Page 1

VUOSIKERTOMUS 2011 Joku voisi n채hd채 t채ss채 kiilan.

Meille se on kehityksen suunta.


Sisältö

Toiminnan vuosi

4

Yrityspalvelut

6

Palveluliiketoiminta

10

Matkailu

12

Kansainvälistyminen

14

Talous

16

Yhteystiedot

19


Pitkäjänteistä työtä Mikkelin seudun kehittäjänä. Vuonna 2011 Miset Oy jatkoi aktiivista seu-

taavana yhtiönä. Meille kehittäminen on

dullista kehittämistoimintaa Mikkelin seu-

konkreettisia toimenpiteitä.

dulla.

Yhtiö tuotti palveluita vuoden mit-

Miset on Mikkelin seudun kuntien

taan yhteishankkeiden muodossa Juval-

kehittämisyhtiö, jonka omistajina ja pal-

le, Pieksämäelle, Sulkavalle, Rantasalmel-

veluasiakkaina ovat Mikkeli, Hirvensal-

le sekä Savonlinnan kaupungille ja seu-

mi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertun-

dun kunnille.

maa, Puumala ja Ristiina. Toimintavuoden aikana uudistavaa voimaa yhtiön toimintaan antoi muun muassa Mikkelin kaupungin elinkeinostrategian päivittäminen.

Lisäksi toimimme asiantuntijapalveluiden tuottajina palvelumyynti-periaatteella useille kaupunkiseuduille. Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa menestyksen mahdollistajana

Vuoden aikana toimintaa hallit-

omalla toiminta-alueellaan. Olemme

sivat rakenteelliset muutokset, joil-

valtakunnan elinkeinoyhtiöiden jou-

la saavutettiin entistä parempi yhte-

kossa toiminnallisesti suurten jou-

ydenpito asiakkaisiin. Tammikuussa

kossa, mutta rahoituksen vahvista-

käynnistynyt Yrityspalvelukeskuk-

minen säilyi edelleen haasteena.

sen toiminta ja loppuvuodesta toi-

Työmme keskittyy yritysten

mintansa aloittanut matkailun ja

neuvontapalveluihin ja palvelutar-

kaupunkipalvelun palvelupiste, ni-

peen edelleenohjaukseen. Lisäksi

meltään Piste, olivat merkittäviä

Miset vahvistaa seudun yritysten

muutoksia palveluiden tarjontaan

kilpailukykyä tarjoamalla osaami-

ja saavutettavuuteen.

sen ja toimintaympäristön kehit-

Misetin työ jatkui toisaalta

tymiseen asiantuntevia palvelui-

yritysten koko elinkaaren aikais-

ta. Toimimme muutoksen, kehit-

ten neuvontapalveluiden tarjo-

tymisen ja kasvun tukena alu-

ajana, mutta toisaalta myös uu-

eemme yrityksille kuten myös

sien avausten tarjoajana yrittäjille.

kuntiemme toimialoille.

Kansainvälistymiseen ja seudun ra-

Vuonna 2011 Miset oli mukana pe-

kenteelliseen kehittymiseen toimme uusia

rustamassa 312 uutta yritystä. Annoimme

avauksia. Olemme jatkaneet vahvaa työ-

neuvontapalveluita 1339 kertaa ja loimme

tämme yrittäjien käytännön tarpeisiin vas-

seudulle yli 700 uutta työpaikkaa.

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

3


VUONNA 2011 TOIMINTAA NOTKISTETTIIN JA LUOTIIN MONIA UUSIA PALVELUJA.

4

• MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011


toiminnan vuosi Keskuskaupunki Mikkelin uusi elinkeino-

tarjonta on arvioitu 110-160 henkilötyö-

strategia valmistui ja hyväksyttiin vuon-

vuoteen.

