Humanitas Opsterland 2021

Page 1

humanitas Smallingerland / Opsterland

Najaar 2021

Laveren tussen realiteit en optimisme Dat is de titel van dit stuk in deze krant geworden. Het beschrijft de huidige maatschappij in Corona tijd en ook onze vrijwilligers werkzaamheden voor Humanitas in Smallingerland-Opsterland. Ik kreeg deze tekst aangereikt in een gesprek met een van onze coördinatoren, waarmee zij op een beknopte wijze haar aanpak beschreef voor haar groep vrijwilligers. Smallingerland-Opsterland heeft ruim 120 vrijwilligers. Een aantal uren per week stellen zij zich beschikbaar om anderen bij te staan. Corona heeft de inzet van onze vrijwilligers enorm veranderd. Een bekend uitgangspunt voor vrijwilligerswerk is de bereidheid om anderen te helpen. Niet om er financieel beter van te worden, maar omdat het erbij hoort. Vaak gaat het daarbij om hulp aan mensen die het zelf niet meer redden. Ze hebben zelf geprobeerd hun problemen op te lossen, misschien tegen beter weten in. Mensen ervaren het immers als een nederlaag om er niet zelf uit te komen. Vaak wordt daarom te laat hulp gevraagd. Ook voor deze gevallen geeft Humanitas advies en vaak bijstand. De realiteit van vandaag is dat persoonlijk assistentie verlenen lastiger is geworden door de beperking in afstand en daardoor het persoonlijk contact. Tegelijkertijd hopen we dat vanaf de tweede helft van 2020 de toenemende vaccinatiegraad in Nederland in combinatie met de adviezen van de overheid het mogelijk maakt om te laveren naar een betere afstemming tussen hulpverleners en hulpvragers. Op pagina drie vindt U een voorwoord van beide wethouders van de gemeenten Smallingerland en Opsterland, waarin zij het

belang van vrijwilligerswerk en samenwerking onderstrepen.

OP ALLERLEI TERREINEN Onze vrijwilligers zijn op veel verschillende terreinen actief. De meesten zijn werkzaam bij de thuisadministratie. Ze zijn bezig om ervoor te zorgen dat mensen zicht houden op hun eigen financiën en zo mogelijk hulp krijgen als ze dreigen vast te lopen. Hier zijn vaak vrijwilligers actief die ervaring hebben met instanties als de gemeente, de belastingen, schuldeisers en dergelijke. Wat gebeurt er als een kind wordt voorgelezen. De taalstimulering gaat vaak verder. Het ondersteunt kinderen om taalvaardig te worden. Het beheersen van de taal is een onmisbare voorwaarde om op school en verder in de samenleving te kunnen functioneren en niet achterop te raken. Ook op het gebied van de opvoedingsondersteuning zijn we actief. De rol van de vrijwilliger is dan om ondersteuning te geven aan ouders, terwijl er nog geen professionele hulp nodig is. In Fryslân voert Humanitas het programma Home- Start uit. Een internationaal programma voor opvoedingsondersteuning dat zijn waarde heeft bewezen.

>>>LEES VERDER OP PAGINA 3 BOR, de begeleide omgangsregeling, geeft ouders en kinderen na een scheiding te mogelijkheid om onder begeleiding tot goede afspraken te komen.

Onze vrijwilligers geven kinderen ook taalstimulering. Het gaat daarbij ook om voorlezen of spelletjes. Iedereen weet hoe gezellig, maar ook hoe belangrijk het is.

IN DEZE UITGAVE O.A.:

Voorwoord van de wethouders.

pag.

3

Nieuw begin Maatjes-project

pag.

5

Thuisadministratie.... is dat ook iets voor mij?

pag.

7

Taalstimulering als stimulans om erbij te kunnen horen. pag.

11


Wij zijn de VCSO, Verenigde Christelijke Scholen Opsterland, en behartigen de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel van onze scholen. De VCSO staat voor - Ruimte en aandacht voor ieder kind; - Hoge ouderbetrokkenheid; - Van elkaar leren! De zorg voor onze leerlingen, identiteit, sterk personeelsbeleid, goede huisvesting, deskundigheid van MR, GMR en bestuur zijn belangrijke waarden voor de VCSO. Door professionele samenwerking willen we graag bevorderen dat onze scholen zich optimaal kunnen richten op hun leerlingen en het onderwijs.

Bonny Veenstra

Ontvang de hulp die u nodig bent Soms gebeurt er iets in het leven, denk aan mantelzorg, ziekte, ongeluk, verlies van werk, waardoor alles niet meer is zoals voorheen. Het pad, hoe verder, is voor u niet duidelijk. De balans, het prettig voelen is verstoord, u komt tot niets. Onze samenleving is door de vele regels en diverse systemen voor de burger vaak een doolhof, waar moeilijk grip op te krijgen is. Daar komt bij dat in een kwetsbare situatie er onvoldoende tijd, rust en energie is om e.e.a. op een rij te zetten. Het gevolg is dat de situatie niet opgelost wordt. Een tijdelijke steun in de rug van een Onafhankelijk Clientondersteuner of een Mantelzorgmakelaar is in zo’n situatie zeer welkom.

T. 06 830 53 838 | info@bonnyveenstra.nl www.veenstraondersteuningenadvies.nl


Humanitas - Smallingerland / Opsterland _____________________________________________

3

Laveren tussen realiteit en optimisme >>VERVOLG VAN PAGINA 1 De meest bekende activiteiten van Humanitas zijn de kindervakantiekampen voor kinderen die anders niet op vakantie gaan. In deze krant leest u wat voor een feest het is voor de kinderen om op vakantie te gaan. Ook leest u over de blijdschap van kinderen over de Sinterklaasactie: cadeautjes voor kinderen waar de Goede Sint voorbij lijkt te lopen. Ook deze taken, vaak een paar weken per jaar, worden door vrijwilligers verricht. In een apart artikel blikt Aafke terug hoe het is om al meer dan 10 jaar vrijwilliger te zijn binnen Humanitas. Tot slot heeft Humanitas een eigen eetcafé “Het Druifje” voor deelnemers met een lichte verstandelijke beperking, die elkaar tijdens een heerlijke maaltijd ontmoeten.

HET IS IN CORONATIJD EEN WONDER, MAAR HET BLIJFT LOPEN Eigenlijk is het een klein wonder dat het allemaal loopt. Zo veel mensen bezig, op zoveel terreinen in een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers werken in werkgroepen die actief zijn op de hierboven genoemde terreinen. Iedere werkgroep (en dus activiteit) wordt gecoördineerd door

twee vrijwillige coördinatoren, die een koppeling tot stand brengen tussen de hulpvragers en beschikbare vrijwilligers. De vrijwilligers volgen een opleiding en hebben een paar keer per jaar onderlinge gesprekken. De gehele organisatie wordt geleid door een bestuur dat ook weer uit vrijwilligers bestaat. Gelukkig kan het bestuur voor bijscholing, promotie en administratieve ondersteuning terugvallen op de landelijke organisatie van de vereniging Humanitas.

EEN SERIEUS KNELPUNT IS DE BESCHIKBAARHEID VAN VRIJWILLIGERS Een organisatie met ruim 120 vrijwilligers heeft altijd vacatures. Gelukkig zijn er ook genoeg vrijwilligers. Maar omdat er zo veel verschillende activiteiten zijn, past niet iedere vrijwilliger op ieder vacature. In een gesprek met de coördinator wordt altijd duidelijk gemaakt wat van een vrijwilliger wordt gevraagd. Dus kandidaat-vrijwilligers zijn altijd welkom, ook voor bestuurlijke functies! Je kunt je belangstelling kenbaar maken per telefoon (06 15 43 70 98) of per e-mail (smallingerland-opsterland@humanitas.nl). Op onze site www.humantas.nl kun je meer lezen over de verschillende activiteiten.

