Page 1

Knihovna pro rodinu Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace sídlí v rekonstruované barokní kulturní památce ve středu města, která umožňuje poskytovat moderní knihovnické a informační služby, doprovázené kulturními a společenskými aktivitami pro širokou veřejnost. Je místem k získávání informací, prostorem pro oddech, relaxaci a kulturně společenským centrem, které je maximálně otevřené veřejnosti. Na Ústřední knihovnu úzce navazuje systém poboček, který veřejnosti umožňuje využívat knihovnických služeb co nejblíže místu svého bydliště. Tento uživatelský komfort nabízí knihovna všem generacím návštěvníků, ovšem trvale jsou v centru pozornosti rodiny. Děti tvoří celou čtvrtinu všech čtenářů knihovny, na pobočkách mnohdy více než polovinu. Pro děti i jejich rodiče proto knihovna nabízí kromě klasických knihovnických služeb - půjčování knih, časopisů či audiovizuálních médií řadu zajímavých pořadů, výstav, výtvarných dílen a soutěží s cílem zvyšovat čtenářskou gramotnost a zájem o literaturu a poznání. Knihovna pravidelně spolupracuje s mateřskými, základními a středními školami, pro které každoročně připravuje rozsáhlou nabídku besed. Navázala rovněž spolupráci s některými uměleckými subjekty (umělecké školy, dětské hudební soubory), které se podílí na řadě aktivit knihovny. Knihovna se pravidelně zapojuje do celoměstských i celostátních projektů. Mezi nejúspěšnější patří Dětský den konaný v rámci festivalu Brno město uprostřed Evropy, vánoční program zpříjemňující dětem i rodičům předvánoční čas, jež je součástí celoměstské akce Vánoce na brněnské radnici a v poslední době stoupá rovněž obliba Dne pro dětskou knihu. Velké množství celostátních aktivit na podporu dětského čtenářství vyvolalo potřebu vzniku centra, které by na Moravě zajišťovalo a koordinovalo aktivity na podporu čtenářství, zprostředkovávalo velké vzdělávací aktivity regionům a přivedlo zajímavé a známé osobnosti. Proto v roce 2009 vzniklo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně Centrum dětského čtenářství, které všechny tyto funkce plní.


Poprvé do školy - Poprvé do knihovny Jedním z hlavních projektů, podporujících rozvoj dětského čtenářství, je projekt Poprvé do školy – Poprvé do knihovny, který běží již od roku 2003. Projektem oslovuje knihovna počátkem nového školního roku všechny prvňáčky a jejich rodiče. Formou zajímavých pořadů a aktivit pro děti v prostorách knihovny nabízí seznámení dětí s knihovním prostředím a spoluvytváří vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. Na začátku školního roku při slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře získávají děti zdarma registraci do knihovny. Během celého školního roku se pak se svými rodiči či pedagogy účastní různých navazujících aktivit – projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka nebo cyklus besed Mluvící zvířata. Na konci školního roku obdrží děti symbolický klíč od knihovny. V roce 2004 získala knihovna za tento projekt ocenění Ministerstva kultury ČR Knihovna roku. Vítání občánků Další aktivitou, kterou se knihovna zaměřila na podporu rodin s malými dětmi, je bezplatná registrace novorozených dětí. Ve spolupráci s městskými úřady jednotlivých brněnských městských částí věnuje knihovna prostřednictvím slavnostní akce „vítání občánků“ nově narozeným dětem symbolické registrační karty do knihovny, které rodiče mohou využít až do 4 let věku svého dítěte. Family point Prorodinné smýšlení pracovníků knihovny umožnilo v Ústřední knihovně zřízení přebalovacího koutku, kde je možné nerušeně přebalit či nakrmit děti. Ústřední knihovna se tak v roce 2009 stala jedním z prvních Family Pointů v městě Brně. Postupně se do této sítě zařadily další čtyři pobočky knihovny – Vondrákova (Bystrc), Stará osada (Židenice), Libušina tř. (Kohoutovice) a Selská (Maloměřice). Všechny Family Pointy knihovny jsou vybaveny přebalovací podložkou, dětskou židličkou a místem pro klidné a nerušené kojení. Přístupné jsou po celou otevírací dobu jednotlivých provozů.


