Page 1

Å R P T 1

R A O 2 3

S P R 0


innhold


1. Forord, Om Rusken, Ruskengeneralen

2. Markedsundersøkelse, Kjennskap, kunnskap og holdning til Rusken

3. Kommunikasjonsstrategi

4. Ruskenaksjoner

5. Aktiviteter og prosjekter 2013

6. Rusken i media


forord

EN REN OG TRIVELIG BY Miljø er ett av de samfunnsområdene hvor det er veldig lett å si alle de riktige tingene, men ikke alltid like lett å følge opp med de riktige handlingene. Det kan også være vanskelig å se de positive konsekvensene av miljøvennlig atferd, og som enkeltperson er det lett å tenke at en ikke utgjør noen forskjell. Rusken lærer oss det stikk motsatte. Det er lett å gjøre en positiv forandring, og det har en merkbar effekt at hver og en bidrar. Rusken er en type miljøarbeid som gir helt konkrete og synlige resultater: Det blir fint rundt oss. En ren og trivelig by krever at den enkelte tar ansvar for ikke å forsøple. Rusken handler om å skape en ren, ryddig og trivelig by, samtidig som man bringer menneskene i lokalsamfunnene sammen. ­Hensikten er å få med så mange som mulig til å rydde byen, og ta et ansvar for sitt nærmiljø. Vi i Rusken opplever at befolkningen i Oslo blir stadig mer aktiv i miljøarbeid. Dugnadsengasjementet er økende, og flere og flere kontakter oss. I 2013 har Rusken jobbet videre for å engasjere enda flere Osloboere. På bakgrunn av behov for ­samarbeid om renhold i sentrum, har Ruskenforum blitt etablert i bydel Frogner og Gamle Oslo. ­Bydelsrusken, som er et kommunalt arbeidstiltak, ble i år også opprettet på Norstrand, og for å gjøre det enklest mulig for Oslos beboere å gjennomføre aksjoner, lanserte Rusken en elektronisk ­påmelding på rusken.no i mars i år. Arbeidet med barn og unges holdninger og engasjement rundt forsøpling er også blitt en kjernesak for Rusken. Det handler ikke bare om å ha det rent og ryddig rundt seg, men om å være gode rollemodeller, og vise at man bryr seg

4


1 om miljøet og byen. Det er et felles ansvar som alle Oslos borgere har. Stopp Tagging har i 2013 fått en ny profil, og heter nå Taggefri. Taggefri inntar en mindre konfronterende og autoritær holdning mot de yngre, og skal skape gode holdninger gjennom ungdommens positive intensjoner og motiver. I juni i år fikk Bymiljøetaten ved Rusken tildelt midler til sommerjobb for ungdom i alderen 15 til 19 år, og engasjerte mer enn 150 ungdommer til prosjektet. Rusken og Taggefri arrangerte også Oslo Streetbasket Cup på Rådhusplassen i høst, og hadde hele 37. deltagende lag fra 8. og 9. klasse. En markedsundersøkelse vi har gjennomført i år viser at Oslos befolkning har høy kjennskap til Rusken, og en positiv holdning til våre aktiviteter. Vi ser likevel muligheter for å rekruttere flere bidragsytere og øke Oslos engasjement ytterligere. Rusken er en ubyråkratisk institusjon. Dette gjør det enklere å ta raske beslutninger, og arbeide sammen for å forbedre miljøet. Alle fra de minste i barnehagen til toppsjefer i næringslivet er med å engasjere seg i arbeidet for en ren og trivelig by. Ruskenaksjonene bygger på dugnadsånden hos enkeltmennesker, borettslag, sameier, barnehager, skoler, organisasjoner og næringslivet. Gjennom Rusken kan alle Oslos innbyggere bidra til at vi får en trivelig og miljøvennlig by. Det er nettopp dette Ruskens nye slagord handler om, at vi alle er: Sammen om en ren by