OLIMME MUKANA MONESSA HANKKEESSA

na 2011. Sen mukaan Miset Oy:n toimin-

Hyvinvointiliiketoiminnan osalta

Toteutimme Mikkelin tiedekeskus-hank-

tavastuulla ovat yritys- ja yritysneuvon-

tärkeimpinä töinä vastasimme palvelu-

keen selvityksen, jonka yhtenä osatavoit-

tapalveluiden antaminen, mukaan luki-

tuottajien kokoamisesta ja kouluttami-

teena on Mikkelin satama-alueen raken-

en erityisesti kansainvälistymispalvelut

sesta seudullisen palvelusetelin palvelu-

tumisen aloittaminen.

yrittäjille, palveluliiketoiminnan kehittä-

tarjoajiksi.

Toimimme aktiivisena osapuolena Visulahden kauppapuistohankkeen

minen seudun yrityksissä sekä matkailun kokonaiskehittämisvastuu.

KANSAINVÄLISTIMME

edistäjänä yhdessä Mikkelin kaupungin

MATKAILUYRITYKSIÄ

ja SRV-yhtiöiden kanssa.

KEHITIMME PALVELUALAA

Vastasimme myös Etelä-Savon matkailu-

Laadimme kehittämissuunnitelman

MERKITTÄVÄSTI

yritysten kansainvälistymisestä. Toimin-

Moision sairaala-alueelle yhteistyössä

Palvelualan työpaikkojen tarjonta lisään-

nassa oli mukana yli 60 yritystä. Tulok-

Mikkelin kaupungin, Etelä-Savon sai-

tyi Mikkelin alueella merkittävästi. Jo

sena saavutimme 2,4 prosentin kasvun

raanhoitopiirin, Metsähallituksen ja Akri-

toimintansa käynnistäneiden sekä uusi-

yöpymisissä edellisvuoteen verrattuna.

eer Oy:n sekä Arktes Oy:n kanssa.

en yhtiöiden työllistävyys kehittyi erin-

Ulkomaalaisten yöpyjien määrä kasvoi

Vaikutimme edistävästi koko Mik-

omaisesti. Mikkelin keskeinen sijainti,

samana aikana 13,6 prosenttia. Heistä

kelin seudun alueella tontti- ja toimiti-

koulutetun työvoiman saatavuus, elämi-

venäläisten osuus kasvoi 18 prosenttia

lojen saatavuuteen yritystoiminnan tar-

sen laatu ja perheystävällisyys tarjoavat

edellisvuoteen verrattuna.

peisiin.

Laadimme Peruvesi-Vihantasalmen

Yhtiön toimintaan kuuluu yritystoi-

ja yritysten sijoittautumiseksi Mikkelin

matkailuyritysten Master-planin, jonka

minnan ja seudun näkyvyyteen liittyvien

seudulle.

tuloksena syntyi 25-30 miljoonan euron

tapahtumien järjestäminen yhteistyös-

kehittämissuunnitelma alueen yrittäjille.

sä yritysten kanssa. Valmistelimme ja to-

yhä merkittävämpiä ja tärkeämpiä arvo-

Elinkeinoelämän rakennemuutosta varten Miset tarjosi palveluliiketoimin-

Matkailun ja sitä tukevien palve-

teutimme vuoden aikana kahdeksan yh-

nan toimintaympäristön kehittymiseen

lumuotojen kehittämiseksi järjestimme

teismessutapahtumaa, joissa toimimme

uusia palveluita, jonka tuloksena vuoden

yritysten kansainvälistymiseksi kansain-

yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kans-

aikana saimme aikaan alan kasvua noin

välisen vaihto-ohjelman jatkon, veimme

sa.

sata työpaikkaa ja alueelle sijoittui kak-

luovien alojen ja elintarvikealan yrittäjiä

si merkittävää yritystä, joiden työpaikka-

kansainvälisille markkinoille.