Vrijwilligers vergroten leefbaarheid Door de huidige coronacrisis hebben we (her)ontdekt hoe sterk we elkaar nodig hebben in de gemeente Opsterland. We zijn een netwerksamenleving en daarin werken we samen met allerlei andere partijen. Opsterland ontstaat niet op het gemeentehuis, maar in de samenleving, in de dorpen en op het platteland. Iedereen doet mee en vrijwilligers kunnen sterk bijdragen aan de mogelijkheid om iedereen mee te laten doen. Zo heb ik laatst een kledingbank in Ureterp geopend die is opgestart door vrijwilligers. Een ander voorbeeld zijn de Odensehuizen die in september open gaan in onze gemeente. Ook daar zijn vrijwilligers onmisbaar. De leefbaarheid in de samenleving wordt dus vergroot door initiatieven, ideeën en bijdragen van inwoners zelf. We willen bij de gemeente Opsterland deze saamhorigheid versterken en daarom hebben we de volgende ambitie geformuleerd: elke inwoner van Opsterland heeft voldoende mogelijkheden om zich aan te passen als het lastiger wordt om zelfstandig te leven, mee te doen aan de samenleving en zichzelf te ontwikkelen. Vanuit de gemeente hebben we deze ambitie vertaald naar de preventie-agenda en we gaan concrete acties ondersteunen. Dat doen we onder andere door initiatieven in buurten te ondersteunen, door te investeren in hulp bij opvoeding en door in te zetten op jongerenwerk. Maar ook door schulden vroegtijdig aan te pakken, eenzaamheid tegen te gaan en mantelzorgers te ondersteunen. Libbe de Vries - Wethouder gemeente Opsterland.

HOE VRAAG JE ONDERSTEUNING Bellen naar bestuur Humanitas 06 15 43 70 98 of e-mailen smallingerland-opsterland@ humanitas.nl

De waarde van contact van mens tot mens De Corona-pandemie leert ons de waarde van contact van mens tot mens. Even buurten, een hand geven of zoen…. Als dat zomaar wegvalt, niet meer vanzelf spreekt, merken we pas hoe wezenlijk ontmoeting is. Gelukkig komt het allemaal weer op gang en komen we elkaar meer nabij. Voor de gemeente is contact met inwoners de kern van haar bestaansrecht. Hetzelfde geldt voor hulpverlening en cliënten, verenigingen en hun leden. Ondanks fysieke afstand kon veel daarvan gelukkig doorgaan. Zoals het betrekken van inwoners van Smallingerland bij nieuwe ideeën en gemeentelijke plannen. Bijvoorbeeld de nieuwe visie op het sociaal domein. Daar hopen we ook met Humanitas nu verder invulling aan te geven. Gemeentelijke ondersteuning van maatschappelijke organisaties kon in financiële zin doorgaan en kreeg hier en daar een extra steuntje in de rug. Vrijwillige inzet bij hulpverlening, bij de ontmoeting van mens tot mens, blijft echter onbetaalbaar. Dat besef dringt eens temeer door als een pandemie dat alles zwaar belemmerd. Humanitas trotseerde het. Heel veel dank daarvoor. Goede moed bij uw werk in het komende jaar. B.G. Westerink - Wethouder gemeente Smallingerland

Bestuurslid van Humanitas geeft de vraag door aan de betreffende coördinator

Heb jij een idee? Deel het met ons! De volledige preventie - agenda staat op www.opsterland.nl. Met deze agenda wil de gemeente bewonersorganisaties, zorgaanbieders, ondernemers en anderen die zich betrokken voelen bij preventie uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Deel ideeën met ons! Dat kan via gemeente@opsterland.nl

Coördinator belt binnen drie dagen terug om een nadere toelichting op de vraag om ondersteuning

Coördinator zoekt een vrijwilliger die het best past bij de vraag om ondersteuning

Vrijwilliger komt thuis langs en geeft verdere ondersteuning


HET VERHUUR BEDRIJF IN FRIESLAND VOOR UW HUIS EN TUINKLUSSEN

tel: 0512 - 46 19 91 Drachten

Wij streven er naar om u van de allerbeste producten te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan uw tuin of huis klussen. Van verticuutermachines tot bladblazers. Maar ook verhuren wij voor uw evenementen of bouwlocaties, diverse bouwhekken open/dicht. Sta tafels, bladblazers en nog veel meer.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? Vraag bij ons naar de vele mogelijkheden. info@degraafrental.nl | www.degraafrental.nl


Humanitas - Smallingerland / Opsterland _____________________________________________

Humanitas SmallingerlandOpsterland begint opnieuw met maatjes-project Enkele jaren geleden werd het maatjes-project beëindigd. Er waren te weinig vrijwilligers om het werk goed te doen. In de afgelopen jaren bleef de vraag naar een maatje evenwel met grote regelmaat komen. Er is blijkbaar een grote behoefte om met een vrijwilliger van Hamanitas iets te ondernemen. Daarom geven we nieuwe inhoud aan het maatjes-project. Maar het aantal vrijwilligers van Humanitas is beperkt. Daarom zullen we bij deze nieuwe start scherpere voorwaarden voor toelating moeten stellen, anders lopen de wachttijden te veel op. VOOR WIE IS HET MAATJES-PROJECT? Het maatjes-project is voor mensen die er niet in slagen om op eigen houtje zinvolle contacten te onderhouden met andere mensen. Dat kan zijn doordat mensen (verder) geïsoleerd zijn geraakt of doordat ze een aantal sociale activiteiten, zoals beweging, winkelen,

vrijetijdsbesteding niet meer op eigen houtje kunnen doen. In deze gevallen wil Humanitas helpen iemand te vinden om hierbij te ondersteunen. Onze ondersteuning is er niet op gericht om taken over te nemen zoals huis- of tuinonderhoud. Daarvoor is andere hulp te vinden. Humanitas wil een maatje zijn of

HUMANITAS SMALLINGERLAND-OPSTERLAND ZOEKT:

(Vrijwillige) coördinatoren maatjes-project - De coördinator werft en selecteert de vrijwilligers - De coördinator begeleidt de vrijwilligers in hun gezamenlijke bijeenkomsten (3x per jaar) - De coördinator behandelt de binnenkomende vragen om ondersteuning - De coördinator koppelt zo mogelijk de hulpvrager aan de vrijwilliger - De coördinator is de vraagbaak voor de vrijwilliger - De coördinator neemt deel aan het overleg met de coördinatoren van andere werkgroepen - De coördinator legt, zo nodig, verantwoording af aan het bestuur van de afdeling. Gevraagd wordt een kandidaat die: - Globaal kennis heeft van de lokale sociale en culturele infrastructuur in Opsterland en/of Smallingerland - Leiding kan geven aan dit onderdeel van Humanitas Smallingerland-Opsterland De tijdsbesteding wort geraamd op 1 dagdeel per week. Gemaakte onkosten worden vergoed. Kandidaten kunnen zich wenden tot de secretaris: Aletta Modderman. E: smallingerland-opsterland@humanitas.nl

5

HUMANITAS WAARDEN EEN SAMENLEVING WAARIN GELIJKWAARDIGHEID VOOROP STAAT EN WAAR PLAATS IS VOOR IEDEREEN HET NEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JEZELF EN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

vinden voor het contact zelf en samen iets te doen om inhoud te geven aan het contact.

