Page 1

KAAVOITUSKATSAUS 2014

Kaupunkisuunnittelu


KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu

Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö – meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin ajankohtaisista kaavoitushankkeista. Mukana on yleistä tietoa kaavoituksen kulusta ja miten kaupunkisuunnittelu pystyy auttamaan sinua omien suunnitelmiesi toteuttamisessa. Kaavoituksen lisäksi kaupunkisuunnittelu käsittelee poikkeuslupa-anomuksia ja suunnittelutarveratkaisuja sekä myöntää maa-ainesten ottoluvat. Tarkempia tietoja näistä ja muista asioista löytyy tämän katsauksen sivuilta.

Mitä on kaupunkisuunnittelu? Kaupunkisuunnittelulla ohjataan ja ylläpidetään viihtyisää asuin- ja elinkeinoympäristöä. Kaupunkisuunnittelua ohjaa 1.1.2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Suunnittelun tärkeimpinä lähtökohtina ovat asukkaiden ympäristöön liittyvät

Ilkka Tarkkanen kaavoituspäällikkö

Organisaatio ja henkilökunta Mikkelin maankäyttöä johtaa kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa. Kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta vastaa teknisen toimialan kaupunkisuunnittelun yksikkö jota johtaa kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.

tarpeet ja odotukset.

KAAVOITUSASIOITA KOSKEVA NEUVONTAPALVELU:

KAAVA JA LUPA-ASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT

Kaupunkisuunnittelu Maaherrankatu 9 -11 (PL 278, 50101 MIKKELI) etunimi.sukunimi@mikkeli.fi Fax (015) 194 2613

Asema- ja yleiskaavoitus: kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130 yleiskaavoittaja Eveliina Könttä 044 797 2521

2

asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 040 129 4114


sisältö KAUPUNKISUUNNITTELU kaupunkisuunnittelu...........................................2 henkilökunta.............................................................3 asemakaavoitus.....................................................4 kaavan laatimisvaiheet......................................5 1. aloitusvaihe..........................................................6 2. luonnosvaihe.......................................................6 3. ehdotusvaihe......................................................7 4. hyväksymisvaihe..............................................7 asemakaavan muutos........................................8 poikkeaminen...........................................................9 maa-ainekset....................................................... 10 LIIKENNE Valtatie 5 Mikkelin alueella........................ 12 Yksikkö huolehtii: • Kaavoituksesta • Muusta maankäytön suunnittelusta • Liikennesuunnittelusta • Liikennevaloista ja joukkoliikenteen edellytyksistä • Kaupunki- ja maisemakuvan vaali misesta ja rakennussuojelusta • Maa-ainesluvat • Rakentamiseen liittyvät poikkeamis luvat ja -lausunnot

kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527 kaavoittaja Heikki Manninen 044 794 5235

Toimialaa johtaa tekninen lautakunta, yksikön palveluita ovat: • Yleiskaavoitus • Asemakaavoitus • Rantarakentaminen • Poikkeamisluvat/lausunnot • Kaupunkikuvan vaaliminen • Maa-ainesluvat • Paikkatieto • Kaavoitusohjelma • Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa

kaavoitusarkkitehti Arja Hartikainen työvapaalla vuoden 2014 loppuun Poikkeamispäätökset ja lausunnot:

kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525

kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527

suunnitteluavustaja Juha Kokkonen 040 129 4249

Maa-aineslupapäätökset:

suunnitteluavustaja Lea Torn 044 794 2514

kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527

Liikenne / joukkoliikenne: liikenneinsinööri Liisa Heikkinen 044 794 2526 Liikennemerkkisuunnitelmat: liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano 044 794 5722

KAAVAT kaavoituksen kohdekartta.......................... 14 asemakaavat......................................................... 16 ranta-asemakaavat.......................................... 30 yleiskaavat............................................................. 32

Lausunnot ja kyselyt: liikennesuunnittelija Juha Ukkonen 040 129 4169 Talous- ja toimistopalvelut: toimistosihteeri Kirsi Avelin (015) 194 2529

3


KAUPUNKISUUNNITTELU

Asemakaavoitus Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoitusta ohjaa 1.1.2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin; valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet(VAT), maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin ja ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella osayleiskaavalla.

Osayleiskaavoissa tutkitaan koko kaupunkia yleiskaavaa tarkemmin eri toimintojen, kuten asumisen, työn ja virkistyksen sijoittumista alueelle. Osayleiskaavat ohjaavat myöhemmin alueen yksityiskohtaista asemakaavoitusta, joka toteutetaan usein osa-alueittain. Suunnittelu ja rakentaminen kestävät isoissa hankkeissa pitkään, 10–20 vuotta. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Rakentaminen voi alkaa kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä useitakin vuosia.

Linkit: Maakuntakaava http://www.esavo.fi/etela-savon_maakuntakaava Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895 Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys http://www.mikkeli.fi/sisalto/rakennusjarjestys

Kaavan laatimisvaiheet 4

OSALLISTUMINEN

1

2

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Ilmoitus vireilletulosta Tiedottaminen osallistumisja arviointisuunnitelmassa (OAS)

Luonnos nähtävillä Mahdollinen yleisötilaisuus

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Mielipide luonnoksesta (huomautus)


Kaavoituksen tasot

Kaavamuotoja on kolme:

Kaavoitusta säätelevät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja asetus (MRA). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat valtioneuvoston ohjeita, jotka on otettava huomioon muun muassa kaavoituksessa. Etelä-Savon maakuntakaava laaditaan Etelä-Savon maakuntaliitossa. Mikkelin kaupungin yleis- ja asemakaavat tehdään Mikkelin kaupunkisuunnitteluyksikössä..