JAN HAUGER Ruskengeneral

Årsrapport 2013

5


6


2

MARKEDSUNDERSØKELSE

I 2013 ble det gjennomført en markedsundersøkelse blant befolkningen i Oslo Undersøkelsen skulle kartlegge følgende: ❚ Kjennskap, kunnskap og holdning til Rusken som «merkevare» ❚ Rusken-figuren; gjenkjennelse og liking ❚ Holdning til dugnadsbegrepet ❚ Oppfattelse av egen bydel og Oslo som en ren bydel/ren by Undersøkelsen ble gjennomført som en web basert undersøkelse og deltakerne ble rekruttert via TNS Gallup sitt internettpanel (GallupPanelet). Utvalget ble trukket på bydelsnivå for å sikre ca. 50 respondenter per bydel. Totalt ble det gjennom 783 intervjuer på GallupPanelet. Da personer med «annen kulturell bakgrunn» er sterkt underrepresentert i GallupPanelet, ble det i tillegg gjennomført 50 personlige intervjuer med personer i denne gruppen. Disse ble rekruttert tilfeldig på Stovner og ved Oslo City/Gunerius senteret. Totalt antall gjennomførte intervjuer: 833

Årsrapport 2013

7


Kjennskap til Rusken-figuren: ❚ Kjennskapen til Rusken-figuren er høy blant Oslos befolkning ❚ 2/3 kjenner uhjulpet igjen Rusken-figuren ❚ Hjulpet kjenner hele 9 av 10 til Rusken-figuren ❚ Det er stor variasjon i kjennskapen mellom de ulike bydelene ❚ Kjennskapen er lavere blant personer med «annen kulturell bakgrunn»

Totalt er kjennskapen til Rusken meget høy blant Oslos befolkning. Også for total kjennskap ser vi at kjennskap variere mellom bydelene, her med Østensjø på topp og St.Hanshaugen på bunn. Total kjennskap er også lavere blant personer med «annen kulturell bakgrunn» enn blant Oslos befolkning generelt.

8


2 2 9 av 10 kjenner til Rusken «Figuren du ser er Rusken. Kjenner du til eller har hørt om Rusken?» 88 90

Totalt GallupPanelet Personlig intervjuer Mann Kvinne Under 25 år 25-45 år 46 år+ Østensjø Søndre Nordstarand Alna Ullern Nordre Aker Nordstarand Bjerke Vestre Aker Gamle Oslo Grünerløkka Grorud Sagene Stovner Frogner St. Hanshaugen

42 86 88 75 78 96 99 95 95 93 91 90 90 87 85 84 83 82 81 81 79

0

20

40

60

80

100 %-andel som svarer ja

N= 833 (alle) / Markedsundersøkelse / © TNS 28.06.2013

Årsrapport 2013

9


Kunnskap og holdning til Rusken-figuren: ❚ Oslos befolkning har et positivt inntrykk av Rusken (82 %) ❚ Flertallet (64 %) mener at de i noen grad har kjennskap til hva Rusken står for ❚ Innbyggerne i sentrale bydeler har mindre kunnskap om og mindre positivt inntrykk av Rusken enn andre bydeler ❚ Rusken forbindes primært med «Renholdsoppgaver». Uttrykk som «søppel», «holde byen ren» «rydding» og «renhold» nevnes uhjulpet

10


2 2 Oslos befolkning har et positivt inntrykk av Rusken «Hva er ditt inntrykk av Rusken?» Svært positiv

Hverken/eller

Ganske positiv

Ganske negativt

Svært negativt

Vet ikke

Svært/ganske positivt

42

Totalt Under 25 år

36

25-45 år

37

40 46 38

21

45

46 år+

41

16 12

82 %

18

82 %

112

75 %

13 11

86 %

Menn

40

45

13 11

85 %

Kvinner

43

37

17 1 2

80 %

Gallup Panelet

43

40

16 11

83 %

Personlige intervjuer

33

10 5

85 %

0

20

52

40

60

80

100

N= 729 (Kjenner til Rusken) / Markedsundersøkelse / © TNS 28.06.2013

Årsrapport 2013

11


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

12


2 2 Rusken forbindes først og fremst med renholdsoppgaver generelt «Hva forbinder du med Rusken?»

77

Renholdsoppgaver Aktivitet i barnehagene og skolene

42

Aktiviteter/rydding i boretslaget/sameiet

32

Aktiviteter i regi av bydelen

28 24

En maskot En representant for Oslo kommune

17 14

En smilende feiekost En tegneseriefigur

1

Annet

2

Vet ikke

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N= 729 (Kjenner til Rusken) / Markedsundersøkelse / © TNS 28.06.2013

Årsrapport 2013

13


1/3 av Oslo befolkning har deltatt i Rusken-aktiviteter i løpet av de siste 5 år. Andelen er høyest blant de minste Siste 12 mnd