LIEFST MAATJE OF ACTIVITEIT IN DE BUURT Voor veel mensen is het vinden van een maatje niet eenvoudig. Zeker als je lichamelijk beperkt bent of in een buurt woont waarin het niet eenvoudig is om contacten te leggen. Een vrijwilliger van Humanitas wil u dan helpen om een maatje te vinden en is zelf een beperkte tijd beschikbaar als maatje. Het liefst vindt u een maatje in uw eigen buurt, in uw familie of netwerk. Onze vrijwilliger gaat samen met u deze mogelijkheden verkennen. Misschien kennen we in uw omgeving iemand met dezelfde wensen. Wat zou er dan beter zijn als wij een koppeling tot stand brengen. Het kan ook zijn dat er in uw woonplaats voorzieningen zijn zoals een vereniging, een wandelclub, een sociëteit of iets dergelijks waarbinnen u verder contacten kunt leggen en onderhouden.

HERSTEL VAN DE REGIE OVER HET EIGEN LEVEN VOOR MENSEN DIE HET TIJDELIJK ZIJN KWIJTGERAAKT (ZELFREDZAAMHEID)

Het liefst vindt u een maatje in uw eigen buurt, in uw familie of netwerk. DEELNEMER HOUDT ZELF DE VERANTWOORDELIJKHEID Humanitas wil u helpen een maatje te vinden, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor het geven van inhoud aan dit contact. Soms kan het simpelweg gaan om het doen van de boodschappen. Maar soms gaat het ook verder, zoals het vinden van een passende vrijetijdsbesteding of uitgaan naar de film of de schouwburg. Misschien als u aan huis gebonden bent om het vinden van een activiteit die u boeit. Het blijft afhankelijk van de beschikbaarheid van een maatje en de afstemming tussen u en uw maatje.

VRAAGGERICHT AANBOD OP DE GEBIEDEN ZORG EN WELZIJN

wonen ligt niet voor de hand. We gaan er vanuit dat de instelling zelf de meest aangewezene is om hulp te bieden.

HOE CONTACT ZOEKEN EEN MAATJE IS EEN VRIJWILLIGER EN KAN NIET ALLES Een maatje blijft een vrijwilliger, waardoor er beperkingen zijn aan de hulp die gevraagd kan worden. Zo zal vervanging van de mantelzorg voor zieke of hulpbehoevende mensen al gauw te zwaar zijn voor onze vrijwilligers. Ook de hulp aan mensen die in een instelling of tehuis

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u ons telefonisch benaderen op nummer 06 15 43 70 98 of per e-mail: smallingerland-opsterland@humanitas.nl. U wordt dan in contact gebracht met de coördinator van het maatjes-project. Deze komt bij u thuis langs en onderzoekt met u de mogelijkheden om uw situatie te verbeteren.


• Specialist in de postmortale zorg • Piëteitsvolle verzorging • Buikpunctie • Verwijderen van pacemaker of icd • Postmortale make-up Ook voor sterrenmandjes kunt u bij mij terecht Van 8 weken tot voldragen baby’s Telefoon 0631548812 Kijk op www.srpz.nl voor meer informatie


Humanitas - Smallingerland / Opsterland _____________________________________________

Thuisadministratie…. is dat ook iets voor mij? De thuisadministratie is een van de vele activiteiten binnen Humanitas en biedt ondersteuning bij financieel – administratieve zaken van inwoners in Smallingerland en Opsterland. Wanneer je door bepaalde omstandigheden het overzicht over je geldzaken bent kwijtgeraakt of dat je gewoon een beetje extra steun in de rug nodig hebt om bewust te leren omgaan met je geld, maar ook wanneer jij jezelf een weg moet weten te vinden in het doolhof van regelingen, kan de thuisadministratie van Humanitas je een helpende hand bieden.

Een sprekend voorbeeld is dat van iemand die als gevolg van verkeerde keuzes in diens jeugd een aanzienlijke schuld had opgelopen. Via vrijwillige bewindvoering en re-integratie zijn de schulden weggewerkt en heeft deze persoon er uiteindelijk zelf voor gezorgd om als zelfstandige aan het werk te kunnen gaan. Humanitas thuisadministratie gaat aansluitend ondersteuning bieden bij diens financiële administratie. Van overheidswege wordt er (ten onrechte) maar al te vaak vanuit gegaan dat burgers thuis zijn met digitale mogelijkheden. Ook op dit punt kan de thuisadministratie hulp bieden met als doel dat deelnemersop den duur zelfredzaam worden. Niet van iedereen mag overigens worden verwacht dat hij of zij goed is in administratieve zaken, dit heeft deels te maken de interesses die iemand heeft maar ook met wat iemand van huis uit mee heeft gekregen. Bovendien kunnen veranderende omstandigheden zoals baanverlies, een scheiding of het overlijden van de partner er uiteindelijk toe leiden dat iemand, zoals in het laatste geval, er alleen voor komt te staan en zich dan geen raad meer weet met administratieve zaken. De hulp die Humanitas biedt is in eerste instantie tijdelijk en is gericht op zelfredzaamheid van de hulpvrager. Samenwerking met de vrijwilliger doet dan ook veelal een beroep op het eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de deelnemers zodat zij opnieuw vertrouwen in een schuldenvrije toekomst weten te krijgen. Een terugblik met Aafke, meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de Thuisadministratie van Humanitas Smallingerland/Opsterland. Ik voel me bevoorrecht dat ik iets voor iemand kan betekenen. In de afgelopen 10 jaar heb ik mensen ontmoet die ik anders nooit had leren kennen. In weer en wind fiets ik door beide gemeenten

7

HUMANITAS BEGUNSTIGEN OOK NA UW OVERLIJDEN U geeft vast wel eens iets aan een goed doel. Dat gebeurt vaak bij collectes, donaties of acties. U kunt ook (een deel van) uw nalatenschap voor een goed doel bestemmen. Zo draagt u ook na uw overlijden bij aan een menswaardige wereld. Als u Humanitas Smallingerland/Opsterland in uw testament begunstigt, biedt deze folder daarvoor praktische informatie.

ALLEEN PER TESTAMENT Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Hij/zij kan daarvoor waardevolle aanwijzingen geven. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

BESTEMMING VAN UW TESTAMENT Indien u geld aan Humanitas Smallingerland/Opsterland nalaat, wordt dit aan de activiteiten van onze afdeling besteed. Dus niet aan gebouwen, beroepskrachten of de organisatie. Het gaat uitsluitend naar onze activiteiten, die hiernaast worden genoemd. De nalatenschap kan bestemd worden voor de afdeling als geheel of voor een van de activiteiten.

