Page 1

รีบสรางวินัยเชิงบวก...กอนลูกติดลบ โดย ASTVผูจัดการออนไลน

14 เมษายน 2552 14:14 น.

อาจกลาวไดวา สาเหตุของปญหาในครอบครัวนั้น นอกจากสิ่งยั่วยุจากกระแสสังคมและสิ่งแวดลอมตา งๆแลว ความบกพรองของคนในครอบครัวในเรื่องการเปนแ บบอยางที่ดีใหแกเด็กๆ นับเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งทีเดียว เพราะผลของปญหาทีเ่ กิดขึ้นในเหตุการณตางๆที่แ สดงถึงความกาวราวหรือความไรเดียงสาของเด็กนั้ นไดสะทอนใหเห็นวา สังคมของครอบครัวไทยสวนใหญตางเนนในเรื่องก ารอบรมเลีย ้ งดูจากคําสอนและทฤษฎีในหนาหนังสื อ โดยปราศจากภาคปฏิบัติของผูใหญในการเปนตัวอ ยางที่ดีใหเด็กเห็นสักเทาไหร ดังนั้น เนื่องใน “วันครอบครัว” ถึงเวลาแลวพอและแมควรทําตัวเปนตัวอยางที่ ดีใหกับเด็ก โดยเฉพาะการสรางวินัยเชิงบวกที่ตองเริ่มสรางใหเด็กๆที่มอ ี ายุต่ํากวา 8 ป เพราะศักยภาพการเรียนรูของเด็กกลุมนี้คอนขางที่จะรับไดงาย เพื่อจะเปนการสรางรากฐานของประชาชนที่ดีตอไป พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร กุมารแพทยดานพัฒนาการและพฤติกรรม จากร.พ.กรุงเทพ ใหคําแนะนําวา สิ่งที่ผูใหญตองทําเพื่อเด็กๆนั้น คือ ผูใหญตองเตรียมตัวและพรอมทีจ ่ ะเรียนรูวาวัยเด็กตองการอะไร พวกเขามีความรูสึกนึกคิดอยางไร แตไมไดหมายความวาตองตามใจเด็กๆเสมอไป ซึ่งที่ผานมาสังคมไทยไมคอยสอนใหลูกติดดินเทาที่ควร เพียงเพราะอยากใหลูกสบายและกลัวเขาลําบาก แตอันที่จริงแลวพอแมควรสอนใหลูกติดดินบาง เพราะพอแมสวนใหญมักมีความเขาใจผิดไปวา ความรักที่มีใหตอลูกนั้น แมวาพอแมจะสามารถใหไดทุกอยาง แตสิ่งนั้นเปรียบเหมือนหอกที่พุงมารายลูก ซึ่งเขาขายพอแมรังแกฉัน


นอกจากนี้การเลีย ้ งดูเด็กสวนใหญในปจจุบัน พอแมหลายคนมักอาศัยจากการอานหนังสือและปรึกษาญาติผูใหญ เพราะไมมค ี วามมั่นใจและไมมีประสบการณในการอบรมเลี้ยงดูลูก ซึ่งสงผลใหไมเขาใจเหตุผลของการกระทําของลูกในหลายๆ ดาน ดังนั้นสิ่งทีพ ่ อแมตองคํานึงถึงอยูเ สมอคือ เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน โดยสิ่งแรกที่ผูใหญควรทําคือ ตองปรับเปลี่ยนตัวเราเองเสียกอน อยาตีกรอบวาลูกหลานของเราตองเปนอยางที่เราคิดเสมอไป ในขณะที่ พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล จิตแพทยเด็กและวัยรุน จากกรมสุขภาพจิตและผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล แนะนําเพิ่มเติมวา พอแมตองคุมอารมณตนเองใหไดเสียกอน เพราะการที่คนเราสามารถคุมอารมณตนเองไดนั้น นับเปนบันไดขั้นแรกในการสื่อสารและทําความเขาใจซึ่งกันและกัน และอยาลืมวา เด็กจะเปนอยางที่เราเปนมากกวาเปนอยางทีเ่ ราสอน ดังนั้นเรื่องกระบวนการเรียนรูนับเปนเรื่องที่สาํ คัญมากเรื่องหนึ่ง” อยางไรก็ตาม ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวไรวน ิ ัยเชิงบวกและปราศจากคนตนแบบที่ดีนั้น ทําใหครอบครัวสวนใหญไมมีภูมต ิ านทานและภูมิคุมกันมากพอ อันเปนสาเหตุหนึ่งที่เด็กและเยาวชนสวนใหญประสบปญหาในชีวิตและกลับกลายเปนป ญหาของสังคม ไมวาจะเปนในเรือ ่ งของเด็กเรรอน ครอบครัวแตกแยก รวมไปถึงปญหาอาชญากรรมตางๆ นอกจากนั้น สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหครอบครัวไทยคอนขางออนแอมากคือ การขาดคุณสมบัติในการเปนผูรับฟงที่ดี ซึ่งการทึ่พอแมจะเปนผูฟงที่ดีใหแกลูกนั้นทําไมยากเลย เพียงแคพอแมทุกคนเปดใจรับฟงวาลูกมีแนวคิดอยางไร


ดานนพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทยและหัวหนาคลินิกเพื่อนวัยทีน สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดแนะเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงลูกสําหรับพอแมยุคให มวา การ “ครองสติ” คือสิ่งแรกที่มีความสําคัญ โดยพอแมตองมีสติที่จะคอยเตือนตัวเองใหเปนตัว อยางที่ดีใหกับลูก อีกทั้งพอแมทุกคนตองมีสติเพื่อระลึกอยูทุกชั่วขณ ะวา เราสามารถเลี้ยงตัวของเขาได แตไมสามารถเลี้ยงหัวใจของเขาใหเปนอยางที่เรา ตองการไดเสมอไป ดังนั้นพอแมตองเคารพในการตัดสินใจของลูก จากนั้น เมื่อชีวิตคูเขาสูการรับตําแหนงพอและแมแลว พอแมตองมี“สัมพันธภาพเชิงบวก” โดยมีแนวทางในการเลี้ยงลูกที่เหมาะสมและชัดเจ น นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ไมทะเลาะเบาะแวงจนกลายเปนปญหาเรื้อรังและค รอบครัวสั่นคลอน “การกระทํา เกิดแบบอยาง” คือประการถัดมา จริงอยูที่พอแมตองการเลี้ยงลูกใหเติบโตมาอยางมีคุณภาพและศักยภาพ แตสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อลูกมีตนแบบ มีแนวทางใหเขาปฏิบต ั ิตาม ซึ่งบุคคลที่เปนตัวอยางที่ดีที่สุดนั้น ไมใชใครอื่นเลยนอกจากพอและแม ถัดมาคือ “การใชแรงเสริมบวก” ซึ่งไมวาจะเปนใครก็ตาม ยอมอยากไดกําลังใจในการดํารงชีวิต ดังนั้นพอแมและลูกควรมีกําลังใจแบงปนกันทุกวัน ทั้งนี้สิ่งหนึง่ ที่จะทําใหเด็กเดินอยูบนถนนสายความถูกตองนั้น นอกจากแบบอยางและแรงจูงใจแลว กําลังใจนับเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่เด็กๆหวังที่จะไดรับจากพอแม ประการตอไปคือ “รับฟง” เมื่อคนในครอบครัวเจออุปสรรค ไมวาจะเปนปญหาระหวางพอ-ลูก แม-ลูกหรือพี่-นอง ทุกคนควรรับฟงเสียงของเขา โดยเฉพาะผูใหญที่ควรจะเปดใจรับฟงเด็ก เพื่อที่วาเราจะไดรูวา เด็กตองการอะไร อีกประการที่สําคัญในการเลีย ้ งดูคือ“กลเม็ดเคล็ดลับ” พอแมควรมีเทคนิคหรือกลเม็ดตางๆในการเลี้ยงลูก ซึ่งตรงนี้อาจแตกตางกันไปในแตละครอบครัว


เพราะพื้นฐานนิสัยและความประพฤติของเด็กนั้นๆไมเหมือนกัน บางครอบครัวอาจมีการสรางเงื่อนไขเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในขณะที่บางครอบครัวอาจมีการตั้งกฏกติกาในปฏิบัติก็เปนได ซึ่งทั้งหมดนี้ตางมีจุดประสงคเดียวกันในเรือ ่ งของการสรางวินัยเชิงบวก สองประการสุดทายคือ“เพิ่มพื้นที่การเรียนรู”และ “การสรางชุมชนครอบครัวจําลอง” สําหรับการเพิ่มพื้นที่การเรียนรูสําหรับเด็ก นั้นนับเปนเรื่องที่ดีและนาสนใจมาก เพราะครอบครัวจะไดมีกระบวนการเรียนรูระหวางพอแมและลูก ซึ่งพอแมตองรูจักสังเกตพฤติกรรมและทําความเขาใจเด็กในวัยนั้นๆ ดวย ขณะที่การสรางชุมชนครอบครัวจําลองหมายความวา ครอบครัวไทยควรมีการสรางเครือขายครอบครัวขึ้นมา อันเปรียบเสมือนครอบครัวขยายที่มีผูใหญและเด็กอยูรวมกันในสังคมนั้นๆ ซึ่งขอดีของการสรางชุมชนครอบครัวจําลองหรือครอบครัวขยายนี้จะสงผลดีใหทั้งเด็กแล ะผูใหญในเรื่องของการแบงปนปญหาที่พบเจอ และการเอือ ้ เฟอซึ่งกันและกันในการใหคําแนะนําและปรึกษา เพื่อทุกคนจะมีสวนรวมในการชวยเหลือเด็กอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม และทั้งหมดนีค ้ ือวิธีการสรางวินัยเชิงบวกที่ผูใหญทุกคนควรตระหนักอยูเสม อวา เมื่อมนุษยทุกคนมีพลังชีวิตที่จะเรียนรู และมีศักยภาพที่จะเปนคนดีได เราจึงจําเปนที่จะตองจัดระบบความปรารถนาดีใหแกเด็กๆ ลูกๆและหลานๆของเราทุกคนเพื่อใหสังคมเขมแข็งมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

รีบสร้างวินัยเชิงบวก...ก่อนลูกติดลบ.pdf  

รีบสร้างวินัยเชิงบวก...ก่อนลูกติดลบ.pdf

รีบสร้างวินัยเชิงบวก...ก่อนลูกติดลบ.pdf  

รีบสร้างวินัยเชิงบวก...ก่อนลูกติดลบ.pdf