Page 1


కి఩ వెంఫడి కి఩ దేవుని వ఺కయ ఩రిచయయ

స్఺ాఫ్: ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్

జాషువ఺ స఻ ధనర఺జు

మేనేజెంగ్ ఎడిటర్

కియణ్ కుభార్ డి

డిజైనర్

కోటేశ్వయర఺వు డి ఎన్

ఎగ్ిికయయటివ్ ఫో ర్్

ఫాల కిషో ర్ బి గ్ిరి ఩రశ఺ెంత్ వై వెంకట కిిషణ ఆర్ సహదేవర఺జు ఎన్ కయుణాకర్ వై చిననను఺భులేటి టి తియు఩తి ఎ

఩రచఽయణ

కి఩ వెంఫడి కి఩ మినిస఼ాస్ ీ

సెం఩రదెంచెండి: జాషువ఺ స఻ ధనర఺జు +91 9500359454 Email: graceaftergrace@gmail.com Website: www.graceaftergrace.com

[This book is not to be sold — ఈ

]


ఈ ఩ుసత కభు నఽెండి అధకభుగ్఺ లబిద ను ెందఽట ఎటల ు ? How to get the most out of this book? ―భనఽషుయడు రొటటా వలన భాత్రభు క఺దఽ గ్఺ని దేవుని నోట నఽెండి వచఽు ఩రతిభాట

వలననఽ జీవెంచఽనఽ‖ — భత్త య 4: 4

1.

కీయతన 138:2లో యెహో వ఺ త్న నాభభెంత్టిలోకి త్న వ఺కయభునఽ ఎెంత్గ్఺నో హెచిుెంచెనఽ అని వ఺రమఫడివుెంద. క఺ఫటిా ముదటిగ్఺ భనభు దేవుని వ఺కయభునఽ గ్ౌయవెంచఽట నేయుుకొనవలెనఽ.

2.

దేవుని జాానభునఽ దేవుని ఆత్మ సహామభుతోనే నేయుుకొనగలభు గనఽక వనమభు గల హిదమభుతో ఩రిశుదాధత్మ సహామభు కొయకు ను఺రరిధెంచెండి (యోహానఽ 16:13).

3.

఩ుసత కభునఽ

఩ద

నిమిషభులలో

చదవ

భూలన

఩డవేమాలనన

ఉదేదశ్యభుతో చదఽవక ఩రత్యక్షత్నఽ భరిము జీవభునఽ ను ెందఽకొనఽ ఉదేదశ్యభుతో చదవెండి (కీయతన 119:18). 4.

ఇద వయకై భన హిదమభులో గూడు కటలాకొనిమునన త్లెం఩ులతోటి దేవుని వ఺కయభునఽ కలుష఻త్ెం చేమక సవచఛమైన భరిము నాత్నమైన ఩రత్యక్షత్ కొయకు హిదమభునఽ స఻దధ఩యచఽకొనఽభు (భాయుు 7:8-9, యోహానఽ 16:23-26).

5.

వ఺కయభునఽ ఩ెదదగ్఺నఽ, నిదానభుగ్఺నఽ చదవెండి. త ెందయ త ెందయగ్఺ చదవవదఽద. చదవన వ఺కయభునఽ గురిెంచి ఆలోచిెంచెండి. స్఺

మైతే వేరై వ఺ళ్ళతో చదవన

వ఺కయభునఽ చరిుెంచెండి. మీయు నేయుుకొనన వషమాలు వ఺రసఽకోెండి. (కీయతన 1:2). 6.

ధాయనిెంచిన వ఺కయభు యొకు వలుగులో దేవుని సఽతతిెంచెండి, ఆర఺ధెంచెండి. ఆ వ఺కయభునఽ ను఺రయథ నలో తిరిగ్ి దేవునితో నోటితో ఩ెదదగ్఺ భాటాుడుత్ూ దేవుని భహిభ఩యచెండి (హో షేమ 14:2). 1


7.

నేయుుకొనన వ఺కయభునఽ అవలెంబిెంచఽట అననద చాలా భుఖ్యభు. క఺ఫటిా మీ నోటి భాటలనఽ, హిదమ త్లెం఩ులనఽ, అనఽదన కిిమలనఽ ధాయనిెంచిన వ఺కయభునకు అనఽగుణభుగ్఺ భాయుుకొనెండి (కీయతన 19:14).

8.

చదవన వ఺కయభునఽ భయలా భయలా చదవెండి, ధాయనిెంచెండి, దేవుని సఽతతిెంచెండి. అ఩ు఩డు మీయు ఆధాయతిమక జీవత్భులో సభిదధ గ్఺ ఎదగగలయు. (II తిమోతి 3:1617)

ఈ ఩దధ తిని ఑క రోజో లేక రెండు రోజులో గ్఺క జీవత్ క఺లభెంత్ము ను఺టిెంచెండి. మీయు దేవుని యొకు ఩రత్యక్షత్నఽ ను ెందఽకొనగలయు. వలుగులో జీవెంచఽచా, ఇత్యులనఽ దేవుని దగగ యకు నడి఩఻ెంచఽటకు భాయగ దయశకులుగ్఺ వుెండగలయు (కీయతన 119:104-105). దేవుడు మిభుమలనఽ దీవెంచఽనఽగ్఺క. ఆమన్!

