Page 1

.. ruOP AVISA SA BIIR DU PRDIST BARE FOR 2 NORSKE}GONERI BOR KJOPNS:

}tru1l problcrn ?omlnutter$ s a m l a k a s s e t t D e d 1 2 n o rd norskc band.,bl. a, XxirE II. tch1urgij a treraa, Sek0Erda nannsrrerk, Mi tti skri tti, Rogtrn handballag og Hje r t e s v i k t a /s.U tg i tt av Bod d - f a n z i n a ' rGa kk" o c d r uaYhcngigc plateEelskapet B.Rock.Pri! kr;40, -( in](l. p o ri o ) f r a N .R o ck.i o r 6 4 7 ,

I roDo.

HUsETpl/fK, RrcK ALLES HARD-

"-t;:..drrt, . <iL,'141,

Mr KAFE'NI S,*S KAMP

'k"i;"i,7

* f?zini

rR0NDHiln ALLE

a

Gn-

7l rf lo-

l).,) t-

ml El

De aar nyhetsmagasinet Newsj. ir oppweek son tidligeTe g slxlmerte Yi e tnae-soldatene ekj ebnc i USA idag. De oppsurmrerte de son begl.nte son idealisine ned en handfull r adgiver e til pr e s i dent J ohn. E.( - nnedyr og fo.ts ,t+o m - I d-

i ;,:;,;l;'o;S A o : - o ;;i;.'. betyr , o n n . . o n ra ld e ""io;;.^ il oO S.?

.-:\

O r)s o ld a le r

j. . / lc r n i m .

De var da USA vendte krlgen og sine eme soldater r v as er . Offisie Lt enoL. i k k e y i l {i " t- apoken fijr Oerald Pord koE med sin prokla,nasjon at ].nail


har nA fett fbG Erploitcd ain eaen fan clubt DDGLOITE} BARlt]f ARM'" Klubbcn, a nedLemskaP kostef 152.50 for de

wAxTEDI

0ar1 Pa. H agen 1 5 . O C O,-

I

DoD.

son bor i E!81and o8: Nord-Irland oa c4.5o for dei som bur over-

d.!r er Bcd i THE si6s.Ndr ARivlI fAr du f ijlgendc, riAit{Y

l. bi-ld-er med DaYnetrekk' 2. regel"ncsi-g nyhetcr on kor og: kva b4ndet drj-ver ned. ncr ke til ?5p. 1 .gr atls skaL ha fi6s Bxpfoited 4 .kor anna og. n{rkj e Vi du vi vDra Inect i THE BARNiY >) ri ARMY StGt DU Sctrde pcngene r

WANTXD! I llargerlr ThatcheI 50.000rlevene & diid

si ekk -

for$ tj'l-: BXPI,O 1 TEO BA-II]VII ARMY ' p,O" 3ox 54, Ricl@ans'rqrth,

Herts wD1 2JG!

WM WANTED: Drqning av Engl and.

2>.OOO,-

CIG TI],II

Levenc e11er l co o . .

,, TVA]'I TED! iJESSniSSSS

50.ooo,-

\{A$rsDi Mil1lErl €t 10. OOO,-pr. stk.

lJevcnc

I

hijlreste grad.

\{ANTnDl el JonascDn O. 50 iire

wANTnD I IPAVE666 l2 5 . O O O , Ditd,og Ic ver

WANTE}! Dona.ld lEAGal

50.ooo,

Skal vr]-a - d iia av str€llng


Pi l estredet lOC 1ig hus e t B lj" t z s o m u n g d onen i Oslo har -t-i k s a o lp s lb l, h u se t har nottatt 5?5 00 0 k ro n e r a v Riin b eck-planen fra S tat e n , o g a v d is s e sp ise r Osfo konune 140 0 0 0 . HUSdT bar en god og oiL lig ka_fe f.eas ei b fiidskive koster J.5 o k r. e r o r. u s 4 kr oner og n-Ldoag ,Car d u [ o ] o e L , L o m B L,g I5 kroner etrer inn o ld e t . o e f in e ned alt erat du kan la vera ned e tac

Apningssj el og vara l. -huss tyret AI'ne

BeIg..

