Page 1

Split by PDF Splitter

28 การใสขอความหัว-ทายกระดาษ (Header-Footer) สวนหัวและสวนทายกระดาษสามารถใสขอความเชน ชื่อบท เลขหนา ชื่อที่อยูบริษัท รูปภาพ และอื่นๆ ได มีขั้นตอนการทําดังนี้ 1. คลิกแท็บ Insert 2. หากตองการใสหัวกระดาษใหคลิกริบบอน Header หรือตองการใสทายกระดาษใหคลิก ริบบอน Footer 3. เลือกรูปแบบการใสหัวกระดาษหรือทายกระดาษ

4. ใสขอความที่ตองการในหัวกระดาษหรือทายกระดาษ 5. คลิกปุม Close Header and Footer


Split by PDF Splitter

29 การแกไขหัวกระดาษ-ทายกระดาษ บางครั้งผูใชตองการแกไขขอความในหัว-ทายกระดาษก็สามารถทําไดโดยการดับเบิลคลิกที่ ขอความสวนของหัว-ทายกระดาษ ดังตัวอยางขางลางเปนการแกไขสวนทายกระดาษ 1. ดับเบิลคลิกที่ขอความ “ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ในสวนทายกระดาษ 2. แกไขหรือพิมพขอความที่ตองการ 3. คลิกปุม Close


Split by PDF Splitter

30

การใสรูปและปรับแตงรูป จุดเดนหนึ่งของ MS-Word 2007 คือลูกเลนในดานการจัดรูปภาพ ผูใชเพียงคลิกไมกี่ครั้งก็จะ ไดเอกสารที่มีรูปภาพประกอบแบบสวยงาม ผูใชสามารถเลือกใสกรอบ ทําสีแบบซีเปย ปรับความสวาง ของรูปภาพไดตามตองการ ซึ่งจะทําใหเอกสารเปนมืออาชีพและหรูหรากวาการใชงาน MS-Word รุน เกา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกแท็บ Insert แลวคลิกเลือกริบบอน Picture 2. คลิกเลือกรูปภาพที่ตองการแทรก แลวคลิกปุม

3. แท็บ Format จะปรากฏขึ้นมา การยอ/ขยายรูปภาพทําไดดวยการคลิกที่มุมรูปภาพแลว ลากเมาสเพื่อยอ/ขยายเชนเดียวกับรุนเดิม แต MS-Word 2007 จะสรางรูปเสมือนเปนเงา ใหเราเห็นดวย


Split by PDF Splitter

31 4. การปรับความสวางของรูปภาพใหคลิกปุม แลวใชเมาสชี้ระดับ % ของความสวางที่ตองการ 5. การใส ก รอบรู ป ภาพเป น หนึ่ ง ในคุ ณสมบั ติ ข อง MS-Word 2007 ที่ชวยใหเอกสารมีความเปนมืออาชีพ ผูใชสามารถใช เมาสชี้รูปแบบกรอบที่ตองการ โปรแกรมจะแสดงผลลัพธให เห็นทันที เมื่อพอใจรูปไหนก็คลิกเลือกรูปแบบที่ตองการ

leason5  

how to insert picture in document

leason5  

how to insert picture in document

Advertisement