Page 1

1


2

คานา รายวิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้ การเรียนการสอนตามกระบวนการ ที่ กาหนดให้มีการศึกษารวบรวมหลักฐาน การศึกษาและการตกแต่งเว็บบล็อก ซึ่งได้แก่ Google Sites /Wordpress / Google Blogsport อันล้วนเป็นเนื้อหาที่ผ่าน กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ( Arti3319 ) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ซึ่งในส่วนของรายงานชิ้นนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของ Google Sites หากเนื้อหาในรายงาน มีความผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทา ต้องขอ อภัย มา ณ ที่นี้ด้วย กิตติพันธ์ เย็นใจ ผู้จัดทา


3

สารบัญ เรื่อง 1.การจัดการและปรับแต่ง Google Sites - Google Sites คือ… -การสมัครบัญชี Google Sites -พืน้ ฐานการเริม่ ใช้งานของ Google Sites -การใส่รูปลงในบทความ -วิธีจดั การหน้าไซต์ -การสร้าง Link รูปภาพไปยังหน้าเว็บเพจ 2.การยกเลิกบัญชี GOOGLE SITES

หน้า

4 5 7 8 10 12 15-16


4

การจัดการและปรับแต่ง Google Sites Google Sites คือ เว็บไซต์ของ Google เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทาให้การสร้างเว็บไซต์ของทีมให้ง่ายขึ้น เหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ ด้วย Google เว็บไซต์คณ ุ สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการนาเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ อานวยความสะดวกให้คณ ุ ร่วมกันดู หรือแก้ไข หน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือทั้งองค์กรของคุณ หรือจะทั้งโลกเลยก็ได้

สิ่งที่สามารถดาเนินการได้กับ Google Sites: -กาหนดรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของคุณ. - สร้างเพจย่อยเพื่อให้เนื้อหาของคุณจัด. - เลือกประเภทเพจ: เว็บเพจประกาศ, ตู้เก็บเอกสาร. -ให้เนื้อหาในเว็บของคุณ (เช่นวิดโี อเอกสารออนไลน์ Picasa แสดงสไลด์ภาพถ่าย, gadgets iGoogle) และไฟล์ แบบออฟไลน์ในตาแหน่งกลางหนึ่ง. -ให้เว็บไซต์ของคุณเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะตามที่คุณต้องการ. -ค้นหาใน Google เนื้อหาของเว็บไซต์ทมี่ ีเทคโนโลยีการค้นหา Google.

ข้อดีของ GOOGLE SITE 1. สามารถทาหน้าเว็บเพจของตัวเองอะไรก็ได้ขึ้นมา โดยเน้นทีค่ วามง่าย มี app. ให้ใช้อย่างสะดวกโดยไม่จาเป็นต้องรู้ เรื่อง html 2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ และเป็นความรู้ หรือบทเรียน อะไรอีกหลายๆอย่างได้ใน SITEได้ 3. มีพื้นที่ให้บริการเยอะเลย 100 เมกะไบต์ ต่อsite 4. มี Gadget เยอะแยะมากมาย และสามารถทาในรูปแบบทีเ่ ราต้องการได้ 5. รูปแบบไซต์ ดูเป็นแบบมาตรฐานของเว็บไซต์ทั่วไป 6. พัฒนาได้งา่ ย ปรับปรุงรูปแบบ ปรับแต่งข้อมูลแบบออนไลน์ 7. สามารถทีจ่ ะเก็บไฟล์ภาพ หรือไฟล์ชนิดต่างๆ ไว้ในไซต์ของเราได้ 8. ทา link ภายในและภายนอกของไซต์ได้ 9. การตั้งค่าสาหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกัน

ข้อเสียของ GOOGLE SITE 1. ไม่สามารถนาเอาตัวอักษรเลื่อนต่างๆมาใช้ได้ 2. ไม่มีที่แสดงความคิดเห็น ให้ผู้ที่เข้ามาชมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน 3. ละเมิดกฎของ Google site ไซต์จะถูกปิดทันที 4. ขาดความน่าเชื่อถือ เพราะดูเหมือน เราอาศัยเวบคนอื่น 5. Google site จากัดปริมาณการโหลดไฟล์ต่อวันหรือต่อชั่วโมง


5

การสมัครบัญชี Google Sites 1.เข้าบัญชี gmail แล้วเข้าไปที่ https://sites.google.com/ คลิกที่ “สร้าง”

2.กรอกข้อมูล-ตั้งค่ารูปแบบการใช้งาน


6

3.พิมพ์รหัสอักษรตามภาพ

4กรอกรายละเอียดทั้งหมดเสร็จแล้วคลิก “สร้าง”


7

5.หลังจากนั้น จะปรากฏหน้า sites ของเรา พร้อมเริ่มใช้งานได้ทันที

ภาพที่ 1-5 การสมัครบัญชี Google Sites ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556

พื้นฐานการเริ่มใช้งานของ Google Sites 1.เลือกไอค่อนรูปปากกาที่อยู่บนหัว Sites


8

2.จะปรากฏแถบเครื่องมือขึ้นมาด้านบน และสามารถคลิกเพื่อพิมพ์แก้ไขข้อความได้เลย

ภาพที่ 6-7 พื้นฐานของ Google เว็บไซต์ ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556

การใส่รูปลงในบทความ


9


10

ภาพที่ 8-11การใส่รูปลงในบทความ ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556

วิธีจัดการหน้าไซต์ เลือก > เพิ่มเติม > จัดการไซต์


11

2. ไปที่สีและแบบอักษร ** การจัดการส่วนนี้สามารถเลือกปรับแต่งการแสดงผลของ font / headder ต่างๆได้

ภาพที่ 12-13 วิธีจัดการหน้าไซต์ ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556


12

การสร้าง Link รูปภาพไปยังหน้าเว็บเพจ 1.คลิกเพิ่มเติม เลือกแก้ไขการออกแบบไซต์

2.คลิกเลือกแก้ไขเกตเจ็ตแถบด้านข้าง


13

3.import รูปภาพที่เตรียมไว้ เข้ามาในหน้าจัดการ แล้วครอปรูปภาพไว้ จากนั้นคลิกเลือกที่ ลิงค์

4.เลือกที่อยูเ่ ว็บ แล้วใส่ URL ของเพจ ลงไปในช่องนี้


14

ภาพที่ 14-18การสร้าง Link รูปภาพไปยังหน้าเว็บเพจ ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556


15

การยกเลิกบัญชี GOOGLE SITES หากต้องการเลิกใช้งาน ยกเลิก ลบบัญชีไซต์ สามารถทาได้โดย 1.คลิก เพิ่มเติม >> จัดการไซต์

2.

ที่เมนูดา้ นซ้ายมือเลือก ทั่วไป แล้วคลิก ลบไซต์นี้


16 3.ที่เมนู ไซต์ทถี่ ูกลบ คลิกเลือก ลบอย่างถาวร

4.หากต้องการเปิดใช้งานไซต์อีกครั้งให้เลือก คืนค่าไซต์

*ไซต์ที่ถูกลบไปแล้ว 30 วัน จะถูกลบออกไปอย่าถาวร ไม่สามารถกู้บัญชีคืนค่าไซต์ได้ ภาพที่ 31-34 การสร้าง Link รูปภาพไปยังหน้าเว็บเพจ ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556


17


18

arti3319-kittipan-101-googlesites  

arti3319-kittipan-101-googlesites

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you