ERFENIS OF LEGAAT

en in de afgelopen 10 jaar zeker 80 deelnemers kort of voor langere tijd geassis-teerd en duizenden Humanitas kilometers gefietst. In Smallingerland en Opsterland zijn er helaas mensen die financieel de weg niet weten of door de bomen het bos niet meer kunnen zien. De werkzaamheden zijn heel divers om maar wat te noemen: • Meestal kijk je met de deelnemer door middel van budgetteren naar de uitgaven en inkomsten per maand. Door het in een Excel bestand te zetten kun je gezamenlijk kijken waar de deelnemer zou kunnen bezuinigen. Of eventueel vrijstelling aanvragen voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. En uiteraard de toeslagen checken. • Een melding van een bezorgde thuishulp. Zij vertelde dat een client, sinds kort weduwe, naar de notaris was geweest met een vage kennis/verre neef.. De thuishulp vertrouwde dit niet en heeft het gemeld bij de thuisadministratie. Mevrouw was nog erg verdrietig en vertelde het verhaal. We zijn gezamenlijk naar het notariskantoor gegaan en daar bleek dat mevrouw een algehele volmacht aan haar verre neef had verleend. De volmacht kon nog worden ingetrokken. Dankzij de melding van de thuishulp en dat mevrouw hulp van Humanitas aanvaardde is er veel financieel leed bespaard. • Een boze reactie van een deelnemer op het inkomsten- en uitgavenoverzicht en schulden overzicht. In het schulden overzicht was zichtbaar dat de netto schuld van € 10.000 door incassoen deurwaarderskosten opgelopen was naar meer dan € 25.000.

Ze wilde mij niet meer zien. Ik heb het gerespecteerd en gezegd dat ik uiteraard wilde assisteren om te helpen als ze daar aan toe was. Na twee maanden werd ik toegelaten en door de kracht van de eigen motivatie van de deelnemer en de hulp van ouders en schoonouders door op de kinderen te passen kon de deelnemer dubbele diensten werken. Alle schulden zijn door de deelnemer terugbetaald. Daar word ik blij van!

Humanitas kan ook tot erfgenaam of legataris worden benoemd. In het laatste geval gaat het hierbij om een geldbedrag. Maar het kan ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille, of een ander waardevol voorwerp zijn zoals een schilderij.

GEEN BELASTING OVER DE ERFENIS Humanitas behoeft geen belasting te betalen over de erfenis. Humanitas is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Deze krant is een uitgave van: Humanitas i.s.m. Kiwi Media Producties Lay-out: Kijf&Witte, Tel.: (0594) 851 782 Acquisitie: KiWi Media Producties Tel.: (0594) 820 214


GOURMET DE VOS € 8.99 PER PERSOON INHOUD: • Kipfilet naturel • Kipfilet gekruid • Biefstuk naturel biefstuk gekruid • Varkenshaas naturel of gekruid • Slavink • Hamburger • Shoarma • TOTAAL 16 stukjes vlees per persoon WIST U DAT WIJ OOK AL ONZE GOURMET/FONDUE COMPLEET KUNNEN MAKEN MET SALADES, STOKBROOD EN GROENTES? INFORMEER NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN OF KIJK ONLINE. WWW.SLAGERIJDEVOS.NL Schwartzenberghlaan 25 | 9201 JZ Drachten | 0512 524622

Je partner in gezond werken en herstelbegeleiding bij verzuim Moleneind 175 ZZ | 9203 ZZ Drachten | 06-42633348

VACATURE VOORLEESVRIJWILLIGER:

Word voorleesvrijwilliger, vrijwilligerswerk dat er toe doet!

Er zijn veel kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het lezen. Dit geldt voor een grote groep kinderen in Smallingerland en Opsterland. Heb je één uur per week over en vind je het leuk om bij een kind thuis voor te lezen en spelletjes te doen? Je kan net het verschil maken door de kinderen het plezier in het lezen bij te brengen. Geef je op als voorleesvrijwilliger en stuur een email naar de secretaris: Aletta Modderman. E: smallingerland-opsterland@humanitas.nl


Humanitas - Smallingerland / Opsterland _____________________________________________

9

Eetcafé het Druifje Leuk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking om elkaar tijdens een lekkere maaltijd te ontmoeten. Het Druifje is een eetcafé in Drachten voor mensen met een lichte verstandelijke beperking boven de 18 jaar met als doel deze mensen met elkaar in contact te brengen. Van eind september tot eind mei koken vrijwilligers van de werkgroep Eetcafé ’t Druifje van Humanitas om de 14 dagen op vrijdagavond een 3 gangen menu. Zij stellen het menu samen, doen inkopen, koken, dekken de tafels en ruimen af. De tijd is van 6 tot 9 uur.

De gasten met een licht verstandelijke beperking worden ontvangen door de vrijwilligers van Humanitas met koffie of thee. Daarna wordt in een gezellige ongedwongen sfeer het 3-gangen diner geserveerd. Na het diner is meestal nog tijd om gezamenlijk koffie of thee te drinken.

Het eetcafé wordt gehouden in VSO Talryk, Harddraversdijk 26 te 9201 HJ Drachten. Als u belangstelling heeft en meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Afdeling Smallingerland – Opsterland E: smallingerland-opsterland@humanitas.nl of T: 06 15 43 70 98

FUNCTIEPROFIEL

Vrijwilliger Humanitas Thuisadministratie Smallingerland-Opsterland WAT WE DOEN We zijn er voor alle mensen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om zelf die administratieve handelingen te verrichten die nodig zijn om financiële problemen te voorkomen en op te lossen, en die daarvoor niet kunnen terugvallen op hun eigen netwerk. De vrijwilliger helpt (maximaal een half jaar) bij het op orde brengen en houden van de financiële zaken. Dit doet hij/zij door wekelijks bij de mensen thuis langs te gaan met als belangrijkste doel; de zelfredzaamheid te vergroten en weer grip te krijgen op de geldzaken. Is een schuldhulpverleningstraject echter onvermijdelijk, dan begeleidt de vrijwilliger bij de toeleiding. De vrijwilliger helpt vanuit de mogelijkheden van de deelnemer. De deelnemer houdt de zeggenschap en blijft zelf verantwoordelijk over alle handelingen. WAT VRAGEN WIJ - Affiniteit en/of ervaring met administratieve/financiële zaken - Paar uur per week van je tijd voor de periode van minimaal 1 jaar - Bereidheid tot het volgen van trainingen en intervisies zodat je goed geschoold bent en blijft - Respect en aandacht voor andere normen en waarden en vanuit een positieve instelling graag iets voor een ander willen doen - Goed om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie - Je beschikt over goede sociale vaardigheden en vindt het een uitdaging een coachende rol te hebben als het gaat om gedragsverandering in situaties van bijvoorbeeld: omgaan met schulden, laag inkomen, schuldeiser etc. - Een verklaring omtrent gedrag (kosten van een nieuwe VOG worden door Humanitas vergoed) WAT BIEDEN WIJ - Zinvol en leerzaam vrijwilligerswerk bij een landelijke organisatie - Leuke contacten met collega vrijwilligers en diverse instanties - Gerichte opleidingen (met certificaat van deelname), themabijeenkomsten - Begeleiding door een professionele coördinator - Onkostenvergoeding en een verzekering - Je werkt bij de deelnemer(s) thuis en kunt zelf je tijd indelen

“een gezonde financiële situatie geeft rust en balans in het leven van de deelnemer” Humanitas Thuisadministratie is o.a. actief in de gemeenten Smallingerlanden Opsterland. Spreekt het je aan om anderen te helpen en kun jij je vinden in nevenstaand functieprofiel? Stuur dan een mail naar: smallingerland-opsterland@humanitas.nl of bel: 06 15437098 Wij maken dan een afspraak voor een kennismakinggesprek

