รายงาน pre internship 2016 เสร็จวันที่ 20 10 59

Page 1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559

ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คานา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่อการเสริ มสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อ ม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ ให้ นักศึกษามีความรู้ความ เข้ า ใจในระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ของการฝึ กปฏิบั ติ ง านและถื อ ปฏิบั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารภาวะทางอารมณ์ การสร้ างโปรไฟล์ เพื่ อการสมัครงานและศึกษาต่ อ การใช้ Social Network กับการทางาน การมีแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ถี ูกต้ องต่ อการทางาน ตลอดจนการวางตัว การมีมารยาทในสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะนาไปประยุกต์ใช้ เมื่อ ออกไปฝึ กปฏิบัติงาน รายงานฉบับนี้ได้ รวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขปัญหา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ส่วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ วิ ทยากร คณาจารย์ ทุกสานั กวิ ช า และนักศึกษา และหากมีข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัด กิจกรรม ตลอดจน การจั ดท ารายงาน และการประเมิ น ผลกิ จกรรม โปรดแจ้ งฝ่ ายอบรมวิ จั ยและแนะแนวอาชี พ จักขอบคุณยิ่ง ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ตุลาคม 2559


สารบัญ บทที่ 1 บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร 2 ความนา 3 วัตถุประสงค์ 4 ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผล 4.2 ระดับความพึงพอใจ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน นักศึกษาไทย รอบที่ 1 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 และรอบที่ 2 วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 5.1.1 การสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน 5.1.2 การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน 5.1.3 การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน 5.1.4 การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานการพัฒนาบุคลิกภาพและ มารยาทสังคม 5.1.5 การบริหารจิตเพื่อชีวิตที่เป็ นสุข 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 5.2.1 การสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน 5.2.2 การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน 5.2.3 การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน 5.2.4 การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานการพัฒนาบุคลิกภาพและ มารยาทสังคม 5.2.5 การบริหารจิตเพื่อชีวิตที่เป็ นสุข 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 5.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน รอบนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 6.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 6.1.1 การสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน 6.1.2 การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน 6.1.3 การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน

หน้า 1 3 3 4 4 4 4

4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 14 14 14 14 15


สารบัญ (ต่อ) บทที่ 6.1.4

7

8

9

10

การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานการพัฒนาบุคลิกภาพและ มารยาทสังคม 6.1.5 การปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการทางานและความฉลาดทางอารมณ์ 6.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 6.2.1 การสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน 6.2.2 การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน 6.2.3 การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน 6.2.4 การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานการพัฒนาบุคลิกภาพและ มารยาทสังคม 6.2.5 การปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการทางานและความฉลาดทางอารมณ์ 6.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 6.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 7.1 เชิงปริมาณ 7.2 เชิงคุณภาพ กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2559 (นักศึกษาไทยและต่างชาติ) 8.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 8.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 8.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 8.4 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ กิจกรรม Hotel Industry 2016 9.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 9.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 9.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 9.4 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 10.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 10.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 10.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 10.4 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ

หน้ า 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26


สารบัญ (ต่อ) บทที่ 11 สรุปงบประมาณ 11.1 กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 นักศึกษาไทย รอบ 1-2 11.2 กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 นักศึกษาต่างชาติ 11.3 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2559 (นักศึกษาไทยและต่างชาติ) 11.4 กิจกรรม Hotel Industry 2016 11.5 กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 ภาคผนวก รายละเอียดโครงการ กาหนดการ ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

หน้า 27 27 28 29 29 30


สารบัญตาราง ตารางที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

หน้ า กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน นักศึกษาไทย ประจาปี 2559 รอบที่ 1-2 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการบริหารจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน ระดับความพึงพอใจวิทยากรการแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจวิทยากรการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการบริหารจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 นักศึกษาต่างชาติ ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการทางานและ ความฉลาดทางอารมณ์ ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานการพัฒนา บุคลิกภาพและมารยาทสังคม ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการทางานและ ความฉลาดทางอารมณ์ ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป

4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12

14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19


สารบัญตาราง (ต่อ) ตารางที่ 23 24 25 26 27 28 29 30 31

หน้ า กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2559 (นักศึกษาไทยและต่างชาติ) ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรม Hotel Industry 2016 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป

21 21 22 23 23 24 25 26 26


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 1. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร การดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 สาหรั บ นั ก ศึ ก ษาไทย เมื่ อ วั น ที่ 8-14 สิ ง หาคม 2559 ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรมจานวน 2 รอบ ดังนี้  กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานสาหรับนักศึกษาไทย รอบที่ 1 สาขาวิชาด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5)  กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานสาหรับนักศึกษาไทย รอบที่ 2 สาขาวิชาด้ านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยมีนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,015 คน คิดเป็ นร้ อยละ 101.26 ของจานวน นักศึกษาเป้ าหมาย (1,990 คน) และมีนักศึกษาที่ได้ รับผลประเมิน “ผ่าน” การเข้ าร่วมกิจกรรม จานวน 1,932 คน คิดเป็ นร้ อยละ 97.09 ของนักศึกษาเป้ าหมาย และจากผลประเมินการจัด กิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรมอยู่ในระดับมาก (4.35) ดังตารางต่อไปนี้ หัวข้ อกิจกรรม 1. การสร้ างแรงบันดาลใจ 2. การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน 3. การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน 4. การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม 5. การบริหารจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข 6. การจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป

ภาพรวม

ผลประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 1 รอบที่ 2 ค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าเฉลี่ย 4.58 ระดับมาก ระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.37 ค่าเฉลี่ย 4.47 ระดับมาก ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเฉลี่ย 4.16 ระดับมาก ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเฉลี่ย 4.36 ระดับมาก ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 ค่าเฉลี่ย 4.45 ระดับมาก ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเฉลี่ย 4.51 ระดับมาก ระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.28 ค่าเฉลี่ย 4.42 ระดับมาก ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 ระดับมาก

1


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

การดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 สาหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เมื่ อ วั น ที่ 11-14 สิง หาคม 2559 ณ ห้ อ งพวงชมพู (ES1 517) อาคาร E-Park มีนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมทั้งสิ้น 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 115.63 ของจานวนนักศึกษา เป้ าหมาย (64 คน) และมี นั ก ศึ ก ษาที่ได้ รั บ ผลประเมิ น “ผ่ า น” การเข้ า ร่ วมกิจกรรมจานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.06 ของจานวนนักศึกษาเป้ าหมาย และจากผลประเมินการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ (4.54) ดังตารางต่อไปนี้ หัวข้ อกิจกรรม 1. การสร้ างแรงบันดาลใจ 2. การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน 3. การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน 4. การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานการพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทสังคม 5. การปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการทางานและความฉลาด ทางอารมณ์ 6. การจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป ภาพรวม

ผลประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.53 ระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.32 ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.66 ระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.58 ระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.56 ระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.54 ระดับมากที่สดุ

การด าเนิ น งานกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ กปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี 2559 นักศึกษาไทย จานวน 2 รอบ ใช้ งบประมาณทั้งสิ้น 454,765 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.04 ของ วงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (473,500 บาท) และนักศึกษาต่างชาติ ใช้ งบประมาณ 52,653 บาท คิด เป็ นร้ อยละ 89.89 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (58,900 บาท) การดาเนิ น งานกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบั ติงาน บรรลุวัตถุประสงค์ ตามดัชนีช้ ีวัดความสาเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 1. เชิงปริมาณ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม นักศึกษาไทย ร้ อยละ 101.26 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม นักศึกษาต่างชาติ ร้ อยละ 115.63 2. เชิงคุณภาพ แผน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 4.00 ผล นักศึกษาไทยมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.35 นักศึกษาต่างชาติมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.54

2


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

นักศึกษาไทยมีข้อเสนอแนะ เรื่ องความเหมาะสมของวันเวลาและระยะเวลาในการจัด กิจกรรมที่ยาวเกินไป ควรลดระยะเวลาลงเหลือ 1-2 วัน สถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนู ปกรณ์ไม่ เอื้อต่อการจัดกิจกรรม เนื่องจากผู้เข้ าอบรมมีจานวนมาก นอกจากนี้ผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมเห็นว่าควร จัดกิจกรรมนี้ให้ กบั นักศึกษารุ่นต่อไป ร้ อยละ 97.82 ไม่ควรจัดครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.18 ส่วนนักศึกษาต่างชาติมีความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมให้ นักศึกษารุ่นต่อไป ร้ อยละ 94.37 และไม่ควรจัดครั้งต่อไป ร้ อยละ 5.63 2. ความนา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่ อการเสริ มสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษาจึงได้ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 ขึ้น เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารั บการฝึ ก ปฏิบั ติ งาน ในปี การศึ ก ษา 2559 ได้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ของการฝึ ก ปฏิบั ติงานและถื อ ปฏิบั ติอ ย่ า งเคร่ งครั ด มีความรู้ ความเข้ า ใจในการบริ หารภาวะทางอารมณ์ การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานและศึกษาต่อ การใช้ Social Network กับการทางาน การมี ทัศ นคติ ท่ี ถู ก ต้ อ งต่ อ การท างานตลอดจนการวางตั ว การมี ม ารยาทในสัง คมอย่ า งเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษามีแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ดี ีกบั การทางาน 2. เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมนักศึกษาก่อนการฝึ กปฏิบัติงานและการสมัครงาน 3. เพื่อเสริมสร้ างการใช้ Social Network อย่างเหมาะสมในการทางาน 4. เพื่อให้ นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมารยาทในสังคมได้ อย่าง เหมาะสม 5. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม

