Page 1

BAÛN TIN ECOPARK

SOÁ 01/2011

Thaønh phoá xanh töôi, cuoäc ñôøi troïn veïn

www.ecopark.com.vn


KHOAÛNG 400 TRIEÄU ÑOÀNG/m2

KHOAÛNG 20 TRIEÄU ÑOÀNG/m2


CEO’s Letter

1

On focus

2

Thoâng ñieäp chaøo Xuaân

Neùt khaùc bieät cuûa ñoâ thò hieän ñaïi Ecopark Caäp nhaät tieán ñoä döï aùn

Investment–Real Estate

Thöïc traïng thò tröôøng chung cö

8

Eco–Housing

10

Eco Green

12

Eco Lifestyle

14

Khoâng gian tuyeät vôøi ñeå taän höôûng cuoäc soáng

Ñònh nghóa veà Eco

Quaø taëng laø moâi tröôøng soáng Cuoäc soáng troïn veïn

Eco–Culture

18

Eco–People

20

Forum

22

Whats News

23

Q&A

24

Interior

26

Eco Art

28

Mieàn queâ Vaên Giang

Cö daân ñaàu tieân cuûa Ecopark

Chuùng toâi noùi veà chuùng toâi

Tin vaén hoaït ñoäng

Tö vaán veà mua caên hoä taïi Chung cö Röøng Coï

Chuaån bò cho phoøng khaùch nhaø baïn

Ecopark vì maøu xanh

Muøa xuaân vaø Ecopark Muøa xuaân laø muøa hoài sinh cuûa muoân loaøi coû caây, coân truøng. Maët ñaát nôû ñaày hoa, ngaùt höông vaø baàu trôøi ong böôùm, chim choùc daäp dìu. Muøa xuaân cuõng laø muøa ñem tôùi cho con ngöôøi bao nieàm vui. Laø muøa cuûa leã hoäi, laøng treân xoùm döôùi roän raøng trong caùc cuoäc chôi, ngöôøi ngöôøi hôùn hôû traûy hoäi xuaân. Cuõng laø muøa khôûi ñaàu cuûa nhöõng öôùc mô, döï ñònh höôùng ñeán töông lai saùng laïn. Ngaém nhìn khung caûnh töôi ñeïp, an bình moãi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu caûm thaáy söùc soáng traøn ñaày, giaø nhö treû laïi, em beù chöõng chaïc hôn. Cuøng vôùi söï chuyeån mình cuûa thieân nhieân, Ecopark cuõng ñang chuyeån mình, ñang daàn hieän höõu vôùi nhöõng toøa nhaø cao taàng, vôùi Phoá Truùc, Röøng Coï, Vöôøn Tuøng, Vöôøn Mai… cuøng nhöõng con ñöôøng traûi nhöïa phaúng lì rôïp boùng caây giöõ cho töï nhieân maøu xanh hieàn hoøa vaø söï yeân bình voán coù cuûa noù. Naèm beân bôø Nam soâng Hoàng, caïnh laøng ngheà coù truyeàn thoáng laâu ñôøì - goám Baùt Traøng, ñoâ thò Ecopark khieán ai khoâng khoûi ngôõ ngaøng khi laàn ñaàu tieân ñaët chaân ñeán. Thay vì moät coâng tröôøng xaây döïng buïi baëm, oàn aøo thì khaép nôi ñaây laø moät khoâng gian bao la eâm möôït cuûa haøng traêm loaøi caây, hoa coû töôi thaém vaø chim choùc. Ecopark nhö moät khu vöôøn sinh quyeån - thöïc vaät, moät coâng vieân xanh töôi. Vôùi yù nghóa caây laø gaïch noái giöõa kieán truùc vaø thieân nhieân, söï tieän nghi vaø thö thaùi. Caây coøn baûo veä maøu xanh, ñöa maët ñaát thaønh moät vuõ truï xanh nguyeân laønh vaø thuaàn khieát. Ñeán Ecopark môùi roõ caâu noùi: Muøa xuaân laø muøa cuûa ngaøn caây, cuûa loäc non choài bieác ñôïi ngaøy ñôm hoa keát quaû, vaø moãi loaøi khoâng chæ ban taëng cho con ngöôøi höông thôm boùng maùt maø coøn laø bieåu töôïng taâm linh cuûa thaùi hoøa: hoøa khí, söï tónh taâm, bình an. Ecopark – nôi cuoäc soáng hoøa quyeän cuøng thieân nhieân, nôi con ngöôøi seõ caûm thaáy cuoäc soáng trôû neân troïn veïn. Ai ñoù seõ muoán döøng chaân thaû goùt phieâu du thaät chaäm trong khu ñoâ thò sinh thaùi, queân ñi moïi boän beà ñôøi thöôøng ñeå hoøa nhaäp vaøo töøng hôi thôû noàng naøn cuûa trôøi ñaát, söï vaän ñoäng vöôn mình cuûa muoân sinh trong muøa xuaân. Moãi nhaønh caây, ngaû ñöôøng rôïp boùng ñeàu nhö moät lôøi chuùc moïi ngöôøi vui veû, may maén, thaønh ñaït!

Ngöôøi chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Vuõ Mai PHong

Noäi dung: H&Th group

Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 19/GP-XBBT

Thieát keá: esign.vn

ÑT: 04.38746317 / Fax: 04.38746316

In taïi: Nhaø in TTXVN

Email:

ecolife-mag@vihajico.com ECOLIFE

SOÁ 1-2011

1


Onfocus

Ecopark neùt khaùc bieät cuûa

ñoâ thò hieän ñaïi Bình Thaùi

K

hoâng ít ngöôøi ngaïc nhieân khi Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Ñoâ thò Vieät Höng (Vihajico) choïn phía Ñoâng Nam Thuû ñoâ ñeå ñaàu tö xaây döïng Ecopark Khu ñoâ thò sinh thaùi lôùn cuûa mieàn Baéc trong luùc voâ soá caùc döï aùn baát ñoäng saûn ñoå xoâ veà phía Taây Haø Noäi. Nhöng Ban laõnh ñaïo Vihajico laïi coù nhöõng lyù do hoaøn toaøn thuyeát phuïc theå hieän ñöôïc taàm nhìn xa vaø chieán löôïc phaùt trieån ñoâ thò khaùc bieät vôùi nhöõng nhaø ñaàu tö khaùc.

Ecopark- Khu ñoâ thò sinh thaùi lôùn cuûa mieàn Baéc ñöôïc xaây döïng ôû phía Ñoâng Nam Haø Noäi vôùi moät taàm nhìn vaø chieán löôïc phaùt trieån hoaøn toaøn khaùc bieät

Chuû Ñaàu Tö: Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Ñoâ thò Vieät höng (Vihajico) Khu ñoâ thò ñöôïc quy hoaïch tæ leä söû duïng ñaát lyù töôûng: 33,85% ñaát ôû, ñaát thöông maïi chieám 22,28%, ñaát caây xanh, maët nöôùc chieám 21,86% , ñaát giao thoâng chieám 17,13% vaø ñaát haønh chính, coâng coäng chieám 4,88% toång dieän tích. Ecopark chæ caùch trung taâm thuû ñoâ haø Noäi hôn 10km, ñöôïc keát noái vôùi caàu Thanh Trì, ñöôøng vaønh ñai 3, caàu Vónh Tuy, caàu Chöông Döông, Ñöôøng 5B, quoác loä 1a xuyeân Baéc Nam. Tuyeán ñöôøng lieân tænh höng Yeân – haø Noäi laø tuyeán giao thoâng chính ñeán Khu ñoâ thò.

2

SOÁ1-2011 www.ecopark.com.vn

Quan ñieåm xuyeân suoát cuûa Vihajico laø ñaàu tö xaây döïng Ecopark theo moâ hình ñoâ thò sinh thaùi, nhaèm mang ñeán cho thò tröôøng Baát ñoäng saûn moät khu ñoâ thò hieän ñaïi vôùi moâi tröôøng soáng hoaøn haûo, thay vì chæ taäp trung quan taâm ñaàu tö ñeán yeáu toá kieán truùc xaây döïng vaø giaù trò thöông maïi thuaàn tuùy. Chính vì theá, vieäc löïa choïn vò trí keát hôïp vôùi ñieàu kieän töï nhieân cuõng nhö ñònh höôùng phaùt trieån seõ taïo neân söï khaùc bieät cuûa Ecopark so vôùi nhöõng khu ñoâ thò ñang xaây döïng ôû Vieät Nam hieän nay. Naèm ôû phía Ñoâng Nam, laø khu ñoâ thò ñöôïc xaây döïng treân quy moâ lôùn gaàn 500ha, Ecopark ñöôïc thieân nhieân öu ñaõi naèm giöõa soâng Hoàng vaø soâng Ñuoáng, traûi daøi beân bôø soâng Baéc Höng Haûi vaø ñöôïc lieân thoâng vôùi quy hoaïch taïo ra hoà ñieàu hoøa vôùi dieän tích 100ha, goùp phaàn taïo neân söï maùt meû ñaëc tröng cho Khu ñoâ thò. Ñaây laø ñieåm ñaëc bieät cuûa moâ hình maø haàu nhö chæ thaáy ôû caùc nöôùc phaùt trieån. Moãi ñoâ thò lôùn treân theá


giôùi thöôøng noåi tieáng vôùi moät doøng soâng, vaø thöôùc ño cho söï phaùt trieån cuûa ñoâ thò laø khaû naêng thoûa maõn nhu caàu caûnh quan, phuïc vuï nghæ ngôi giaûi trí vaø taïo nhöõng khoâng gian môû cho cö daân ñoâ thò. Paris noåi tieáng vôùi Nhaø thôø Ñöùc Baø beân soâng Seine, soâng Thames vaø thaùp BigBen gaén lieàn vôùi lòch söû cuûa London, Leningrad coù soâng Nheva vôùi böùc töôïng Piotr Ñaïi ñeá, coøn ÔÛ Vieät Nam,Tp. Hoà Chí Minh coù soâng Saøi Goøn chaûy qua. Vôùi Ecopark, con soâng töï nhieân Baéc Höng Haûi eâm ñeàm chaûy qua laø moät öu theá raát lôùn khoâng chæ taïo ra baàu khoâng khí trong laønh maùt meû, veû ñeïp cuûa caûnh quan maø coøn laø cô sôû ñeå Ecopark xaây döïng nhöõng coâng trình ñieåm nhaán nhö caàu Baéc Höng Haûi, nhöõng ñieåm du lòch beân doøng soâng hoa... Treân moät vuøng ñaát “Thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân hoøa” aáy, khu ñoâ thò Ecopark ñang daàn hieän höõu vôùi nhöõng coâng trình nhaø ôû hieän ñaïi nhö Khu caên hoä Röøng Coï, Khu bieät thöï Vöôøn Tuøng, Vöôøn Mai, Khu phoá kinh doanh mang teân Phoá Truùc vaø raát nhieàu caùc laïi hình ñoäc ñaùo maø chæ coù ôû Ecopark nhö: Bieät thöï treân ñaûo, Bieät thöï trong röøng… Ñoàng thôøi, caùc khu trung taâm thöông maïi taøi chính naêng ñoäng ñöôïc boá trí xaây döïng haøi hoøa , gaén lieàn vôùi caùc coâng trình tieän ích xaõ hoäi nhö tröôøng hoïc, beänh vieän, sieâu thò, khu theå thao…. Moät neùt ñoäc ñaùo khaùc bieät laø Ecopark ñang trong giai ñoaïn xaây döïng nhöng khi khaùch haøng hay caùc nhaø ñaàu tö xuoáng thaêm coâng tröôøng thì ngôõ nhö ñang ñi vaøo moät khu röøng vôùi ngaäp traøn saéc maøu cuûa hoa, nhöõng taùn caây coå thuï söøng söõng. Ñoàng thôøi giöõa caûnh quan thieân nhieân töôi ñeïp, nhöõng coâng tröôøng xung quanh vaãn hoaït ñoäng haøng ngaøy. Khi böôùc chaân trong khuoân vieân Khu ñoâ thò raát khoù ñeå baïn coù theå nhìn thaáy moät chieác laù ruïng hay nhöõng raùc thaûi duø laø nhoû nhaát ôû treân nhöõng con ñöôøng noäi ñoâ.

Trong giai ñoaïn ñaàu cuûa Döï aùn, khi caùc coâng trình nhaø ôû coøn ñang ñöôïc thi coâng thì Khu Phoá Truùc - moät khu phoá thöông maïi ñi boä, mua saém vaø giaûi trí ñaõ ñöôïc hình thaønh ñem laïi khoâng khí sinh hoaït saàm uaát taïi nôi ñaây. Vôùi yù töôûng kieán truùc ñoäc ñaùo “Moät maùi nhaø hai khoâng gian”: moät khoâng gian kinh doanh vaø moät khoâng gian sinh hoaït gia ñình höôùng ra coâng vieân. Khu phoá naøy seõ laø nôi ñaùp öùng caùc nhu caàu veà mua saém, aåm thöïc, ngheä thuaät, vaên hoùa cuûa caùc laøng ngheà coå truyeàn nhö: Baùt Traøng, Vaïn Phuùc, Vaân Phöông, Noäi Leã... Vôùi loaïi hình naøy thì Ecopark khoâng ñôn giaûn chæ laø moät khu ñoâ thò thöông maïi ñôn thuaàn maø coøn laø moät ñieåm thu huùt khaùch du lòch ñeán tham quan vaø thö giaõn cuoái tuaàn. Vôùi khaùt voïng kieán taïo nhöõng giaù trò ñích thöïc cho cuoäc soáng, Ecopark cam keát ñònh höôùng phaùt trieån ñoâ thò döïa treân moái töông quan caân baèng ñoâ thò vaø gìn giöõ moâi tröôøng töï nhieân, taïo neân moät moâi tröôøng soáng lyù töôûng nhaèm phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi. Thaønh phoá cuûa nhöõng maøu xanh chæ laø böôùc khôûi ñaàu trong moät haønh trình lôùn cuûa Chuû ñaàu tö, haønh trình ñöa caùc cö daân traûi nghieäm moät cuoäc soáng troïn veïn vôùi nhöõng giaù trò veà coäng ñoàng, vaên hoùa vaø con ngöôøi. ECOLIFE

SOÁ 1-2011

3


Onfocus

CAÄP NHAÄT TIEÁN ÑOÄ TRIEÅN KHAI

DÖÏ AÙN KHU ÑOÂ THÒ ECOPARK Ecopark laø khu ñoâ Thò sinh Thaùi lôùn cuûa miEàn Baéc

Vôùi ñònh höôùng laáy moâi tröôøng sinh thaùi laøm neàn taûng cho söï phaùt trieån, Ecopark ñaõ quy hoaïch toái ña hoùa dieän tích daønh cho caây xanh vaø maët nöôùc. Ñaëc bieät, Ecopark ñaõ ñaàu tö söû duïng heä thoáng caây xanh tröôûng thaønh vaø coå thuï taïo caûnh quan cho Khu ñoâ thò nhö ñaõ ñöôïc hình thaønh töø haøng chuïc naêm. Ngoaøi ra Ecopark öu tieân aùp duïng caùc coâng ngheä tieân tieán, coâng ngheä xanh, saïch vaøo trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån ñoâ thò; söû duïng toái ña naêng löôïng töï nhieân ñaûm baûo cho cö daân moät moâi tröôøng soáng, moâi tröôøng xaõ hoäi hoaøn haûo.