MAAKUNTAKAAVA • koskee useita kuntia • esittää maakunnan kannalta keskeiset asiat, mm. keskusta- ja taajama-alueet sekä liikenteen pääväylien ja kevyenliikenteen reittien ja virkistysalueiden sijoittumisen • ohjaa yleiskaavoitusta YLEISKAAVA • kattaa koko kunnan alueen tai vain osan (osayleiskaava) • osoittaa alueen pääkäyttötarkoitukset (esim. asuminen, työpaikka, teollisuus, virkistys tms.) • yleispiirteinen; esim. asumiseen varattu alue sisältää myös asuinalueen sisäiset puistot • ohjaa asemakaavoitusta ASEMAKAAVA • voi käsittää useita kortteleita tai vain yhden tontin • määrää tarkasti mitä, mihin, kuinka paljon ja millä tavalla saa rakentaa • määritellään rakennusten korkeudet, pysäköinti jne.

3

4

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Ehdotus nähtävillä Yleisötilaisuus

Asemakaavan hyväksymine

Mielipide ehdotuksesta (muistutus)

Mahdollinen valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä

Voimaantulo Asemakaava saa lainvoiman jos siitä ei valiteta hallintooikeuteen tai jos haliintooikeus hylkää valituksen.

5


KAUPUNKISUUNNITTELU

1

2

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Asemakaava tulee vireille maanomistajan hakemuksesta tai kaupungin omasta aloitteesta. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa ja Mikkelin kaupungin internetsivuilla.

Kaavoituksen lähtökohdista, tavoitteista ja suunnitelmaluonnoksesta järjestetään tarvittaessa luonnosvaiheen kaavaneuvottelu Etelä-Savon ELY:n ja muiden viranomaisten kanssa. Tekninen lautakunta asettaa asemakaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville (MRL 62 §, MRA 30 §) laatimisvaiheen kuulemista varten Mikkelin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululle (Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) sekä teknisen toimen asiakaspalvelupisteeseen (Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 1. kerros). Kaava-aineistoa laitetaan myös Mikkelin kaupungin internetsivuille. Luonnoksesta pyydetään lausunnot kaavan sisällöstä riippuen esimerkiksi alueen asukasyhdistykseltä, Etelä-Savon ELY:ltä, Museovirastolta, Tielaitokselta, Ratahallintokeskukselta, sähkö- ja puhelinlaitokselta sekä Mikkelin kaupungin kunnallistekniikalta, ympäristötoimelta, rakennusvalvonnalta, vesilaitokselta ja pelastuslaitokselta. Nähtävillepanosta ilmoitetaan kuulutuksella siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Mikkelin kaupungissa on määrätty, Mikkelin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla ja nettisivuilla sekä lähettämällä kirje niille kaava-alueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille, jotka asuvat eri paikkakunnalla sekä niille muille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet. Nähtäville asettamisesta levitetään usein tietoa myös tiedotusvälineiden kautta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään kaavan lähtötiedot, tavoitteet, osalliset, laatimisaikataulu, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavan vaikutusten arviointitapa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (vireilletulosta) ilmoitetaan internetsivuilla sekä kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. Osallistumisja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavasuunnittelun edetessä tarpeen mukaan.

Mielipiteen jättäminen

6

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun muulloinkin, mutta erityisesti nähtävänäoloaikana esittämällä asiasta kirjallisen tai suullisen mielipiteensä. Mielipiteet käsitellään kirjallisesti ja liitetään kaavaaineistoon. Saadut mielipiteet otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.


3

Ehdotusvaihe

4

Hyväksymisvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Asemakaavaluonnosta tarkennetaan lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta asemakaavaehdotukseksi. Kaupunginhallitus asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Asemakaavakartta ja siihen liittyvä havainnemateriaali laitetaan nähtäväksi Mikkelin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululle (Kaupunginvirastotalo, Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) ja teknisen toimen asiakaspalvelupisteeseen (Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 1. kerros). Aineistoa laitetaan myös Mikkelin kaupungin internetsivuille. Nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Mikkelin kaupungissa on määrätty, Mikkelin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla ja nettisivuilla sekä lähettämällä kirje niille kaava-alueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille, jotka asuvat eri paikkakunnalla, luonnosvaiheessa mielipiteen esittäneille sekä niille muille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet. Nähtäville asettamisesta levitetään usein tietoa myös tiedotusvälineiden kautta.

Hyväksymisvaiheessa kaava viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, joka esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaava saa lainvoiman, kun hyväksymispäätöksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja kolmenkymmenen (30) päivän valitusaika on kulunut eikä asemakaavasta ole tehty valitusta.

Valitusmenettely Kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen Kuopion hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen kuulutuksesta. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä voi tehdä 30 päivän kuluessa jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli oikeus antaa valitusluvan.

Muistutuksen jättäminen Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallisia muistutuksia kaavaehdotuksesta sen nähtävänäoloaikana. Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kaavan hyväksymistä koskevan kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn mielipiteeseen. Kaavaehdotusta tarkistetaan lausuntojen ja muistutusten pohjalta. Jos tarkistukset ovat oleellisia, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäväksi.