3


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

4. ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 4.2 ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนเฉลี่ยดังนี้ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สดุ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อย - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 - 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อยที่สดุ 5. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน นักศึกษาไทย รอบที่ 1 วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2559 และรอบที่ 2 วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 5.1.1 การสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน รอบที่ 1 จากแบบประเมินกิจกรรม พบว่าผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ าน เนื้อหาของการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.33) โดยมีความพึง พอใจต่อประโยชน์ ท่ีได้ รับจากการบรรยาย ในระดับมาก (4.40) รองลงมาคือ การนาความรู้ไป ประยุกต์ใช้ (4.33) เนื้ อหาสาระที่ได้ รั บจากการบรรยาย (4.31) และความเหมาะสมของหัวข้ อ ในการบรรยาย (4.28) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาของการสร้ างแรงบันดาลใจใน การทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.60) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความเหมาะสม ของหัวข้ อในการบรรยายและเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.61) ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจาก การบรรยาย (4.60) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.59) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน (รอบที่ 1 N=848 รอบที่ 2 N=641) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย

รอบ 1 2 1 2

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

343 423 426 427

409 188 344 177

92 29 70 34

2 0 8 2

2 1 0 1

848 641 848 641

4.28 มาก 4.61 มากที่สดุ 4.40 มาก 4.60 มากที่สดุ

4


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย

รอบ 1 2 1

4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

384 427 390 428

358 182 356 172

94 29 92 37

10 2 8 2

2 1 2 2

รวมค่าเฉลี่ย

รวม

ค่าเฉลีย่

848 641 848 641 รอบ 1 รอบ 2

4.31 มาก 4.61 มากที่สดุ 4.33 มาก 4.59 มากที่สดุ 4.33 มาก 4.60 มากทีส่ ุด

5.1.2 การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิงาน รอบที่ 1 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ า นเนื้ อหาของการแนะน ารายวิ ชา การฝึ กปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.41) โดยมีความพึ งพอใจต่อ ประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ จากการบรรยาย (4.45) เนื้ อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.42) ความเหมาะสมของหัวข้ อใน การบรรยาย (4.38) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.37) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 รอบที่ 2 ผู้เข้ า ร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ า นเนื้อหาของการแนะน ารายวิชา การฝึ กปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (4.56) โดยมีความพึ งพอใจระดับมากที่สุด ต่อประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยายและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.57) ความเหมาะสมของ หัวข้ อในการบรรยาย (4.56) และเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.55) ดังแสดงในตารางที่ 2 ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน (รอบที่ 1 N=848 รอบที่ 2 N=1,104) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย

รอบ 1 2 1 2 1 2 1

4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

412 688 459 727 442 710 428 721

358 348 318 290 328 297 324 298

69 62 67 82 72 91 85 79

6 5 2 3 4 4 6 4

3 1 2 2 2 2 5 2

รวมค่าเฉลี่ย

รวม 848 1,104 848 1,104 848 1,104 848 1,104 รอบ 1 รอบ 2

ค่าเฉลีย่ 4.38 มาก 4.56 มากที่สดุ 4.45 มาก 4.57 มากที่สดุ 4.42 มาก 4.55 มากที่สดุ 4.37 มาก 4.57 มากที่สดุ 4.41 มาก 4.56 มากทีส่ ุด

5


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

5.1.3 การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน รอบที่ 1 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจด้ า นเนื้ อหาของฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.08) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสม ของหั ว ข้ อ ในการบรรยาย (4.14) การน าความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ (4.09) ประโยชน์ ท่ีไ ด้ รั บ จาก การบรรยาย (4.07) และเนื้ อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.03) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 3 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านเนื้อหาของการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (4.15) โดยมีความพึ งพอใจมากต่ อ ความ เหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.24) การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.17) ประโยชน์ ท่ี ได้ รั บ จากการบรรยาย (4.11) และเนื้ อหาสาระที่ได้ รับ จากการบรรยาย (4.07) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน (รอบที่ 1 N=739 รอบที่ 2 N=1,083) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย

รอบ 1 2 1 2 1 2 1

4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

306 524 298 492 292 485 299 526

289 377 275 362 265 343 287 333

99 126 106 126 117 148 97 135

31 34 37 61 41 61 33 60

14 22 23 42 24 46 23 29

รวมค่าเฉลี่ย

รวม 739 1,083 739 1,083 739 1,083 739 1,083 รอบ 1 รอบ 2

ค่าเฉลีย่ 4.14 มาก 4.24 มาก 4.07 มาก 4.11 มาก 4.03 มาก 4.07 มาก 4.09 มาก 4.17 มาก 4.08 มาก 4.15 มาก

5.1.4 การสร้างโปรไฟล์เพือ่ การสมัครงานการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม รอบที่ 1 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาของการสร้ างโปรไฟล์เพื่อ การสมัครงานการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.36) โดยมี ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ และเนื้อหา สาระที่ได้ รั บ จากการบรรยาย (4.37) ประโยชน์ ท่ีได้ รั บ จากการบรรยาย (4.34) ตามล าดั บ ดังแสดงในตารางที่ 4

6


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาของการสร้ างโปรไฟล์เพื่อ การสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.34) โดยมี ความพึงพอใจต่อการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.38) ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย และประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (4.33) และเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.32) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานการพัฒนา บุคลิกภาพและมารยาทสังคม (รอบที่ 1 N=739 รอบที่ 2 N=641) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย

รอบ 1 2 1 2 1 2 1

4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

380 317 368 325 378 318 387 343

274 236 280 222 380 235 262 219

70 74 70 81 58 70 71 64

11 11 15 9 19 12 12 9

4 3 6 4 4 6 7 6

รวมค่าเฉลี่ย

รวม 739 641 739 641 739 641 739 641 รอบ 1 รอบ 2

ค่าเฉลีย่ 4.37 มาก 4.33 มาก 4.34 มาก 4.33 มาก 4.37 มาก 4.32 มาก 4.37 มาก 4.38 มาก 4.36 มาก 4.34 มาก

5.1.5 การบริหารจิ ต...เพือ่ ชีวิตทีเ่ ป็ นสุข รอบที่ 1 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาของการบริหารจิต...เพื่อชีวิต ที่เป็ นสุข ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.54) โดยมีความพึ งพอใจต่อ ประโยชน์ ท่ีได้ รับจาก การบรรยาย (4.56) ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยายและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.54) และเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.53) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 5 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านเนื้อหาของการบริหารจิต ...เพื่ อ ชีวิตที่เป็ นสุข ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.47) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อประโยชน์ท่ไี ด้ รับ จากการบรรยาย (4.51) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยายและการนาความรู้ไป ประยุกต์ใช้ (4.47) และความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.41) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 5

7


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการบริหารจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข (รอบที่ 1 N=837 รอบที่ 2 N=1,104) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย

รอบ 1 2 1 2 1 2 1

4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

306 560 298 671 292 631 299 638

289 453 275 344 265 375 287 375

99 81 106 78 117 85 97 65

31 4 37 6 41 8 33 20

14 6 23 5 24 5 23 6

รวมค่าเฉลี่ย

รวม

ค่าเฉลีย่

739 1,104 739 1,104 739 1,104 739 1,104 รอบ 1 รอบ 2

4.54 มากที่สดุ 4.41 มาก 4.56 มากที่สดุ 4.51 มากที่สดุ 4.53 มากที่สดุ 4.47 มาก 4.54 มากที่สดุ 4.47 มาก 4.54 มากทีส่ ุด 4.47 มาก

5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร 5.2.1 การสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน รอบที่ 1 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายการสร้ างแรงบันดาลใจ ในการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.24) โดยมีความพึงพอใจต่อความสอดคล้ องระหว่าง เนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.31) ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.29) และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.18) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายการสร้ างแรงบันดาลใจ ในการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.56) โดยมีความพึ งพอใจต่อ ความสามารถใน การถ่ า ยทอดความรู้ (4.60) ความสอดคล้ อ งระหว่ า งเนื้ อหากับ หั วข้ อการบรรยาย (4.57) ความสามารถในการสรุปประเด็น (4.55) และความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.51) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน (รอบที่ 1 N=848 รอบที่ 2 N=641) ความพึงพอใจด้านวิทยากร

1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น

รอบ 1 2 1 2

มากทีส่ ุด (5) 298 411 324 394

มาก (4) 413 204 367 206

ปานกลาง (3) 127 24 142 40

ระดับความคิดเห็น น้อย น้อยทีส่ ุด (2) (1) 8 2 1 1 13 2 1 0

รวม

ค่าเฉลีย่

848 641 848 641

4.18 มาก 4.60 มากที่สดุ 4.18 มาก 4.55 มากที่สดุ

8


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

ตารางที่ 6 (ต่อ) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

รอบ 1 2 1 2

มากทีส่ ุด (5) 384 384 380 407

มาก (4) 344 203 369 194

ปานกลาง (3) 104 50 83 38

ระดับความคิดเห็น น้อย น้อยทีส่ ุด (2) (1) 13 3 3 1 14 2 1 1

รวมค่าเฉลี่ย

รวม

ค่าเฉลีย่

848 641 848 641 รอบ 1 รอบ 2

4.29 มาก 4.51 มากที่สดุ 4.31 มาก 4.57 มากที่สดุ 4.24 มาก 4.56 มากทีส่ ุด

5.2.2 การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิงาน รอบที่ 1 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ วิ ท ยากรการแนะน ารายวิ ช า การฝึ กปฏิบั ติงาน ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (4.33) ความเหมาะสมของบุ คลิ กภาพโดยรวม (การแต่ งกาย คาพูด น้าเสียง) (4.37) ความสอดคล้ องระหว่ า งเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย (4.35) ความสามารถในการสรุปประเด็น (4.30) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.29) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรการแนะนารายวิชาการฝึ ก ปฏิบั ติ ง าน ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (4.37) โดยมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ความสามารถในการ ถ่ า ยทอดความรู้ (4.42) ความสอดคล้ องระหว่ า งเนื้ อหากั บ หั ว ข้ อ การบรรยาย (4.40) ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.38) และความสามารถ ในการสรุปประเด็น (4.29) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน (รอบที่ 1 N=848 รอบที่ 2 N=1,104) ความพึงพอใจด้านวิทยากร