2


, .

ఆ ణ

‖. (

94:18-19) . . భ ఆ

. /

, ,

,

, .ఆ

3

!


, ‖ – (

9:1) -

. , భ . ణ

.

, ? .ఆ

ఆ !

4

,


Foreword .ఆ

. ఆ

.

,

. ఆ

.

.

.

. . భ

.

,

.

(

, భ

4:6).

, ( (

119:64).

7:10,

.

8:28-35). ఆ

,―

2:2).

;

; ‖

(II

4:2).

, (II

4:3-4). ణ

, . ణ ఆ

,

. ఈ

. 5

(II


.

. ఈ

. . . ,

.

ఈ . , ఆ ,

,

.

ఈ .

,

,

.ఆ

!

.

6


భ Introduction to the Columns వశ఺వసఽలు పలబరిత్భుగ్఺ ఎదఽగు నిమిత్త మై ఩రతి వశ఺వస఻ జీవత్భులోని అనేక వషమభులనఽ

దిష఻ాలో

వుెంచఽకొని

఩ుసత కభునఽ

఩ద

వభాగభులుగ్఺

వబజెం఩ఫడిెంద. ఩రతి వభాగభు దాని భుఖ్ోయదేదశ్భు కిిెంద తెలు఩ఫడా్య. వభాగభు

భుఖ్ోయదేద శ్భు

ఆ ఆ ణ

ణ ─ -

7


ఈ . భ భ

.

.

8


INDEX 1. వశ఺వసఽలు త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు (Frequently Asked Questions)

1.1. ను఺త్నిఫెంధనలో తిరత్వభు

11

1.2. నాత్న నిఫెంధనలో తిరత్వభు

19

1.3. తిరత్వభునఽ గూరిున భూడు భుఖ్య సత్యభులు

26

2. జాాన సవయభు ( The Voice of Wisdom)

2.1. తెయౌవ - వవేచన – జాానభు

28

2.2. జాానభునఽ గురిెంచిన అతి గ్ొ఩఩ యహసయభు

35

3. కిను఺ ఩తిరకలు (The Epistles of Grace)

3.1. నిఫెంధన భరిము నిఫెంధనానఽస్఺యమైన దేవుని కి఩

39

3.2. వశ఺వసఽలతో దేవుని నిఫెంధన - దాని ఆశీర఺వదభులు

45

4. హార్ా టల హార్ా ( Heart to Heart)

4.1. దేవునికి స్఺క్షిగ్఺ జీవెంచడెం

53

5. వజైత్ల ఩యుగు ( The Winners Race)

5.1. దేవునికి అెంగ్ీక఺యభుగ్఺ జీవెంచఽట - దానియేలు జీవత్ెం

56

5.2. నా జీవత్ెం దేవుడిని ఆనెందెం఩జైసత ఽెందా?

60

6. స్఺క్షుల సభూహెం ( The Cloud of Witnesses)

6.1. వయౌమెం ఫూత్ - యక్షణ సెైనయెం స్఺థ఩కుడు

68

7. వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు ( Believer and His Songs)

7.1. యక్షణ యెహో వ఺ దగగ యనఽెండే ర఺వ఺యౌ

73

7.2. యెహో వ఺ త్నకొయకు ఩రతేయక఩యచఽకొనినవ఺యు ధనఽయలు

78

9


8. యక్షణ ఫావులు ( The Wells of Salvation)

8.1. జీవ఺హాయెం – జీవజలభులు — జోబి జోయ్

83

9. సత్యభు – స్఺వత్ెంత్రయభు ( Truth Sets Free)

9.1. దేవుని ఩ేరభనఽ గురిెంచిన ఈ ఐదఽ వషమాలు మీకు తెలుస్఺? 9.2. భన యక్షణ ఩రణాళిక 9.3. నీటి ఫా఩఻త సమభు యొకు ను఺రభుఖ్యత్

88 94 102

10. కుటలెంఫెం - దేవుని వధానెం (Family - God’s way)

10.1. భూడు ఩ేటల తారడు

105

10


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

Trinity in Old Testament —— : ఆ

. ఆ

,

ఆ . ఆ

,

. , , .ఈ

.ఆ -ఈ

.

.

. . (Trinity means Tri-Unity). .ఈ -

,

. .

”. (ఆ

1:26) ,ఆ

― ‖. (ఆ 3:22) 11


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

― ‖. (ఆ 11:7) ―

? ‖. (

6:7)

.

1. . ఈ . 2. (ఆ 1:26). ఈ

. ?

.

. . 3.

