Page 1

E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro

เอกสารการอบรม การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยโปรแกรม FlipAlbum 6.0 Pro

นางสาวกาญจนา ตุนคําแดง

โรงเรียนแมปะวิทยาคม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro กก ก ก  กก ก FlipAlbum 6.0 Pro *  ++ , ++ก-. ก FlipAlbum 6.0 Pro /0  กก * 1 234/ 2ก5 6++กกก 78 5 9 20* :ก ก;- ก-. ก FlipAlbum 5.5 .0ก1 25 * - =, -:* 2, 1 >ก?>5 ก@>5 ก A 25 - =, @ ก *  0ก2ก 9 B6020=1 ก ก 0 5 9 :ก=, .20.8*Cก9-. -ก:ก:ก ก2ก ก:6= .ก* 1 234/ D1 0 1 กA 25:D.ก1=, 1 ก 2@ -20:6-

ก25 ,;0 @>5 : =, :6 :ก@ /+C;0 ก8: 9C1+6 +, +E.1 + 2550

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro

 ก2ก-. ก FlipAlbum 6.0 Pro ก/0 ก ก ก ก/ /@ +

ก6@ + :กก 0 -. -ก FlipAlbum ก @ +

ก1 / @@ +

ก @ +

กก,4/ / 4/2 - ก ก 91 ,4/ • กก *@,4/ • ก-1 Effect - ก 4/ • ก C4/ กก2 - ก ก 91 ก • กก2/5 • กก4//5 • กก2 / @ ก ก 91 ก / ก @  ก 91 กR@  ก95 +1 กR ก 2- กR กก2 5 1

กก, 9 9

Document By Krunes

 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11


E-book ภูบ FlipAlbum 6.0 Pro

 ( ) ภ:ภ 8 • ภ20@ + - 8 • ภ?1@ + 20* 19 ภ- - 8 • ภภภภ?1 8 • ภ20:ภ+61 Contents D 8 ภ >ภ 20 / ภ*@2  ภW 20+ >ภ*

ภ*@ ภ =1?22/06@ , (CD Maker) 4+=ภ• @59ภ  ภภ • ภ@2 ภ-. 9ภ / :/0/^ภ2, 1 •  B + +20 291 ภภ

Document By Krunes

 12 12 12 13 13 14 14 15 17 19 21


E-book ภัู FlipAlbum 6.0 Pro ภภ FlipAlbum 6.0 Pro ภภภ FlipAlbum 6.0 Pro +ภ20 Start -> Programs -> E-Book Systems -> FlipAlbum 6 Pro -> FlipAlbum Pro :* 91 @ ภ FlipAlbum 6 Pro ภ , B 9 ภ  1 - 1 - +ภ20Ce

Cancel B * 19 ภ - 91 25 Cภ+5 0Wภ

-. - +ภ Do not show this dialog at startup 91 25ภ:* 1 2ภ :ภ20+ภCe Cancel :*

 1 - 1ภ , +5 ภ: 2 15 + 8 (Contents) .2 (Index) ?>0 B/ภ, ภ (Front Cover) ภ (Back Cover) * ภ-. +ภ;201 5l

 ŕ¸Ťŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸•ď˘Žŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Şŕ¸Łď˘Žŕ¸˛ŕ¸‡ŕ¸Ťŕ¸™ŕ¸ąŕ¸‡ŕ¸Şŕ¸ˇŕ¸­ŕš€ŕ¸Ľď˘‹ŕ¸Ąŕšƒŕ¸Ťŕ¸Ąď˘‹ ŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸–ŕ¸„ŕ¸Ľŕ¸´ŕ¸ ŕš€ŕ¸Ľŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸ ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕš€ŕ¸Ąŕ¸™ŕ¸š File -> New Book

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro ก)*+,ก 1. ก ,+60 Edit -> Insert Page 2. ก, ก209 ก/0

• Left Page /0  ? 2 • Right Page /0  @2 • Multiple Page /0 2 l -+5 2 B C:6 209 ก /0 ก961 209 ก/0  - ก1 ? - ก1 @ - /0 91:ก C (ก1B> .2) • Overview Page /0  91 • Contents Page /0  8 • Index Page /0 .2 คลิกขวาหนาที่ตองการแลวเลือกคําสั่ง Insert Page ก็สามารถเพิ่มหนาเอกสารไดเชนกัน

และควรแทรกรูปภาพกอนการแทรกขอความ มิฉะนั้นคุณอาจจะแกไขสารบัญในภายหลังไมได ก-,ก 3220 1 +ก20 , Edit -> Delete Page ก  Left Page ( ? ) Right Page ( @) 3220 2 +ก@ ; 209 ก ก+60 Delete Page การกําหนดหนาเอกสารใหมีลักษณะสองหนาติดกัน สามารถกําหนดไดโดยการคลิกขวาที่