Totalt

18

Under 25 år

19

25-45 år 46 år+

15

14

Siste 10 år

Siste 5 år

12

18

20

12 12

23

12

25 9

Nei

38

35 9

Mer enn 10 år

11

39

16

43

%

«Har du noen gang deltatt i en aktivitet i regi av Rusken?» Ja, siste 12 måneder

18 %

Engasjement i Rusken-aktiviteter: Ja, 14 %

siste 5 år

❚ 1/3 av Oslos befolkning har deltatt i Rusken-aktiviteter i løpet av de siste 5 år

Ja, og andelen12er%høyest blant de yngste siste 10 år

❚ Rusken har spesielt klar å engasjere Oslo-skolene, men også borettslag/sameier

Ja, mer enn 18 % ❚ Oslos befolkning har en positiv innstilling til Rusken-aktiviteter og en positiv 10 år siden

holdning til dugnad

Nei, 38 % ikke deltatt ❚ «Informasjon i god tid» er viktig for å få med flere til å delta N= 729 (Kjenner til Rusken) /Markedsundersøkelse /© TNS 28.06.2013

«Har du noen gang deltatt i en aktivitet i regi av Rusken?» Ja,siste 5 år Ja, siste 12 måneder

14 % 18 %

12 %

Ja, siste 10 år

18 % 38 %

Ja, mer enn 10 år siden

Nei, ikke deltatt

N= 729 (Kjenner til Rusken) /Markedsundersøkelse /© TNS 28.06.2013

14


2 2 1/3 av Oslo befolkning har deltatt i Rusken-aktiviteter i løpet av de siste 5 år. Andelen er høyest blant de minste Siste 12 mnd

Totalt

18

Under 25 år

19

25-45 år 46 år+

15

14

12

18

35 9

12

20

12

Siste 10 år

Siste 5 år

Mer enn 10 år

38 23

25 9

16

Nei

12

11

39 43

%

«Har du noen gang deltatt i en aktivitet i regi av Rusken?»

%%av de som kjenner til Rusken har aldri Ja, siste Nærmere 4018 12 måneder deltatt i Rusken-aktiviteter.

Ja, siste 5 år Ja, siste 10 år Ja, mer enn 10 år siden Nei, ikke deltatt

14 % 12 % 18 % 38 %

N= 729 (Kjenner til Rusken) /Markedsundersøkelse /© TNS 28.06.2013 Årsrapport 2013

15


Oppfattelsen av egen bydel som ren: ❚ Totalt sett oppfatter flertallet sin egen bydel som en ren bydel. Det er imidlertid relativt store forskjeller mellom bydelene ❚ Totalt sett er innbyggerne mest fornøyd med park/grøntanlegg i sin bydel, og minst fornøyd med bydelens innsats for å engasjere og motiver innbyggerne til å gjøre nærmiljøet til et rent og trivelig område ❚ Avfall langs veier samt hundeeiere uten pose oppfattes om problemer på tvers av bydelene

Det er ingen forskjeller mellom undergrupper (kjønn og alder) på totalnivå.

16


2 2 Totalt sett oppfatter flertallet sin egen bydel som en ren bydel. Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike bydelene. «Alt i alt, i hvilken grad oppfatter du din bydel som en ren bydel?» I svært stor grad

I stor grad

19

Totalt

48

Personlig intervjuer

41

13

4 2

42

8 2

52

30

Vet ikke

I svært liten grad

62

GallupPanelet Mann

I liten grad

5 2

60

10

Kvinne

23

72

41

Under 25 år

23

68

4 5

25-45 år

22

71

46 år+

19

73

Østensjø

19

Søndre Nordstarand

13

Alna

11

Ullern Nordre Aker

4 4

66 69 57

10

64

8

64

Nordstarand

6

63

Bjerke

6

61

Vestre Aker

4

0

5 2

13

5 7

17

8

20

8 30

60

4 9

19

23

40

4

21

50

20

11

1 3 21

23

80

100

N= 833 (Alle) / Markedsundersøkelse /© TNS 28.06.2013

Årsrapport 2013

17


Oppfattelsen av Oslo by som ren: ❚ Flertallet oppfatter også Oslo som en ren by, men det er likevel en relativt stor andel (40 %) som ikke er fornøyd ❚ Totalt sett er innbyggerne minst fornøyd med at folk kaster for mye søppel/det ligger for mye søppel på gater og fortau. Tilsvarende er det en stor andel som mener det ikke er satt opp nok søppelbøtter, og at det ikke ryddes/kostes ofte nok på offentlige steder

Innbyggerne har en mer positiv oppfatning av renholdet i sin egen bydel enn i Oslo generelt/Oslo sentrum. Dette gjelder spesielt på følgende punkter: ❚ Det ligger for mye søppel på gater og fortau/offentlige steder ❚ Det er for mye tagging ❚ Næringslivet/handelsstanden er flinke til å holde det rent og rydding ❚ Reklame og skilt henges opp uten noe system eller orden ❚ Det er for mange plakater på lyktestolper og lignende

18


2 2 Egen bydel vs Oslo by «Alt i alt, i hvilken grad oppfatter du din bydel/Oslo som en ren bydel/by?»