1:26

, .

,

. .

. 12


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

4. . ,

. . .

5.

-" భ

".

.

"

"

. . . : ―

1

,

.

2

‖. (

: 45: 6-7) ఈ

. . 1. . ఈ

(‗ 13


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

) . 2.

1:8 , 1 భ

,

(

)

‘ .

1:8

.

3.

' భ

' ‗

! ‘

.

భ . 4. . ఈ

.

. . : ―

.

‖. (

9:6) భ . ఆ

భ 14


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

. ఆ "

". ఆ

, భ

"

ఈ . ‗

"

, .ఆ ఈ

. ? '

'

. ‗

భ ఆ ఆ

.

,

,

. 1

,

.

, 2

‖. (

1:6-7)

? .‗

‖ ―

.

. ―

, ‖ ―

.

! భ

‖ 15


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

. భ భ

.

,

,

. –

― భ

1

2

, ‖. (

:110:1)

భ ‗ భ

. ‗ భ

,

‘ ‗ భ

. ‘

. . ‗

22:41-46 భ

.

. ఈ .

,

. .

. .

16


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

. . ఈ

.

.

. ,

,

.

. . . .

―ఆ

ఈ 1

,

భ ఆ

3

‖. (

2

48:16) .

‘ ఆ

. భ భ .

. ― భ

1

2

.

3

‖. (

61:1) .

17


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

: ఆ

. ,

. ,

,

. ఈ ఆ

, ఈ

. . . .ఆ

18

!


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

Trinity in New Testament —

.

ఈ . ―

1

;

,

2

- ఈ

.

, ఈ

3

‖. (

3:16-

17) ఈ

:

ఈ . ఆ

. . ఈ

.

61:1 .ఈ

. ఆ . . –

19


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

1

; 2

3

‖. (

28:19) భ

భ ఆ

. . భ

.

.

భ . ఆ

.

. ,

,

, ఈ

. భ

,

,

,

,

. .ఈ

. ?ఈ

. ఈ 20


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

. ఈ ? ఆ . ఈ

భ ‖. (I 12:4-6) ― భ ‖. (II , ఆ

13:14)

; ఆ

.

,

,

. ఆ

, ‖. (

4:4-6)

. . ణ . భ .

భ 21


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

. భ

.

,

, , ,

, ‖. (

2:13-14) భ .

―ఆ

, .

, ‖. (

, 2:6-7) భ , ఆ

.

? ,

,

.ఈ

, . భ

:

22

ఆ భ


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

―ఆ

, ‖. (

,

1:1) ‗

. ఆ

, ఆ . ఆ

,

. భ ―

:

-

‖. ( భ

20:28) భ

(

)

. . ―

,

, ‖. (I

,

1:1-2)

, ,

, , ‖. (

1: 20-21)

.

23


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

భ భ

,

, .ఆ

, ఆ

,

.

, ,

, భ

. ణ

28:19

. భ

,

. భ భ

, , . భ

. . ఈ

: ?

,

,

,

,

,

, , ,

,

,

,

, . . 24


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

. ఈ . భ భ . భ . . .ఆ

25

!


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

Three important truths of Trinity —

.

ఈ . 1.

.

2.

.

3.

. . : ఆ ,

, . : , ,

.

;

. :

.

.

26


త్యచఽగ్఺ అడుగు ఩రశ్నలు

, , .

ఆ , ,

. .ఆ

27

!


జాాన సవయభు

-

-

Knowledge - Understanding -Wisdom —

.

? , ఆ

?

,

!-

/

!

,

-

!

.

.

.

? . ఆ

.

, ఆ

,

,

.

.

. ఆ

. ఆ

.

ఆ ఈ

.

. 28

.


జాాన సవయభు

(

)

. ఆ 1:1-7

.

.

.

.

.

.

‖. ? ఈ .ఈ

.

,

-

, .

,

.

ఆ .

, .

-

,

. ,

29


జాాన సవయభు

. ,

.

? ణ

-

,

,

, .

( )

.

,

,

.

1:21-23 .

, ణ

- "

. ;

.

23 .

11:49

. భ భ

. .

. ఆ

.

జాానభునఽ సెంను఺దెంచే ఩రకిమలో భూడు మటల ు వుననటల ు స్఺మత్ల గిెంథెం నఽెండి భనెం తెయౌస఻కొనవచఽు. ముదటి మటలా - తెయౌవని సెంను఺దెంచఽట, 30


జాాన సవయభు

రెండవ మటలా - వవేచననఽ సెంను఺దెంచఽట, భూడవ మటలా - జాానభునఽ సెంను఺దెంచఽట. తెయౌవ అనగ్఺ నేమి? - జీవత్భునఽ గురిెంచి (లేక జీవత్భులోని అనిన వషమభుల గురిెంచి) కీిసత ఽ భనసఽునఽ (లేక కీిసత ఽ ఆలోచనా వధానభులనఽ) గురిెంచిన సత్యభులనఽ తెయౌస఻కొనఽటయే తెయౌవ. వవేచనా అనగ్఺నేమి? - భనభు సెంను఺దెంచిన తెయౌవ అనిన సెందర఺ాలలో, అనిన వషమాలలో భనకు ఎలా వరితసత ఽెంద అని గిహిెంచడమే వవేచన (లేక వవేకభు). జాానభు అనగ్఺నేమి? - భనకు కయౌగ్ిన వవేచననఽ అనఽదనజీవత్ వషమాలకు వరితెం఩జైస఻ దాని ఩రక఺యభు ఩రవరితెంచఽటయే జాానభు. . ణ

.

