Page 1

1

รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา CHIN1101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2. จำานวนหน่ วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง) 3 หน่วยกิต (3-0-6) 3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ 4. อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน อาจารย์ สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555 ชั้นปี ที่ 1 6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี) ไม่มี 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี) ไม่มี 8. สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9. วันที่จัดทำาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด 1 มิถุนายน 2555

แบบฟอร์ม-มคอ 3

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


2

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาจีน สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ 2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็ นการเตรี ยมพร้อมด้านปัญญาในการนำาความรู ้ ความเข้าใจ ในภาษาจีน ไปใช้ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนภาษาจีนระดับสูง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำาเนินการ 1. คำาอธิบายรายวิชา ฝึ กการออกเสี ยงตามสำาเนียงภาษามาตรฐานปั กกิ่ง ระบบพินอิน ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอักษรจีน ศัพท์ สำานวน ไวยากรณ์พ้ืนฐานจากบทสนทนา 2 จำานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ ต้องการของนักศึกษา เฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝึ กงาน ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3 จำานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาำ ปรึกษาและแนะนำาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล - อาจารย์ประจำารายวิชา ประกาศเวลาให้คาำ ปรึ กษาผ่านเวปไซด์คณะ - อาจารย์จดั เวลาให้คาำ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

แบบฟอร์ม-มคอ 3

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา 1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตาม คุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ - ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ต - มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม - เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพและเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง - มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรม จริ ยธรรมในการทำางาน - มีความเป็ นผูน้ าำ และผูต้ ามที่ดี สามารถทำางานเป็ นกลุ่มได้ สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ เคารพสิ ทธิ และ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น 1.2 วิธีการสอน - กำาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั - เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่ องการแต่งกายให้เป็ นไปตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย - นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำางานเป็ นกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่การเป็ นผูน้ าำ กลุ่มและ การเป็ นสมาชิกกลุ่ม - ปลูกจิตสำานึกความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำาการทุจริ ตในการสอบหรื อการลอกการบ้านของผูอ้ ื่น - สอนคุณธรรม จริ ยธรรม สอดแทรกในรายวิชา 1.3 วิธีการประเมินผล - การประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกำาหนดระยะเวลาที่มอบ หมาย และการเข้าร่ วมกิจกรรม - การประเมินการจาการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร - ประเมินจากความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย - ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมโดยตรง

แบบฟอร์ม-มคอ 3

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


4

2. ความรู้ 2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาจีน สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ 2.2 วิธีการสอน - บรรยายในชั้นเรี ยนและถามตอบ - อภิปรายเป็ นกลุ่มโดยให้ผสู้ อนตั้งคำาถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง - สอนให้คน้ คว้าและทำารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม - เปรี ยบเทียบความรู้จากห้องเรี ยนกับประสบการณ์การปฏิบตั ิงานจริ ง 2.3 วิธีการประเมินผล - ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน - ประเมินจากรายงานที่ให้คน้ คว้า - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ทักษะทางปัญญา 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ และสามารถนำาสิ่ งที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ จริ งได้ 3.2 วิธีการสอน - มอบหมายให้นกั ศึกษาจับกลุ่มสนทนา สร้างสถานการณ์อภิปรายเป็ นกลุ่มประดุจเหมือนเรี ยนอยูน่ อก ห้องเรี ยน - มอบหมายให้นกั ศึกษาทำาโครงการพิเศษ และนำาเสนอผลงาน 3.3 วิธีการประเมินผล สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน - พัฒนาความเป็ นผูน้ าำ และผูต้ ามในการทำางานเป็ นทีม - พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำาหนดเวลา 4.2 วิธีการสอน - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา - มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล - การนำาเสนอรายงาน แบบฟอร์ม-มคอ 3

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


5

4.3 วิธีการประเมิน - ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์ มที่กาำ หนด - รายงานที่นาำ เสนอ พฤติกรรมการทำางานเป็ นทีม - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา - ทักษะการคิดคำานวณ เชิงตัวเลข - ทักษะในการสื่ อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน - ทักษะในการสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร 5.2 วิธีการสอน - สนทนาโต้ตอบกับนักศึกษานักศึกษาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ - มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตนเองจาก website และทำารายงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 5.3 วิธีการประเมิน ประเมินจากผลงานการนำาเสนองานที่รับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 1. แผนการสอน สั ปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ที่ บทที่1 一二三四五 1 หนึ่งสองสามสี่ หา้ - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - แบบฝึ กหัด บทที่2 你好 สวัสดี 2 แบบฟอร์ม-มคอ 3

