Page 1

1


2

คานา

รายวิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้ การเรียนการสอนตามกระบวนการ ที่ กาหนดให้มีการศึกษารวบรวมหลักฐาน การศึกษาและการตกแต่งเว็บบล็อก ซึ่งได้แก่ Google Sites /Wordpress / Google Blogsport อันล้วนเป็นเนื้อหาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนใน รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ( Arti3319 ) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ซึ่งในส่วนของรายงานชิ้นนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของ Wordpress หากเนื้อหาใน รายงาน มีความผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทา ต้องขอ อภัย มา ณ ที่นี้ด้วย กิตติพันธ์ เย็นใจ ผู้จัดทา


3

สารบัญ เรื่อง

หน้า

การจัดการและปรับแต่ง Wordpress -การสมัคร wordpress -การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ -การสร้างหมวดหมู่บทความใน wordpress -วิธีตัดบทความที่โชว์ เพื่อไม่ให้ข้อความยาวจนเกินไปบนหน้า Blog -วิธีเปลี่ยน Header -วิธีเพิ่ม widgets

4 6 7 10 11 13-14


4

การจัดการและปรับแต่ง Wordpress Wordpress คือ open source web software ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ server ของเราเพือ่ สร้างเว็บไซต์, blog หรือ community ตอนเริ่มแรก WordPress เป็นเครื่องมือไว้สาหรับสร้าง blog แต่ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จน สามารถสร้างเป็นเว็บไซต์ หรือ เว็บ community ได้แล้ว โดยมีระบบจัดการบทความ หรือ Content Management System (CMS) ทาให้ง่ายต่อการใช้งาน

การสมัคร wordpress


5

หลังจากยืนยันบัญชีเสร็จให้คลิก next ไปเรื่อยๆ จนเข้าไปถึง หน้าควบคุม เป็นอันเสร็จขัน้ ตอน การสมัครใช้ world press ภาพที่ 1-4 การสมัคร wordpress ที่มา: กิตติพนั ธ์ , 2556


6

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้


7

ภาพที่ 5-7 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ที่มา: กิตติพนั ธ์ , 2556


8

การสร้างหมวดหมู่บทความใน wordpress การสร้างหมวดหมู่บทความใน wordpress นั้นทาได้ 2 วิธี คือ 1. สร้างเตรียมไว้กอ่ นที่จะเริ่มต้นเขียนบทความ - เมื่อ login เข้าหน้า Dashboard แล้ว สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือครับ ใต้เมนู Posts จะมีเมนูที่ชื่อ Categories ให้ เลือกที่เมนู Categories - ตรงกลางจะเห็นช่องให้ใส่ชอื่ หมวดหมู่(Add New Category) * ช่อง Name คือต้องใส่ชื่อของหมวดหมูท่ ตี่ ้องการ * ชื่อ Slug จะเป็นชื่อที่จะแสดง URL * Parent จะให้เลือกว่าจะให้หมวดหมู่ที่จะสร้างนี้เป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่ไหนหรือไม่ * Description คาอธิบายสั้นๆ ของหมวดหมูท่ ี่จะสร้าง


9

ภาพที่ 8-9 การสร้างหมวดหมู่บทความใน wordpress - สร้างเตรียมไว้กอ่ นที่จะเริ่มต้นเขียนบทความ ที่มา: กิตติพนั ธ์ , 2556

2.สร้างระหว่างกาลังเขียนบทความ - ในระหว่างเขียนบทความนัน้ จะมีเมนู Category ด้านซ้ายมือ ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่บทความให้เลือกทีเ่ มนู สร้าง หมวดหมู่ใหม่ กรอกชื่อหมวดหมู่ทตี่ ้องการ และคลิก สร้างหมวดหมู่ใหม่

ภาพที่ 10 การสร้างหมวดหมูบ่ ทความใน wordpress - สร้างระหว่างกาลังเขียนบทความ ที่มา: กิตติพนั ธ์ , 2556


10

วิธีตดั บทความที่โชว์ เพือ่ ไม่ให้ขอ้ ความยาวจนเกินไปบนหน้า Blog

ภาพที่ 11-12 วิธตี ัดบทความทีโ่ ชว์ เพือ่ ไม่ให้ข้อความยาวจนเกินไปบนหน้า Blog ที่มา: กิตติพนั ธ์ , 2556


11

วิธีเปลี่ยน Header การเปลี่ยน header นั้น สิ่งที่จาเป็นคือต้องทราบขนาดของ header ที่เราจะใช้บนหน้า blog ของเรา ให้มีขนาดพอดี จึงจะดูสวยงาม โดยการเปลี่ยน header บน wordpress นั้น สามารถทาได้โดย


12

หมายเหตุ ** ขนาดของ header ต้องดูจากข้อความตรงแถบด้านล่างของรูปภาพ ภาพที่ 13-16 วิธีเปลี่ยน Header ที่มา: กิตติพนั ธ์ , 2556


13

วิธีเพิ่ม widgets

หัวข้อ Appearance >>>Widgets จะมีหัวข้อที่ชื่อ Text ครับ ให้คลิกเม้าค้างตรงคาว่า text แล้วลากมาวางไว้ใต้ หัวข้อ Sidebar


14

ภาพที่ 17-19 วิธีเพิ่ม widgets ใน wordpress ที่มา: กิตติพนั ธ์ , 2556


15


16

arti3319-kittipan-101-wordpress  

arti3319-kittipan-101-wordpress

arti3319-kittipan-101-wordpress  

arti3319-kittipan-101-wordpress

Advertisement