิจกรรมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

God helps those who help themselves. “พระเจ้าจะช่วยบุคคลที่ช่วยตนเอง”


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์์ กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1- 15 ก.พ. ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 1 ก.พ. วันแรกการรายงานการรับนักเรียนทางเว็บไซต์ 1 ก.พ. สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 2-3 ก.พ. ขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 2-3 ก.พ. สอบ O-net นักเรียนชั้น ม.3 20 - 24 ก.พ. สัปดาห์เศรษฐกิจพอเพียง 20 - 24 ก.พ. สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 มฐ ส3.1 มฐ 2 (2.1) 27 ก.พ. - 2 มี.ค. สอบ NT นักเรียนชั้น ป.6 LAS ป.2,ป.5,ม.2 วันสำ�คัญ 2 ก.พ. วันนักประดิษฐ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำ�โลก ( World Wet Land Day ) มฐ ว2.2, มฐ ว 2.2, มฐ ว 6.1 มฐ 4 (4.4)ม มฐ 3 (3.4) , มฐ 6 (6.2) 3 ก.พ. วันทหารผ่านศึก มฐ ส 2.1, มฐ ส 2.2 มฐ 2(2.2) 10 ก.พ. วันอาสารักษาดินแดน มฐ ส 1.2, มฐ ส 2.1 ,มฐ ส.2.2 มฐ 2 (2.2) 14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ มฐ.ต 2.1, มฐ.ต 2.2, มฐ พ2.1,มฐ พ.5.1 23 ก.พ. วันชาติบูรไน มฐ ส 2.1- ส 2.2 มฐ 2 (2.3) มฐ 3 ( 3.1) 24 ก.พ. วันศิลปินแห่งชาติ มฐ ส 2.1, มฐ ส 2.2 มฐ 1(1.6) มฐ 2 (2.2) มฐ 4 (4.4) วันที่ระลึกรัชกาลที่ 2 25 ก.พ. วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ มฐ ง 2.1 มฐ 3.1 มฐ 3(3.4) 26 ก.พ. วันสหกรณ์แห่งชาติ มฐ ส 3.1, มฐ ส 3.2 มฐ 2 (2.1)


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันพุธ Wednesday

1

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 - วันแรกการรายงานการรับนักเรียนทางเว็บไซต์

วันพฤหัสบดี Thursday

2

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 3

พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "กังหันชัยพัฒนา" ใช้บำ�บัดน้ำ� เสียโดยเพิ่มปริมาณออกซิเจนลงในน้ำ�

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... *............................................................................................................................................................... วันนักประดิษฐ์ * วันพื้นที่ชุ่มฉ่ำ�โลก (World Wet Land Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 - โรงเรียนเอกชนขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. “ความสุขนั้นไม่ใช่สิ่งสำ�เร็จรูป แต่มาจากการกระทำ�ของตัวเราเอง”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันศุกร์ Friday

3

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 3

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันทหารผ่านศึก .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. . - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 - โรงเรียนเอกชนขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

วันเสาร์ Saturday

4

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. “ความสุข เกิดขึ้นเมื่อ สิ่งที่เธอคิด สิ่งที่เธอพูด และสิ่งที่เธอทำ�ประสานกลมกลืนกัน”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

5

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1

วันจันทร์ Monday

6

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1

He overcomes a stout enemy who overcomes his own anger. “ผู้ที่จะเอาชนะศัตรูที่เข้มแข็งได้ คือผู้ที่เอาชนะความโกรธของตนได้”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันอังคาร Tuesday

7

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 3

- พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1953) – โรงเรียนแพทย์ "โรงเรียนแพทยากร" ได้รับการสถาปนาขึ้น เป็น "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) -พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปิด เขื่อนเจ้าพระยา อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1

วันมาฆบูชา

วันพุธ Wednesday

8

แรม 1 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1

He that is good for making excuses is seldom good for anything else. “คนที่ดีแต่หาข้อแก้ตัว แทบไม่มีดีอย่างอื่นเลย”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

9

แรม 2 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1

วันศุกร์ Friday

10

แรม 3 ค่ำ� เดือน 3

พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสกับหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันอาสารักษาดินแดน ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... . -ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 (เหลืออีก 5 วัน หมดเขต) He who knows best knows how little he knows. “คนที่รู้ดีที่สุด คือ คนที่รู้ว่าตนรู้เพียงน้อยนิด”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันเสาร์ Saturday

11

แรม 4ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ Sunday

12

แรม 5 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 He who knows does not speak. He who speaks does not know. “ผู้รู้ไม่พูด ผู้พูดไม่รู้”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันจันทร์ Monday

13

แรม 6 ค่ำ� เดือน 3

พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) - ประเทศไทยลงนามกับฝรั่งเศส ยอมยกดินแดน ฝั่งขวาของแม่น้ำ�โขง แลกเปลี่ยนกับการให้ฝรั่งเศส ถอนกำ�ลังออกจาก จังหวัดจันทบุรี

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1

วันอังคาร Tuesday

14

แรม 7 ค่ำ� เดือน 3

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันวาเลนไทน์ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... . -ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 He who never made a mistake never made a discovery. “คนที่ไม่เคยทำ�อะไรผิด ไม่เคยค้นพบสิ่งใด”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันพุธ Wednesday

15

แรม 8 ค่ำ� เดือน 3

พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเปิด ตึกวชิราลงกรณธาราบำ�บัด ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พระราชวัง พญาไท

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... - ครูสายผู้สอนยื่นคำ�ร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 วันสุดท้าย

สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6

วันพฤหัสบดี Thursday

16

แรม 9 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 วันแรก

Hope sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible. “ความหวังมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น รู้สึกในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และบรรลุผลสำ�เร็จในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันศุกร์ Friday

17

แรม 10 ค่ำ� เดือน 3

พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) - ประหารชีวิต นายเฉลียว ปทุมรส, นายชิต สิงหเสนีและนายบุศย์ ปัทมศริน ที่เรือนจำ�กลางบางขวาง

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 วันที่สอง

วันเสาร์ Saturday

18

แรม 11 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... I walk slowly, but I never walk backward. “ข้าพเจ้าเดินช้าๆ แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

19

แรม 12 ค่ำ� เดือน 3

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

วันจันทร์ Monday

20

แรม 13 ค่ำ� เดือน 3

-พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) - วันก่อตั้ง "สมาคมทนายความ" ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสภาทนายความ เมื่อ พ.ศ. 2528 -พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) - ปลัดกระทรวงมหาดไทยทำ�พิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่ หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและความกล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก ที่ได้ต่อสู้กับพม่าจนดาบหักคามือ -พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) - ปานตะวันและปานวาด ธิเย็นใจ ฝาแฝดที่มีหัวใจและตับติดกัน ถูกผ่าตัดแยกร่าง และรอดชีวิตทั้งคู่เป็นครั้งแรกของโลก

. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - . สัปดาห์เศรษฐกิจพอเพียง - สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3

I will not condemn you for what you did yesterday, If you do it right today. “ฉันจะไม่ตำ�หนิคุณในสิ่งที่คุณทำ�เมื่อวานนี้ ถ้าคุณทำ�มันให้ถูกต้องในวันนี้”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันอังคาร Tuesday

21

แรม 14 ค่ำ� เดือน 3

- พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1913) - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกพระราชบัญญัติ เรื่อง "ประกาศวิธีนับวัน เดือน ปี" ให้เลิกใช้รัตนโกสินทรศก และให้เปลี่ยนไปใช้พุทธศักราช เป็น ศักราชประจำ�ชาติไทย - พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ พระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล" ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อ มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ เดิม

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

วันพุธ Wednesday

22

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สัปดาห์เศรษฐกิจพอเพียง - สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3

If you can imagine it, you can achieve it; if you can dream it, you can become it. “ถ้าคุณสามารถจินตนาการได้ คุณก็สามารถบรรลุผลสำ�เร็จได้ ถ้าคุณสามารถฝันได้ คุณก็สามารถเป็นได้”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

23

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 4

พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) - พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ประธานคณะ รสช. นำ�การก่อรัฐประหารในประเทศไทย โค่นล้มรัฐบาลที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันชาติบรูไน ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... - สัปดาห์เศรษฐกิจพอเพียง - สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3

วันศุกร์ Friday

24

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 4

พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) - พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ประธานคณะ รสช. นำ�การก่อรัฐประหารในประเทศไทย โค่นล้มรัฐบาลที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี

.................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันศิลปินแห่งชาติ .............................................................................................................................................................. *วันที่ระลึกรัชการที่ 2 .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .- สัปดาห์เศรษฐกิจพอเพียง

- สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.) If you can’t accept losing; you can’t win. “ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้ คุณก็ไม่สามารถชนะได้”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันเสาร์ Saturday

25

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 4

พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1931) – พิธีเปิดสถานีวิทยุที่วังพญาไท โดยอัญเชิญ กระแสพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาออก อากาศเป็นปฐมฤกษ์ของวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สัปดาห์เศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ Sunday

26

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 4

พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) – "ขบวนการประชาธิปไตย 26 กุมภาพันธ์" นำ�โดย ปรีดี พนมยงค์ บุกยึดพระบรมมหาราชวังและมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ หมายจะยึดอำ�นาจจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายก รัฐมนตรี ในเหตุการณ์กบฏวังหลวง

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสหกรณ์แห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. “ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายมันอย่างง่ายๆ ได้ คุณก็ไม่เข้าใจมันดีพอ”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันจันทร์ Monday

27

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สอบ NT นักเรียนชั้น ป.6 - สอบ LAS ป.2, ป.5, ม.2

วัันอังคาร Tuesday

28

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 2

พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) - บุญสนอง บุณโยทยาน ผู้ร่วมก่อตั้งและ เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ถูกลอบยิงเสียชีวิต

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สอบ NT นักเรียนชั้น ป.6 - สอบ LAS ป.2, ป.5, ม.2

If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them. “ช่วยเหลือคนอื่นๆ ถ้าคุณสามารถทำ�ได้ แต่ถ้าทำ�ไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดก็อย่าทำ�ร้ายคนอื่นเลย”


กุมภาพันธ์ : ๒๕๕๕ February : 2012

วันพุธ Wednesday

29

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 - สอบ NT นักเรียนชั้น ป.6 - สอบ LAS ป.2, ป.5, ม.2

Imagination is more important than knowledge. “จินตนาการ สำ�คัญมากกว่า ความรู้”


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนมีนาคม กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1-15 มี.ค. ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 1 มี.ค. โรงเรียนรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5-9 มี.ค. สัปดาห์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 มฐ ง 3.1 มฐ 4(4.1) 12 - 16 มี.ค. โรงเรียนจัดทำ� SAR 12-16 มี.ค. สัปดาห์รายงานประชาชน ( Open House) และขอความเห็นชอบ SARคณะกรรมการสถานศึกษา 15 มี.ค. วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 22 มี.ค. โรงเรียนส่ง SAR ไปยังศูนย์เครือข่ายบรรลุมาตรฐานนิทรรศการวันอนุรักษ์น้ำ�โลก มฐ ส 5.2 ว. 2.1, ว.2.2 มฐ 2(2.4) 25 มี.ค. วันสุดท้ายที่โรงเรียนต้องรายงานการมีตัวของข้าราชการครูและลูกจ้างเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน วันสำ�คัญ 1 มี.ค. 5 มี.ค. 8 มี.ค. 13 มี.ค. 17 มี.ค. 20 มี.ค. 21 มี.ค. 22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 27 มี.ค. 31 มี.ค.

