Page 1

1


2

คานา รายวิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้ การเรียนการสอนตามกระบวนการ ที่กาหนดให้มี การศึกษารวบรวมหลักฐาน การศึกษาและการตกแต่งเว็บบล็อก ซึ่งได้แก่ Google Sites /Wordpress / Google Blogsport อันล้วนเป็นเนื้อหาที่ผา่ นกระบวนการเรียนการ สอนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ( Arti3319 ) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ซึ่งในส่วนของรายงานชิ้นนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของ Wordpress หากเนื้อหาในรายงาน มี ความผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทา ต้องขอ อภัย มา ณ ที่นี้ดว้ ย กิตติพันธ์ เย็นใจ ผู้จัดทา


3

สารบัญ เรื่อง ความหมายของ Blog การจัดการและปรับแต่ง Google Blogspot -ความรู้ทวั่ ไปเมื่อเข้ามาหน้าแก้ไขบทความ -การใช้งานหน้าบทความที่แสดงผลเป็นโค๊ต html -วิธีเพิ่ม Gadget ปฎิทินลงใน Blogger - Creative Commons – CC -การตัดข้อความ เพื่อการจัดหน้า blog ให้สั้นลง -วิธีการใส่ Tab Menu บนส่วนหัวของหน้าเว็บ

หน้า 4 5 7 8 10 14 15-16


4

Blog Blog มาจากศัพท์คาว่า WeBlog บางคนอ่านคา ๆ นี้วา่ We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคาบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog) ความหมายของคาว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหา ของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่วา่ จะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่อง การเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทาให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการ แสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง มีหลายครัง้ ที่เกิดความเข้าใจกันผิดว่า Blog เป็นได้แค่ไดอารี่ออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไดอารี่ออนไลน์ เปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึง่ ของบล็อกเท่านั้น เพราะบล็อกมีเนื้อหาที่หลากหลายประ ท ตัง้ แต่การบันทึกเรื่องส่วนตัว อย่างเช่นไดอารี่ หรือการบันทึกบทความที่ผู้เขียนบล็อกสนใจในด้านอื่นด้วย ที่เห็นชัดเจนคือ เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณ์ การเมือง หรือการรีวิวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตวั เองเคยใช้ หรือซื้อมานั่นเอง อีกทั้งยังสามารถ แตกแขนงไปในเนื้อหาใน ประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย ตามแต่ความถนัดของเจ้าของบล็อก ซึ่งมักจะเขียนบทความเรื่องทีต่ นเองถนัด หรือสนใจเป็น ต้น จุดเด่นที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียน บล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย ทีช่ ัดเจนของบล็อกนัน้ ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง ในอดีตแรกเริ่ม คนทีเ่ ขียน Blog นั้นยังทากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองทีละหน้า แต่ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือ หรือซอฟท์แวร์ให้เราใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็นต้น ผู้คนหลายล้านคนจากทัว่ ทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่นักเรียน อาจารย์ นักเขียน ตลอดจนถึง ระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุน้ NasDaq เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา Blog เริ่มต้นมาจาก การเขียนเป็นงานอดิเรก ของกลุ่มสื่ออิสระต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งกลายเป็น แหล่งข่าวสาคัญ ให้กับหนังสือพิมพ์หรือสานักข่าวชั้นนา จวบจนกระทั่งปี 2004 คนเขียน Blog ก็ได้รับการยอมรับจาก สื่อและสานักข่าวต่าง ๆ ถึงความรวดเร็วในการให้ขอ้ มูล ตั้งแต่เรื่องการเมือง ไปจนกระทั่ง เรื่องราวของการประชุม ระดับชาติ และจากเหตุการณ์เหล่านี้ นับได้ว่า Blog เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ไม่ต่างจาก วีดีโอ , สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งวิทยุ เราสามารถเรียกได้ว่า Blog ได้เข้ามาเป็นสื่อชนิดใหม่ ที่สาคัญอย่างแท้จริง สรุปให้ง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซต์ ที่มีรูปแบบเนื้อหา เป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


5

การจัดการและปรับแต่ง Google Blogspot Google Blogspot คือฟรีเว็บไซต์ ที่สามารถสร้างบล็อคขึ้นมาได้งา่ ยๆ ไม่ซับซ้อน มีเมนูภาษา HTML ที่สามารถ เพิ่มเติมและตกแต่งให้ Blog มีอะไรแปลกใหม่เพิม่ เติมได้