1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

รอบ 1 2 1 2 1 2 1 2

มากทีส่ ุด (5) 379 575 384 559 428 620 410 638 รวมค่าเฉลี่ย

มาก (4) 356 434 357 324 321 288 345 277

ปานกลาง (3) 99 86 90 209 85 191 80 182

ระดับความคิดเห็น น้อย น้อยทีส่ ุด (2) (1) 12 2 6 3 14 3 8 4 11 3 4 1 9 4 5 2

รวม 848 1,104 848 1,104 848 1,104 848 1,104 รอบ 1 รอบ 2

ค่าเฉลีย่ 4.29 มาก 4.42 มาก 4.30 มาก 4.29 มาก 4.37 มาก 4.38 มาก 4.35 มาก 4.40 มาก 4.33 มาก 4.37 มาก

9


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

5.2.3 การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน รอบที่ 1 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (4.11) โดยมี ความพึ งพอใจมากต่ อ ความ เหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.20) ความสอดคล้ องระหว่าง เนื้ อหากั บ หั ว ข้ อ การบรรยาย (4.10) ความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ (4.09) และ ความสามารถในการสรุปประเด็น (4.03) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 8 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (4.16) โดยมีค วามพึ ง พอใจมากต่ อ ความ เหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.25) ความสอดคล้ องระหว่าง เนื้ อหากั บ หั ว ข้ อ การบรรยาย (4.15) ความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ (4.14) และ ความสามารถในการสรุปประเด็น (4.09) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 8 ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน (รอบที่ 1 N=739 รอบที่ 2 N=1,083) ความพึงพอใจด้านวิทยากร

1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

รอบ 1 2 1 2 1 2 1 2

มากทีส่ ุด (5) 302 513 277 482 339 563 314 518 รวมค่าเฉลี่ย

มาก (4) 271 337 281 367 267 326 266 339

ปานกลาง (3) 117 140 127 132 94 122 103 137

ระดับความคิดเห็น น้อย น้อยทีส่ ุด (2) (1) 32 17 55 38 33 21 57 45 22 17 41 31 30 26 48 41

รวม 739 1,083 739 1,083 739 1,083 739 1,083 รอบ 1 รอบ 2

ค่าเฉลีย่ 4.14 มาก 4.24 มาก 4.07 มาก 4.11 มาก 4.03 มาก 4.07 มาก 4.09 มาก 4.17 มาก 4.11 มาก 4.16 มาก

5.2.4 การสร้างโปรไฟล์เพือ่ การสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม รอบที่ 1 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายการสร้ างโปรไฟล์เพื่อ การสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.39) โดยมี ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.46) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.40) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.37) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.33) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 9 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายการสร้ างโปรไฟล์ เพื่ อการสมัครงาน การพั ฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.37) โดยมีความพึ งพอใจต่อ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.45) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.39) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย (4.38) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.27) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 9

10


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

ตารางที่ 9 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงาน การพัฒนา บุคลิกภาพและมารยาทสังคม (รอบที่ 1 N=739 รอบที่ 2 N=641) ความพึงพอใจด้านวิทยากร

1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

รอบ 1 2 1 2 1 2 1 2

มากทีส่ ุด (5) 399 344 375 322 435 379 395 345

มาก (4) 251 221 258 209 227 191 241 212

ปานกลาง (3) 77 63 86 81 65 55 90 69

ระดับความคิดเห็น น้อย น้อยทีส่ ุด (2) (1) 9 3 10 3 16 4 21 8 8 4 12 4 9 4 12 3

รวมค่าเฉลี่ย

รวม 739 641 739 641 739 641 739 641 รอบ 1 รอบ 2

ค่าเฉลีย่ 4.40 มาก 4.39 มาก 4.33 มาก 4.27 มาก 4.46 มาก 4.45 มาก 4.37 มาก 4.38 มาก 4.39 มาก 4.37 มาก

5.2.5 การบริหารจิ ต...เพือ่ ชีวิตทีเ่ ป็ นสุข รอบที่ 1 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายการบริ หารจิต... เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.58) โดยมีความพึงพอใจต่อความสามารถใน การถ่ายทอดความรู้ (4.61) ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพู ด นา้ เสียง) (4.59) ความสามารถในการสรุปประเด็น (4.56) และความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหา กับหัวข้ อการบรรยาย (4.55) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 10 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยายการบริ หารจิต... เพื่ อชีวิตที่เป็ นสุข ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.43) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของ บุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.47) ความสอดคล้ องระหว่ างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย (4.44) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.41) และความสามารถใน การสรุปประเด็น (4.39) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 10 ตารางที่ 10 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการบริหารจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข (รอบที่ 1 N=837 รอบที่ 2 N=1,104) ความพึงพอใจด้านวิทยากร

1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

รอบ 1 2 1 2 1 2 1 2

มากทีส่ ุด (5) 567 569 548 553 569 616 552 616 รวมค่าเฉลี่ย

มาก (4) 211 430 225 433 207 393 210 382

ปานกลาง (3) 41 99 51 111 48 91 62 86

ระดับความคิดเห็น น้อย น้อยทีส่ ุด (2) (1) 5 4 6 0 9 4 6 1 10 3 4 0 9 4 11 9

รวม

ค่าเฉลีย่

837 1,104 837 1,104 837 1,104 837 1,104 รอบ 1 รอบ 2

4.61 มากที่สดุ 4.41 มาก 4.56 มากที่สดุ 4.39 มาก 4.59 มากที่สดุ 4.47 มาก 4.55 มากที่สดุ 4.44 มาก 4.58 มากทีส่ ุด 4.43 มาก

11


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป รอบที่ 1 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ใน ระดั บ มาก (4.08) โดยมี ความพึ งพอใจต่ อ ความเหมาะสมของสถานที่จั ดกิ จ กรรม (4.16) และความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.00) ดังแสดงในตารางที่ 11 รอบที่ 2 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (4.52) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมในระดับ มากที่สุ ด (4.56) และความเหมาะสมของอุป กรณ์ โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ในระดับ มาก (4.48) ดังแสดงในตารางที่ 11 ตารางที่ 11 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (รอบที่ 1 N=2,424 รอบที่ 2 N=2,829) ความพึงพอใจด้านทัวไป ่

1.ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2.ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย

รอบ 1 2 1 2

มากทีส่ ุด (5) 1,101 1,854 927 1,661 รวมค่าเฉลี่ย

มาก (4) 835 772 831 917

ปานกลาง (3) 343 157 468 203

ระดับความคิดเห็น น้อย น้อยทีส่ ุด (2) (1) 55 90 26 20 145 53 33 15

รวม

ค่าเฉลีย่

2,424 2,829 2,424 2,829 รอบ 1 รอบ 2

4.16 มาก 4.56 มากที่สดุ 4.00 มาก 4.48 มาก 4.08 มาก 4.52 มากทีส่ ุด

หมายเหตุ รอบที่ 1 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 2,424 ฉบับ (848+739+837) รอบที่ 2 วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 2,829 ฉบับ (1,105+641+1,083)

5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ รอบที่ 1 - Projector สาหรั บ ถ่ า ยทอดภาพมีขนาดเล็กและไม่ คมชั ด ระบบเสียงในห้ อ ง ประชุมไม่ท่วั ถึง ทาให้ นักศึกษาที่น่ังบริ เวณหลังห้ องประชุมมองภาพไม่ชัดและได้ ยินเสียงวิทยากรไม่ชัด - สถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม - ควรลดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมลงเหลือ 1-2 วัน รอบที่ 2 - ต้ อ งการให้ มี ก ารอธิบ ายขั้ น ตอนการฝึ กปฏิบั ติ ง านให้ ล ะเอีย ดมากขึ้ น เช่ น การติดต่อสถานประกอบการ การเตรียมเอกสาร เป็ นต้ น - สถานที่ไม่เอื้อต่อกิจกรรมสันทนาการของวิทยากรบางท่าน - ควรลดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมลงเหลือ 1-2 วัน - การควบคุมเวลาให้ เป็ นไปตามกาหนดการ

12


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” โดยสามารถเลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ พบว่ า ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทั้งสองรอบทราบข่าวการจัด กิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 34.84 รองลงมาคือทราบข่าวจาก สานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 32.69 ทราบข่าวจากเพื่ อน/รุ่ นพี่ ร้ อยละ 25.43 และทราบจาก บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้ อยละ 7.04 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็น ว่ าควรมีการจั ดกิจกรรมดังกล่ า วให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 97.82 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.18

13


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

6. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน รอบนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 6.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 6.1.1 การสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน จากแบบประเมินกิจกรรม พบว่าผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ของการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.40) โดยมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สดุ ต่อเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.57) รองลงมาคือความเหมาะสมของหัวข้ อ ในการบรรยาย (4.41) การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.36) และประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (4.25) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 12 ตารางที่ 12 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน (N=56) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากทีส่ ุด (5) 32 32 40 36

มาก (4)

15 13 8 11 รวมค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

9 4 8 2

0 7 0 7

0 0 0 0

56 56 56 56

4.41 มาก 4.25 มาก 4.57 มากที่สดุ 4.36 มาก 4.40 มาก

6.1.2 การแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิงาน ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิจ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจด้ า นเนื้ อหาของการแนะน ารายวิ ช าการฝึ ก ปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.48) โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อเนื้อหาสาระที่ ได้ รับจากการบรรยาย (4.52) รองลงมาคือ การนาความรู้ ไปประยุ กต์ใช้ (4.50) ประโยชน์ ท่ี ได้ รับจากการบรรยาย (4.45) และความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.43) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 13 ตารางที่ 13 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการแนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน (N=56) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากทีส่ ุด (5) 27 31 33 33