วันมิตรภาพโลก ( National Friendship Day ) มฐ ส 5.2 วันสื่อมวลชนแห่งชาติ ( วันนักข่าว ) วันสตรีสากล มฐ ส 2.1, ศ 2.1, ศ 2.2 มฐ 1(1.1) วันช้างไทย มฐ ว 2.1, ว 2.2 มฐ ส 4.1,4.2,4.3 มฐ 2(2.1) วันมวยไทย มฐ ส 4.1,4.2,4.3 มฐ 2(2.4) วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ มฐ พ 4.1, มฐ พ. 4.2 มฐ 3(3.1, 3.2, 3.4) มฐ 1(1.1, 1.2, 1.3, 1.4) วันกวีนิพนธ์สากล วันดาวน์ซินโดรมโลก มฐ ท 5.1, ท 4.1 ,มฐ ส 5.2 ว 2.1, ว 2.2) มฐ 4(4.2, 4.4) มฐ. 2(2.4) วันป่าไม้โลก( World Forest Day) วันสากลแห่งการยุติการแบ่งแยกเชื้อชาติ วันอนุรักษ์น้ำ�โลก วันอุตุนิยมวิทยา มฐ ส 5.2 ว 2.1, ว 2.2 มฐ 2(2.4) วันวัณโรคโลก มฐ พ 4.1, พ 4.2 มฐ 1(1.3) วันกองทัพอากาศ มฐ ส 4.1, ส. 4.2, ส. 4.3 มฐ 2(2.2) วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 มฐ ส. 4.1, ส. 4.2, ส. 4.3 มฐ 2(2.2)


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

1

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 4

พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) – อำ�เภอยโสธร ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับยก ฐานะเป็นจังหวัดยโสธร นับเป็นจังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย

.................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันมิตรภาพโลก (Nation Friendship Day) .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .- สอบ NT นักเรียนชั้น ป.6 LAS ป.2,ป.5,ม.2 - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - โรงเรียนรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วันศุกร์ Friday

2

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 4

พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1935) - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในภาพ) ทรงสละราชสมบัติ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครอง ราชย์ขณะมีพระชนมายุ 9 พรรษา

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - สอบ NT นักเรียนชั้น ป.6 LAS ป.2,ป.5,ม.2 - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

In the practice of tolerance, one’s enemy is the best teacher. “ในการฝึกความอดกลั้น ศัตรูของเรา คือ ครูที่ดีที่สุด”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันเสาร์์ Saturday

3

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 4

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... . - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - สพป. รายงานบัญชีข้าราชการครูและลูกจ้างที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม ไป สพฐ.

วันอาทิตย์ Sunday

4

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 It is never too late to be what you might have been. “ไม่เคยมีคำ�ว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันจันทร์ Monday

5

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสื่อมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - สัปดาห์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2

วันอังคาร Tuesday

6

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................- ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - สัปดาห์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2

It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer. “นั่นไม่ได้เป็นเพราะข้าพเจ้าฉลาดมาก แต่เป็นเพียงเพราะข้าพเจ้าอยู่กับปัญหาต่างๆ มานาน”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันพุธ Wednesday

7

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 4

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันมาฆะบูชา ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .- ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - สัปดาห์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2

วันพฤหัสบดี Thursday

8

แรม 1 ค่ำ� เดือน 4

พ.ศ. 2425 (ต.ศ. 1882) – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระราชทานอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในเขตพระตำ�หนักสวนกุหลาบ ได้ชื่อ ว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสตรีสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... .- ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - สัปดาห์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. “ตาจับจ้องมองดาว และเท้าติดดิน”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันศุกร์ Friday

9

แรม 2 ค่ำ� เดือน 4

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .- ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - สัปดาห์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 - ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วันเสาร์ Saturday

10

แรม 3 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough: we must do. “ความรอบรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอเราต้องประยุกต์ใช้ด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ เราต้องกระทำ�ด้วย”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

11

แรม 4 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

วันจันทร์ Monday

12

แรม 5 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - โรงเรียนจัดทำ� SAR - สัปดาห์รายงานประชาชน ( Open House) และขอความเห็นชอบ SARคณะกรรมการสถานศึกษา- Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. “เรียนรู้จากเมื่อวาน อยู่กับวันนี้ หวังกับวันพรุ่งนี้ สิ่งสำ�คัญก็คืออย่าหยุดความสงสัย”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันอังคาร Tuesday

13

แรม 6 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันช้างไทย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - โรงเรียนจัดทำ� SAR - สัปดาห์รายงานประชาชน ( Open House) และขอความเห็นชอบ SARคณะกรรมการสถานศึกษา

วันพุธ Wednesday

14

แรม 7 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 - โรงเรียนจัดทำ� SAR - สัปดาห์รายงานประชาชน ( Open House) และขอความเห็นชอบ SARคณะกรรมการสถานศึกษา Life should be great rather than long. “ชีวิตควรจะยิ่งใหญ่ มากกว่ายืนยาว”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

15

แรม 8 ค่ำ� เดือน 4

พ.ศ. 2401 (ค.ศ. 1858) – หนังสือรวบรวมคำ�ประกาศของทางราชการไทย ราชกิจจานุเบกษา เริ่มจัดตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ตรงกับรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .- ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

- โรงเรียนจัดทำ�SAR - สัปดาห์รายงานประชาชน(Open House) และขอความเห็นชอบ SAR คณะกรรมการสถานศึกษา

วันศุกร์ Friday

16

แรม 9 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - โรงเรียนจัดทำ� SAR - สัปดาห์รายงานประชาชน ( Open House) และขอความเห็นชอบ SARคณะกรรมการสถานศึกษา Look deep into nature, and then you will understand everything better. “มองให้เห็นถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆ จากนั้นคุณจะเข้าใจทุกสิ่งดีขึ้น”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันเสาร์ Saturday

17

แรม 10 ค่ำ� เดือน 4

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันมวยไทย .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันอาทิตย์ Sunday

18

แรม 11 ค่ำ� เดือน 4

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Love is a better teacher than duty. “ความรัก เป็นครูที่ดีกว่า ภาระหน้าที่”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันจันทร์ Monday

19

แรม 12 เดือน 4

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันอังคาร Tuesday

20

แรม 13 ค่ำ� เดือน 4

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Men’s best successes come after their disappointments. “ความสำ�เร็จอย่างที่สุดของมนุษย์เรา จะมาหลังจากความผิดหวัง”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันพุธ Wednesday

21

แรม 14 ค่ำ� เดือน 4

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันกวีนิพนธ์สากล .............................................................................................................................................................. * วันดาวน์ซินโดรมโลก .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันพฤหัสบดี Thursday

22

แรม 15 ค่ำ� เดือน 4

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... *............................................................................................................................................................... วันอนุรักษ์น้ำ�โลก ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - โรงเรียนส่ง SAR ไปยังศูนย์เครือข่ายบรรลุมาตรฐานนิทรรศการวันอนุรักษ์น้ำ�โลก Never put off till tomorrow what you can do today. “ไม่เลื่อนงานที่คุณสามารถทำ�ได้ในวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้เป็นอันขาด”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันศุกร์ Friday

23

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 5

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันอุตุนิยมวิทยา .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันเสาร์ Saturday

24

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 5

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันวัณโรคโลก .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. No matter how hard the past, you can always begin again. “ไม่สำ�คัญหรอกว่าอดีตนั้นหนักหนาสาหัสอย่างไร เธอก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกเสมอ”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

25

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - วันสุดท้ายที่โรงเรียนต้องรายงานการมีตัวของข้าราชการครูและลูกจ้างเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันจันทร์ Monday

26

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 5

พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1917) – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมี พระบรมราชโองการสถาปนา "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. “ไม่เคยมีสิ่งยิ่งใหญ่ใดๆ บังเกิดขึ้นโดยปราศจากความกระตือรือร้น”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันอังคาร Tuesday

27

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 5

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันกองทัพอากาศ .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันพุธ Wednesday

28

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Nothing is good or bad, but thinking makes it so. “ไม่มีสิ่งดีหรือเลว มีแต่เพียงความคิดที่ทำ�ให้เป็นอย่างนั้น”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

29

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 5

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันศุกร์ Friday

30

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.) Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs. “ไม่มีงานใดที่ยากลำ�บากเป็นพิเศษ ถ้าคุณแบ่งมันออกเป็นงานย่อยๆ”


มีนาคม : ๒๕๕๕ March : 2012 วันเสาร์ Saturday

31

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 5

พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1934) – ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย นับ เป็นการสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน องค์กรซึ่งมีบทบาทในการบัญญัติหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3 .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. “อุปสรรค คือ สิ่งน่าหวาดหวั่นที่คุณเห็น ถ้าคุณละสายตาจากเป้าหมาย”


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนเมษายน กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1-3 เม.ย. ศูนย์เครือข่ายส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปี ครั้งที่ 1 มฐ ส 3.1 มฐ (2.1) (3.1-3.4) วันสำ�คัญ 1 เม.ย. 2 เม.ย. 4 เม.ย. 5 เม.ย. 6 เม.ย. 7 เม.ย. 13 เม.ย. 14 เม.ย. 15 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 25 เม.ย. 28 เม.ย.

วันข้าราชการพลเรือน วันออมสิน วันสายใจไทย มฐ ส 4.2 4.3 มฐ (2.1) (3.1-3.4) วันอนุรักษ์มรดกไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันภาพยนตร์แห่งชาติ ‎มฐ ศ1.2 มฐ (1.6) (3.1-3.4 ) วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วันเช็งเม้ง มฐ ส 2.1 มฐ (2.1) (3.1-3.4 ) วันจักรี ( Chakri Memorial Day ) มฐ ส 4.3 มฐ (2.1) (3.1-3.4 ) วันอนามัยโลก (World Health Day) มฐ พ 4.1 มฐ (1.1) (11.2) (3.1-3.4 ) วันขึ้นปีใหม่ไทย มฐ ส 2.1มฐ (2.1- 2.4) (3.1-3.4 ) วันประมงแห่งชาติ วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) วันครอบครัวไทย มฐ ส 2.2 มฐ (2.1-2.2) (3.1-3.4 ) วันสังคมสงเคราะห์โลก ( World Social Work Day มฐ ส 2.1มฐ (2.1-2.2) (3.1-3.4 ) วันคุ้มครองโลก ( Earth Day ) มฐ ส 5.2 ว.2.1 มฐ (2.4) (3.1-3.4 ) วันเทศบาล วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล มฐ ส 2.1 ท.1.1มฐ (3.1-3.4 ) (3.1-3.4 ) (4.1) วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระเนรศวรมหาราช มฐ ส 4.3มฐ (2.1-2.2) (3.1-3.4 ) วันรำ�ลึกถึงแรงงานสากล มฐ ง 1.1 4.1 มฐ (6.1- 6.4) (3.1-3.4)

29 เม.ย. วันเต้นรำ�สากล มฐ ส 2.1ศ.3.1 3.2 มฐ (1.6), (2.1) (3.1-3.4 ) วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 30 เม.ย. วันคุ้มครองผู้บริโภค ( Consumer Safety Day ) มฐ ส 3.1,มฐ พ 4.1,มฐ พ 5.1มฐ (1.1,1.3)


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

1

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 5

- พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้ "พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124" และ "พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสิ ทร์ศก 124" ถือเป็นการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย - พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ ใช้ พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 และโปรดเกล้าให้จัดตั้งคลังออมสิน ขึ้น ขึ้น สังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

............................................................................................................................................................... * วันข้าราชการพลเรือน ............................................................................................................................................................... * วันออมสิน ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ศูนย์เครือข่ายส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปี ครั้งที่ 1

วันจันทร์์ Monday

2

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 5

พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) – ภายหลัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไทย ประกาศยุบสภา จึงได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย ผลปรากฎว่า พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดกว่า 460 ที่นั่ง

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสายใจไทย ............................................................................................................................................................... * วันอนุรักษ์มรดกไทย ............................................................................................................................................................... * วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ศูนย์เครือข่ายส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปี ครั้งที่ 1 One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. กุญแจสำ�คัญประการหนึ่งในการเข้าถึงความสำ�เร็จคือ ความมั่นใจในตนเอง และกุญแจสำ�คัญของความมั่นใจในตนเองก็คือ การเตรียมพร้อม”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันอังคาร Tuesday

3

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ศูนย์เครือข่ายส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปี ครั้งที่ 1