Oudgedienden nemen afscheid van thuisadministratie Vier oudgedienden hebben afscheid genomen van de thuisadministratie. Zij waren typisch representant van een generatie die te maken heeft gekregen met forse reorganisaties in hun beroep. De meesten zijn ook vervroegd met pensioen gegaan. Deze generatie beschikte over de nodige kennis en vaardigheden die na hun pensionering opnieuw werd benut. Nu als vrijwilliger van de thuisadministratie van Humanitas. Egbert Poortenga en Siene Heida hebben een beroepsachtergrond bij het bankwezen. Zij waren respectievelijk 14 en 13 jaar vrijwilliger. Bernard van der Meulen was werkzaam in de volkshuisvesting en 12,5 jaar vrijwilliger. Hilbrand Koopmans kon zijn ervaring als calculator eveneens goed gebruiken bij de thuisadminstraie. Hij was 11 jaar vrijwilliger. Deze vier mensen hebben een groot aandeel gehad in de verdere uitbouw Ävan de thuisadministratie in Smallingerland en Opsterland. Zij hebben de naam Humanitas als betrouwbare ondersteuner mee op de kaart gezet.Humanitas - Smallingerland / Opsterland ____________________________________________

11

Taalstimulering als stimulans om erbij te kunnen horen Het Taalstimuleringsproject door Humanitas is een aanvulling op de taalontwikkeling van kinderen die een achterstand op school hebben opgelopen. Taalontwikkeling is van groot belang voor de rest van iemands leven, voor het volgen van de juiste studie, het vinden van een goede baan en het meedoen in de maatschappij. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Alleen al het gebruik van internet, mailen en het begrijpen van informatie van diverse instanties vereist toch wel enige kennis van de taal. Zonder een goede taalbeheersing sta je aan de kant en kom je in de problemen. Daarom is dit vrijwilligerswerk dat er toe doet.

KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR Het Taalstimuleringsproject van Humanitas is gericht op kinderen van 3 tot 12 jaar om het plezier in het lezen te bevorderen. Voorlezen is daarvoor de aangewezen methode, omdat het de kinderen aanzet tot nadenken. Vaak groeien die kinderen op in gezinnen waar geen of weinig traditie bestaat om te lezen. Humanitas helpt daarbij een handje. Kinderen ontwikkelen zo spelenderwijs een goede woordenschat, stimuleren hun fantasie en vergroten hun kennis. Zo'n 30 vrijwilligers van Humanitas nemen deze taak op zich, als de ouders hiertoe niet goed in staat zijn. De vrijwilligers hebben soms zelf een onderwijsachtergrond, maar dat is geen vereiste. Goed en spannend kunnen vertellen en inspelen op de interesses van het kind, zijn het belangrijkste!

EEN KEER PER WEEK De meeste vrijwilligers gaan een keer per week bij hun 'voorleesgezin' langs gewapend met boeken uit de bibliotheek. Het bezoek aan “de bieb” wordt gestimuleerd, zodat kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd raken met het lenen van boeken. In veel gevallen gaat dan één van de ouders ook mee, zodat ook zij kennismaken met de bibliotheek.

IN PRINCIPE EEN JAARLANG De vrijwilliger komt in principe een jaar lang bij een kind thuis. Daarna moet er zoveel vooruitgang zijn, dat kinderen zich zelf verder ontwikkelen. Is er te weinig vooruitgang dan vindt er nader overleg plaats met de ouders en met de school. In uitzonderingsgevallen gaat Humanitas ook na een jaar door.

WEL OF NIET INTERVENIËREN IN EEN GEZIN Het is belangrijk dat de vrijwilliger zich primair op het kind richt. Ook als de houding en (des)interesse van de ouders een beletsel vormen om het Nederlands goed onder de knie te krijgen. De vrijwilligers van Humanitas proberen de ouders zo veel mogelijk te betrekken bij het voorlezen. Ze wijzen ze op goede Nederlandstalige tv-programma's, speciale faciliteiten van de bibliotheek etc. Ze spelen ook Nederlandse spelletjes met de kinderen. Zij komen voor de taalontwikkeling van het kind en daar draait alles om.

VAAK DOORVERWEZEN DOOR SCHOOL De scholen in Opsterland en Smallingerland verwijzen graag door naar Humanitas. Er komen ook verzoeken om op

Blije kinderen met de Sinterklaasactie We gunnen elk kind een leuk Sinterklaasfeest. Soms zit dat er door omstandigheden niet in, misschien door geldgebrek of iets anders. Humanitas Sinterklaasactie helpt Sinterklaas graag een handje mee voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Ze zorgt ervoor dat elk kind kan uitkijken naar een gezellig feest, mét een sinterklaascadeau. Vrijwilligers kopen een cadeautje, passend bij de leeftijd van de aangemelde kinderen. De kinderen hebben een fijne sinterklaasavond en kunnen erover vertellen op school. Ook in 2020 kwam Humanitas in actie. Het is fijn dat we midden in een pittige Corona tijd toch bijna 100 kinderen konden verblijden met een leuk cadeautje!

Bijna ging het niet door ivm tekort aan vrijwilligers voor de bezorging van de cadeaus. Welkome hulp kwam uit de hoek van de C selectie van voetbalclub ONT uit Opeinde! Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden vanaf half oktober via verschillende organisaties: Gebiedsteam van Opsterland, Carins in Smallingerland of de school van hun kind. Ook is aanmelding mogelijk via de vrijwilliger van één van de andere Humanitas projecten in Smallingerland en Opsterland of via de website van Humanitas afdeling Smallingerland-Opsterland. Humanitas Sinterklaasactie, omdat ieder kind meetelt!

school te komen helpen met het lezen. MOS in Smallingerland, Timpaan in Opsterland, Stichting Recare en Vluchtelingenwerk Nederland verwijzen ook door naar het Taalstimuleringsproject van Humanitas. Ze hebben de ervaring dat dat uurtje extra hulp per week net het verschil maakt.

TAALSTIMULERING EN COVID Door de maatregelen en het afstand houden op 1,5 m. is het op dit moment lastig om naar de gezinnen toe te gaan en voor te lezen. Wij hopen dat er snel verbetering komt in de situatie en dat we zonder beperkingen weer kunnen gaan voorlezen bij de kinderen thuis.


Zekerheid in onzekere tijden De beslissing is gevallen, en nu? Als jullie uit elkaar gaan, komt er veel op jullie af. De basis die jullie samen hadden opgebouwd is weg en ineens is alles onzeker. Er lijken alleen maar vragen te zijn waar voorlopig (nog) geen antwoord op is: • Waar moeten jullie aan denken? • Hoe gaan we het samen regelen met de kinderen? • Hoe sta ik er straks financieel voor? • Hoe gaat het met de woning? • Wat moeten we voor het pensioen regelen? • Wat is conversie en verevening? • Hebben we aan alles gedacht, missen we niets? Kortom: waar ga je beginnen?

