Page 1

ПОГОДЖЕ1 Голова ПК

/Л.Корень ГУ

2013 р.

Інструкція № з охорони праці для керівника гуртка гім назії «Ерудит»

..

12

1.3. 1.4.

1.5.

..

16

1.7.

..

18

гальні полож ення Інструкція з охорони праці для керівника гуртка гімназії «Ерудит» (далі - керівник гуртка) розроблена згідно Д Н А О П 0.00-8.03-93 на основі «Рекомендацій Д ерж наглядохоронпраці щодо застосування «П орядку опрацю вання і затвердж ення власником нормативних актів про охорону праці, що дію ть на підприєм стві» з урахуванням вимог «П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердж еного наказом Д ерж наглядохоронпраці 29.01.98 № 9, зареєстрованого в М іністерстві ю стиції України 07.04.98 за № 226/2666, згідно з Д Н А О П 0.00-4.12-94 «Типове полож ення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці». Д ана інструкція є нормативним докум ентом, що містить обов’язкові для дотрим ання керівником гуртка вимоги з охорони праці відповідно до Закону У країни «Про охорону праці» і К одексу законів про працю У країни при виконанні ним робіт, визначених його функціональними обов’язками на даному робочому місці та встановлю є порядок безпечного проведення занять гуртка і позаурочних заходів в кабінеті, на території гім назії та інш их місцях, де керівник гуртка виконує доручену йому директором гімназії роботу. Вимоги даної інструкції є обов’язковими для виконання. За невиконання даної інструкції керівник гуртка несе дисциплінарну, м атеріальну, адм іністративну та карну відповідальність згідно чинного законодавства України. До роботи керівником гуртка допускаю ться особи з відповідною освітою , які пройш ли медичне обстеж ення, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці і за станом здоров’я мож уть виконувати дану роботу. П еред призначенням на роботу і періодично один раз на рік керівник гуртка повинен проходити медичний огляд. К ерівник гуртка один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці з наступною перевіркою знань і отриманням відповідного посвідчення. Д иректор гім назії проводить з працівником, який приймається на роботу керівником гуртка, вступний інструктаж з охорони праці, знайом ить з правилами внутріш нього розпорядку гімназії,


1.9.

1.10.

1.11. 1.12.

1.13.

1.14.

1.15. 1.16.

1.17.

С анітарним и правилами улаш тування і утрим ання навчального закладу, П равилам и пож еж ної безпеки. П еред допуском до роботи особа, уповноваж ена директором гімназії, проводить з керівником гуртка первинний інструктаж • з охорони праці по даній інструкції, а потім через кожних 6 місяців (повторний інструктаж ). Результат інструктаж у заноситься в «Ж урнал реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці»; в Ж урналі після проходження інструктаж у повинен бути підпис особи, яка інструктує і керівника гуртка. • з пож еж ної безпеки в обсязі інструкції з пож еж ної безпеки в гімназії. К ерівник гуртка повинен знати порядок утрим ання тери торії гім назії, її прим іщ ень (у т.ч. евакуаційних ш ляхів), заходів щ одо пож еж ної безпеки при проведенні навчальновиховного процесу, м асових заходів і т.п. Н е рідш е одного разу в півріччя бере участь у практичних трен уванн ях по евакуації лю дей із прим іщ ення на випадок пож еж і; • з надання м ед и ч н ої доп ом оги в обсязі ін струкц ії перш ої д о л ік ар сь к о ї доп ом оги п отерпілим при нещ асни х випадках. К ерівник гуртка повинен м ати практичні нави чки надання перш ої м ед и ч н о ї доп ом оги, знати м ісц езн аходж ен н я аптечки з м ед и к ам ен там и і п ерев'язочни м м атеріалом . В ласник повинен застрахувати керівника гуртка від нещ асних випадків та проф есійних захворю вань. В разі пош кодж ення здоров’я керівника гуртка з вини власника, він (керівник гуртка) має право на відш кодування заподіяної йому ш коди. К ерівник гуртка повинен ознайомитися і знати специф іку роботи гімназії, розташ ування окремих о б ’єктів, дільниць та інше. К ерівник гуртка повинен знати і виконувати правила пож еж ної безпеки, вміти користуватися первинними засобам и пож еж огасіння (вогнегасниками). К ерівник гуртка повинен мати навички в наданні перш ої (долікарської) м едичної допомоги потерпілим, у разі захворю вання чи при нещ асном у випадку необхідно викликати м едпрацівника гімназії. К ерівник гуртка виконує правила внутріш нього розпорядку. Не допускається знаходж ення на робочому місці сторонніх осіб, вживання спиртних напоїв, паління, робота у стані алкогольного або нар­ котичного сп'яніння. В ідпочивати, вж ивати їж у під час встановлених перерв у спеціально відведених для цього місцях (їдальні). У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оф ормляю ться розпорядж ення чи інш і документи, керівник гуртка проходить цільовий інструктаж на робочом у місці. П ри ви кон ан ні своїх обов'язків керівник гуртка піддається діям наступних небезп ечн их і ш кідливих факторів: • психоф ізіологічна напруга; • висока концентрація уваги; • електронебезпека;