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

5


yrityspalvelut Uusia ! ideoita 6

• MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011


Miset Oy:n yrityspalvelutiimi tuotti palveluita yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja kehitti yritysten toimintaympäristöä Mikkelin seudulla. YRITYS-SUOMI

teisosastot viisille valtakunnallisille eri-

suunnattu Tarjousasiamiespalvelu. Pal-

MIKKELIN SEUTU AVATTIIN

koismessuille: Vene-, OmaMökki-, Puu-

velumuoto on valtakunnallisesti uusi.

Mikkelissä avattiin toimintavuoden alus-

ja bioenergia-, Alihankinta- sekä Elävä

Sen avulla parannetaan alueen yritys-

sa ensimmäisten joukossa uuden valta-

maaseutu- (Elma) messuille. Osastoil-

ten kilpailukykyä julkisiin hankintoihin

kunnallisen Yritys-Suomi- konseptin mu-

la oli edustettuina yli 40 seudun yritys-

liittyvissä tarjouskilpailuissa auttamalla

kainen yrityspalvelukeskus. Yrityspalve-

tä sekä lukuisia muita yhteistyökumppa-

pk-yrityksiä tarjouskilpailuprosessin eri

lukeskus on kolmentoista julkisia yritys-

neita.

vaiheissa. Hankkeen avulla kehitetään

palveluita tuottavan organisaation muo-

Valtakunnallisten messuesiintymis-

dostaman palveluverkoston yhteinen

ten lisäksi koottiin kaupungin toimijat

palvelu- ja neuvontapiste.

Mikkelissä järjestetyille Rakenna-Sisus-

Yrityspalvelukeskuksessa on tarjolla tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityk-

ta-Asu-messuille. Uudistetun Mikkelin torin avaami-

myös maakunnan hankintayksiköiden tarjousmenettelyjen sujuvuutta. YRITYKSIÄ AUTETTIIN SIJOITTUMAAN MIKKELIN

seen liittyen järjestettiin viitenä viikon-

SEUDULLE

Yritys-Suomi Mikkelin seutu toimii

loppuna suurelle yleisölle suunnattuja

Yhteistyöverkoston avulla tuotettiin uut-

osoitteessa Porrassalmenkatu 29 ja sin-

esittelytilaisuuksia lähiruokaa koskevilla

ta sijoittumispaikkaa etsiville ja Mikke-

ne on sijoitettuna Misetin, uusyrityskes-

teemoilla yhdessä alan yritysten kanssa.

lin seudulle sijoittumista suunnittelevil-

Tiedekeskus Mikkeli -hankkeessa

le yrityksille räätälöidyt sijoittumisratkai-

selvitettiin, millä edellytyksillä Mikke-

sut. Kukin ratkaisu sisältää yrityksen tar-

sille sekä yrittäjäksi aikoville.

kuksen, ammattiopiston ja TE- toimiston henkilökuntaa.

liin olisi perustettavissa tiedekeskus. Työ MARKKINOINTIA JA

tuottaa sijoittumispaikkaehdotuksen ja

VERKOTTUMISTA EDISTETTIIN

muuta tarpeellista tietoa päätöksenteon

Yritysten markkinoinnin ja verkostoi-

pohjaksi.

tumisen edistämiseksi järjestettiin yh-

Syksyllä käynnistettiin yrityksille

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

7


MISET AUTTOI YRITYKSIÄ LÖYTÄMÄÄN PARHAAT TONTIT.

8

• MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011


peen mukaisesti toimitilat, tontit, paikka-

suunnittelua, veneilykeskus Pursialan

tarjoavat kortin voimassaoloaikana etuja,

kuntatiedot, verkottumispalvelut, työvoi-

Marinaa ja teollisuushallin rakentamista

jotka on kerrottu kortin mukana toimitet-

man rekrytointipalvelut, koulutus- ja ra-

Pertunmaalle.

tavassa luettelossa.