หนาเอกสารดานซาย แลวเลือกคําสั่ง Centerfold

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro ก)*)./0 ก/ /@ + -ก FlipAlbum B6* 32 25 3220 1 ก ,+60 Edit -> Insert Annotation :ก5ก1 9 ก/ /@ + 20 ? (Left Page) @ (Right Page) 3220 2 W 209 ก/ /@ + +ก208กR; , B +0  :ก5- +ก 209 ก/ /@ +

3220 3 +ก@ ; 209 ก/ /@ + ก+60 Annotatep 0กqก @ + B / /@ + 202, , , @, กR;9, 92 9@2 -9 9 20 9 ก 5 25 B:, @ + - .? , ก>0 ก , .@ .@ B-1 8กR; @ + + ก ก =+60 l *

2ก  ใหสังเกตสัญลักษณรูปดินสอบนแถบเครื่องมือ จะแบงเปน 2 สวน หากตองการพิมพขอความ

หนาซาย ใหคลิกสวนแรกของดินสอ และหากตองการพิมพขอความหนาขวา ใหคลิกสวนหลังของดินสอ ก/01กก2+ก FlipAlbum Pro 1. Wก Microsoft Word ก 0209 ก+กก 2. +กกก@ + ก ,+60 Edit -> Copy กCe Ctrl + C 3. ก 20ก FlipAlbum Pro ก 209 ก @ +

ก ,+60 Edit -> Paste กCe Ctrl + V การแกไขขอความใหดับเบิ้ลคลิกที่กรอบขอความนั้น ๆ

Document By Krunes


E-book ภัู FlipAlbum 6.0 Pro ภ/0 - +ภ? ;ภ @ + + * ภ * 961 209 ภ

ภ ///0 - 0 *20 Handle (2020 ภl 20ภq,1 ภ @ + ) : 20D ,ภE  - +ภ? + * ภ @ * -ภ @ + 09 ภ1ภ @ + ภ ภ ภ 09 ภ@ภ @ +

ภ-/0 3220 1 - +ภ@ภภ @ + 209 ภ ภ+60 Delete Selection 3220 2 - +ภ? ภภ @ + ภCe Delete ภ4ภ56) / 6)0*7-8,ภ 3220 1 W*20 209 ภภ,4/ / 4/2 :ภ5- ภ ,+60 Edit -> Insert Multi-Media Object 3220 2 W*20 209 ภภ,4/ / 4/2 +ภภ8ภR; + 20   ภ 2 B +0 3220 3 +ภ@ 209 ภภ ภ+60 Insert Multi-Media Object p :ภ20ภภภ,4/ / 4/2 -. 32-32>0 :ภq 91 ,

 91  ? 2* - ภ961 20ภ ,4/ 1 91  @: 2@ ,4/ ภ9 ภ- 91 ,4/- +ภ20Ce View as Thumbnail .0*y ,4/20ภq,1 ภ: D91 ,4/ภ 0+ภภ,4/4/2209 ภ * - ภ*  20 9 ภ B @* .12ภภ @ +

Document By Krunes


E-book ภัู FlipAlbum 6.0 Pro ภ 856) ภภ - +ภ@20,4/20 9 ภภ*@ ภ+60 Edit :ภqภ

FlipAlbum Image Editor Bภ-. B +0  1 /0 91 ,4/*

 ŕ¸Ťŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸•ď˘Žŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸­ŕ¸­ŕ¸ ŕ¸ˆŕ¸˛ŕ¸ ŕš‚ŕ¸›ŕ¸Łŕš ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸Ąŕ¸™ŕ¸ľŕš‰ŕšƒŕ¸Ťď˘Žŕ¸„ŕ¸Ľŕ¸´ŕ¸ ŕ¸›ŕ¸¸ď˘Œŕ¸Ą 

ŕ¸Ąŕ¸¸ŕ¸Ąŕ¸‚ŕ¸§ŕ¸˛ŕ¸šŕ¸™ŕ¸‚ŕ¸­ŕ¸‡ŕš‚ŕ¸›ŕ¸Łŕš ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸Ą FlipAlbum Image Editor ภ Effect ภ - +ภ@20,4/20ภq- ภR ภ+60 Effects Bภ+60 1 l * 25 • Transparent Dภภ6/51 - ภ ,4/ • 3D Dภภ6- 4/ 2ภR;D

