Page 1

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker A.m.b.a. CVR-nr. 18 42 97 72

Ă…rsrapport 1. juli 2016 - 30. juni 2017


Sønderjyllands Revision

Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

1

Den uafhængige revisors erklæringer

2

Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

5

Ledelsesberetning

6

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017 Anvendt regnskabspraksis

7

Resultatopgørelse

10

Balance

11

Noter

13

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17


Sønderjyllands Revision

Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Genner Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Rødekro, den 27. september 2017

Bestyrelse

Kjeld Andresen

Per O. Forst

Freddy Hansen

Formand

Næstformand

Kasserer

Peter A. Jacobsen

Niels Poulsen

Knud Rasmussen

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

1


Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016/17 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2016/17 og 2017/18. Disse sammenligningstal (resultatbudgetter) har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

2


Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæringer Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

3


Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæringer Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aabenraa, den 27. september 2017

Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 18 06 16 35

Mads Klausen Statsaut. revisor

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

4


Sønderjyllands Revision

Selskabsoplysninger Selskabet

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Surbækvej 10 Hellevad 6230 Rødekro

Bestyrelse

Telefon:

74669085

Hjemmeside:

www.ghh-fjernvarme.blogspot.dk/

E-mail:

ghh@post10.tele.dk

CVR-nr.:

18 42 97 72

Regnskabsår:

1. juli - 30. juni

Kjeld Andresen, Formand Per O. Forst, Næstformand Freddy Hansen, Kasserer Peter A. Jacobsen Niels Poulsen Knud Rasmussen

Revision

Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørreport 3 6200 Aabenraa

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

5


Sønderjyllands Revision

Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Genner, Hellevad og Hovslund. Regnskabsåret 2016/17 Budgettet for regnskabsåret 2016/17 blev udarbejdet med baggrund i tidligere års varme- , gas- og elprisudvikling. For at efterleve "hvile i sig selv" princippet, blev varmeprisen fastsat til kr. 400 kr./MWh. inkl. moms. Årets resultat afviger positivt fra budgettet for 2016/17. Den væsentligste årsag til dette er, at produktionsomkostningerne realiseret 643 tkr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes færre omkostninger til biobrændsel end budgetteret. Indtægterne er realiseret 125 tkr. lavere end budgetteret, hvilket dækker over lavere indtægter på varmesalg og en anelse højere indtægter på elproduktion. Finansielle omkostninger netto er realiseret 116 tkr. lavere end budgetteret, hvilket primært kan henføres til modtagne renter fra SKAT i forbindelse med tilbagesøgte energiafgifter vedrørende årene 2011-2015. Selskabets forventninger til fremtiden I de kommende år forventer GHH at kunne holde en konkurrencedygtig varmepris. GHH´s varmepris vil dog til enhver tid være afhængig af prisudviklingen på biomasse, el og gas. Desuden har politisk fastsatte afgifter og tilskud stor indflydelse på GHH's varmepris.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

6


Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed, idet regnskabsopstillingen er tilpasset under hensyntagen til de ifølge Varmeforsyningsloven gældende bestemmelser samt virksomhedens karakter. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Hvile i sig selv princippet Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning, der indeholder indtægter fra salg af varme og el indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til brændsler, vedligeholdelse af produktionsanlæg, lønninger til produktion samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varmeforsyningen, herunder beregnet varmetab, vedligeholdelse af ledningsnet og målere, lønninger til distribution samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

7


Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis Årets over- eller underdækning / overførsel til næste år Årets over- eller underdækning fremkommer ved afvigelser mellem budgetterede omkostninger og deraf budgetteret varmeindtægt og realiserede omkostninger og realiseret varmeindtægt. Årets over- eller underdækning overføres til indregning i det efterfølgende år og indregnes i resultatdisponeringen.

Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af tilslutningsafgifter, anvendte henlæggelser samt akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af tilslutningsafgifter, anvendte henlæggelser samt eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fatsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen. Der foretages lineære afskrivninger, jf. nedenfor. Fortjeneste ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter. Kraftvarmeanlægget Efter ekstraordinær nedskrivning i forbindelse med modtagne tilskud til gældssanering udgjorde den bogførte værdi af anlægget pr. 1. juli 2000 kr. 21.155.375. Denne bogførte værdi er valgt afskrevet lineært over 18 år med virkning fra 1. juli 2000. De 18 år er fastlagt ud fra en vurdering af de gennemsnitlige driftsøkonomiske restlevetider. Tilgang efter 1. juli 2000 Der foretages lineære afskrivninger med udgangspunkt i forventede restlevetider for de enkelte aktivgrupper, således: Målere Motorer/turboladere SRO-anlæg Røggasvekslere Øvrige omkostninger

10 7,5-15 5/15 20 5-30

år år år år år

Driftsmidler Afskrivningerne beregnes lineært af kostprisen over 5 år. Kapitalandele Kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til kostpris.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

8


Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis Lagerbeholdninger af flis Beholdninger måles til kostpris Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Likvide beholdninger Likvider omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

9


Sønderjyllands Revision

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni Regnskab 2016/17 kr.

Budget 2016/17 t.kr. (ej revideret)

Regnskab 2015/16 kr.

Budget 2017/18 t.kr. (ej revideret)

9.457.317 -5.151.284

9.531 -5.794

10.090.156 -5.165.750

9.315 -5.458

4.306.033

3.737

4.924.406

3.857

-2.964.898 -1.127.528

-3.052 -1.043

-3.350.494 -919.509

-2.877 -962

Resultat før finansielle poster

213.607

-358

654.403

18

Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger

103.859 -674.011

0 -686

0 -687.912

0 -706

Resultat før skat

-356.545

-1.044

-33.509

-688

0

0

0

0

-356.545

-1.044

-33.509

-688

1.044.243 -356.545

1.044 -1.044

1.077.752 -33.509

688 -688

687.698

0

1.044.243

0

Overførsel til næste år

687.698

0

1.044.243

0

Disponeret i alt

687.698

0

1.044.243

0

Note

1 2

Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat

3 4

5 6

Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger

Skat af årets resultat Årets resultat

Forslag til resultatdisponering: Overført fra tidligere år Årets resultat I alt til disposition

Der foreslås disponeret således:

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

10


Sønderjyllands Revision

Balance 30. juni Aktiver 2017 kr.

Note

2016 kr.

Anlægsaktiver 7 7 7

Produktionsanlæg Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

14.190.833 2.425.270 12.177

14.459.866 2.824.731 19.649

Materielle anlægsaktiver i alt

16.628.280

17.304.246

Kapitalandele

5.000

5.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

5.000

5.000

16.633.280

17.309.246

Flislager

30.000

0

Lagerbeholdning i alt

30.000

0

Tilgodehavender fra varmeopgørelser Tilgodehavende elsalg Andre tilgodehavender

472.494 310.316 68.540

0 383.825 960.063

Tilgodehavender i alt

851.350

1.343.888

Likvide beholdninger

49.135

10.056

930.485

1.353.944

17.563.765

18.663.190

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

11


Sønderjyllands Revision

Balance 30. juni Passiver 2017 kr.

2016 kr.

Gæld til realkreditinstitutter

14.578.622

15.459.088

Langfristede gældsforpligtelser i alt

14.578.622

15.459.088

880.467 877.099 0 379.911 687.698 159.968

837.807 440.698 375.757 291.481 1.044.243 214.116

2.985.143

3.204.102

Gældsforpligtelser i alt

17.563.765

18.663.190

Passiver i alt

17.563.765

18.663.190

Note

Gældsforpligtelser 8

Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Gæld fra varmeopgørelser Leverandørgæld Overdækning til indregning i efterfølgende års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

12


Sønderjyllands Revision

Noter

1.

2.

Regnskab 2016/17 kr.

Budget 2016/17 t.kr. (ej revideret)

Regnskab 2015/16 kr.

Budget 2017/18 t.kr. (ej revideret)

Faste afgifter Abonnement Varmeforbrug

2.166.722 1.005.156 2.771.393

2.150 1.050 2.831

2.131.929 957.164 2.716.488

2.150 1.000 2.665

Varmesalg i alt

5.943.271

6.031

5.805.581

5.815

Indtægter ved elproduktion

3.514.046

3.500

4.284.575

3.500

9.457.317

9.531

10.090.156

9.315

287.321 0 3.164.506 201.811 10.682

250 25 3.860 150 0

4.010.837 9.057 569.962 150.736 0

250 0 3.400 200 5

3.664.320 -1.435.165

4.285 -1.586

4.740.592 -2.160.509

3.855 -1.412

208.625

500

377.954

400

356.632 17.335 143.170 2.196.367

320 15 160 2.100

226.822 8.977 130.353 1.841.561

250 15 150 2.200

5.151.284

5.794

5.165.750

5.458

Nettoomsætning

Produktionsomkostninger Køb af naturgas, varmeproduktion Køb af naturgas, elproduktion Biobrændsel El og vand Arbejdstøj Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Beregnet varmetab Vedligeholdelse af produktionsanlæg Fordelte omkostninger: Personaleomkostninger Kørselsomkostninger Bygningsomkostninger Afskrivninger

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

13


Sønderjyllands Revision

Noter

3.