Scheiden of uit elkaar gaan brengt vaak veel emotie met zich mee, zoals verdriet en boosheid. Als je uit elkaar gaat moeten vaak veel zaken geregeld worden en al die emoties kunnen het maken van goede afspraken samen behoorlijk in de weg staan. Steeds vaker kiezen mensen voor een mediator om hun scheiding te regelen. Het voordeel hiervan is dat het sneller gaat, goedkoper is en mensen samen afspraken maken, met hulp en begeleiding van de mediator. Vooral als er (jonge) kinderen zijn, is dit verstandig, immers je blijft samen ouders, en zult hierin een nieuwe basis moeten vinden. De mediator Natasja Luijmes van Bmiddl.nl Mediationgroep begeleidt en regelt alles rondom de scheiding van begin tot eind. Bel direct: 06 83843194 Voor meer info: www.bmiddl.nl

HUMANITAS WAARDEN EEN SAMENLEVING WAARIN GELIJKWAARDIGHEID VOOROP STAAT EN WAAR PLAATS IS VOOR IEDEREEN HET NEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JEZELF EN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN HERSTEL VAN DE REGIE OVER HET EIGEN LEVEN VOOR MENSEN DIE HET TIJDELIJK ZIJN KWIJTGERAAKT (ZELFREDZAAMHEID) VRAAGGERICHT AANBOD OP DE GEBIEDEN ZORG EN WELZIJN


Humanitas - Smallingerland / Opsterland ____________________________________________

13

Kindervakantiekampen, een feest voor de kinderen Humanitas afdeling Smallingerland-Opsterland organiseert jaarlijks KINDERVAKANTIEWEKEN voor kinderen die niet op vakantie gaan omdat ouders onvoldoende financiële middelen hebben. Er worden ook vakantieweken voor kinderen met AD(H)D en/of autisme georganiseerd. In beide weken gaat het om kinderen van 6 t/m 12 jaar. De kosten voor ouders bedragen € 30,- per kind/per week. Donateurs dragen de overige kosten. IK BEN OOK OP VAKANTIE GEWEEST HOOR!!! Het is voor ieder kind leuk om op vakantie te gaan, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is het geld er niet of is de gezondheid een spelbreker. Ook jouw kind kan een fijne vakantieweek krijgen op een mooie plek waar veel te zien en te beleven is. Daarvoor zorgen de kindervakantieweken. Humanitas vindt het belangrijk dat ieder kind na de grote vakantie op school tijdens het kringgesprek kan vertellen dat hij of zij op vakantie is geweest.

MOOI VRIJWILLIGERSWERK

ERVARINGEN VAN KINDEREN

Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. De vrijwilligers hebben hiervoor een speciale training gevolgd. Per 4 kinderen is er één begeleider.

De vakantieweken die dit jaar in Appelscha zijn gehouden waren weer een groot succes. Senn vertelde “we hebben een fantastische week gehad, we zijn naar een survival park geweest waar we hebben geklommen en geklauterd. Ook heb ik boogschieten geleerd, lekker bui-

HUMANITAS SMALLINGERLAND-OPSTERLAND ZOEKT:

(Vrijwillig) bestuurslid In 2022 ontstaat een vacature in het bestuur. Wij zoeken een kandidaat in Opsterland met enige bestuurlijke ervaring, Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling. De hulpverlening wordt verricht door vrijwilligers die onder leiding van een coördinator in werkgroepen rond en activiteit zijn georganiseerd. De activiteiten van Humanitas Smallingerland-Opsterland zijn verder te lezen op de website https://www.humanitas.nl/afdeling/smallingerland-opsterland - Een bestuurslid onderhoudt de contacten met een werkgroep van vrijwilligers die een activiteit verricht waarmee hij/zij affiniteit heeft. - Een bestuurslid heeft een inhoudelijke portefeuille die aansluit bij zijn haar achtergrond. - Het bestuurslid onderhoudt contacten met het gemeentebestuur - Een bestuurslid neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur (8x/jaar) en aan het coordinatorenoverleg (2x/jaar). - Een bestuurslid onderschrijft de kernwaarden van Humanitas (elders in de krant) Gevraagd wordt een kandidaat die: - Globaal kennis heeft van de lokale sociale en culturele infrastructuur in Opsterland - Liefst enige bestuurlijke ervaring heeft

ten gespeeld en veel vriendjes gemaakt. Ik was wel moe toen ik weer thuis kwam”. Destiny vertelde “het was hartstikke leuk, echt vakantie. We hebben veel spelletjes gedaan en ik mocht ook mee doen met klusjes zoals de afwas”. Beiden willen volgend jaar graag weer mee op kamp.

Ook dit jaar waren de kindervakantiekampen weer

EEN GROOT FEEST!!!

VACATURE VOORLEESVRIJWILLIGER:

Word voorleesvrijwilliger, vrijwilligerswerk dat er toe doet! Er zijn veel kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het lezen. Dit geldt voor een grote groep kinderen in Smallingerland en Opsterland.

Gemaakte onkosten worden vergoed.

Heb je één uur per week over en vind je het leuk om bij een kind thuis voor te lezen en spelletjes te doen? Je kan net het verschil maken door de kinderen het plezier in het lezen bij te brengen.

Kandidaten kunnen zich wenden tot de secretaris: Aletta Modderman. E: smallingerland-opsterland@humanitas.nl

Geef je op als voorleesvrijwilliger en stuur een email naar de secretaris: Aletta Modderman. E: smallingerland-opsterland@humanitas.nl

De tijdsbesteding wort geraamd op 1 dagdeel per week.


Help mee in het Makerlab! Ben jij geïnteresseerd in het zelf maken van dingen? En spreekt werken met een lasersnijder, vinylsnijder, drukpers of 3D-printer jou aan? Kom dan naar het Makerlab en ontdek een nieuwe wereld van zelf maken en kennis delen. Iedereen is welkom! Wanneer? Iedere woensdag van 13.30-15.00 uur Waar? Bibliotheek Gorredijk, Schansburg 1 Opgeven? Niet nodig, iedereen is welkom! Meer informatie op: www.bzof.nl


Humanitas - Smallingerland / Opsterland ____________________________________________

'We zaten in een periode, waarin de problemen elkaar in een sneltreinvaart opvolgden. Ik zat er goed doorheen toen Home-Start kwam helpen. Eindelijk was er structuur.'

Home-Start: een steuntje in de rug nodig ,

Als gezin maak je wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat: ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, problemen op je werk, gebrek aan geld of spanningen met je partner. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger van Humanitas kan dan een steuntje in de rug bieden.

WAT IS HOME-START? Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 14 jaar en vanaf de 28e week van de zwangerschap. Er kunnen natuurlijk ook oudere kinderen in jouw gezin zijn. Als ouder geef je zelf aan wat jouw behoefte is. Jouw vraag staat centraal. De vrijwilligers van HomeStart zijn zelf ouder en hebben een voorbereidingstraining gevolgd om te kunnen werken volgens de Home-Start methode. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door een coördinator. Home-Start wordt in Smallingerland aangeboden. Daardoor zijn er steeds meer gezinnen die steun krijgen van Home-Start. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat ouders heel tevreden zijn over de steun van vrijwilligers. Ouders

voelen zich prettiger en gaan positiever met hun kinderen om.

HOE WERKT HET? Je kunt jezelf aanmelden bij de HomeStart coördinator in jouw gemeente. Na aanmelding bespreek je met de coördinator hoe Home-Start je kan helpen. De ondersteuning wordt afgestemd op wat voor jou - of jouw gezin - nodig is. Daarna wordt de vrijwilliger aan je voorgesteld. Als het klikt, komt de vrijwilliger elke week bij je thuis. In het begin leer je elkaar kennen en raak je vertrouwd met elkaar. Samen bespreek je op welke wijze je steun wilt of een helpende hand bij praktische zaken. De duur van de ondersteuning is afhankelijk van jouw vraag.

