Issuu on Google+

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker A.m.b.a. CVR-nr. 18 42 97 72

Ă…rsrapport 1. juli 2010 - 30. juni 2011


Sønderjyllands Revision

Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

1

Den uafhængige revisors påtegning

2

Ledelsesberetning Ledelsesberetning

4

Årsregnskab 1. juli 2010 - 30. juni 2011 Anvendt regnskabspraksis

5

Resultatopgørelse

8

Balance

9

Noter

11

1500 Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11


Sønderjyllands Revision

Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 for Genner Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellevad, den 20. september 2011

Bestyrelse

Kjeld Andresen

Per O. Forst

Freddy Hansen

Formand

Næstformand

Kasserer

Lorenz Chr. Lorenzen

Jørgen Johansen

Niels Poulsen

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

1


Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

2


Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 30. juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aabenraa, den 20. september 2011

Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Egon Dall Nørgaard Statsaut. revisor

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

3


Sønderjyllands Revision

Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Genner, Hellevad og Hovslund. Regnskabsåret 2010/11 GHH startede første halvdel af regnskabsåret med en varmepris på 800 kr./MWh og hævede som budgetteret prisen til 850 kr./MWh midt i regnskabsåret. Året resultat blev 521.676 kr., hvilket er tilfredsstillende, men dog ca. 25% mindre end budgetteret. Det mindre resultat skyldes hovedsageligt at GHH ikke har fået den forventede indtjening på salg af el. Selskabet reducerer den negative overførsel med årets resultat. Selskabets forventninger til fremtiden Selskabet vil også i de kommende år bestræbe sig på at opnå et overskud for at reducere den negative overførsel, således at overførslen i løbet af 5-6 år bliver nulstillet. Selskabet har fået energimyndighedernes godkendelse af denne fremgangsmåde. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at levere billigst muligt varme til forbrugerne, men også på at holde varmeprisen konstant så længe som muligt. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet omstændigheder, der væsentligt influerer på årsrapporten.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

4


Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed, idet regnskabsopstillingen er tilpasset under hensyntagen til de ifølge varmeforsyningsloven gældende bestemmelser samt virksomhedens karakter. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning, der indeholder indtægter fra salg af varme og el indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

5


Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af tilslutningsafgifter, anvendte henlæggelser samt akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af tilslutningsafgifter samt anvendte henlæggelser. Der foretages lineære afskrivninger, jf. nedenfor. Fortjeneste ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Kraftvarmeanlægget Efter ekstraordinær nedskrivning i forbindelse med modtagne tilskud til gældssanering udgjorde den bogførte værdi af anlægget pr. 1. juli 2000 kr. 21.155.375. Denne bogførte værdi er valgt afskrevet lineært over 18 år med virkning fra 1. juli 2000. De 18 år er fastlagt ud fra en vurdering af de gennemsnitlige driftsøkonomiske restlevetider. Tilgang efter 1. juli 2000 Der foretages lineære afskrivninger med udgangspunkt i forventede restlevetider for de enkelte aktivgrupper, således: Målere Motorer/turboladere SRO-anlæg Udstødsvekslere Akkumuleringstanke Øvrige omkostninger

10 år 15 år 5/15 år 20 år 25 år 30 år

Driftsmidler Afskrivningerne beregnes lineært af kostprisen over 5 år. Varebeholdninger Beholdninger måles til kostpriser.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

6


Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld indregnes til den indeksregulerede restgæld pr. balancedagen. Årets renter, bidrag samt indekstillæg udgiftsføres over resultatopgørelsen. Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Overført resultat Overført resultat opføres som et tilgodehavende henholdsvis en gæld i balancen.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

7


Sønderjyllands Revision

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

2010/11 kr.

2009/10 kr.

15.613.751 3.500 -11.111.278 -1.153.442

14.722 11 -10.480 -1.112

3.352.531

3.141

-519.238 -1.444.872

-532 -1.370

1.388.421

1.239

-866.745

-970

521.676

269

Overført fra tidligere år Årets resultat

-3.147.047 521.676

-3.416 269

Disponeret i alt

-2.625.371

-3.147

Der foreslås disponeret således: Overførsel til kommende år

-2.625.371

-3.147

Disponeret i alt

-2.625.371

-3.147

Note 1 2 3

Nettoomsætning Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat

4 5

Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før renter

6

Andre finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering:

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

8


Sønderjyllands Revision

Balance Aktiver 30/6 2011 kr.

30/6 2010 kr.

Kraftvarmeanlæg Driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt

11.243.845 91.356

12.352 98

11.335.201

12.450

Anlægsaktiver i alt

11.335.201

12.450

16.674

27

16.674

27

0 2.625.371 290.551

545 3.147 353

2.915.922

4.045

49.768

98

2.982.364

4.170

14.317.565

16.620

Note Anlægsaktiver 7 7

Omsætningsaktiver Målere Lagerbeholdning i alt Tilgodehavende varmesalg Underskud overført til indregning i kommende år Tilgodehavende elsalg Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

9


Sønderjyllands Revision

Balance Passiver 30/6 2011 kr.