I svært stor grad

I stor grad

19

Din bydel

0

I svært liten grad

62

4

Oslo som by

I liten grad

13

56

20

30

40

60

80

Vet ikke

4 2

9 1

100

%

N= 833 (Alle) / Markedsundersøkelse /© TNS 28.06.2013

Årsrapport 2013

19


ren og trivelig by Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

20


kommunikasjonsstrategi

3

Rusken som merkevare Med utgangspunkt i tall fra markedsundersøkelsen kan vi si at Rusken er et verdifullt merke for Oslo kommune. Å bygge opp en avsenderidentitet med så høy kjennskap og med så klart positive holdninger knyttet til seg, krever betydelige investeringer. Kanskje er Rusken Oslo kommunes mest kjente og verdifulle «merkevare» om vi ser bort fra byvåpenet. Oslo kommune bruker mange forskjellige avsenderidentiteter i ulike sammenhenger. Informasjon som er knyttet til «ren by» kan være signert med byvåpen, etatsnavn, foretaksnavn og eller ulike kampanjenavn. Det er grunn til å tro at dette bidrar til et uoversiktlig bilde sett fra de ulike målgruppenes ståsted, og at informasjonsarbeidet i sin tur dermed får mindre påvirkningskraft. Det synes derfor hensiktsmessig at informasjon og holdningsskapende arbeid knyttet til innbyggernes involvering i arbeidet for en ren og trivelig by kommer fra én avsender. Rusken har høy kjennskap, kunnskap og det er knyttet positive holdninger til Rusken som avsender. Trolig er denne posisjonen unik i forhold til de ulike avsenderidentitene som Oslo kommune er direkte eller indirekte knyttet til. Rusken kan derfor spille en naturlig hovedrolle i arbeidet med å involvere byens befolkning i arbeidet for en ren og trivelig by.

Årsrapport 2013

21


Rusken aksjonere Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

22


3 Strategi Rusken-aksjonene Kjernen i arbeidet for å involvere innbyggerne i arbeidet for en ren og trivelig by er dugnadsprosjekter i form av Rusken-aksjoner. Disse organiseres med utgangspunkt målgruppenes tilhørighet til sine lokalmiljøer: I skoler, barnehager, borettslag, sameier, velforeninger og ulike organiserte interessegrupper.

Årsrapport 2013

23


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

rusken.no

24


3 Informasjonskampanjer og holdningsskapende arbeid Informasjonstiltak og kampanjer realiseres i betalte kanaler: Avisannonsering, nettannonsering, kino, boards (plakater) m.v. Vi ønsker å gjøre dette informasjonsarbeidet mest mulig enhetlig og effektivt. Vi vil derfor bruke Rusken som en tydelig og lett forståelig avsenderidentiet i alt informasjonsarbeid som handler om felles innsats for en ren og trivelig by. Kommunikasjon via digitale flater vil få en økende betydning både for Ruskenaksjonene og for øvrig informasjonsarbeid. Her skapes mulighet til toveiskommunikasjon med innbyggerne, og direkte involvering fra den enkelte innbygger. Rusken-appen som gjør det mulig å rapportere om forsøpling og tagging via smarttelefonen er ett eksempel på dette. Ulike Facebook-sider med utgangspunkt i særskilte aksjoner eller målgrupper er et annet eksempel.