Ecopark laø Thaønh phoá chöùc naêng

Vôùi quy moâ gaàn 500 ha, Ecopark ñuû ñieàu kieän ñeå xaây döïng moät thaønh phoá vôùi caùc loaïi hình chöùc naêng nhö: n Nhoùm caùc coâng trình nhaø ôû bao goàm: khu chung cö, khu bieät thöï, khu phoá coå, khu nhaø coäng ñoàng, khu bieät thöï ven keânh, khu bieät thöï trong röøng... n Nhoùm caùc coâng trình haï taàng xaõ hoäi, dòch vuï, thöông maïi: khu thöông maïi thaáp taàng, khu thöông maïi hoãn hôïp cao taàng, beänh vieän, tröôøng ñaïi hoïc quoác teá, khu theå thao, khu saùng taïo, khu haønh chính, nhaø caâu laïc boä, trung taâm vui chôi giaûi trí, caùc coâng trình coâng coäng vaø tieän ích keøm theo. n Nhoùm caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät ñeå phuïc vuï hoaït ñoäng cuûa khu ñoâ thò.

4

SOÁ1-2011 www.ecopark.com.vn

Toác ñoä xaây döïng

Ñaây cuõng laø ñieåm maïnh nhaát cuûa Ecopark. Vôùi muïc tieâu sôùm hình thaønh moät khu ñoâ thò ngay cöûa ngoõ phía Ñoâng Thuû Ñoâ. Naèm trong vuøng chieán löôïc Haø Noäi - Höng Yeân - Haûi Döông - Haûi Phoøng, Ecopark ñaõ xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån thaønh phoá trong voøng hôn 15 naêm Trong giai ñoaïn 1 cuûa Döï aùn naèm ngay beân laøng coå Baùt Traøng vaø doøng soâng Baéc Höng Haûi thô moäng. Ecopark ñang trong giai ñoaïn xaây döïng caùc coâng trình chính nhö: Khu Bieät Thöï Vöôøn Tuøng; Khu Bieät thöï Vöôøn Mai; Khu caên hoä Röøng Coï; Khu nhaø phoá kinh doanh Phoá Truùc; Trung taâm thöông maïi. Tröôøng hoïc quoác teá, sieâu thò, caàu Baéc Höng Haûi vôùi toång möùc ñaàu tö haøng traêm trieäu USD. Döï kieán seõ hoaøn thaønh trong naêm 2013. Song song vôùi vieäc xaây döïng giai ñoaïn 1, Ecopark ñang cuøng chính quyeàn ñòa phöông traûi thaûm ñoû thu huùt caùc nhaø ñaàu tö vaøo caùc phaân khu tieáp theo nhö: Tröôøng ñaïi hoïc, sieâu thò, trung taâm theå thao, Beänh vieän ña khoa quoác teá, Khu phoá coå... Sau ñaây, xin giôùi thieäu nhöõng coâng trình tieâu bieåu maø Ecopark ñang thi coâng:


ECOLIFE

SOÁ 1-2011

5


Onfocus

KHU BIEÄT THÖÏ VÖÔØN TUØNG VAØ KHU BIEÄT THÖÏ VÖÔØN MAI: hai khu bieät thöï bao goàm treân 300 bieät thöï ñôn laäp vaø bieät thöï song laäp vôùi caùc coâng trình tieän ích keøm theo nhö coâng vieân, beå bôi, nhaø caâu laïc boä, caûnh quan, haï taàng kyõ thuaät hoaøn chænh. CaùC CoâNG TRìNh BIEäT Thöï: Moät soá caên bieät thöï ñôn laäp vaø song laäp ñaõ ñöôïc hoaøn chænh heä thoáng saân vöôøn, caây xanh, caûnh quan beân ngoaøi nhaø.

n

Toaøn boä heä thoáng moùng, coïc cuûa caùc caên bieät thöï trong caû hai döï aùn ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh. n

CaùC CoâNG TRìNh haï TaàNG KYõ ThuaäT, CaûNh QuaN Ñoâ Thò: hieän caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät

HEÄ THOÁNG HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT KHU VÖÏC: heä thoáng caùc tuyeán ñöôïc chính ñoâ thò trong giai ñoaïn 1 ñaõ ñöôïc thi coâng hoaøn thaønh ñeå ñöa vaøo söû duïng goùp phaàn ñònh hình roõ khu ñoâ thò trong töông lai. Tuyeán ñöôøng ñeâ Baùt Traøng ñaõ ñöôïc thi coâng hoaøn thaønh vaøo thaùng 11 naêm 2010 ñaõ goùp phaàn ruùt ngaén thôøi gian ñi vaøo trung taâm thaønh phoá haø Noäi. Ñoàng thôøi tuyeán ñöôøng naøy ñaõ goùp phaàn phaùt trieån caùc hoaït ñoäng du lòch cho laøng ngheà Baùt Traøng. Ñoaïn tuyeán noái töø khu ñoâ thò Ecopark leân caàu Thanh Trì thuoäc tuyeán ñöôøng lieân tænh haø Noäi - höng Yeân daøi 4,2km, roäng 40m seõ laø tuyeán giao thoâng chính vaøo Ecopark, hieän nay ñang ñöôïc gaáp ruùt thi coâng, döï kieán thoâng tuyeán vaøo cuoái 2011.

Ecopark ñang trong giai ñoaïn xaây döïng caùc coâng trình chính nhö: Khu Bieät Thöï Vöôøn Tuøng; Khu Bieät thöï Vöôøn Mai; Khu caên hoä Röøng Coï; Khu nhaø phoá kinh doanh Phoá Truùc; Trung taâm thöông maïi. Tröôøng hoïc quoác teá, sieâu thò, caàu Baéc Höng Haûi. Döï kieán seõ hoaøn thaønh trong naêm 2013.

chính ñaõ ñöôïc thi coâng nhö: ñöôøng ñoâ thò, heä thoáng thoaùt nöôùc, ñöôøng oáng caáp nöôùc, caùp ñieän ngaàm, traïm bieán aùp... Quaù trình hoaøn thieän heä thoáng naøy seõ thöïc hieän song song vôùi quaù trình thi coâng vaø hoaøn thieän bieät thöï. Cô baûn xong caûnh quan khu coâng vieân loõi, caûnh quan ñöôøng phoá chung. Ñang hoaøn thieän ñoàng boä caûnh quan caùc caên bieät thöï. Trong thôøi gian tôùi caùc haïng muïc coâng trình nhö khu coâng vieân, ñöôøng daïo, nhaø caâu laïc boä, beå bôi, saân theå thao, nhaø thu gom raùc; nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi, nhaø maùy cung caáp nöôùc... cuõng seõ ñöôïc thi coâng hoaøn thieän tröôùc khi ñöa döï aùn vaøo hoaït ñoäng.

KHU PHOÁ TRUÙC: Ñôn vò thieát keá: Coâng ty Coå phaàn xaây döïng kieán truùc AA Coâng ty CP HTT saùng taïo- HTTCREATIVE Ñôn vò thi coâng: Coâng ty Coå phaàn xaây döïng kieán truùc AA

Khu phoá truùc bao goàm 4 daõy phoá chính a, B, C, D. hieän nay ñang hoaøn thieän toaøn boä daõy a ñeå sôùm ñöa vaøo hoaït ñoäng vaøo giöõa naêm 2011. Beân caïnh ñoù heä thoáng caây xanh, caûnh quan cuûa Khu phoá cuõng töøng böôùc ñöôïc hoaøn thieän. Khu phoá Truùc seõ laø moät trong nhöõng khu dòch vuï thöông maïi sôùm ñi vaøo hoaït ñoäng ñeå phaùt trieån caùc hình thöùc dòch vuï trong khu ñoâ thò. Daõy phoá B, C, D ñaõ hoaøn thaønh toaøn boä coâng taùc thi coâng moùng, trieån khai thi coâng phaàn thaân vaøo thaùng 3 naêm 2011. Toaøn boä khu phoá Truùc döï kieán seõ hoaøn thaønh xaây döïng trong naêm 2011.

6

SOÁ1-2011 www.ecopark.com.vn


KHU CHUNG CÖ CAO TAÀNG RÖØNG COÏ:

Ñôn vò thieát keá: Coâng ty TNHH Thieát keá Kume Asia Design (Nhaät Baûn) Ñôn vò thi coâng: COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG COTEC – COTECCONS. Thieát keá caûnh quan: Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân AG INGO DESIGN STUDIO Vieät Nam (AG INGO VIETNAM)

Döï aùn bao goàm 5 block ñöôïc chia thaønh 13 toøa thaùp, caên hoä coù dieän tích töø 70,9 m2 ñeán 151,2 m2. Döï aùn seõ hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng ñuùng tieán ñoä tröôùc 30/12/2012. hai toøa thaùp D, E ñaõ hoaøn thaønh thi coâng phaàn moùng vaø taàng haàm hieän nay nhaø thaàu Coteccons ñang thi coâng phaàn thaân coâng trình ñeán taàng 5. Toøa thaùp a, B, C ñaõ hoaøn thaønh toaøn boä coâng taùc thi coâng coïc vaø ñang trieån khai thi coâng moùng vaø taàng haàm.

CAÀU BAÉC HÖNG HAÛI

Ñôn vò thieát keá: Coâng ty TNHH CPG Singapore Ñôn vò thi coâng: Lieân danh nhaø thaàu Utracon Overseas Pte Ltd (Singapore) vaø Coâng ty TNHH Utracon Vieät Nam. Thieát keá caûnh quan: Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân AG INGO DESIGN STUDIO Vieät Nam (AG INGO VIETNAM)

Caàu Baéc höng haûi laø caây caàu baéc qua soâng Baéc höng haûi chaïy qua Khu ñoâ thò Ecopark thuoäc ñòa phaän huyeän Vaên Giang, tænh höng Yeân. Chieàu daøi toaøn caàu Ltc= 370m, goàm 2 caàu caùch nhau 10m, moãi caàu boá trí 3 laøn xe 3x3.75m, moät laøn xe hoãn hôïp 3.25m, phaàn daønh cho boä haønh 2.75m. Toång coäng beà roäng moät caàu laø 18.5m. Keát caáu caàu chính söû duïng daàm hoäp BTCT DöL goàm 5 nhòp vôùi chieàu daøi 270m, keát caáu caàu daãn goàm 4 nhòp BTCT thöôøng vôùi chieàu daøi 50m vaø ñöôøng daãn ñaàu caàu daøi L= 160,5m. Caàu Baéc höng haûi naèm treân tuyeán ñöôøng lieân tænh haø Noäi - höng Yeân daøi hôn 21,4km noái töø chaân caàu Thanh Trì – haø Noäi ñeán quoác loä 39 höng Yeân, trong ñoù ñoaïn chaïy qua Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark daøi 3.5km ñöôïc goïi laø Ñaïi loä Ecopark. Ñaïi loä ñöôïc xaây döïng vôùi quy moâ roäng 100m, thieát keá hieän ñaïi vôùi 8 laøn xe vaø hai beân ñöôøng ñöôïc boá trí caây xanh caûnh quan, daûi phaân caùch giöõa roäng 8m ñöôïc troàng hoa vaø thaûm coû xanh möôùt chaïy doïc suoát chieàu daøi Ñaïi loä, caùc loái ñi boä qua ñöôøng ñöôïc boá trí taùch khoûi khu vöïc xe löu thoâng baèng caùc haàm chui vaø caàu vöôït boä haønh ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi ñi boä. heä thoáng chieáu saùng thoâng minh töï ñoäng taét khi coù aùnh saùng maët trôøi ñeå tieát kieäm naêng löôïng. Caàu Baéc höng haûi döï kieán seõ hoaøn thaønh vaøo thaùng 12/2012

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

7


Investments Real Estate

ThöøamaøThieáu

Thò Tröôøng chung cö:

Trong khi coù yù kieán lo ngaïi veà thò tröôøng caên hoä Haø Noäi seõ dö thöøa thì soá khaùc laïi cho raèng nguoàn cung vaãn coøn khieâm toán so vôùi nhu caàu.