ความรู้ทั่วไปเมื่อเข้ามาหน้าแก้ไขบทความ


6

ภาพที่ 1-3 ความรู้ทั่วไปเมื่อเข้ามาหน้าแก้ไขบทความ ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556


7

การใช้งานหน้าบทความที่แสดงผลเป็นโค๊ต html

ภาพที่ 4 การใช้งานหน้าบทความที่แสดงผลเป็นโค๊ต html ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556


8

วิธีเพิ่ม Gadget ปฎิทินลงใน Blogger ใช้ปฎิทินของเว็บ Mycalendar.org สามารถเข้าไปได้ที่ http://mycalendar.org/widget/getwidget/

สามารถเลือกขนาดเพื่อให้กระชับเข้ากับขนาดของเฟรมใน Blog ที่เราตั้งได้

จากนั้นมาที่หน้าปรับแต่ง Blogger เลือกที่รูปแบบ > เพิ่ม Gadget > Html/จาวาสคริปต์ วางโค้ดที่ก๊อปมา


9

ผลที่ได้ ภาพที่ 5-7 วิธีเพิม่ Gadget ปฎิทินลงใน Blogger ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556


10

Creative Commons – CC สัญญาอนุญาติใช้งาน หรือ Creative Commons - CC คือสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอม มอนต์นี้ จะเอื้อให้มกี ารใช้สื่อ ทั้งภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตออก ในรูปแบบ ของการแจกจ่ายและใช้ข้อมูล โดยเน้นที่การอ้างอิงเจ้าของลิขสิทธิเ์ ดิม ขั้นตอนการขอเริ่มใช้งาน Creative Commons CC

http://creativecommons.org/


11

คลิก choose a license

ปรับแต่งค่าตามความต้องการเมือ่ ปรับแต่งค่า ไอคอนทางด้านขวาจะปรับเปลี่ยนไปตามค่าที่เราเลือก เพื่อแสดงผลลัพธ์ในดู


12

ความหมายของไอค่อนต่างๆ

= แสดงที่มา ต้องมีการแสดงที่มาของงานดังเกล่า ตามรูปแบบของผู้สร้างสรรค์ หรือผู้อนุญาตกาหนด

=ไม่ใช้เพื่อการค้า ยินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ แต่ต้องไม่เป็นการนาไปใช้เพื่อการค้าผลกาไรใดๆ

= ไม่ดัดแปลง ยินยอมให้ผู้อื่น คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง แต่ห้ามแก้ไขใดๆ


13

มาที่หน้าจัดการบล็อค/ เลือกรูปแบบ /เพิ่มgadget/ HTML/จาวาสคริปต์ ใส่โค้ดที่ได้ลงไป

ผลที่ได ภาพที่ 8-13 Creative Commons – CC ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556


14

การตัดข้อความ เพื่อการจัดหน้า blog ให้สั้นลง

นา Cursor เมาส์ไปคลิกในจุดที่ต้องการจะตัดข้อความ แล้วเลือกแทรกการข้าม

ภาพที่ 14-15 การตัดข้อความ เพื่อการจัดหน้า blog ให้สั้นลง ที่มา: กิตติพันธ์ , 2556


15

วิธีการใส่ Tab Menu บนส่วนหัวของหน้าเว็บ

เข้ามาที่หน้าจัดการบล็อค เลือกไปที่หน้าเว็บ


16

คลิกเลือกหน้าเว็บใหม่ โดยหน้าเว็บเปล่า คือการเพิม่ หน้าเว็บที่สามารถเพิ่มข้อความได้เอง เหมือนการอัพบล็อคในแต่ละ ครั้งที่อยู่เว็บ คือการเพิม่ หน้าเว็บอื่นเข้ามา เมือ่ คลิกที่ Tab ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาใหม่ โดยจะ link ไปปรากฏหน้า url ที่เราใส่ไว้

ภาพที่ 16-19 การใส่ Tab Menu บนส่วนหัวของหน้าเว็บ ที่มา: กิตติพนั ธ์ , 2556


17


18

arti3319-kittipan-101-blogspot  

arti3319-kittipan-101-blogspot

arti3319-kittipan-101-blogspot  

arti3319-kittipan-101-blogspot