ణ:

(

?ఈ

)

:

‖. (

12:22)

! . ఆ

. . .

. .

.

. . .

-“

” 31


జాాన సవయభు

. , . .

(

)

. .

. . . ఆ

ఆ .

. .

. . .

.

తెయౌవ

నియణమాధక఺యభు

వవేచన

32

జాానభు


జాాన సవయభు

,

,

. ఈ

-

. ఆ

.

. .

, ఆ

1. భ

,

. స్఺మత్ల గిెంథభునఽ ఆసకితతో చదవడెం దావర఺

ఎవరైనా జాానవెంత్ులుగ్఺ భాయతాయనన వషమెం భనెం తెయౌస఻కోవ఺యౌ. 2. ఆ

(

)

.

, .

, 3.

,

.

, ణ

.

4.

(

) ఆ

(

) . భనభు

సెంను఺దెంచిన తెయౌవ అనిన సెందర఺ాలలో, అనిన వషమాలలో భనకు ఎలా వరితసత ఽెంద అని గిహిెంచడమే వవేచన లేక వవేకభు. 33


జాాన సవయభు

5. . 6. . . , ఆ

, .

.ఆ

34

!


జాాన సవయభు

The Secret of Wisdom —

.

ఈ ఈ

. . ఆ

,

.ఆ భ

.ఈ

.

‖. (I

2:16) . ఆ

,

-

, ఆ

.

, . ఈ భ

.

.

(

) .

. .

. 35

.


జాాన సవయభు

,

,

,

,

,

, .

-

. ,

. ణ

ఈ ఆ

.

, ఆ

. ,

. .

.

. భ

.

. .

.

,

. , . . ఆ

. ఆ . ఆ

.ఆ 36


జాాన సవయభు

.

. ,

.

. ఈ

,

.

ఆ 

(ATTITUDES)

.

(BEHAVIOR)

. 

-

(WORK)

. 

-

(STEWARDSHIP) .

 ఐ

-

(HOMES)

.  ఆ

-

(RELATIONS AND MINISTRIES)

.

/ .

.

. . 37


జాాన సవయభు

. ఆ

. . ఆ ఈ

.

,

,

.ఆ

.

1.

.

2.

. భ

3. ఆ

.

. ఆ

. .

ఆ .

.

, .

4.

.

. .ఆ

38

!


కిను఺ ఩తిరకలు

.

,

. .ఈ

,

,ఆ

!

ఈ , (

,

,

)

.

. ఈ . : ― -

ణ . ‖. (ఆ

24:7)

39


కిను఺ ఩తిరకలు

,

, ఆ . ఈ . . -

.

.

-

? ఈ

. (ఆ

12:1-3;

15:18-21). ఆ

. ,

,

, .

.

(

1:14, . :

ఈ ‖. (ఆ

21: 13)

40

91:11, 12).


కిను఺ ఩తిరకలు

ఈ ఆ

21

13

. -"

." ఈ

.

, ,

.

. . ఈ ? !

?

!

– ణ

. ,

.

21:17-20

.

.

. ―

.

41


కిను఺ ఩తిరకలు

‖.

; (

29:5) . ఐ (ఆ 15:6-14). ఈ ణ ,

.

.ఈ

?ఆ

,

,ఆ ణ

, ఆ

.

.

!

.

, , , ఐ ణ

,

,

. ణ

. ఆ

. ఆ

, ఆ

. 42


కిను఺ ఩తిరకలు

.

. ఆ . ఆ ఈ

.

?

ఆ ఆ

, ఆ

. ఈ .ఆ

.

1.

. .

2. ( ఆ

)

.

3. . 4. (

1:14,

91:11, 12). భ

5. .ఆ 43


కిను఺ ఩తిరకలు

. 6.

ఆ ఆ

,

, ఆ ణ

, ఆ

. ఈ

, .ఆ

44

!

, ఈ


కిను఺ ఩తిరకలు

-

-

.

:భ

.

,

.

,

.

, ,ఆ

.

భ ఆ

,

. : .

.

. ―ఆ

-ఈ ‖. (

22:20)

?

. ( )

" "

. 45


కిను఺ ఩తిరకలు

.

.

.

. ఈ .

ఈ భ

,

.

: ―ఈ ;

, ;

. ;

-

;

‖. (

;

31:33-34) ఈ భ

.