7


KAUPUNKISUUNNITTELU

Asemakaavan muutos Asemakaavamuutoksen hakeminen Asemakaavan muutosta voidaan hakea monella tapaa, esim. kaupunginhallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella kirjeellä, joka toimitetaan kaupungin kirjaamoon tai olemalla suoraan yhteydessä kaupunkisuunnitteluun. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireilletulevista asemakaavatöistä tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hinnat MRL 59 §, yksityinen etu: Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Asemakaavasta tai asemakaavan muutoksesta tehdään maankäyttösopimus joka hyväksytäänkaupunginvaltuustossa ennen kaavan hyväksymistä. Maankäyttösopimuksessa otetaan huomioon maanomistajalle koituva arvonnousu ja kaupunki perii osan arvonnoususta kattamaan kaavoituskustannukset. Hankkeissa jossa arvonnousu on vähäistä (alle 20 000€) määritetään kustannukset seuraavasti:

8

Hinnat 1. Pienet, alle 1 hehtaarin suuruiset kaava-alueet, joissa muutos koskee esimerkiksi käyttötarkoituksen, vähäistä rakennusoikeuden, kerrosluvun tai aluerajauksen muutosta: 1 230 – 2 550 €. 2. Noin 1-3 hehtaarin kaava-alueet: 2 550 – 4 100 € tai maankäyttö-/kaavoitussopimus. 3. Yli 3 hehtaarin suuruisten kaava-alueiden kustannuksista sovitaan aina kehittämis/maankäyttö-/kaavoitussopimuksella. Kustannukset määräytyvät työntekijäkohtaisin tuntiveloitusperustein. Mahdolliset matkakulut, päivärahat sekä kaavojen ilmoitus- ja kopiokulut yms. veloitetaan sellaisinaan. Tarkemmat hintatiedot kaupunkisuunnittelusta.

Asemakaavoista perittävien korvausten määrittely ja perintä Laatimiskustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti joko työn vaatiman ajan mukaan tai laajojen töiden osalta erityisellä kehittämis-, maankäyttö- tai kaavoitussopimuksella, joka laaditaan yhteistyössä mittaus ja tontit – yksikön kanssa. Sopimuksella tarkoitetaan maanomistajan ja kaupungin välillä tehtyä sopimusta, jossa ennen kaavoitustyön käynnistämistä sovitaan sekä kaavan sisällöstä, kaavaan sisältyvistä mahdollisten yleisten alueiden omistus- tai käyttöoikeuden luovuttamisesta kunnalle sekä työhön käytetyn ajan laskutuksesta.


Poikkeaminen Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa tai rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttävät erityistä lupaa: poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua. Hakumenettely on kummassakin tapauksissa samanlainen. Päätöksen tekee joko Mikkelin kaupunki/ kaavoitusinsinööri tai Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Poikkeaminen kaavasta Mikäli rakentamisessa on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy.

Suunnittelutarveratkaisu Suunnittelutarveratkaisua saatetaan tarvita kun rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Kaavatilanne tulee aina tarkistaa kaupunkisuunnittelusta.

Luvan hakeminen Lupa haetaan kaupunkisuunnittelusta. Kaupunkisuunnittelu Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 –11, 3. kerros Postiosoite: PL 278, 50101 Mikkeli Puhelin: (015) 1941

Hinnat Suunnittelutarveratkaisu • myönteinen................................................................................470 € • kielteinen.....................................................................................235 € Kuuleminen Kuultavaa kohti.............................................................................. 80 € Enintään yhtä hakemusta kohti, elleivät todelliset kulut ole suuremmat....................240 € Lehtikuulutuksen laatiminen............................................120 € Tarkemmat hintatiedot kaupunkisuunnittelusta. http://www.mikkeli.fi/palvelut/ kaavoituksen-palvelumaksut

Poikkeamisen hakeminen Ennen poikkeamisen hakemista ole yhteydessä Kaupunkisuunnitteluun ja kysy etukäteen edellytyksiä poikkeamiselle, näin säästyt turhalta hakuprosessilta. Poikkeuslupa-asioissa sinua auttavat: Kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527 Kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525 Alueesta vastaava rakennustarkastaja

1. TILAA HAKUMUSLOMAKKEET JA KARTTALIITTEET Hakemus- ja kuulemislomakkeita saa Mikkelin kaupunkisuunnittelusta tai suomi.fi-palvelusta http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/ lomakkeet/kun_ke6688/ Kartta-aineistossa sinua auttavat kaupungin mittaus ja kiinteistöt – yksikkö Maaherrankatu 9 – 11, 2. kerros. 2. TÄYTÄ HAKULOMAKE Hakemuslomake täytetään kahtena kappaleena 3. NAAPUREIDEN KUULEMINEN Lomakkeita ja ohjeita saa kaupunkisuunnittelusta ja internetsivuilta 4. TARVITTAVAT LIITTEET • Asemapiirros 1:200, 1:500, (1:1000), kahtena kappaleena • asema-, ranta-asema- ja yleiskaava-alueella ote kaavasta kahtena kappaleena • muulla alueella rekisterikartta 1:10 000 kahtena kappaleena ja tarvittaessa tilan lohkomiskartat (karttakopiot saatavissa Etelä-Savon maanmittaustoimis tosta, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, puh. 029 530 1129) • kerrosalalaskelma • rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeus, kopio yhtenä kappaleena • kiinteistörekisteriote, kopio yhtenä kappaleena, kopiot saatavissa Etelä-Savon maanmittaustoimistosta • valtakirja tarvittaessa 5. TOIMITA HAKEMUS kaupunkisuunnitteluun toimistosihteeri Kirsi Avelin (015) 194 2529

