Page 1

พระโอวาทสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ พระโอวาทสงฆ์ จกี้ งวิปลาส ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ เต๋ อเหวิน(ไท่ เต๋ อ)จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555


พระโอวาทสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ พระโอวาทสงฆ์ จีก้ งวิปลาส ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ เต๋ อเหวิน(ไท่เต๋ อ)จ.อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ การบาเพ็ญเป็ นเรื่ องใหญ่ในชีวติ ผูร้ ู ้คิดกาหนดทิศทางมัน่ ก้าวมุ่งตรงมัชฌิมาไม่ไหวหวัน่ ดาเนินมัน่ สัจธรรมชีวติ จริ ง ผูร้ ู ้คิดนาชีวติ สู่ สว่าง จึงมิห่างหลักธรรมฟ้ าสู งส่ งล้ า ผูท้ ี่มีปัญญาจึงบาเพ็ญธรรม ฉุดช่วยตนนาคนพ้นวังวน เราคือ สงฆ์ จกี้ งวิปลาส รับบัญชาจาก พระอนุตตรธรรมมารดา ลงสู่ พุทธสถาน แฝงกายเคียมคัล องค์ มารดาผูเ้ มตตา ถามศิษย์รักทุกคนสุ ขสบายดีไหม น้อมจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา ศิษย์ รักเอ๋ ย...ศิษย์ รักเอ๋ ย... อริ ย ชน...ลงมื อ ปฏิ บัติ ก่ อ นที่ โ อกาสจะมาถึ ง ปั ญ ญาชน...ลงมื อ ปฏิ บัติ เ มื่ อ โอกาสมาถึ ง ปุ ถุ ช น...จะนั่ ง เสี ย ใจเมื่ อ โอกาสผ่ า นเลยไป ศิษย์บาเพ็ญธรรม วันนี้ เจ้าทั้งหลายต้องรู ้รักษาโอกาส ใช้ปัญญามานาทาง ชีวิตนี้ จะต้องมองให้เห็นถึงหลักความเป็ นจริ งของชีวิต เรี ยนรู ้ชีวิต ย้อนจิตใจ ตน แก้ไขที่ตนจึงเป็ นคนเหนือสามัญชน


ฉะนั้นแล้ว วันนี้มองย้อนตนให้เห็นจริ งแท้หนา จะดารงตนอยูใ่ นระดับใด ล้วนแต่อยู่ที่ตนเองเลื อก จะเป็ นอริ ยชน ปั ญญาชนหรื อปุ ถุชน ล้วนแล้วอยู่ที่ ตนเองเลือกทั้งนั้น วันนี้ แม้หนึ่ งจุดชี้ อาจารย์ให้ นาทางให้เจ้าหลุดพ้นได้ แต่ สุ ดท้ายที่สุดก็คือ อยูท่ ี่ตวั เจ้าเอง เข้าใจไหม ศิษย์ รักเอ๋ย...ศิษย์ รักเอ๋ ย... ในวันนี้ ศิษย์เจอธรรมสู งส่ งล้ าค่า อย่าได้มวั แต่สงสัยคิดมากอยู่อีกเลย หาก เกิดจิตสงสัย ใจคิดมาก แต่ไม่ศึกษา ย่อมไม่อาจจะเข้าใจในหลักเหตุผลอย่าง จริ งแท้ได้ ไม่กระจ่ างแจ้งในชี วิตได้ ฉะนั้นแล้ว จะต้องลงเรี่ ยวลงแรงศึกษา อย่ า งแท้จ ริ ง ศึ ก ษาจะต้อ งพิ จ ารณาด้ว ยปั ญ ญาสว่ า งแจ้ง หากศึ ก ษาแต่ ไ ม่ พิจารณา ก็จะกลายเป็ นหลงงมงายได้ง่ายง่าย ฉะนั้นแล้ว ธรรมะนี้ จะเห็นถึง คุณานุคุณอย่างจริ งแท้ ต้องเอาตัวเองลงไปดาเนินปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง เข้าใจไหม ศิษย์ รักเอ๋ย...ศิษย์ รักเอ๋ ย... เมื่อชี วิตนี้ มุ่งมัน่ จะก้าวเดินบนเส้นทางธรรม ก็จงเชื่ อมัน่ ในสิ่ งที่กระทา จง เชื่ อมัน่ ในสามสิ่ งสู งส่ งล้ าค่า จงเชื่ อมัน่ ภายในตนและจงมุ่งมัน่ อย่างแท้จริ ง ใน การก้าวเดินสาคัญที่สุด จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตน เรี ยนรู ้ เชื่อฟั งอาวุโสที่ช้ ีแนะ การบาเพ็ญย้อนที่ใจ เช่ นนี้ แล้ว บนเส้นทางธรรมย่อมก้าวหน้าได้จริ งแท้หนา ศิษย์จงจาไว้ ชี วิตนี้ประเด็นหลักสาคัญในการบาเพ็ญ ก็คือจะต้องให้หลุดพ้น ให้ได้ เช่ นนี้ แล้ว วันนี้ จึงจะต้องฝึ กฝนตนเอง ยกระดับจิต คุณธรรมแห่ งชี วิต สู งส่ ง พ้นจากปุถุชนสู่ อริ ยชนให้จงได้ เข้าใจไหม