"'i:,1:"1"-i ..i;..15!..4111'

RACK E6 \RoL75

i plateatagPs

RoSalana/

;;o::' *if"";;."#;:;"j """' !{i:iffi"";9i3,': qffii:i:'1",Y:y iit:i;l:.:!l.:t'g:;;fi:g; 9XK skaffer

g ru p p rI

of.

s

;g_;i,;Iiiff dil,,::*::idg;ar"ili kvrnnebiblotek ae vii si';;i;";_ iiglflj:

yi*:-::'q'.

oo 11"ffiu i, r r c s t r e d e t Jo C o a re u 1 l 9 B7 ot-"t. r h .ro e ,-s a v h L rsl r. Jltz :: Lrs 1 : gLo : kornune sa, og

oadra

o f

t:_!nker.

f. ^s

oi

ar_ : re

ri

./t WANN SXR,TKK: Sti g sef lyannskrckk f2'ern n a n fa r bare noen fa igien a a ve r rask vis du vil-[a oe g en rj-ng ette]] kl.4:

.

rrf,, (o4) 4A 33 61,

.a(

ffi


SOCA OM TTE CI,ASIT: f 76/'t 6 bsgJmte u.agdox0enog kl"lpp' heret 61tt kort og farge ce ]' rr rlacs farcer [cd d crrnc bcvegclsc! fvl,I.e ocsA nusikken mcd. n i rv b i n d a ra x:1 .e cl a sh .D c Etartr ned at Mick Jorrs starta glupo a l,o n d o n S . S ..L o n d o n S .S . fe kk g j e kk i, . y c o g n y e n e d l e n cr -se " r g -d e j . .k k e- f o r ira 'd c gj orde dc iit" i lolrcre. Joc Strumner som var eed X!. d. cc Joc r|sla nedover ci gate i han Mick og Paul Sim. f,ondo i. traff Joc at loltcrE aDrl sortr fortaftc at dei sku'lle staYer bere shlt og rt. ei gruppe. Nocn daqer aenerc snakKa Joe og elqMi.ck cn-god de1 i san-nen og til var a t l o l re rs o n t t va r d e i c n i g e h a n sku l le o a a t f er d i c f o r Jo e s15 sci i sasrnen ned dvs.Mj.ck,Paul og cn Iype ned nav[et Kei ttr Lcvine yE troinerfetk del TerrY chimca se starta. va! The Claeb i den clash starta soro dei flcste horriblc en hAndfulf tida ned blej- sparka qtterkonserter.Xeith a konao, m han ikks Yar se flink ettcr dc fekk troLcra rus-inntaket ' dai Ete nederst pe plaksten ti1 sin Anarchy Tour. Sex Pistols Fdrate singel var 'r'Jhitc Riot en boubastlsk bdnn om at hvit ungdon x[A kurnc klare a fa tif ct opprtjr pa linje mcd den fargede del av befolkningcn. Like etterpe koE LP fhc ClaBh son bl-ci dcn fiirstc vaskeckte pdnk-lp, bla u4i.d delbart sett pe son vertlens Erde .1-idlr'ld-cn son iriondon burningtl Mange bra leter , " Ga r a g e l a n d 'r,J a i n e Jo n ca r',e n litt utvaska vcrsjolt av "Vfhite Riot", IRenote Controllt og-Junior Murvins !?olice and Thj.evcs'r, tckstene var i hijy grad poli ti ske. Tlrry fikk aldri vera ned pe de store,pa plata fhe C1ash fekk han ikkc v"ra ned pe covcret barc ct navn pe bakEj-da nen igtend.enfor Ierry stod, dc Troy saimars 77 var eLutt. Rhod.s nangcren tj.l Clash laga en stor prijvespilling over ungc h6pfu11e troDmiserrog etter at over 2OO hadde f6tt prijve seg falt valge pe Nicky Topper Hcador 6on i ligfr5t n e d a f l e d e i a n d re h a d d e vo re innon f,o- ndon 56S. Og sa bcgynte d.e for alvor ned Clash de b e g y n t c a tu rn e re ,b fe i a rrester t lor d.itt og datt rundt on i landet, sA dro dei ti1 utlande t., imelloptida faga CBS sing.len Renote Contrd 1 stlkk inot gruppaâ&#x201A;Ź vilje ncn sin6e1qn Kom.