มาก (4)

26 21 20 19 รวมค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

3 2 2 3

0 2 1 1

0 0 0 0

56 56 56 56

4.43 มาก 4.45 มาก 4.52 มากที่สดุ 4.50 มาก 4.48 มาก

14


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

6.1.3 การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการบรรยายการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (4.38) โดยมีความพึ งพอใจระดับ มากต่ อ เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.46) ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.40) ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (4.37) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.30) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 14 ตารางที่ 14 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน (N=57) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากทีส่ ุด (5) 39 35 40 37

มาก (4)

15 18 11 15 รวมค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

2 3 5 5

1 1 1 0

0 0 0 0

57 57 57 57

ค่าเฉลีย่ 4.40 มาก 4.37 มาก 4.46 มาก 4.30 มาก 4.38 มาก

6.1.4 การสร้างโปรไฟล์เพือ่ การสมัครงานและศึกษาต่อและการพัฒนา บุคลิกภาพและมารยาทสังคม ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาของการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัคร งานและศึก ษาต่ อและการพั ฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (4.67) โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อทุกหัวข้ อ ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการ บรรยาย (4.69) ประโยชน์ ท่ีได้ รั บ จากการบรรยายและเนื้ อหาสาระที่ได้ รั บ จากการบรรยาย (4.67) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.65) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 15 ตารางที่ 15 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานและศึกษาต่อ และการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม (N=54) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากทีส่ ุด (5) 38 38 38 37

มาก (4)

15 14 14 15 รวมค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

1 2 2 2

0 0 0 0

0 0 0 0

54 54 54 54

4.69 มากที่สดุ 4.67 มากที่สดุ 4.67 มากที่สดุ 4.65 มากที่สดุ 4.67 มากทีส่ ุด

15


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

6.1.5 การปรับทัศนคติเข้าสู่โลกการทางานและความฉลาดทางอารมณ์ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาของการปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการ ทางานและความฉลาดทางอารมณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.49) โดยมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุดต่อการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.56) และความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.53) รองลงมาคือเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.44) และประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการ บรรยาย (4.42) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 16 ตารางที่ 16 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหาการปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการทางานและความฉลาด ทางอารมณ์ (N=57) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหา 1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากทีส่ ุด (5) 35 32 33 36

มาก (4)

17 19 18 17 รวมค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

5 4 4 4

0 2 2 0

0 0 0 0

57 57 57 57

4.53 มากที่สดุ 4.42 มาก 4.44 มาก 4.56 มากที่สดุ 4.49 มาก

6.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร 6.2.1 การสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน จากแบบประเมินกิจกรรม พบว่าผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร บรรยายการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.55) โดยมีความ พึ ง พอใจระดั บ มากที่ สุ ด ต่ อ ความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ (4.73) รองลงมาคื อ ความสามารถในการสรุปประเด็น (4.63) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.43) และความเหมาะสมของบุคลิ กภาพโดยรวม (การแต่ งกาย คาพู ด น้า เสียง) (4.39) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 17 ตารางที่ 17 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน (N=56) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

42 37

13 17

1 2

0 0

0 0

56 56

4.73 มากที่สดุ 4.63 มากที่สดุ

23

32

1

0

0

56

4.39 มาก

27

27

1

1

0

56

4.43 มาก

รวมค่าเฉลี่ย

4.55 มากทีส่ ุด

16


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

6.2.2 การแนะนารายวิชาฝึ กปฏิบตั ิงาน ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี ความพึ งพอใจด้ านวิ ทยากรบรรยายการแนะน ารายวิ ชาฝึ ก ปฏิบั ติ งานภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่สุ ด (4.51) โดยมี ความพึ งพอใจระดั บมากที่สุ ดต่ อความ เหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.54) รองลงมาคือความสามารถ ในการถ่ า ยทอดความรู้ และความสอดคล้ องระหว่ า งเนื้ อหากั บ หั ว ข้ อการบรรยาย (4.50) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.48) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 18 ตารางที่ 18 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการแนะนารายวิชาฝึ กปฏิบัติงาน (N=56) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

31 32

22 19

3 5

0 0

0 0

56 56

4.50 มาก 4.48 มาก

32

22

2

0

0

56

4.54 มากที่สดุ

31

22

3

0

0

56

4.50 มาก

ค่าเฉลีย่

4.51 มากที่สดุ

รวมค่าเฉลี่ย

6.2.3 การฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมมี ความพึ งพอใจด้ านวิ ทยากรบรรยายการฉลาดใช้ Social Network ในการท างาน ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (4.49) โดยมี ค วามพึ ง พอใจมากที่สุ ด ต่ อ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.60) ความสามารถในการ สรุ ป ประเด็น (4.51) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ (4.44) และความ สอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.39) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 19 ตารางที่ 19 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน (N=57) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

33 35

19 17

3 4

1 1

1 0

57 57

4.44 มาก 4.51 มากที่สดุ

41

11

3

2

0

57

4.60 มากที่สดุ

36

13

4

2

2

57

4.39 มาก

รวมค่าเฉลี่ย

4.49 มาก

17


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

6.2.4 การสร้างโปรไฟล์เพือ่ การสมัครงานการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ผู้เข้ า ร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านวิทยากรบรรยายการสร้ างโปรไฟล์เพื่ อ การสมัครงานการพั ฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) โดยมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ต่ อ ทุ ก หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ ความสอดคล้ อ งระหว่ างเนื้ อหากั บหั วข้ อ การบรรยาย (4.70) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.69) ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ โดยรวม (การแต่งกาย คาพูด น้าเสียง) (4.67) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.52) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 20 ตารางที่ 20 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานการพัฒนา บุคลิกภาพและมารยาทสังคม (N=54) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

38 34

15 14

1 6

0 0

0 0

54 54

4.69 มากที่สดุ 4.52 มากที่สดุ

38

14

2

0

0

54

4.67 มากที่สดุ

40

12

2

0

0

54

4.70 มากที่สดุ 4.65 มากที่สดุ

รวมค่าเฉลี่ย

6.2.5 การปรับทัศนคติเข้าสู่โลกการทางานและความฉลาดทางอารมณ์ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากรบรรยายการปรับทัศนคติเข้ าสู่โลก การทางานและความฉลาดทางอารมณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.57) โดยมีความพึ ง พอใจต่อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.61) ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด น้า เสียง) (4.58) ความสอดคล้ องระหว่ างเนื้ อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.56) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.53) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 21 ตารางที่ 21 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากรการปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการทางานและความ ฉลาดทางอารมณ์ (N=57) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

36 33

14 18

3 2

2 2

2 2

57 57

4.61 มากที่สดุ 4.53 มากที่สดุ

36

16

1

3

1

57

4.58 มากที่สดุ

32

17

3

3

2

57

4.56 มากที่สดุ

รวมค่าเฉลี่ย

4.57 มากทีส่ ุด

18


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

6.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.50) โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (4.52) และความ เหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.48) ดังแสดงในตารางที่ 22 ตารางที่ 22 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=168) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านทัวไป ่ 1.ความเหมาะสมของสถานทีจ่ ัดกิจกรรม 2.ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

102

56

8

0

2

168

4.52 มากที่สดุ

99

55

10

3

1

168

4.48 มาก

รวมค่าเฉลี่ย

4.50 มาก

หมายเหตุ จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 รวม 168 ฉบับ (57+57+54)

6.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - แบบทดสอบควรเป็ นการเขี ย นอธิบ าย เพื่ อ นั ก ศึ ก ษาสามารถตอบตามความ คิดเห็นของตนเองได้ - กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานเป็ นประโยชน์มาก จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” โดยสามารถเลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ พบว่า ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก สานักวิชา/สาขาวิชา มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 44.63 รองลงมาคือ ทราบข่าวจาก Website/Facebook ร้ อยละ 31.64 ทราบข่าวจากเพื่ อน/รุ่ นพี่ ร้ อยละ 23.16 และทราบจากบอร์ ดประชาสัมพั น ธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.56 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 94.37 ไม่ควร จัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 5.63

19


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

7. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 7.1 เชิงปริมาณ 7.1.1 จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน นักศึกษาไทย แผน จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 80 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 101.26 นั ก ศึ ก ษาไทยตามแผนการศึ ก ษาที่จ ะต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ประจาปี 2559 มีจานวน 1,990 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ าร่ วมทั้งสิ้น 2,015 คน คิดเป็ นร้ อยละ 101.26 7.1.2 จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเตรียมความพร้อ มก่อนการฝึ กปฏิ บตั ิงาน นักศึกษาต่างชาติ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 80 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 115.63 นักศึกษาต่ างชาติตามแผนการศึ กษาที่จะต้ องเข้ ารั บการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 มีจานวน 64 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ าร่วมทั้งสิ้น 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 115.63 7.2 เชิงคุณภาพ 7.2.1 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน นักศึกษาไทย แผน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 4.00 ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.35 7.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน นักศึกษาต่างชาติ แผน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 4.00 ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.54 จากการดาเนินงานกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 ทั้งรอบนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ พบว่าในเชิงปริมาณมีจานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมากกว่า ร้ อยละ 80 และในเชิ งคุ ณภาพผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจมากกว่ าค่าเฉลี่ย 4.00 บรรลุ วัตถุประสงค์ตามดัชนีช้ ีวัดความสาเร็จ