8

SOÁ1-2011 www.ecopark.com.vn

ngOïc Sôn


L

aøn soùng ñaàu tö oà aït vaøo thò tröôøng ñòa oác Haø Noäi trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñang taïo ra söï buøng noå veà nguoàn cung caên hoä. Döï aùn sau noái goùt döï aùn tröôùc, vaø caøng veà sau, quy moâ cuûa caùc döï aùn baát ñoäng saûn ngaøy caøng lôùn. Neáu nhö caùch ñaây vaøi naêm, moät döï aùn coù khoaûng 1.000 caên hoä ñaõ ñöôïc coi laø “haøng khuûng” thì hieän nay, coù khoâng ít döï aùn coù 4.000-5.000 caên hoä, thaäm chí, coù döï aùn coøn leân keá hoaïch phaùt trieån tôùi gaàn 10.000 caên hoä. Caùc döï aùn phaùt trieån chung cö cuõng khoâng boù heïp ôû caùc quaän noäi thaønh “ñaát chaät ngöôøi ñoâng” maø ngaøy caøng coù xu höôùng tieán ra caùc vuøng ven ñoâ ôû phía Ñoâng vaø phía Taây thuû ñoâ. Taát nhieân, neáu chæ nhìn vaøo nhöõng gì chuû ñaàu tö veõ ra thì khoâng ít ngöôøi seõ hoa maét vaø cho raèng, thò tröôøng caên hoä chung cö seõ chaúng maáy choác seõ dö thöøa. Nhöng ôû goùc ñoä moät nhaø nghieân cöùu veà baát ñoäng saûn, oâng Traàn Nhö Trung, Giaùm ñoác Boä phaän nghieân cöùu cuûa Coâng ty tö vaán baát ñoäng saûn Savills, cho raèng, thò tröôøng chung cö Haø Noäi coøn laâu môùi baõo hoøa. Lyù do maø oâng Trung ñöa ra ñeå khaúng ñònh cho luoàng yù kieán naøy laø, dieän tích nhaø ôû bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa caû nöôùc hieän môùi chæ ñaït 18-19m2, trong khi muïc tieâu cuûa Chính phuû laø phaán ñaáu ñöa dieän tích nhaø ôû bình quaân ñaàu ngöôøi leân tôùi 25m2 vaøo naêm 2020. Ñeå ñaït muïc tieâu ñoù thì moãi naêm caàn xaây döïng haøng trieäu m2 nhaø ôû. Ñaëc bieät, ôû nhöõng thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thì nhu caàu nhaø ôû coøn raát lôùn do toác ñoä taêng daân soá cô hoïc raát cao, toác ñoä ñoâ thò hoùa dieãn ra nhanh vaø nguoàn cung caên hoä treân thöïc teá vaãn coøn raát haïn cheá. Cuøng quan ñieåm vôùi oâng Trung, oâng Phaïm Thanh Höng, Phoù toång giaùm ñoác Taäp ñoaøn tö vaán baát ñoäng saûn Cen

Group, cho raèng, nguoàn cung caên hoä taïi Haø Noäi hieän nay chöa thaám vaøo ñaâu so vôùi nhu caàu. Tuy nhieân, cuõng caàn phaân ñònh raïch roøi veà cung caàu ñoái vôùi töøng loaïi caên hoä vaø töøng thôøi ñieåm. Theo oâng Höng, ôû thôøi ñieåm hieän nay, neáu noùi dö thöøa caên hoä thì coù chaêng chæ ñuùng ôû phaân khuùc caên hoä cao caáp. Soá löôïng döï aùn caên hoä cao caáp ñang tung ra thò tröôøng Haø Noäi hieän nay raát lôùn. Möùc giaù chaøo baùn cuûa loaïi caên hoä cao caáp naøy hieän dao ñoäng töø 36-46 trieäu ñoàng/m2, neân raát keùn khaùch mua. Loaïi caên hoä dieän tích vaø giaù caû vöøa phaûi, khoaûng 20 - 25 trieäu ñoàng/m2, laïi khoâng coù nhieàu söï löïa choïn, trong khi nhu caàu ñoái vôùi loaïi caên hoä naøy raát lôùn. Hôn nöõa, trong ñieàu kieän ñaát ñai ngaøy caøng haïn cheá, giaù ñaát noäi thaønh ñaõ taêng leân choùng maët neân khoù coù theå phaùt trieån caùc döï aùn nhaø phoá hay bieät thöï giaù caét coå. Vì theá, phaùt trieån chung cö giaù caû phaûi chaêng vaãn laø xu höôùng khaû thi nhaát. ÔÛ moät goùc nhìn khaùc, nhieàu yù kieán cuõng cho raèng, khoâng neân quaù lo laéng veà soá löôïng caên hoä maø caùc nhaø ñaàu tö coâng boá. Coù theå moät döï aùn coù ñeán vaøi nghìn caên hoä nhöng chuû ñaàu tö cuõng thöôøng tính toaùn thaän troïng neân bung haøng haïn cheá. Hôn nöõa, moät döï aùn baát ñoäng saûn thöôøng trieån khai keùo daøi vaøi naêm, neáu khoâng noùi laø caû chuïc naêm, trong ñoù, rieâng phaàn chuaån bò caùc thuû tuïc ñaàu tö ñeå khôûi coâng xaây döïng coù nhanh thì cuõng maát 2-3 naêm, neân nhöõng gì chuû ñaàu tö veõ ra maát raát nhieàu naêm môùi trôû thaønh hieän thöïc. Ñoù laø chöa keå coù nhöõng chuû ñaàu tö naêng löïc yeáu, khoâng trieån khai ñöôïc döï aùn ñuùng nhö baûn veõ thieát keá. Nhaát laø trong thôøi ñieåm hieän nay, khi caùc doanh nghieäp baát ñoäng saûn ñang chòu aùp löïc raát lôùn do laõi suaát ngaân haøng cao, tín duïng bò thaét chaët, giaù caùc nguyeân lieäu ñaàu vaøo nhö xi maêng, saét theùp taêng cao, thì khoâng ít döï aùn ñaõ buoäc phaûi hoaõn khôûi coâng hoaëc keùo daøi thôøi gian xaây döïng. Ñoù laø chöa keå ñeán khaû naêng coù nhieàu doanh nghieäp baát ñoäng saûn ñoái maët vôùi nguy cô phaù saûn. Khi ñoù, nguoàn cung caên hoä treân thöïc teá seõ ít hôn baûn veõ raát nhieàu, vaø giaù caên hoä vì theá coù theå taêng leân chöù khoâng giaûm ñi. Vôùi nhöõng döï ñoaùn khaû quan nhö vaäy, caùc doanh nghieäp vaãn khoâng ngaàn ngaïi roùt tieàn vaøo xaây döïng chung cö. Trong ñoù, Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö vaø Phaùt trieån ñoâ thò Vieät Höng (Vihajico) ñang tieán haønh xaây döïng vaø baùn Toå hôïp chung cö Röøng Coï thuoäc khu ñoâ thò Ecopark. Naèm caùch hoà Hoaøn Kieám hôn 10km veà phía Ñoâng Nam vaø töø trung taâm Haø Noäi coù theå deã daøng tieáp caän baèng caàu Vónh Tuy vaø Thanh Trì, chung cö Röøng Coï seõ laø söï löïa choïn hôïp lyù cho nhöõng ngöôøi coù nhu caàu nhaø ôû thöïc söï, vì dieän tích vaø giaù baùn hôïp lyù. Khoâng rieâng gì Vihajico, raát nhieàu caùc doanh nghieäp khaùc vaãn toû ra raát töï tin khi tieáp tuïc ñaàu tö xaây döïng caên hoä chung cö, vì hoï tin raèng, cung caàu ôû thò tröôøng naøy coøn laâu môùi ñaït ñieåm baõo hoøa.

Naèm caùch hoà Hoaøn Kieám hôn 10km veà phía Ñoâng Nam vaø töø trung taâm Haø Noäi coù theå deã daøng tieáp caän baèng caàu Vónh Tuy vaø Thanh Trì, chung cö Röøng Coï seõ laø söï löïa choïn hôïp lyù cho nhöõng ngöôøi coù nhu caàu nhaø ôû thöïc söï, vì dieän tích vaø giaù baùn hôïp lyù.

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

9


EcoHousing

RöøngCoï

Khoâng gian tuyeät vôøi ñeå taän höôûng cuoäc soáng

V

Röøng Coï (1A01) laø khu caên hoä hieän ñaïi ñaàu tieân ñöôïc trieån khai trong khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark.

nhaäT nam

ôùi nhöõng moâ hình thieát keá thoâng minh, khoâng gian caûnh quan môû vaø heä thoáng dòch vuï tieän ích toaøn dieän, Röøng Coï seõ laøm thay ñoåi caùch nhìn nhaän veà khaùi nieäm chung cö truyeàn thoáng. Khu caên hoä Röøng Coï hoäi tuï ñuû caùc tieâu chuaån trôû thaønh moät toå hôïp chuaån möïc cuûa khu chung cö hieän ñaïi. Khu caên hoä Röøng Coï naèm traûi daøi treân khuoân vieân xanh thaúm nhöõng boùng caây vaø thaûm coû, bao goàm 5 toøa thaùp cao töø 19 ñeán 25 taàng vôùi khoaûng 1.500 caên hoä coù dieän tích ñieån hình laø 70,9m2; 83,3m2 vaø 91,8m2 (moãi caên hoä coù 2 ñeán 3 phoøng nguû), taêng söï löïa choïn cho caùc gia ñình treû hieän ñaïi; nhöõng caên hoä coù dieän tích töø 141m2 ñeán 151m2, ñoù laø nhöõng penthouse phuø hôïp vôùi gia ñình soáng chung nhieàu theá heä. Ñaëc bieät, loái thieát keá môû höôùng tôùi söï giao hoøa khoâng gian trong gia ñình cuõng nhö töông taùc caûnh quan beân ngoaøi. Caùc khu caên hoä coù heä thoáng haønh lang ñöôïc thieát keá thoâng thoaùng ñeå laáy gioù vaø taêng khaû naêng ñoùn nhaän aùnh saùng töï nhieân. Phong caùch thieát keá naøy cuõng giuùp giaûm thieåu vieäc söû duïng ñeøn chieáu saùng vaø laøm maùt, thoâng gioù nhaân taïo ñeå tieát kieäm naêng löôïng cho moãi hoä gia ñình. Moãi caên hoä ñöôïc thieát keá toái ña hoùa coâng naêng söû duïng vaø taêng cöôøng söï giao hoøa vôùi thieân nhieân qua caùc ban coâng môû, cöûa kính tröôït lôùn, cao saùt traàn ñeå taän duïng toái ña höôùng nhìn qua hai maët thoùang cuûa moãi caên hoä. Ngoaøi ra, loái thoaùt hieåm ñöôïc tính toaùn thoâng minh ñeå ñaûm baûo khoâng bò khoùi xaâm nhaäp, luoân giöõ ñöôïc khoâng khí saïch, thuaän tieän, an toaøn khi xaûy ra söï coá hoûa hoaïn. Khoâng gian noäi thaát höôùng tôùi söï ñôn giaûn, hieän ñaïi, haïn cheá

10

SOÁ1-2011 www.ecopark.com.vn


nhöõng chi tieát röôøm raø treân gam maøu saùng cô baûn. Caùc ñieåm nhaán ñöôïc taïo neân baèng chính maûng maøu maïnh vaø hoïa tieát cuûa ñoà noäi thaát, decor trang trí. Vôùi vò trí gaàn Khu bieät thöï Vöôøn Tuøng, Vöôøn Mai, Röøng Coï ñöôïc höôûng troïn veïn khoâng gian caûnh quan hoaøn haûo cuûa nhöõng tieän ích cuõng nhö caûnh quan coâng vieân. Ngoaøi ra, Khu Phoá Truùc ñang ñöôïc thi coâng cuõng laø yeáu toá thuaän lôïi noåi baät cho nhöõng cö daân töông lai ôû Röøng Coï khi coù moät khu phoá kinh doanh saàm uaát ñaùp öùng caùc nhu caàu mua saém, aåm thöïc, giaûi trí... Beân caïnh ñoù, chuû ñaàu tö cuõng xaây döïng nhöõng coâng trình tieän ích nhö tröôøng hoïc, trung taâm y teá, khu vui chôi cho treû em, caâu laïc boä, beå bôi, saân tennis, coâng vieân caây xanh, truyeàn hình caùp... ñaûm baûo cho cö daân taän höôûng moâi tröôøng soáng sinh thaùi trong moät thaønh phoá chöùc naêng vôùi ñaày ñuû tieän nghi ñaït tieâu chuaån quoác teá. Ñöôïc döï kieán hoaøn thaønh vaøo naêm 2012, Röøng Coï seõ mang ñeán cho baïn moät khoâng gian soáng troïn veïn.

KHU CAêN HOÄ RÖØNG COÏ BAO GOÀM:

5 toøa thaùp cao töø 19 ñeán 25 taàng Coù khoaûng 1.500 caên hoä Loaïi caên hoä coù dieän tích ñieån hình laø töø 70,9m2; 83,3m2 vaø 91,8m2 (moãi caên hoä coù 2 ñeán 3 phoøng nguû) Loaïi penthouse coù dieän tích töø 141m 2 ñeán 151m2

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

11


Ecogreen

ECO

vaø nhöõng ñieàu coù theå CHÖA BIEÁT? kieàu my

12

e

co laø chöõ vieát taét cuûa Ecology, dòch theo nghóa tieáng Vieät laø sinh thaùi. Töø Eco xuaát hieän töø cuoái theå kyû 19 döôùi teân goïi Thaønh phoá Vöôøn (Garden-City), laø moät phöông aùn quy hoaïch ñoâ thò cuûa Ebenezer Howard (1898), moät vieân chöùc nhoû, khoâng phaûi laø moät nhaø quy hoaïch, cuõng khoâng phaûi laø moät kieán truùc sö. Phöông aùn cuûa oâng nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà moâi sinh cuûa ñoâ thò ôû thôøi ñieåm khôûi ñaàu quaù trình hieän ñaïi hoùa. YÙ töôûng naøy ngay laäp töùc trôû thaønh moät phong traøo lan roäng trong coäng ñoàng Chaâu AÂu vaø caùc nöôùc coâng nghieäp treân theá giôùi, vaø luùc baáy giôø ñöôïc xem nhö coâng cuï höõu hieäu ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñoâ thò ñang laø haäu quaû cuûa quaù trình coâng nghieäp hoùa. Ñoái vôùi caùc nöôùc coâng nghieäp, ñaây laø böôùc taát yeáu trong quaù trình phaùt trieån nhaèm ñaït ñeán moät ñoâ thò phaùt trieån beàn vöõng. Nhìn laïi lòch söû phaùt trieån, ñoâ thò hoùa ôû quy moâ lôùn thöïc teá laø haäu quaû cuûa quaù trình coâng nghieäp hoùa, phaùt sinh töø nhu caàu taäp trung löïc löôïng saûn xuaát ñeå phuïc vuï saûn xuaát coâng nghieäp, taïo thaønh caùc khu daân cö ñoâng ñuùc. Ñoâ thò hoùa dieãn ra laøm phaùt sinh voâ vaøn caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng töï nhieân vaø xaõ hoäi vaø keát cuïc laø ñoøi hoûi caùc phöông aùn hieän ñaïi hoùa ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà ñoù khi nhu caàu

SOÁ1-2011 www.ecopark.com.vn

Ñoâ thò sinh thaùi laø moät cuïm töø thöôøng ñöôïc nghe ñeán thôøi gian gaàn ñaây trong thò tröôøng baát ñoäng saûn. Nhöng moät khu ñoâ thò mang teân sinh thaùi phaûi ñaùp öùng ñaày ñuû nhöõng yeáu toá naøo? Ecolife xin giôùi thieäu nhöõng tieâu chuaån taïo neân moät khu ñoâ thò sinh thaùi, hay coøn goïi laø Eco – city.