Ettcrvert koE singel nr31 clrsh cit8l d"n var h;1t Pa hijydc ned. no"ii"" s i ijl-bio gaf en. nen sa beg]mte de a gil, Rhodis-c1ash blci hellcr anblci nye dop r0el].on 8ruitrenct.de ooi oE Faul og IoPPer blei arrcatiit 16r e ha plaffa ncd et Par breYduer fra ct hustak.Gruppa reagcrtc stort pe d.c! ha.adlinga og skriev Qn

lfl

fff I

r

e 1At on heile 8reia. e So0merturnen I 78 f ckk navnet lhc I Clssh OD Par olc' dei r eiste r undt heifc England' og son oftes bl c i de av The Specj,als son var med ; utspll-t som auppor t- band. SA kom den andre Lpren son vafr sa Givc En sorn sA,ncn fckk titteten Enought Ropc @g etter vert kon Tommy II Gun og English Civifi War ut' pA singe1.1979 kon dcn andre stor turnc sorl fekk D.a].ne t The 01ash Sort ft Out I Ppugh t Tour fra den kom ogs4^qP.r+en_ r or r u.s .o thc law.

tp


fard-,lro-c1i iale ei l-n rneOrensttult, orevet av nedlennene sefr.. t(lubbens hdyeste organ er allmdtet nver m andag k.I. LB.O0. Allndtct Atlliotct er basert baser t pA aktlwietprin_ -err .3. at alfe s oa s].ppe' ir - d.r n6t.r ndter har s temmcrett. Allm btet velger kasserer pA fer gr e sr kt,- og or dstyr er og r efer ent for hver 0xijtc.Et hver t - lors _Lag r om korfer opp pa all-Ioittet sk;I rca]-itetsbehandlea sA for t r ad er . Alle vedtak bokfiires,og etAr ved r naLt til de cvt. o&gjdr es v ed ny e ve oIi tK ,

}IARD-ROCKKAFE. Hard-nock {afe lig i Tro,ndhein, d e n e r se n 1 -ra l -[o r ro cken i Trondhein. H a r d - Ro ck K a fc e r o p p retta for 1 . 4 v a e re e t ste d h vo r u tover e av nugikk os andre aktivi.teter tilknytta b-grepct "ro ckekul tux"kan fa utvikle seg i tred ned seg s j d l , o g i kke u t i fra l rofitti n t e r e s s e rs i d e o n h va son er br.,. utdver2.e bryte ned ekillet publikurtr, -99 skape et aktivt forum for aoatijrer, -et sted hvor r+h6ldige henninger og pre stas j ons -angst ikke eksi a terer. ti l b a ke dit den t , 6 f o tc p ro fi tte n h c j ) e r h j e m.n e ,r!e d .i g ti l si,( r ing av klubbens drift og virksonhet; son nAr iikononier tilsier de ogea inneb@rer betaling til dc utijvende.

fiar d- Rock lafe har Lagt s i r . egen l,p sorn heterTOOO Riffrda er mange gruplcr som er ned bfa.ndge,Johnny tren Bang, gjijlnordrRatg og mange a n d |e . P la t a

b d r d o k jd pe

og hdre.

[\

.:; ::',

Sa kon singelen london Cal l i ng'to uker senere kor0 Dobbel-Lp neal samc sanne pris son en f,ptclasb.narm,til pr aksis. i lolitikk 1 nai 79 kon Clash Ti1 Nor ge,F dr s t r Chatvar de Pingviu Cfub og sa til eau Neuf begge i Oslo,eate r pa v ar i Sei dc nachspiel pe Cafe lysthuset ro.tmn og cl-ash fckk ndte gatefofket begges tilfr e destil"lelee. ntter i til dc dro Joe opp ti1 et okkupert bus son fimgerte aorn tilholdsted for dcn harde kj elne av Oslo-pdnkere. Se kon nok cn Ep den fekk Davnct Black ...ar ket Clash,og .6 k on tr i ppel plar a) mye dr it for e si oe m i l t,!i tfF2