30/6 2010 kr.

4.291.238 5.930.154

4.457 7.537

10.221.392

11.994

1.772.432 73.968 1.159.350 113.974 813.901 162.548

1.751 0 1.586 177 882 230

4.096.173

4.626

Gældsforpligtelser i alt

14.317.565

16.620

Passiver i alt

14.317.565

16.620

Note Gældsforpligtelser

8

Nykredit Nykredit Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Gæld fra varmeopgørelser, netto Skyldigt køb af naturgas Kreditorer i øvrigt Skyldig moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt

9

Eventualposter

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

10


Sønderjyllands Revision

Noter

1.

2010/11 kr.

2009/10 kr.

Faste afgifter og abonnement Varmebidrag

3.210.168 6.258.478

3.117 5.843

Varmesalg i alt

9.468.646

8.960

Elsalg Abonnement CO2-tilskud/Elproduktionstilskud

4.841.191 -37.050 1.340.964

4.715 -37 1.084

Indtægter ved elproduktion i alt

6.145.105

5.762

15.613.751

14.722

6.913.332 4.208.672 135.595 -250.000 103.679

6.420 3.687 269 0 104

11.111.278

10.480

Vand Ejendomsskatter og renovation Reparation og vedligeholdelse Værktøj, småinventar og driftsmaterialer Arbejdstøj Målere Edb-omkostninger Drift af varevogn Ejendommenes drift Teknisk service Smøreolie Bestyrelsesomkostninger Omkostninger i forbindelse med møder mv.

18.460 5.572 192.224 57.628 2.182 17.468 7.043 26.860 5.118 66.465 114.034 7.234 39.063

14 6 248 49 0 124 11 36 2 67 33 14 41

Overføres til næste side

559.351

645

Nettoomsætning

Nettoomsætning i alt

2.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Køb af naturgas, varmeproduktion Køb af naturgas, elproduktion Lagerbetaling, DONG Frigørelse fastprisaftale El

3.

Andre eksterne omkostninger

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

11


Sønderjyllands Revision

Noter

3

645 56 163 74 42 8 5 1 50 54 14

1.153.442

1.112

422.406 70.152 26.680

424 85 23

519.238

532

1.420.283 24.589

1.363 7

1.444.872

1.370

69.005 566.770 230.970

46 635 289

866.745

970

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Kraftvarmeanlæg Driftsmidler

6.

559.351 56.120 160.814 108.160 50.037 7.775 14.686 0 141.051 53.800 1.648

Personaleomkostninger Gager inkl. ATP Ekstra vagtbetjening Honorar, måleraflæsning og udskiftning af batterier mv.

5.

2009/10 kr.

Andre eksterne omkostninger (fortsat) Overført fra foregående side Administrationsgebyr m.m., Syd Energi Forsikringer Telefon og porto Kontorartikler og tryksager Kursusomkostninger Annoncer og reklamer Inkassoomkostninger Energibesparelser Revisorhonorar Tab på debitorer/indgået på tidligere afskrevne fordringer

4.

2010/11 kr.

Andre finansielle omkostninger Renter, pengeinstitutter mv. Renteomkostninger, prioritetslån Indeksregulering, prioritetslån

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

12


Sønderjyllands Revision

Noter 7.

Materielle anlægsaktiver Kraftvarmeanlæg kr.

Driftsmidler kr.

I alt kr.

53.074.764

319.592

53.394.356

Tilgang

339.868

17.873

357.741

Afgang

-28.000

0

-28.000

Kostpris ultimo

53.386.632

337.465

53.724.097

Af- og nedskrivninger primo

40.722.504

221.520

40.944.024

1.420.283

24.589

1.444.872

Af- og nedskrivninger ultimo

42.142.787

246.109

42.388.896

Regnskabsmæssig værdi ultimo

11.243.845

91.356

11.335.201

Afdrag/ Indeksering første år kr.

Restgæld efter 5 år kr.

Gæld i alt 30/6 2011 kr.

Gæld i alt 30/6 2010 kr.

165.454 1.606.978

3.330.745 0

4.456.692 7.537.132

4.660 9.085

1.772.432

3.330.745

11.993.824

13.745

Kostpris primo

Årets afskrivninger

8.

Gældsforpligtelser

Nykredit Nykredit

9.

Eventualposter Ved salg af selskabets Kraftvarmeanlæg og driftsmidler til regnskabsmæssig værdi kan ved en skattesats på 25% beregnes et udskudt skatteaktiv på ca. 120 tkr., hvilket beløb ikke er afsat.

Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. · Årsrapport for 2010/11

13


GHH regnskab 2010-2011