Årsrapport 2013

25


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

26


3 PR-arbeid PR-arbeidet er viktig både når det gjelder å bygge kjennskap og bevissthet om innbyggernes rolle i arbeidet for en ren og trivelig by. Dette arbeidet bidrar også til å skape oppmerksomhet rundt konkrete aksjoner og mobilisere ulike målgrupper i praktisk arbeid og aktiviteter. Her spiller Rusken-generalen en viktig rolle. Denne institusjonen skal representere og personifisere det positive bildet av Oslo som en by der vi alle bryr oss om miljøet og er med og bidrar til en ren og trivelig by. Rusken-generalen representerer en ubyråkratisk instans som kan handle på tvers av etatetens skillelinjer. Rusken-generalen utgjør også et kontaktpunkt for pressen og gjør sakene Ruskensekretariatet arbeider med lettere tilgjengelige. Funksjonen skaper mulighet for en mer personlig vinkling på omtale av saker, kampanjer og aksjoner, og gjør det lettere å få fram leservennlige historier i mediene.

Årsrapport 2013

27


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

28


DET FINNES MANGE MÅTER Å VÆRE KREATIV PÅ.

3

Klikk for å utforske dine kreative evner. Kommunikasjonsstrategi; tone og stil Hvordan skapes positive holdninger? I utgangspunktet er det «det offentlige» som snakker når Rusken er på banen. For å skape aksept og sympati er det viktig at formen på budskapene har et positivt utgangspunkt. Med dette forstår vi at formen ikke skal bære preg av moralisme eller «pekefingerautoritet». Slik kan grunnverdien i Ruskens holdningsarbeid defineres med begreper som «aksept» og «toleranse». Rusken er positiv og inkluderende ovenfor byens befolkning og måten de lever sine liv på, og vil at alle skal spille på lag i arbeidet for en ren og trivelig by.

Årsrapport 2013

29


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

30


3 Grafisk profil Det er nå utarbeidet en profilhåndbok for Rusken som definerer design, typografi og bruk av Rusken-figuren i ulike sammenhenger. Dette dokumentet er tilgjengelig digitalt hos Rusken-sekretariatet og kan benyttes av alle som utarbeider informasjonstiltak hvor Rusken står som avsender.

Stopp tagging-prosjektet Stopp Tagging-prosjektet består av to deler: A) Abonnementsordningen rettet mot gårdeiere, borettslag og sameier som «fjerner tagging innen 48 timer» B) Informasjons- og holdningsarbeid rettet til ungdom

Årsrapport 2013

31


32


ruskenaksjoner

4

Rusken tar seg den praktiske tilretteleggingen for alle Rusken-aktiviteter. Vi bidrar med organisering, informasjonsmatriell, avfallsekker, vester, hansker og klyper. Rusken er også behjelpelig med bortkjøring av avfall.

Åpningen av Ruskenaksjonene 2013 Årets Ruskenaksjoner ble åpnet 17. april på Bjørnholt skole av ordfører Fabian Stang og Ruskengeneralen. Åpningen var en del av skolens Ruskendag med sceneshow og elevbidrag i form av sang og dans. Elevene på Bjørnholt skole utformet en konkurranse for skoleelever i hele Oslo i samarbeid med Rusken. Bjørnholt skole og Rusken vil fortsette samarbeidet i 2014.

Storrusken Storrusken finner sted årlig mellom påske og 17. mai, og er en aksjon som favner hele Oslo. Mellom 150.000 – 200.000 dugnadsarbeidere fra borettslag, boligsameier, velforeninger, hagelag og ulike organisasjoner rydder opp og samler inn avfall på avveie fra sine nærmiljø. Rusken vil at det skal være enkelt for Oslos innbyggere å gjennomføre aksjoner. I mars 2013 lanserte derfor Rusken elektronisk påmelding på rusken.no.

Årsrapport 2013

33


Skolerusken 60.000 elever fra barne- og ungdomsskoler i Oslo deltar i Skolerusken hver vår. Skoleelevene rydder opp og samler avfall i og rundt skolen sin. Dette bidrar til et triveligere nærmiljø og miljøbevisste holdninger på skolen. Enkelte skoler gjennomfører også flere Ruskenaksjoner i løpet av året, både på skolen og i sitt nærmiljø.

34

Hagerusken Hver vår åpner kommunens mottaksstasjoner for utvidet levering av hageavfall. Under Hagerusken kan hageeiere levere hageavfall gratis på alle kommunens mottaksstasjoner. Hageavfallet blir til førsteklasses kompost og jordblandinger.