fl .: o i ;i ri ,

o-r

i

nellon_

tulerika og het Sand.inista. S:1 kom r ykene om at Joe hadde bl i tt kindnalpet,men etter to uker k on han tibake og for talte at han hadde tok e seg fer ie i Par is, Sa kon funkc pfata Conbat Rock dcr ' en e1ler annan les et dlkt og ny e anna rart.Med. den lion de en driis si-ngfer bla. F,4owYourc Rights,Itock The Casbah, Str aight To lle11 os v .


De var et ti-ar son preget cn he1 generasj on.lngcn ble urdrt ,og sarene har ikke Arodd ennA. I la n d e e r f d rs! l o a g a r a mer a k a n e r n e s n a kke r o T V i e tn a m r-g J e n . D e e r fa kta o g o p p l ysn i+ ge r s o n s j okke re r, so n ko n u cr I ran. Hiir b a r e h e r: 5'l 6 9 2 a v de 1 ,6 n 1 1 1 1 o n e r a n erikanske soldater i Vi.etnan b le d r e p t . Gj e n n o n sn j .ttsa l d e re n var I9i 5t.1O 975 korn hje n l O a $ i nva l i d i scrt.A v den e : r 1 9 5 4 ' 7 o p p l d rt so n to ta l t funksjonshcnnet av ptlrkiatrl sk e o A n e v r o lo g i ske A .rsa ke r. Over 200 0OO nrr trf, IO% fr-rnk-

De harde fakta stanser ikke her .Av dem son kon helskinnet fra kr igen,har nesr en 10% dep r es j oner ,2Oft har pr oblener ned e' tinne ut hvR de skal giij) " e m e: liver si tt,og I7% oir opp^v lyser at- de har konstant s k y Ldfo-te-Lse for hand.linAer de var ned pa i kri.gen. Pa en efler annen ntte har alle aneTikanere en fol:tid imytt_- t t il kr igenr son er den er r es ae lrSA har tapt.Enten hal de er s1ektning, e-n vennren nabo elfer bckjent som kje,n.el, og kans j e o_Leor ept.

i."

I

f

$4

lif ;m

{

g


rlg s y n e s d .e e r fl tt trykke n d e her i_nne... 5a n s a a a s e ks-a ri n g e n so n v ar fa kur s jdri tting.lri t t-kurs sa en annen.Men GA h a r d c i , i K ke l a n g e rfa ri n g hefler dj- sse s n a r o l f l n g e n e . P A me l d i n g sfri s t er 1/.m ai irr e n d a s L r f ko n g u L a v V .l tl Je dr ir tpr at k a n s j e r n e n sd . e r d e b a re ku rs ...

le begynte som tneren 19?5 s on en karlp roellon de kristne og den palestinske ger i fj aen. Da endte gor o noe h eft anner . "Cijrst spredte karnpen scg til hele .tseirut-hoveds taden-der.etter utover hele f ande t. Til sist sto kr istne not nr uslimer , r r enstr e sto r not hdy r e, og venstr e- m eC den pal e s ti ns k e ger jfjaen sonnkjer nen i bev eg. elsen-gjorde hva den llunne foz a velte de eksister e nde s ) r s tenet, sotr var tednef i g pi l fr aItentr;

Slik brijt libanon samnen, ale skj dnnc solfylte ]vliddelhavsoâ&#x201A;Ź: arao g d s t rn e f lo n ira n s k biSk ku r tur. , a n g s o n t d e lt e (1 t i : i e q l L k e x s k r! s o n lf lre k k e r p a r L r i r t e r . . liille L 1it1', v ra k e i i, J e n --r1 a i, b e E k y t le t aL.a. ;1v J'l -1aoP"e r. ro g ird e n k a n s p a l , v a s o m kommer a ti-l A vera frarntide n d e r n e d e i lib a n o n.

Chaos  
Chaos  

Zine fra stavanger?

Advertisement