9


KAUPUNKISUUNNITTELU

Maa-ainesluvat 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81)23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. 2. TARKASTUSMAKSU suunnitelmaa kohti................................................................420 € maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan................................................... 0,008 €/m3 3. OTTAMISSUUNNITELMAN MUUTOS muutosta kohti..........................................................................420 € aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan................................................... 0,008 €/m3 4. VÄHÄINEN HANKE josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa...........................................................270 € 500 000 m3:n ylittävältä osalta................................... 50 % 5. HYLÄTTY LUPAHAKEMUS taksan mukaisesta maksusta........................................... 50 % 6. PERUTTU LUPAHAKEMUS taksan maksuista.................................................................. 0-50% Tarkempia ohjeita saat kaupunkisuunnitteluvirastosta, siellä sinua palvelee kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527 Tarkempia tietoja hinnoista: https://webdom.mikkeli.fi/kunnari/internet_mikkeli.nsf /3e12a7fcbc9e6736c22569d90040f1cd/e068d41 9955e98dcc2257af5004101bb/$FILE/Maksut%20 2013%20Kaupunkisuunnittelu.pdf

10


11


LIIKENNE

Valtatie 5 Mikkelin alueella Mikkelin alueella on käynnissä kolme valtatien 5 suunnitteluhanketta. Näistä lähimpänä toteutumista on Mikkelin kohdan hanke, jossa nykyisen tien viereen rakennetaan toinen ajorata Pitkäjärven ja Kaihun eritasoliittymien välille. Samalla tehdään merkittäviä pohjavesi- sekä melusuojauksia. Mikkelin kohdan hanke on saanut rahoituspäätöksen ja rakentaminen alkaa vuonna 2014, toinen ajorata otetaan käyttöön liikenteelle vuonna 2016. Liikennevirasto laatii hankkeelle rakennussuunnitelmaa. Toinen suunnitteluhanke on väli Mikkeli-Juva. Yhteysvälille on laadittu tiesuunnitelmaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimesta ja suunnitelma on ollut nähtävillä Mikkelin kaupungissa ja Juvan kunnassa. Tiesuunnitelmassa viitostie erkanee uudelle linjaukselle nykyisen Kinnarin (Pieksämäentien) eritasoliittymän länsipuolelta ja uusi linjaus liittyy nykyiseen Siikakosken liittymän jälkeen. Tiesuunnitelman mukaan viitostie välillä Tuppuralan eritasoliittymä – Nuutilanmäki rakennetaan nelikaistaisena korkealuokkaisena valtatienä. Hanketta on esitetty hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 2012 vuosien 2016 - 2022 suunnittelua ohjaavaan ohjelmaan. Kolmantena suunnitteluhankkeena PohjoisSavon ELY-keskus laatii parhaillaan maantielain mukaista yleissuunnitelmaa välille Hietanen – Pitkäjärvi. Vuonna 2013 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointi (YVA) – raportissa käytiin läpi eri linjausvaihtoehtoja välille Hietanen – Otava. Näistä yleissuunnitteluvaiheeseen eteni radanvarren linjaus, jossa viitostie rakennettaan uuteen maastokäytävään välillä Hietanen – Otava. Välillä Otava-Pitkäjärvi tietä parannetaan nykyiseen maastokäytävään. Hankkeen toteutuminen ei ole suunnitelmienkaan puolesta realistista lähivuosina. Yleissuunnitelman valmistuminen mahdollistaa hankkeen suunnittelun etenemisen tiesuunnitelmavaiheeseen, josta edelleen rakennussuunnitteluun ja toteutukseen.

12

Viisaan liikkumisen suunnitelma Mikkelin seudun kunnat lähtivät ensimmäisten joukossa Suomessa edistämään viisasta liikkumista ja laativat yhdessä viisaan liikkumisen suunnitelman vuoden 2013 loppuun mennessä. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan kulkemista sujuvasti, turvallisesti, ympäristöystävällisesti, terveellisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästävästi. Viisaasti voi liikkua jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä tai kimppakyydillä. Myös henkilöautoilu voi oikealla ajotavalla olla viisasta liikkumista. Olennaista on matkojen järkevä ketjuttaminen, kuhunkin tilanteeseen sopivan kulkutavan valinta sekä kimppakyydin hyödyntäminen


aina kun se on mahdollista. Kyse on arjen liikkumisvalinnoista ja oman kulkemisen pohdinnasta: Kuljenko minä viisaasti? Opetanko ja kannustanko myös lapsiani tekemään niin?

Liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelmat linjaavat maakuntien liikenneturvallisuustyötä. Pääosa Etelä-Savon kuntien, Mikkeli mukaan lukien, liikenneturvallisuussuunnitelmista päivitettiin vuoden 2013 aikana. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on selvittää liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat, asettaa

liikenneturvallisuustyön tavoitteet sekä määrittää toimenpiteet ongelmien poistamiseksi. Tarkoituksena on tehdä ehdotus lähiaikoina parannettavista kohteista sekä kuvata pidemmän aikavälin liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohdelistaus kiireellisyysluokkineen on asukaspalautteiden ohella lähtökohtana kaupungin liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiselle. liikenneinsinööri Liisa Heikkinen 044 794 2526

13


KAUPUNKISUUNNITTELU

14


MIKKELI KAAVOITUSKATSAUS

2014-2015

ASEMA-, RANTA-ASEMA- JA YLEISKAAVAT ASEMAKAAVAT 853 858 883 891 895 896 902 903 908 909 911 912 914 916 917 919 921 922 925 927 928 929 932 934 935 936 938 939 940 941 943 944

Karkialampi ................................................................................................16 Ratapihan länsireuna..............................................................................16 Kalevankankaan länsiosa......................................................................17 Vanha kasarmialue...................................................................................17 Metsä-Sairila ..............................................................................................18 Mannerheimintie 10................................................................................18 Riutta.............................................................................................................19 Graaninranta...............................................................................................19 Kalevankankaan koulu............................................................................20 Visulahden pohjoisosa............................................................................21 Kapakanoja ja Huusharju.......................................................................22 Pusankulma.................................................................................................22 ESSHP sairaala...........................................................................................23 Pankalampi..................................................................................................23 Tokerontie....................................................................................................24 Graanintie 29..............................................................................................24 Kirkonlahti, Anttola..................................................................................24 Kirkonmäki, Anttola..................................................................................25 SRK-talo, Haukivuori................................................................................25 Syvänniementie 2, Tikkala....................................................................25 Valkosenmäen päiväkodin laajennus................................................26 Kattilansillan koulun tontti...................................................................26 Vesitornin alue...........................................................................................26 Kauriansalmi, Suomenniemi................................................................27 Matkustajasatama, Ristiina.................................................................27 Kattilanlahti................................................................................................27 Biologistiikkakeskus Ristiina, Pellos................................................28 Mikonkatu 6................................................................................................28 Otavan putka..............................................................................................28 Huoltoasema, Ristiina.............................................................................29 Kirkonvarkaus.............................................................................................29 Ratakatu.......................................................................................................29

RANTA-ASEMAKAAVAT RAK35 Pappilansalmi, Anttola............................................................................30 RAK36 Löydön kartano..........................................................................................31

YLEISKAAVAT 37 Satamalahti.................................................................................................32 38 Rokkala.........................................................................................................33 40 Moisio-Kyyhkylä........................................................................................34 42 Metsä-Sairila...............................................................................................35 44 Kattilanlahti................................................................................................35 46 Riutta.............................................................................................................36 49 Kirkonkylän seutu, Ristiina...................................................................36 50 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaava, Ristiina.................37 51 Pelloksen yleiskaava, Ristiina.............................................................37 52 Suomenniemi Suutarinen......................................................................38 53 Kyyveden saha, Haukivuori..................................................................38 56 Luonterin rantayleiskaava, Pitkälahden kylä........................................................................................38 57 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava.........................................39 58 Graanin osayleiskaavan muutos.........................................................39

15


KAAVAT | ASEMAKAAVAT

1

Aloitusvaihe

853 Karkialampi Maavoimien esikunnan toiminnan turvaaminen ja entisen kasarmialueen uusiokäyttö jatoimintojen yhteensovittaminen kaupungin strategian kanssa. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 044 129 4114

3

Ehdotusvaihe

858 Ratapihan länsireuna VR-yhtymän toimitila- tai asuinkerrostalokortteli Mannerheimintien varressa. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

16


883 Kalevankankaan länsiosa

4

Hyväksymisvaihe

Kaava yhdistää Karkialammen ja raviradan virkistysalueet toisiinsa. Korttelialueille tulee toimitila- ja liikerakentamista sekä mahdollisuus laajentaa ja raviradan kokonaisuutta. Arkistolaitos sijoittuu toimitilakortteleihin. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 2014. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 044 129 4114

891 Vanha kasarmialue

3

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutoksella ratkaistaan alueen rakennusten ja ympäristön suojelun yhtenäistäminen, täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä liikenneja pysäköintijärjestelyt. Kasarmialueen sijainti, historiallisen asemakaavan hyvin säilyneet piirteet ja arvo yhtenä Suomen parhaiten säilyneistä tarkk’ampujakasarmeista avaavat mahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Valtuustoon 2014. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 044 129 4114

17


KAAVAT | ASEMAKAAVAT

4

Hyväksymisvaihe

895 Metsä-Sairila Jätevedenpuhdistamon rakentaminen maan alle. Mikkelin nykyinen jätevedenpuhdistamo siirretään MetsäSairilaan, puhdistamotilat louhitaan kallion sisään. Kaava on tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527

3

Ehdotusvaihe

896 Mannerheimintie 10 Mannerheimintie 10 kehitetään samassa hengessä kuin muu osa korttelista 8 joka kaavoitettiin Siilo ja myllykaavan yhteydessä. Alueelle tulee täydennysrakentamista ja vanhan kiinteistön uusiokäyttöä tutkitaan. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 2015. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

18


902 Riutta

1

Aloitusvaihe

Aluetta kehitetään ”moderni puukaupunki”-hankkeen kautta. Tavoite on jatkaa hyvin alkanutta suunnittelu- ja toteutusmallia jota ensimmäistä kertaa sovellettiin Orijärvellä. Alustava suunnittelu tehtiin yhteistyössä Oulun yliopiston Puustudion ja Aalto yliopiston kanssa kaavoituksen pohjaksi. Kaavoitusprosessi käynnistetään vuoden 2014 aikana. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

