Page 1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิ กายน 2559 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คานา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่ อการเสริมสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่ อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ส่ วนจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาจึ งได้ จั ด กิจกรรมปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษา ฝึ กปฏิบัติงาน ให้ กับนักศึกษาที่กาลังจะเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้ นักศึกษาได้ รับการชี้แจง ขั้นตอนการฝึ กปฏิบั ติงาน ข้ อปฏิบัติต่างๆ ระหว่างฝึ กปฏิบั ติงานและเป็ นการเตรียมความพร้ อม ลาดับสุดท้ ายก่อนที่จะเข้ ารั บการฝึ กปฏิบัติงานจริ ง รายงานฉบับนี้ได้ รวบรวมผลประเมินความ พึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ ไขปัญหา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ขอขอบคุณ คณาจารย์และนักศึกษาทุกสานักวิชา ที่ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม หากมีข้อเสนอแนะประการใด อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัด กิจกรรม ตลอดจนการจัด ทารายงานและการประเมินผลกิจกรรม ต่อไป โปรดแจ้ งฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ จักขอบคุณยิ่ง ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ธันวาคม 2559


สารบัญ บทที่ 1 บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร 2 ความนา 3 วัตถุประสงค์ 4 ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผล 4.2 ระดับความพึงพอใจ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากรการแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 5.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 6 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 6.1 เชิงปริมาณ 6.2 เชิงคุณภาพ 7 สรุปงบประมาณในการดาเนินงาน ภาคผนวก โครงการ ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

หน้า 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิ กายน 2559 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร การด าเนิ นงานกิจกรรมปฐมนิ เทศนั กศึ กษาฝึ กปฏิบั ติ งาน ภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึ กษา 2559 วันเสาร์ ท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม 975 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.31 ของจานวนนักศึกษาเป้ าหมาย (1,023 คน) ด้ านผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็ น 2 ส่วนดังนี้ 1. ด้ านการแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 2. ด้ านการจัดการทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.61 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะ เรื่อง เครื่องฉายภาพแสดงภาพไม่ชัด ควรจัดเตรียมสถานที่ให้ มีความพร้ อมมากขึ้น และควรให้ นักศึกษารับอาหารว่างก่อนเริ่มกิจกรรม การดาเนินกิจกรรมเป็ นไปตามดัชนีช้ ีวัดความสาเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 1. เชิงปริมาณ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80.00 ผล จานวนผู้ร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 95.31 2. เชิงคุณภาพ แผน ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00 ผล ผู้ร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.52 โดยใช้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนทั่วไป แผนงานการเรียน การสอน งานสนั บสนุ น การจัดการศึ กษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าใช้ จ่ายงานปฐมนิเทศ การฝึ กปฏิบัติงาน จานวน 31,690 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.03 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ 2. ความนา ส่วนจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษามี ภ ารกิจ หลั ก ในการด าเนิ น งานด้ านสหกิจศึ ก ษา การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเตรียม ความพร้ อ มเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ดี ของนั ก ศึ ก ษาก่ อ นเข้ ารั บ การฝึ กปฏิบั ติ งาน ดั งนั้ น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนั กศึ ก ษาจึงได้ จั ดกิจกรรมปฐมนิ เทศนั กศึ กษาฝึ กปฏิบั ติงาน ให้ กับ นักศึกษาชั้ นปี ที่ 3 - 4 ที่จะเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 ขึ้น เพื่ อให้ นั กศึ ก ษาได้ รั บ การชี้ แจงรายละเอี ย ดการใช้ คู่ มื อ และขั้ นตอนการฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ข้ อ ปฏิบั ติ ต่ า งๆ ระหว่ า งฝึ กปฏิบั ติ งานและเป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มล าดั บ สุด ท้ า ยก่ อ นเข้ า รั บ การฝึ กปฏิบัติงานจริง


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 2 ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาทราบรายละเอียดการใช้ คู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน 2. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาทราบและเข้ า ใจในระเบี ย บและกฎเกณฑ์ แ ละข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ใน การฝึ กปฏิบัติงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. เพื่อเตรียมความพร้ อมลาดับสุดท้ายให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงาน 4. ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 4.2 ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนเฉลี่ยดังนี้ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สดุ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อย - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อยที่สุด 5. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหาการแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิงาน ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน (N=762) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหา 1.การชี้แจงรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้ อง 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยที่สุด (1)

รวม

420

290

44

6

2

762

448

266

42

4

2

762

445

267

42

5

3

762

437

262

54

8

1

762

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่

4.47 มาก 4.51 มากที่สุด 4.50 มาก 4.48 มาก 4.49 มาก


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 3 ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559

ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย ค่ าเฉลี่ ย 4.51 รองลงมาคือ เนื้ อหาสาระที่ได้ รับ จากการบรรยาย ค่ าเฉลี่ ย 4.50 การน าความรู้ ไป ประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.48 และการชี้แจงรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ค่าเฉลี่ย 4.47 ตามลาดับ 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากรการแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิงาน ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน (N=762) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหา 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ เรื่องที่ช้ ีแจง