วันพุธ Wednesday

4

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันภาพยนต์แห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Only a life lived for others is a life worthwhile. “มีเพียงชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นๆ เท่านั้น ที่เป็นชีวิตที่ทรงคุณค่า”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

5

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... *............................................................................................................................................................... วันคล้ายวันประสูติทุูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี * วันเชงเม้ง ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

วันศุกร์์ Friday

6

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 5

- พ.ศ. 2325 (ค.ศ. 1782) – พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ในภาพ) เสด็จขึ้นครอง ราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบต่อจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแห่งราชอาณาจักรธนบุรี - พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) – พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรก เกิดขึ้น ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยมีนักกีฬา 241 คน จาก 14 ประเทศ เข้าร่วมใน 43 การแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา - พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) – พรรคประชาธิปัตย์ พรรคการเมืองจดทะเบียนซึ่งเก่าแก่ที่สุดใน ปัจจุบันของประเทศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

............................................................................................................................................................... * วันจักรี (Chakri Memorial Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Opportunity often comes disguised in the form of misfortune, or temporary defeat. “โอกาสมักแอบแฝงมาในรูปแบบของ โชคร้าย หรือ ความพ่ายแพ้เพียงชั่วคราว”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันเสาร์์ Saturday

7

แรม 1 ค่ำ� เดือน 5

พ.ศ. 2310 (ค.ศ. 1767) – การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง: กองทัพพม่า สามารถบุกเข้ากรุงศรีอยุธยาบริเวณที่จุดไฟสุมรากกำ�แพงเมืองริมป้อม มหาชัย ภายหลังการปิดล้อมนาน 14 เดือน

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันอนามัยโลก (World Health Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันอาทิตย์ Sunday

8

แรม 2 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Our strength grows out of our weakness. “ความแข็งแกร่งของเรางอกเงยมาจากความอ่อนแอของเรา”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันจันทร์ Monday

9

แรม 3 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

วันอังคาร Tuesday

10

แรม 4 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... People only see what they are prepared to see. “ผู้คนมองเห็นแต่สิ่งที่พวกเขาพร้อมจะเห็น”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันพุธ Wednesday

11

แรม 5 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันพฤหัสบดี Thursday

12

แรม 6 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สพป.ขอนแก่น เขต 5 ออกคำ�สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน Remember that happiness is a way of travel, not a destination. “จำ�ไว้ว่าความสุขคือ วิถีแห่งการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันศุกร์ Friday

13

แรม 7 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันขึ้นปีใหม่ไทย ............................................................................................................................................................... * วันประมงแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... * วันผู้สูงอายุ ............................................................................................................................................................... * วันสงกรานต์ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันเสาร์ Saturday

14

แรม 8 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันครอบครัวไทย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have. It depends solely upon what you think. “จำ�ไว้ว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร หรือคุณมีอะไร แต่ขึ้นตรงกับสิ่งที่คุณคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

15

แรม 9 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันจันทร์ Monday

16

แรม 10 ค่ำ� เดือน 5

พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) – นักมวย โผน กิ่งเพชร เป็นแชมป์โลกมวยสากล อาชีพชาวไทยคนแรก หลังชกชนะคะแนน ปาสคาล เปเรซ นักมวยชาว อาร์เจนตินา

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Responsibility walks hand in hand with capacity and power. “ความรับผิดชอบมาพร้อมกับสมรรถภาพและอำ�นาจ”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันอังคาร Tuesday

17

แรม 11 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันพุธ Wednesday

18

แรม 12 ค่ำ� เดือน 5

พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) – ราชอาณาจักรสยามลงนามในสนธิสัญญาเบา ว์ริง สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับสหราชอาณาจักร โดยมีเซอร์จอห์น เบาริง เป็นราชทูต ซึ่งมีสาระสำ�คัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ ในสยาม

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Some people dream of success… while others wake up and work hard at it. “บางคนฝันถึงความสำ�เร็จ ขณะที่บางคนตื่นขึ้นจากฝันและทำ�งานหนักเพื่อถึงความสำ�เร็จ”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

19

แรม 13 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันศุกร์ Friday

20

แรม 14 ค่ำ� เดือน 5

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Speak ill of no man, but speak all the good you know of everybody. “อย่าพูดถึงใครในทางไม่ดี ให้พูดแต่สิ่งดีๆ ที่คุณทราบของคนอื่น”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันเสาร์ Saturday

21

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันอาทิตย์ Sunday

22

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. “ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากสมรรถภาพทางร่างกาย แต่มาจากความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันจันทร์ Monday

23

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันหนังสือและลิขสิทธิสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันอังคาร Tuesday

24

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเทศบาล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Success doesn’t come to you… you go to it. “ความสำ�เร็จไม่ได้มาหาคุณ คุณต้องไปหามัน”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันพุธ Wednesday

25

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

วันพฤหัสบดี Thursday

26

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 6

พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888) – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี พระบรมราชโองการให้จัดตั้ง กรมพยาบาล ขึ้นดูแลโรงพยาบาลศิริราช พยาบาล

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Success is never permanent, and failure is never final. “ความสำ�เร็จไม่เคยถาวร และความล้มเหลวก็ไม่เคยสิ้นสุด”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันศุกร์ Friday

27

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันเสาร์ Saturday

28

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 6

พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชราชาภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม ภายหลังจากที่ทรงประกอบพิธีหมั้น ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันรำ�ลึกถึงแรงงานสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... The aim of education should be to teach us how to think rather than what to think. “เป้าหมายของการศึกษาควรสอนเราถึงวิธีคิด มากกว่าสิ่งที่คิด”


เมษายน : ๒๕๕๕ April : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

29

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเต้นรำ�สากล ............................................................................................................................................................... * วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

วันจันทร์ Monday

30

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Safety Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... The beginning is the most important part of the work. “การเริ่มต้น คือ ส่วนที่สำ�คัญที่สุดของงาน”


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนพฤษภาคม กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1 พ.ค. เปิดภาคเรียนที่ 1 1-4 พ.ค. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10-15 พ.ค. แจ้งโรงเรียนสำ�รวจข้อมูล 10 มิถุนายน 18- 31 พ.ค. ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย วันสำ�คัญ 1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ ( National Labour Day ) มฐ. ง 1.1 4.1 มฐ (6.1- 6.4) (3.1-3.4) 3 พ.ค. วันเสรีภาพหนังสือพิมพ์โลก มฐ ส 2.1 มฐ (3.1-3.4)( 4.1) 5 พ.ค. วันฉัตรมงคล ( Coronation Day ) มฐ ส 2.1 4.3 มฐ (2.1) (3.1-3.4) 8 พ.ค. วันกาชาดโลก มฐ ส 2.1 มฐ (2.1 2.2 ) (3.1-3.4) 10 พ.ค. วันปลอดภัยในการทำ�งานแห่งชาติ ( Work Safety Day )มฐ พ 5.1 มฐ (1.3 ) (3.1-3.4) 12 พ.ค. วันพยาบาลสากล มฐ พ 4.1 ส 2.1 มฐ (1.1 ) (3.1-3.4) 15 พ.ค. วันครอบครัวสากล ( International Day of Families ) มฐ ส 2.2 มฐ (2.1,2.2) (3.1-3.4) 18 พ.ค. วันพิพิธภัณฑ์สากล มฐ ส 4.3 มฐ (13.1,13.2) (3.1-3.4) 21 พ.ค. วันวัฒนธรรมสากล ( World Day for Culture Diversity for Dialogue and Development ) มฐ ส 2.1 ต 2.2 มฐ (2.3) 22 พ.ค. วันความหลากหลายทางชีวภาพ ( Internation Biodiversity Day )มฐ ว 2.1,มฐ ว 2.2 มฐ (2.4) 23 พ.ค. วันเต่าโลก มฐ ส 5.1 มฐ (2.4) 24-25 พ.ค. วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ครั้งที่ 3 25 พ.ค. วัน Car Free Day มฐ ส 2.1 มฐ ส5.2 มฐ (2.4) 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day ) มฐ. ส 2.1 มฐ. ท 2.1 มฐ. พ 4.1 มฐ (1.3)


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันอังคาร Tuesday

1

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันแรงงานแห่งชาติ (Nation Labour Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

วันแรกของภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันพุธ Wednesday

2

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน The best way to predict the future is to invent it. “วิธีที่ดีที่สุดในการทำ�นายอนาคตก็คือ การสร้างมันขึ้นมา”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

3

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... *............................................................................................................................................................... วันเสรีภาพหนังสือพิมพ์โลก ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันศุกร์ Friday

4

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน The future depends on what we do in the present. “อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเราทำ�ในปัจจุบันนี้”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันเสาร์ Saturday

5

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 6

พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) – สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพล อดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ซึ่ง ครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันฉัตรมงคล .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันอาทิตย์ Sunday

6

แรม 1 ค่ำ� เดือน 6

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi. “ผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะหาทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาทางแก้ตัว”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันจันทร์ Monday

7

แรม 2 ค่ำ� เดือน 6

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * หยุดชดเชย วันฉัตรมงคล .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันอังคาร Tuesday

8

แรม 3 ค่ำ� เดือน 6

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันกาชาดโลก .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. The more a man knows, the more he forgives. “ยิ่งคนเรารู้มากเท่าใด ก็ยิ่งต้องให้อภัยมากเท่านั้น”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) – กรณีพิพาทอินโดจีน ระหว่างประเทศไทยกับ ฝรั่งเศสยุติลง ภายหลังการลงนามในอนุสัญญาสันติภาพซึ่งมีจักรวรรดิ ญี่ปุ่นเป็นตัวกลาง ในกรุงโตเกียว

วันพุธ Wednesday

9

แรม 4 ค่ำ� เดือน 6

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันพืชมงคล .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันพฤหัสบดี Thursday

10

แรม 5 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันปลอดภัยในการทำ�งานแห่งชาติ (Work Safety Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - แจ้งโรงเรียนสำ�รวจข้อมูล 10 มิถุนายน The more a man knows, the more he forgives. “ยิ่งคนเรารู้มากเท่าใด ก็ยิ่งต้องให้อภัยมากเท่านั้น”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันศุกร์ Friday

11

แรม 6 ค่ำ� เดือน 6

พ.ศ. 2354 (ค.ศ. 1811) – อิน-จัน ต้นกำ�เนิดของคำ�เรียกฝาแฝดที่มี ร่างกายติดกันว่า แฝดสยาม เกิดที่จังหวัดสมุทรสงคราม

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนสำ�รวจข้อมูล 10 มิถุนายน

วันเสาร์ Saturday

12

แรม 7 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันพยาบาลสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนสำ�รวจข้อมูล 10 มิถุนายน The secret of getting ahead is getting started. “เคล็ดลับของการก้าวไปข้างหน้าก็คือ การเริ่มต้น”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

13

แรม 8 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนสำ�รวจข้อมูล 10 มิถุนายน

วันจันทร์ Monday

14

แรม 9 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนสำ�รวจข้อมูล 10 มิถุนายน The secret of getting ahead is getting started. “เคล็ดลับของการก้าวไปข้างหน้าก็คือ การเริ่มต้น”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันอังคาร Tuesday

15

แรม 10 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันครอบครัวสากล (International Day of Families) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนสำ�รวจข้อมูล 10 มิถุนายน

วันพุธ Wednesday

16

แรม 11 ค่ำ� เดือน 6

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes. “เคล็ดลับขอความสำ�เร็จในชีวิต คือ การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำ�หรับโอกาสที่มาถึง


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

17

แรม 12 ค่ำ� เดือน 6

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันศุกร์ Friday

18

แรม 13 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันพิพิธภัณฑ์สากล ............................................................................................................................................................... * วันเริ่มต้นการจัดการประชุมสามัญประจำ�ปีของทุกศูนย์เครือข่าย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย The secret of success is constancy of purpose. “เคล็ดลับของความสำ�เร็จ คือ การยืนหยัดไปให้ถึงจุดหมาย