9 • Shadow Dภภ6 - ภ ,4/ • Select Crop Shape / Remove Crop Shape Dภภ/ภภภภ6,1 - ภ ,4/ • Add/Edit Frame / Remove Frame Dภ-1ภ /ภภภ-1ภ - ภ ,4/

Effect 3D

Effect Shadow

Effect Select Crop Shape

Document By Krunes

Effect Add/Edit Frame


E-book р╕Бр╕▒р╕Ъ FlipAlbum 6.0 Pro р╕Б,96) - +р╕Б@20,4/20р╕Бq- р╕БR р╕Б+60 Rotate Bр╕Б+60 1 l * 25 тАв Left by 90? C* ? 90 E тАв Right by 90? C* @ 90 E тАв By 180? C4/* 180 E тАв By Other Angles C4/р╕Б6 E9 209 р╕Б р╕лр╕▓р╕Бр╕ХявОр╕нр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Юр╕┤р╣Ир╕бр╕лр╕гр╕╖р╕нр╕ер╕Фр╕Вр╕Щр╕▓р╕Фр╕Вр╕нр╕Зр╕гр╕╣р╕Ыр╕ар╕▓р╕Ю р╣Гр╕лявОр╕Др╕ер╕┤р╕Бр╕Вр╕зр╕▓р╕Чр╕╡р╣Ир╕гр╕╣р╕Ыр╕Щр╕▒р╣Йр╕Щр╣Бр╕еявОр╕зр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Бр╕Др╣Нр╕▓р╕кр╕▒р╣Ир╕З Size ChangeтАж р╕Б4р╕Б8-8,р╕Б B6 2р╕Б р╕Бр╕Б,4/ / 4/2 + 1. W*20 209 р╕Бр╕Б2 2. +р╕Бр╕Б8р╕БR; + 20   р╕Б 2 B +0 3. +р╕Бр╕Б*y2 209 р╕Б р╕Б** р╕БR209 р╕Б :р╕БqD8р╕БR;,9{9 ,

 р╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╕Фр╕кр╕нр╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕еявЛр╕Щр╣Др╕Яр╕еявЧр╣Ар╕кр╕╡р╕вр╕Зр╣Бр╕ер╕░р╕зр╕┤р╕Фр╕╡р╣Вр╕нр╕Чр╕╡р╣Ир╣Бр╕Чр╕гр╕Бр╣Ар╕ВявОр╕▓р╣Гр╕Щр╕лр╕Щр╕▒р╕Зр╕кр╕╖р╕нр╕Щр╕▒р╣Йр╕Щ р╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Цр╕Чр╣Нр╕▓р╣Др╕ФявОр╣Вр╕Фр╕вр╕Бр╕▓р╕гр╕Др╕ер╕┤р╕Бр╕Чр╕╡р╣И

р╕ер╕╣р╕Бр╕ир╕гр╕кр╕╡р╕бявЛр╕зр╕Зр╕Ър╕Щр╣Бр╕Цр╕Ър╣Ар╕Др╕гр╕╖р╣Ир╕нр╕Зр╕бр╕╖р╕нр╣Гр╕лявОр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╣Ир╕вр╕Щр╣Ар╕ЫявЙр╕Щр╕ер╕╣р╕Бр╕ир╕гр╕кр╕╡р╕ЯявПр╕▓ р╣Бр╕еявОр╕зр╕Щр╣Нр╕▓р╣Ар╕бр╕▓р╕кявЧр╣Др╕Ыр╕Др╕ер╕┤р╕Бр╕Чр╕╡р╣Ир╕гр╕╣р╕Ыр╕Хр╕▒р╕зр╣Вр╕ЩявСр╕Хр╕лр╕гр╕╖р╕нр╣Др╕Яр╕еявЧр╕зр╕┤р╕Фр╕╡ р╣Вр╕нр╕Чр╕╡р╣Ир╕нр╕вр╕╣явЛр╕Ър╕Щр╕лр╕ЩявОр╕▓р╕Бр╕гр╕░р╕Фр╕▓р╕й р╕Чр╕▒р╣Йр╕Зр╕Щр╕╡р╣Йр╕нр╕вявЛр╕▓р╕ер╕╖р╕бр╕Хр╕гр╕зр╕Ир╕кр╕нр╕Ър╕гр╕░р╕Ър╕Ър╣Ар╕кр╕╡р╕вр╕Зр╕Вр╕нр╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕╖р╣Ир╕нр╕Зр╕Др╕нр╕бр╕Юр╕┤р╕зр╣Ар╕Хр╕нр╕гявЧр╕ФявОр╕зр╕вр╕зявЛр╕▓ р╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Цр╕ЯявДр╕Зр╣Ар╕кр╕╡р╕вр╕Зр╣Др╕ФявОр╕лр╕гр╕╖р╕нр╣Др╕бявЛ Document By Krunes