20


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

8. กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2559 (นักศึกษาไทยและต่างชาติ) การด าเนิ น งานกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ กปฏิบั ติ งาน ประจ าปี 2559 ในกิจกรรมสานั กวิ ชาพบนัก ศึก ษา วั น พฤหั สบดี ท่ี 11 สิงหาคม 2559 ใช้ งบประมาณจานวน 126,150 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.01 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (172,790 บาท) มีนักศึกษา เข้ าร่วมจานวน 2,025 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.59 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (2,054 คน) และจาก ผลประเมินการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจ กรรมอยู่ในระดับมาก (4.37) ดังต่อไปนี้ 8.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.40) โดยมี ความพึงพอใจมากทุกหัวข้ อ ได้ แก่ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.41) ความเหมาะสมของหัวข้ อ ในการบรรยาย (4.40) ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยายและเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.39) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 23 ตารางที่ 23 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=1,802) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากทีส่ ุด (5) 883 925 936 919

มาก (4)

763 689 667 696 รวมค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

150 163 169 187

6 19 24 0

0 6 6 0

1,802 1,802 1,802 1,802

ค่าเฉลีย่ 4.40 มาก 4.39 มาก 4.39 มาก 4.41 มาก 4.40 มาก

8.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.41) โดยมี ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.48) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.44) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.36) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.34) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 24 ตารางที่ 24 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=1,802) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

881 818

693 790

217 174

11 20

0 0

1,802 1,802

4.36 มาก 4.34 มาก

1,010

658

127

7

0

1,802

4.48 มาก

972

703

121

6

0

1,802

4.44 มาก

รวมค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลีย่

4.41 มาก

21


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

8.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.29) โดยมี ความพึ งพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมและความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.30) รองลงมาคือความเหมาะสมของระยะเวลา (4.24) ดังตารางที่ 25 ตารางที่ 25 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=1,802) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านทัวไป ่ 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องการบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

814 790

733 735

235 207

13 50

7 20

1,802 1,802

4.30 มาก 4.24 มาก

770

801

231

0

0

1,802

4.30 มาก

รวมค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลีย่

4.29 มาก

8.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรเพิ่มวิทยากร (รุ่นพี่) ที่เคยฝึ กปฏิบัติงานกับองค์กรต่างๆ ที่มีประสบการณ์ และมีความหลากหลายมากขึ้น - ควรเพิ่ ม รายละเอีย ดการรั บ สมั ค รงาน เทคนิ ค การสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ นักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน เป็ นต้ น - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสมัครงาน จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” โดยสามารถเลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ พบว่า ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก สานักวิชา/สาขาวิชา มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 36.33 รองลงมาคือ ทราบข่าวจาก Website/Facebook ร้ อยละ 33.75 ทราบข่าวจากเพื่ อน/รุ่ นพี่ ร้ อยละ 25.48 และทราบจากบอร์ ดประชาสัมพั น ธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 4.44 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 97.34 ไม่ควร จัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.66

22


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

9. กิจกรรม Hotel Industry 2016 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2016 วั น พุ ธ ที่ 31 สิ ง หาคม 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้ อง 302 อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน ( C5) ใช้ งบประมาณ จานวน 24,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ มีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 720 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 98.63 ของนั ก ศึ ก ษาเป้ าหมาย (730 คน) และจากผลประเมิ น การจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.08) ดังต่อไปนี้ 9.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.40) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากทุกหัวข้ อ ได้ แก่ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยายและการนาความรู้ไป ประยุกต์ใช้ (4.41) เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.40) และความเหมาะสมของหัวข้ อ ในการบรรยาย (4.39) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 26 ตารางที่ 26 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=602) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากทีส่ ุด (5) 311 312 310 330

มาก (4)

241 246 237 210 รวมค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

36 30 37 45

4 4 6 3

10 10 12 14

602 602 602 602

ค่าเฉลีย่ 4.39 มาก 4.41 มาก 4.40 มาก 4.41 มาก 4.40 มาก

9.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจต่อวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.40) โดยมี ความพึ งพอใจต่ อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความสอดคล้ องระหว่ างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย (4.41) ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.39) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.38) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 27 ตารางที่ 27 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=602) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

332 304

235 256

31 28

6 4

8 10

602 602

4.41 มาก 4.38 มาก

316

226

47

8

5

602

4.39 มาก

332

230

26

9

5

602

4.41 มาก

รวมค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลีย่

4.40 มาก

23


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

9.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจ กรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.45 ) โดยมีความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ( 3.65) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา ( 3.60) และความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (3.08) ดังตารางที่ 28 ตารางที่ 28 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=602) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านทัวไป ่ 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายใน ห้ องการบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

126 162

114 188

158 154

92 52

112 46

602 602

3.08 ปานกลาง 3.60 มาก

187

180

125

68

42

602

3.65 มาก

รวมค่าเฉลี่ย

3.45 ปานกลาง

9.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - นักศึกษาต้ องการให้ โรงแรมต่างๆ มาบรรยายในกิจกรรม - สถานที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีนักศึกษามาเกินจานวนที่สารองที่น่ังไว้ - ควรมีการบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษร่วมด้ วย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาต่างชาติ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” โดยสามารถเลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ พบว่า ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่า วการจัดกิจกรรมจาก สานักวิชา/สาขาวิชา มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 38.15 รองลงมาคือ ทราบข่าวจาก Website/Facebook ร้ อยละ 34.48 ทราบข่าวจากเพื่ อน/รุ่ นพี่ ร้ อยละ 20.47 และทราบจากบอร์ ดประชาสัมพั น ธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 6.90 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 98.67 ไม่ควร จัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 1.33

24


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

10. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 การดาเนินงานเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 วั น เสาร์ ท่ี 3 กัน ยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้ อ งคามอกหลวง อาคาร E-Park ใช้ งบประมาณจ านวน 19,239 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 84.38 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ (22,800 บาท) มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มจ านวน 207 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.80 ของนั ก ศึ ก ษา เป้ าหมาย (250 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด กิจรรมอยู่ในระดับมาก (4.37) รายละเอียดดังนี้ 10.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา จากแบบประเมินกิจกรรม พบว่าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาของการ เตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.32) โดยมี ความพึงพอใจต่อการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในระดับมาก (4.28) รองลงมาคือ ความเหมาะสม ของหัวข้ อในการบรรยายและเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.20) และประโยชน์ท่ไี ด้ รับจาก การบรรยาย (4.19) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 29 ตารางที่ 29 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=134) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา 1.ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2.ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3.เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4.การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

มากทีส่ ุด (5) 58 57 59 64

มาก (4)

52 53 50 46 รวมค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

18 17 19 21

5 7 5 3

1 0 1 0

134 134 134 134

ค่าเฉลีย่ 4.20 มาก 4.19 มาก 4.20 มาก 4.28 มาก 4.32 มาก

10.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร จากแบบประเมิ น กิ จ กรรม พบว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจด้ า นวิ ท ยากร ของการเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.31) โดยมี ความพึ งพอใจระดั บ มากที่สุดต่ อ ความเหมาะสมของบุ คลิกภาพโดยรวม (การแต่ งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.51) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.31) ความสามารถ ในการสรุปประเด็น (4.24) และความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.18) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 30

25


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

ตารางที่ 30 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=134) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

67 62

46 49

17 17

4 5

0 1

134 134

4.31 มาก 4.24 มาก

80

45

7

2

0

134

4.51 มากที่สดุ

63

44

18

6

3

134

4.18 มาก

รวมค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลีย่

4.31 มาก

10.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.47) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ในระดับมากที่สุด (4.54) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (4.44) และความเหมาะสมของ ระยะเวลา (4.43) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 31 ตารางที่ 31 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=134) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านทัวไป ่ 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายใน ห้ องการบรรยาย

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยทีส่ ุด (1)

รวม

78 71

41 51

11 11

4 1

0 0

134 134

4.44 มาก 4.43 มาก

81

46

6

1

0

134

4.54 มากที่สดุ

รวมค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลีย่

4.47 มาก

10.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรใช้ สถานที่ท่รี องรับผู้เข้ าร่วมได้ มากขึ้น เพื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ สารองที่น่ังไว้ - ต้ องการทราบข้ อมูลการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบในการต่างประเทศ - ควรเชิญรุ่นพี่ท่ไี ปฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” โดยสามารถเลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ พบว่า ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สด ุ คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 รองลงมาคือ ทราบข่าวจาก สานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 32.50 ทราบข่าวจากเพื่ อน/รุ่ นพี่ ร้ อยละ 22.50 และทราบจากบอร์ ดประชาสัมพั น ธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 7.50 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 99.20 ไม่ควร จัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 0.78

26


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

11. สรุปงบประมาณดาเนินงาน 11.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 นักศึกษาไทย รอบ 1-2 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 473,500 บาท จานวน 454,765 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2

3 4

5 6 7

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงราย (4 คน) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ (1 คน) ค่าเช่ารถตู้พร้ อมนา้ มันเชื้อเพลิง ไป – กลับ เชียงราย – เชียงใหม่ (1 คน) ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้ อง x 1,600 บาท x 4 คืน 1 ห้ อง x 1,600 บาท x 1 คืน 1 ห้ อง x 1,000 บาท x 7 คืน 1 ห้ อง x 1,000 บาท x 6 คืน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2,190 คน x 30 บาท x 5 มื้อ) ค่าอาหารกลางวัน (เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาช่วยงาน) ค่ารับรองวิทยากร (3,000 บาท x 7 วัน)

48,000.00 17,700.00

บาท บาท

2500.00

บาท

16,000.00

บาท

328,500.00

บาท

9,000.00

บาท

20,880.00

บาท

8

ค่าของที่ระลึกวิทยากร

3,495.00

บาท

9

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

2,200.00

บาท

10 ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน

6,000.00

บาท

490.00

บาท

454,765.00

บาท

11 ค่าบริการซักผ้ าปูโต๊ะ รวม (สี่แสนห้าหมืน่ สี่พนั เจ็ ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 สาหรับนักศึกษาไทย รอบ 1-2 ใช้ จานวนทั้งสิ้น 454,765 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.04 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

27


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

11.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 นักศึกษาต่างชาติ - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 58,900 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 52,653 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2