• пож еж онебезпека; • поруш ення м ікроклім атичних умов у навчальном у приміщ енні; • тривалі статичні навантаження. 1.18. К ерівник гуртка має право відмовитись від дорученої роботи, якщ о' створилась небезпечна ситуація для його ж иття чи здоров'я людей, які його оточую ть. 1.19. Брати участь в обговоренні і виріш енні п и тан ь-з охорони праці та безпеки ж иттєдіяльності. 1.20. Інструкція діє на протязі 5 років з дня затвердж ення. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Оглянути своє робоче місце, територію гімназії (при потребі) та кабінет з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров'я факторів. 2.2. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а при потребі, — повідомити директора гімназії або особу, яка його заміню є. 2.3. В имагати дотрим ання мікроклімату в навчальному кабінеті гімназії відповідно до санітарно-гігієнічних норм. 2.4. Забезпечувати дотримання охорони праці під час проведення занять, а також правил техніки безпеки і протипожежного захисту, проводити інструктаж учнів з охорони праці з обов’язковою реєстрацією в журналі встановленого взірця. 3. Вимоги безпеки під час роботи 3.1. Виконувати роботу згідно зі своїми функціональними обов'язками. 3.2. Не залишати без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп’ютер, електроприлади тощо). 3.3. Слідкувати за розміщ енням і зберіганням у кабінетах та шафах тільки необхідних для забезпечення навчального процесу меблів, приладів, моделей, посібників і т. п. 3.4. Не переобладнувати кабінет без дозволу спеціальної комісії. 3.5. Особисто вж ивати заходи щодо усунення небезпечної ситуації в гімназії. 3.6. Забезпечувати безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентаря) тощо. 3.7. П роводити інструктаж з учнями з техніки безпеки на заняттях з о бо в’язковою реєстрацією у ж урналі обліку роботи гуртка. 3.8. Не дозволяти працю вати учням без відповідного спецодягу, взуття та інш их засобів індивідуального захисту. 3.9. Н егайно сповіщ ати директора гім назії про нещ асний випадок. К ерівник гуртка несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за нещ асний випадок, що трапився з учнями під час проведення занять (заходів). 3.10. П роводити проф ілактичну роботу з безпеки ж иттєдіяльності серед учнів.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. О рганізувати та проконтролю вати одягання дітей після закінчення занять гуртка та безпечний їх вихід із гімназії. 4.2. П еревірити всі кабінети на наявність у них дітей. П роконтролю вати їх вихід, якщ о в цьому є потреба. 4.3. Закрити вікна, відклю чити всі електроприлади (к ом п ’ютери). 4.4. Д овести до відом а директора гім назії або чергового адм іністратора про всі виявлені під час роботи недоліки. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1 П ри будь-яких ознаках передаварійной ситуації (запах паленої ізоляції, дим, крики учнів, запах газу й ін.) ш видко оцінити обстановку, щ о виникла. 5.2 У випадку виникнення пожежі або інш их аварійних ситуаціях в перш у чергу забезпечити безпеку дітей, їх евакуацію і порятунок; повідомити в пож еж ну частину за номером 101; сповістити директора гімназії. 5.3 Д ії при пож еж і повинні відповідати інструкції з пож еж ної безпеки в гімназії. 5.4 О рганізувати евакуацію учнів гім назії (якщ о виникне потреба). П еревірити наявність учнів за списком в м ісці збору, якщ о довелося покинути прим іщ ення для занять. 5.5 Е вакую вати учнів з приміщ ення треба ш видко, але без паніки й метуш ні, не доп ускати зустрічних і пересічних потоків лю дей. 5.6 Залиш аю чи приміщ ення, необхідно відклю чити всі електроприлади й устаткування, погасити світло, щ ільно закрити двері, вікна, кватирки. 5.7 Діяти в аварійній ситуації потрібно за вказівкою директора гімназії (або його представника) з обов’язковим дотриманням заходів особистої безпеки. 5.8 У разі нещ асного випадку, отримання травми, погірш ення сам опочуття надавати перш у медичну допомогу потерпілому, а в разі необхідності викликати «ш видку медичну допомогу» за телефоном 103.

З інструкцією ознайом лений (-а):

Instruktsiya 19  
Instruktsiya 19  
Advertisement