E-book ภูบ FlipAlbum 6.0 Pro ภ 8,ภ 3220 1 W ภ209 ภ 91 ภ ,+60 Edit -> Page Properties 3220 2 +ภ@ ภ209 ภ 91 ภ+60 Page Properties :ภq 91 Set Page Properties ,

ภ2/5 ภ4//5 ภภ6/520- ภ 91  

ภ/ ภ ภ5 l

ภภ6/520-ภ 91 ภ Bภ6* 4 ภR; 25 • Centerfold B> ภ6 A/ 20D 9ภ15 • Always on the left B> ภ6 A/ ? @ 15 • Always on the right B> ภ6 A/ @@ 15 • No fixed side B> ภ6 5  @  ?>0 D+1ภ9@ ภ ภ-2ภ)2:,-8 :ภ20ภColor +ภ20Ce

Choose Color :ภq 91 Color -

ภ2 ภ220 2- ภ* 1D20/-: -

+ภ20Ce Define Custom Color /0ภ2 - 1 -. +ภภ961 2  + @

1@ 2:ภ.1  @C:* 29 + /-: :> +ภ20Ce OK ŕ¸Şŕ¸ąŕ¸‡ŕš€ŕ¸ ŕ¸•ŕ¸Şŕ¸ľŕ¸•ŕ¸ąŕ¸§ŕ¸­ŕ¸˘ď˘‹ŕ¸˛ŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“ŕš€ŕ¸„ŕ¸˘ŕš€ŕ¸Ľŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸ ŕš„ŕ¸§ď˘Žŕ¸ˆŕ¸°ŕš ŕ¸Şŕ¸”ŕ¸‡ŕ¸ˆŕ¸°ŕ¸­ŕ¸˘ŕ¸šď˘‹ŕšƒŕ¸™ŕ¸Šď˘‹ŕ¸­ŕ¸‡ Custom colors:

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro ก-2ก6))2:,-8 :ก20ก texture +ก 20Ce Browse :กq 91 Open - ก,4/:ก 961 20* :92 * ก 5+ก20.0*y,4/ 5 l ก9 กกก-

+ก20Ce Cancle รูปภาพที่นํามาเปนพื้นหลังควรเปนรูปภาพที่มีลักษณะแนวตั้ง หรือขนาด 467 * 594 pixels ก-2ก8)-8/8,ก :ก20ก File +ก20 Ce Browse :กq 91 Open -

ก/ :ก961 20* :92 *

ก 5+ก20.0*y/ 5 l ก9 กกก- +ก20Ce Cancle ก 8ก, / ก,-8/8,82 ก , Options -> Set Book Option -> กก Book Cover Book Cover Dกก6, @ ก (Front Cover) ก (Back Cover) @  Bก1 :-. 2D/5 (Color) -. ,4/ (Texture) D/5

กก / ก ก2ก ก4//5 ก

Document By Krunes


E-book ภูŕ¸&#x161; FlipAlbum 6.0 Pro ภ 8,ภ;7</8,82 ภ , Options -> Set Book Option -> ภภ Page Background Page Background Dภภ6, - ภ /5 @ ภR20,14-  5  ?>0 :9ภ91 :ภ+60 Page Properties 20: 2=A/ 20ภ15 B ภ1 : 91 20 ภR20,1 ? 5  (Left Page), ภR20,1 @5  (Right Page) A/ ภR20 2 9ภ (Centerfold Page):ภ5 Bภ1 : -. 2D/5 (Color) -. ,4/ (Texture) D/5

ภ ? , @,  9ภ ภ2/5ภR ภ4//5 ภR

 ญาภŕ¸&#x2022;ď˘&#x17D;อŕ¸&#x2021;ภารŕš&#x192;ญď˘&#x17D;ญŕ¸&#x2122;ď˘&#x17D;าภระŕ¸&#x201D;าชŕ¸&#x201D;ď˘&#x17D;าŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x201A;วา (Right Page) ŕš&#x20AC;ญลมอŕ¸&#x2122;ภูŕ¸&#x161;ญŕ¸&#x2122;ď˘&#x17D;าภระŕ¸&#x201D;าชŕ¸&#x2014;าŕ¸&#x2021;ŕ¸&#x201A;วาŕš&#x192;ญď˘&#x17D;ŕ¸&#x201E;฼ิŕ¸

