Page 1

รายงาน เรื่อง ประวัติคอมพิวเตอร์

จัดทำาโดย นายกิติชัย ฉายเกล็ดแก้ว เลขที่ 6 ชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1

เสนอ อาจารย์

ชูเกียรติ

วงศ์โชติวนิช

รายงานเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


คำา นำา รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมิวเตอร์การฟิก ประโยชน์สำาหรับ ผู้สนใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้จด ั ทำาขึ้นเพื่อ น้อง ๆ รุ่นหลังได้ศึกษาไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจ รายงานฉบับนี้เป็น รายงานที่จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา สามารถที่จะนำามาใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แก่ผู้สนใจ สุดท้ายนี้หากพวกเราทำาผิดพลาดไปก็ขออภัยณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำา โดย นายกิตติชัย ฉายเกล็ดแก้ว


สารบัญ เนื้อเรื่อง หน้า ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1 1-2 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 2 2-3 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 3 3 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 4 4 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 5 5-6


1

ประวัต ิค วามเป็น มาของคอมพิว เตอร์ ยุค ที่ 1 (พ.ศ.2489 – 2501) เป็นการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มิใช่เครื่อง คำานวณ โดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) ได้นำาแนวความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเครื่องหนึ่งเรียกว่า ENIAC (Electronic Numericial Integrator and Calculator) ซึ่งต่อมาได้ ทำาการปรับปรุงการทำางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

และได้ประดิษฐ์เครื่อง

UNIVAC (Universal Automatic Computer) ขึ้นเพื่อใช้ในการ สำารวจสำามะโนประชากรประจำาปี


จึงนับได้ว่า UNIVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแรกของโลกที่ถูกใช้งานในเชิงธุรกิจ ซึ่งนับเป็นการเริ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ยุคแรกอย่างแท้จริง เครื่อง

2 ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1 

ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำาให้ตัว เครื่องมีขนาดใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้า มาก และเกิดความร้อนสูง

ทำางานด้วยภาษาเครื่อง (Machine Language) เท่านั้น

เริ่มมีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์ (Assembly / Symbolic Language) ขึ้นใช้งาน


ยุค ที่ 2 (พ.ศ.2502 – 2506) มีการนำา ทรานซิสเตอร์ มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จึ ง ทำา ให้ เ ครื่ อ งมี ข นาดเล็ ก ลง และสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำา งานให้ มี ค วามรวดเร็ ว และ แม่นยำามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในยุคนี้ยังได้มีการคิด ภาษาเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิ ว เตอร์เช่ น ภาษาฟอร์ แทน (FORTRAN) จึงทำา ให้ง่ายต่ อ การเขี ย นโปรแกรม สำาหรับใช้กับเครื่อง

3

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2

 ใช้อุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซึ่งสร้าง จากสารกึ่งตัวนำา (Semi-Conductor เป็นอุปกรณ์หลัก แทนหลอดสุญญากาศ เนื่องจากทรานซิสเตอร์เพียง ตัวเดียว มีประสิทธิภาพในการทำางานเทียบเท่า หลอดสุญญากาศได้นับร้อยหลอด ทำาให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้า น้อย ความร้อนตำ่า ทำางานเร็ว และได้รับ


ยุค ที่ 3 (2507 – 2512) คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เริ่มต้นภาย หลังจากการใช้ทรานซิสเตอร์ได้ เพียง 5 ปี เนื่องจากได้มีการ ประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า "ไอซี" (IC) ซึ่งไอซีนี้ทำาให้ส่วน ประกอบและวงจรต่างๆ สามารถ วางลงได้บนแผ่นชิป (chip) เล็กๆ เพียงแผ่นเดียว จึงมีการนำาเอา แผ่นชิปมาใช้แทนทรานซิสเตอร์ ทำาให้ประหยัดเนื้อที่ได้มาก นอก จากนี้ยังเริ่มมีการใช้งานระบบ จัดการฐานข้อมูล (Data Base Management Systems : DBMS) และมีการ พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ สามารถทำางานร่วมกันได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกันและมีระบบที่ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเครื่องได้ หลายๆ คน พร้อมๆ กัน (Time Sharing)


