Page 1


POSTER CARD LAYOUT ADVERTISING BRANDING BOOK


KAJORN’FURST


EVERYTHING IS FUNNY IF YOU CAN LAUGH AT IT.


CARD


CARD


ออกแบบการ์ดวันแม่และวันพ่อ \


MAGAZINE DESIGN

FLUENT MAGAZINE COVER


POSTER


BOOK

ออกแบบหนังสือเพื่อบอก MOOD&TONE


ออกแบบหนังสือรุ่น 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


ออกแบบภาพประกอบโดยใช้เทคนิกมอนทาจ


ILLUSTRATION


ออกแบบภาพประกอบโดยใช้เทคนิกมอนทาจ


CHADA MIX MEDIA PACKAGING


CRAFT

CHADA \ โปรเจ็กต์งานหน้ากากส่งประกวดโครงการ skin paper project ผลงานชิ้นนี้ทำ�ขึ้นมาจากกระดาษทั้งหมดของ antalis และเป็นรูปทรงของชฎา ที่นำ�มาดัดแปลงให้มีความทันสมัยมากขึ้น


PACKAGING


\ Re-Design สินค้า OTOP จังหวัดสระแก้ว (สมุดเสื่อกก) จากแพคเกจซองพลาสติกใสเชยๆ จนมาเป็นกล่องกระดาษพิมพ์ลายสีสันเตะตา /


DISPLAY

UTENSIL / ออกแบบวินโด้ดิสเพลร้านเครื่องหนังผู้ชาย


MY ROOM ออกแบบดิสเพลให้กับห้องนอนของตัวเอง \

\

BIOLOGY ออกแบบซุ้มเพื่องานวันวิทยาศาสตร์ ปี 2009 รายวิชาชีววิทยา


\ FLUENT RECALL ออกแบบสไตล์ลิ่ง อาร์ตไดเร็กชั่น ของงานแฟชั่นเซ็ทปกนิตยสาร FLUENT MAGAZINE PROJECT + รีทัชแต่งภาพ /


AND MARKETING


KOOP


AND MARKETING


AND MARKETING


AND MARKETING


AND MARKETING


EVENT

AND MARKETING

สร้างแบรนด์ใหม่ ผลิตกระเป๋า และจัดงานเปิดตัว


EVENT

AND MARKETING

Poster


K O O P is bangkok based functional bag founded by group of friends who have deep passion infashion and art. The brand‘s concept is to combine form and function altogether as our motto “simple but functional”. Our first collection made from transparent PVC and high quality canvas which inspired from urban life.

Look Book


2014


บัตรเชิญงาน ELLE FASHION WEEK 2014 A/W


SPECIAL PROMOTION (LAYOUT DESIGN)


INTERNSHIP+ Graphic Designer Stylist Assistant


INTERNSHIP+


Retail ผูก่อตั้งแบรนด์ Q DESIGN AND PLAY จากซายไปขวา เอกภูมิ ตรีชัยรัศมี และ ประพัฒน์ สมบูรณ์สิทธิ์

THE Q LAB เมื่อแบรนด์แฟชั่นสุดฮิพอย่าง Q DESIGN AND PLAY เปิดแฟลกชิพ สโตร์แห่งล่าสุดในสยามเซนเตอร์ WRITER: THAWEESAK CHUENCHOOTHAM PHOTOGRAPHY: COURTESY OF Q DESIGN AND PLAY