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันเสาร์ Saturday

19

แรม 14 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย

วันอาทิตย์ Sunday

20

แรม 15 ค่ำ� เดือน 6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย The secret of success is to know something nobody else knows. “เคล็ดลับของความสำ�เร็จ ก็คือ การรู้บางสิ่งที่ไม่มีใครรู้”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันจันทร์ Monday

21

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันวัฒนธรรมสากล (World Day for Culture Diversity of Dialogue and Development) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย

วันอังคาร Tuesday

22

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันความหลากหลายทางชีวภาพ (Internation Biodiversity Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย The shortest way to do many things is to do one at a time. “วิธีลัดที่สุดที่จะทำ�สิ่งต่างๆ มากมาย ก็คือการทำ�สิ่งเดียวในแต่ละครั้ง”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันพุธ Wednesday

23

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเต่าโลก ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย

วันพฤหัสบดี Thursday

24

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 7

พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) – ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ครองตำ�แหน่ง นางงามจักรวาลคนที่ 37 นับเป็นชาวไทยคนที่สองที่ได้รับตำ�แหน่ง

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ครั้งที่ 3 There is only one success–to be able to spend your life in your own way. “มีความสำ�เร็จเพียงประการเดียวเท่านั้น นั่นคือ ความสามารถที่จะใช้ชีวิตในวิถีทางของตนเอง”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันศุกร์ Friday

25

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วัน Car Free Day ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ครั้งที่ 3 - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันเสาร์ Saturday

26

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย They can because they think they can. “พวกเขาสามารถ เพราะเขาคิดว่าเขาสามารถ”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

27

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย

วันจันทร์ Monday

28

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย Try not to become a man of success but a man of value. “พยายามอย่าเป็นแค่คนที่ประสบความสำ�เร็จ แต่ให้เป็นคนที่มีคุณค่าด้วย”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันอังคาร Thursday

29

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย

วันพุธ Wednesday

30

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 7

พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง เปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย Victory belongs to the most persevering. “ชัยชนะเป็นของผู้ที่ขยันหมั่นเพียรมากที่สุด”


พฤษภาคม : ๒๕๕๕ May : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

31

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 7

พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) – ระหว่างทางเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระราชธิดา เสด็จ ทิวงคตในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม จึงทรงได้รับสมัญญานามว่า สมเด็จพระนางเรือล่ม

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco day) ............................................................................................................................................................... * วันสดท้ายของการจัดการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกศูนย์เครือข่าย

Waste no tears over the griefs of yesterday. “อย่าเสียน้ำ�ตาให้กับความเศร้าโศกเมื่อวันวาน”


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนมิถุนายน กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 14 มิ.ย. วันไหว้ครู มฐ. ส 2.2 มฐ. ท 2.1 มฐ (2.1,2.2) (3.1-3.4) 20 มิ.ย. วันสุดท้ายของการยืนยันข้อมูล 10 มิถุนายน 25 - 29 มิ.ย. สัปดาห์วันสุนทรภู ่ (มฐ. ส 4.3) (มฐ. ท 5.1)มฐ (3.1-3.4) 26-28 มิ.ย. สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด วันสำ�คัญ 1 มิ.ย. วันเด็กสากล มฐ. ส 2.1 มฐ (2.1) (3.1-3.4) 4 มิ.ย. วันวิสาขบูชา ( Visakha Bucha Day ) มฐ. ส1.1 1.2 มฐ (2.1) (3.1-3.4) 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก ( World Environment Day ) มฐ. ส 5.2 ว 2.2 มฐ (2.1,2.4) (3.1-3.4) 8 มิ.ย. วันมหาสมุทรโลก มฐ. ส 5.1, 5.2 มฐ 2.1,2.4 3.1-3.4 9 มิ.ย. วันอานันทมหิดล มฐ ส 2.2 มฐ (2.1) (3.1-3.4) 12 มิ.ย .วันชาติฟิลิปปินส์ มฐ ส 2.1- ส 2.2 มฐ (2.3) ( 13.1,13.2) 20 มิ.ย. วันผู้ลี้ภัยโลก (มฐ. ส 2.2) มฐ (2.1,2.2) 21 มิ.ย วันดนตรีโลก มฐ. ศ 2.1 2.2 มฐ (1.6) วันดำ�รงราชานุภาพ 24 มิ.ย.วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มฐ. ส 2.2 ) มฐ (2.1) 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ( International Day against Drug Abuse ) วันสุนทรภู่ (มฐ. ท 5.1)(มฐ. ส 2.1 )มฐ(3.1-3.4)


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันศุกร์ Friday

1

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเด็กสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันเสาร์ Saturday

2

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

We are still masters of our fate. We are still captains of our souls. “เรายังคงเป็นนายของโชคชะตาตนเอง เรายังคงเป็นกัปตันของจิตวิญญานเราเอง”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

3

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันจันทร์ Monday

4

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. “เราเป็นในสิ่งที่เราทำ�อยู่ซ้ำ�ๆ ดังนั้น ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ�แต่เป็นนิสัย”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันอังคาร Tuesday

5

แรม 1 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... *............................................................................................................................................................... วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันพุธ Wednesday

6

แรม 2 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. “เราเป็นในสิ่งที่เราทำ�อยู่ซ้ำ�ๆ ดังนั้น ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ�แต่เป็นนิสัย”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

7

แรม 3 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันศุกร์ Friday

8

แรม 4 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันมหาสมุทรโลก ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ Well done is better than well said. “การลงมือทำ�ดีกว่าคำ�พูดที่สวยหรู”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันเสาร์ Saturday

9

แรม 5 ค่ำ� เดือน 7

พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) – สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพล อดุลยเดชเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทย สืบเนื่องจาก การเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันอานันทมหิดล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันอาทิตย์ Sunday

10

แรม 6 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it. “สิ่งใดก็ตามที่เธอทำ�อาจจะไม่ใช่สิ่งสำ�คัญ แต่ที่สำ�คัญมากๆ ก็คือ เธอได้ลงมือทำ�มัน”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันจันทร์ Monday

11

แรม 7 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

12

แรม 8 ค่ำ� เดือน 7

วันชาติฟิลิปปินส์

วันอังคาร Tuesday

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ When you laugh, you change, and when you change, the whole world changes. “เมื่อคุณหัวเราะ คุณเปลี่ยนแปลง และเมื่อคุณเปลี่ยนแปลง โลกทั้งมวลก็เปลี่ยนแปลงด้วย”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันพุธ Wednesday

วันนี้ในอดีต

13

แรม 9 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันพฤหัสบดี Thursday

14

แรม 10 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วันไหว้ครู

- เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love. “เมื่อใดก็ตามที่เธอเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ ให้เอาชนะเขาด้วยความรัก”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันศุกร์ Friday

15

แรม 11 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * เหลือเวลาอีก 15 วัน จะถึงวันสุดท้ายของการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 โรงเรียนควรส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินถึง สพป. ให้แล้วเสร็จในวันนี้ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันเสาร์ Saturday

16

แรม 12 ค่ำ� เดือน 7

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ขึ้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ Whenever you do a thing, act as if all the world were watching. “เมื่อใดก็ตามที่คุณทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้กระทำ�ประดุจว่าคนทั้งโลกกำ�ลังเฝ้าดูคุณอยู่”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

17

แรม 13 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันจันทร์ Monday

18

แรม 14 ค่ำ� เดือน 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ Yesterday is but today’s memory. Tomorrow is today’s dream. “เมื่อวาน คือ ความทรงจำ�ของวันนี้ พรุ่งนี้ คือ ความฝันของวันนี้”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันอังคาร Tuesday

19

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันพุธ Wednesday

20

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันผู้ลี้ภัยโลก ............................................................................................................................................................... * วันสุดท้ายของการยืนยันข้อมูล 10 มิถุนายน ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

21

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 8

พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) – หลังจากการรัฐประหารซึ่งโค่นล้มรัฐบาลชุดที่ มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา เข้าดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของไทย

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันดนตรีโลก ............................................................................................................................................................... * วันดำ�รงราชานุภาพ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันศุกร์ Friday

22

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

You get the best out of others when you give the best of yourself. “คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันเสาร์ Saturday

23

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันอาทิตย์ Sunday

24

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - สัปดาห์วันสุนทรภู่ You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. “คุณต้องเรียนรู้กฏกติกาของเกมก่อน แล้วจากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่นๆ”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันจันทร์ Monday

25

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเริ่มต้นสัปดาห์สุนทรภู่ ............................................................................................................................................................... * วันเริ่มต้ันสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สัปดาห์วันสุนทรภู่ - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันอังคาร Tuesday

26

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse) ............................................................................................................................................................... * วันสุนทรภู่ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - สัปดาห์วันสุนทรภู่ - สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Your life is in your hands, to make of it what you choose. “ชีวิตของคุณอยู่ในมือของคุณ เพื่อทำ�สิ่งที่คุณเลือกให้เกิดผล”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) – การปฏิวัติสยาม: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของ สยาม

วันพุธ Wednesday

27

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 - สัปดาห์วันสุนทรภู่ - สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

วันพฤหัสบดี Thursday

28

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 8

พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) – คณะราษฎรประชุมครั้งแรก ณ พระที่นั่ง อนันตสมาคม มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นประธาน กรรมการราษฎร ซึ่งถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสุดท้ายของสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด You must pay in the past to receive in the future. “คุณต้องจ่ายมาก่อนในอดีตเพื่อที่จะได้รับในอนาคต”


มิถุนายน : ๒๕๕๕ June : 2012

วันศุกร์ Friday

29

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 8

-พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) – เรือหลวงสินสมุทร เรือหลวงพลายชุมพล เรือหลวงมัจฉาณุ และเรือ หลวงวิรุณ เรือดำ�น้ำ�ประเภทเรือดำ�น้ำ�รักษาฝั่งขนาดเล็กประจำ�กองทัพเรือไทย ซึ่งประกอบขึ้นที่อู่ ต่อเรือบริษัทมิตซูบิชิ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร - พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) – ทหารเรือจำ�นวนหนึ่งก่อการกบฎจี้ตัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม ระหว่างเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือขุดสันดอนสัญชาติอเมริกัน ชื่อ "แมนฮัตตัน" ที่กองบัญชาการ กองทัพเรือ -พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) – "วิทยาลัยวิชาการศึกษา" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสุดท้ายของสัปดาห์วันสุนทรภู่

- เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - สัปดาห์วันสุนทรภู่ - สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันเสาร์ Saturday

30

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสุดท้ายของการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำ�เร็จอย่างยิ่งใหญ่


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนกรกฎาคม กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1 ก.ค. วันแรกของการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ให้ สทศ. ผ่านเว็บไซต์ 1 ก.ค. กำ�หนดรายงานการตรวจติดตามเด็กเข้าโรงเรียน 1-15 ก.ค. ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน 5 ก.ค. วันสุดท้ายของการรายงานการสำ�รวจสภาพสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 5-12 ก.ค. จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก มฐ พ 1.1, มฐ ค 1.4, มฐ ท 1.1, มฐ ท 2.1, มฐ.ส 2.1 14 ก.ค. ส่งคำ�ขอเข็มลูกเสือบำ�เพ็ญประโยชน์ 15 ก.ค. กำ�หนดยื่นคำ�ขอกู้โครงการพัฒนาชีวิตครู 23-27 ก.ค.สัปดาห์รักษ์ภาษาไทย มฐ ท 1.1,มฐ ท 2,มฐ ท 3.1,มฐ ท 4.1, มฐ ท 5.1 มฐ ส 4.1, มฐ ศ 1.2, มฐ ต 3.1 27 ก.ค. โรงเรียนยื่นความจำ�นงประกวดส้วมสุขสันต์ 27 ก.ค. โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทันตสุขภาพ วันสำ�คัญ 1 ก.ค. 4 ก.ค. 13 ก.ค. 28 ก.ค. 29 ก.ค.

