Page 16

aktuelt fra nikkb I samarbejde med advokatfirmaet Bird & Bird sætter NIKKB i en artikelserie fokus på en række juridiske spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med håndtering af personoplysninger i kiropraktorpraksis

Om forfatterne Bird & Bird Advokat­ partnerselskab råd­giver såvel danske som udenlandske klienter i Danmark og kan tilbyde rådgivning i hele Norden såvel som internationalt. Bird & Bird Advokatpartnerselskab har navnlig betydelig erfaring og indgå­ ende juridisk og kommerciel viden inden for it-branchen, ny teknologi, IPR og udbudsregler. Advokat, partner Nis Peter Dall og advokat Pernille Kirk Østergaard har begge indgående kendskab til persondataretten og beskæftiger sig til dagligt med forskel­ lige spørgsmål inden for dette område, herunder i forhold til sundhedsområdet.

Nis Peter Dall Telefon: 39 14 16 50 E-mail: nis.dall@ twobirds.com

Pernille Kirk Østergaard Direkte telefon: 39 14 16 60 E-mail: pernille. ostergaard@ twobirds.com

16

Indhentelse og videregivelse af helbredsoplysninger Pernille Østergaard, advokat og Nis Peter Dall, advokat og partner, begge Bird & Bird advokatfirma.

Sundhedsloven1 indeholder i kapitel 9 særlige regler om indhen­ telse og videregivelse af helbredsop­ lysninger. Reglerne i Sundhedsloven bygger på en såkaldt opt-out model, som

indebærer, at kiropraktoren - når be­ tingelserne i øvrigt er opfyldt – kan foretage opslag og indhente oplys­ ninger i et elektronisk patientjour­ nalsystem (EPJ-system), medmindre patienten siger fra. Dette medfører ikke et egentligt krav om, at kiro­ praktoren skal spørge patienten, om der må indhentes oplysninger, men patienten kan have frabedt sig, at alle eller bestemte personer får ad­ gang til nogle eller dele af oplysnin­ gerne. Dette kan i visse situationer medføre, at patienten må orienteres om, at der ikke kan ske behandling.

Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 med senere ændringer.

3 betingelser i EPJsystemer For alle de sundhedspersoner –

I første artikel i serien introducerede KIROPRAKTOREN i samarbejde med advokatfirmaet Bird & Bird læserne for de relevante regelsæt i forbindelse med håndtering af personoplysninger i sundhedssektoren. Her er fokus på reglerne relataret til at indhente og videregive helbredsoplysninger.

1

K i r o p r a k t o r e n

/

j u n i

2 0 14

uanset faggruppe – der har juridisk adgang til et EPJ-system, gælder der 3 betingelser for at foretage opslag i systemet: a) Der må alene indhentes op­ lysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af en patient. Det vil sige, at der skal være et egentligt patient-behandler forhold. b) Der må alene indhentes hel­ bredsoplysninger i fornødent om­ fang. Heri ligger, at den pågældende sundhedsperson kun må slå op på de oplysninger, som det vurderes, der er et fagligt behov for at indhente. Hvis det er teknisk muligt – hvilket altid bør være tilfældet – at begrænse

Kiropraktoren nr 3 2014  
Kiropraktoren nr 3 2014  
Advertisement