. ణ

.(

46

8:7-13, 9:15).


కిను఺ ఩తిరకలు

: ఈ .

:

– “

1.

”. ణ

. ణ

. భ

.

. , ( 8:12, 2.

7:19,

32:1, I

1: 18-19,

1:7,

44:22). ఆ

– “

”.

భ . ఈ

ఈ ఆ

. . ,

. భ

.ఈ

.

. 47


కిను఺ ఩తిరకలు

. (

ఈ 34:1,

36:26-27, 2

- “ఆ

3.

3:3).

,

”. .

,

. ఆ , భ

,

. భ

. ణ

.

. ? ఆ

, ఆ

, భ

(I 4,

1:11-12,

, 2:9, I

1:3-

2:6-7).

యేసఽకీిసత ఽ ఩రబువులోవునన భనభెందయభు దేవునితో ఑క నిఫెంధన దావర఺

జత్఩యచఫడిమునానభు.

ఇద

ఎెంతో

వలువైన

గ్ొ఩఩వషమెం.

సెంఫెంధభు దావర఺ ఆమన భనకు త్న సహవ఺సభునఽ, సహామభునఽ, ఆశీర఺వదభులనినెంటినీ సెం఩ూయణ భుగ్఺ అనఽగిహిెంచఽనఽ. ఈ నిఫెంధనానఽస్఺యమైన సహవ఺సభునఽ, సహామభునఽ, ఆశీర఺వదభులనఽ భనభు "కి఩" అనికయడా 48


కిను఺ ఩తిరకలు

అనవచఽు. ఈ కి఩నఽ ను ెందఽకొనఽటకు యేసఽ సఽత ఩రబువులో ఉననవ఺యు భాత్రమే అయుులు. ఆ .

భ ఆ

,

.

, ఆ

.

ఆ -" భ

, "

, .

.

. భ , . ఈ

భ .

,

, ఈ

, భ

-

. .

, ఐ

. . ఊ

, .

49

,


కిను఺ ఩తిరకలు

.

. ఈ వధభుగ్఺ ఉనన఩ు఩డే భనలో ఩రతి఑కుయు దేవుని యొకు జీవభుతో సభిదధ గ్఺ నిెం఩ఫడి, దేవుని సనినధానభునఽ అనఽబవసా త , ఆశీర఺వదకయమైన, సెంతోషకయమైన

కైైసతవ

జీవత్భులనఽ

జీవెంచగలుగుతాయు.

దేవుని

యొకు

వ఺కయభునకు ఏ వధమైన అవధేమత్ చా఩కుెండా, భనలో ఩రతి ఑కుయభు దేవునికి ఩రతిస఩ెందెంచఽదభు గ్఺క. ఆమన్. : 1.

? , ఆ

, ,

.

2. భ

.

భ .

3.

, ఆ

"

"

, .

ఈ .

4. . . 50


కిను఺ ఩తిరకలు

5.

,

ఊ . ఆ

6.

. . దేవుని కి఩ అనగ్఺నేమి? :

,

"

. ఈ

"

. దేవుడు మిభుమలనఽ సభిదధ గ్఺ దీవెంచఽనఽగ్఺క. ఆమన్!

51

,


అెందమన ై భాటలు భన భావోదేక ర భులు, నియణమభులు ఎ఩ు఩డు భారినుో త్ూ వుెంటాయ క఺ని దేవుని ఩ేభ ర , దేవుని వ఺కయెం భాత్రెం శ఺శ్వత్ెంగ్఺ నియౌచివుెంటాయ.

52


హార్ా టల హార్ా

The Issues of Life — .

. ఆ

. . ణ ఆ

― .

. ఆ

.

, ,

,

, ఆ

,

. ఈ .

"

"

. ఆ

(

) ఆ

, . ఈ

.

53


హార్ా టల హార్ా

. .

.

.

.

, ,

,

,

,

. ణ . ణ

. .

, .

1.

?

?

2. 3.

? ,

?

4. ? 5. ? 54


హార్ా టల హార్ా

. ,

,

.

. .ఆ

.

:

The original article ―The issues of life‖ from Heart to Heart by Vinod C Samuel (Elder of Disciples Fellowship, Kollam, Kerala.) is expanded to help believers at all levels.

55


వజైత్ల ఩యుగు

— ఆ . ఆ .

. .

. .

.

,

. ఈ

. .

.

.

. : ఈ ఆ 1

12

. , .

56


వజైత్ల ఩యుగు

ఆ . ఆ .ఈ

,

ఆ . . 2 ఆ భ

,

,

.

, .

(

): ణ

,

.

2 ఆ

17

,

. , ణ

. .

27

2

,

, .

30

,

. 9

5

, ,

57


వజైత్ల ఩యుగు

. , ణ ,

.

ణ .

, .

: .

, . .

, . .

.

, .

.

:

2

30

, .

10 ఆ

6

, ణ

, ఆ

.