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มฐ. ส 2.1, มฐ. ส 3.1 วันหยุดครึ่งปีธนาคาร วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี มฐ.ส 4.2 มฐ.ส 4.3 มฐ 2(2.2) วันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มฐ.ส 4.2 มฐ.ส 4.3 มฐ 2(2.2) วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มฐ.ส 4.2 มฐ.ส 4.3มฐ 2(2.2) วันภาษาไทยแห่งชาติ


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ วันอาทิตย์ Sunday

1

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 8

July : 2012

พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำ�เนิดลูกเสือไทย โดยทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้น ณ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... * วันหยุดครึ่งปีของธนาคาร ............................................................................................................................................................... * วันแรกของการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ให้ สทศ. ผ่านเว็บไซต์ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วันแรกของการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ให้ สทศ. ผ่านเว็บไซต์ - กำ�หนดรายงานการตรวจติดตามเด็กเข้าโรงเรียน - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันจันทร์ Monday

2

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up. จงฝันอยู่เสมอ ที่สำ�คัญมากไปกว่านั้นคือ ทำ�ความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันอังคาร Tuesday

3

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันพุธ Wednesday

4

*(พ.ศ. 2319) วันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา

แรม 1 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes. ความลับของความสำ�เร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ เสมอสำ�หรับโอกาสที่มาถึง


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

5

แรม 2 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - วันสุดท้ายของการรายงานการสำ�รวจสภาพสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 - จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันศุกร์ Friday

6

แรม 3 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

There is nothing either good or bad but thinking makes it so. ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำ�ให้เกิดความดีและความเลว


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันเสาร์ Saturday

7

แรม 4 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันอาทิตย์ Sunday

8

แรม 5 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

If you always do what interests you, then at least one person is pleased. ถ้าคุณลงมือทำ�ในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันจันทร์ Monday

9

แรม 6 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันอังคาร Tuesday

10

แรม 7 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

Heaven never helps the men who will not act. สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันพุธ Wednesday

11

แรม 8 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันพฤหัสบดี Thursday

12

แรม 9 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - จัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันประชากรโลก - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำ�เร็จอย่างยิ่งใหญ่


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันศุกร์ Friday

13

แรม 10 ค่ำ� เดือน 8

-พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) – วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112: เรือสลุบและเรือปืน ฝรั่งเศสรวม 2 ลำ� รุกเข้าแม่น้ำ�เจ้าพระยา เกิดการยิงต่อสู้กับป้อมที่ปากน้ำ� -พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) – ฟุตบอลโลก 1930 การแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งแรก เริ่มต้นขึ้นในประเทศอุรุกวัย

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทิินัดดามาตุ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันเสาร์ Friday

14

แรม 11 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ส่งคำ�ขอเข็มลูกเสือบำ�เพ็ญประโยชน์ - กำ�หนดยื่นคำ�ขอกู้โครงการพัฒนาชีวิตครู

If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new. ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

15

แรม 12 ค่ำ� เดือน 8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - กำ�หนดยื่นคำ�ขอกู้โครงการพัฒนาชีวิตครู - ตรวจนับจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันจันทร์ Monday

16

แรม 13 ค่ำ� เดือน 8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship. จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำ�ให้เรือใหญ่ล่ม


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันอังคาร Tuesday

17

แรม 14 ค่ำ� เดือน 8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันพุธ Wednesday

18

แรม 15 ค่ำ� เดือน 8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. When you go in search of honey you must expect to be stung by bees. เมื่อคุณต้องการน้ำ�ผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

19

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 8-8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันศุกร์ Friday

20

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 8-8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. The ripest peach is highest on the tree. ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

-พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) – พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 8-8 -พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) – วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 : หลังจากฝรั่งเศสละเมิดอธิปไตย ของไทยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. จนมีการปะทะกันที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฝรั่งเศสยื่นคำ�ขาดให้ ไทยยกฝั่งซ้ายแม่น้ำ�โขง ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ต่อสู้กับทหารฝรั่งเศส และชดใช้ค่าเสียหาย .....................................................................................................................................

วันเสาร์ Saturday

21

.............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันอาทิตย์ Sunday

22

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - สัปดาห์รักษ์ภาษาไทย It takes two flints to make a fire. ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) – อาภัสรา หงสกุล ได้รับเลือกเป็นนางงาม จักรวาลคนที่ 14 ในการประกวดที่ไมแอมี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 8-8 นับเป็นนางงามไทยคนแรกที่คว้าตำ�แหน่ง

วันจันทร์ Monday

23

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - สัปดาห์รักษ์ภาษาไทย

วันอังคาร Tuesday

24

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - สัปดาห์รักษ์ภาษาไทย We boil at different degrees. คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันพุธ Wednesday

25

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 - สัปดาห์รักษ์ภาษาไทย

วันพฤหัสบดี Thursday

26

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - สัปดาห์รักษ์ภาษาไทย Let not the sun go down upon your wrath. อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) – วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันศุกร์ Friday

27

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สัปดาห์รักษ์ภาษาไทย - โรงเรียนยื่นความจำ�นงประกวดส้วมสุขสันต์ - โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทันตสุขภาพ - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันเสาร์ Saturday

28

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 8-8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

29

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 8-8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันจันทร์ Monday

30

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 8-8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. "The only thing in life achieved without effort is failure." มี เพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถบรรลุผลได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือ ความล้มเหลว


กรกฎาคม : ๒๕๕๕ July : 2012

วันอังคาร Tuesday

31

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 8-8

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

"No bird soars too high if he soars with his own wings." ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีก ของมันเอง


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนสิงหาคม กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1-15 ส.ค. ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 6-10 ส.ค. สัปดาห์ "วันแม่แห่งชาติ" 13-17 ส.ค. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15-31 ส.ค. คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มฐ ท 1.1 – ท 5.1 24 ส.ค. วันสุดท้ายที่โรงเรียนต้องรายงานการมีตัวของข้าราชการครูและลูกจ้างเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 31 ส.ค. วันสุดท้ายการยื่นความจำ�นงขอเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน 31ส.ค. วันสุดท้ายการยื่นแผนการควบรวม/ยุบรวมโรงเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ถ้ามี) วันสำ�คัญ 1 ส.ค. วันสตรีไทย มฐ ท 2.1 มฐ ท 1.1 มฐ 1(1.5) 2 ส.ค. วันอาสาฬหบูชา ( Asarnha Bucha Day ) มฐ ท 2.1 มฐ ส1.1- ส 1.2 มฐ 2 (2.3) 3 ส.ค. วันเข้าพรรษา ( Buddhist Lent Day ) มฐ ท 2.1 มฐ ส1.1 มฐ ส 1.2 มฐ ศ 3.1 มฐ ศ 2.2 มฐ 2 (2.3) 4 ส.ค. วันสื่อสารแห่งชาติ มฐ ง 3.1 7 ส.ค. วันรพี (บิดาแห่งกฎหมายไทย) มฐ ท 2.1 มฐ ส 2.1 มฐ ส 2.2 มฐ 2(2.2) 9 ส.ค. วันชาติสิงคโปร์ มฐ ส 2.1- ส 2.2 มฐ 2 (2.3) มฐ 3 ( 3.1) 10 ส.ค. วันไบโอดีเซลสากล มฐ ว 5.1 มฐ ว 2.2 มฐ 2(2.4) มฐ 3 (3.4) 12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ( H.M. The Queen's Birthday) วันเยาวชนสากล มฐ ส 2.1 มฐ พ 2.1 มฐ ท 2.1 มฐ ท 1.1 มฐ 2 (2.2) 16 ส.ค. วันสันติภาพไทย มฐ ท 1.1 – ท 5.1 มฐ ท 2.1 มฐ ส 2.1 มฐ 3 (3.3) 17 ส.ค. วันชาติอินโดนีเซีย มฐ ส 2.1- ส 2.2 มฐ 2 (2.3) มฐ 3 ( 3.1) 18 ส.ค วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มฐ ท 2.1 มฐ ท 1.1 มฐ ว 1.1-8.1มฐ 2 (2.4) มฐ 3 (3.4) มฐ 4 (4.1-4.4) 23 ส.ค. วันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล มฐ ส 4.1 – ส 4.3 มฐ 2 (2.2) มฐ 1 (1.5) 31 ส.ค. วันชาติมาเลเซีย มฐ ส 2.1- ส 2.2 มฐ 2 (2.3) มฐ 3 ( 3.1)


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันพุธ Wednesday

1

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสตรีไทย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี Thuesday

2

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันอาสาฬหบุูชา (Asarnha Bucha Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา "Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals." อุปสรรค คือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันศุกร์ Friday

3

แรม 1 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเข้าพรรษา (Bhuddhist Lent Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

วันเสาร์ Saturday

4

แรม 2 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสื่อสารแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา "Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon,and the deeper it sinks into, the mind." คำ�แนะนำ�เหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

5

แรม 3 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) – สงครามโลกครั้งที่สอง: เครื่องบินทิ้งระเบิด ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา อีโนลาเกย์ ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ชื่อว่า แรม 4 ค่ำ� เดือน 8-8 ลิทเทิลบอย ถล่มนครฮิโระชิมะ จักรวรรดิญี่ปุ่น ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 140,000 คน

วันจันทร์ Monday

6

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา - สัปดาห์ “วันแม่แห่งชาติ”

"Great minds discuss ideas; Average minds discuss events Small minds discuss people." จิตใจที่ยิ่ง ใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำ�ต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) – วันเสียงปืนแตก: กองทัพปลดแอกประชาชน แห่งประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใช้อาวุธโจมตี แรม 5 ค่ำ� เดือน 8-8 กองกำ�ลังของรัฐบาลเป็นครั้งแรก ณ บ้านนาบัว ตำ�บลโคกหินแฮ่ อำ�เภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันอังคาร Tuesday

7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันรพี (บิดาแห่งกฎหมายไทย) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

วันพุธ Wednesday

8

แรม 6 ค่ำ� เดือน 8

พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) - อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซียและ ไทย จัดตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา - สัปดาห์ “วันแม่แห่งชาติ”

"Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it." ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้ง หมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

9

แรม 7 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันชาติสิงคโปร์ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา - สัปดาห์ “วันแม่แห่งชาติ”

วันศุกร์ Friday

10

แรม 8 ค่ำ� เดือน 8-8

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันไบโอดีเซลสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (เหลืออีก 5 วัน) - สัปดาห์ “วันแม่แห่งชาติ”

"Forgive your enemies, but never forget their names." จง ยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันเสาร์ Saturday

11

แรม 9 ค่ำ� เดือน 8-8

พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) - พระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนม ล้มทลายลง เนื่องจากความเก่าแก่และมีฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวัน

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

วันอาทิตย์ Sunday

12

แรม 10 ค่ำ� เดือน

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิีนาถ ............................................................................................................................................................... * วันแม่แห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา "If you want to increase your success rate,double your failure Rate." ถ้าคุณต้องการประสบความ สำ�เร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันจันทร์ Monday

13

แรม 11 ค่ำ� เดือน

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา - สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันอังคาร Tuesday

14

แรม 12 ค่ำ� เดือน

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา - สัปดาห์วิทยาศาสตร์

"Imagination is more important than knowledge." จินตนาการ สำ�คัญกว่าความรู้ที่มี


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันพุธ Wednesday

15

แรม 13 ค่ำ� เดือน

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - ยื่นคำ�ร้องขอย้ายครูสายผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาวันสุดท้าย - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันพฤหัสบดี Thursday

16

แรม 14 ค่ำ� เดือน

พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) – หลังการยอมจำ�นนของจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นเวลา หนึ่งวัน ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์ ออกประกาศให้การ ประกาศสงครามของไทยต่อสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ เป็นโมฆะ

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสันติภาพไทย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

"The reward of a good thing well done is to have it done." รางวัล ของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันศุกร์ Friday