จำานวน กิจกรรมการเรียน ผู้สอน ชั่วโมง การสอน สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี) 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน ประกอบ ฝึ กหัดนับ เลขจำานวนจากสิ่ งของที่ นับได้

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


6

3

4

5

6

- คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - แบบฝึ กหัด บทที่3 这是什么 นี่คืออะไร - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด บทที่4 你们去哪儿 พวกคุณจะไปไหน - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด บทที่5 他是谁 เขาเป็ นใคร - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด ทดสอบย่อย และบรรยายบท ที่6 她很美 หล่อนสวยมาก - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด

แบบฟอร์ม-มคอ 3

ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา 3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

3

ทดสอบย่อย บรรยาย ยก อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน ตัวอย่างประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


7

สั ปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ที่ บทที่7 你家有什么人 7 ครอบครัวของคุณมีใครบ้าง - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด 8 สอบกลางภาค บทที่8 你们班有几个同学 9 ครอบครัวของคุณมีใครบ้าง - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด บทที่9 你是哪国人 10 คุณเป็ นคนประเทศไหน - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด ทดสอบย่อย และบรรยายบท 11 ที่10 我来这吃饭 ฉันมาทาน ข้าวที่นี่ - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ แบบฟอร์ม-มคอ 3

จำานวน กิจกรรมการเรียน ผู้สอน ชั่วโมง การสอน สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี) 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

3 3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

3

ทดสอบย่อย บรรยาย ยก อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน ตัวอย่างประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


8

12

13

14

15

16

- แบบฝึ กหัด บทที่11 今天你忙不忙 วันนี้คุณงานยุง่ หรื อไม่ - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด นักศึกษานำาเนื้ อหาที่เคยเรี ยน มามาแสดงละครหน้าชั้นเรี ยน

บทที่12 你叫什么名字 คุณชื่ออะไร - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด บทที่13 我没有问过他 ฉันไม่เคยถามเขา - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์ - แบบฝึ กหัด บทที่14 她在公司工作 หล่อนทำางานที่บริ ษทั - คำาศัพท์ - ตัวบท - การออกเสี ยง - ไวยากรณ์

แบบฟอร์ม-มคอ 3

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

3

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ สมมุติ สถานการณ์เพื่อฝึ กหัด สนทนา

อ. สาทิสรัตน์ สิ นธุธาน

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


9

17

- แบบฝึ กหัด สอบปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรม ผลการเรียน วิธีการประเมิน ที่ รู้ * 1 1.1,1.6,1.7, ทดสอบย่อยครั้งที่1 2.1,2.4-2.6, สอบกลางภาค 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่2 สอบปลายภาค 2 1.1,1.6,1.7, รายงานหน้ าชั้นเรียน 2.1,2.4-2.6, การทำางานกลุ่ม 3.2,4.1การส่ งงานตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย 4.6,5.3-5.4 3 1.1-1.7,3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น ในชั้นเรียน

สั ปดาห์ ที่ ประเมิน 6 8 11 17

สั ดส่ วนของการ ประเมินผล 10% 25% 10% 25%

ตลอดภาค การศึกษา

20%

ตลอดภาค การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. เอกสารและตำาราหลัก

初级汉语一(修订本)ภาษาจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุ ง) ผูเ้ ขียน อ.เหยิน จิ่งเหวิน

2. เอกสารและข้อมูลสำาคัญ (ถ้ามี) ไม่มี 3. เอกสารและข้อมูลแนะนำา เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น www.baidu.com แบบฟอร์ม-มคอ 3

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


10

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดำาเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทำาโดยนักศึกษา ได้จกั กิจกรรมในการนำาแนวคิดและความ เห็นจากนักศึกษาดังนี้ - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมผูเ้ รี ยน - แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทำาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา 2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ - การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน - ผลการสอบ - การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้ 3. การปรับปรุ งการสอน หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่งเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้ - สัมมนาการจักการเรี ยนการสอน - การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสำาฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสำาฤทธิ์ โดยรวมในวิชาดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ ไม่ใช่อาจารย์ประจำาหลักสูตร - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 5. การดำาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา แบบฟอร์ม-มคอ 3

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม


11

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ - ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ี กบั ปั ญหาที่มา จากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่างๆ

แบบฟอร์ม-มคอ 3

สำำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

มคอ.3 File Wold  
มคอ.3 File Wold  
Advertisement