Page 1

Portfolio

Wybrane prace

K ata r z y n a Klepak

2 0 1 0  – 2016


BioGrafia

Katarzyna Klepak

D ATA · U RO D Z ENIA   > 28·11·1991 M IE J S CE · U RO D Z ENIA > Pułtusk TELEFON > 508·359·245 M AIL > katarzynaklepak@gmail.com


O M NIE

Hej! Nazywam się Katarzyna Klepak. Od kilku lat jako grafik/operator DTP

Specjalizuję się w projektowaniu dwuwymiarowym na potrzeby druku:

zajmuje się czynnie grafiką komputerową w wielu jej odmianach i aspek-

znakach graficznych, systemach identyfikacji wizualnej, plakatach, składzie

tach – od grafiki drukowanej po grafikę internetową i trójwymiarową.

i łamaniu publikacji. Rozwijam także swoje zainteresowania w kierunku

Studiowałam Grafikę w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarzą-

grafiki internetowej oraz multimediów.

dzania w Warszawie na Wydziale Informatyki; spec: Technologie multi-

W wolnym czasie uczę się rysunku, malarstwa oraz projektowania przy

medialne. W 2013 roku uzyskałam dyplom z wyróżnieniem za pracę pt:

pomocy tradycyjnych metod. Interesuję się artystycznymi technikami

„Własna interpretacja warsztatu Leonarda da Vinci w programach 3ds

druku oraz ilustracją.

Max oraz Adobe Photoshop.” Swoją wiedzę zawodową zdobywałam pracując w wydawnictwach, agencjach reklamowych oraz studiu projektowym. Spełniałam się także jako Freelancer. Realizując projekty graficzne współpracowałam z różnymi instytucjami oraz podmiotami wykonawczymi.

Znajdziesz mnie na Behance oraz LinkedIn. Zapraszam Cię do zapoznania się z moimi pracami.

>


Praca dyplomowa Temat: Własna interpretacja warsztatu Leonarda da Vinci w programach 3ds Max oraz Adobe Photoshop. Założenie: Zbudowanie trójwymiarowego modelu pracowni Leonarda da Vinci jako przestrzeni użytkowej. Ukazanie częściowego dorobku doświadczonego artysty, ze wskazaniem na rysunki i obrazy z późniejszego okresu życia. Komentarz: Opierając się na biografii Leonarda podjęłam decyzję, że nie będę ukazywać warsztatu tylko jako miejsce pracy genialnego wynalazcy, ale postaram się zachować nawiązania do negatywnej strony osobowości właściciela.


P RO J E K T > Warsztat Leonarda da Vinci D E S I G N > autorski FOR M AT > rendery: 1920Ă—1200 px projekt studencki


Wnętrze warsztatu z wysokości oczu


Kadr z maszyną latającą oraz tablicami


Widok wnętrza warsztatu od strony ściany z drzwiami


Widok na loggie i półpiętro


Zbliżenie na główny stół Leonarda da Vinci


PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Cyfrowe


rebranding A G RICONTACT  R o k > 2 0 1 6  S t a t us > projekt wdrożony

P RO J E K T > agriContact – kreacja komunikacji D E S I G N > autorski, we współpracy z agencją Horsefield TY P O G RAFIA > Lato P A P IER > powlekany


P RO J E K T > agriContact – folder firmowy D E S I G N > autorski, we współpracy z agencją Horsefield TY P O G RAFIA > Lato P A P IER > powlekany


CRY S TAL D E S I G N R o k > 2 0 1 3  S t a t us > projekt studencki

P RO J E K T > Crystal Design – identyfikacja firmy D E S I G N > autorski TY P O G RAFIA > Helvetica projekt studencki


R

B

O W A R

P RO J E K T > Kreacja komunikacji Piwa dla Browaru Złotów D E S I G N > autorski RO K > 2 0 1 6 projekt poglądow y


M ATRI X IT S OL U TION S  BRAN D IN G  R o k > 2 0 1 2  S t a t us > projekt wdrożony

P RO J E K T > Crystal Design – identyfikacja firmy D E S I G N > autorski TY P O G RAFIA > Helvetica projekt studencki


P RO J E K T > Kosmetyka Profesjonalna – skład i łamanie D E S I G N > PARE Studio, Warszawa FOR M AT > 297x210 mm TY P O G RAFIA > Helvetica, Adobe Calson Pro P A P IER > powlekany NA K Ł A D > 2000