ศิษย์ รักเอ๋ย...ศิษย์ รักเอ๋ ย... บนหนทางแห่ ง ธรรมะ อาจจะมี บ้างที่ ใ ห้เจ้า ต้อ งก้า วผ่า นอุ ปสรรคหลาก ปั ญหา หลายสิ่ งคัง่ ค้างคาใจไม่อาจสะสาง หลายอย่างหลายเหตุการณ์ ไม่รู้จะ ตัดสิ นใจอย่างไรดี ความทุรนทุรายเกิดขึ้นในใจ ทุกข์ร้อยพันปั ญหา พาให้น้ าตา ร่ วง สิ่ งเหล่านี้มีให้เจ้าได้ลิ้มรส แต่จงจาไว้หนา สิ่ งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ศิษย์ รักของอาจารย์เป็ นผูท้ ี่เข้มแข็ง งดงาม สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริ ง ฉะนั้นแล้ว เจอ สิ่ งใด ขอให้เจ้าจงอดทน ก้าวข้ามพ้นด้วยปั ญญา อย่าใช้อารมณ์เหนื อเหตุผล อย่าใช้อารมณ์ นาจิตใจ เจ้าจะต้องใช้จิตใจเมตตาจริ งแท้มานาทาง ปั ญหาทุ ก อย่างจะผ่านพ้นไปได้ วันนี้ หลอมใจเพื่อสว่างไสว หลอมใจเพื่อความวิสุทธิ์ หลอมใจเพื่อแบกรับภาระใหญ่ทางานแห่ งฟ้ า หลอมใจเพื่อฉุ ดนาเวไนยสู่ แสง ธรรม สาคัญที่สุด เจ้าจะต้องมีกาลังใจให้กบั ตนเองอยูต่ ลอดเวลา จึงจะสามารถ นากาลังใจให้ใครใครได้ กาลังใจสาคัญ แรงมุ่งมัน่ เป็ นดัง่ แรงผลักดัน ปณิ ธาน เป็ นดัง่ ความหวัง ที่จะต้องทาให้บรรลุให้ได้ อาจารย์ภาวนาให้ความรักของอาจารย์ เป็ นแรงจูงศิษย์มนั่ ในแสงธรรมจรัส แห่ งนี้ ตลอดไป ภาวนาให้ ความรั กของอาจารย์เป็ นดัง่ โซ่ คล้องใจ นาศิษย์สู่ จุดหมายมัน่ คงยืนยาวนานในปณิ ธานแห่งตนได้ สุ ดท้าย...ขอศิษย์รักของอาจารย์ เรี ยนรู ้คู่พากเพียร เรี ยนรู ้คู่ปฏิบตั ิ เรี ยนรู ้คู่ยนื หยัด เรี ยนรู ้คู่ยืนยง คงมัน่ ในเส้นทางธรรม ยินดี ตลอดเวลาในสิ่ งที่เจ้าพบเจอ น้อมรับตลอดเวลา ในสิ่ งที่เจ้าต้องแบกรับ บาเพ็ญจริ งปฏิบตั ิจริ ง ย่อมสาเร็ จได้ แท้จริ ง จงตั้งใจเรี ยกร้องจากตนเองหนา กราบลา ฮา ฮา ถอย

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทาน

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทาน

Advertisement