4

Elverusken Baderusken Baderusken er et samarbeid mellom Rusken og Brann- og redningsetatens froskemannsavdeling. Formålet er å rydde strender for glasskår, rustne bokser og andre farlige gjenstander før badesesongen. Under åpningen av Strandryddedagen i 2013, på Kadettangen i Bærum, holdt Ruskengenralen appell sammen med ulike organisasjoner, myndigheter og politikere som arbeider med marin forsøpling. Link til artikkel

Elverusken er en opprydningsaksjon hvor skoleelever rydder langs elvene i skolens nærmiljø. Skolene som deltar i Elverusken har adoptert sin egen elvestrekning eller vassdrag gjennom Oslo Elveforums adopsjonsprogram. Gjennom adopsjonsprogrammet lærer elevene blant annet om ulovlig forurensning og å holde vann og strandkanter fri for forsøpling. I 2013 kan Oslo feire at hele femti skoler har inngått avtale om å adoptere en del av et Oslovassdrag. Link til artikkel/Oslo Elveforum Link til artikkel/Ditt Oslo

Årsrapport 2013

35


Hunderusken Superrusken Årets Superrusken-aksjon ble lagt til onsdagene 9. oktober og 16. oktober. Aksjonen var kun siktet mot Groruddalen – som i løpet av disse dagene fikk et estetisk løft ved hjelp av dugnadsånd. Næringsliv, lokallag, beboere og flere bydelspolitikere i Bydel Grorud møtte opp for å rydde i lokalmiljøet sitt. Link til artikkel/Groruddalen1 Link til artikkel/Groruddalen2

36

Hunderusken er en holdningsskapende kampanje som oppfordrer hundeeiere til å bruke hundeposer. I løpet av 2013 har Rusken delt ut holdningsplakater til privatpersoner og institusjoner. Rusken har også vært i kontakt med lokale hundeklubber som har delt ut hundeposer og plakater på sine hundetreff.

Link til plakat


4

Gaterusken

Barnehagerusken Hver vår deltar mer enn 20.000 barnehagebarn i Ruskenaksjonen. Barna rydder opp i og rundt barnehagene sine. I år kunne barna hente Ruskenmaterialet i Rådhuset 24. 25. og 26. april. Rusken lagde i 2013 en hobbybok, Ruskens Ryddegjeng, som ble gitt til i premie til barna som takk for innsatsen.

Gaterusken rydder i sentrumsnære gater, og er et samarbeid mellom Rusken, Kirkens Bymisjon og næringslivet. Gaterusken gir arbeid til mennesker med rusrelaterte problemer, og mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet. Gaterusken administreres av Lønn som Fortjent, Kirkens Bymisjon og arbeiderne rydder faste gater i sentrum av Oslo. Det å bidra til å skape en renere by oppleves som meningsfylt for de som jobber i Gaterusken, og positive tilbakemeldinger fra mennesker som de møter ute på jobb oppleves som aksept fra samfunnet. Dette gir en økt selvrespekt, og opplevelse av mestring gjennom arbeid. Link til artikkel/Ditt Oslo

Årsrapport 2013

37


Billedtesket her Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

38


4

Bydelsrusken Bydelsrusken arbeider for en ren, ryddig og trivelig bydel ved å fjerne avfall kontinuerlig på offentlige utearealer og supplere kommunens vedlikehold. Bydelsrusken er et kommunalt arbeidstreningstiltak i samarbeid med NAV. Deltakerne får individuell veiledning og oppfølging, og målet med arbeidet er at deltakerne får arbeidspraksis og blir kvalifisert til å få seg en jobb. Per i dag er Bydelsrusken etablert i 7 bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, Frogner, Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Bydelsrusken Nordstrand ble opprettet i 2013 og igangsettes i 2014.

Næringslivsrusken Næringslivsrusken er et samarbeid mellom Rusken og ulike aktører i næringslivet om å holde byen ren og trivelig. I løpet av året arrangeres aksjoner i ulike bydeler. Rusken har blant annet inngått et samarbeid med Mcdonalds. Blant annet rydder McDonalds ansatte rydder nattestid i helgene i nærliggende gater til restauranten på Frogner. Burde vi si noe om bedrifter som har ryddet i sentrum av Oslo?

Årsrapport 2013

39


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

40


aktiviteter og prosjekter 2013

5

Ruskenforum På bakgrunn av behovet for økt samhandling om renhold i sentrum, har Ruskenforum blitt etablert i bydel Frogner og Gamle Oslo. Ruskenforum er et initiativ til et tettere samarbeid med nærmiljøet i bydelene. Hensikten med forumet er å få til en mer helhetlig samhandling mellom etater, næringsliv, gårdeiere, beboergrupper, politiet, frivillige organisasjoner, og bydelsadministrasjon i bydelene. Her bør vi skrive noe om hva vi har fått til.

