Page 1

Marta Fernández Luna

Pràcticum I

Març – Juny 2011

INTERVENCIÓ EDUCATIVA DEL PSICOPEDAGOG EN UN INSTITUT Col·laboració i actuació a la USEE Bloc 1 1. Títol del projecte Intervenció educativa del psicopedagog en un institut - Col·laboració i actuació a la USEE 2. Descripció del tema del projecte El projecte té com a objectiu la intervenció psicoeducativa en l’àmbit de l’educació bàsica de 0 a 18 anys, més específicament, a l’etapa de 12 a 16 anys. Està centrat en la col·laboració i actuació a la USEE de l’Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Aquest pla de treball em permetrà veure de quina manera s’atenen les necessitats educatives d’aquest tipus d’alumnat i oferir el meu suport a les professores destinades a la USEE oferint recursos per treballar amb aquests alumnes. El projecte que elaboraré en el decurs del meu pràcticum sorgeix de la necessitat de centre de fer un recull de recursos per al professorat del Departament de d’Orientació Educativa. La USEE d’aquest centre ha entrat en funcionament aquest curs, i tot i tenir preparat material en format paper, és insuficient i es valora la necessitat d’ampliar els recursos de l’aula incorporant també activitats en format digital. També es troba a faltar material adient per poder treballar les habilitats socials i l’autonomia personal. Es valora que aquest aspecte és important de ressaltar degut a les característiques pròpies de l’alumnat USEE. Per tant, un cop rebuda la necessitat del centre d’elaborar aquest recull, es decideix que es farà a dos nivells. Per una banda, es farà un recull general d’enllaços a pàgines web de materials descarregables i activitats on-line com a calaix de sastre per el Departament d’Orientació Educativa. Per una altra s’iniciarà un bloc que les professores de la USEE destinaran a enllaçar activitats destacades per els seus alumnes. 3. Supòsits teòrics del projecte El projecte està fonamentat en tot moment per el paradigma critico reflexiu tenint en compte els següents aspectes: •

La importància del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Participació de manera activa i crítica en el desenvolupament de la tasca professional del psicopedagog.

Tenir en consideració les característiques singulars dels alumnes.

Fer ús d’una metodologia cooperativa.

Per tal de portar a terme el pla de treball, aquest estarà fonamentat en quatre grans apartats: 1


Marta Fernández Luna

Pràcticum I

Març – Juny 2011

En primer lloc, el trets identificatius de l’educació formal. En segon lloc, els trets identificatius de la tasca del psicopedagog i les diferents vessants de la intervenció psicopedagògica. En tercer es farà una aproximació teòrica a les característiques de l’alumnat que assisteix a la USEE (dèficit d’atenció, síndrome de Down, trastorn dins de l’espectre autista i trastorn mental greu). En últim lloc, es valorarà la importància de les TIC per l’aprenentatge significatiu des d’una perspectiva constructivista. Aquest projecte tindrà la finalitat de: • • • •

Apropar a les professores de l’aula recursos d’una manera més àgil que responguin a les seves necessitats del dia a dia. Motivar els alumnes vers un aprenentatge significatiu i autònom, oferint-los les eines necessàries. Aconseguir el màxim grau d’integració social dels nois, facilitant la seva adaptació a l’entorn, proporcionant-los les estratègies i recursos necessaris. Aconseguir que l’alumnat prengui un rol més actiu en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 4. Raons de la seva tria, interès i prospectiva.

Després de treballar com a mestra especialista d’anglès en escoles d’infantil i primària, vaig veure la possibilitat d’ampliar coneixements més específics dins el camp de la psicopedagogia. En primer lloc, entrar en una etapa educativa diferent a la que estic acostumada; conèixer el funcionament i organització d’un Institut. En segon lloc, i de manera específica, fer un treball de manera cooperativa amb les professores de la USEE per tal d’afavorir l’atenció als alumnes que hi assisteixen.

5. Subjectes del projecte El projecte està destinat principalment a crear un recull que faciliti uns recursos per les professores del Departament d’Orientació Educativa. En segon lloc i de manera indirecta, els alumnes de la USEE també es beneficiaran d’aquest projecte ja que, tal i com s’ha comentat abans, es crearà un bloc per ells on es penjaran enllaços a activitats adients a les seves necessitats educatives. Els alumnes pels quals es buscaran recursos disposen de Plans Individualitzats. Els alumnes de 1r d’ESO reben suport de les psicopedagogues de la USEE a l’aula ordinària i a l’aula específica, és a dir, en tot l’horari lectiu. Els alumnes de 2n i 3r d’ESO reben un nombre d’hores de suport USEE inferior. No obstant, per a aquests alumnes, les professores de la USEE assessoren els altres docents, adapten materials i exàmens i assisteixen també a les juntes d’avaluació A continuació s’esmenten els trets identificatius principals d’aquests alumnes: Un alumne de 1r d’ESO amb Síndrome de Down. Assisteix a un grup de treball per edat que ofereix la Fundació Catalana de Síndrome de Down i rep ajuda externa de logopèdia.

