Page 1

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างวิหารสาธยายพระไตรปิฎก สถานที่ตั้ง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อาคารชั้นเดียวทรงไทย พร้อมกุฏิที่พักสงฆ์และที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อการสาธยายพระไตรปิฎก ศึกษาพระไตรปิฎก รักษาคาสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นศูนย์รวมพระไตรปิฎก สมทบทุนในการก่อสร้างได้ที่ ธนาคารทหารไทยสาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชีกองทุนสาธยายพระไตรปิฎก เลขที่ ๑๑๓-๒-๑๓๙๖๑-๗ ติดต่อสอบถามพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ ผศ.ดร.D.Litt โทร.๐๘๙-๙๖๓-๔๕๐๕ รศ.ชิดจันทร์ หังสสูต ผู้ถวายที่จานวน ๒๔ ไร่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างวิหาร  

ธนาคารทหารไทยสาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชีกองทุนสาธยายพระไตรปิฎก เลขที่ ๑๑๓-๒-๑๓๙๖๑-๗ ติดต่อสอบถามพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ ผศ.ดร.D.Litt โทร.๐๘๙...