 ŕš&#x192;ŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x160;ď˘&#x2039;อŕ¸&#x2021; Same as Left Page ภ :8 ,ภ;7< ภ , Options -> Set Book Option -> ภภ Page Margins Dภภ6@ , @ 1 , @ ? @ @@ ภR

Document By Krunes


E-book ภูŕ¸&#x161; FlipAlbum 6.0 Pro ภ78-;7,ภ;7< ภ , Options -> Set Book Option -> ภภ Display Dภภ6, ภ @ @ .0*y-91 ภ, 1 : .0*y (File name) @ (Page number) 5 +ภ -.1 Display page number :ภ5 , ภ .0*y @ ภ9 ภ- D/51 - +ภ Transparent Bภ, @ + 9@:ภCe Font, Bภ6961 - ภ .0*y@ -.1 Position ภ6, ภ:@ + @ -.1 Alignment

 ญาภŕ¸&#x2022;ď˘&#x17D;อŕ¸&#x2021;ภารŕ¸&#x203A;รูŕ¸&#x161;ŕš&#x20AC;ŕ¸&#x203A;฼฾ŕš&#x2C6;ยŕ¸&#x2122;สูŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x203A;ภญŕ¸&#x2122;ูŕ¸&#x2021;สมอŕš&#x20AC;ŕ¸&#x17E;มŕš&#x2C6;อŕš&#x20AC;ŕ¸&#x17E;ิŕš&#x2C6;ลŕ¸&#x201E;วาลสวยŕ¸&#x2021;าล

สาลารŕ¸&#x2013;ŕš&#x20AC;฼มอภŕš&#x201E;ŕ¸&#x201D;ď˘&#x17D;ŕ¸&#x2014;฾ŕš&#x2C6;ŕš&#x20AC;ลŕ¸&#x2122;บ Options -> Book Binder -> ŕš&#x20AC;฼มอภรบŕ¸&#x203A;ŕš ŕ¸&#x161;ŕ¸&#x161;ŕ¸&#x2022;าลŕ¸&#x2014;฾ŕš&#x2C6;ŕ¸&#x2022;ď˘&#x17D;อŕ¸&#x2021;ภาร ภ4ภ84:8- ภ , Options -> Set Book Option -> ภภ Audio Dภภ62 / - ภ 5 1 (91 :ภ+60 Page Properties ?>0 2=A/ 20ภ15)

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro • • • •

Enable Flipping Sound D9ก-กW/W 2 @ ก@;W Enable Audio D9ก-กW/W 2 / Background @ 5 1

Ce Add -. /0 ก/ 20:-. D Background @  Ce Remove -. / ก หากทําการแทรกเสียงลงในหนังสือเรียบรอย ตองการใหหยุดเลนชั่วคราว

สามารถคลิกที่เมนู Option เลือกคําสั่ง Enable Background Music ใหเครื่องหมาย จะหายไป ก-2ก5 * -ก FlipAlbum 6.0 Pro 2, @ ก , ก กR20-. - กก- ก=, -. * 1:6D9   9 5  B95 +1* 25 1. ก , File ก+60 New Book 2. ก , Option ก+60 Set Themes :กq 91 Themes 3. กก9 9 ก B,4/91 * :ก.1 Preview 4. +ก20Ce OK หากตองการเพิ่มรายการในสวนของ Themes ใหออกจากโปรแกรม FlipAlbum แลว

ทําการคัดลอกไฟล Themes โดยการคลิกขวาโฟลเดอรที่ตองการ เลือกคําสั่ง Copy (คัดลอก) แลว เลือก Drive C: เขาไปในโฟลเดอร Program Files -> E-Book Systems -> FlipAlbum 6 Pro -> Template -> Theme วางโฟลเดอรทั้งหมดที่คัดลอกมาโดยการคลิกขวาที่พื้นที่วาง แลวเลือกคําสั่ง Paste (วาง)

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro ก17กก Cก+5 20 2ก 20 กR ก :6กก6 8 - 9 9 ?>0 B 20* 25 ก-+/0, 1. W*  8 (Contents) 2. +ก@9 209 ก20 @ +