VOOR WIE? Gezinnen met kinderen tot 14 jaar of vanaf de 28e week van de zwangerschap, die woonachtig zijn in Smallingerland, kunnen worden aangemeld bij Margriet Verloop (coördinator Home-Start). E-mail: m.verloop@humanitas.nl. Telefoonnummer: 06 51 38 6 583

15

Het gaat nu veel beter met onze dochter Tussen de gescheiden ouders Miranda en Melvin was lange tijd geen contact. Maar ze wilden wel allebei het beste voor hun dochtertje. Vrijwilliger Betty van Humanitas BOR hielp met het opbouwen van het contact en een omgangsregeling. MIRANDA "Er is een rechtszaak geweest, waarbij de rechter ons vertelde over Humanitas. Dat we hulp konden krijgen van iemand van Begeleide OmgangsRegeling. Ik had er niet meteen een goed gevoel over. Het waren vrijwilligers, hoorde ik. Ik wist niet wat ik daarvan kon verwachten, maar we besloten om het toch maar te proberen. De vader, Melvin, wilde zijn dochtertje weer zien. Dat was alweer best een tijd geleden. En met hemzelf had ik geen contact. We hadden dus een instantie nodig om dat weer op te bouwen. Het klikte meteen met vrijwilliger Betty. Zij was heel open en toegankelijk. Ook Evelien, de coördinator, is een lief mens. Zij zeiden: 'Als je het niet ziet zitten, of als je dochtertje er niets van moet weten, dan zeg je dat gewoon'. Het was fijn dat ik dat zelf in de hand had.

Humanitas. Hartstikke lieve mensen. Ze leven mee. En het gaat nu veel beter met onze dochter dan een jaar geleden."

Ik heb alleen maar goeie ervaringen met Begeleide OmgangsRegeling Miranda - deelnemer Begeleide OmgangsRegeling

MELVIN

Ik bracht mijn dochter dan naar Betty en ging weer weg. Als Melvin kwam, was Betty daarbij en begeleidde hem. Ik vertrouwde Betty daar helemaal in. Daarna hoorde ik van haar hoe het was gegaan. Dat het contact goed was geweest. Dat stelde me gerust. Ook onze dochter vond het fijn om haar vader weer te zien. Betty heeft ook met de vader gesproken over de kosten van de opvoeding, nadat hij werk kreeg. Hij ging ermee akkoord om daaraan mee te betalen. Dat was fijn en hij komt zijn afspraken na. De laatste tijd heb ik Betty niet veel meer nodig, want hij en ik appen nu zelf met elkaar. Hij haalt onze dochter hier voor de deur op en zet haar daar ook weer af. Ik heb alleen maar goeie ervaringen met deze regeling van

"Ik wist in het begin niet goed wat dat inhield, de Begeleide OmgangsRegeling van Humanitas. Daar moest ik even achter komen, maar het verliep eigenlijk wel goed. Ook de kennismaking met Betty gaf vertrouwen. En ik wilde gewoon heel graag de kleine meid weer zien. Daar ging het me om. Ik had al zo lang geen contact meer met haar. Ik was allang blij dat er weer wat vaart achter zat, het gaf hoop. De allereerste keer dat ik haar weer zag was ik er stil van. Van vreugde, hoor. Dat was in de BOR-kamer, bij Humanitas. Zij was ook heel blij om mij weer te zien. Ze hadden haar een beetje op de ontmoeting voorbereid. Dat papa misschien kon gaan huilen. En dat dat dan niet was van verdriet, maar van blijdschap." Wil je meer weten over BOR? Wil je graag gebruik maken van het aanbod van BOR of juist ouders helpen als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op! BOR Friesland E: e.duiker@humanitas.nl T: 06 13 12 32 93Morra 2 | 9204 KH Drachten T: 06 12238310 E: drachten@buurtzorgt.nl Openingstijden: ma-do 9.00-17.00 uur vr. 9.00-12.00 uur

HOE VRAAG JE ONDERSTEUNING BIJ HUMANITAS Bellen naar bestuur Humanitas 06 15 43 70 98 of e-mailen smallingerland-opsterland@humanitas.nl

Bestuurslid van Humanitas geeft de vraag door aan de betreffende coördinator

Coördinator belt binnen drie dagen terug om een nadere toelichting op de vraag om ondersteuning

Coördinator zoekt een vrijwilliger die het best past bij de vraag om ondersteuning

Vrijwilliger komt thuis langs en geeft verdere ondersteuning


Advertorials

Met een grap, een glimlach en een hand op de schouder, op weg naar verandering. Connecting Hands is in 2006 opgericht door Jan Stuve en is ondertussen gegroeid tot een professionele organisatie waarbij echt contact van mens tot mens, positiviteit, praktische wijsheid en er écht zijn voor cliënten vanuit oprechte verbinding centraal staat. Men doet dit vanuit de Presentie-filosofie van Prof. Dr. A.J. Baart.

D

ie presentietheorie laat zich in de praktijk het beste zien door de manier waarop werknemers en cliënten binnen Connecting Hands met elkaar omgaan. “Wij houden niet van hiërarchie of gezag en praten niet over stoornissen of handicaps. We zijn allemaal mensen die op een eigen manier bijzonder zijn en zo gaan we ook met elkaar om. Vanuit gelijkwaardigheid elkaar vooruit helpen. Onze grootste kracht is dat we kunnen relativeren en dat we dat doen met een glimlach en een grapje op zijn tijd.” Vanuit verschillende GGZ instanties krijgt Connecting Hands ook weleens de vraag: een jongere is bij ons al zes keer in de isolatie geweest en is hier eigenlijk wel klaar. Zou hij bij jullie terecht kunnen? “De aanpak die wij hanteren bij zo'n jongere is eigenlijk, dat wij gelijk een hand om zijn schouder slaan en met hem in gesprek gaan. Met humor en een luisterend oor proberen wij met hem aan de slag te gaan en dat werkt vaak aanstekelijk. Onze gedragswetenschappers zien vaak in korte tijd een positieve gedragsverandering en dat is natuurlijk fantastisch. Wij zeggen op alle hulpvragen 'ja!' Want ieder mens verdient een kans, ook al zien sommigen dat als een tweede - derde of laatste kans. Bij ons begin je op nul, zonder oordeel en zonder aantekening.” Die aanpak vraagt natuurlijk wel om een veilig klimaat waarin dit gerealiseerd kan worden. De randvoorwaarden creëerde Connecting Hands de afgelopen jaren, waardoor veel mensen de vestigingen van Connecting Hands zien als de veilige haven waar ze zichzelf mogen zijn.

Als een jongere 16 keer verhuisd is omdat niemand wat met hem kan, dan gelooft hij het de 17e keer ook wel. Dat snappen wij hier. Een verhaal waar Connecting Hands trots op is, is het verhaal van een jongere uit Leeuwarden. Door een turbulent verleden zocht hij nu zijn heil in drugs. Van speed tot cocaïne en alles wat daar tussen

zit. Het had een belangrijke rol in zijn leven. En zoals vaak aan de hand is bij drugsgebruik, bleef het daar niet bij. Diefstal, ruzies en conflicten waren aan de orde van de dag. Connecting Hands kreeg de vraag of hij deze jongere op kon vangen. De meeste organisaties waren tot de conclusie gekomen dat er bij hen geen plek was voor deze jongere. Hij was simpelweg niet te handhaven. Zoals gebruikelijk zei Connecting Hands gelijk 'ja!'. Hij sprak met de jongere en stelde voor dat hij naar 'Sin en Wille' in De Veenhoop zou gaan. Veel mensen keken raar op, een stadse jongere naar De Veenhoop? Dat zou vast niet gaan werken… Uiteindelijk is deze stadse jongere in De Veenhoop (waar weinig prikkels zijn) echt tot rust gekomen en heeft hij ineens perspectief. “Daar ben ik zo trots op. Dat dit in zo'n korte tijd tot stand gekomen is. Hij kreeg ineens een vorm van aandacht die hij niet verwachtte en dat werkt ontwapenend.” Inmiddels is hij verhuisd naar een eigen woning, waar via onze ambulant hulpverlener nog de laatste begeleiding naar volledige zelfstandigheid is geregeld. Connecting Hands ziet vaak dat veel jongeren, door alles wat ze meegemaakt hebben, een schild hebben gecreëerd waar lastig door te komen is. “Als een jongere 16 keer verhuisd is omdat niemand wat met hem kan, dan gelooft hij het de 17e keer ook wel.” Connecting Hands ziet dat de jongeren inmiddels gewend zijn geraakt aan weerstand en gedoe. Bij ons krijgen ze deze weerstand niet. Wij spiegelen, maar oordelen niet. We proberen het gesprek aan te gaan en ze te laten begrijpen wat hun gedrag voor effect heeft. Bij een zorgboerderij van ons in De Veenhoop hebben wij niet de regel: “Je mag niet weglopen.” Wel zeggen wij: “Als je wegloopt, dan maken wij ons zorgen.” En dat maakt heel wat anders los bij jongeren. Ook bij ons zijn er uiteraard regels, maar wij proberen afspraken zó op te stellen dat jongeren echt het gevoel krijgen dat het om hun gaat en niet om ons.

