Kiropraktoren 04/2020

Page 34

SERIE: MARKEDSFØRING SOM SUNDHEDSPERSON Advokat Malene Raunholt og advokat Marie-Louise Uglebjerg Hansen er fra Kielberg Advokater og har undervist kiropraktorer på NIKKB-kursus om klinikdrift. De skriver en række artikler om, hvad man skal være opmærksom på, når man som sundhedsperson skal markedsføre sig selv og sine ydelser.

Af Malene Raunholt, advokat, og Marie-Louise Uglebjerg Hansen, advokat, Kielberg Advokater

Markedsføring målrettet til børn og unge Når en aktivitet omhandler børn og unge, er vi som erhvervsdrivende ofte opmærksomme på, at der skal tages nogle særlige hensyn. Ligeså forholder det sig, når det kommer til markedsføringsaktiviteter, der enten indeholder børn og unge, eller som henvender sig til en specifik målgruppe som fx børn og unge. I den forbindelse er det værd at bemærke, at markedsføringsloven er teknologineutral, hvilket betyder, at reglerne finder anvendelse, uanset hvilket medium markedsføringen optræder i. Indledningsvist er det vigtigt at fremhæve, at der ikke er et forbud mod at anvende børn og unge i sin markedsføring, man skal blot tage sine forholdsregler og sikre, at man på ingen måde udnytter børn og unges godtroenhed eller manglende erfaring. Helt overordnet indeholder markedsføringsloven en række bestemmelser, som betyder, at den, der markedsfører sig over for

børn og unge, skal udtænke deres markedsføring på en måde, der tager højde for de særlige beskyttelsesbehov, som børn og unge har. Markedsføringen vil være underlagt en strengere vurdering, end hvis markedsføringen er rettet mod voksne, og grænsen for hvornår markedsføringsloven overtrædes, er væsentligt lavere, ligesom kravene til markedsføringen skærpes jo yngre målgruppen er.

Hvornår er der tale om markedsføring? Når du som kiropraktor i erhvervsøjemed foretager foranstaltninger, der udbyder eller tilbyder dine ydelser. Det er ikke en betingelse, at sundhedsydelsen tilbydes mod betaling. Det vil altid bero på en konkret vurdering af materialets indhold, om der er tale om markedsføring eller blot en oplysning. Som udgangspunkt er en almindelig reklame for din virksomhed, fx en film, hvor formålet er at beskrive virksomheden, og hvor der ikke tilbydes sundhedsydelser, ikke omfattet af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser. En reklame i den lokale sportsklub eller lignende vil som udgangspunkt heller ikke være omfattet. 34

KIROPRAKTOREN · VINTER 2020

I denne artikel giver vi et overordnet billede af, hvad man som sundhedsperson skal være opmærksom på, når og hvis man markedsfører sig over for målgruppen ”børn og unge”. Vi vil derfor ikke komme nærmere ind på det generelle forbud mod at bruge henvisninger til alkohol og rusmidler samt forbuddet mod på nogen måde at opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd.

Målgruppen og anvendelse af billeder fra målgruppen

Udgangspunktet er, at børn og unge helt op til 18-årsalderen på grund af manglende erfaring anses for at være særligt påvirkelige over for markedsføring af sundhedsydelser. Målgruppen har ikke umid-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.