903 Graaninranta

3

Ehdotusvaihe

Asemakaavalla tutkitaan asuin- ja palvelurakentamisen mahdollisuuksia alueelle. Palvelutalohankkeesta on tehty erillinen suunnittelutarveratkaisu joka mahdollistaa rakentamisen ennen kaavan voimaantuloa. Kaava tehdään konsulttikaavana. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 2014. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130 Konsultti: arkkitehti Kari Lindström Arkkitehtityö Oy, Lahti 040 5397 315

19


KAAVAT | ASEMAKAAVAT

2

Luonnosvaihe

908 Kalevankankaan koulu Koulun alueelle etsitään uusiokäyttöä toiminnan loputtua. Alueesta on tehty laaja selvitystyö ja järjestetty asukasilta alkuvuodesta 2012. Lautakunta ja kaupunginhallitus päättivät alkuvuodesta 2013 että alue kaavoitetaan asuinrakentamiselle. Kaava on tullut vireille 20.3.2013. Kaava valtuustoon 2014. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525

20


909 Visulahden pohjoisosa

1

Aloitusvaihe

Valtatie 5 tiesuunnitelma uusi linjaus kulkee nykyisen valtatien pohjoispuolelta Visulahden kohdalla. Uuden linjauksen pohjoispuolelle asemakaavoitetaan kaupan, teollisuuden ja varastoinnin sekä logistiikan toimintaa. Kaava valtuustoon 2015. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525

21


KAAVAT | ASEMAKAAVAT

3

Ehdotusvaihe

911 Kapakanoja ja Huusharju Pientaloalueen laajennus osayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavalla tullaan muodostamaan tontit jo toteutetulle asutukselle ja tutkitaan mahdollisuudet asutuksen tiivistämiseen. Kaavalla ratkaistaan myös alueen liikennejärjestelyt ja kunnallistekniikan rakentaminen. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525

1

Aloitusvaihe

912 Pusankulma Kaavamuutoksella mahdollistetaan tonttijako ja tutkitaan ns. Pusankulman rakennusoikeuden korotusta tavalla joka sitoo jo nykyisessä kaavassa mahdollistetun korkeamman rakennusmassan osaksi Kirkkopuistoa ympäröivää kaupunkirakennetta. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

22


914 ESSHP sairaala

4

Hyväksymisvaihe

Keskussairaalan laajentaminen ja pysäköinnin uudelleenjärjestely turvaavat keskussairaalan toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Kaava valtuustoon 2014. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

916 Pankalampi

1

Aloitusvaihe

Kaupunki tutkii vanhainkodin ja Pankalammen terveyskeskuksen aluetta vanhusten palvelutalojen ja yhteisöllisen senioriasumisen keskukseksi. Kaava valtuustoon 2015. kaavoittaja Heikki Manninen 044 794 5235

23


KAAVAT | ASEMAKAAVAT

2

Luonnosvaihe

917 Tokerontie Tokerontien pohjoinen alue Otavassa kaavoitetaan pientaloasumiseen. Kaava valtuustoon 2014. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525

4

Hyväksymisvaihe

919 Graanintie 29 Graanin rannan kerrostalorivistöä jatketaan yhdellä muuttamalla rivitalotontti sopivaksi pienelle kerrostalolle. Rakennus päättää viuhkamaisen kaupunkirakenteen sen eteläpäässä. Kuopion hallinto-oikeus on hylännyt kaavasta tehdyn valituksen ja kaava on saanut lain voiman 3.4.2014.. kaavoittaja Heikki Manninen 044 794 5235

1

Aloitusvaihe

921 Kirkonlahti, Anttola Seurakuntayhtymän ranta-alueet Anttolassa kaavoitetaan omakotitaloasumiseen. Kaava tehdään konsulttikaavana. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525

24


922 Kirkonmäki, Anttola

1

Aloitusvaihe

Anttolan Kirkonmäen vanha kulttuurimaisema säilytetään, mutta samalla annetaan mahdollisuus käyttää suojeltuja kiinteistöjä mm. asuinkäyttöön. Kaava valtuustoon 2014. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525

925 SRK-talo, Haukivuori

4

Hyväksymisvaihe

Seurakuntatalo ja sen ympärillä olevat sijaitsevat asuintontit päivitetään kaavamuutoksella vastaamaan vallitsevaa käyttöä. Yleisessä käytössä olevat rakennukset erotetaan asuinrakennuksista omille korttelialueilleen. Kaava tehdään konsulttikaavana. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 2014. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 044 129 4114

Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy 0440 555 195

927 Syvänniementie 2, Tikkala

1

Aloitusvaihe

Alue sijaitsee entisen Karjaportin teurastamon länsipuolella. Kaavamuutoksella tehostetaan alueen potentiaalia elintarviketeollisuuden sijoituspaikaksi. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 2015. kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527

25


KAAVAT | ASEMAKAAVAT

1

Aloitusvaihe

928 Valkosenmäen päiväkodin laajennus Nykyistä päiväkotia on tarkoitus laajentaa n. 100-paikkaiseksi asemakaavan muutoksella. Kaava valtuustoon 2015. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