3

4 5

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงราย (1 คน) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (1 คน) ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้ อง x 1,600 บาท x 2 คืน 1 ห้ อง x 1,600 บาท x 2 คืน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 30 บาท x 5 มื้อ) ค่ารับรองวิทยากร (3,000 บาท x 7 วัน)

6

ค่าของที่ระลึกวิทยากร

7

ค่าบริการซักผ้ าปูโต๊ะ รวม (ห้าหมืน่ สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)

23,500.00 7,187.00

บาท บาท

6,400.00

บาท

10,500.00

บาท

3,000.00

บาท

1,996.00

บาท

70.00

บาท

52, 653.00

บาท

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 สาหรับนักศึกษาต่างชาติ ใช้ จานวนทั้งสิ้น 52,653 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 89.89 ของวงเงิน ที่ได้ รับจัดสรร

28


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

11.3 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2559 (นักศึกษาไทยและต่างชาติ) - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 172,790 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 126,150 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2

3 4 5

ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงราย (12 คน) ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้ อง x 1,600 บาท x 2 คืน 2 ห้ อง x 1,600 บาท x 1 คืน 4 ห้ อง x 700 บาท x 1 คืน 2 ห้ อง x 1,000 บาท x 1 คืน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2,273 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) ค่าอาหารกลางวัน (เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาช่วยงาน) ค่าของที่ระลึกวิทยากร

รวม (หนึง่ แสนสองหมืน่ หกพันหนึง่ ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

43,260.00

บาท

11,200.00

บาท

68,190.00

บาท

1,500.00

บาท

2,000.00

บาท

126,150.00

บาท

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2559 สาหรั บ นักศึกษาไทยและต่างชาติ ใช้ จานวนทั้งสิ้น 126,150 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.00 ของวงเงินที่ ได้ รับจัดสรร 11.4 กิจกรรม Hotel Industry 2016 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 24,500 บาท จานวน 24,500 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (750 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)

2

ค่าของที่ระลึก รวม (สองหมืน่ สี่พนั ห้าร้อยบาทถ้วน)

22,500.00

บาท

2,000.00

บาท

24,500.00

บาท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2016 ใช้ จ านวนทั้ ง สิ้ น 24,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

29


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

11.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 22,800 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 19,239 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2

6

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงราย (1 คน) ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้ อง x 1,600 บาท x 1 คืน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) ค่ารับรองวิทยากร (1,000 บาท x 2 วัน) ค่าของที่ระลึกวิทยากร

7

ค่าบริการซักผ้ าปูโต๊ะ

3 4 5

รวม (หนึง่ หมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

4,500.00 3,160.00

บาท บาท

1,600.00

บาท

7,500.00

บาท

2,000.00

บาท

479.00

บาท

0.00

บาท

19,239.00

บาท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ต่างประเทศ ประจาปี 2559 ใช้ งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 19,239 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 84.38 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

30


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559

ภาคผนวก 1. 2. 3. 4.

รายละเอียดโครงการ กาหนดการ ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

31


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 (นักศึกษาไทย รอบ 1-2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 (นักศึกษาไทย รอบ 1-2) ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ชื่อโครงการ

หลักการและเหตุผล ส่วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษา มีภารกิจหนึ่ งในการเตรี ยมความพร้ อมให้ นั กศึ กษา ในด้ า นต่ า งๆ ก่ อ นที่นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า รั บ การปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ก่อนสาเร็จการศึกษา เนื่องจากส่วนจัดหางานฯ เห็นว่าความรู้ทางด้ านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอ ที่จะทาให้ นักศึกษาประสบความสาเร็จในการใช้ ชีวิตในสังคมของการทางานได้ และในปั จจุ บันพบว่ า บัณฑิตที่เพิ่งสาเร็จการศึกษามักประสบปัญหาในการเตรียมพร้ อมและปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม ในการทางานภายในองค์กร ดั ง นั้ น ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา จึ ง ก าหนดจั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 (นักศึกษาไทย รอบ 1-2) ให้ กับนักศึกษาชั้ นปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะทาให้ นักศึกษาได้ แนวคิดในการปรับทัศนคติท่ดี ีและมีแรงบันดาลใจในการทางาน มีโอกาสได้ ฝึกฝน ทัก ษะต่ า งๆ รวมไปถึ ง การพั ฒนาทางด้ า นความคิด การตั ดสิน ใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การใช้ Social Network และมารยาทสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับนักศึกษา ฝึ กปฏิบัติงานและเมื่อจบการศึกษาเป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป ในปี 2559 มีจ านวนนั ก ศึ กษาไทยที่ต้อ งเข้ า ร่ ว มกิจ กรรม จ านวน 2,130 คน ดั งนั้ น การจั ด กิจกรรมจึงแบ่งเป็ น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 มีจานวนนักศึกษา 858 คน จาก 7 สานักวิชา และรอบที่ 2 มีจานวนนักศึกษา 1,132 คน จาก 2 สานักวิชา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษามีทศั นคติท่ดี ีและมีแรงบันดาลใจในการทางาน 2. เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมนักศึกษาก่อนการฝึ กปฏิบัติงานและการสมัครงาน 3. เพื่อเสริมสร้ างการใช้ Social Network อย่างเหมาะสม 4. เพื่อให้ นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมารยาทในสังคมได้ อย่างเหมาะสม 5. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม /วิทยากร...


วิทยากร 1. รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2. นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล หัวหน้ าแผนกจิตเวช โรงพยาบาลพญาไท 2 3. คุณเรืองโรจน์ พูนผล Managing Partner of 500 TukTuks และ Venture Partner of 500 Startups 4. คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม โรงแรมรายาวดี กระบี่ 5. คุณสาธิดา แก้ วขาว พนักงานต้ องรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมาย นั ก ศึ ก ษาไทยชั้ น ปี ที่ 3 และ 4 ที่ จ ะเข้ า รั บ การฝึ กปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาและ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2559 จาก 9 สานักวิชา 24 สาขาวิชา จานวน 1,990 คน สถานทีแ่ ละระยะเวลาดาเนินการ กิจกรรม วันที-่ เวลา รอบ 1 8-10 สิงหาคม 2559 8.30-17.00 น. รอบ 2 12-14 สิงหาคม 2559 8.30-17.00 น.

ห้อง อาคาร 301-302 พลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) -

หอประชุมสมเด็จย่า (C4)

วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากรและเตรียมกิจกรรม 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ 1. จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 2. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับผลประเมิน “ผ่าน” ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของนักศึกษาจากแบบประเมินไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ยระดับ 4.00

/ผลที่คาด...


ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีทศั นคติท่ดี ีและมีแรงบันดาลใจในการค้ นหาตัวเองและการทางาน 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการสร้ างโปร์ไฟล์เพื่อการสมัครงาน 3. นักศึกษามีทกั ษะการใช้ Social Network อย่างเหมาะสม 4. นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมารยาทในสังคมได้ อย่างเหมาะสม ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 (นักศึกษาต่างชาติ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2559 (นักศึกษาต่างชาติ) ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ชื่อโครงการ

หลักการและเหตุผล ส่วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษา มีภารกิจหนึ่ งในการเตรี ยมความพร้ อมให้ นั กศึ กษา ในด้ า นต่ า งๆ ก่ อ นที่นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า รั บ การปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ก่อนสาเร็จการศึกษา เนื่องจากส่วนจัดหางานฯ เห็นว่าความรู้ทางด้ านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอ ที่จะทาให้ นักศึกษาประสบความสาเร็จในการใช้ ชีวิตในสังคมของการทางานได้ และในปั จจุ บันพบว่ า บัณฑิตที่เพิ่งสาเร็จการศึกษามักประสบปัญหาในการเตรียมพร้ อมและปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม ในการทางานภายในองค์กร ดั ง นั้ น ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา จึ ง ก าหนดจั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อม ก่ อ นการฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี 2559 (นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ) ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารั บการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2559 ซึ่งมีประมาณ 70 คน กิจกรรมดังกล่าวจะทาให้ นักศึกษาได้ แนวคิดในการปรับทัศนคติ ท่ดี ีและมีแรงบันดาลใจในการทางาน มีโอกาสได้ ฝึกฝนทักษะต่างๆ รวมไปถึงการพั ฒนาทางด้ านความคิด การตัดสินใจ ความฉลาดทาง อารมณ์ การใช้ Social Network และมารยาทสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานและเมื่อจบการศึกษาเป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษามีทศั นคติท่ดี ีและมีแรงบันดาลใจในการทางาน 2. เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมนักศึกษาก่อนการฝึ กปฏิบัติงานและการสมัครงาน 3. เพื่อเสริมสร้ างการใช้ Social Network อย่างเหมาะสม 4. เพื่อให้ นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมารยาทในสังคมได้ อย่างเหมาะสม 5. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม

/วิทยากร...


วิทยากร 1. คุณเรืองโรจน์ พูลผล Managing Partner of 500 TukTuks และ Venture Partner of 500 Startups 2. คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเลอเมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 3. คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม โรงแรมรายาวดี กระบี่ 4. คุณสาธิดา แก้ วขาว พนักงานต้ องรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาต่างชาติช้ันปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารั บการฝึ กปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษาและ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2559 จาก 9 สานักวิชา 24 สาขาวิชา จานวน 64 คน สถานทีแ่ ละระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 12–14 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30–17.00 น. ห้ องพู่ระหงส์ ES1 516 อาคาร E-Park วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากรและเตรียมกิจกรรม 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับผลประเมิน “ผ่าน” ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของนักศึกษาจากแบบประเมินไม่น้อยกว่า ระดับ 4.00

/ผลที่คาด...


ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีทศั นคติท่ดี ีและมีแรงบันดาลใจในการค้ นหาตัวเองและการทางาน 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการสร้ างโปร์ไฟล์เพื่อการสมัครงาน 3. นักศึกษามีทกั ษะการใช้ Social Network อย่างเหมาะสม 4. นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมารยาทในสังคมได้ อย่างเหมาะสม ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th.