ñoøi hoûi vaø ñieàu kieän cho pheùp. Cuoái cuøng thì vieäc quy hoaïch sinh thaùi ñoâ thò laø khaâu tieáp theo taát yeáu cuûa quaù trình hieän ñaïi hoùa ñoâ thò. Moät ñònh nghóa khaùc cuûa Toå chöùc Sinh thaùi ñoâ thò cuûa Australia khi noùi veà Eco City laø “Moät thaønh phoá sinh thaùi laø thaønh phoá ñaûm baûo söï caân baèng vôùi thieân nhieân, hay cuï theå hôn laø söï ñònh cö cho pheùp caùc cö daân sinh soáng trong ñieàu kieän chaát löôïng cuoäc soáng nhöng söû duïng toái thieåu caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân. Theo quan ñieåm cuûa Richard Register veà caùc thaønh phoá sinh thaùi beàn vöõng, thì ñoù laø caùc ñoâ thò maät ñoä thaáp, daøn traûi, ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh maïng löôùi caùc khu daân cö ñoâ thò maät ñoä cao hoaëc trung bình coù quy moâ giôùi haïn ñöôïc phaân caùch bôûi caùc khoâng gian xanh. Haàu heát moïi ngöôøi sinh soáng vaø laøm vieäc trong phaïm vi khoaûng caùch ñi boä vaø ñi xe ñaïp”. ÔÛ caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån, quaù trình coâng nghieäp hoùa, ñoâ thò hoùa roài ñeán hieän ñaïi hoùa ñaõ dieãn ra moät caùch töï nhieân vaø tuaàn töï, neân khaùi nieäm “sinh thaùi ñoâ thò”, nghóa laø moâi tröôøng sinh thaùi cuûa ñoâ thò nghe quen thuoäc, phoå bieán hôn vaø laø ñoái töôïng nghieân cöùu töø moät thaäp kyû nay. Trong khi ñoù ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån, quaù trình coâng nghieäp hoùa, ñoâ thò hoùa, vaø hieän ñaïi hoùa thöôøng dieãn ra ñoàng thôøi do söï phaùt trieån quaù ñoä thaúng töø nhöõng hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi laïc haäu thaønh nhöõng hình thaùi coù theå hoäi nhaäp ñöôïc vaøo neàn kinh teá toaøn caàu döôùi aùp löïc cuûa toaøn caàu hoùa. Ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñoâ thò trong boái caûnh phöùc taïp nhö vaäy ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån, quy hoaïch ñoâ thò sinh thaùi laø moät giaûi phaùp phuø hôïp. Ñaây laø giaûi phaùp quy hoaïch coù tính ñònh höôùng, aùp duïng vaøo thöïc teá nhöõng kieán thöùc môùi nhaát vaø kinh nghieäm töøng traûi cuûa caùc nöôùc phaùt trieån nhaèm höôùng thaúng tôùi moät ñoâ thò hieän ñaïi maø khoâng vaáp phaûi nhöõng vaán ñeà cuûa quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø ñoâ thò hoùa buøng phaùt treân dieän roäng. Toùm laïi, “sinh thaùi ñoâ thò” muoán noùi ñeán caùc ñieàu kieän sinh soáng cuûa ñoâ thò maø ñoái töôïng quan taâm laø moâi tröôøng sinh thaùi, coøn “ñoâ thò sinh thaùi” laø ñoâ thò ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chí veà ñieàu kieän vaø chaát löôïng moâi tröôøng soáng sinh thaùi, vaø “quy hoaïch ñoâ thò sinh thaùi” laø phöông phaùp quy hoaïch ñoâ thò nhaèm ñaït ñöôïc caùc tieâu chí cuûa chaát löôïng cuoäc soáng cao, höôùng tôùi söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñoâ thò ñoù. Caùc tieâu chí quy hoaïch ñoâ thò sinh thaùi coù theå ñöôïc khaùi quaùt treân caùc phöông dieän sau: “kieán truùc coâng trình, söï ña daïng sinh hoïc, giao thoâng, coâng nghieäp vaø kinh teá ñoâ thò”. Ñeå ñaït ñöôïc caùc tieâu chí treân, caàn coù nhöõng nghieân cöùu saâu saéc veà ñieàu kieän töï nhieân vaø xaõ hoäi cuûa khu vöïc hay vuøng quy hoaïch ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp vaø quyeát ñònh phuø hôïp. Trong quaù trình vaän haønh, ñeå duy trì vaø ñaït ñöôïc muïc tieâu sinh thaùi, caàn coù nhöõng bieän phaùp phoái hôïp lieân ngaønh nhö taêng cöôøng khaû naêng tieáp caän thoâng tin, naâng cao nhaän thöùc coäng ñoàng, aùp duïng coâng ngheä saïch, söû duïng caùc vaät lieäu xaây döïng sinh hoïc, söû duïng caùc nguoàn thieân nhieân coù theå taùi taïo ñöôïc (maët trôøi, gioù), giaûm tieâu thuï naêng löôïng, traùnh laõng phí vaø taùi sinh pheá thaûi. Beân caïnh ñoù, ñeå ñöôïc laø moät khu ñoâ thò sinh thaùi ñaït chuaån quoác teá, coøn caàn coù nhöõng yeáu toá caàn thieát khaùc veà maët quy

Ecopark mang laïi cho caùc gia ñình khoâng ñôn giaûn chæ laø moät ngoâi nhaø, maø laø caû moät moâi tröôøng soáng.

hoaïch vaø kieán truùc. Ñoù laø caùc khu sinh hoaït chung nhö khu coâng coäng, quaûng tröôøng vaø khu mua saém, caø pheâ ngoaøi trôøi vaø caùc nhaø haøng, chôï noâng saûn, kieán truùc ñoäc ñaùo, leã hoäi coäng ñoàng, caùc khu nhaø coù theå söû duïng nhö cöûa haøng, khoaûng caùch ñi laïi ngaén, keá hoaïch giao thoâng hôïp lyù, maïng löôùi ñöôøng ñi boä thuaän lôïi,... Töø ñoù coù theå thaáy vieäc xaây döïng vaø soáng trong nhöõng khu ñoâ thò xanh hay coøn goïi laø Eco City laø moät xu höôùng taát yeáu cuûa cuoäc soáng. Taïi Vieät Nam, vieäc hình thaønh caùc khu ñoâ thò sinh thaùi naøy coøn raát hieám. Coù leõ neáu tính caû mieàn Baéc, môùi chæ coù duy nhaát moät khu ñoâ thò sinh thaùi vôùi teân goïi Ecopark ñang ñöôïc xaây döïng laø ñaït ñuû tieâu chæ ñeà ra ôû treân. Vôùi quy hoaïch kieán truùc nhaø ôû xen keõ vôùi caây xanh, hieän thöïc hoùa yù töôûng veà moät thaønh phoá xanh, phaùt trieån beàn vöõng vaø ñaït ñaúng caáp haøng ñaàu trong khu vöïc, Ecopark laø nôi giao thoa cuûa truyeàn thoáng vaø

hieän ñaïi, cuûa veû ñeïp töï nhieân vaø söï kheùo leùo cuûa baøn tay ngöôøi kieán taïo, cuûa söï saàm uaát vaø neùt thanh bình... Ñoù thöïc söï laø khoâng gian lyù töôûng ñeå tham quan, nghæ döôõng vaø taän höôûng cuoäc soáng. Caây xanh vaø soâng hoà, nhöõng bieät thöï vaø caên hoä hieän ñaïi, khung caûnh soáng tieän nghi vaø an toaøn, nhöõng tieän ích coâng coäng ñaït tieâu chuaån quoác teá, taát caû naèm trong khu coâng vieân vaø nhöõng con ñöôøng taûn boä yeân tónh taïo neân moät quang caûnh tuyeät vôøi cho nhöõng giaây phuùt voâ giaù beân ngöôøi thaân vaø baïn beø. Ecopark mang laïi cho caùc gia ñình khoâng ñôn giaûn chæ laø moät ngoâi nhaø, maø laø caû moät moâi tröôøng soáng. Vôùi caáu truùc goàm khu caên hoä cao taàng, bieät thöï, nhaø phoá, trung taâm haønh chính, beänh vieän quoác teá, khu thöông maïi hoãn hôïp, khu saùng taïo, trung taâm theå thao, trung taâm thöông maïi,... Ecopark ñaõ thöïc söï ñaït ñeán chuaån quoác teá cuûa moät khu ñoâ thò sinh thaùi. ECOLIFE

SOÁ 1-2011

13


EcoLifestyle

soáng

Moâi tröôøng

laø thöôùc ño moïi giaù trò

Moät trong nhöõng ngöôøi ñaõ thai ngheùn, ñaàu tö caû tinh thaàn, trí tueä, coâng söùc vaø cuoäc ñôøi mình cho döï aùn ñoâ thò sinh thaùi ñaàu tieân ôû mieàn Baéc – Ecopark, ñoù laø Toång Giaùm ñoác Ñaøo Ngoïc Thanh – chuyeân gia trong ngaønh xaây döïng vaø phaùt trieån ñoâ thò taïi Vieät Nam. Mai Linh

OÂng coù theå cho bieát yù töôûng laøm döï aùn Ecopark – khu ñoâ thò sinh thaùi ñaàu tieân ôû mieàn Baéc Vieät Nam baét nguoàn töø ñaâu?

Phaûi thöøa nhaän raèng toác ñoä phaùt trieån caùc ñoâ thò dieãn ra raát nhanh, mang laïi hieäu quaû kinh teá cho Nhaø nöôùc cuõng nhö caùc nhaø ñaàu tö. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù cuõng coù nhöõng baát caäp do thieáu söï ñoàng boä caû veà haï taàng cô sôû vaø haï taàng xaõ hoäi, ñaëc bieät laø yeáu toá caûnh quan, moâi tröôøng, caây xanh... Ñoù chính laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân khieán chuùng toâi chöa thoûa maõn vôùi nhöõng coâng trình ñaõ laøm. Chuùng ta cuõng ñaõ töøng boû ra haøng

14

SOÁ 1-2011 www.ecopark.com.vn

trieäu USD ñeå sôû höõu 1 caên bieät thöï nhöng moâi tröôøng soáng vaãn chöa thöïc söï töông xöùng vôùi soá tieàn boû ra, vaãn phaûi "chung soáng" vôùi tieáng oàn, buïi baëm vaø caû nhöõng söï “baát an” töø beân ngoaøi. Chính vì vaäy, chuùng toâi, cuõng nhö raát nhieàu nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát vôùi ngaønh baát ñoäng saûn Vieät Nam ñeàu coù mong muoán laøm theá naøo ñeå hình thaønh nhöõng khu ñoâ thò coù moâi tröôøng soáng thöïc söï mang laïi moät caûm giaùc thoaûi maùi nhaát cho con ngöôøi. Ñaàu naêm 2003, xuaát phaùt töø nhu caàu phaùt trieån taát yeáu cuûa thò tröôøng, toâi ñaõ cuøng moät nhoùm caùc nhaø ñaàu tö, caùc chuyeân gia trong lónh vöïc du lòch, baát ñoäng saûn, phaùt trieån ñoâ thò ñoàng thôøi cuõng laø nhöõng ngöôøi cuøng chí höôùng, cuøng quan ñieåm treân - ñaõ quyeát ñònh chung tay xaây döïng vaø phaùt trieån moät khu ñoâ thò sinh thaùi vôùi ñaày ñuû caùc chöùc naêng cuûa moät thaønh phoá trong töông lai.

Taïi sao oâng khoâng nghó ñeán vieäc ñöa Ecopark vaøo moät khu vöïc naøo ñoù trong thaønh phoá Haø Noäi maø laïi choïn vuøng ñaát Vaên Giang ñeå thöïc hieän mô öôùc cuûa mình?

Chuùng toâi cuõng ñaõ nghó ñeán ñieàu ñoù. Tuy nhieân, ñeå xaây döïng ñöôïc moät thaønh phoá coù ñaày ñuû chöùc naêng caàn coù quy moâ roäng lôùn vaø ñeå ñuû ñieàu kieän phaùt trieån moät khu ñoâ thò sinh thaùi thì raát khoù thöïc hieän ôû Haø Noäi. Chuùng toâi ñaõ khaûo saùt kyõ caùc vò trí caû ôû phía Haø Taây (cuõ), Vónh Phuùc, Baéc Ninh vaø caû Haø Noäi. Cuoái cuøng, chuùng toâi quyeát ñònh choïn vuøng ñaát phía Ñoâng vôùi lyù do gaàn trung taâm Haø Noäi, chæ caàn qua soâng Hoàng vôùi haøng loaït caây caàu hieän ñaïi ñaõ vaø ñang xaây döïng, chæ caàn theâm 15 phuùt chaïy xe. Ñeå khai thaùc ñöôïc lôïi theá ñaëc bieät ñoù, chuùng ta ñaõ ñaàu tö theâm caùc coâng trình giao thoâng ñeå ruùt ngaén hôn nöõa thôøi gian di chuyeån vaø ñieån hình laø döï aùn ñöôøng lieân tænh Haø Noäi – Höng Yeân vôùi quy moâ 6 laøn xe chaïy; Veà dieän tích, vôùi gaàn 500 ha, ñaây laø nôi coù ñuû quyõ ñaát ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån; Vuøng ñaát naøy ñaëc bieät nhaát laø naèm trong khu vöïc coù beà daøy veà truyeàn thoáng lòch söû vaên hoùa vôùi loaïi hình vaên hoùa daân gian, leã hoäi truyeàn thoáng vaø caùc laøng ngheà truyeàn thoáng nhö Baùt Traøng, Phuïng Coâng; vaø cuoái cuøng, noù hoäi tuï ñuû caùc yeáu toá veà khí haäu, thoå nhöôõng voâ cuøng thuaän lôïi ñoái vôùi sinh thaùi, moâi tröôøng nhôø lôïi theá cuûa soâng Hoàng,


soâng Baéc Höng Haûi.

Vôùi ñaø phaùt trieån daân soá nhö hieän nay coäng theâm söï haïn cheá veà ñaát ñai, caùc nhaø ñaàu tö thöôøng taäp trung vaøo vieäc daønh ñaát chuû yeáu cho vieäc xaây döïng coâng trình, taïi sao Ecopark laïi ñi theo con ñöôøng hoaøn toaøn khaùc? Thöïc ra caùc nhaø ñaàu tö ñeàu nhaän thöùc ñöôïc nhu caàu toái ña hoùa khoâng gian daønh cho caây xanh, maët nöôùc laø tieâu chí baét buoäc trong coâng taùc quy hoaïch veà kieán truùc, caûnh quan. Tuy nhieân, neáu xeùt treân khía caïnh thöông maïi thì nhöõng ñoâ thò ñaûm baûo ñöôïc söï ñoàng boä caû veà haï taàng cô sôû, haï taàng xaõ hoäi vaø ñaëc bieät laø caûnh quan, moâi tröôøng thì giaù trò coâng trình cuõng seõ cao hôn raát nhieàu maëc duø giaù trò ñaàu tö ban ñaàu cuûa chuû ñaàu tö seõ raát lôùn. Chính vì vaäy maø Ecopark ñaõ quyeát ñònh thöïc hieän phaùt trieån khu ñoâ thò theo moät chieàu höôùng chöùc naêng sinh thaùi beàn vöõng treân moät quy moâ lôùn. Treân tieâu chí laø khu ñoâ thò sinh thaùi, chuùng toâi ñaõ trieån khai raát kyõ löôõng khaâu quy hoaïch thieát keá, taän duïng höôùng gioù Ñoâng Nam, caùc coâng trình, cuïm coâng trình ñeàu coù xu höôùng tieáp xuùc toái ña vôùi khoâng gian thieân nhieân vaø khai thaùc toái ña naêng löôïng töï nhieân. Moät coâng trình coù thieát keá ñeïp phaûi laø haøi hoøa veà khoâng gian caûnh quan, coù coâng naêng söû duïng hôïp lyù, tieän nghi vaø thoaûi maùi. Caây xanh, maët nöôùc khoâng chæ laøm cho khoâng khí trong laønh maø coøn laøm taêng theâm veû ñeïp cuûa coâng trình. Ñieàu maø chuùng toâi muoán höôùng tôùi khi xaây döïng khu ñoâ thò naøy laø söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa Ecopark. Vôùi chuùng toâi, moâi tröôøng soáng seõ vaø maõi maõi laø thöôùc ño veà giaù trò.