Yrityksille etsittiin niiden tarpei-

Kaupunki toimitti kortin kaikille

siin parhaiten sopivat tontit yhteistyössä

Mikkeliin muuttaneille talouksille. Kortti

Toimintavuonna rakennettiin koko-

Mikkelin seudun kuntien kanssa. Vuon-

auttoi vasta muuttaneita löytämään hy-

naisvaltainen etabloitumispaketti (aset-

na 2011 valmisteltiin yli kaksikymmentä

vin palvelevat ja edulliset yritykset sekä

tuminen uudelle markkina-alueelle) vii-

tonttikauppaa, -vuokrausta ja -varausta.

edistii heidän kotiutumistaan Mikkeliin.

hoitusratkaisut, tietoliikenneyhteydet ja logistiikkapalvelut.

delle, ja osaratkaisuja noin kahdellekymmenelle yritykselle. Yrityksiä autettiin löytämään toimintaansa parhaiten sopivat toimitilat.

Visulahden kauppapuiston ja Moision sairaala-alueen jalostamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin osallistuttiin aktiivisesti.

Miset ylläpitää reaaliaikaista Vapaat toimitilat -nettisivustoa yhteistyössä kiin-

ETUKORTTI MIKKELIIN

teistövälittäjien, suurimpien yksityisten

MUUTTANEILLE 

kiinteistönomistajien ja seudun kuntien

Yhdessä kaupungin, nuorkauppakama-

kanssa.

rin ja kolmentoista yrityksen kanssa to-

Miset oli mukana käynnistämässä

teutettiin uusille mikkeliläisille tarjotta-

muun muassa useammalle eri elintarvi-

van Koti Mikkelissä -etukortin. Etukortissa mukana olevat yritykset

kealan yritykselle tarkoitettujen tilojen

KOTI MIKKEL

ISSÄ . ETUKORT TI Liisa-Kaari na Muttilaine n-Niemen ha

Voimassa 06

/2013

rju

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

9


palveluliike Kehittämisen ytimessä olivat etenkin hyvinvointi-, elintarvike- ja käsityöyritykset.

10

• MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011


toiminta Seudullisen palvelusetelijärjestelmän ke-

PALVELUSETELI ON

hittämistä jatkettiin yhteistyössä kunti-

TULLUT JÄÄDÄKSEEN

sivät kehittämään asiantuntijoiden val-

en sosiaali- ja terveystoimen vastuualu-

Vuonna 2009 alkuun saatetun seudulli-

mennuksessa viestintää, kansainvälistä

eiden kanssa. Seudun kuntien lisäksi ke-

sen palvelusetelijärjestelmän kehittämi-

markkinointia, sähköistä liiketoimintaa

hittämistyötä oli rahoittamassa työvoi-

nen jatkui ja kunnissa siirryttiin vähitel-

ja laadunhallintaa.

ma- ja elinkeinoministeriön koheesio- ja

len käyttämään sähköistä palveluseteliä.

Yrittäjät osallistuivat yhdessä mes-

Sähköinen seteli luodaan tietoverk-

suille ja joulutoreille Saksassa. Jouluto-

kilpailukykyohjelma, KOKO.

Nature Craftin kautta yritykset pää-

Elintarvike- ja käsityöyritysten ke-

koon, missä se on palvelun tuottavan

reilla testattiin tuotteiden soveltuvuutta

hittämisen tukena oli Misetin hallinnoi-

yrittäjän veloitettavissa. Asiakas saa it-

markkinaan ja kerättiin asiakaspalautet-

ma maakunnan oma kaksivuotinen Na-

selleen setelistä kopion. Verkossa seteli

ta. Messuilta hankittiin jälleenmyyjiä.

ture Craft -hanke, jonka tavoitteena oli

säilyy ajan tasaisena, kunnassa voidaan

Yhteisten kehittämisponnistusten

yritysten kansainvälistymisen valmiuk-

seurata setelipalvelun käytön etenemis-

tuloksena syntyi kansainväliseen kaup-

sien lisääminen. Nature Craft -hankkeen

tä ja seteli on aina tulostettavissa asiak-

paan pystyviä yrityksiä sekä hyvin toi-

rahoitukseen maakunnan toimijoiden

kaalle uudelleen, jos tuloste katoaa.