17

แรม 15 ค่ำ� เดือน

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันชาติอินโดนีเซีย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันเสาร์ Saturday

18

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 9

พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) – พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทอดพระเนตร สุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงกับที่ได้ทรงคำ�นวณไว้ล่วง หน้า ขณะที่นักดาราศาสตร์ ปิแอร์ จองส์ชอง ค้นพบธาตุฮีเลียม ระหว่างการวิเคราะห์โคร โมสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ขณะสังเกตการณ์ในคุนตูร์ ประเทศอินเดีย

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?" คุณ เห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่า"ทำ�ไม" ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า "ทำ�ไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ"


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

19

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันจันทร์ Monday

20

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "Do what you can, with what you have, where you are." ทำ�ในสิ่งที่คุณสามารถจะทำ�ได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันอังคาร Tuesday

21

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันพุธ Wednesday

22

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "Freedom is nothing else but a chance to do better." อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำ�สิ่งต่างๆให้ดีขึ้น


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

23

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันศุกร์ Friday

24

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - วันสุดท้ายที่โรงเรียนต้องรายงานการมีตัวของข้าราชการครูและลูกจ้างเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันเสาร์ Saturday

25

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 9

พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) – คณะราษฎรจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมคณะ ราษฎร ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของไทย

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันอาทิตย์ Sunday

26

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest". พระ เจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันจันทร์ Monday

27

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันอังคาร Tuesday

28

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 9

พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) – ในการแข่งขันกีฬามวยระหว่างโอลิมปิก ฤดูร้อน 2004 จัดขึ้น ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นักมวยชาวไทย มนัส บุญจำ�นงค์ ชนะคะแนนนักมวยชาวคิวบา ยูได จอห์นสัน นับเป็น นักมวยชาวไทยคนที่ 3 ที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!" ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวาน เท่ากับความฝันในวัยเยาว์


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันพุธ Wednesday

29

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

- คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันพฤหัสบดี Thursday

30

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." สิ่งแรกที่ต้องทำ�คือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ�


สิงหาคม : ๒๕๕๕ August : 2012

วันศุกร์ Friday

31

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - คณะกรรมการติดตามออกประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - วันสุดท้ายการยื่นความจำ�นงขอเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน - วันสุดท้ายการยื่นแผนการควบรวม/ยุบรวมโรงเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ถ้ามี)

- วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

"A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words." บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำ�นาจกว่าผู้อื่น


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนกันยายน กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1 ก.ย. วันเริ่มต้นรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิ 1 ก.ย. วันเริ่มต้นการรายงานผลการดำ�เนินการ กยศ. 1-15 ก.ย. ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 1-20 ก.ย. โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 1-25 ก.ย. โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12 7 กันยายน สอบ NT ม.3 15 ก.ย. เหลืออีก 10 วันของการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ให้ สทศ. ผ่านเว็บไซต์ 25 ก.ย. วันสุดท้ายของการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ให้ สทศ. ผ่านเว็บไซต์ 30 ก.ย. โรงเรียนประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน,ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ก.ย .วันสุดท้ายของการออกคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี 30 ก.ย. วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 30 ก.ย. สพป.ส่งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา วันสำ�คัญ 1 ก.ย. 2 ก.ย. 3 ก.ย. 6 ก.ย. 8 ก.ย. 15 ก.ย. 16 ก.ย.

19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย. 24 ก.ย. 26 ก.ย.

วันสืบ นาคะเสถียร ( Seup Naksatien ) วันชาติเวียดนาม วันเกิดโดเรมอน(พ.ศ.2655) วันทรงดนตรี วันการรู้หนังสือสากล วันการศึกษานอกโรงเรียน วันประชาธิปไตยสากล วันศิลป์ พีระศรี วันราชมงคล วันโอโซนโลก ( World Ozone Day )

วันชาติมาเลเซีย

มฐ ว 2.1 – ว 2.2 มฐ 2( 2.2,2.4) มฐ ส 2.1- ส 2.2 มฐ 2 (2.3) มฐ 3 ( 3.1) มฐ ศ 1.1 – ศ 1.2 มฐ 1 (1.6) มฐ 4 (4.4) มฐ ท 1.1- ท 5.1 มฐ 3 (3.1,3.2)

มฐ ส 2.1-ส 2.2 มฐ ศ1.1- ศ 1.2 มฐ ว 6.1, มฐ ว 2.2, มฐ ส 2.1, ส 2.2 มฐ 2 (2.3)

มฐ 3 ( 3.1)

วันพิพิธภัณฑ์ไทย มฐ ส 4.1- ส 4.3 มฐ 2 (2.4) วันเยาวชนแห่งชาติ วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ ( National River Conservation Day ) มฐ ส 2.1 - ส 2.2 มฐ ว 6.1 มฐ 2 (2.4) วันสันติภาพสากล มฐ ท 2.1, มฐ ส 2.1, มฐ ส 2.2 วันมหิดล มฐ ส 2.1, มฐ ส 2.2 มฐ 2 (2.2) วันอนุรักษ์ทะเลโลก มฐ ว 6.1 มฐ ว 2.2 มฐ 2 (2.4)


กันยายน : ๒๕๕๕

September : 2012

วันเสาร์ Saturday

1

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสืบ นาคะเสถียร (Seup Naksatien) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วันเริ่มต้นรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิ - วันเริ่มต้นการรายงานผลการดำ�เนินการ กยศ. - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันอาทิตย์ Sunday

2

แรม 1 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันชาติเวียดนาม ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"It is never too late to be what you might have been." ไม่เคยมีคำ�ว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่ คุณอยากจะเป็น


กันยายน : ๒๕๕๕

วันจันทร์ Monday

3

September : 2012

แรม 2 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเกิดโดเรม่อน ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สพป.รายงานบัญชีรายชื่อครูและลูกจ้างที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน ไป สพฐ.

-

ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันอังคาร Tuesday

4

แรม 3 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment." อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ� ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์


กันยายน : ๒๕๕๕

วันพุธ Wednesday

5

September : 2012

แรม 4 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันพฤหัสบดี Thursday

6

แรม 5 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันทรงดนตรี ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 -โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself." จงเรียนรู้จากความ ผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดใน ช่วงชีวิตของเราเอง


กันยายน : ๒๕๕๕

September : 2012

วันศุกร์ Friday

7

แรม 6 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12 - สอบ NT ม.3

วันเสาร์ Saturday

8

แรม 7 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันการรู้หนังสือสากล ............................................................................................................................................................... * วันการศึกษานอกโรงเรียน ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"Who never made a mistake never made a discovery." คนที่ไม่เคยกระทำ�ผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่ง ใด


กันยายน : ๒๕๕๕

วันอาทิตย์ Sunday

9

แรม 8 ค่ำ� เดือน 9

September : 2012

พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) – คณะนายทหารนอกประจำ�การนำ�โดย พ.อ. มนูญ รูปขจร พยายามก่อรัฐประหารยึดอำ�นาจจากรัฐบาลชุดที่มี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายก รัฐมนตรี ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก พล.อ. อาทิตย์ กำ�ลังเอก ไม่อยู่ในประเทศ แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันจันทร์ Monday

10

แรม 9 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"Praise the bridge that carried you over." จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา


กันยายน : ๒๕๕๕

วันอังคาร Monday

11

September : 2012

แรม 10 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันพุธ Tueday

12

แรม 11 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"To follow, without halt, one aim: There is the secret of success." เคล็ดลับของความสำ�เร็จคือการเดินทางอย่าง ต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย


กันยายน : ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดี Thursday

September : 2012

13

แรม 12 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 -โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 -โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันศุกร์ Friday

14

แรม 13 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

-

ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 -โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 -โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12 "The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination." เส้นบางๆ ที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา


กันยายน : ๒๕๕๕

วันเสาร์ Saturday

September : 2012

15

แรม 14 ค่ำ� เดือน 9

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันประชาธิปไตยสากล ............................................................................................................................................................... * วันศิลป์ พีระศรี ............................................................................................................................................................... * วันราชมงคล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 -โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12 - เหลืออีก 10 วันของการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ให้ สทศ. ผ่านเว็บไซต์

วันอาทิตย์ Sunday

16

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันโอโซนโลก (World Ozone Day) ............................................................................................................................................................... * วันชาติมาเลเซีย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself." ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำ�ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ�


กันยายน : ๒๕๕๕

September : 2012

วันจันทร์ Monday

17

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2

โรงเรียนออกคำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำ�ปี

- โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันอังคาร Tuesday

18

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 10

พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) – พื้นที่บริเวณเขาใหญ่ ครอบคลุม 11 อำ�เภอของ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก ได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... -โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"A wise man will make more opportunities than he finds." คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้


กันยายน : ๒๕๕๕

September : 2012

วันพุธ Wednesday

19

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 10

พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) – พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก่อ รัฐประหาร ยึดอำ�นาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขณะ เข้าร่วมการประชุม ณ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันพิพิธภัณฑ์ไทย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

- โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 -โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันพฤหัสบดี Thursday

20

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเยาชนแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... *วันอนุรักษ์คูคลองแห่งขาติ (Nation River Conservation Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ( นักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ) ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

"We write our own destiny. We become what we do." ตัวเราเองที่กำ�หนดพรหมลิขิตและเราจะเป็น ในสิ่งที่เราได้กระทำ�


กันยายน : ๒๕๕๕

วันศุกร์ Friday

21

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 10

September : 2012

พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชดำ�เนินไปในงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์" จากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบ รัฐบาล เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมโลก

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสันติภาพสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12

วันเสาร์ Saturday

22

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12 "Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it." ชีวิตผ่านไป อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป


กันยายน : ๒๕๕๕

September : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

23

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12 วันมหิดล

วันจันทร์ Monday

24

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12 Nobody has Wisdom if he does not know the Dark. ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน


กันยายน : ๒๕๕๕

วันอังคาร Tuesday

September : 2012

พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) - วันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงาน ARS , KRS รอบ 12 - วันสุดท้ายของการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ให้ สทศ. ผ่านเว็บไซต์

วันพุธ Wednesday

26

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 10

- พ.ศ. 2227 (ค.ศ. 1684) - ราชทูตไทยชุดที่ 2 ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าชาร์ลที่ 2 แห่ง อังกฤษ นับเป็นทูตคณะแรกที่ไปขอเจริญสัมพันธไมตรี กับราชสำ�นักอังกฤษ - พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช นับ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ในพระราชวงศ์จักรี ที่ทรงผนวชเมื่อเสวยราชย์ - พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887) - ประเทศไทยกับญี่ปุ่น สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต มีการลงนามในปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

* วันอนุรักษ์ทะเลโลก

"Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them." ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ�


กันยายน : ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดี Thursday

September : 2012

27

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 10

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันศุกร์ Friday

28

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 10

พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ได้เปิดใช้ งานสำ�หรับเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการ

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วันสุดท้ายที่โรงเรียนต้องออกคำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี ............................................................................................................................................................... - วันสิ้นปีงบประมาณประจำ�ปี 2555 ............................................................................................................................................................... - วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.) "Do or do not; there is no try." การตัดสินใจที่จะทำ�หรือไม่ทำ� ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด


กันยายน : ๒๕๕๕

วันเสาร์ Saturday

September : 2012

29

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 10

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันอาทิตย์ Sunday

30

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน,ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - วันสุดท้ายของการออกคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี - วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 - สพป.ส่งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา

"Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get." ความร่ำ�รวยเปรียบเหมือนน้ำ�ทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนตุลาคม กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1 ต.ค. โรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 1 ต.ค. การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ต.ค. แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 1-3 ต.ค. ศูนย์เครือข่ายส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปี ครั้งที่ 2 1-5 ต.ค. โรงเรียนรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 1-5 ต.ค. โรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 1 -31 ต.ค. โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ 1-31 ต.ค. โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) 10-14 ต.ค. สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย 15-19 ต.ค. สัปดาห์วิถีชีวิตพอเพียง 17 ต.ค. วันเปิดภาคเรียนที่ 2 17-21 ต.ค สัปดาห์เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 17 - 21 ต.ค. สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ 17-30 ต.ค. สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย 20 ต.ค. เหลือเวลาอีก 10 วัน สิ้นสุดการแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ 24-31 ต.ค. กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการออมทรัพย์ 30 ต.ค. วันสุดท้ายของการรายงานข้อมูล B-OBEC ของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วันปวารณาออกพรรษา 31 ต.ค. กำ�หนดเสร็จสิ้นการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานประจำ�ปี 31 ต.ค. จัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 31 ต.ค. สำ�รวจข้อมูลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน วันสำ�คัญ 1 ต.ค. วันผู้สูงอายุสากล ( International Day of Older Persons ) มฐ.ท 2.1 มฐ.ส 4.2 .ส 4.3มฐ 2(2.2) 4 ต.ค. วันสัตว์โลก (World Animals Day) มฐ.ท 2.1 มฐ.ส 5.2 มฐ 2(2.2) 5 ต.ค. วันครูโลก 8 ต.ค. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มฐ.ส 4.2 มฐ.ส 4.3 มฐ 2(2.2) 13 ต.ค. วันตำ�รวจ 14 ต.ค. วันประชาธิปไตย มฐ.ส 2.1 มฐ.ส 2.2 มฐ.ส 4.2 มฐ.ส 4.3มฐ 6(6.4) มฐ 2(2.1),มฐ 6(6.3), มฐ 3(3.3),มฐ 1(1.5) 15 ต.ค. วันการล้างมือโลก มฐ.ส 2.1 มฐ.ส 2.2 มฐ.ส 4.2 มฐ.ส 4.3มฐ 1(1.1, 1.2), มฐ 3(3.4) และวันสตรีชนบทโลก ( World Rural Woman's Day )


16 ต.ค.วันเพื่อขจัดความยากจนระหว่างประเทศ ( Day for the Eradication of Poverty ) 19 ต.ค. วันเทคโนโลยีของไทย มฐ.ท 2.1 มฐ.ส 3.1 มฐ.พ 4.1 มฐ.ง 2.1 มฐ 5(5.1, 5.4) วันอาหารโลก ( World Food Day ) 21 ต.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า มฐ.ท 2.1 มฐ.ส 5.2 มฐ.พ 2.1 มฐ.พ 4.1มฐ 1(1.1), มฐ 2(2.1,2.4) วันรักต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ (National Annual Tree Care Day) วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 22 ต.ค. วันแห่งการตระหนักการพูดติดอ่างสากล มฐ.พ 2.1 มฐ.พ 4.1 มฐ 3(3.2), มฐ 4(4.1) 23 ต.ค. วันปิยมหาราช(King Chulalongkorn’s Day) มฐ.ส 4.1,มฐ.ส 4.2,มฐ.ส 4.3 มฐ 2(2.2) 24 ต.ค. วันสหประชาชาติ มฐ.ส 2.1,มฐ.ส 3.1,มฐ.ส 3.2 มฐ 3(3.1) 30 ต.ค. วันปวารณาออกพรรษา มฐ.ส 1.1,มฐ.ส 1.2 มฐ 2(2.1) (2.3) 31 ต.ค. วันฮาโลวีน (Hallowe’en) มฐ.ส 2.1,มฐ.ส 3.1,มฐ.ส 3.2 มฐ 2(2.1) วันออมแห่งชาติ


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012

วันจันทร์ Monday

1

แรม 1 ค่ำ� เดือน 10

พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) – พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ สวรรคต พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กราบบังคมทูล เชิญ สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ ขึ้นเถลิงถวัล ยราชสมบัติ

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons) ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. - โรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - ศูนย์เครือข่ายส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปี ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)

วันอังคาร Tuesday

2

แรม 2 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ศูนย์เครือข่ายส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปี ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)

It’d seem impossible to please the whole world but much easier if we give our love to them อาจเป็นการยากที่จะทำ�ให้คนทั้งโลกรักเรา แต่การที่เราจะมอบความรักให้กับคนทั้งโลกย่อมง่ายกว่า


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันพุธ Wednesday

3

แรม 3 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ศูนย์เครือข่ายส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปี ครั้งที่ 2 - โรงเรียนรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)

วันพฤหัสบดี Thursday

4

แรม 4 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสัตว์โลก (World Animals Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)

Sometimes it may only be raining in some area and not the other but you can choose to be standing right where it rain สายฝนอาจตกลงมาไม่ทั่วฟ้า แต่คนบางคนสามารถเลือกที่จะยืนอยู่ ณ จุดที่ฝนตกลงมาได้เสมอ


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันศุกร์ Friday

5

แรม 5 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันครูโลก ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)

วันเสาร์ Saturday

6

แรม 6 ค่ำ� เดือน 10

พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) – เจ้าหน้าที่ทหารและตำ�รวจปราบปราม นักศึกษาและผู้ประท้วงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริเวณสนาม หลวง ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 46 คน และนำ�ไปสู่การรัฐประหารยึดอำ�นาจจาก รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)

Sometimes to be lucky means that you choose to expose yourself to better opportunities that arised บางทีการมีโชค หมายถึงการที่เรารู้จักที่เลือกไปอยู่ ณ จุดที่สิ่งดี ๆ จะมีมาถึง


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันอาทิตย์ Sunday

7

แรม 7 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์

- โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)

วันจันทร์ Monday

8

แรม 8 ค่ำ� เดือน 10

พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) – มิตร ชัยบัญชา ประสบอุบัติเหตุตก เฮลิคอปเตอร์เสียชีวิต ระหว่างถ่ายทำ�ภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง ที่หาดดง ตาล อ่าวพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์

- โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) The best thing is what we’ve the better is what we wish for สิ่งที่ดีที่สุด คือสิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่ดีกว่า คือสิ่งที่เราใฝ่ฝัน


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันอังคาร Tuesday

9

แรม 9 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3)

วันพุธ Wednesday

10

แรม 10 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

- โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์

- โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย Don’t let your workload take away your happiness in life. Success may be everything to you but it must be with happiness อย่าให้การงานขโมยความรื่นรมย์ในชีวิตของคุณไปแม้ความสำ�เร็จจะคือเป้าหมาย แต่เราก็ต้องก้าวไปอย่างมีความสุข


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012

- พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) – พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช นำ�กองกำ�ลัง ทหารจากภาคอีสานไปยังกรุงเทพมหานครหวังยึดอำ�นาจรัฐบาลคณะราษฎร แรม 11 ค่ำ� เดือน 10 - พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้ชื่อว่าเป็น "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ......................................................................................................................................

วันพฤหัสบดี Thursday

11

............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศรวมกิจการหอพระสมุดสามแห่ง จัดตั้งเป็น หอสมุดสำ�หรับ แรม 12 ค่ำ� เดือน 10 พระนคร นับเป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกของไทย และเป็นต้นกำ�เนิด ของหอสมุดแห่งชาติ

วันศุกร์ Friday

12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย It is no use crying over spilt milk. ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ถึงนมที่หกไปแล้ว


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันเสาร์ Saturday

13

แรม 13 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันตำ�รวจ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... -โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ Sunday

พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) - เหตุการณ์ 14 ตุลา: รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติ ขจร ใช้กำ�ลังปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่เดินขบวนเรียกร้อง แรม 14 ค่ำ� เดือน 10 ประชาธิปไตย ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 77 คน บาดเจ็บมากกว่า 857 คน

14

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันประชาธิปไตย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย - สัปดาห์วิถีชีวิตพอเพียง A bad workman always blames his tools. คนงานเลวมักตำ�หนิเครื่องมือของตน


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันจันทร์ Monday

15

แรม 15 ค่ำ� เดือน 10

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันล้างมือโลก ............................................................................................................................................................... * วันสตรีชนบทโลก (World Rural Woman’s Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สพป.ขอนแก่น เขต 5 ออกคำ�สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

- โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์

- โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์วิถีชีวิตพอเพียง

วันอังคาร Tuesday

16

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเพื่อขจัดความยากจนระหว่างประเทศ (Day for the Eradication of Poverty) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์

วันแรกของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนใน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

- โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์วิถีชีวิตพอเพียง

Better is half a loaf than no bread. ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันพุธ Wednesday

17

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์วิถีชีวิตพอเพียง - วันเปิดภาคเรียนที่ 2 - สัปดาห์เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 - สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย

วันพฤหัสบดี Thursday

18

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์วิถีชีวิตพอเพียง - สัปดาห์เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 - สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย Self-conquest is the greats of victory. การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันศุกร์ Friday

19

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 11

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วันเทคโนโลยีของไทย , วันอาหารโลก (World Food Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .- โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์วิถีชีวิตพอเพียง - สัปดาห์เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 - สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย

วันเสาร์ Saturday

20

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 - สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย - เหลือเวลาอีก 10 วัน สิ้นสุดการแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ Great oaks from little acorns grow. ต้นโอ๊คใหญ่เติบโตจากต้นเล็ก


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันอาทิตย์ Sunday

21

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า ............................................................................................................................................................... * วันรักต้นไม้ของชาติ ............................................................................................................................................................... * วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 - สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย

วันจันทร์ Monday

22

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 11

พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) – รัฐบาลไทย ส่งทหารไปปฏิบัติการรบร่วมกับ สหประชาชาติในสงครามเกาหลี

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันแห่งการตระหนักการพูดติดอ่างสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย

The darkest hour is just before the down. โมงยามที่มืดมิดที่สุดคือช่วงก่อนรุ่งอรุณ


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012

วันอังคาร Tuesday

23

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 11

พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราช สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันปิยะมหาราช (King Chulalongkorn’s Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย

วันพุธ Wednesday

24

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสหประชาชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย - กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการออมทรัพย์

Never put of till tomorrow what you can do today. อะไรที่ทำ�วันนี้ได้ก็อย่าเอาไว้ทำ�พรุ่งนี้


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันพฤหัสบดี Thursday

25

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย - กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการออมทรัพย์

วันศุกร์ Sunday

26

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย - กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการออมทรัพย์

- วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.) Never too late to learn. ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันเสาร์ Saturday

27

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย - กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการออมทรัพย์

วันอาทิตย์ Sunday

28

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย - กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการออมทรัพย์ No time like the present. ไม่มีเวลาใดเหมือนปัจจุบัน


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันจันทร์ Monday

29

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย - กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการออมทรัพย์

วันอังคาร Tuesday

30

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันปวารณาออกพรรษา ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - สัปดาห์ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย - กิจกรรมรณรงค์ การส่งเสริมการออมทรัพย์ - วันสุดท้ายของการรายงานข้อมูล B-OBEC ของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วันปวารณาออก Rome was not built in a day. กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว


ตุลาคม : ๒๕๕๕

October : 2012 วันพุธ Wednesday

31

แรม 1 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันฮาโลวีน (Hallowe’en) ............................................................................................................................................................... * วันออมแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - โรงเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ผ่านเว็บไซต์ - โรงเรียนดำ�เนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด(ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) - กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการออมทรัพย์ - กำ�หนดเสร็จสิ้นการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานประจำ�ปี - จัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC - สำ�รวจข้อมูลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน

There's a black sheep in every flock. มีแกะดำ�อยู่ในทุกฝูงแกะ


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนพฤศจิกายน กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 1พ.ย. วันแรกของการนับถอยหลัง COUNT DOWN สอบ O-NET และ ทุกโรงเรียนขึ้นป้าย COUNT DOWN O-NET 1-30 พ.ย. เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา มฐ.ท 2.1 มฐ.ส 4.2 .ส 4.3 มฐ 2(2.2) 5-9 พ.ย. สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประเทศกัมพูชาในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน มฐ ส 2.2 7-9 พ.ย. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 19-23 พ.ย. สัปดาห์แห่งสิทธิเด็ก มฐ.ท 2.1 20 พ.ย. วันสุดท้ายของการยื่นคำ�ร้องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ�ปี 21 - 30 พ.ย. สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 25 พ.ย. บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ใน Data center 2011 วันสำ�คัญ 1 พ.ย. วันมังสวิรัติโลก 9 พ.ย. วันชาติกัมพูชา 12 พ.ย .วันคนพิการ มฐ พ 5.1 14 พ.ย. วันเบาหวานโลก มฐ.พ 5.1 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง มฐ ท 2.1 17 พ.ย. วันนักเรียนสากล 19 พ.ย. วันบุรุษสากล 20 พ.ย. วันกองทัพเรือ วันสิทธิเด็กสากล ( International Children's Right Day ) 21 พ.ย. วันสวัสดีโลก วันโทรทัศน์โลก 25 พ.ย .วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันประถมศึกษา วันยุติความรุนแรงต่อสตรี ( International Day for the Elimination of Violence against Women ) 27 พ.ย. 28 พ.ย.

วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันลอยกระทง

มฐ ท 2.1


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

1

แรม 2 ค่ำ� เดือน 11

พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด ให้เพิ่มเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ จาก 20 สำ�รับ เป็น 27 สำ�รับ

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันมังสวิรัติโลก ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - วันแรกของการนับถอยหลัง COUNT DOWN สอบ O-NET และ ทุกโรงเรียนขึ้นป้าย COUNT DOWN O-NETฃ

วันศุกร์ Friday

2

แรม 3 ค่ำ� เดือน 11

พ.ศ. 2310 (ค.ศ. 1767) – สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อครั้งยังมีพระ อิสริยยศเป็น "เจ้าตาก" นำ�กองกำ�ลังเข้าตีค่ายโพธิ์สามต้นภายใต้การ บัญชาการของนายทองสุก

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา Everything has its beauty but not everyone sees it. ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสวยงามของตัวมันเอง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นสิ่งนั้น


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันเสาร์ Saturday

3

แรม 4 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา

วันอาทิตย์ Sunday

4

แรม 5 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา It does not matter how slowly you go so long as you do not stop. ไม่สำ�คัญว่าท่านจะเดินช้าแค่ไหน ตราบที่ท่านไม่หยุด


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันจันทร์ Monday

5

แรม 6 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประเทศกัมพูชาในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน

วันอังคาร Tuesday

6

แรม 7 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประเทศกัมพูชาในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

It does not matter how slowly you go so long as you do not stop. ไม่สำ�คัญว่าท่านจะเดินช้าแค่ไหน ตราบที่ท่านไม่หยุด


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันพุธ Wednesday

7

แรม 8 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประเทศกัมพูชาในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี Thursday

8

แรม 9 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประเทศกัมพูชาในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every time we do. ความรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การไม่เคยล้มลง แต่เป็นการลุกขึ้นเสมอทุกครั้งที่เราทำ�


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันศุกร์ Friday

9

แรม 10 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันชาติกัมพูชา ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา

วันทำ�การสุดท้ายของการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี

- สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประเทศกัมพูชาในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันเสาร์ Saturday

10

แรม 11 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา What the superior man seeks is in himself; what the small man seeks is in others. สิ่งที่คนฉลาดเสาะหาคือสิ่งที่อยู่ในตัวเขาเอง แต่คนโง่เสาะหาคือสิ่งที่อยู่ในตัวของผู้อื่น


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันอาทิตย์ Sunday

11

แรม 12 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา

วันจันทร์ Monday

12

แรม 13 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคนพิการ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา The superior man cannot be known in little matters, but he may be entrusted with great concerns. The small man may not be entrusted with great concerns, but he may be known in little matters. คนเก่งอาจไม่ได้เป็นที่รู้จักในหมู่คนน้อย แต่เป็นที่ไว้ใจในงานใหญ่ คนโง่ไม่เป็นที่ไว้ใจในงานชิ้นใหญ่ แต่อาจเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนน้อยๆ


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันอังคาร Tuesday

13

แรม 14 ค่ำ� เดือน 11

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา

วันพุธ Wednesday

14

ขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันเบาหวานโลก ............................................................................................................................................................... * วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา To go beyond is as wrong as to fall short. การล้ำ�เส้นไปข้างหน้าก็ผิดเหมือนกับการล้มไปข้างหลัง


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันพฤหัสบดี Thursday

15

ขึ้น 2 ค่ำ� เดือน 12

พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) - พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท มหิดล เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ ขณะมี พระชนมายุ 13 พรรษา โดยประทับเรือเมโอเนียเสด็จพระราชดำ�เนินมา จนถึงเกาะสีชัง

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา

วันศุกร์ Friday

16

ขึ้น 3 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา The cautious seldom err. สัญญาณเตือนน้อยครั้งที่จะผิด


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันเสาร์ Saturday

17

ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันนักเรียนสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา

วันอาทิตย์ Sunday

18

ขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 12

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .- เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งสิทธิเด็ก

Things that are done, it is needless to speak about…things that are past, it is needless to blame. สิ่งที่เสร็จไปแล้ว ไม่มีประโยชน์ที่จะมาพูดถึง สิ่งที่เป็นอดีต ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเอามาโทษกัน


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ November : 2012

วันจันทร์ Mondday

19

ขึ้น 6 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันบุรุษสากล ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งสิทธิเด็ก

วันอังคาร Tuesday

20

ขึ้น 7 ค่ำ� เดือน 12

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันกองทัพเรือ ............................................................................................................................................................... *วันสิทธิเด็กสากล (International Children’s Right Day) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .- เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งสิทธิเด็ก - วันสุดท้ายของการยื่นคำ�ร้องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ�ปี

"Nature is as complex as it need to be.... and no more." ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำ�เป็น...ไม่มากกว่านั้น


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ วันพุธ Wednesday

November : 2012

21

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... *............................................................................................................................................................... วันสวัสดีโลก * วันโทรทัศน์โลก ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งสิทธิเด็ก - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันพฤหัสบดี Thursday

22

ขึ้น 9 ค่ำ� เดือน 2

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งสิทธิเด็ก - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้

He who knows little often repeats it." ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ วันศุกร์ Friday

November : 2012

23

ขึ้น 10 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งสิทธิเด็ก - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันเสาร์ Saturday

24

ขึ้น 11 ค่ำ� เดือน 12

.................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .- เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้

Great thing have small beginning. สิ่งที่ใหญ่โตทั้งหลาย เริ่มมาจากสิ่งเล็ก ๆ


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ วันอาทิตย์ Sunday

25

ขึ้น 12 ค่ำ� เดือน 12

November : 2012

พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) – พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชประสงค์กำ�หนดให้วันนี้เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่าที่จริงพระองค์จะเสด็จสวรรคตเมื่อ 1.45 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายนก็ตาม

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ............................................................................................................................................................... * วันประถมศึกษา ............................................................................................................................................................... * วันยุติความรุนแรงต่อสตรี (Internation Day for the Elimination of Violence against Women) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .- เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้ - บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลภาคเรียน ที่ 2 ใน Data center 2011

วันจันทร์ Monday

26

ขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 12

พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) – พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้

Let bygones be bygones. สิ่งที่ผ่านมาแล้ว ก็ขอให้ผ่านเลยไป


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ วันอังคาร Tuesday

November : 2012

27

ขึ้น 14 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสาธารณสุขแห่งชาติ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันพุธ Wednesday

28

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันลอยกระทง ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้ Don't trow away your old shoes till you have got a new one. อย่าทิ้งรองเท้าคู่เก่าไปเสียก่อน จนกว่าจะได้คู่ใหม่มาแทน


พฤศจิกายน : ๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี Thursday

November : 2012

29

แรม 1 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันศุกร์์ Friday

30

แรม 2 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - เดือนแห่งการแข่งขันกีฬา - สัปดาห์แห่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้ - วัน ศน. สพป.ขก. 5 และ วันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา (ก.ต.ป.น.) No rose without a thorn. กุหลาบย่อมมีหนาม


สรุปปฏิทินกิจกรรม “มุ่งสู่มาตรฐาน” ประจำ�เดือนธันวาคม กิจกรรมมุ่งสู่มาตรฐาน 3 - 7 ธ.ค.สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประเทศลาวในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน 3 – 7 ธ.ค. สัปดาห์วันพ่อ 15 ธ.ค.วันสุดท้ายให้โรงเรียนรายงานการสำ�รวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาครั้งที่ 2 15 ธ.ค. วันสุดท้ายให้โรงเรียนส่งโปรแกรมจำ�แนกสถานะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Anti drug on line) 15 ธ.ค. สพป. แจ้งรายละเอียดการจัดงานวันครูประจำ�ปี 17 – 21 ธ.ค. สัปดาห์กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 24 – 28 ธ.ค. สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 วันสำ�คัญ 1 ธ.ค. วันเอดส์โลก (World AIDS Day) มฐ ท 2.1,มฐ พ 2.1 มฐ 1(1.3) 2 ธ.ค. วันชาติลาว มฐ ส 2.2 3 ธ.ค. วันคนพิการสากล(international Day of disabled Persons มฐ พ 5.1, มฐ 1(1.4) 4 ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย มฐ ว 2.2 มฐ 2(2.2) 5 ธ.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (H.M. The King’s Birthday)มฐ ท 2.1มฐ ท 2.1 วันอาสาสมัครสากล มฐ ส 2.1- ส 2.2 วันชาติไทย มฐ 2 (2.3) มฐ 3 ( 3.1) 7 ธ.ค. วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มฐ ท 2.1 มฐ 2(2.2) 9 ธ.ค. วันต่อต้านคอรัปชั่นโลก (International Anti – Corruption Day) มฐ ส 2.1 ,มฐ 6(6.4) 10 ธ.ค. วันพระราชทานรับธรรมนูญ (Corruption Day) มฐ ส 2.2 วันสิทธิมนุษยชนโลก (Human Right Day) มฐ ส 1.2 16 ธ.ค. วันกีฬาแห่งชาติ มฐ พ 4.1มฐ พ 3.2 มฐ 1(1.1,1.2) 24 ธ.ค. วันคริตส์มาสอีฟ มฐ ต 1.3 มฐ 2(2.3) 25 ธ.ค. วันคริตส์มาส มฐ ต 3.1 มฐ 2(2.3) 26 ธ.ค. วันเปิดกล่องของขวัญ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ (Animal Conservation Day) มฐ ต 1.3 มฐ ว 2.1 มฐ 2(2.4) 28 ธ.ค .วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มฐ ส 4.1 มฐ 2(2.2) 31 ธ.ค .วันสิ้นปี มฐ ศ 1.1 มฐ ท 1.1


ธันวาคม : ๒๕๕๕

วันเสาร์ Saturday

1

แรม 3 ค่ำ� เดือน 12

December : 2012

พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตราสัญลักษณ์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำ�กัดรับหนึ่งในสองแห่ง ของไทย เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันเอดส์โลก (World AIDS Day) .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

วันอาทิตย์ Sunday

2

แรม 4 ค่ำ� เดือน 12

พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) – วิกฤตการณ์การเมืองในไทย: ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคการเมืองสามพรรค รวมถึงพรรคพลังประชาชน นำ�ไปสู่ การลาออกจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของสมชาย วงศ์สวัสดิ์

..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. * วันชาติลาว .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. You can't lose what you never had. คุณจะไม่มีการสูญเสียในสิ่งที่คุณไม่เคยมี


ธันวาคม : ๒๕๕๕

วันจันทร์ Monday

3

December : 2012

แรม 5 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันคนพิการสากล (International Day of disabled Persons) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... - สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประเทศลาวในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน - สัปดาห์วันพ่อ

วันอังคาร Tuesday

4

แรม 6 ค่ำ� เดือน 12

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... * วันสิ่งแวดล้อมไทย ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....