Vôùi kieán truùc quy hoaïch nhaø ôû xen keõ caây xanh vaø khoâng gian maët nöôùc, Ecopark ñang ñi ñaàu trong lónh vöïc soáng xanh. OÂng coù theå cho bieát neùt ñaëc tröng nhaát cuûa Ecopark? Neùt ñaëc tröng quan troïng nhaát trong quy hoaïch vaø phaùt trieån ñoâ thò ñoù laø ñònh höôùng xaây döïng Ecopark trôû thaønh moät thaønh phoá veä tinh cuûa Thuû ñoâ trong moät vuøng kinh teá troïng ñieåm, laø moät thaønh phoá chöùc naêng phaùt trieån beàn vöõng veà caû moâi tröôøng vaø xaõ hoäi. Chöùc naêng cuûa Ecopark laø thöông maïi vaø du lòch, ñeå phaùt trieån toát chöùc naêng cuûa mình, Ecopark trôû thaønh moät Khu ñoâ thò sinh thaùi, khai taïo ra ôû ñaây moät thaønh phoá nguùt ngaøn caây xanh, vôùi nhöõng doøng soâng queâ, nhöõng hoà nöôùc roäng vôùi chaát löôïng nöôùc ñöôïc kieåm soaùt. Vôùi lôïi theá veà du lòch, veà vaên hoùa, chuùng ta ñaõ vaø ñang xaây döïng Ecopark mang ñaäm neùt vaên hoùa Vieät. Caùc coâng trình vaø caùc cuïm coâng trình ngoaøi vieäc ñaûm baûo caùc chöùc naêng ôû, thöông maïi, noù luoân gaén keát vôùi caùc khoâng gian, chi tieát vaên hoùa Vieät. Coù theå laø söï phaùt trieån môùi, moät söï gôïi nhôù Haø Noäi 36 phoá phöôøng nhöng ñeàu mang trong noù moät söï gôïi caûm tôùi moät neàn vaên hoùa soâng Hoàng, moät neàn vaên hoùa ngaøn naêm Thaêng Long, vaên hoùa phoá Hieán….

Tôùi thôøi ñieåm hieän taïi, Ecopark ñaõ trieån khai coâng vieäc ñeán ñaâu vaø vieäc xaây döïng naøy coù aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh?

Tính ñeán nay, giai ñoaïn 1 cuûa döï aùn ñang ñöôïc trieån khai vôùi caùc khu chung cö cao taàng vaø khu bieät thöï. Khoâng gioáng nhö caùc khu ñoâ thò ñöôïc xaây döïng thoâng thöôøng khieán buïi, khoùi laøm oâ nhieãm ñeán moâi tröôøng xung quanh, chuùng ta ñang thöïc hieän raát toát keá hoaïch “xaây döïng coâng tröôøng trong coâng vieân”. Heä thoáng caûnh quan caây xanh coâng vieân, caây xanh ñöôøng phoá ñaõ vaø ñang ñöôïc hoaøn thieän. Ñeán vôùi “coâng tröôøng” Ecopark, caùc baïn ñaõ thaáy cho duø ñang xaây döïng, nhöng toaøn boä dieän tích ñaõ vaø ñang ñöôïc laáp ñaày baèng caây xanh. Töøng coâng trình duyeân daùng ñang daàn ñöôïc hình thaønh döôùi caùc taùn caây coå thuï, döôùi nguùt ngaøn hoa laù, nhö ñaõ hình thaønh töø haøng chuïc naêm vaäy. Coù vò khaùch haøng ñaõ noùi “Chuùng toâi ñaõ mua nhaø cuûa caùc anh nhöng caùc anh taëng chuùng toâi caû moâi tröôøng soáng vaø thôøi gian”. Caâu noùi ñoù ñaõ ñoäng vieân chuùng ta raát nhieàu trong vieäc phaùt trieån döï aùn theo ñònh höôùng naøy.

Moät coâng trình coù thieát keá ñeïp phaûi laø haøi hoøa veà khoâng gian caûnh quan, coù coâng naêng söû duïng hôïp lyù, tieän nghi vaø thoaûi maùi.

Theo oâng, quy hoaïch kieán truùc theo kieåu ñoâ thò sinh thaùi nhö Ecopark coù aûnh höôûng theá naøo ñeán phong caùch soáng cuûa caùc cö daân töông lai?

Moät khu ñoâ thò sinh thaùi vôùi dieän tích caây xanh ñuû lôùn seõ taïo neân moät tieåu vuøng khí haäu, laøm cho khoâng khí trong saïch. Töï haøo laø moät trong nhöõng ngöôøi ñang ñi tieân phong trong vieäc phaùt trieån ñoâ thò sinh thaùi, chuùng toâi ñang töøng böôùc ñònh hình moät phong caùch soáng toát, thaân thieän vôùi moâi tröôøng vaø baûo veä moâi tröôøng, höôùng tôùi moät cuoäc soáng troïn veïn trong ngoâi nhaø haïnh phuùc. Töø thieát keá quy hoaïch, coâng naêng söû duïng cho ñeán nhöõng öu tieân ñaàu tö cuûa chuùng ta ñeàu theå hieän moät khaùt voïng gaén keát ñöôïc coäng ñoàng, moïi ngöôøi seõ soáng coù traùch nhieäm hôn vôùi moâi tröôøng vaø vôùi xaõ hoäi. Loaïi boû ñöôïc nhöõng khaùi nieäm veà “söï baát an” maø chuùng ta thöôøng nhaéc ñeán.

Lôøi taâm huyeát nhaát cuûa oâng khi doác söùc mình cho khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark? Toâi chæ muoán noùi raèng taát caû nhöõng gì maø caù nhaân toâi cuõng nhö taát caû caùc baïn ñaõ, ñang vaø seõ daønh cho Ecopark – thaønh phoá xanh vôùi gaàn 500ha khoâng chæ laø tö duy, khoái oùc maø coøn laø loøng taän tuïy, söï taâm huyeát vaø thaäm chí caû cuoäc ñôøi cho coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån thaønh phoá thaân yeâu naøy.

Xin caûm ôn oâng veà cuoäc troø chuyeän.

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

15


EcoLifestyle

NÔI

CuoäC soáng troïn veïn

QuOÁc Khaùnh an

Ñ

aõ bao giôø baïn töï ñaët cho mình caâu hoûi: “Theá naøo laø moät cuoäc soáng troïn veïn”, hay “Mình ñaõ ñang ñöôïc soáng moät cuoäc soáng troïn veïn hay chöa?”, hoaëc” Laøm theá naøo ñeå coù theå taän höôûng ñöôïc moät cuoäc soáng troïn veïn”. Quaû thaät, ñeå traû lôøi hay laøm thoûa maõn cho nhöõng traên trôû ñoù khoâng ñôn giaûn chuùt naøo, khi maø trong cuoäc soáng baây giôø ngöôøi ta phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng vaán ñeà chung veà moâi tröôøng, veà coäng ñoàng vaø vaên hoùa ñang coù nhieàu ñieàu baát caäp. Nhöõng ngöôøi thoâng minh luoân coù tham voïng soáng “Moät cuoäc soáng toát”, coù theå caân baèng giöõa haïnh phuùc tinh thaàn vaø

16

SOÁ 1-2011 www.ecopark.com.vn

vaät chaát, ñeå töø ñoù hoï vaø nhöõng ngöôøi thaân yeâu trong gia ñình mình khoâng chæ ñöôïc soáng, maø coøn thaät söï ñöôïc taän höôûng cuoäc soáng cuøng nhau, vôùi nhau. Vaø caâu hoûi tieáp theo laïi ñöôïc ñaët ra laø: “Soáng toát laø soáng ra sao?”. Thöïc ra, nhöõng tieâu chí cho moät ñònh nghóa “Soáng toát” cuõng ñôn giaûn thoâi, ñoù laø haõy bieát soáng vôùi caùi ñeïp, bieát laøm cho cuoäc soáng cuûa mình thoaûi maùi, soáng moät caùch tieän nghi, soáng phaûi hoøa cuøng thieân nhieân, bieát soáng coù phong caùch, bieát soáng moät caùch hoøa ñoàng cuøng vôùi coäng ñoàng vaø soáng cuøng nhieàu “cô hoäi”. Nhöng nhöõng tieâu chí soáng töôûng nhö ñôn giaûn vaø “xöa nhö traùi ñaát” ñoù, khoâng phaûi deã taïo laäp leân ñöôïc, vì töïu chung laïi, noù phaûi laø neáp vaên hoùa soáng cuûa caû moät coäng ñoàng, cuûa moâi tröôøng soáng chung, cuûa khoâng gian soáng chung. Ñieàu naøy caàn söï noã löïc xaây döïng vaø vun ñaép töøng ngaøy töøng giôø, vaø cuûa töøng thaønh vieân trong caùi coäng ñoàng chung ñoù. Coù moät nôi ñang - ñaõ - vaø seõ xaây döïng thaønh coâng moät khoâng gian soáng ñeå baïn vaø gia ñình coù theå coù ñöôïc moät cuoäc soáng toát nhö theá, vaø hôn theá nöõa, coøn coù theå thöïc söï taän höôûng moät cuoäc soáng vieân maõn, troøn ñaày. Ñuùng nhö teân goïi, nhaéc ñeán Ecopark laø ngöôøi ta hình dung ngay ra moät caûnh quan töôi ñeïp, thaûm thöïc vaät xanh ngaùt, thieân nhieân hoøa hôïp, maët nöôùc trong laønh, moâi tröôøng tinh khieát. Khoâng chæ coù theá, khoâng gian soáng nôi ñaây coøn ñem laïi moät caûm giaùc thanh bình, thoaûi maùi vaø phoàn thònh. Neáu chæ vôùi tö caùch laø moät du khaùch tôùi thaêm nôi ñaây, ngöôøi ta cuõng vaãn caûm nhaän ñöôïc söï saûng khoaùi deã chòu trong taâm hoàn, nhö ñang ñöôïc laøm töôi môùi laïi mình, moät traïng thaùi chæ coù ñöôïc trong nhöõng tour du lòch sinh thaùi. Vaäy thì baïn haõy


Ñoâ thò Ecopark khoâng chæ laø nôi ñeå ôû maø coøn laø nôi ñeå taän höôûng cuoäc soáng

thöû töôûng töôïng xem mình vaø gia ñình mình, vôùi ngöôøi choàng vaø nhöõng ñöùa con thaân yeâu, seõ coù moät moâi tröôøng soáng an toaøn, laønh maïnh, haïnh phuùc vaø vieân maõn theá naøo khi chính mình cuõng thuoäc veà nôi naøy, laø moät trong nhöõng cö daân ôû ñaây, ñöôïc thöøa höôûng, vaø caû goùp phaàn xaây döïng vun ñaép leân moät cuoäc soáng phoàn vinh, thònh vöôïng cuûa moät coäng ñoàng vaên minh. Cö daân nôi ñaây khoâng chæ coù nhöõng ngöôøi laàn ñaàu tieân sôû höõu baát ñoäng saûn, vôùi moái quan taâm cho moät söï khôûi ñaàu hoaøn toaøn môùi. Hoï coøn coù theå laø nhöõng ngöôøi ñaõ coù moät gia ñình lôùn hôn, chín chaén hôn, vaø vôùi moät soá thöù ñaõ coù trong tay, hoï muoán naâng caáp cuoäc soáng. Cuõng coù theå, nhöõng ngöôøi löïa choïn nôi ñaây laø nhöõng nhaân vaät ñaëc bieät, nhöõng con ngöôøi thaønh ñaït ñang muoán tìm ñeán söï ña daïng hoùa vôùi ngoâi nhaø tieáp theo, vôùi moái quan taâm laø söï ña daïng vaø ñaàu tö... Moät ñieàu chaéc chaén, cö daân nôi ñaây laø nhöõng ngöôøi muoán coù moät cuoäc soáng toát, vaø muoán sôû höõu moät nôi choán ñeïp ñeå soáng. Ñoù laø nhöõng ngöôøi “bieát soáng”, hôn theá nöõa, bieát “soáng coù phong caùch”, “soáng coù Gu” vôùi nhöõng chuaån möïc soáng saâu saéc, khoâng phoâ tröông. Ñieàu maø hoï tìm kieám laø moät toå aám thaät söï giuùp hoï haïnh phuùc vôùi baûn thaân, vôùi moâi tröôøng xung quanh, vôùi nhöõng haøng xoùm coù chung moät “toân chæ soáng”. Moät nôi choán coù nhöõng di saûn beàn vöõng cho theá heä töông lai cuûa hoï. Moät nôi ôû giuùp thoaûi maùi heát söùc veà tinh thaàn, theå chaát sau moät ngaøy laøm vieäc meät moûi, caêng thaúng. Ngöôøi ta hay khaùi quaùt hoùa: Ngöôøi Traøng An thanh lòch, ngöôøi Saøi Goøn côûi môû..., vaø tính caùch cuûa nhöõng cö daân trong coäng ñoàng Ecopark seõ laø ñieàm tónh, chu ñaùo, lòch laõm, thö thaùi

tinh teá, töï tin thaønh ñaït, haøi hoøa. Phaûi chaêng ñoù cuõng laø nhöõng ñaëc tính mang laïi ñaúng caáp cho thöông hieäu cuûa thaønh phoá xanh naøy. Caâu thô noåi tieáng ”Khi ta ôû chæ laø nôi ñaát ôû/ Khi ta ñi, ñaát boãng hoùa taâm hoàn...” döôøng nhö laïi mang maøu saéc môùi khi ngöôøi ta ñeán vôùi thaønh phoá naøy. Chính taïi ñaây, taâm hoàn cuûa maûnh ñaát kinh kyø Phoá Hieán xöa ñaõ níu giöõ con ngöôøi, ñeå nôi “Ñaát laønh chim ñaäu” seõ ban taëng laïi cho nhöõng ngöôøi ñeán ôû nôi ñaây moùn quaø quyù giaù nhaát cuûa ñaát meï: “Ecopark - Thaønh phoá xanh töôi, cuoäc ñôøi troïn veïn”.