, .

. ణ.

58


వజైత్ల ఩యుగు

:

.ఆ

. ఆ ఆ

.

,

,

, ఊ

, .

16

49

.

,

1

8 ఆ

,

, .

ఆ ఆ

. ఆ

. , ఈ

,

, ,

,

ఈ ఆ

, ఆ

. ?

59


వజైత్ల ఩యుగు

?

Is My Life Pleasing God?

— భన వశ఺వసభునకు కయత యెైన యేసఽకీిసత ఽ ఩రబువ఺రి నఽెండి కి఩ము, సభాధానభునఽ మీకు మెండుగ్఺ కలుగునఽ గ్఺క. ఆమన్! ఎ఩఩టికి

భాయని

కొనిన

శ఺శ్వత్మైన

సతాయలతో

ను఺ఠభునఽ

ను఺రయెంభెంచఽకుెందాభు. ఆ

1. ఆ

భ .

2. . ఆ ఆ

? ఆ

?

?

?

?

?

?

.

1.0

? “ భ

,

,

;

”,

4:11 60

,


వజైత్ల ఩యుగు

,

.

,

,

, ఆ

,

,

. ఆ

;ఆ

భ ఆ

ఆ ,

1:16-17. ఆ

”-

.

,

. ఆ

ఆ .

ఆ ఆ .

2.0

?

? ఆ ఈ

. ― ఆ

64:6

. .

, , 61


వజైత్ల ఩యుగు

ఆ ఆ

. ఆ

?

. .

ఈ . ఆ

,

.

. . 2:7

,

" ఆ

,

‖.

ఆ . , ఆ ఆ

భ . ఈ

భ .

?

62


వజైత్ల ఩యుగు

, . ఆ

,

,

‖. (

12:2)

.

? ,

. భ

?

, ఆ

ఆ .

, ఆ ఆ . ఈ

భ ఆ

.

.

63


వజైత్ల ఩యుగు

3.0

? ఆ

.

11 ,

, , ―భనభు సెం఩ూయుణలగు

40

నిమిత్త భు దేవుడు భన కొయకు భరి శరిషామైన దానిని భుెందఽగ్఺ స఻దధ఩రిచెనఽ‖, , ―

.

‖,

? ఆ

భ . భ , "ఇదగ్ో ఈమనే నా ఩఻రమ

కుభాయుడు ఈమనమెందఽ నేనానెందెంచఽచఽనాననఽ" , భ

ఈ భ

.

33-1/2 ఆ

. " ణ

"

ణ ఆ

, 12

2

.

.

, ― (

,

) ఆ

, ఆ

. భ

. 64


వజైత్ల ఩యుగు

4.0

(

)

?

, ఆ

. భ

. భ

. ,

,

. ,

(

) ఆ

ఆ ఆ

5.0

, ఈ

. ?

(

, ఈ

)

ఆ . ఈ

. ఈ

ఆ 65

. ఈ


వజైత్ల ఩యుగు

.

,

, ఆ .

ఈ .

,

ఈ , ఆ

. ఈ

, ణ

, ఆ

. ఈ

ఆ . ఈ

ఆ .

66


/

వజైత్ల ఩యుగు

.

6.0

?

?

ఆ ఈ

?

? . ఈ

,

(

),

, ,

,

,

? ఆ ఆ .

ఆ ఆ

. .ఆ

!

: 67

,


స్఺క్షుల సభూహెం

(1829 -1912)

ఆ . ణ

. ఆ . ఆ

. ఆ .

ఆ . ఆ

. ణ ఆ

.

. ఆ . . . -

"

". .ఆ

. ఆ

. . 68


స్఺క్షుల సభూహెం

. ఆ

.

,

.

ఆ . ,

.

. 1852 1855

. 1861

. ,

( .ఆ

)

, .

,

, . 1865 ఆ

.

. ఆ

.

" .ఆ

" . . ఆ

, ఆ .ఆ

-"

, ?

"? 1870 ఆ

. ఆ ఊ

ఆ ణ

1878 69

(Salvation Army)

.


స్఺క్షుల సభూహెం

. ఈ .

. . ఈ .

,

. .

.ఆ

-

"

.

.

, .

, ఆ

,

.‖ ఆ

. ఆ

.

―In Darkest England and the Way Out‖ - (

1890

.ఈ

), 1972 ణ

20

. ఈ

91

. ?

.

"

-

. ".

,

. 70


స్఺క్షుల సభూహెం

. ఆ

. . ఆ

? ? .ఆ

!

: కయుణాకర్ వై

71


.

72


ణ 3 —

. ఈ

.

2

15-18 (2

. 14:25).

భ (2

13; 2

14:33).

.

, (2

15). ,

,

. . ,

. ఈ

. . :

- ఆ .

ఈ 1. 2. 73


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

: 3-4 ―

, ‖.

― ‖. భ

:

1-2

:

3

:

4

:

5-6

:

7

:

8

:

భ ణ

: 1.