3

Ehdotusvaihe

929 Kattilansillan koulun tontti Koulu on lopettanut toimintansa ja rakennukset on purettu 2013. Tilalle tutkitaan asuinrakentamista kaavamuutoksella. Kaava valtuustoon 2014. kaavoittaja Heikki Manninen 044 794 5235

1

Aloitusvaihe

932 Vesitornin alue Nykyiset toiminnot vaativat pysäköintialueen laajentamista jota kaupunki tutkii kaavoituksella. Kaavamuutoksella tutkitaan samalla laajemmin asumismahdollisuuksia alueella. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 044 129 4114

26


934 Kauriansalmi, Suomenniemi

1

Aloitusvaihe

Kauriansalmen alueella tutkitaan matkailupalveluiden kehittämistä. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

935 Matkustajasatama, Ristiina

1

Aloitusvaihe

Kaavamuutoksella mahdollistetaan matkustajasataman rakentaminen ja tutkitaan alueen muun maankäytön päivitystarvetta. Kaava valtuustoon 2015. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 044 129 4114

1

Aloitusvaihe

936 Kattilanlahti Kaavamuutoksella tutkitaan alueen tulevaa maankäyttöä ja mm. kerrostalorakentamisen mahdollisuutta. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

27


KAAVAT | ASEMAKAAVAT

1

Aloitusvaihe

938 Biologistiikkakeskus Ristiina, Pellos Alueelle suunnitellaan torrefiointilaitosta. Asemakaavamuutos aloitetaan kun Pelloksen osayleiskaava saa lainvoiman. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

3

Ehdotusvaihe

939 Mikonkatu 6 Maanomistaja haluaa tehostaa tontin käyttöä lisäämällä asuinrakennusoikeutta ja laajentamalla kaupallisia palveluita yhdistämällä Carlsonin tavaratalon Akselin kauppakeskukseen maanalaisella yhdyskäytävällä. Kaava ja maankäyttösopimus valtuustoon 2014. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

1

Aloitusvaihe

Konsultti: Arkkitehti Jaakko Merenmies 0400 654 635

940 Otavan putka Puretun rakennuksen tilalle tutkitaan alueelle sopivaa käyttötarkoitusta. kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 044 794 2525

28


941 Huoltoasema, Ristiina

3

Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta, jota yritys tarvitsee toimiakseen ja kehittyäkseen ja korjata korttelin rajoja kiinteistörajojen mukaisiksi. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

943 Kirkonvarkaus

2

Luonnosvaihe

Asemakaavan avulla mahdollistetaan vuoden 2017 asuntomessujen järjestämisen Kirkonvarkauden sillan eteläpuolisella alueella. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

944 Ratakatu

3

Ehdotusvaihe

Valtatie 5 Tiesuunnitelmaa välillä Pitkäjärven eritasoliittymä ja Aseman eritasoliittymä ryhdytään toteuttamaan vuonna 2014. Kaavamuutoksella on tarkoitus osoittaa tarvittavat aluevaraukset tiealueeksi ja samalla mahdollistetaan VT5 alitse kulkevan kevyen liikenteen reitin uusi linjaus. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

29


KAAVAT | RANTA-ASEMAKAAVAT

4

Hyväksymisvaihe

RAK35 Pappilansalmi, Anttola Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa omarantaisten rakennuspaikkojen muodostaminen sekä vene- ja autopaikka-alueen järjestäminen Kaijatsaaressa oleville rakennuspaikoille. Kaava on saanut lain voiman 8.5.2014.

kaavoitusinsinööri Insinööritoimisto Jari Ahonen Alpo Leinonen Oy 044 794 2527 0440555195

1

Aloitusvaihe

RAK36 Löydön kartano Maanomistajien tavoitteena on uudistaa alueella toimivaa matkailualuetta sekä osoittaa maltillisesti vaiheittain lisärakennusoikeutta matkailukäyttöön. Lisäksi alueelle osoitetaan aluevaraus erillispientalotonteille. kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527

30

Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelä 0400 220 082


31


KAAVAT | YLEISKAAVAT

1

Aloitusvaihe

37 Satamalahti Mikkelin keskusta laajenee Saimaan rannalle Satamalahteen. Kaupungin kerrostalorakentaminen pyritään keskittämään Satamalahteen seuraaviksi 20–30 vuodeksi. Vanhalle teollisuusalueelle suunnitellaan työpaikkoja, palveluita ja asuntoja n. 3 000 – 5 000 asukkaalle. Suunnittelusta järjestetty kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu julkaistiin 25.4.2013, kilpailun tulosten pohjalta ryhdytään laatimaan osayleiskaavaa. Kaava valtuustoon 2015. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

32


1

Aloitusvaihe

38 Rokkala Rokkalan teollisuusalue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Emolan asuinalueen vieressä, väistynyt teollisuustoiminta antaa mahdollisuuden kehittää ja tutkia aluetta mm. asumiseen. Emolan kaupunkirakennetta voidaan hyödyntää alueen suunnittelussa, samalla Karjaportin teurastamon ja meijerin rakennuskannan arvokkaimmat osat integroidaan osaksi uutta kaupunkikuvaa. Emolanjoen varsi suunnitellaan esteettömäksi jokipuistoksi kaupunkilaisten käyttöön, puistoalue ulottuu Satamalahdesta Rokkalaan, Rokkalasta eteenpäin puistomainen osuus muuttuu vaihtelevaksi metsä/suojelualueeksi. Liikkuminen tällä alueella toteutetaan mahdollisimman vähän häiriöitä aiheuttavalla tavalla. Kaava odottaa SEVESOdirektiivin mukaista selvitystä. kaavoitusarkkitehti kaavoituspäällikkö Arja Hartikainen Ilkka Tarkkanen 044 794 3285 050 311 7130