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

17


EcoCulture

Mieàn queâ Vuõ TieÁn Kyø- chuû tòch hoäi VhnT höng yeân

n

ôi ñaây voán coù lôïi theá du lòch nhôø tuyeán ñöôøng thuyû Haø Noäi – Phoá Hieán, laïi caän keà Thuû ñoâ, chæ caùch con soâng Caùi moät quaõng sang ngang. Ngaøy xöa, soâng Hoàng döõ daèn khuûng khieáp, laøm cho Vaên Giang 18 naêm lieàn vôõ ñeâ, coøn nay laïi hieàn hoaø eâm aùi vì luoân caïn vaø thieáu nöôùc. Caùch soâng thì ñaõ coù caàu, maø 3 caây caàu chöù ít ñaâu, chöa keå caàu Long Bieân vaø caàu Thaêng Long phía Baéc. Chæ caàn 15-20 phuùt xe maùy laø ñeán noäi thaønh, neân ngöôøi Vaên Giang ra vaøo Haø Noäi nhö ñi chôï laøng. Caû vuøng ñoàng baèng baït ngaøn troàng luùa, ngoâ, hoa quaû, caây caûnh. Chính vì vaäy töø ngaøn xöa Vaên Giang ñaõ laø nôi cung caáp löông thöïc, noâng saûn, hoa quaû cho Thaêng Long - Haø Noäi. Cuõng khoâng ñôn thuaàn bôûi vò trí ñòa lí, vì caây caûnh, caây hoa, caây nhaõn muoän truùng muøa ñöôïc giaù, ñaát Vaên Giang tröôùc heát laø vuøng ñaát thieâng. Ngaøy xöa, thôøi vua Huøng môû nöôùc, ñaát Teá Giang (Vaên Giang) laø ñòa baøn cö truù cuûa boä laïc Caâu Laäu, boä laïc laáy con Traâu laøm vaät toå. Theo saùch Thuyû Kinh chuù do ngöôøi Trung Hoa vieát töø theá kyû thöù 6, ôû Teá Giang coù gioáng thuyû ngöu laø gioáng traâu nöôùc. Chuùng leân bôø choïi nhau ñeán meàm caû söøng, sau ñoù xuoáng nöôùc taém cho söøng cöùng laïi, laïi leân bôø choïi tieáp.Thôøi Lyù, nhaø vua cuõng nuoâi moät con traâu coù boä loâng vaøng oùng. Ngheù con loâng cuõng vaøng nhö meï. Moät hoâm, con ngheù bôi qua soâng Caùi, vöôït ñeâ ôû choã laøng Beán (xaõ Phuïng Coâng) vaøo phía trong lang thang vaøo ñaàm aên coû. Traâu meï laïc con, tìm con khoâng thaáy, hôùt haûi bôi qua soâng Caùi ñeå tìm. Veät chaân traâu meï chaïy thaønh soâng Kim Ngöu, baét ñaàu töø Vaên Giang voøng sang Löïc Ñieàn, xuoâi veà

18

SOÁ 1-2011 www.ecopark.com.vn

Kim Ñoäng. Taïi ñaàu soâng Kim Ngöu, ngaøy 1-10-1958, coá Thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng boå nhaùt cuoác ñaàu tieân khôûi coâng xaây döïng coáng Xuaân Quan phaùt leänh cho nhaân daân 3 tænh ra quaân xaây döïng coâng trình ñaïi thuyû noâng Baéc Höng Haûi. Doøng soâng Traâu Vaøng ñöôïc môû roäng thaønh soâng Baéc Höng Haûi töø ñaáy. Vaên Giang coù vinh döï ôû ñaàu nguoàn cuûa doøng Kim Ngöu xöa – Baéc Höng Haûi nay, ñem nöôùc baïc, nöôùc vaøng töôùi luùa 3 tænh Baéc Ninh, Höng Yeân, Haûi Döông cuûa ñoàng baèng vaøng xuoäm theâm ra. Thöù ñeán, cao trình cuûa Vaên Giang tôùi +9m, ñaát cao nhaát tænh Höng Yeân, laø ñaát ñaàu nguoàn daãn thuyû, khoâng tuï thuyû nhöng tuï nhaân. Ngöôøi töø traán Ñoâng, töø Sôn Nam Thöôïng veà Kinh ñeàu qua Teá Giang. Qua ñaây, thaáy phong thuyû ñeïp, nhieàu ngöôøi ôû laïi sinh soáng laâu daøi. Chaû theá daân Trung Quoác chaïy loaïn sang ta cuõng ñeán tuï cö laäp laøng rieâng nhö laøng Xuaân Caàu chaúng haïn. Vì theá, nhaân taøi, haøo kieät ñaát Vaên Giang ñôøi naøo cuõng coù. Chæ tính rieâng töø khi neàn giaùo duïc Nho giaùo nöôùc nhaø trôû neân quy cuû, nhaø vua caùc trieàu ñaõ môû 184 khoa thi taát caû, töø khoa aát Maõo (1075) ñeán khoa Kyû Muøi (1919), laáy ñoã 2.785 ngöôøi, tænh Höng Yeân coù 288 ngöôøi ñoã ñaïi khoa thì Vaên Giang coù tôùi 52 vò, laø huyeän ñöùng ñaàu trong 10 huyeän/thaønh phoá. Ñoù laø caùc nhaø khoa baûng nhö Hoaøng giaùp Ñoã Nhaân (1474-1518), Traïng nguyeân Giaùp Tröng (1507-1586), Tam giaùp Tieán só Chu Maïnh Trinh (1862-1905)... Ñoù laø caùc nhaø chính trò nhö Toâ Hieäu (1912-


Vaên Giang laø vuøng ñaát giaøu truyeàn thoáng, ñaõ vaø ñang chuyeån mình cuøng höôùng phaùt trieån cuûa Höng Yeân vaø caû nöôùc.

1944), Toâ Chaán, Phoù Ñöùc Chính (1907-1930), Leâ Vaên Löông (1912-1995). Caùc nhaø vaên, hoaï só, nhaø nghieân cöùu coù uy tín nhö Ñoaøn Thò Ñieåm (1705-1748), Döông Baù Traïc (1884-1944), Döông Quaûng Haøm (1898-1946), danh hoaï Toâ Ngoïc Vaân (19081954), Döông Bích Lieân, nhaø vaên Nguyeãn Coâng Hoan (19031977), GS-TSKH Toâ Ngoïc Thanh, GS Traàn Höõu Taù, nhaø vaên Döông Thò Xuaân Quí (1941-1969), Leâ Minh, Nguyeãn Thò Hoàng Ngaùt. Nhöõng thoûi vaøng tinh tuyeån töø ñaát Vaên Giang aáy ñaõ muoân laàn laøm ñeïp cho queâ höông ñaát nöôùc. Theâm nöõa, Vaên Giang coù laøng Chöû Xaù (tröôùc 1961, Chöû Xaù thuoäc Vaên Giang), nôi coâng chuùa Tieân Dung gaëp Chöû Ñoàng Töû (Caäu beù beân Beán soâng) vaø hai ngöôøi thaønh vôï thaønh choàng taïi baõi Töï Nhieân cuõng laø maûnh ñaát vaøng neân veà thaêm laïi. Vôùi 93 di tích hieän coøn, cöù 0,77 km2 ñaát Vaên Giang laø coù theå ñeán thaêm moät di tích lòch söû – vaên hoaù. Khoâng gian aáy laø khoâng gian thieâng, nôi môû hoäi laøng ñeå con ngöôøi tìm laïi coäi nguoàn, giao tieáp vôùi thaàn linh vaø baøy toû öôùc nguyeän xaây döïng cuoäc soáng an bình, aám no, haïnh phuùc. Vaøo dòp leã teát, ngöôøi daân ñeán vaõn caûnh caùc coâng trình kieán truùc vaên hoaù - lòch söû nhö ñình Ña Ngöu (xaõ Taân Tieán), chuøa Meã Sôû, ñeàn vaø chuøa Caàu Baùu (xaõ Vónh Khuùc), ñeàn Ngoø (xaõ Phuïng Coâng) vaø nhieàu danh thaéng khaùc, thaêm caùc laøng ngheà goám söù Xuaân Quan, beân caïnh laøng goám Baùt Traøng (Gia Laâm), thaêm laøng deät Nhö Laân, laøng nhoäm Xuaân Caàu – “Ai veà Ñoàng tænh Hueâ Caàu,/ Ñoàng Tænh baùn thuoác Hueâ Caàu nhuoâm thaâm”, coù dòp thöôûng thöùc baùnh raêng böøa Phuïng Coâng, aên baùnh môõ vaø nhaâm nhi li röôïu Tröông Xaù (Kim Ñoäng) nhaém vôùi thòt chuoät chôï Caàu (xaõ Nghóa Truï), thöôûng thöùc moùn caù moøi nöôùng, “thôøi ngö nhuïc myõ hieàm ña coát” (Caù moøi thòt ngon nhöõng nhieàu xöông) ñaùnh baét töø soâng Hoàng vaøo dòp thaùng Hai, thaùng Ba aâm lòch. Laïi coøn Ñình Ña Ngöu thôø Chöû Ñoàng Töû vaø nhò vò phu nhaân coù tôùi 100 caây coät (ñuùng ra laø 101 coät). Ñình döïng treân ñaát thieâng, nôi ñaøn traâu vaøng ñang canh kho ñoàng Baéc quoác boãng nghe tieáng chuoâng phöông Nam (do sö Khoâng Loä ñuùc) thaáy linh quaù, chaïy voäi sang ta, döøng laïi ôû ñaây taém taùp. Choã ñaøn traâu ñaèm truõng xuoáng thaønh hoà Kim Ngöu. Nôi ñaát buøn tung leân thaønh goø, daân löu taùn ñeán laäp laøng vaø döïng ngoâi ñình thôø ngöôøi anh huøng chinh phuïc ñaàm laày, ñoàng thôøi cuõng laø oâng toå ngheà chaøi, ngheà buoân, ngheà y, ngheà giao thöông ñöôøng thuyû vaø laø Ñöùc Thaùnh

baûn ñòa cuûa ngöôøi Vieät. Chuøa Meã Sôû thôø Phaät Quan AÂm Dieäu Thieän ñöôïc döïng töø ñôøi Leâ. Pho töôïng Quan AÂm nghìn maét, nghìn tay cao 1,4 m, ngoài treân ñaøi sen, uy nghieâm vaø hieàn töø. Ñöùc thieân thuû thieân nhaõn aáy döôøng nhö coù phaùp löïc vaø quyeàn naêng voâ bieân cöùu ñoä moïi chuùng sinh thoaùt khoûi traàm luaân vaø khoå ñau ôû coõi traàn gian naøy. Coøn nhieàu! Môùi chæ ñieåm qua vaøi voán vaên hoùa di saûn ñaáy thoâi ñaõ thaáy maûnh ñaát vaên vaät giaøu truyeàn thoáng naøy ñuùng laø nôi “Ñòa linh nhaân kieät”. Vôùi nhöõng voán quyù ñoù, ñaát vaø ngöôøi Vaên Giang xöùng ñaùng laø nieàm töï haøo cuûa maûnh ñaát “Thöù nhaát Kinh kyø/ Thöù nhì Phoá Hieán”.

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

19


EcoPeople

Ñ

Cuoäc troø chuyeän thuù vò vôùi moät trong nhöõng cö daân töông lai ñaàu tieân cuûa ñoâ thò Ecopark

aët ñöôïc lòch gaëp gôõ vôùi chò Kim Thuûy khoâng deã. Laø Giaùm ñoác chi nhaùnh cuûa moät Toå hôïp truyeàn thoâng ña phöông tieän coù tieáng, ngöôøi ta deã töôûng chò laø con ngöôøi cuûa coâng vieäc vaø coâng vieäc. Maø quaû chò laø con ngöôøi cuûa coâng vieäc thaät, minh chöùng raèng chæ vôùi 8 naêm hoaït ñoäng trong lónh vöïc truyeàn thoâng, tieáp thò, nhöng caùi teân cuûa nöõ giaùm ñoác treû taïi Haø noäi vaø DatVietVAC Group Holdings ñaõ trôû thaønh thöông hieäu ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát. Nhöng caâu chuyeän veà coâng vieäc cuõng nhö gia ñình cuûa chò laïi aán chöùa söï haáp daãn cuûa nhöõng ñieàu bình dò, giaûn ñôn, töïa nhö hôi thôû cuûa cuoäc soáng vaäy. Moät con ngöôøi töï tin, naêng ñoäng, nhöng cuõng raát tinh teá, lòch laõm, laø caûm nhaän veà con ngöôøi chò. Nhöng treân heát laø veû ñieàm tónh cuûa moät ngöôøi ñaõ coù nhieàu traûi nghieäm quyù giaù trong cuoäc soáng. Ñieàu naøy laøm cho chò Thuûy coù veû chín chaén hôn nhieàu so vôùi tuoåi ñôøi coøn khaù treû cuûa mình. Teân Thuûy, meänh Kim, chò töï nhaän mình ñöôïc cuoäc ñôøi ban taëng khaù nhieàu, nhöng nhöõng maát maùt cuõng laém. Chò noùi chuyeän coâng vieäc moät caùch haøo höùng, noùi veà cuoäc soáng vôùi söï thanh thaûn, vaø noùi veà ngoâi nhaø nôi mình ñang ôû vaø seõ ôû vôùi nieàm vui thích. Ñieàu thuù vò