Rodinné pasy V říjnu 2008 se knihovna zapojila do projektu Rodinné pasy, což se setkalo s velmi příznivou odezvou čtenářů i široké veřejnosti. Držitelé Rodinných pasů získávají při registraci v knihovně slevu – děti 20%, dospělí 10%. Od roku 2008 tuto možnost využilo více jak 5400 čtenářů. Bezpečný internet S cílem podpořit bezpečnost dětí při práci na internetu, který poskytuje řadu radostí, informací a poučení, ale mnohdy i značná nebezpečí, připravila knihovna souhrnné informace pro bezpečné využívání internetu, které dětem prostřednictvím knihovníků vštěpuje při každé návštěvě knihovny. Od 1. března 2008 mají v Knihovně Jiřího Mahena v Brně přístup na internet děti do 15 let pouze v případě, že jsou registrovanými čtenáři a předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. Charta služeb Pro lepší komunikaci a podporu čtenářství dětí ve věku 10 - 15 let zavedla knihovna v roce 2007 Chartu služeb pro děti a mladé lidi ve věku 10 – 15 let. Snahou knihovníků a knihovnic je soustavná práce s touto věkovou skupinou ve spolupráci s učiteli základních škol, kteří byli s projektem seznámeni. Na všech provozech knihovny jsou Charty vyvěšeny a k dispozici jsou boxy, kam mohou děti vhazovat své připomínky a náměty. V roce 2006 obdržela knihovna za Chartu služeb Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu v územní veřejné správě. Ruku v ruce Knihovna se rovněž soustavně věnuje práci s dětmi s různými druhy postižení na úrovni individuální pomoci v knihovně, prostřednictvím kolektivních besed a spoluprací se specializovanými institucemi a školami integrujícími děti se specifickými potřebami (např. MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka, MŠ, ZŠ a SŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská atd.). Úspěšná spolupráce se odehrává též na pobočkách knihovny. Pobočka na Staré osadě (Židenice) spolupracuje na různých projektech s MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktickou školou ELPIS. S MŠ a ZŠ pro tělesně


postižené Brno, Kociánka, spolupracuje pobočka Palackého (Královo Pole). Knihovna rovněž navázala spolupráci s Mateřskou školou a Základní školou při Fakultní nemocnici Brno, Černopolní 9, pro které připravuje řadu zajímavých besed. Nové služby pro dětské čtenáře Absenční půjčování deskových her Registrovaným čtenářům je od května 2011 v Ústřední knihovně zpřístupněna nová služba – půjčování deskových her. Deskové hry si mohou zájemci půjčit v Dětské knihovně na 1 měsíc, na kauci 200 Kč. Nové službě předcházel vznik Klubu deskových her, který v knihovně funguje od roku 2008. Členové klubu i náhodní zájemci si mohou přijít zahrát své oblíbené hry dvakrát do měsíce. Tematické kufříky Od června 2011 si mohou registrovaní čtenáři v Ústřední knihovně půjčit tzv. tematické kufříky obsahující knihy a ostatní dokumenty k vybranému tématu (hry a další související média). Kufříky si mohou zájemci půjčit v Dětské knihovně na 1 měsíc na kauci 200 Kč. Služba je rovněž nabízena na pobočce v Bystrci. Do budoucna ji knihovna plánuje rozšířit i na další provozy. Pro svoji širokou škálu aktivit pro rodiny získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v roce 2009 ocenění Knihovna přátelská rodině a těší se stálé pozornosti široké veřejnosti, médií i svého zřizovatele. I díky nim se jí daří obstát v konkurenční sféře a nabízet široké spektrum kvalitních služeb. Přijďte se přesvědčit o množství a kvalitě nabízených služeb i Vy!

www.kjm.cz Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

Knihovna pro rodinu  

Prorodinné aktivity KJM.