elke hulpverlener en niet voor elke cliënt past die aanpak, maar voor heel veel wel. Toen ik gebeld werd door een jongere die echt aan lager wal geraakt was en hij, na een poos bij ons te hebben gezeten, zich nu richt op de muziekwereld. Dat hij me vol trots vertelde dat hij in de top 10 met de meest gestreamde artiesten op Spotify staat… dan ben ik zo trots! Dat hij ons wilde bedanken. Want wat hij bij ons heeft ervaren, heeft ervoor gezorgd dat hij wat van zijn leven is gaan maken. Kijk, daar doen wij het voor!”

WAT WE BIEDT CONNECTING HANDS: _ Ambulante hulpverlening aan kinderen, jong volwassenen, volwassenen en systemen met problemen op psychisch, verstandelijk, opvoedkundig, sociaal en/of maatschappelijk gebied. _ Beschermd Wonen met- en zonder verblijf aan jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische, verstandelijke en/of sociale problematiek. _ Behandeling. _ Dagbesteding.

De aanpak van Connecting Hands kreeg ook de waardering uit politiek Den Haag. De minister had aangegeven dat de werkwijze, zoals ze die bij Connecting Hands hebben, de toekomst heeft en dat maakt Connecting Hands trots. “Wij bedenken niet om op een menselijke manier te handelen, dat zit in ons DNA en waardenpakket. Niet voor

Hulp met de digitale overheid in Bibliotheek Drachten

MAKERLAB Gorredijk 'Samen ontdekken'

In Nederland hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen. Voor deze mensen is het ontzettend lastig om zaken te doen met de digitale overheid. Daarom heeft Bibliotheek Drachten een Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kunnen inwoners terecht met al hun hulpvragen over de websites van de overheid.

Waar veel makerplaatsen zich richten op basisschoolleerlingen, doen we het in Gorredijk anders: daar staan senioren, nieuwkomers en mensen met een gezonde interesse in techniek centraal. Door samen te doen, leren ze van elkaar - niet alleen in het gebruik van een lasersnijder, maar ook op taal- en sociaal vlak.

P

H

et informatiepunt is er voor iedereen die moeite heeft met de digitale overheid”, vertelt Dinie van der Velde. Als Aanjager aanpak laaggeletterdheid bij Bibliotheek Drachten is ze blij met de komst van het informatiepunt. Dinie: “Het aanvragen van huurtoeslag, het installeren van de CoronaCheck-app, het aanvragen van AOW een rijbewijs, het doen van Belastingaangifte, allemaal dingen die best ingewikkeld kunnen zijn. Vaak bieden die overheidsinstanties alleen maar telefonische of digitale hulp. Maar soms is het veel fijner om echt fysiek op een plek terecht te kunnen. Dat kan nu in de bibliotheek”. De geschoolde medewerkers gaan bij eenvoudige vragen samen met de persoon op zoek naar de juiste informatie. Is de hulpvraag te groot om meteen te beantwoorden dan kan er een afspraak gemaakt worden voor het gratis Formulierenspreekuur in de bibliotheek. Tijdens dit spreekuur nemen getrainde vrijwilligers ruim de tijd om samen bijvoorbeeld bepaalde formulieren in te vullen of aanvragen te doen. Soms past de hulpvraag beter bij een lokale partner, en zullen de bibliotheekmedewerkers ervoor kiezen om de persoon door te verwijzen naar bijvoorbeeld het Ping loket, MOS of Carins.

Het Informatiepunt Digitale Overheid komt voort uit een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, de openbare bibliotheken in Nederland en de Manifestgroep-partijen de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, Huurcommissie, LBIO, RDW, Raad voor Rechtsbijstand, SVB en het UWV. Alle bibliotheken in Nederland krijgen de komende jaren zo'n informatiepunt. Dinie: “Heb je een vraag over een website van de overheid en kom je er niet uit? Op elk moment van de dag kun je langskomen in de bibliotheek en zijn er medewerkers die met jou op zoek gaan naar de juiste informatie. We helpen je graag verder!”

rogrammamanager Roelov Kuipers heeft het er maar druk mee. Bij de Bibliotheek Zuidoost Fryslân houdt hij zich met van alles bezig: van herinrichting tot inburgering, van meerjarenplan tot makerplaatsen. De eerste plannen voor het opzetten van een makerplaats schreef hij al een jaar of zes geleden, destijds in het kader van de participatiewet. 'Toen ik met dank aan de subsidie van de Van Teyens Fundatie en het Iepen Mienskipsfûns eindelijk de kans kreeg om dit op te zetten, ben ik direct op zoek gegaan naar vrijwilligers,' legt Kuipers uit. 'Ik zocht die bij ons bestaande publiek: bij de nieuwkomers die taallessen bij ons volgen, de mensen die onze taalcafés bezoeken, noem maar op. Ook lokale vrijwilligers- en welzijnsorganisaties heb ik erbij betrokken. Met dit project wilden we een blijvende impact maken.' Ze kozen drie specifieke doelgroepen uit: : nieuwkomers, mensen met een gezonde interesse in techniek en senioren. 'In een makerplaats kun je die groepen op meerdere manieren bedienen,' weet Kuipers. 'Je leert ze niet alleen nieuwe vaardigheden, maar geeft ze ook een medicijn tegen eenzaamheid of geeft ze een context waarbinnen ze extra taalvaardigheden kunnen opbouwen. Het mes snijdt aan meerdere kanten.' Bovendien leren de bezoekers ook van elkaar. 'Dat je de Ne-

derlandse taal niet goed machtig bent, betekent niet dat je niet met computers overweg kan. Je kunt kwetsbaar zijn op het ene vlak en enorm vaardig op het andere. Die talenten willen we in onze makerplaats benutten.' Kuipers hoopt dat de makerplaats een smeltkroes wordt van mensen met verschillende leeftijden, achtergronden en culturen. 'Vanuit onze taalcafés weten we inmiddels: als je een goed gesprek met iemand wilt voeren, moet je met elkaar op stap. Zo zie ik ons Makerlab ook: je moet samen bezig zijn en spelenderwijs nieuwe dingen ontdekken. Dat zorgt niet alleen voor talige, maar ook voor sociale winst: en je bouwt nieuwe contacten op.'RESERVEER NU ALVAST GELD VOOR JE UITVAART Nadenken over je uitvaart: geen gemakkelijk onderwerp. Maar het geeft rust voor jou en voor je nabestaanden als je weet dat het goed is geregeld.