CuoäC Ñôøi

laø nhöõ n g chuyeá n ñi

20

Moãi ngaøy laø moät moùn quaø maø cuoäc soáng ñaõ ban taëng cho chuùng ta

SOÁ 1-2011 www.ecopark.com.vn

Baøi: chuùc Linh aÛnh: nguyeãn TieÁn Duõng


laø cuoäc soáng cuûa chò luoân ít nhieàu gaén vôùi nöôùc nhö moät cô duyeân vôùi caùi teân cuûa mình: ñaùm cöôùi nhoû nhöng raát aán töôïng toå chöùc caïnh swimming pool cuûa Sofitel Metropole Hanoi, ngoâi nhaø hieän ñang ôû cuõng naèm caïnh hoà Laâm Du ôû Boà Ñeà (Gia Laâm), vaø caên hoä saép tôùi seõ ôû taïi khu ñoâ thò Ecopark cuõng coù höôùng nhìn raát ñeïp ra beå bôi. Choïn moät boä trang phuïc trang nhaõ saéc xanh cho cuoäc gaëp gôõ vôùi phoùng vieân cuûa Ecolife, chò noùi vui “Ñuùng maøu cuûa Ecopark ñoù nha”. Ñaêng kyù mua luoân sau khi tôùi thaêm döï aùn laàn ñaàu tieân, chò caûm thaáy thích ngay moät moâi tröôøng gaàn guõi vôùi thieân nhieân nhö ôû Ecopark, vì chò nghó tôùi con treû caàn coù moät moâi tröôøng soáng toát cho söùc khoûe, cho söï phaùt trieån haøi hoøa vaø caân baèng. Beù con nhaø chò môùi 3 tuoåi, tôùi ñaây seõ theo hoïc tröôøng Phaùp Yesin ôû Nuùi Truùc, vaø chò hy voïng: ”Neáu mai kia heä thoáng tröôøng quoác teá seõ coù maët ôû Ecopark thì thaät thuaän lôïi”. Chò Thuûy cuõng ñang raát “toø moø hoài hoäp” veà chính caên hoä trong töông lai gaàn cuûa mình taïi Khu caên hoä Röøng Coï. Chò chaéc chaén nôi ôû cuûa mình seõ raát hoøa hôïp vôùi thieân nhieân nôi ñaây, bôûi baûn thaân chò cuõng raát thích nhöõng gì thaät töï nhieân vaø thuaän vôùi töï nhieân. “Caùc chaát lieäu nhö goã, maây tre, soûi, caùt seõ laø khoâng theå thieáu trong deùcor noäi thaát cuûa nhaø mình roài. Veà maøu saéc thì chaéc seõ khai thaùc trieät ñeå toâng maøu cuûa saéc vaøng vaø traéng cho hôïp vôùi meänh cuûa gia chuû (cöôøi). Nhöng cuõng seõ coù nhöõng phaù caùch, ví duï ôû ôû phoøng treû em chaúng haïn, mình seõ khoâng giôùi haïn söï töôûng töôïng vaø saéc maøu vui töôi cho vieäc trang trí phoøng cuûa cu con cho hôïp vôùi löùa tuoåi cuûa chaùu”, chò Thuûy haøo höùng chia seû veà nôi chò löïa choïn seõ laø choán an cö laâu daøi cuûa gia ñình mình. Nhöõng caûm nhaän ñieàm tónh veà cuoäc soáng vaø caùch taän höôûng cuoäc soáng cuûa chò Kim Thuûy khieán ngöôøi ta cuõng caûm thaáy cuoäc soáng an laønh hôn, haïnh phuùc hôn, vaø ñaùng quyù hôn. Vôùi chò: “Cuoäc ñôøi laø nhöõng chuyeán ñi…”, nhöng hôn ai heát, nhöõng ngöôøi löõ khaùch luoân

chò nguyeãn Thò KiM ThuÛy

n Giaùm ñoác Chi nhaùnh Coâng ty Coå phaàn Taäp ñoaøn

truyeàn thoâng ña phöông tieän Ñaát Vieät VAC

n Sôû thích: Ñi du lòch, naáu aên vaø nghe nhaïc n Sôû tröôøng: Luoân taïo ra nhöõng caùi môùi vaø loâi keùo

moïi ngöôøi cuøng höôûng öùng & tham gia

n Quan nieäm veà cuoäc soáng: “Moãi ngaøy laø moät moùn

quaø maø cuoäc soáng ñaõ ban taëng cho chuùng ta”

n Caên hoä cuûa chò Kim Thuûy ôû toøa nhaø D3, taàng 14,

khu Caên hoä cao caáp Röøng Coï, döï kieán seõ ñöôïc baøn giao vaøo cuoái naêm 2012

caàn moät beán ñôïi bình yeân, moät ñieåm ñeán bình yeân, maø chính chò vöøa laø ngöôøi löõ khaùch, laïi vöøa laø beán ñôïi cho caû gia ñình mình. Chæ caàn theá thoâi cuõng ñuû thaáy phaàn noäi löïc tieàm aån trong daùng voùc maûnh deû cuûa ngöôøi phuï nöõ naøy. Mai roài chaøng trai cuûa gia ñình chò seõ lôùn leân, seõ daàn chia seû ñöôïc cho meï nhöõng troáng vaéng maø ngöôøi choàng thaân yeâu ñeå laïi, roài cuõng coù theå seõ theâm moät bôø vai môùi cho chò döïa vaøo, vaø caû nhöõng ngöôøi haøng xoùm môùi, nhöõng ngöôøi baïn môùi seõ cuøng gia ñình chò chia seû nhöõng giaù trò ñích thöïc cuûa cuoäc soáng taïi thaønh phoá xanh Ecopark, choán an cö maø caùc cö daân töông lai cuøng mong muoán vaø löïa choïn naøy.

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

21


Forum

Ecopark cuûa chuùng ta:

Chung Moät nieàM tin Trong neàn kinh teá vôùi nhöõng caïnh tranh mang tính toaøn caàu, ngöôøi lao ñoäng luoân muoán höôùng ñeán ñieàu kieän laøm vieäc tieân tieán, hieän ñaïi hôn. Ñieàu gì seõ giöõ chaân nhöõng nhaân vieân maãn caùn ôû laïi vôùi coâng ty, ñieàu gì ñaõ khieán hoï choïn moâi tröôøng naøy thay vì moâi tröôøng khaùc? Haõy cuøng laéng nghe nhöõng chia seû cuûa chuùng toâi – nhöõng con ngöôøi ñang chung tay döïng xaây Ecopark. nguyeãn Mai höông (Nhaân vieân phoøng An ninh ñoâ thò, thaâm nieân laøm vieäc 2 naêm taïi Ecopark)

Em baét ñaàu laøm vieäc taïi Ecopark töø naêm 2009. Mình thaáy Ecopark nhö maùi nhaø thöù hai cuûa mình, em thöïc söï yeâu quyù coâng vieäc vaø con ngöôøi nôi ñaây – thaân thieän, côûi môû vaø chuyeân nghieäp. Coâng vieäc cuûa em laø duy trì traät töï taïi showroom, vöøa laøm leã taân vöøa kieâm luoân caû giôùi thieäu döï aùn nhöng em khoâng heà thaáy nhaøm chaùn. Ñöôïc nghe caùc anh, caùc chuù noùi veà döï aùn, em thaáy töï haøo vaø taát caû nhö ngaám vaøo trong em töø luùc naøo. Ngaøy naøo cuõng ôû ñaây vaäy maø em coøn caûm thaáy choùng maët vì toác ñoä thay ñoåi, phaùt trieån cuûa döï aùn. Moãi ngaøy theâm môùi, moãi ngaøy theâm ñeïp. Khi ñöôïc hoûi: coâng vieäc cuûa em coù vaát vaû khoâng? Em cöôøi: Chò thaáy laøm vieäc trong moät moâi tröôøng tuyeät ñeïp nhö theá naøy thì coù caùu giaän ñöôïc khoâng?! Raát ít nhöõng tröôøng hôïp caàn nhaéc nhôû vì chuû yeáu khaùch tham quan ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù yù thöùc raát cao vaø lòch thieäp. Tuy vaäy em vaãn luoân coá gaéng nhieàu ñeå mang laïi söï thaân thieän, thoaûi maùi cho khaùch tham quan baèng nhöõng nuï cöôøi. Em laïi cöôøi vaø noùi chuyeän vôùi toâi baèng caû söï say meâ vaø tình yeâu ñoái vôùi Ecopark. nguyeãn hOàng Quaân (Sinh naêm 1973, Tröôûng phoøng Moâi tröôøng Ñoâ thò)

Ñaõ töøng 14 naêm laøm vieäc taïi khaùch saïn 5 sao noåi tieáng Haø Noäi treân cöông vò quaûn lyù veä sinh moâi tröôøng. Anh veà Ecopark trong söï söûng soát cuûa caû Ban Laõnh ñaïo vaø ñoàng nghieäp 14 naêm gaén boù. Quaân ñaõ phaûi suy nghó raát nhieàu tröôùc quyeát ñònh naøy, ñoù laø moät böôùc ngoaët lôùn vì anh ñang ôû moät moâi tröôøng khaùch saïn 5 sao, sang moät moâi tröôøng vaên phoøng coâng tröôøng hoaøn toaøn khaùc. Nhöng khi gaëp oâng Chuû tòch HÑQT, Quaân môùi hieåu roõ hôn veà muïc tieâu, taàm nhìn cuûa döï aùn. Yeâu caàu maø OÂng Chuû tòch ñaët ra ñoái vôùi Hoàng Quaân laø: Duy trì coâng taùc veä sinh moâi tröôøng cuûa khu vaên phoøng nhö moät khaùch saïn 4 - 5 sao; Xaây döïng moät ñoäi nguõ nhaân vieân chuyeân nghieäp coù theå phuïc vuï cho caùc toøa nhaø chung cö Röøng Coï sau naøy. Caùc saûnh vaøo toøa nhaø phaûi ñaït ñöôïc yeâu caàu ñoù, hôn nöõa, coâng tröôøng phaûi nhö coâng vieân. “Ban ñaàu toâi cuõng hôi “choaùng” vaø bôõ ngôõ vì yeâu caàu coù veû “thöøa” naøy. Nhöng khi taän maét chöùng kieán nhöõng lôøi traàm troà cuûa khaùch tham quan vaø ñoái taùc thì toâi môùi thaám thía” – Quaân boäc baïch. Quaân cuõng laø ngöôøi khaù laõng maïn. Coâng vieäc tuy vaát vaû nhöng anh raát töï haøo veà nhöõng gì mình ñaõ ñang laøm cho Ecopark – moät thaønh phoá sinh thaùi. Hy voïng raèng ôû Daiwoo 14 naêm nhöng vôùi Ecopark, anh seõ gaén boù troïn ñôøi.

22

SOÁ 1-2011 www.ecopark.com.vn

Phan Vaên hOaøng (Sinh naêm 1964, Phoù Tröôûng phoøng Caây xanh Ñoâ thò)

Ngay laàn tieáp xuùc ñaàu tieân, toâi ñaõ caûm nhaän ôû anh moät con ngöôøi tinh teá vaø saâu saéc, ñaëc bieät veà lónh vöïc xaõ hoäi vaø caûnh quan ñoâ thò. Sinh ra vaø lôùn leân taïi Hoäi An, chaát ngheä só döôøng nhö ñaõ ngaám vaøo maùu thòt anh, coäng theâm söï traûi nghieäm ôû raát nhieàu caùc khu ñoâ thò, trung taâm thöông maïi, khaùch saïn, nhaø haøng, resot… khaép khu vöïc mieàn Trung. Ñi nhieàu, thöïc teá nhieàu, neân anh tích luõy ñöôïc nhöõng kieán thöùc vöõng vaøng nhaát veà caûnh quan vaø taïo döïng caûnh quan. Cho ñeán khi döøng chaân taïi Ecopark, anh hieåu ñaây chính laø nôi mình coù theå coáng hieán vaø seõ ñöôïc nhìn nhaän ñuùng vôùi naêng löïc hieän coù. Vôùi anh, thieát keá thi coâng caûnh quan thöïc chaát laø vieäc taïo neân hình aûnh ñeïp baûn naêng cuûa thieân nhieân roäng lôùn, ñieàu maø ngöôøi daân thaønh phoá luoân khao khaùt vaø chính laø ñieàu maø con ngöôøi ta höôùng tôùi. Vaø coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi nhö anh trong döï aùn naøy, thöïc chaát laø ñeå taïo döïng neân moät nieàm tin vöõng chaéc: Nieàm tin cuûa ngöôøi daân, khi hoï choïn soáng trong khu ñoâ thò naøy, hoï coù theå caûm nhaän chaéc chaén, nôi ñaây khoâng chæ ñôn thuaàn laø ngoâi nhaø, maø hôn caû, ñaây chính laø moâi tröôøng soáng tieân tieán maø thôøi ñaïi ngaøy nay con ngöôøi tìm kieám. Sau gaàn 2 naêm gaén boù, vöôït treân caû tö duy cuûa moät nhaân vieân ñôn thuaàn, Phan Vaên Hoaøng thaáy ñöôïc söï gaén boù vaø traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc höôùng tôùi vaø taïo döïng moät Ecopark ñeïp hieän ñaïi vaø môùi leân töøng ngaøy. Anh taâm söï: “Xa nhaø, xa vôï con cuõng raát buoàn nhöng chính coâng vieäc taïi ñaây, chính söï phaùt trieån cuûa Ecopark ñaõ cuoán toâi ñi. Khi Ecopark ñang hieän höõu töøng ngaøy, toâi caøng ñam meâ. Khi ñoùn baø xaõ ra tham quan, baø ñaõ ñoäng vieân toâi raát nhieàu, mong toâi taän taâm, taän löïc cho coâng vieäc. Chuùng toâi töï haøo vì ñaõ, ñang laøm cho caû gia ñình, cho caû coäng ñoàng vaø xaõ hoäi.”


What’s News

khÔûI coâng xaây dÖÏng caàu Baéc hÖng haûI trEân tuyEÁn ñÖÔØng haØ noäI – hÖng yEân

L

eã khôûi coâng xaây döïng caàu Baéc Höng Haûi vaø phaàn ñöôøng daãn ñaàu caàu thuoäc Döï aùn ñöôøng giao thoâng lieân tænh Haø Noäi - Höng Yeân ñaõ dieãn ra taïi Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark vaøo ngaøy 16/3/2011. Tham döï leã khôûi coâng coù oâng Nguyeãn Khaéc Haøo Phoù Chuû tòch thöôøng tröïc UBND tænh Höng Yeân, cuøng ñaïi dieän moät soá Boä, ngaønh TÖ, ñaïi dieän caùc sôû, ban ngaønh tænh Höng Yeân; Laõnh ñaïo caùc huyeän Vaên Giang, Yeân Myõ, Khoaùi Chaâu (Höng Yeân) vaø Gia Laâm (Haø Noäi), laõnh ñaïo vaø baø con nhaân daân ñòa phöông 3 xaõ vuøng döï aùn vaø caùc xaõ coù tuyeán ñöôøng ñi qua cuøng taäp theå CBNV Nhaø ñaàu tö, caùc ñoái taùc, khaùch haøng cuøng vôùi söï chöùng kieán cuûa caùc cô quan thoâng taán baùo chí Trung öông vaø ñòa phöông. Caàu Baéc Höng Haûi naèm treân tuyeán ñöôøng lieân tænh Haø Noäi - Höng Yeân daøi hôn 21,4km, trong ñoù ñoaïn chaïy qua Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark daøi 3.5km ñöôïc goïi laø Ñaïi loä Ecopark. Ñaëc bieät, treân caàu seõ coù 5 ñieåm döøng ñeå khaùch coù theå thaêm quan soâng Baéc Höng Haûi vaø Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark xinh ñeïp töø treân caàu. Chuû ñaàu tö cuõng seõ boá trí caùc khoái caûnh quan doïc theo hai beân bôø soâng ñeå taïo neân böùc tranh toång theå haøi hoøa giöõa caûnh quan soâng Baéc Höng Haûi vaø caûnh quan chung cuûa caû Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark. Utracon Vietnam co., ltd vaø Lieân danh Utracon Overseas Pte Ltd (Singapore) laø hai ñôn vò tham gia thieát keá vaø thi coâng caây caàu naøy ñeàu laø caùc nhaø thaàu danh tieáng cuûa Singapore. Ñaëc bieät laø hai coâng ty naøy ñaõ tham gia thieát keá vaø thi coâng raát nhieàu coâng trình noåi tieáng ôû Singapore vaø caùc nöôùc treân theá giôùi.

n

Caàu Baéc Höng Haûi goàm 2 caàu song song caùch nhau 10m,

n

Chieàu daøi toaøn caàu Ltc= 370m,

n

Moãi caàu boá trí 3 laøn xe 3x3.75m,

n

Moät laøn xe hoãn hôïp roäng 3.25m,

n

Phaàn daønh cho boä haønh 2.75m.

n

n

n

n n

Toång coäng beà roäng moät caàu laø 18.5m. Keát caáu caàu chính söû duïng daàm hoäp BTCT DÖL goàm 5 nhòp vôùi chieàu daøi 270m, Keát caáu caàu daãn goàm 4 nhòp BTCT thöôøng vôùi chieàu daøi 50m Ñöôøng daãn ñaàu caàu daøi L= 160,5m. Toång möùc ñaàu tö döï aùn laø 27,3 trieäu SGD (Ñoâ la Singapore).