miva ruoka- ja käsityöyrittäjien verkosto.

ohella osallistuivat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Toimintavuonna suunniteltiin uusi-

Verkoston yritykset yhdistävät menes-

en setelien käyttöönottoa ja valmisteltiin

tyksekkäästi herkkuja ja muotoilua mm.

palvelusetelikäytäntöjen yhtenäistämistä

maakunnan monissa myyntipisteissä.

seudulla. Osana kehittämistyötä toteu-

Kotimaassa ruoka- ja käsityöalan

tettiin palvelusetelin vaikuttavuustut-

tapahtumista tärkein oli marraskuinen

kimus kuntien näkökulmasta. Tutkimus

Vihreä viikonloppu Helsingissä. Sen pää-

kokonaisuudessaan on luettavissa Mis-

tapahtuma on ELMA –messut , joilla ol-

etin verkkosivuilla.

tiin läsnä jo neljättä vuotta peräkkäin.

RUOKAA JA MUOTOILUA

hyvinvointimatkailun kehittämistä viiden

Elintarvike- ja käsityöyritysten liiketoi-

seudun yhteisellä kokonaisuudella ”Löy-

mintaa kehitettiin pääasiassa Nature

töretki hyvinvointimatkailuun”. Alkuvai-

Craft Etelä-Savo -hankkeen tuella. Han-

heessa hanke käsitti lähinnä ideointityö-

ke oli osa maakunnallisten Nature Craft

pajan, jonka kokemusten pohjalta yhteis-

-hankkeiden kokonaisuutta, jossa ver-

työn kehittämistä jatketaan tulevan vuo-

kostoiduttiin valtakunnallisesti.

den aikana.

Kaiken muun lisäksi aloiteltiin vielä

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

11


MIKKELIN SEUDUN MATKAILUPALVELUT LÖYTYVÄT NYT YHDESTÄ PISTEESTÄ

12

• MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011


matkailu Miset Oy:n tuottamien Mikkelin seudun matkailupalvelujen osalta 2011 oli muutoksien vuosi. Vuoden alusta Mikkelin kaupunki ja Mi-

11. marraskuuta avautui matkailun

set solmivat ostopalvelusopimuksen

ja kaupunkipalvelujen palvelupiste, ni-

kaupungin matkailuneuvontapalvelujen

meltään Piste, kauppakeskus Stellassa.

Misetin hallinnoimalle Etelä-Savon

tuottamiseksi Suomen Matkatoimiston

Samoihin tiloihin siirtyivät myös matkai-

matkailun kansainvälistymishankkeel-

lopetettua toimintansa Mikkelissä.

lun markkinointi- ja kehittämistoiminnot.

le (Visit Saimaa) myönnettiin jatkoaikaa

Matkailuneuvontapalvelut ja seu-

linen kesäkampanja toteutettiin yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

1.1.-31.8.2011. Tänä aikana Etelä-Savoa

dun matkailumarkkinointipalvelut muut-

VIRTUAALISTA

markkinoitiin Eurooppaan ja Venäjälle

tivat vuoden alussa väliaikaisiin tiloihin

MARKKINOINTIA

yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n

Maaherrankadulle aluehallintoviraston

KEHITETTIIN

kanssa.

tiloihin.