Budget 2016/17 t.kr. (ej revideret)

Regnskab 2015/16 kr.

Budget 2017/18 t.kr. (ej revideret)

1.435.165 72.593

1.586 75

2.160.509 132.105

1.412 75

104.791 108.119

175 50

106.427 78.130

150 85

178.316 17.335 17.896 1.030.683

160 10 20 976

113.411 8.977 16.294 734.641

125 15 20 995

2.964.898

3.052

3.350.494

2.877

0 4.554 71.130

5 6 75

0 2.974 71.610

5 5 75

149.561 14.402

140 10

125.084 1.073

150 15

41.159 10.020 72.770 20.077 54.800 13.950 54.262 13.199 187.903

50 8 10 8 55 0 50 15 250

27.056 0 26.000 8.197 60.400 0 45.638 12.348 265.615

50 10 25 20 55 0 60 15 175

356.632 8.668 38.275 16.166

320 5 20 16

226.822 4.488 22.308 19.896

250 10 30 12

1.127.528

1.043

919.509

962

Distributionsomkostninger Beregnet varmetab Vedligeholdelse, ledningsnet Vedligeholdelse, distributionsanlæg Udskiftning, målere Fordelte omkostninger: Personaleomkostninger Kørselsomkostninger Lokaleomkostninger Afskrivninger

4.

Regnskab 2016/17 kr.

Administrationsomkostninger Vedligeholdelse, inventar Ejendommenes drift Telefon, internet og porto Administrationsgebyr m.m., Syd Energi Bestyrelsesomkostninger Omkostninger i forbindelse med møder mv. Kursusomkostninger Tab på debitorer IT Revisor Advokat Kontorhold inkl. tryksager Annoncer og reklamer Energibesparelser Fordelte omkostninger: Personaleomkostninger Kørselsomkostninger Lokaleomkostninger Afskrivninger

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

14


Sønderjyllands Revision

Noter

5.

Regnskab 2016/17 kr.

Budget 2016/17 t.kr. (ej revideret)

Regnskab 2015/16 kr.

Budget 2017/18 t.kr. (ej revideret)

103.859

0

0

0

103.859

0

0

0

21.793 578.873 9.856 37.251 26.238

60 579 10 37 0

2.823 618.846 27.434 38.809 0

100 546 24 36 0

674.011

686

687.912

706

Andre finansielle indtægter Renter, SKAT

6.

Øvrige finansielle omkostninger Renter, pengeinstitutter mv. Renter, prioritetslån Indeksering, prioritetslån Amortisering af kurstab Garantiomkostninger

7.

Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg

Distributionsanlæg

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

40.124.442

28.074.739

407.575

1.927.334

690.580

2.818

0

-53.482

0

Kostpris 30. juni 2017

42.051.776

28.711.837

410.393

Af- og nedskrivninger 1. juli 2016

25.664.576

25.250.008

387.926

2.196.367

1.036.559

10.290

Af- og nedskrivninger 30. juni 2017

27.860.943

26.286.567

398.216

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017

14.190.833

2.425.270

12.177

Kostpris 1. juli 2016 Tilgang Tilslutningsbidrag

Årets afskrivninger

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

15


Sønderjyllands Revision

Noter

8.

30/6 2016 kr.

2.887.445 12.926.849 -355.205

3.200.456 13.488.895 -392.456

15.459.089

16.296.895

-880.467

-837.807

14.578.622

15.459.088

Gæld til realkreditinstitutter Nykredit, opr. kr. 9.241.165 Nordea Kredit, opr. kr. 14.046.000 Amortisering af kurstab og låneomkostninger Heraf forfalder inden for 1 år

9.

30/6 2017 kr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 15.814 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2016/17

16

GHH årsrapport 2016-2017  

GHH Fjernvarmes regnskab

GHH årsrapport 2016-2017  

GHH Fjernvarmes regnskab

Advertisement