เรารูจักแบรนด Q DESIGN AND PLAY ตั้งแตสมัย

ใหกับผูสวมใสตามคอนเซ็ปตของแบรนดที่ว่า

ลงและไปเปดรานสาขาหลักในสยามสแควร จน

ตั้งอยูตรงกลางทางเขาประตู เปรียบเหมือน

เปนรานเล็กๆในสวนลุมไนทบาซาร ก่อนจะปดตัว กระทั่งไปบุกตลาดในหางสรรพสินคาชั้นนำาของ

เมืองไทยอยูหลายตอหลายแหงในขณะนี้ ลาสุด พวกเขาเดินทางมาสูรานแหงใหมที่กลายเปน

แฟลกชิพสโตร และแลนดมารคแหงลาสุดของ

บรรดาหนุมสาวฮิพสเตอรทั้งจากคนไทยและตาง ชาติอยางในศูนยการคาสยามเซนเตอร ชั้น 3

สถานที่ที่เจาของแบรนดเคยกระซิบกับเราเมื่อ

หลายปกอนวาจะตองมีรานในที่แหงนี้ใหได และ

วันนีค ้ วามฝันของพวกเขาทัง้ สองก็กลายเปนจริงแล้ว

แฟลกชิพสโตรแหงใหมของ Q ไดแรงบันดาลใจ

มาจากหองทดลองของนักวิทยาศาสตรยค ุ 60s

(THE SIXTIES EXPERIMENTAL LAB) เปนการ เปรียบเทียบการออกแบบเสื้อผาเสมือนงาน

ทดลองสิ่งใหมๆ ซึ่งเสื้อผาของ Q จะมีความพิเศษ และเอกลักษณที่มักจะสรางความรูสึกแปลกใหม

000

'We Design You Play' ภายในรานยังมีหุน Q BOY brand icon ที่คอยยืนตอนรับผูที่เขามาในราน

ซึง่ Q BOY จะมีคารแรคเตอรทเ่ี ปนดัง่ ตัวแทนของ แบรนดทั้งหมดที่มีความขี้เลน เปนมิตร ครีเอทีฟ แตก็สามารถเขาถึงได และเพื่อเพิ่มความรูสึกให ดูเหมือนหองทดลงจริงๆ Q เลือกออกแบบ

โครงสรางภายในรานดวยวัสุดอยางแสตนเลส

กุผนังเปนสวนใหญ ขอบบานประตูเปนโครงเหล็ก เจาะตะปูใหความรูสึกเหมือนเปนหองทดลอง

วิทยาศาสตรสมัยกอน ผนังบางสวนเปนแสตนเลส เจาะรูเพื่อเบรกอามณ สวนเฟอรนิเจอรสวนใหญ ภายในรานจะใชวัสดุอะลูมิเนียมสแตนเลสสีเงิน

ทำาใหดูทันสมัยเวลาสองกับไฟ สวนฝาเพดานเปน อะลูมิเนียมซี่ สั่งทำาพิเศษเพื่อเพิ่มความรูสึกใหดู เหมือนหนัง Sci-fi วิทยาศาตรสมัยกอน ∂ www.qdesignandplay.com

P_Retail.indd 206

24/11/57 10:48

Graphic Designer DEC 2014


Stylist Assistant MAY 2015


THESIS


โครงการออกแบบสื่อแสดงประวัติสะพานใน เกาะรัตนโกสินทร์สำ�หรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และนิตยสาร Wallpaper* Thai Edition Collection of historical bridges in the old city of Bangkok at NitasRatanakosin Exhibition Hall and featured in Wallpaper* การออกแบบสื่อแสดงประวัติของสะพานเก่าในเขตเกาะ รัตนโกสินทร์ผ่านมุมมองใหม่ สะท้อนภาพลักษณ์ของสะพาน ให้ร่วมสมัย สามารถดำ�รงคุณค่าทางวัฒนธรรมของเกาะ รัตนโกสินทร์ โดยใช้การถ่ายภาพ การทำ�สไตลิง่ การคอลลาจ และ การวาดอิลลัสเตรชั่น นำ�เสนอผ่านคอนเซ็ปต์ “สถาปัตยกรรม ข้ามเวลา” เป็นการเดินทางข้ามผ่านเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อ ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสะพานและ ร่วมกันอนุรักษ์สะพานเก่าเหล่านี้ต่อไป เทคนิคหลัก Photography + Styling + Collage + Iillustration


ภายในนิทรรศการที่จัดในหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์


สูจิบัตรจำ�หน่าย


สูจิบัตรแจก


การ์ดเชิญร่วมงาน


ข่าว Press Kit


POSTER


นิตยสาร Wall paper* Thai Edition Limited Edition Cover + Fashion Set


Panel สะพานเก่าในเขตเกาะรัตนโกสินทร์


KAJORNFURST Portfolio 2015  

Art Direction Graphic Design Illustration Fashion Styling

KAJORNFURST Portfolio 2015  

Art Direction Graphic Design Illustration Fashion Styling

Advertisement