Vuoden aikana panostettiin matkailun

Palvelujen keskittäminen mahdol-

digitaaliseen markkinointiin. Visitmik-

SEUDUN TUOTTEISTAMISTA

listi toiminnan tehostamisen markki-

keli.fi –sivustoa kehitettiin ja käyttöön

VALMISTELTIIN

nointi- ja neuvontapalvelujen yhdistä-

otettiin sosiaalisen median palvelut sekä

Vuoden alusta käynnistyi Saimaan Char-

misen myötä. Resursseja vapautui muun

suomenkielisellä (Facebook) että venä-

manttien liiketoiminnan kehittämishan-

jänkielisellä sivustolla (Vkontakte).

ke 2011-2013 sekä valmisteltiin Tuotteis-

muassa Visit Saimaa -matkailun kehittämishankkeen toteuttamiseen omin re-

Seudun matkailumarkkinoinnin vi-

ta ja myy – Mikkelin seudun matkailun

surssein, uusien kehittämishankkeiden

suaalista ilmettä uudistettiin ja sisältö-

markkinoinnin ja myynnin kehittämis-

ja Piste-kaupunkipalvelujen suunnitte-

jä ryhmitteltiin entistä selkeämmin kär-

ohjelma 2012-2013 yhteistyössä seudun

luun sekä yritysten kehittämistarpeiden

kiteemojen alle. Kärkiteemoiksi valittiin

yrittäjien kanssa.

kartoittamiseen.

Saimaa, mökkiloma, kartanot, lähiruoka,

Uusi hanke mahdollistaa merkit-

Matkailun neuvontapalvelut jalkau-

luontoaktiviteetit, historia ja tarinat, ta-

tävästi suuremmat panostukset seudun

tuivat kesän tapahtumiin. Merkittävä ta-

pahtumat, ostokset ja paikallinen kult-

matkailupalvelujen tuotteistamiseen,

pahtuma perinteisten Mikkelin Musiik-

tuuri (LifeStyle).

yritysten verkottamiseen ja yhteismark-

kijuhlien ja St. Michel -ravien lisäksi oli

Uusi ilme ja sisältö ovat nähtävis-

kinointiin. Hankkeen tärkein tavoite on

Mikkelin torin avajaiset 15.-16. heinä-

sä vuoden 2012 Mikkelin seudun mat-

matkailuyritysten liikevaihdon kasvu ja

kuuta. Matkailuneuvonnan keskeinen si-

kailun seutuesitteessä ja visitmikkeli.fi

seudun matkailullisen vetovoiman lisää-

jainti todettiin hyväksi ja heinä-elokuun

-sivustolla.

minen.

asiakasmäärät ylittivät odotukset.

Perinteinen kotimaan valtakunnal-

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

13


kansainvälistyminen Miset Oy auttoi toimintavuonna konkreettisesti alueen yrityksiä kansainvälistymään.

14

• MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011


Haimme uusia rahoitusinstrumentteja

Ohjelman avulla vuosina 2011, ja

Hankkeen operatiivisena toimija-

sekä verkostoja, joiden avulla yritykset

myös 2010, toteutettiin yhteensä viisi-

na oli ja on ISBE ja venäläisinä partnerei-

pystyivät tehostamaan kansainvälisiä lii-

toista vaihtoa. Eniten vaihtoja, viisi, teh-

na Pietarin teollisuus- ja kauppakamarin

ketoimintojansa. Lisäksi toimimme aktii-

tiin italialaisten yrittäjien kanssa. Noin

yksikkö AsEP (Association of Ecological

visessa yhteistyössä alueen muiden kan-

puolessa vaihdoista yrittäjien välinen

Partnership) sekä ympäristöalan konsult-

sainvälisten toimijoiden kanssa.

yhteistyö jatkui vaihdon päätyttyä. Vaih-

tiyritys KOSMOS.

Miset oli mukana Eurooppalaisten

tojen seurauksena syntyi muun muassa

Hankkeen idea tuli Pietarin kau-

elinkeinoyhtiöiden verkostossa (EBN, Eu-

suomalais-espanjalainen yritys, uuden

pungilta ja venäläiset partnerit toimivat

ropean BIC Network), jonka avulla pää-

liiketoiminnan käynnistäminen Kiinassa

aktiivisesti hankkeen tavoitteiden saa-

simme välittäjäorganisaatioksi euroop-

ja alihankintayhteistyö Milanoon.

vuttamiseksi yhteistyössä suomalaisten

palaiseen yrittäjien vaihto-ohjelmaan. Li-

kanssa.

säksi toimimme Sekesin (Seudulliset Ke-

Rahoitus hankkeelle saatiin ENPI

hittämisyhteisöt) valtakunnallisessa Ve-

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN

CBC -ohjelmalta ja hankkeen kesto on

näjä-verkostossa.