P RO J E K T > Ziebart Polska – broszura firmowa D E S I G N > autorski, we współpracy z agencją Horsefield FOR M AT > 210×210 mm TY P O G RAFIA > Roboto P A P IER > powlekany, folia mat NA K Ł A D > 1 500


P RO J E K T > Tomik wierszy Wisławy Szymborskiej D E S I G N > autorski FOR M AT > 150×200 mm O K Ł A D K A > ze skrzydełkami TY P O G RAFIA > Adobe Garamond Pro P A P IER > powlekany NA K Ł A D > unikatowy pojedynczy wydruk projekt studencki


P RO J E K T > Promocja w kasynie Cristal Casino D E S I G N > autorski


P RO J E K T > Gmina Tarnowo Podgórne – Brand Book D E S I G N > autorski, we współpracy z agencją Horsefield FOR M AT > 297x210 mm TY P O G RAFIA > Dosis, Source Sans P A P IER > powlekany NA K Ł A D > 200


P RO J E K T > Pocztówka, Ziemia D E S I G N > autorski FOR M AT > A5 TY P O G RAFIA > Helvetica projekt konkursowy – III miejsce


P RO J E K T > Plakat gratulacyjny dla Komendanta Wojewรณdzkiej Policji D E S I G N > autorski FOR M AT > 500ร—700 mm O P RA W A > rama


P RO J E K T > Ziebrt Polska – landing page D E S I G N > autorski, we współpracy z agencją Horsefield RO K > 2 0 1 6 Link: W W W projekt wdrożony


P RO J E K T > Softsol – sklep internetowy D E S I G N > autorski RO K > 2 0 1 4 LIN K : W W W projekt wdrożony


P RO J E K T > Strona internetowa HARDY Working Tools D E S I G N > autorski RO K > 2 0 1 6


K REAC J A K O M U NI K AC J I LI D L P OL S K A  R o k > 2 0 1 6  S t a t us > propozycja projektu P RO J E K T > Projekt wewnętrznej kampanii zdrowotnej dla 15 tys. pracowników LIDL POLSKA D E S I G N > autorski RO K > 2 0 1 6


P RO J E K T > Softsol – sklep firmowy D E S I G N > autorski RO K > 2 0 1 4


P RO J E K T > Centrum Rzeşby Polskiej w Orońsku D E S I G N > autorski RO K > 2 0 1 3 projekt studencki


PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Tradycyjne


P RO J E K T > Upał – plakat D E S I G N > autorski FOR M AT > 1000×700 mm


P RO J E K T > Szum – plakat D E S I G N > autorski FOR M AT > 500×700 mm


P RO J E K T > Zwycięstwo – plakat D E S I G N > autorski FOR M AT > 500×700 mm


P RO J E K T > Opera – plakat D E S I G N > autorski FOR M AT > 500×700 mm


P RO J E K T > Nepotyzm – plakat D E S I G N > autorski FOR M AT > 500×700 mm


MALARSTWO Tradycyjne


P RO J E K T > Drapteria FOR M AT > 1000×700 mm M E D I U M > Akryl


P RO J E K T > Matrwa natura FOR M AT > 1000×700 mm M E D I U M > Akryl


P RO J E K T > Matrwa natura FOR M AT > 1000×700 mm M E D I U M > Akryl


RYSUNEK Tradycyjny


P RO J E K T > Martwe natury FOR M AT > 1000×700 mm M E D I U M > Węgiel


P RO J E K T > Halo FOR M AT > 500Ă—700 mm MEDIUM > Akwarela, marker, cienkopisy technika mieszana


P RO J E K T > Wieża Babel FOR M AT > 500×700 mm MEDIUM > Akwarela, marker, cienkopisy technika mieszana


P RO J E K T > Katedra FOR M AT > 500Ă—700 mm M E D I U M > Akwarela, marker, cienkopisy technika mieszana


Dziękuję! ZObacz·więcej Z e sk a n uj · K O D · Q R LUB O D W IE D Ź S t r o n ę W W W .

@ 2 0 1 6 Prawa autor skie do Katar z yny Klepak . Wszelkie prawa zastr zeżone. @ 2 0 1 6 Copyright by Katar z yna Klepak . All right s reser ve d.


Portfolio digital 2016 01 all new 72  

Portfolio zaktualizowane o projekty wynikające ze współpracy z Agencją Reklamową Maciaszczyk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you