Page 1

พำ้ำพำ้ำพเพเพฟำำพำำไพฟำำพเฟหำำพฟำำพฟำำพเฟกดเหกพเกพเพก้ะด้

com  

ประโยชน์สำหรับผู้สนใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อง ๆ รุ่นหลังได้ศึกษาไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจ รายงานฉบับนี้เ...

Advertisement