VIENTIÄ VENÄJÄLLE

1.4.2012-31.5.2013.

Yritysten ympäristöteknologian vienYHTEISTYÖTÄ

tiä vauhdittamaan Miset käynnisti Yri-

YHTEISTYÖTÄ

EUROOPPALAISTEN

tysten ympäristötiedotuskeskus Pieta-

KANSAINVÄLISTEN

YRITTÄJIEN KANSSA

riin -hankkeen. Tämä lisää suomalaisten

OPISKELIJOIDEN KANSSA

Miset oli mukana Eurooppalaisten yrit-

ja venäläisten yritysten yhteistyötä sekä

Miset auttoi Mikkelissä opiskelevien ul-

täjien vaihto-ohjelmassa (Erasmus for

edesauttaa yritysten ympäristöteknologi-

komaalaisten opiskelijoiden sitoutumis-

Young Entrepreneurs). Ohjelman myö-

an ja -osaamisen vientiä Venäjälle.

ta alueeseen toimimalla yhteistyössä op-

tä yrittäjillä oli mahdollisuus työsken-

Asiantuntijatapaamisiin ja verkot-

pilaitosten kanssa ja antamalla informaa-

nellä kokeneen yrittäjän kanssa toisessa

tumistilaisuuksiin, messuesiintymisiin

tiota alueen yritystoiminnasta. Lisäksi eri

EU-maassa ja vahvistaa niitä taitoja, joita

ja seminaareihin osallistui 140 venäläis-

tilanteissa yrityksille tarjottiin opiskelija-

oman yrityksen toiminta vaatii. Oleskelu

tä yritystä sekä seitsemäntoista suoma-

resursseja kansainvälistymisen tueksi.

toisessa maassa kesti ohjelman mukaan

laista yritystä.

1-6 kuukautta.

Mikkelissä opiskeli noin 400 ulko-

Ympäristötiedotuskeskus oli kol-

maalaista Mikkelin ammattikorkeakou-

Vastaavasti Mikkelin seudun yri-

me kertaa esillä Venäjän televisiossa. Yh-

lussa, Aalto-yliopistossa ja Mikkelin am-

tyksillä oli mahdollisuus toimia isän-

dessä tuotetuilla nettisivustoilla on yhä

mattiopistossa (Esedu).

täyrityksenä ja ottaa yrittäjäharjoittelija

merkittävämpi rooli tiedon lisäämisessä:

haluamastaan kohdemaasta. Tämä mah-

www.ecoprofi.info.

dollisti muun muassa uusien kansainvä-

Ensimmäiset yritysten väliset yh-

listen yhteyksien solmimisen, markkina-

teistyöneuvottelut käynnistyivät. Vien-

tietouden hankkimisen kohdealueesta ja

nin käytännön toteutuksessa yritysten

uusien liiketoimintamallien kehittämi-

apuna toimi ISBE (Itä-Suomen Busines-

sen.

sedustusto).

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

15


talous Vastuullinen talous takaa toimintaedellytyksiä kaikille alueen yrityksille, toimijoille ja asukkaille.