33


KAAVAT | YLEISKAAVAT

2

Luonnosvaihe

40 Moisio-Kyyhkylä Kunnanvaltuusto teetti selvityksen Moision alueen kehitysnäkymistä 2011. Alueen hyödyntämistä matkailutarkoitukseen on tutkittu Pöyry Oy:n laatiman Master Planin pohjalta. Vuoden 2017 asuntomessut on tarkoitus järjestää alueen koilliskulmassa. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

50

34


42 Metsä-Sairila

4

Hyväksymisvaihe

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen maan alle. Mikkelin nykyinen jätevedenpuhdistamo siirretään Metsä-Sairilaan, puhdistamotilat louhitaan kallion sisään. Kaava tehdään konsulttikaavana. Valtuusto hyväksyi kaavan 17.12.2012, mutta kaavasta valitettiin ja se on tällä hetkellä Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527

44 Kattilanlahti

1

Aloitusvaihe

Alueelle on aloitettu maanomistajan yhteistyökumppanin aloitteesta ja kaupunginhallituksen päätöksellä osayleiskaavan muutos. Kaavoitusprosessin aikana tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alue kerrostalorakentamiselle. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

35


KAAVAT | YLEISKAAVAT

1

46 Riutta

Aloitusvaihe

Aluetta kehitetään moderni puukaupunkihankeen kautta. Tavoite on jatkaa hyvin alkanutta suunnitteluja toteutusmallia jota ensimmäistä kertaa sovellettiin Orijärvellä. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston Puustudion ja Aalto yliopiston kanssa kaavoituksen pohjaksi. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

3

49 Kirkonkylän seutu, Ristiina

Ehdotusvaihe

Ristiinan pitäjän uusi yleiskaava on luonteeltaan strateginen jonka avulla voidaan myöntää rakennuslupia keskusta-alueen ulkopuolella. Keskustassa tarkemmalla kaavatasolla määrätään rakentamisesta. Kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville keväällä 2014. asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 044 129 4114

36 kaavkatsaus2014-15 rajaukset Opas.dgn 3.2.2014 14:51:13 1:61.7241


50 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaava, Ristiina

4

Hyväksymisvaihe

Ristiinan kunnan aloittaman rantaosayleiskaavan tavoitteina on mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja valtioneuvoston päätöksellä suojellun huvilan pihapiirin ja satama-alueen saattaminen arvoiseensa kuntoon sekä veneily- ja matkailupalveluyrityksen toiminta kohteessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 6.5.2013 mutta kaavasta valitettiin ja se on tällä hetkellä Kuopion hallinto-oikeuden käsittelyssä. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

51 Pelloksen yleiskaava, Ristiina

4

Hyväksymisvaihe

Ristiinan kunta käynnisti kaavoitustyön vuonna 2011, jossa selvitetään puuraaka-aineen logistiikkakeskuksen rakentamista Pellosniemen alueelle. Kaava on saanut lainvoiman 8.5.2014.

kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

kaavkatsaus2014-15 rajaukset Opas.dgn 3.2.2014 14:51:13 1:61.7241

37


KAAVAT | YLEISKAAVAT

1

Aloitusvaihe

52 Suomenniemi Suutarinen Suutarinen-yhtiöt haluaa kaavoittaa omistamiaan alueita osayleiskaavalla teollisuuden käyttöön. Kaavoitusprosessi on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana. kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527

1

Aloitusvaihe

53 Kyyveden saha, Haukivuori Kaavan tarkoituksena on päivittää kaava vastaamaan jo toteutunutta maankäyttöä ja tutkia mahdollisuutta muuttaa alueella sijaitsevat pientalotontit omarantaisiksi sekä parantaa elinkeinoelämän mahdollisuuksia hyödyntää aluetta. Kaava pyritään käynnistämään vuoden 2014 aikana. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

4

Hyväksymisvaihe

56 Luonterin rantayleiskaava, Pitkälahden kylä Kaavamuutoksella pyritään muuttamaan kahden rakennuspaikan sijaintia siten, että Takuuniemen eteläosan maisemallisesti tärkeä peltoaukea jäisi mahdollisimman avoimeksi eli nykytilaansa. kaavoitusinsinööri Jari Ahonen 044 794 2527

38


2

Luonnosvaihe

57 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava Mikkelin monelta osin vanhentunut yleiskaava oli vuodelta 1990. Uusi yleiskaava käsittää kantakaupungin alueen ja ohjaa maankäyttöä vuosiksi eteenpäin. Tavoitteena on saada yleiskaava valmiiksi vuodeksi 2015.

jaukset Opas.dgn 4.2.2014 13:15:55 1:50

Yleiskaavoittaja Eveliina Könttä, 044 797 2521

58 Graanin osayleiskaavan muutos

3

Ehdotusvaihe

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttöä siten, että mahdollistetaan asuin- ja palvelurakentaminen alueella. kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 050 311 7130

39


KAAVOITUSKATSAUS 2014

Kaupunkisuunnittelu

Mikkelin kaavoituskatsaus 2014  

Mikkelin kaupungin kaavoituskatsaus 2014 (päivitetty 11.6.2014)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you