Årsrapport 2013

41


Hele oslo elsker meg

fordi jeg holder det rent

med mobilen!

42


5 Rusken-appen En kontinuerlig dialog med Oslos innbyggere om forsøpling og renhold krever at vi er brukervennlige, og at vi følger opp publikumshenvendelser på en effektiv måte. Derfor har Rusken fått en egen app hvor folk kan melde inn forsøpling og tagging i byen, og melde seg til aktuelle Ruskenaksjoner.

Ruskenappen er enkel å bruke: pling eller 1) Ta bilde av forsø ilen tagging med mob sken med 2) Send inn til Ru trykk et enkelt taste er automatisk 3) Geotagging vis sendt fra, hvor rapporten er av og Rusken tar seg oppryddingen

Alle henvendelser som kommer inn via appen vedrørende førsøpling følges opp av Ruskenpatruljen. Henvendelser vedrørende tagging følges opp av Ruskensekretariatet og entreprenør tilknyttet Taggefri. For å gjøre Oslos beboere kjent med appen har Rusken annonsert i lokalaviser, Facebook og digitale skjermer i Oslo sentrum. Siden lansering i mai har Rusken fått 1627 innrapporterte tilfeller av forsøpling/tagging i Oslo. Link webside Link film

Årsrapport 2013

43


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

4

AVIS

44


4 5

Miljøspionene

Ruskenpatruljen Ruskenpatruljen registrerer og videreformidler informasjon om avfallssamlinger og villfyllinger i hele Oslo. I kritiske tilfeller bidrar patruljen til å fjerne avfallet. Man kan ringe patruljen direkte, eller melde fra gjennom Rusken-appen dersom man oppdager forsøpling i byen.

To miljøengasjerte femteklassinger fra Vålerenga har startet gruppen Miljøspionene. Gruppen består av elever fra femte til syvende klassetrinn som jobber for et rent og ryddig nærmiljø. De er aktive en gang i uken, hele året, og har sin egen bloggside på skolerusken.no. Rusken sponser Miljøspionene, blant annet med egendesignet tralle, klyper og refleksvester. Se innslag fra Miljøspionene på Supernytt, NRK Super:

Årsrapport 2013

45


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

46


5 4

Norway cup

Færdih

Nærmere 400 barn fra Ruskens rydde- og sykkelpatruljen holdt Ekerbergsletta ren under Norway cup 2013.

Færdih er en skolekampanje for elever fra og med 8.trinn. Færdih-appen inneholder en ramme der du laster opp før- og etterbilder av steder du har ryddet. Bildene deles på Instagram og andre sosiale medier. Elevene kan vinne flotte premier, og på Færdih.no ligger en oversikt over hvilken skole/ klasse og elev som gjør det best i Oslo. Kampanjen skal videreføres i 2014.

Årsrapport 2013

47


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

48


5 Sommerjobbprosjektet Bymiljøetaten ved Rusken fikk i juni 2013 tildelt midler som skulle gå til sommerjobb for ungdom i alderen 15 til 19 år. Til sammen engasjerte Rusken mer enn 150 ungdommer, fordelt på sommermånedene juni, juli og august. Ungdommenes arbeidsoppgaver bestod av supplerende rydding og vedlikehold i parker, friområder og offentlige områder med stor bruksbelastning. Bydelene som deltok i sommerjobb-prosjektet var Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka, Frogner, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Østensjø. Medieverkstedet til Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia (BUSH) lagde filmsnutter av ungdommene som jobbet i sommerjobbprosjektet i Bydel Søndre Nordstrand. Se filmsnuttene

Årsrapport 2013

49


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

50


5 Taggefri Stopp Tagging fikk i 2013 en ny profil, og har nå blitt til Taggefri. Taggefri er et tiltak for å forebygge og fjerne tagging, og er et viktig bidrag i arbeidet for at Oslo skal ha trivlige byrom. Taggefri består nå av Taggefri Fasade, en abonnementsordning som fjerner all tagging fra din fasade i løpet av 48 timer, og Taggefri Oslo, som er en holdningskapende kampanje rettet mot unge. Taggefris abonnementsordning har fått nye nettsider i år: Link taggefri.no

Taggefri Oslos nettsider er under utvikling, og vil lanseres i begynnelsen av 2014.

