Page 1

KANO beretn13

Bilag 2

Forretningsudvalgets beretning for 2013. Generalforsamlingen d. 27. februar 2014 på SØS. 1. Parter i ejerfællesskabet. Haslev Kanolaug er et ejerfællesskab. Ved starten pr.15.6.94 bestående af følgende parter: De blå Haslevspejdere (DDS I), Mette Rosenkrantz, Peder Oxe, De grønne pigespejdere (KFUK-spejderne), FDF, KFUM & KFUK, Haslev Idrætsefterskole, Haslev Udvidede Højskole og SØS Idrætsefterskole (Haslev Efterskole). På medlemsmødet d. 8.11.95 udvidet med yderligere en ny part: Haslev Y´s Men´s Club. Da Haslev udvidede Højskole gik konkurs i sommeren 2010 er de dermed udtrådt af kanolauget. Haslev Menigheds Daginstitutioner: Troelstrupgård og Fritten, Sofiendalsvej v. Per Løvhøj ønsker at blive en del af ejerfællesskabet fra 2014.

2. Formål. "Det er Haslev Kanolaugs formål at stille kanoer med tilhørende udstyr til rådighed for ejerkredsen. I det omfang ejerne ikke selv benytter kanoerne, udlånes de fortrinsvis til lokale grupper af børn og unge.”

3. Bestyrelse og Forretningsudvalg. Hver part har 1-2 medlemmer i bestyrelsen=generalforsamling som er Haslev Kanolaugs øverste myndighed. Forretningsudvalget (FU) administrerer laugets aktiver og 3 medlemmer vælges for et år ad gangen. Herudover kan det suppleres med f.eks. udlejer og materialeforvalter. FU valgt på generalforsamlingen d. 21.2.2013 er: Carl Axel Lorentzen, FDF (formand), Anne Wagner, De grønne pigespejdere (kasserer) og Gert Ross, Mette Rosenkrantz (Udlån). Fordelingsmødet blev afholdt d. 22. oktober 2013. Gert stopper desværre med udgangen af 2013 som udlåner. STOR tak til Gert for flot arbejde. Vi søger derfor fortsat efter en ny udlåner!

4. Materiel. Lauget har nu: 2 stk. Brenderup Kanotrailere type 705S med plads til 6 kanoer på hver, med registreringsnr.: UJ 4001 og UJ 4002. 5 stk. kanovogne.12 kanoer, fordelt med 8 stk. INKAS 525 AL-L kanoer (grønne) og 4 stk. INKAS 525 AL kanoer (blå). 31 stk. padler alu-plast, 14 stk træ padler, redningsveste: 5 stk 30-40kg, 17 stk.: 40-60kg, 9 stk.: 60-70kg, 8 stk: 60-90kg, 10 stk.: 70+kg, 4 stk 90+kg. Hver del af materiellet er mærket. Efter at Haslev Idrætsefterskole opsagde "lejeaftalen" om Tuborg-depotet d. 8.11.2001 blev alt materiel i september 2002 flyttet til HUH.

5. Hjemmeside hos Fællesrådet Fællesrådets hjemmeside er nedlagt og derfor er Kanolaugets informationer nu på FDFs hjemmeside. Se på: http://fdf.dk/haslev/kontakt/haslev-kanolaug/ Ønsker og forslag til information modtages meget gerne!


Haslev Kanolaug. Forretningsudvalgets beretning for 2013 side 2

6. Indretning på Emmaus galleri og kursuscenter (tidl. HUH). Alt materiel opbevares på Emmaus. Dels i ”skabe” på bagsiden af redskabshus, dels på plads bag hallen. Tak til Emmaus for såvel husly som velvilje. Aftalen med Emmaus Galleri og kursuscenter om fortsat oplag af materiel og brug af vand er blevet bekræftet.