4

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 ใช้อุปกรณ์ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือ ไอซี และวงจรรวมสเกล ขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) เป็นอุปกรณ์หลักความเร็วในการ ประมวลผลในหนึ่งคำาสั่ง ประมาณหนึ่งในล้านของวินาที (Microsecond : mS) (สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 ประมาณ 1,000 เท่า)ทำางานได้ด้วย ภาษาระดับสูงทั่วไป

ยุค ที่ 4 (พ.ศ.2513 – 2532) เป็นยุคที่นำาสารกึ่งตัวนำามาสร้างเป็นวงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integrated : VLSI) ซึ่งสามารถย่อส่วนไอซีธรรมดา หลายๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกัน และมีการประดิษฐ์ ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ขึน ้ ทำาให้เครื่องมีขนาดเล็ก ราคาถูกลง และมีความสามารถในการทำางานสูงและรวดเร็ว มาก จึงทำาให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ถือ กำาเนิดขึ้นมาในยุคนี้


ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 ใช้อุปกรณ์ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) และ วงจร รวมสเกลขนาดใหญ่มาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เป็นอุปกรณ์หลักมี ความเร็วในการประมวลผลแต่ละคำาสั่ง ประมาณหนึ่งในพันล้านวินาที (Nanosecond : nS) และพัฒนาต่อมาจนมีความเร็วในการประมวลผลแต่ละคำา สั่ง ประมาณหนึ่งในล้านล้านของวินาที (Picosecond : pS) 5

ยุค ที่ 5 (พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน)

ในยุคนี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถในการทำางานของ ระบบคอมพิวเตอร์ และ ความ สะดวกสบายในการใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์ อย่างชัดเจน มีการ พัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์


แบบพกพาขนาดเล็กขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึน ้ ใช้งานในยุคนี้ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ VLSI ให้ ใช้งานง่าย และมีความสามารถ สูงขึ้น รวมทั้งโครงการวิจัยและ พัฒนาเกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นหัวใจของ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใน ยุคนี้ โดยหวังให้ระบบ คอมพิวเตอร์มีความรู้ สามารถ วิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผล องค์ประกอบของระบบปัญญา ประดิษฐ์ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

1. ระบบหุ่นยนต์ หรือแขนกล (Robotics or Robotarm System) คือหุ่นจำาลองร่างกายมนุษย์ที่ ควบคุมการทำางานด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีจด ุ ประสงค์เพื่อให้ ทำางานแทนมนุษย์ในงานที่ ต้องการความเร็ว หรือเสี่ยง อันตราย เช่น แขนกลในโรงงาน อุตสาหกรรม หรือหุ่นยนต์กู้ระเบิด เป็นต้น

2. ระบบประมวลภาษาพูด (Natural Language Processing System)


คือ การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสังเคราะห์เสียงที่มีอยู่ใน ธรรมชาติ (Synthesize) เพื่อสื่อความหมายกับมนุษย์ เช่น เครื่องคิดเลขพูด ได้ (Talking Calculator) หรือนาฬิกาปลุกพูดได้ (Talking Clock) เป็นต้น 6

3. การรู้จำาเสียงพูด (Speech Recognition System) คือ การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ และสามารถ จดจำาคำาพูดของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเป็นการพัฒนาให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานได้ด้วยภาษาพูด เช่น งานระบบรักษาความ ปลอดภัย งานพิมพ์เอกสารสำาหรับผู้พิการ เป็นต้น

4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) คือ การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้ รู้จักใช้เหตุผลในการ วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ความรู้ที่มี หรือจากประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาหนึ่ง ไปแก้ไขปัญหาอื่นอย่างมีเหตุผล ระบบนี้จำาเป็นต้องอาศัย ฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมนุษย์ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้กำาหนดองค์ ความรู้ไว้ในฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้จากฐานความรู้นั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โรค หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทำานายโชคชะตา เป็นต้น


computer  

ประโยชน์สำหรับผู้สนใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อง ๆ รุ่นหลังได้ศึกษาไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจ รายงานฉบับนี้เ...

computer  

ประโยชน์สำหรับผู้สนใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อง ๆ รุ่นหลังได้ศึกษาไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจ รายงานฉบับนี้เ...

Advertisement