: . . ణ

.

. .

. ఆ . ,

. . 74


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

.

,

. 2.

: 3 . .

.

.

.

,

, ణ

.

.

.ఆ

.

.

3.

,

? . ఈ .

,

,

,

.

,

ఆ . . ఆ

, . ఆ .

4.

: ణ

. 75


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

.

. , ఆ

, భ

,

. ణ

. . .

! -

. ,

.

. , . (5 5.

). :

ఆ . . ఆ

. ,

, . . ఆ . (3

).

6.

: ణ ,

,

ఊ .

76

.


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

. భ

(4

7.

).

( )

, (6

).

8. భ

, 9.

(7

). ణ

: 8 ఈ

?ణ

,

,

, భ . . .

ణ . . భ

,

.

ణ . ఆ

,

.

.ఈ (8 .ఆ

77

). !


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

4 —

.

: ఈ

ఈ 

3

:

. 8

:

,

.

భ 1

1.

:

2-3

:భ

4-5

:భ

6-8

: ఆ

.

(1

) ? ?

? .ఆ 78


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

. ఆ

.

– ―

.

?

!

! ఆ

!

. . భ

. ఆ

. ఆ .

ఆ . ―

. ఆ

.

. 2.

(1

) .

ఐ . ఈ

. . . . 79


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

3.

?

(2-3

) - ఈ ఆ

. .ఈ .ఈ

.

, . .

,

. ఆ . 4.

, ఊ

,

(4

) -

. . . . భ

. . . 5.

(5 ణ

) ణ

. ణ

. 80

.


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

.

. ఈ

. ఆ

.

ణ ణ

.

. .

6.

.

(6

): -

?

?

? .

ణ . భ

భ .

. ఆ

(

),

(

)

(

)

.

. . .ఆ

ఆ , ఆ

. .

. ఆ ,ఆ

ఆ . ఆ .

81


వశ఺వస఻ భరిము అత్ని కీయతనలు

7.

(7

):

.

.

.

ఆ .

.

. ఆ

. ఆ

.

.

,

.

ఆ ఆ

. . .

.

. . 8.

)-ఈ

(7 ణ

.

ఈ . ఆ ఆ

.

. ఈ ఆ భ

. ఆ

,

,

. .

. ,

.

. .ఆ

82

!


యక్షణ ఫావులు

The Bread of Life - The Living Waters — ఈ . ఐ .

, ణ

!

ణ ఆ

. 10:6) ఈ

(1 ణ

. ఆ ,ఆ

!

,

, .

,

.

ఆ ఆ

. ణ

భ ,

,

. 83


యక్షణ ఫావులు

, ఆ

.

-

,

. .

. ఆ

. ,

.

,

, ,

.

. ,

, . ఆ

. ఆ ఆ

.ఈ ఆ

,

.

ఈ ఈ

. . I దీనిని ఆ 8:3

10:3

. , "ఆ

84


యక్షణ ఫావులు

ఆ ". ఈ

, ఈ

,

. ఈ

.ఈ ఈ

. .

! భ ―

; ‖. (

. ,

6:35)

,

.

ఆ ఈ ఆ

,

;

‖. (

6:48-51) భ

.

భ . 85


యక్షణ ఫావులు

― "

" ఆ

;

, .

ణ , . ఆ ఆ

ఆ . ఆ

,

,

,

. ఈ ఐ

.

ఆ ,

,

. ఈ ఆ

,

,

-1

1:3. ఈ

1:4, 16 ―ఆ

; ఆ

. ఆ ‖. ఆ

, ఈ

. , ఆ

. ఆ ఈ . ఆ

!

.

86


యక్షణ ఫావులు

ఆ .ఆ 55:3

.

,

”.

4:16

- “ ”. ఆ ఆ

. ఈ

. . ఆ ణ

. భ

,

.

. ఆ ణ

. ,

. .ఆ

!

:

87


సత్యభు – స్఺వత్ెంత్రయభు

ఈఐ ? Do you know these five things about God‘s love? — ―

,

‖. ( ఈ

,

3:16-18) ణ

.

. ఆ . ణ

―ఆ

,

‖?

.

. ? ― ‖. – ― ‖?

. .

ణ .

. 88


. . , . .

‖ . భ .ఈ . . ―

. ‖

. ఐ . ఆ

1.

:

‖. (

14:15)

ఆ . .

.

. .

‖ అని అయథ ెం చేసఽకుెంటాయు. అద 89


త్఩ు఩. దేవుని ఩ేరభ భన కిిమల఩ెై ఆధాయ఩డదఽ. రోమిములకు వ఺రస఻న ఩తిరక 5: 8లో ఏమి సెలవసఽతెందెంటే “

; ”. . ణ

. . , . . ణ

2. .

ణ . . ణ .

.

ణ ణ

ఆ . ఆ

,

. –

5:8 ఆ

,

90


”. . 3. . 15:11-32 “

.

