Page 1

DE BLÅ HASLEVSPEJDERE, METTE ROSENKRANTZ , PEDER OXE, DE GRØNNE PIGESPEJDERE, FDF, KFUM & KFUK, SØS IDRÆTSEFTERSKOLE, HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE, HASLEV UDVIDEDE HØJSKOLE OG HASLEV Y´S MEN

Haslev Kanolaug. Vedtægter. 1. Haslev Kanolaug er et ejerfællesskab, der består af nedenstående parter: De blå Haslevspejdere, Mette Rosenkrantz, Peder Oxe, De grønne pigespejdere, FDF, KFUM & KFUK; alle Haslev, Haslev Idrætsefterskole, Haslev Udvidede Højskole, SydØstSjællands Idrætsefterskole og Haslev Y´s Mens Club. Alle parter indskyder fra starten en kano i lauget. Andre grupper med tilsvarende formål kan optages på vilkår , der fastsættes af bestyrelsen. 2. Det er Haslev Kanolaugs formål at stille kanoer med tilhørende udstyr til rådighed for ejerkredsen. I det omfang ejerne ikke selv benytter kanoerne, udlånes de fortrinsvis til lokale grupper af børn og unge. 3. Ejerne hæfter ligeligt for de påtagne forpligtigelser. Ejerne kan ikke sælge eller pantsætte deres andele af ejerfællesskabets aktiver. Såfremt en ejer ønsker at udtræde af ejerfællesskabet, kan det ske mod, at ejeren straks indbetaler sin forholdsmæssige del af et evt. underskud i udtrædelsesåret, og kan ikke gøre noget økonomisk krav gældende overfor lauget. Det sidstnævnte er også tilfældet, såfremt en af ejernes virksomhed nedlægges eller midlertidigt indstilles. 4. Haslev Kanolaugs øverste myndighed er bestyrelsen som består af 1-2 repræsentanter fra hver af parterne. Hver ejer har en stemme, uanset antal indskudte kanoer. Bestyrelsen holder mindst et møde årligt, der holdes inden udgangen af februar måned. Dagsorden for mødet skal indeholde følgende punkter: a) Godkendelse af protokol, b) Forretningsudvalgets beretning, c) Regnskab, d) Forslag fra ejerne, e) Budget, f) Valg af forretningsudvalg, g) Valg af revisor, h) Eventuelt. 5. Forretningsudvalget består af to medlemmer, der vælges for et år ad gangen, og konstituerer sig med formand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget administrerer Haslev Kanolaugs aktiver og kan supplere sig i fornødent omfang med f.eks. udlåner og materialeforvalter. 6. Over bestyrelsens og forretningsudvalgets møder føres referat, hvori alle vedtagelser indføres. Referaterne afgiver bevis i enhver henseende. 7.Beslutning om opløsning af Haslev Kanolaug kan kun ske, når det på to bestyrelsesmøder med mindst en måneds mellemrum er vedtaget med 2/3 af de på bestyrelsesmødet afgivne stemmer. Formue/gæld fordeles ligeligt ved opløsning. Udarbejdet på møde mellem alle parter d.15.6.1994 i Oxehytten og ændret på medlemsmøder d.17.11.94,16.1.95 og 28.2.96. Rettet på generalforsamling 23.2.2010.

Haslev Kanolaug Vedtægter  

Haslev Kanolaug

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you