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยที่สุด (1)

รวม

386

301

69

3

3

762

385

302

67

7

1

762

436

274

47

2

3

762

444

263

48

4

3

762

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่

4.40 มาก 4.40 มาก 4.49 มาก 4.50 มาก 4.45 มาก

ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากรแนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) โดยมีความพึ งพอใจในระดับมากต่อความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ เรื่ อ งที่ช้ ี แจง ค่ าเฉลี่ ย 4.50 รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของบุ ค ลิ ก ภาพโดยรวม ค่ า เฉลี่ ย 4.49 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และความสามารถในการสรุปประเด็น ค่าเฉลี่ย 4.40 ตามลาดับ


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 4 ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559

5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=762) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจ ด้านทัว่ ไป 1.ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2.ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายใน ห้ อง

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยที่สุด (1)

รวม

547

174

35

5

1

762

499

208

46

5

4

762

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่

4.65 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 4.61 มากทีส่ ุด

ผู้ เข้ าร่ วมกิจ กรรมมี ค วามพึ งพอใจในด้ านการจั ด การทั่วไปดั งนี้ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61) โดยมีความพึงพอใจด้ านความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมาคือความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ อง ค่าเฉลี่ย 4.57 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด กิจกรรมในครั้ งนี้ จากสื่อ ใด” โดยผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสามารถเลื อ กตอบได้ ม ากกว่ า 1 ข้ อ พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทราบข่ า ว การจัดกิจกรรมผ่าน Website/Facebook คิดเป็ นร้ อยละ 61.13 รองลงมาคือทราบข่าวผ่านสานักวิชา/ สาขาวิชา คิดเป็ นร้ อยละ 30.26 ทราบข่าวผ่านเพื่อน/รุ่นพี่ คิดเป็ นร้ อยละ 29.74 และทราบข่าวผ่าน ประกาศติดบอร์ด/ป้ ายไวนิล คิดเป็ นร้ อยละ 7.49 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ กบั นักศึกษา รุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมฯ ในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 74.26 และไม่ควรจัดกิจกรรม ในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 1.64 ไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็ นร้ อยละ 2.88 5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้ านการบริหารจัดการ - อากาศภายในห้ องกิจกรรมค่อนข้ างหนาว - เครื่ องฉายภาพไม่ชดั ทาให้นกั ศึกษาเห็นรายละเอียดที่บรรยายไม่ชดั เจน - ควรจัดเตรี ยมสถานที่ให้มีความพร้อมมากขึ้น - ควรให้ นักศึกษารับอาหารว่างก่อนเริ่มกิจกรรม - ไม่ควรจัดกิจกรรมบ่อยเกินไป - ควรอธิบายเรื่องลงทะเบียนให้ ชัดเจนมากขึ้น


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 5 ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559

6. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 6.1 เชิงปริมาณ ตามแผน จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะฝึ กปฏิ บั ติ งานใน ภาคการศึ ก ษาปลาย ประจ าปี การศึ ก ษา 2559 จ านวน 1,023 คน ดังนั้นจะต้ องมีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า 819 คน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผ้ ูเข้ าร่ วม ทั้งหมด 975 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.31 6.2 เชิงคุณภาพ ตามแผน ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00 จากแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.52 7. สรุปงบประมาณในการดาเนินการ ใช้ งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุ นทั่วไป แผนงานการเรี ยน การสอน งานสนั บสนุ นการจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าใช้ จ่ายงานปฐมนิเทศ การฝึ กปฏิบัติงาน สรุปได้ ดังต่อไปนี้ - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา (1,050 คน x 30 บาท) ค่าซักผ้ าปูโต๊ะ

จานวน 32,000 บาท จานวน 31,690 บาท 31,500 บาท 190 บาท

**************************************************************


ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน ภาคการศึกษาปลาย ประจาปี การศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิ กายน 2559 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน ภาคการศึกษาปลาย ประจาปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ประจาปี การศึกษา 2559 นางสาวศรัญญา ปานปวันรัตน์