Årsrapport 2013

51


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

52


5 Oslo Streetbasket Cup 2013 Oslo Streetbasket Cup er et sentralt tiltak i kommunens arbeid med å engasjere byens ungdom mot tagging og skadeverk. I år ble Oslo Streetbasket Cup arrangert for 13. år på rad. 37 lag med 8. og 9. klassinger møttes på Rådhusplassen 7. september for å spille streetbasket. Fabian Stang åpnet arrangementet, og i tillegg til streetbasket ble dagen fylt av konserter, cheerleading, hip hop og skateshow med norgeseliten i skating. Promo og film fra arrangement?

Årsrapport 2013

53


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

54


5 Plakat/Palleprosjekt Oslo kommune har innført et strengere regime rundt ulovlige paller, reklameseil og plakater fra næringsdrivende i Oslo. Rusken-patruljen som rydder rundt omkring i Oslo hver dag har derfor intensivert arbeidet med å fjerne ulovlig reklame. Rusken/Bymiljøetaten vil utforme et skriv som informerer de næringsdrivende om lover, regler og søknadsplikter, og har også inført et miljøgebyr på 500 kr per ulovlige pall. Link artikkel

Rottekampanje Høsten 2013 gikk Rusken ut i media sammen med Bymiljøetaten og oppfordret Osloboere til å være forsiktig med å mate fugler på offentlige områder. Maten tiltrekker rotter og skaper et økt forsøplingsproblem i byen. For å sette fokus på problemet har Rusken laget en opplysningsfilm, Mat for duer er mat for flere, som skal få folk å tenke seg om før de kaster mat på bakken. Filmen ble produsert gratis for Rusken av produksjonsselskapene: Rollo, Tomasi, Dinamo og Storyline. Link til film

Årsrapport 2013

55


Boretslag Lorum ipsum tekst til bilde med litt forklarende og litt variert med mengden p책 teksten tror eg

56


5 Ruskenfesten Tirsdag 26. november ble årets Ruskenfest avholdt i Rådhuset. Under festen hedrer Rusken byens gode hjelpere som har gjort en ekstra god innsats for å holde Oslo ren, ryddig og trivelig. Ruskengeneralen takket frivillige, velforeninger, borettslag, kolonihager, næringslivet, politiet og media for godt samarbeid i 2013. En spesiell takk gikk til alle ildsjelene som rydder i Oslo daglig, og gjør Oslo til en trivelig by. Valkyrien Allstars hadde en energifylt og vakker konsert for alle festdeltakerne. Link artikkel

Årsrapport 2013

57


Skal få gata til å skinne: http://dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/skal-fa-gata-til-a-skinne-1.8205131

Satser på hundre nye år med dugnad: http://dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/satser-pa-hundre-nye-ar-med-dugnad-1.8184024

Oslos næringsdrivende er med på å forsøple byen: http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/oslos-neringsdrivende-er-med-pa-a-forsople-byen-1.8177227

Tok søppelklypa i egne hender: http://www.groruddalen.no/tok-soeppelklypa-i-egne-hender.5323317-160795.html

Aretha og Winta imponerte generalen: http://www.groruddalen.no/aretha-og-winta-imponerte-generalen.5320498-77747.html

Rusken reddet jobbene: http://dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/rusken-reddet-jobbene-1.7876809

Miljøspioner på Supernytt: http://tv.nrk.no/serie/supernytt/msub02008013/02-05-2013

Det skal være rent ryddig og pent: http://paper.opoint.com/?id_site=11179&id_article=41647&code=500

Byen trenger en innsats: http://dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/byen-trenger-en-innsats-1.7789537

58


6

rusken i media

Nyhetsarkiv fra media om Ruskenforum http://www.rusken.oslo.kommune.no/article.php?articleID=260686&categoryID=38377

Baderusken http://holdnorgerent.no/oslofolk-bli-med-pa-strandryddedagen-pa-bygdoynes-27-april/

Ruskenfest http://www.groruddalen.no/dobbel-dugnadsseier-til-dalen.5357236-77747.html; http://dittoslo.no/ indre-by/nyheter-indre-by/satser-pa-hundre-nye-ar-med-dugnad-1.8184024

❚ Innstikk i ditt Oslo, April 2013: ❚ Stjerneeksempelet Stjernemyra ❚ Stadig flere plukker opp hundebæsjen ❚ Vålerenga skole har 583 aktive søppelryddere ❚ Lønn som fortjent ❚ Jeg elsker jobben min ❚ Rydder Oslos parker

Årsrapport 2013

59

Okårsrapport1