” . .

. . , ఆ

“ ఆ ”1

1:7.

. . .

.

. . .

91


4.

.

,

, ‖. (

.

94:18) , .

.

.

23 ;

. ― భ

,

‖?

-―

.

‖ భ

, ఆ

. .

, . " .

ఆ ఆ

. ". (

3:22-23)

92


5. ―

, ‖. (

3:12)

. ఆ

ణ భ

. ―

‖ ణ .

. , . ణ

!

ఆ . : ఆ

ఈ ఐ

, . .ఆ

!

93

,


ఈభ

ణ —

:

;

, ; ; ,

;

,

; .ఆ

,

! ణ

. ణ

.

ఆ ణ

.

.

, . 94


? ఆ .

.

ఈ .

, (I (

2:16).

,

,

,

1:29-31). ణ

? ?

,

. భ ఆ

.

,

.

1. ఆ ణ

. (

) .

95


ఆ ఈ

.

. ఆ

.

. ఆ . ఆ

. ?

,

.

ణ ఈ భ .

!

.

ఆ ణ

ఈభ భ

, ―

(

96

13:8).

.


2.0

ణ భ

, ఆ , , ,

ఈ భ ణ ఆ

. ణ

.

భ ణ

. ఆ ఆ భ

ఆ ఈ

. -

-

.

ణ ,

,

,

.

.

, . ణ

ణ ణ

.

.

97


-

" ఆ

"

(

19:28-30).

భ భ

.

.

.

― .

,

, . ,

,

‖. ఆ 3.0

!(

53:4-5) భ

,

.

భ ణ

.

ణ ఈ

.

98


ఈ ణ

,ఈ

. భ .

;

;

ఆ ఆ

. ఆ

,

, ‖(

16:7-8 & 13).

,

,

ఆ భ

.

. ఆ

, ణ

. ణ

,

,

. ,

, ,

భ .

99


: ఆ

ణ,

,

.

ఆ భ భ

.

,

ఆ . . ణ ,ఆ

.

1.

. ఈ

2. భ

. భ

3.

.

4.

ణ .

100


ణ,

5. ఆ

.

, . భ

6.

. ,ఈభ

:

. ,

.ఈ

ణ . ఈ

భ .

101

!


The importance of Water Baptism

— ―

.

, , ,

.

,

,ఆ

,

.ఆ

,

.

;

‖. (I

3:18 -21)

ఆ , ఆ ణ

ఈ ఆ

.

,

. ఆ

102


. . ?

. .

.

. భ

. , ఈ .

. భ

1. 2.

ఆ –

: 28:9 –

3:13-15

3. -

2:37-38 ఆ భ

? ఆ

.

. . 103


. ఆ

.

.

?

.

.

.

. భ

.

.

, ‖. ( :

19:5)

!

. .

ఆ ఆ

. .ఆ

. .

1.

? ణ

2.

?

3.

?

4.

, ?

5.

ఈ ? .ఆ 104

!

.


కుటలెంఫెం - దేవుని వధానెం

A Chord of Three Strands — .ఈ

. . ఈ

. ఆ

.

.

. .

.

, ణ

. ఆ

. భ

, ఆ

, ఆ

, . .ఆ

భ .ఆ ణ .

105


కుటలెంఫెం - దేవుని వధానెం

ఈ భ

,

,

. ణ . .

, .

.

,

,

.

. ణ . ఈ

–―

,

. భ

. .

,

, ?

― ‖.

.

106


కుటలెంఫెం - దేవుని వధానెం

.

.ఆ త్ెండిర

తాత్/అవవ

త్యౌు

఩఻లులు యేసఽ భాయయ

దారక఺ావయౌు సహో దయులు

బయత సహో దరీలు ఆనెందకయమైన జీవతానికి కీిసత ఽతో భనకు వుెండవలస఻న సెంఫెంధెం

. ఈ . ,

,

. . ?–

4:12

, భ

ఈ భ

.

107

.


కుటలెంఫెం - దేవుని వధానెం

. .

.

భ . భ

. .

భ . భ

12:24

; ‖.

-

, . భ

భ .

ఆ (ఆ

)

.ఆఆ

. ఈ . ఆ

.

108


కుటలెంఫెం - దేవుని వధానెం

భ . భ

.

భ . ఆ

భ భ

.

.

?-

,

.

,భ !

. భ

.

. ఈ .ఆ

.

ఈ ణ

1.

? 2.

3. 4.

?

? 12:24

?

:

109

.


, ఈ ఈ .

. ఈ

1.

?( a.

)

b.

c.

2.

, ఈ

?

3. ?

4.

?( )

a.

b.

c. 110

d.


5.

?

6.

. . : :

: ఈ

: : ?(

:

.

/

, . #51-1-102, ,

, ఆ

, – 523001.

111

/ భ

):


BACK COVER

GAG  

This is the booklet that i want

GAG  

This is the booklet that i want