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ชื่อโครงการ

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 และ 4 ในด้ านต่างๆ ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เนื่ องจากความรู้ ทางด้ านวิ ชาการเพี ยงอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาประสบ ความส าเร็ จ ในการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมของการท างานได้ และในปั จ จุ บั น พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ เ พิ่ ง ส าเร็ จ การศึกษามักประสบปั ญหาในการเตรี ยมพร้ อมและปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทางาน ภายในองค์กร ดังนั้ น ส่ วนจั ดหางานและฝึ กงานของนักศึ กษา จึงกาหนดจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2559 ให้ กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่มีความประสงค์ ฝึ กปฏิบั ติงานต่ างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่ า วจะทาให้ นั กศึ กษาได้ มีความรู้ ความเข้ า ใจด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับระหว่ างประเทศ คาแนะนาในการดาเนินชีวิต ระหว่ างฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานและเมื่อจบการศึกษาเป็ นบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎระเบียบ ข้ อบังคับระหว่างประเทศ การจัดทาวีซ่า 2. เพื่ อให้ นักศึ กษาได้ รับคาแนะนาในการดาเนิ นชีวิตระหว่ างฝึ กปฏิบัติงานต่ างประเทศ ที่ถูกต้ อง วิทยากร เจ้ าหน้ าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ จานวนประมาณ 250 คน

/สถานที่...


สถานทีด่ าเนินการ ห้ องคามอกหลวง (ES1 518) อาคาร E-Park วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จากจานวนเป้ าหมาย 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 งบประมาณ ประมาณการค่าใช้ จ่ายของกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจ าปี 2559 มี ง บประมาณรวมทั้ง สิ้น 22,800 บาท (สองหมื่ น สองพั น แปดร้ อยบาทถ้ ว น) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงาน การเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าใช้ จ่ายโครงการ เตรียมความพร้ อมก่อนฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับระหว่างประเทศ 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 3. นักศึกษาสามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าในต่างประเทศได้ อย่างถูกต้ อง ผู้ประสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th


กำหนดกำร กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึ กปฏิบตั ิงำน (Pre-Internship) ประจำปี กำรศึกษำ 2559 และภำคกำรศึกษำต้น ปี กำรศึกษำ 2560 (นักศึกษำไทย-รอบ 1) ห้อง 301-302 อำคำรพลตำรวจเอกเภำ สำรสิน (C5) วันจันทร์ที่ 8 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. การสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนภาคบ่ายและรับอาหารว่าง 13.30 – 16.30 น. แนะนารายวิชา กฎ ระเบียบ 16.30 – 17.00 น. แบบทดสอบ 1 วันอังคำรที่ 9 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. ฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนภาคบ่ายและรับอาหารว่าง 13.30 – 16.30 น. การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม 16.30 – 17.00 น. แบบทดสอบ 2 วันพุธที่ 10 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. การบริหารจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข

12.00 – 12.30 น. แบบทดสอบ 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 2559 09.00 – 16.00 น. สานักวิชาพบนักศึกษา

วิทยำกร รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ส่วนจัดหางานและฝึ กงาน ของนักศึกษา

คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม โรงแรมรายาวดี กระบี่ คุณสาธิดา แก้ วขาว บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล หัวหน้ าแผนกจิตเวช โรงพยาบาลพญาไท 2

อาจารย์ประจาสานักวิชา/ สาขาวิชา

หมำยเหตุ : รอบ 1 ได้ แก่ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร ส านั ก วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ เครื่ อ งสาอาง สานั กวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ สุขภาพ สานั กวิ ชานวั ตกรรมสังคม และสานักวิชาจีนวิทยา


กำหนดกำร กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึ กปฏิบตั ิงำน (Pre-Internship) ประจำปี กำรศึกษำ 2559 และภำคกำรศึกษำต้น ปี กำรศึกษำ 2560 (นักศึกษำไทย-รอบ 2) อำคำรหอประชุมสมเด็จย่ำ (C4) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 2559 09.00 – 16.00 น. สานักวิชาพบนักศึกษา วันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. การบริหารจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนภาคบ่ายและรับอาหารว่าง 13.30 – 16.30 น. แนะนารายวิชา กฎ ระเบียบ 16.30 – 17.00 น. แบบทดสอบ 1 วันเสำร์ที่ 13 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนภาคบ่ายและรับอาหารว่าง 13.30 – 16.30 น. การสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน

วิทยำกร อาจารย์ประจาสานักวิชา/ สาขาวิชา

นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล หัวหน้ าแผนกจิตเวช โรงพยาบาลพญาไท 2 ส่วนจัดหางานและฝึ กงาน ของนักศึกษา

คุณสาธิดา แก้ วขาว บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) คุณเรืองโรจน์ พูนผล Managing Partner of 500 TukTuks และ Venture Partner of 500 Startups

16.30 – 17.00 น. แบบทดสอบ 2 วันอำทิตย์ที่ 14 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. ฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน

12.00 – 12.30 น. แบบทดสอบ 3 หมำยเหตุ : รอบ 2 ได้ แก่ สานักวิชาศิลปศาสตร์ สานักวิชาการจัดการ

คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม โรงแรมรายาวดี กระบี่


กำหนดกำร กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึ กปฏิบตั ิงำน (Pre-Internship) ประจำปี กำรศึกษำ 2559 และภำคกำรศึกษำต้น ปี กำรศึกษำ 2560 (นักศึกษำต่ำงชำติ) ห้อง ES1 516 (ห้องพู่ระหงส์) อำคำร E-Park กลุ่มอำคำร M-Square วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 2559 09.00 – 16.00 น. สานักวิชาพบนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 วันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. แนะนารายวิชา กฎ ระเบียบ 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนภาคบ่ายและรับอาหารว่าง 13.30 – 16.30 น. การสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน

วิทยำกร อาจารย์ประจาสานักวิชา/ สาขาวิชา

ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของ นักศึกษา คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเลอเมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

16.30 – 17.00 น. แบบทดสอบ 1 วันเสำร์ที่ 13 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. การปรับทัศนคติเข้ าสู่โลกการทางานและความ ฉลาดทางอารมณ์ 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนภาคบ่ายและรับอาหารว่าง 13.30 – 16.30 น. ฉลาดใช้ Social Network ในการทางาน

16.30 – 17.00 น. แบบทดสอบ 2 วันอำทิตย์ที่ 14 สิงหำคม 2559 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้ าและรับอาหารว่าง 09.00 – 12.00 น. การสร้ างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม 12.00 – 12.30 น. แบบทดสอบ 3

คุณเรืองโรจน์ พูนผล Managing Partner of 500 TukTuks และ Venture Partner of 500 Startups

คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม โรงแรมรายาวดี กระบี่

คุณสาธิดา แก้ วขาว บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)


กำหนดกำร กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึ กปฏิบตั ิงำนต่ำงประเทศ ประจำปี 2559 วันเสำร์ที่ 3 กันยำยน 2559 เวลำ 8.30-12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง (ES1 518) อำคำร E-Park (Msquare) 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 10.50 น. 10.50 - 11.00 น. 11.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง เตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ต่างประเทศ พัก เสวนา “ประสบการณ์การทางานต่างประเทศ กับนักศึกษา Work & Travel” 1.นายพงศ์พัฒน์ คีมทอง (ต่อ) 2.นางสาวเมสสิยาห์ ทศวงศ์วรรษ (นา้ ) 3.นางสาวนฤมล โชคเจริญ (โบว์)


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมใน ครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สุด 4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย

1= น้ อยที่สุด

ส่วนที่ 1 กำรบรรยำยหัวข้ อ “กำรสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรทำงำน” โดย รศ.ดร.ชยำพร วัฒนศิริ ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 2 กำรบรรยำยหัวข้ อ “แนะนำรำยวิชำ กฎ ระเบียบ” โดย ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1


ส่วนที่ 2 (ต่อ) ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 3 ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯภำยในห้ องบรรยำย ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) 3 ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ กบั นักศึกษำรุ่นต่อไปหรือไม่ 4 ( ) ควร ( ) ไม่ควร ท่ำนเห็นว่ำควรจัดกำรบรรยำยหัวข้ อใดเพิ่มเติม 5 ............................................................................................................................... ข้ อเสนอแนะ ......................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............ ......................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่ วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมใน ครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สุด 4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย

1= น้ อยที่สุด

ส่วนที่ 1 กำรบรรยำยหัวข้ อ “ฉลำดใช้ Social Network ในกำรทำงำน” โดย คุณธีระ เหลืองอักษร ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 2 กำรบรรยำยหัวข้ อ “กำรสร้ ำงโปรไฟล์เพื่อกำรสมัครงำน กำรพัฒนำบัคลิกภำพและมำรยำทสังคม” โดย คุณสำธิดำ แก้ วขำว ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1


ส่วนที่ 2 (ต่อ) ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 3 ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน 5

4

3

2

1

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯภำยในห้ องบรรยำย ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) 3 ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ กบั นักศึกษำรุ่นต่อไปหรือไม่ 4 ( ) ควร ( ) ไม่ควร ท่ำนเห็นว่ำควรจัดกำรบรรยำยหัวข้ อใดเพิ่มเติม 5 ............................................................................................................................... ข้ อเสนอแนะ ......................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............ ......................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่ วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมใน ครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สุด 4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย

1= น้ อยที่สุด

ส่วนที่ 1 กำรบรรยำยหัวข้ อ “กำรบริหำรจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข” โดย นพ.สุกมล วิภำวีพลกุล ลาดับที่

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

หัวข้อการประเมิน

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 3 ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯภำยในห้ องบรรยำย


ส่วนที่ 3 (ต่อ) ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านทัว่ ไป 3 4 5

ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ กบั นักศึกษำรุ่นต่อไปหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร ท่ำนเห็นว่ำควรจัดกำรบรรยำยหัวข้ อใดเพิ่มเติม ...............................................................................................................................

ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ............ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่ วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


แบบประเมินกิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมใน ครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สุด 4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย

1= น้ อยที่สุด

ส่วนที่ 1 กิจกรรม “สำนักวิชำพบนักศึกษำ” ประจำปี กำรศึกษำ 2559 ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 3 ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯภำยในห้ องบรรยำย


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมใน ครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สุด 4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย

1= น้ อยที่สุด

ส่วนที่ 1 กำรบรรยำยหัวข้ อ “กำรบริหำรจิต...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข” โดย นพ.สุกมล วิภำวีพลกุล ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 2 กำรบรรยำยหัวข้ อ “แนะนำรำยวิชำ กฎ ระเบียบ” โดย ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1


ส่วนที่ 2 (ต่อ) ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 3 ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯภำยในห้ องบรรยำย ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) 3 ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ กบั นักศึกษำรุ่นต่อไปหรือไม่ 4 ( ) ควร ( ) ไม่ควร ท่ำนเห็นว่ำควรจัดกำรบรรยำยหัวข้ อใดเพิ่มเติม 5 ............................................................................................................................... ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ............ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่ วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


ส่วนที่ 3 (ต่อ) ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน 5

4

3

2

1

ด้านทัว่ ไป 3 4 5

ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ กบั นักศึกษำรุ่นต่อไปหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร ท่ำนเห็นว่ำควรจัดกำรบรรยำยหัวข้ อใดเพิ่มเติม ...............................................................................................................................

ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ............ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่ วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมใน ครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สุด 4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย

1= น้ อยที่สุด

ส่วนที่ 1 กำรบรรยำยหัวข้ อ “กำรสร้ ำงโปรไฟล์เพื่อกำรสมัครงำน กำรพัฒนำบัคลิกภำพและมำรยำท สังคม” โดย คุณสำธิดำ แก้ วขำว ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 2 กำรบรรยำยหัวข้ อ “กำรสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรทำงำน” โดย คุณเรืองโรจน์ พูนผล ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1


ส่วนที่ 2 (ต่อ) ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 3 ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯภำยในห้ องบรรยำย ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) 3 ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ กบั นักศึกษำรุ่นต่อไปหรือไม่ 4 ( ) ควร ( ) ไม่ควร ท่ำนเห็นว่ำควรจัดกำรบรรยำยหัวข้ อใดเพิ่มเติม 5 ............................................................................................................................... ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ............ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่ วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมใน ครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สุด 4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย

1= น้ อยที่สุด

ส่วนที่ 1 กำรบรรยำยหัวข้ อ “ฉลำดใช้ Social Network ในกำรทำงำน” โดย คุณธีระ เหลืองอักษร ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม 3 (กำรแต่งกำย คำพูด นำ้ เสียง)

4

ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

ส่วนที่ 3 ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯภำยในห้ องบรรยำย


ส่วนที่ 3 (ต่อ) ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านทัว่ ไป 3 4 5

ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ กบั นักศึกษำรุ่นต่อไปหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร ท่ำนเห็นว่ำควรจัดกำรบรรยำยหัวข้ อใดเพิ่มเติม ...............................................................................................................................

ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ............ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่ วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


Pre-internship Evaluation Form August 12, 2016, 8.30 am. – 5.00 pm. Direction: Please check (ďƒź) the box the best corresponds to your answer for each question below. The satisfaction scales are as below 5 = Very Satisfied

4 = Satisfied

3 = Neutral

2 = Dissatisfied

1 = Very Dissatisfied

Part 1: Introduction to Internship courses by Division of Placement and Cooperative Education No.

Questions

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

Content 1 Suitability of content 2 Usefulness gained from this activity 3 Knowledge gained from this activity 4 Gained knowledge is applicable Speaker 1 Presentation skill 2 Ability to control and summarize the topic 3 Characteristics of speakers (dress code, tone, wordings) 4 Relevant of content to topic set

Part 2: The Inspiration for working No.

Questions

Content 1 Suitability of content 2 Usefulness gained from this activity 3 Knowledge gained from this activity 4 Gained knowledge is applicable Speaker 1 Presentation skill 2 Ability to control and summarize the topic 3 Characteristics of speakers (dress code, tone, wordings) 4 Relevant of content to topic set


Part 4: Overall No.

Questions

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

Overall 1 The venue appropriateness 2 Suitability of activity duration 3 Suitability of audiovisual materials within the venue Where did you learn about this activity? (mark more than one if applicable) 4  Website/Facebook  Bulletin  School/Lecturer  Friends board/Poster Should this activity be arranged for next generation student? 5 ( ) Yes ( ) No Suggestions ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ------------------------------Thank you for your feedback. We will use your feedback to continuously improve our services Division of Placement and Cooperative Education Mae Fah Luang University


Pre-internship Evaluation Form August 13, 2016, 8.30 am. – 5.00 pm. Direction: Please check (ďƒź) the box the best corresponds to your answer for each question below. The satisfaction scales are as below 5 = Very Satisfied

4 = Satisfied

3 = Neutral

2 = Dissatisfied

1 = Very Dissatisfied

Part 1: Attitude & Emotional Intelligence for Working No.

Questions

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

Content 1 Suitability of content 2 Usefulness gained from this activity 3 Knowledge gained from this activity 4 Gained knowledge is applicable Speaker 1 Presentation skill 2 Ability to control and summarize the topic 3 Characteristics of speakers (dress code, tone, wordings) 4 Relevant of content to topic set

Part 2: Smart Social Network @Work No.

Questions

Content 1 Suitability of content 2 Usefulness gained from this activity 3 Knowledge gained from this activity 4 Gained knowledge is applicable Speaker 1 Presentation skill 2 Ability to control and summarize the topic 3 Characteristics of speakers (dress code, tone, wordings) 4 Relevant of content to topic set


Part 4: Overall No.

Questions

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

Overall 1 The venue appropriateness 2 Suitability of activity duration 3 Suitability of audiovisual materials within the venue Where did you learn about this activity? (mark more than one if applicable) 4  Website/Facebook  Bulletin  School/Lecturer  Friends board/Poster Should this activity be arranged for next generation student? 5 ( ) Yes ( ) No Suggestions ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ------------------------------Thank you for your feedback. We will use your feedback to continuously improve our services Division of Placement and Cooperative Education Mae Fah Luang University


Pre-internship Evaluation Form August 14, 2016, 8.30 am. – 5.00 pm. Direction: Please check () the box the best corresponds to your answer for each question below. The satisfaction scales are as below 5 = Very Satisfied

4 = Satisfied

3 = Neutral

2 = Dissatisfied

1 = Very Dissatisfied

Part 1: Excellent profile application & Personality development No.

Questions

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

5

Satisfaction Scale 4 3 2

1

Content 1 Suitability of content 2 Usefulness gained from this activity 3 Knowledge gained from this activity 4 Gained knowledge is applicable Speaker 1 Presentation skill 2 Ability to control and summarize the topic 3 Characteristics of speakers (dress code, tone, wordings) 4 Relevant of content to topic set Part 4: Overall No.

Questions

Overall 1 The venue appropriateness 2 Suitability of activity duration 3 Suitability of audiovisual materials within the venue Where did you learn about this activity? (mark more than one if applicable) 4  Website/Facebook  Bulletin  School/Lecturer  Friends board/Poster Should this activity be arranged for next generation student? 5 ( ) Yes ( ) No Suggestions ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ------------------------------Thank you for your feedback. We will use your feedback to continuously improve our services Division of Placement and Cooperative Education Mae Fah Luang Universit


แบบประเมินกิจกรรมเสวนา Hotel Industry 2016 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง 302 อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) .............................................. คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมในครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สดุ 4 = มำก 3 = ปำนกลำง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ ส่วนที่ 1 กิจกรรมเตรียมควำมพร้ อมก่อนฝึ กปฏิบตั งิ ำนต่ำงประเทศโดย คุณวุฒิโรตม์ รัตนะสิงห์ ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 1 ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรอบรม 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรอบรม 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรอบรม 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น 3 ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม (กำรแต่งกำย, คำพูด, นำ้ เสียง) 4 ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรอบรม ส่วนที่ 2 ภำพรวมกำรจัดกำรอบรม ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 1 ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 3 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภำยในห้ องอบรม ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) 4 ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ 5 ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร ส่วนที่ 3 หัวข้ อกำรอบรมที่อยำกให้ จัดในครั้งต่อไป คือ ....................................................................................................... ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ------------------------------ขอบคุณที่ให้ ควำมร่วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องคามอกหลวง อาคาร E-Park .............................................. คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมในครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สดุ 4 = มำก 3 = ปำนกลำง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ ส่วนที่ 1 กิจกรรมเตรียมควำมพร้ อมก่อนฝึ กปฏิบตั งิ ำนต่ำงประเทศโดย คุณวุฒิโรตม์ รัตนะสิงห์ ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 1 ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรอบรม 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรอบรม 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรอบรม 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น 3 ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม (กำรแต่งกำย, คำพูด, นำ้ เสียง) 4 ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรอบรม ส่วนที่ 2 ภำพรวมกำรจัดกำรอบรม ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 1 ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 3 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภำยในห้ องอบรม ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) 4 ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ 5 ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร ส่วนที่ 3 หัวข้ อกำรอบรมที่อยำกให้ จัดในครั้งต่อไป คือ ....................................................................................................... ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ------------------------------ขอบคุณที่ให้ ควำมร่วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 นักศึกษาไทย รอบที่ 1


ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 นักศึกษาไทย รอบที่ 2


ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2559 นักศึกษาต่างชาติ


ภาพกิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559


ภาพกิจกรรม Hotel Industry 2016 ประจาปี การศึกษา 2559


ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2559


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.