Döï kieán seõ hoaøn thaønh vaøo thaùng 12/2012, caàu Baéc Höng Haûi khoâng chæ laø coâng trình xaây döïng maø coøn laø moät coâng trình ngheä thuaät. Ñaây seõ laø ñieåm nhaán quan troïng cuûa khu ñoâ thò Ecopark hieän ñaïi, thaân thieän moâi tröôøng; ñoàng thôøi thuùc ñaåy maïnh meõ söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa caû vuøng phía Ñoâng Thuû ñoâ noùi chung vaø khu vöïc Gia Laâm, Vaên Giang (Höng Yeân) noùi rieâng.

rÖØng coÏ tIEÁp tuÏc chaØo Baùn Saûn phaÅM MÔùI

T

öø ngaøy 19/3/2011, Cty CP ÑT&PT ñoâ thò Vieät Höng (Vihajico) seõ phoái hôïp vôùi Saøn giao dòch BÑS Savills Vieät Nam toå chöùc môû baùn saûn phaåm môùi cuûa Khu caên hoä hieän ñaïi Röøng Coï - moät döï aùn thaønh phaàn thuoäc Giai ñoaïn 1 – Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark

Khu caên hoä hieän ñaïi Röøng Coï ñöôïc phaùt trieån treân toång dieän tích 40.100 m2 (dieän tích ñaát xaây döïng khoaûng 9.000 m2), bao goàm 05 toaø thaùp, thay ñoåi töø 19 ñeán 25 taàng vôùi ba loaïi dieän tích ñieån hình 70,9m2, 83,3m2 vaø 91,8m2. Moãi caên hoä ñöôïc thieát keá töø 2 ñeán 3 phoøng nguû vaø ñeàu coù 02 khu veä sinh vaø 02 ban coâng (1 ban coâng chöùc naêng vaø 1 ban coâng thö giaõn). Taïi taàng treân cuøng cuûa caùc toøa thaùp laø “nhöõng caên bieät thöï treân cao” (penthouse) vôùi dieän tích töø 141m2 ñeán 151m2. Caùc caên hoä seõ ñöôïc chaøo baùn vôùi möùc giaù töø 20 trieäu ñoàng/m2 trôû leân. Khaùch mua nhaø coù theå ñaêng kyù mua tröïc tieáp töø chuû ñaàu tö taïi Vaên phoøng Döï aùn Ecopark (Ñoái dieän Laøng goám Baùt Traøng) hoaëc thoâng qua Vaên phoøng Ñaïi dieän cuûa Döï aùn (59A Lyù Thaùi Toå/12 Lyù Ñaïo Thaønh, Hoaøn Kieám, Haø Noäi). Theo Ths. Buøi Tieán Huøng - Phoù Toång Giaùm ñoác Vihajico: “Cho ñeán nay, saûn phaåm Röøng Coï vaãn luoân nhaän ñöôïc nhöõng phaûn öùng tích cöïc töø phía ngöôøi mua. Keå töø laàn ñaàu xuaát hieän treân thò tröôøng vaøo Thaùng 06/2010, Röøng Coï ñaõ trôû thaønh moät saûn phaåm khoâng chæ ñöôïc giôùi ñaàu tö saønh soûi quan taâm maø coøn laø söï löïa choïn haøng ñaàu cuûa nhöõng ngöôøi mua nhaø cho nhu caàu ôû.Ñaây quaû laø nhöõng tín hieäu khích leä ñoái vôùi chuùng toâi trong giai ñoaïn thò tröôøng baát ñoäng saûn traàm laéng vaø ñieàu naøy moät laàn nöõa khaúng ñònh nieàm tin cuûa ngöôøi mua vaøo Chuû ñaàu tö vaø Döï aùn chuùng toâi. Ñoù cuõng laø ñoäng löïc ñeå chuùng toâi taäp trung ñaåy nhanh tieán ñoä trieån khai döï aùn, ñaàu tö caùc coâng trình tieän ích xaõ hoäi ñeå ñoùn nhöõng coâng daân ñaàu tieân ñeán sinh soáng vaøo cuoái naêm 2012..”

Ñieåm ñaëc bieät cuûa Khu caên hoä Röøng Coï laø ñöôïc höôûng troïn heä thoáng tieän ích hieän ñaïi trong moät khoâng gian xanh cuûa toaøn Khu ñoâ thò Ecopark. Ngay trong giai ñoaïn ñaàu tieân phaùt trieån döï aùn, Chuû ñaàu tö ñaõ taäp trung phaùt trieån veà caûnh quan, caây xanh vaø maët nöôùc. Hôn nöõa, ñaàu tö vaøo caên hoä Röøng Coï cuõng laø moät söï löïa choïn öu tieân ñoái vôùi nhöõng ngöôøi muoán kinh doanh dòch vuï cho thueâ nhaø, phuø hôïp vôùi nhöõng ngöôøi nöôùc ngoaøi ñang laøm vieäc taïi Haø Noäi, KCN Saøi Ñoàng, Khu Coâng nghieäp Thaêng Long 2,… keá caän. Theo quy hoaïch, ngay trong Giai ñoaïn 1, Chuû ñaàu tö Vihajico seõ xaây döïng ñaày ñuû nhöõng coâng trình tieän ích nhö Tröôøng hoïc, Trung taâm y teá, Caâu laïc boä, Beå bôi, Saân tennis, Coâng vieân caây xanh, Khu vui chôi cho treû em,… ñoàng thôøi vôùi vieäc hoaøn thieän caùc saûn phaåm Bieät thöï, Nhaø phoá vaø Caên hoä, nhaèm ñaûm baûo cho nhöõng cö daân sinh soáng taïi ñaây ñöôïc taän höôûng moät moâi tröôøng tröôøng soáng sinh thaùi trong moät thaønh phoá chöùc naêng vôùi ñaày ñuû tieän nghi ñaït tieâu chuaån quoác teá.

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

23


Q&A Khu caên hoä Röøng Coï hieän ñang ñöôïc raát nhieàu nhaø ñaàu tö quan taâm. Moät soá höôùng daãn cuûa chuyeân gia tö vaán luaät döôùi ñaây laø nhöõng thoâng tin tham khaûo boå ích cho nhöõng ngöôøi ñang muoán tìm hieåu

Toâi coù nghe thoâng tin treân ñaøi baùo veà khu Caên hoä Röøng Coï. Mong ñöôïc cung caáp ñaày ñuû thoâng tin hôn

Traû lôøi: Khu Caên hoä hieän ñaïi Röøng Coï (1A01) naèm trong giai ñoaïn 1 cuûa Döï aùn Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark laø toång hoøa cuûa nhöõng thieát keá thoâng minh, khoâng gian caûnh quan môû vaø moät heä thoáng dòch vuï tieän ích toaøn dieän. Khu caên hoä Röøng Coï laø toå hôïp goàm 05 toøa thaùp A, B, C, D vaø E ñöôïc chia laøm 13 toøa nhaø. Caùc toøa nhaø coù thieát keá ña daïng cao töø 19-25 taàng bao goàm caùc caên hoä vôùi dieän tích töø 71m2 ñeán 151m2 vaø penthouse vôùi dieän tích 141m2 ñeán 144.9m2 ñöôïc thieát keá thoâng minh. Ngoaøi ra, ngay trong khuoân vieân caùc toøa nhaø naøy coøn coù caùc coâng trình tieän ích vaø dòch vuï nhö: beå bôi, coâng vieân caây xanh, saân tennis, sieâu thò, trung taâm mua saém, nhaø saùch....

Toâi ñaõ mua moät caên hoä taïi khu Caên hoä Röøng Coï. Vui loøng cho bieát tieán ñoä xaây döïng caùc coâng trình tieän ích cho giai ñoïan 1 naøy? Traû lôøi: Beân caïnh vieäc ñaàu tö xaây döïng Khu caên hoä Röøng Coï vaø caùc tieän ích nhö: beå bôi, saân tennis, caâu laïc boä theå thao, coâng vieân caây xanh…., Chuû ñaàu tö ñang tieán haønh hôïp taùc ñaàu tö vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc ñeå xaây döïng ñoàng boä caùc tieän ích ñi keøm nhö: Trung taâm y teá, tröôøng hoïc, heä thoáng sieäu thò, trung taâm thöông maïi…. Theo tieán ñoä döï kieán, vieäc xaây döïng caùc coâng trình tieän ích cho giai ñoaïn 1 cuõng seõ ñöôïc hoaøn thaønh ñoàng thôøi vôùi tieán ñoä baøn giao caên hoä cho khaùch haøng.

Gia ñình toâi ñaõ mua 03 caên hoä ôû Khu Röøng Coï, vaø thanh toaùn 02 ñôït theo hôïp ñoàng. Hieän nay chuùng toâi caàn hoã trôï taøi chính, ñeà nghò höôùng daãn thuû tuïc? Traû lôøi: Chuû ñaàu tö ñaõ kyù Hôïp ñoàng hôïp taùc vôùi Ngaân haøng Vietcombank ñeå hoã trôï cho khaùch haøng mua caên hoä Ecopark caùc khoaûn vay leân tôùi 70% giaù trò caên hoä vaø ñöôïc theá chaáp baèng chính caên hoä ñoù, thôøi haïn vay toái ña laø 15 naêm. Ngaân haøng coù theå hoã trôï giaûi ngaân ngay töø ñôït thanh toaùn ñaàu tieân vôùi thuû tuïc thöïc hieän ñôn giaûn: Quyù khaùch haøng lieân heä tröïc tieáp vôùi boä phaän phuïc vuï khaùch haøng cuûa chuùng toâi theo soá 1900 555 565 ñeå ñöôïc höôùng daãn thöïc hieän caùc thuû tuïc vay voán.

24

SOÁ 1-2011 www.ecopark.com.vn


Toâi ñaõ mua moät caên hoä taïi 1 döï aùn khaùc, vaø giaáy Quyeàn sôû höõu ñaát chæ laø 50 naêm, chöù khoâng phaûi laø soá ñoû vónh vieãn. Theá coøn caên hoä taïi Ecopark? Traû lôøi: + Caên cöù theo quy ñònh taïi Muïc 1 Phaàn II Thoâng tö 01/2005/TT-BTNMT ngaøy 13/4/2005 (ban haønh sau khi Luaät Ñaát ñai 2003 vaø Nghò ñònh 181/2004 coù hieäu löïc), höôùng daãn chi tieát veà quyeàn söû duïng ñaát ñeå thöïc hieän döï aùn ñaàu tö theo phöông thöùc söû duïng quyõ ñaát ñeå taïo voán xaây döïng haï taàng: “Ñoái vôùi caùc döï aùn ñaõ trieån khai vaø ñaõ thöïc hieän vieäc giao ñaát ñoái vôùi khu ñaát traû cho nhaø ñaàu tö, trong ñoù quy ñònh nhaø ñaàu tö ñöôïc söû duïng ñaát vôùi thôøi haïn oån ñònh laâu daøi theo quy ñònh taïi ñieåm c khoaûn 1 Ñieàu 5 cuûa Nghò ñònh soá 04/2000/NÑ-CP ngaøy 11/02/2000 thì nay ñöôïc tieáp tuïc söû duïng vôùi thôøi haïn oån ñònh laâu daøi”. + Vihajico ñöôïc Thuû töôùng chính phuû giao ñaát ñeå thöïc hieän döï aùn ñöôøng giao thoâng lieân tænh Haø Noäi - Höng Yeân theo cô cheá söû duïng quyõ ñaát ñeå taïo voán xaây döïng cô sôû haï taàng theo Quyeát ñònh soá 742/QDTTg ngaøy 30/6/2004. Do vaäy, theo ñoù taát caû caùc khaùch haøng khi nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát cuûa Vihajico cuõng ñeàu ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát vôùi thôøi haïn söû duïng “laâu daøi”.

Caên hoä Röøng Coï sau naøy baùn cho khaùch baét ñaàu töø taàng maáy trôû leân? Coù baùn taàng 1, 2 khoâng hay chæ ñeå cho thueâ hoaëc söû duïng cho muïc ñích khaùc? Traû lôøi: Caùc caên hoä ôû ñöôïc boá trí töø taàng 2 trôû leân ñeán taàng 25. Dieän tích taàng 1 ñöôïc giaønh ñeå boá trí caùc tieän ích sinh hoaït coäng ñoàng, kinh doanh thöông maïi phuïc vuï nhu caàu sinh hoaït cuûa daân cö (sieâu thò mini; nhaø saùch, kios baùn haøng, quaùn cafeù, quaùn aên nhanh...)

ECOLIFE

SOÁ 1-2011

25


Interior

Phoøng khaùCh nhaø baïn Phoøng khaùch laø khoâng gian quan troïng nhaát trong ngoâi nhaø cuûa baïn, noù ñöôïc ví nhö boä maët cuûa caên nhaø ñeå mang laïi cho khaùch moät khoâng gian aám cuùng hay vui maét, sang troïng hay tieän nghi... Haõy taïo söï khaùc bieät vaø ñeå laïi daáu aán caù tính cuûa baïn trong caùch deùcor caên phoøng khaùch cuûa gia ñình vôùi nhöõng maãu thieát keá ñoäc ñaùo cuûa noäi thaát Nhaø Xinh. Ñaây laø thöông hieäu noäi thaát cao caáp cuûa Coâng ty CP Xaây döïng Kieán truùc AA, moät thaønh vieân saùng laäp cuûa Ecopark

26

SOÁ 1-2011 www.ecopark.com.vn


ECOLIFE

SOÁ 1-2011

27


EcoArt

Ecopark vì maøu xanh

28

SOÁ 1-2011 www.ecopark.com.vn


ecolife_1  
ecolife_1  
Advertisement