2


Marta Fernández Luna

Pràcticum I

Març – Juny 2011

Un alumne de 1r d’ESO amb un trastorn dintre de l’Espectre Autista. Actualment està atès pel CSMIJ de la zona dintre del programa d’atenció al trastorn mental greu. Un alumne de 1r d’ESO diagnosticat per la terapeuta del CSMIJ com trastorn mental greu. És atès al CSMIJ. Periòdicament està medicat. Una alumna de 2n d’ESO diagnosticada amb dèficit d’atenció. Només assisteix 5 hores a la USEE per la negativa de la família a que assisteixi més hores. Rep psicoteràpia setmanal. Es medica. Un alumne de 3r d’ESO amb Síndrome de Down. Ha estat cursant la ESO fins ara sense suport USEE. Actualment hi assisteix per treballar les matèries instrumentals i les habilitats socials. Assisteix també a un grup de treball per edat que ofereix la Fundació Catalana de Síndrome de Down.

6. Bibliografia i web grafia bàsica necessària Fundació Síndrome de Down http://www.fcsd.org/index.php Jonassen, D. TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Barcelona: UOC. Mauri, T., Monereo, C. i Badia, A. La pràctica psicopedagògica en educació formal. Vol. 1. Barcelona: UOC Monereo, C. Models d’Orientació i intervenció psicopedagògica. Barcelona: UOC. www.asperger.es http://www.fundacionadana.org/ http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/index.html http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Manual/manual18.htm http://www.revistainterrogant.org/wp-content/uploads/06_todo_web.pdf

3


Marta Fernández Luna

Pràcticum I

Març – Juny 2011

Bloc 2 Proposta metodològica

Fase 1: Observació i recollida d’informació

18 hores

Objectius: • Recollir informació sobre el centre, funcionament i organització • Recollir informació sobre els alumnes de la USEE • Conèixer el funcionament de la USEE Destinataris/àries: Jo com estudiant de pràctiques ACTIVITATS I CONTINGUTS • • • • • • • •

Entrevista amb la cap de Departament d’Orientació Educativa. Entrevista amb les professores responsables de la USEE. Fer una lectura de les instruccions d’inici de curs dels centres de secundària. Fer una lectura acurada dels dictàmens de l’EAP. Fer una lectura dels Plans Individualitzats. Fer una lectura del Projecte de la USEE. Observació del funcionament de la USEE. Reunió amb la coordinadora d’informàtica del centre.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Anàlisi Documental Entrevistes Observació de la metodologia de l’aula Observació directa dels alumnes INDICADORS D’AVALUACIÓ La informació recollida permet assolir els objectius inicials de la fase Fase 2: Elaboració del pla de treball

50 hores

Objectius: • Elaborar el projecte: “Recull en format digital de recursos on-line i material que respongui a les necessitats reals de l’aula”. Destinataris/àries: Professores i alumnes de la USEE ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Seleccionar les temàtiques de les quals es prioritzarà la recerca de recursos. 2. Cerca de material i recursos. 3. Elaboració d’un recull d’aquests recursos INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Anàlisi documental INDICADORS D’AVALUACIÓ Les professores i Cap de Departament troben el material adient i útil per la seva tasca educativa. 4


Marta Fernández Luna

Pràcticum I

Març – Juny 2011

Fase 3: Fase de proves

5 hores

Objectius: • Comprovar el funcionament i ús del sistema • Traspassar informació al Departament d’Orientació Educativa. Destinataris/àries: Departament d’Orientació Educativa. ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Comprovacions del correcte funcionament del sistema. 2. Reunions amb el Departament d’Orientació Educativa per tal de fer el traspàs d’informació de la gestió i el funcionament dels sistemes utilitzats. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Reunions INDICADORS D’AVALUACIÓ Les professores i Cap de Departament troben el material adient i útil per la seva tasca educativa. Fase 4: Anàlisi de la intervenció

2 hores

Objectius: • Analitzar la intervenció que s’ha portat a terme • Comprovar que s’han assolit els objectius establerts en el pla de treball Destinataris/àries: Departament d’Orientació Educativa. ACTIVITATS I CONTINGUTS Realitzar una enquesta a les professores del Departament d’Orientació Educativa. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Enquesta INDICADORS D’AVALUACIÓ El Departament d’Orientació Educativa valora de forma positiva la utilitat del recurs que s’ha elaborat.

5

Pla de treball  

pla de treball

Pla de treball  

pla de treball

Advertisement