3. ก+60 Rename 4. / /@ + 209 ก

 คําสั่ง Rename จะสามารถใชไดก็ตอเมื่อหนากระดาษนั้นมีการแทรกรูปภาพกอนการแทรก

ขอความ หากคําสั่ง Rename ไมเปดใหใชงาน ให Delete Page เฉพาะหนานั้นแลวสรางใหม

ก= /04+> 8ก,78 , 1. W*  8 (Contents) 2. +ก@9 209 ก?1 @ +

3. ก+60 Hide 20B,กก :B,ก?1*

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro กก-*กก= , 1. W*  8 (Contents) 2. +ก@ 8 3. ก+60 Unhide 2 2 ก + - +ก20 All B 9 กกกก?1 5  - +กกA/ @ + 20 9 กกกก?1 ก-+1ก0 Contents D 1. W*  8 (Contents) 2. +ก@ 8 3. ก+60 Customize Contents 4. :กq 91 Style 5. ก+61 Title +ก20Ce Modify :กq 91 Modify Style 6. +61 Contents 20D 8 7. B 20, , @, กR; 29กR * 9 9 ก 8. +ก20Ce OK หากมีปญหาเรื่องฟอนดภาษาไทยในสารบัญ

ใหคลิกเลือกที่คําวา TOC1 หนาตาง Style และทําการเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือที่ตามทายวา UPC สวนหนาดัชนี ก็สามารถคลิกขวาแลวเลือกคําสั่ง Customize Index เพื่อแกไขฟอนดไดเชนเดียวกัน

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro กก  / ก 1. +ก20 , File ก+60 Save As 2. ก961 20-. -กก @ ,-.1 Save in: 3. / /.0*y *-.1 File name 4. +ก20Ce Save /0 >ก ** +60 Save As -. -ก;220 >ก*y- 1 ** +60 Save -. -ก;220 >ก *y

 หลังจากที่บันทึกไฟลจากโปรแกรม FlipAlbum 6.0 Pro

จะปรากฎไฟลขอมูล 1 ไฟล (นามสกุล opf) และโฟลเดอรที่จัดเก็บ วัตถุตาง ๆ ที่ใชในหนังสืออีก 1 โฟลเดอร (ชื่อไฟล_opf_files) ซึ่ง หากผูสรางตองการยาย / คัดลอกไฟลไปทํางานในที่อื่น ๆ ตองนํา ไฟลขอมูลและโฟลเดอรไปดวยกัน กE7,824+4Fก>0ก>/ 1. +ก20 , File -> Open Book 2. +กกCe Browse /0+ 961 20ก  3. ก961 20 >ก -.1 Look in: 4.  5+กก*y 209 กW

Document By Krunes


E-book ภูŕ¸&#x161; FlipAlbum 6.0 Pro ภ8G =7)2+/5- (CD Maker) 1. 9: + B,ภ9  >ภ*y@ ,- 2 ภ1 (ภ , File -> Save) 2. ภ , CD Maker ภ+60 Create Album CD :ภq 91 Create Album CD , 3. +ภภCreate a New Album CD ภภ  Single Album on CD Dภ  .C6 1 =1?2291 ภภ 1 0 +ภ20Ce OK :ภq 91 , 4. ภ1 ภ @ , 5. 95 .0y .0 6 ภ .C6 -.1 Album CD Folder Name (?>0 ภ9ภ :95 .01 AlbumCD 5 25:6 ภภ*@* 1ภ* 91@ 6+8:9 :6.0 y1 ภ @ ,- * 1,1 ; 961 -) 6. +ภ20Ce Create :ภ5ภ :6ภ+ ภ*y@ , :92 :ภq 91 Album CD Options Menu 7. +ภภ , Set Album Options :ภq 91 Set Album CD Options

Document By Krunes


E-book ภูŕ¸&#x161; FlipAlbum 6.0 Pro 8. -ภ Setting - +ภ -.1 Start with no window frame /0ภ6 1-  ภภ* 1 ภqภ 91 - l User will be allowed to switch to window frame mode /0ภ61 =, -. B+ภCe

201/ @, W 91 * 15 0ภ62  - +ภ20Ce OK -> Next 9. :ภq 91 Burn CD Information -125 ภ+0 + /959 95 ?22 @2@ ,* - -1=1 ?221 +ภภ20Ce Burn To CD /0@2 >ภ@ , =1?22*

2 91B ภ9 ภ@2 >ภ@ , =1?22-4 -

+ภ20Ce OK

@ ,206ภ:ภ D.C6 (AlbumCD) :ภ *y@ ,5  4 *y =,  B 5+ภ20*+ startCD /09: ภ6ภ1ภ6* >ภ =1?2291** ภภ@ =/- y AlbumCD 255 ภ1 6ภภ*@@ ,:ภ*y9 A 20 2 ภC opf :6D.C6- 12ภ+5 -ภ@2 >ภ.C6-. ภ 0 l - 65 4 *y20ภq25*6 ภ >ภ =1?22 * 19 2ภ y- l :6- .C625: =2 0-1=1 -+0 1?22