16

• MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011


ENTINEN HALLITUS JATKOI Miset Oy:n hallitus jatkoi entisessä ko-

maksimaalisesti käytössä.

koonpanossaan vuonna 2011. Talous-

Rahoituspohja on heikentynyt pal-

hallintopalveluita johdimme itse, mutta

velumaksujen pysyttyä reaalihintaisina

avustavia palveluita ostimme Mikkelin

jo viidennen vuoden peräkkäin. Tämä

kaupungin talouspalveluyksiköltä, joka

on tarkoittanut 22-25 prosentin heiken-

loppuvuodesta 2011 siirtyi osaksi Kun-

tymisen yhtiön rahoitukseen. Suhteelli-

nan Taitoa Oy:tä. Tietohallintopalvelut

nen rahoitustaso on alle puolet valtakun-

tuotti Kuntien Tiera Oy. Miset nojasi vah-

nan elinkeinoyhtiöiden saamasta rahoi-

vasti omistajien palvelutuotantoon.

tuksesta. Tilanne on aiheuttanut tuki- ja

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, koska matkailun rahoitusta keskitettiin Misetin kautta kustannustehokkuuden

ostopalveluiden karsintaa. Tavoitteena tuleville vuosille on palvelumaksutason korottaminen.

lisäämiseksi. Samoin projektirahoitus oli

Miset Oy • Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011

1.1.-31.12.2010

1 643 845,81

1 374 283,33

908 858,88

770 322,44

-657 506,75

-271 127,90

-728 401,32

-852 302,96

-128 894,22

-147 432,98

-23 968,84

-28 739,85

Liiketoiminnan muut kulut

-998 584,29

-794 769,29

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

15 349,27

50 232,79

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut a) Palkat ja palkkiot b) Henkilösivukulut ba) Eläkekulut bb) Muut henkilösivukulut

Rahoitustuotot ja -kulut

-5 661,27

-1 821,13

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

9 688,00

48 411,66

0,00

0,00

9 688,00

48 411,66

4 413,41

-15 406,70

14 101,41

33 004,96

Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

17


Miset Oy • Tase 1.1.-31.12.2011

1.1.-31.12.2010

135 478,06

104 000,00

31 478,06

0,00

VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa

104 000,00

104 000,00

1 064 475,54

901 363,56

1 063 467,73

898 639,45

513 721,15

474 707,09

0,00

0,00

549 746,58

423 932,36

1 007,81

2 724,11

1 199 953,60

1 005 363,56

VASTATTAVAA Oma pääoma

251 515,08

237 413,67

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

116 300,00

116 300,00

Ylikurssirahasto

116 300,00

116 300,00

4 813,67

-28 191,29

Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio)

14 101,41

33 004,96

948 438,52

767 949,89

Lyhytaikainen vieras pääoma

948 438,52

767 949,89

Lainat muilta luotonantajilta

547 557,82

424 698,28

Vieras pääoma

Saadut ennakot Ostovelat

0,00 77 053,07

Muut velat

45 721,54

31 412,99

Siirtovelat

120 079,41

234 785,55

1 199 953,60

1 005 363,56

Vastattavaa

18

60 787,33 174 292,42

• MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011


Hallitus 2012 pj.

Salo-Oksa Armi

044 320 6011

varapj.

Turkia Markku

0400 656 288

jäsen

Kuitunen Soile

044 794 2010

jäsen

Kaipainen Marjo

0400 568 425

jäsen

Puttonen Aarno

0500 843 855

jäsen

Räsänen Jarmo

0500 555 343

Yhteystiedot Matkailu, matkailuneuvonta

Yrityspalvelukeskus

Hallinto, hankkeet

Savilahdenkatu 8, 2krs

Porrassalmenkatu 29

Mikpoli, Patteristonkatu 2 C

50100 MIKKELI

50100 MIKKELI

50100 MIKKELI

Puhelin 044 794 5669 044 794 5561

Puhelin 044 794 2209 Fax

015 194 2695

miset.fi

MISET OY • VUOSIKERTOMUS 2011 •

19


Miset Oy – Vuosikertomus 2011  

Vuonna 2011 Miset Oy jatkoi aktiivista seudullista kehittämistoimintaa Mikkelin seudulla. Miset on Mikkelin seudun kuntien kehittämisyhtiö,...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you