หลักการและเหตุผล มหาวิ ทยาลั ย จั ดให้ มีร ายวิ ชาสหกิจศึ กษาและฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพ เพื่ อ ให้ นั กศึ กษาสามารถ นาความรู้ความสามารถตามสาขาวิ ชาที่ได้ เรี ยนมาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริงได้ ซึ่งนักศึกษาจะได้ รับ ประสบการณ์ในการทางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่ตนได้ เรียนมา เป็ นการเสริมสร้ างความรู้ความสามารถ และ เพิ่มทักษะการทางานจริงในสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ นักศึกษาได้ รับตาแหน่ งงาน จากสถานประกอบการอีกทางหนึ่งด้ วย ในภาคการศึ ก ษาปลาย ปี การศึ กษา 2559 นี้ มีนั กศึ กษาจากสานั กวิ ชาศิ ลปศาสตร์ สานั กวิ ชา การจัดการ สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสานักวิชาจีนวิทยา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,050 คน ดังนั้น เพื่อให้ การฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิบั ติ ง าน ภาคการศึ ก ษาปลาย ประจ าปี การศึ ก ษา 2559 ขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาทราบขั้นตอนและข้ อปฏิบัติต่างๆ ระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็ นการเตรียมความพร้ อม ในลาดับสุดท้ ายก่อนที่จะเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาทราบขั้นตอนและข้ อปฏิบัติต่างๆ ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน 2. เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมในลาดับสุดท้ายก่อนนักศึกษาเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงาน เป้าหมาย นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3-4 ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ กปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาและฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในภาคการศึกษาปลาย ประจาปี การศึกษา 2559 จานวน 1,050 คน


สถานทีด่ าเนินการ ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 3. เตรียมการจัดกิจกรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้ าร่วมงาน ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ที่ได้ ต้ังเป้ าหมายไว้ 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ จากแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ระยะเวลาดาเนินการ วันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 งบประมาณ งบประมาณรวมเป็ นเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้ วน) ลาดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย 1

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - นักศึกษา 1,050 คน x 30 บาท

2

ค่าจ้ างซักผ้ า รวม (สามหมืน่ สองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

31,500.00 500.00 32,000.00

ทีม่ าของงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าใช้ จ่ายงานปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบัติงาน ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษาได้ ทราบขั้นตอนและยึดถือข้ อควรปฏิบัติต่างๆ ระหว่างฝึ กปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงาน


แบบประเมินกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .............................................. คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในด้ านต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดย ความหมายของหมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มากที่สดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ ส่วนที่ 1 กิจกรรม “แนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน” โดยส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 ด้านเนื้ อหา 1 การชี้แจงรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้ อง 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับ 3 เนื้อหาสาระที่ได้ รับ 4 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย, คาพูด, นา้ เสียง) 4 ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับเรื่องที่ช้ ีแจง

1

ส่วนที่ 2 ภาพรวมการจัดกิจกรรม ลาดับที่

แบบประเมินกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .............................................. คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในด้ านต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดย ความหมายของหมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มากที่สดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ ส่วนที่ 1 กิจกรรม “แนะนาคู่มือการฝึ กปฏิบัติงาน” โดยส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 ด้านเนื้ อหา 1 การชี้แจงรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้ อง 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับ 3 เนื้อหาสาระที่ได้ รับ 4 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย, คาพูด, นา้ เสียง) 4 ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับเรื่องที่ช้ ีแจง

1

ส่วนที่ 2 ภาพรวมการจัดกิจกรรม หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

ด้านทัวไป ่ 1 ความเหมาะสมของสถานที่ 2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้ มากว่า 1 ข้ อ) 3  Facebook/Website  บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ ายไวนิล  สานักวิชา/สาขาวิชา  เพื่อน/รุ่นพี่  ควร  ไม่ควร 4 ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกหรือไม่ ข้ อเสนอแนะ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ------------------------------ขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือ เราจะนาข้ อเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดาเนินการต่อไป ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1

ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

ด้านทัวไป ่ 1 ความเหมาะสมของสถานที่ 2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้ มากว่า 1 ข้ อ) 3  Facebook/Website  บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ ายไวนิล  สานักวิชา/สาขาวิชา  เพื่อน/รุ่นพี่  ควร  ไม่ควร 4 ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกหรือไม่ ข้ อเสนอแนะ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ------------------------------ขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือ เราจะนาข้ อเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดาเนินการต่อไป ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1


Internship Orientation Evaluation Form Saturday, 26 November 2016, 9.00 – 11.30 am. We love to hear your feed back 5 = Very Satisfied

4 = Satisfied

3 = Neutral

2 = Dissatisfied

1 = Very Dissatisfied

Part 1: Introduction to Internship Courses by Division of Placement and Co-Operative Education No. Content 1 2 3 4 Speaker 1 2 3 4

Questions

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

Suitability of content Usefulness gained from this activity Knowledge gained from this activity Gained knowledge is applicable Presentation skill Ability to control and summarize the topic Characteristics of speakers (dress code, tone, wordings) Relevant of content to topic set

Part 2: Overall No.

Questions

Overall 1 The venue appropriateness 2 Suitability of activity duration 3 Suitability of audiovisual materials within the venue Where did you learn about this activity? (mark more than one if applicable) 4  Website/Facebook  Bulletin board/Poster  School/Lecturer Should this activity be arranged for next generation student? 5 ( ) Yes ( ) No

 Friends

Suggestions ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .................................... ------------------------------Thank you for your feedback. We will use your feedback to continuously improve our services Division of Placement and Cooperative Education Mae Fah Luang University

รายงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคการศึกษาปลาย 2 2559  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you