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro

ภาคผนวก

Document By Krunes


E-book ภูŕ¸&#x161; FlipAlbum 6.0 Pro /: ภ8,82*-Lภ4*ภ. @59ภ  ภภ 2 25 1. +=ภ2, 20+ 5 ภ0 209 ภ6  D ภภ +ภ0 20 B59BC-ภ6* 1 +@2@ ภ @ 1 l - .: /06*-. -ภ6 8@ 91* 2. ภ:92 @ ,-+ /9  y* 1 y/0ภภ @ ,:ภ0 l * - Drive 209 ภ (Drive C:, Drive D:) -y5+:ภ  y1 l 2ภ1  3 y â&#x20AC;˘ y Image -. -ภภ ,4/ ( ภC .GIF, .JPEG) â&#x20AC;˘ y Vdo -. -ภภ *y2 ( ภC .AVI, .MPG) â&#x20AC;˘ y Sound -. -ภภ *y2 ( ภC .MID, .WAV, .MP3) â&#x20AC;˘ y Document -. -ภภ @ , 5 - 6ภ+ภ*y@ ,20:6D9 -. ภ9 y@ @ , ** @ ,20D5 B:/ /-ภ Microsoft Word * ภ1:6*y20 +ภ:ภ99ภ B6 -. :ภ * -y Document ** ภ:92 @ ,-ภR;25@>5,1ภ + .20.8-ภ-. + /9 @>5,1 ภ :6*y@ ,206 -. -ภ  ภภ ภ2@ ,:6 ภ* 1:6D 9  y1 l -ภภ @ , 3. 6@ ,5 20 2 :6D920 ?>0 :Dภภ @ + 4/20: ภq-  91 2 6 9 +ภ @  +1 l -ภR

0 8ภ/ +.7 0;ภ ภ -;7 0  4 ภ)2:,-8  @2 6 ภ2.5B E>ภRÂ&#x201E;20 1 6)2+ ppppppp 6);ภ 1. Monkey.jpg Monkey.jpg 2. Banana.gif /0 0  4 ภ6 ภ2.5B E>ภRÂ&#x201E;20 1 Banana.gif :6 +,ภ8: 9C1+6 8 :6 +,ภ8: 9C1+6 8)-8 Music.wav

Document By Krunes


E-book ภูŕ¸&#x161; FlipAlbum 6.0 Pro 0;ภ 50 1

-;7 )2:,-8  @ S1.wav 6)2+ ppppppp 6);ภ 1. Monkey1.jpg Monkey1.jpg 2. /0  9>0 ภ6 1,1 1 // -e20 ภ: 2 ภ1 20 /ภ 1l  9>0 ภ6 1,11 // - 8 S1.wav e20 ภ: 2ภ1 20 /ภ 1l 8)-8 Music.wav

4. 6920 *:6D ภภ-. ภ +/991* 5. 6 ภภ20 :2  *- =, .20.89: ?>0 :: 9 -. =, .20.820 2+ , 5  5 ภ-. +++ /91 ภ ภภ  @ ,:-. 32ภ 4R; -.  B ภ* ?>0 =, :9 95 +6B

/020:=-ภR;91*25 5.1 05 B 91:C +@ ภ2ภ201/-: * 1 5.2 ภ60 D *1 91 0 1  01 90ภ 5 -91 @59* 1 5.3 + /31 90ภ +6 D*1 2* 1 5.4 90 2+ ภ*9 ภ9* 1 5.5 :ภภ-. 0:  2206+8B,ภ9** 1 5.6 +C;4/ ++@ 05 l 2* 1 6. 6 ภภ* -. ภ ภ2 ?>0 -@5925 B-. 32ภ:ภ

,* 1 ภ .1 ภ 4R; C++, ภ ภ9/Â&#x2026;9ภ , ภ-.  B , ภ ภ12 Â&#x2020; 2 D9 ?>0 @ ,125:.1- D -ภ/^0-

2+C; 4/91* 7. 6@ ,20*@2D ภ-. 9ภ / :-.52/0D= .ภ91*

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro ก/8ก0 ก / 80*1)2+)Oก5 1ก @ ก: ก/^ 1 ก @ 25 1. + 6+8+ D Dก@2/0 + ++ :6D209 /^ 6:-0 5 l :ก1B> ก:กE>กR ‡ 9ˆ@ ก,9 4/ 7::C 4/78 4/20/> B9 ก- ก@>5 ?>0 ก:กก6: +78 / 5 -กก 78 .20* ก@2@ 259 .25- 16* :> 9 6:/^0 25 2. 9BC +@ ก: Dกก1B> 78209 ก :กก6:ก 78 /^ก2, ก6- .:1:E>กR* ก -+ 32- 5 25- + ก 78-กก 78/^ @29 6 + 6+8ก1 .1 1) /0 /^ กก 0 ก6 9ˆ 6 ก2 .5 3 E>กR„20 1 2) /0E>กR= …3‰ ก2@ ก2.5 3 E>กR„20 1 202-.