7. Information om Suså. På generalforsamlingen i 2007 blev der udleveret dels ny tidsskriftskassette og en folder. Til alle parter blev i 2007 indkøbt og udleveret: ”Suså-guiden” som er udarbejdet af amterne og Turismenetværket Sjælland Møn, som indeholder mange gode råd, historier og diverse henvisninger til yderligere materialer SUSÅ. Læse mere om ”Sejlads på Suså” på Næstved kommunes hjemmeside: http://www.naestved.dk/NaturFriluftsliv/UdNaturen/SejladsSusaaen.aspx Siden 1994 har der været regler for sejlads på Susåen og i Tystrup-Bavelse søerne. Sejladsen er nu reguleret af en bekendtgørelse nr. 414 af 27. maj 2009 fra Miljøministeriet. Målet er, at sejladsen kan fortsætte samtidig med, at naturen ikke slides ned. Hvem må sejle Sejladsen på Susåen reguleres for at beskytte naturen. Det betyder, at der på samme tidspunkt højst må sejle 35 gæstekanoer og 185 udlejningskanoer, heraf 35 som timesejlads fra Næstved til Holløse Mølle. Desuden må der sejle hjemmehørende både, hvor ejeren bor i en af kommunerne ved Susåen. Til dem regnes alle med bopæl eller sommerhus som ligger inden for Næstved, Sorø, Ringsted og Faxe Kommune. Foreninger og klubber i de samme geografisk afgrænsede områder kan også søge. Alle både, der sejler på åen og søerne, skal have en nummerplade. Ved køb af nummerplade udleveres folderen "I kano på Susåen". Folderen indeholder kort over faciliteter og betingelser for sejladsen, som skal efterlevesDu må sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved samt på Tystrup-Bavelse Søerne , sejle fra kl. 7.00 til solnedgang, således at du er på land inden solnedgang , kun slå lejr på de etablerede teltpladser , kun gå i land på de pladser, som er markeret på kortet i folderen "I kano på Susåen", samt hvor befæstet vej eller sti går direkte til åbred eller søbred. kun tage din hund med på land, hvis du har den i snor Du må ikke sejle i siv og rørbevoksede områder , sejle nærmere end 25 meter fra øer i søerne , sejle indenfor de gule bøjer i søerne forstyrre fuglelivet, især ikke i forårs- og sommertiden, hvor fuglene ligger på rede eller har unger. Specielt udsatte er fuglene på Rejnstrup Holme mellem Tystrup og Bavelse søerne, og sejlende bør derfor passere stedet samlet i grupper og hurtigt , henkaste affald i naturen. Gem i stedet affaldet til affaldsbeholderne på teltpladserne , støje unødigt, så andre generes af din adfærd , fiske i åen eller i søerne, hvis du ikke både har et gyldigt fisketegn samt tilladelse fra bredejeren til fiskeri på den, pågældende åstrækning eller del af søerne, sejle med sejlbåd eller dyrke windsurfing.

Hvis vi skal bruge flere end 10 kanoer på Suså skal der købes gæstenummerplader. Vi kan udlåne til foreninger der så køber gæsteplader (kun for Suså - andre steder frit). Gebyrerne for vores nummerplader var uændret siden 1993 til 2008 kr 30,- pr år pr. kano. Nummerplader gældende for tre år 2009-2011 var prisen 200,- pr nummerplade. Nuværende nummerplader gælder i 3 år (2012 - 2014) koster 206,- pr. stk. Alle 800 plader er solgt! Se hele folderen "I Kano på Susåen 2011 - 2015" (klik på titlen)

8. Forsikringer. For perioden 1. april til 15. november for sejlads mellem 7 grader øst og 61 grader nord er der hos TrygBaltica tegnet forsikring der dækker landtransport og brug af kanoer uden selvrisiko og trailere er kaskoforsikret med en selvrisiko på 300,- (pristalsreguleret).

9. Økonomi. Hver part har betalt kr. 8000,- til dækning af etablering og materialeindkøb. Haslev Kanolaug er registreret under "CVR 17861174" og har i Danske Bank konto nr. 5750097197 ved Anne Wagner. Kontingentet for 2013 var kr. 1.000,-.

Haslev Kanolaug Beretning 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you