 กก 0 ก6 9ˆ 3. + กก20-. -กก 78 / /^ Dก6+ …RŠ2 กก20 ก20@  2+ /3ก 78ก: ก20ก 9209 กE>กR5  /06

ก6Dก +-กก *@78/^ก2,

4. 326ก: Dกก1B> 2@59@ กก *@78 /^ก2, ก /^9ก +0 ก  @ , 2 32:32ก ก  @ , ก+@ , 2ก@2 25 4.1 .ก (กC1 ‡ ) 209 กก 78 / /^ Dกก1B> กC1 =, 220 :E>กR /06กก *@78/^ก2, -

2+C; 9D*9 20+ 9 ก 209 ก 4.2 +0 20-. -กก @ , Dก1B> 4 :6 กR;1 ก @ +0 20-. -กก  @ , ก ก /^+0  C32ก +C;4/@ +0 32ก6+0 *-. -ก;220ก 78/^ก2, -.

9ก - C32ก /^ 5 32ก-. 9ก

4.3 32กก @ , Dกก1B> 3220*

?>0 @ , C32กก @ , @592-กก @ , กC1 ‡  B20ก @ ,-ก;220D กก 78 /^ก2, 0ก2ก32ก - C@59 2@ ก-. 0ก2ก32ก 

Document By Krunes


E-book กับ FlipAlbum 6.0 Pro 4.4 ก+@ , Dกก1B> 32กB920-. -ก+@ , C+1B9,9 32ก+6; 5. =ก:=ก/^ Dก1B> =20* :ก@ + / @ :  ก6@ ,20* :กก+ / 5 = 92+ D@ C@ ก *@78 /^ก2, 5ก@2 1 D 2 1 + - ก= Dก6@ ,20+ 6-,@ 9 =4/ 206- =, 1@ -: 1@>5 - ก= Dก6=:กก+@ ,20D@ + / @ :: 20*

:กกก 78/^ก2,

@2-,@ + 2 6. C 4= @ Dกก1B> + 6+8+ D 9BC +ก: 326ก:1 * 1:6D9 @2D@ - C=ก: Dกก1B> =กก *@78/^ก2, 20* :ก ก+ / 206+81 / 5 4=.25- B> = :20 2+ + @ ก + …RŠ2กก @ + / 209 9 78+6B @ ก:5 20ก6*

- @ Dก6@ + / 20* :กกก 78/^ก2,

6 /0ก6=ก:*-. /0กE>กR:/0 9 :ก@ + / 5 /0- ก + +-ก6:91* 7. .20* Dก1B> =20* :กก:9 .-ก6= กก *@78/^ก2, *-. -ก  + , - 1‡ ก7820ก@>5 8. ก  Dก6.0กCก1 20  - ก: @29

, ก@2 ;Cก - >0 +@2กก4R*ก 4R ก…R @22 9 6 9 9กR 9. 4+=ก Dก60 20* 1* 6-125D5 *  /0 9 ก- =, 1* E>กR-2/0 9 .1 9 =ก+ @ ,+0 .0กC1

‡ +0 20-. ก 78 / /^ +0 20-. -กก  @ ,0 l D9 

Document By Krunes


E-book ภูŕ¸&#x161; FlipAlbum 6.0 Pro P0*7,L4+ ,82*-Lภ4*ภ. 2+8 QQQQQQQQQQQQ ******************************************* )R

 .

 8

ภST.;* 5 = 1 0 4 =  3 = * 11-:

2 = * 1 1 = * 1 1 0

742+8, -8 8;7;*4+ 8ภ0*7,L/84 ภ0*7,L

;7;* 5 4 3 2 1

1. 025-. ภ* 1C1 ภ2. 4R20-.

2+ ภ. .: @ -: 1 3. 2+ + @ :C +5 4. , @ 29ภR20-. -ภ 2+ 

5. 4/0 ภ ภ3 5 2+ 

6. 2 20-. -ภ

2+ .: 7. ภภ : 5 8ภR;91 l 2+ 

8. Wภ- =, 2+ +C ภ2, @ 9 *

9. Â&#x152;Â?ภ 2+ 

10. :ภ-. 025 =, 22, ภ20ภ ppppppp/0

ภ@>5 0 @ +0 l ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Document By Krunes

E-book 6  
E-book 6  

sarawut klahan test information

Advertisement