Page 1

1

Toimintakertomus 2016

Kasvatus ja perheasiat (KKP)

1. Kasvatus ja perheasiat yksikön tehtävä a) Perustehtävä: lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden hyväksi kirkossa ja yhteiskunnassa Olemme kirkon kasvatuksen ja perheasioiden asiantuntija- ja yhteistyöyksikkö, joka on oman alansa aktiivinen toimija suhteessa yhteiskunnan eri tahoihin. Yksikkömme tukee ja kehittää lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden parissa tehtävää työtä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

b) Yksikön työalat Varhaiskasvatus kirkossa ja yhteiskunnassa, varhaisnuorisotyö, partio, nuorisotyö, rippikoulu, erityisnuorisotyö ja ulkopuolisuuden ehkäisy, liikunta- ja urheiluyhteistyö, kouluyhteistyö, parisuhde- ja perhetyö sekä perheneuvonta.

c) Yksikön organisaatio Yksikössä toimii yksikön perustehtävästä johdetut lapsi ja perhe-tiimi (LP) sekä nuorisotiimi (N). Strategisia tavoitteita ja seurakuntien toimintaedellytysten turvaamista edistävät sisäisen vaikuttamisen tiimi (SV) sekä ulkoisen vaikuttamisen tiimi (UV).


2

2. Tärkeimmät tapahtumat yksikön toimintaympäristössä ja toiminnassa vuonna 2016 Tiivistelmä:   

Vuoden 2016 toiminnassa korostuivat verkostomainen työskentely ja vaikuttamistoiminnan keskeisyys. Yksikön (kirkon) yhteiskuntasuhteet lujittuivat. Viestintä vahvistui ja yhteistyökumppaneiden määrä kasvoi. Yksikkömme tuotti useita kirkon työtä linjaavia asiakirjoja.

Opetushallituksen johdolla laadittu Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu 2017) asiakirja valmistui vuoden 2016 lopulla. Yksikön asiantuntija oli mukana Vasu 2017 ohjausryhmässä (OPH). Varhaiskasvatukseen liittyvää vaikuttamistyötä tehtiin aktiivisesti kommentoimalla, lausumalla sekä henkilökohtaisten kontaktien ja yhteistyötapaamisten kautta. Vasu 2017 tarjoaa hyvän pohjan kunnan ja seurakunnan yhteistyölle varhaiskasvatuksessa sekä pedagogisen tuen laadukkaalle varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Syksyllä perustettiin myös työryhmä pohtimaan, mitä asiakirja tarkoittaa kirkon varhaiskasvatuksessa ja minkälaista koulutusta tähän tarvitaan. Varhaiskasvatuksen asiantuntija on mukana myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin liittyvässä kirjahankkeessa (Kirjapaja). Uusi nuorisolaki valmistui ja hyväksyttiin eduskunnassa vuoden 2016 lopussa. Laki astuu voimaan vuoden 2017 alusta. Lakiehdotus sivuutti kirkon ja seurakuntien roolin nuorisotyössä kokonaan. KKP:n vaikuttamistoiminta (yhteydenpito poliitikkoihin ja sivistysvaliokuntaan) sekä yhteistyö Allianssin ja muiden toimijoiden (piispat, hiippakuntasihteerit, johtavat nuorisotyöntekijät) kanssa tuotti lopulta sen, että lopullisessa laissa seurakunnat mainitaan sekä lain perusteluissa että itse lakitekstissä. Vaikuttamistoiminnan vahvistuminen on näkynyt myös sidosryhmäjäsenyyksissä, erityisen nuorisotyön toimialalla. Päättyneen vuodan aikana olemme saaneet joko omien asiantuntijoiden tai rekrytoitujen järjestöjen ja seurakuntien työntekijät mukaan kaikkiin keskeisiin Allianssin hallitus- ja ryhmäpaikkoihin. Ensimmäistä kertaa kirkolla on edustus myös Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnassa. Kirkkoyhteisön sisäisessä vaikuttamisessa keskeisiä foorumeja ovat KKP:n koolle kutsuma järjestöjohtajien ja hiippakuntasihteerien kokous joulukuun alussa sekä ns. verkostokokous keväällä. Kirkolliskokouksen kevätistuntoviikolla yksiköllä on ollut jo vuosia oma esittelypiste. Yksikkömme on ollut vahvasti mukana hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kansallisessa ohjausryhmässä sekä hankkeen lukuisissa alaryhmissä. Asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana erityisesti parisuhteen ja perheiden tukemiseen sekä perhekeskusverkostoon liittyvissä työryhmissä. Lape-hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti seurakuntia. Kirkon sisäistä koordinointia ja yhteistyötä on kehitetty ja johdettu yksikkömme voimin. Perhekeskusmallissa pyritään tuomaan kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen nykyisen sirpaleisen palveluverkoston sijaan.


3

Perhekeskukset mahdollistavat kirkon ja seurakuntien mukanaolon muiden toimijoiden yhteistyöverkostossa sekä perheiden kohtaamisen aivan uudella tavalla. Tämä edellyttää kuitenkin seurakuntien, seurakuntayhtymien ja hiippakuntien mukanaoloa muutoshankkeen prosessin kaikissa vaiheissa. Tämän tietoisuuden vahvistaminen ja kirkon työn oman identiteetin prosessointi on ollut KKP:n keskeisimpiä tehtäviä vuoden 2016 aikana. Avioliittolain muutokseen on valmistauduttu toimintavuoden aikana edistämällä avioliittoon ja perheeseen liittyvää sensitiivistä keskustelua kirkolliskokouksen antaman tehtävän mukaisesti. ”Kunnioittavan keskustelun” malli on julkaistu, pilotoitu ja laadittu siihen liittyvää aineistoa (Sakasti: Uudistukset ja hankkeet – Kunnioittava keskustelu – Armo ja Yhteys -aineisto). ”Kunnioittavan keskustelun” mahdollisuuksista on käyty kertomassa kutsuttuna mm. Espoon tuomiokapitulin rukousaamiaisella, Tampereen seurakuntayhtymän johtoryhmässä, dekaanikokouksessa, piispojen neuvottelussa sekä kasvatuksen johtavien työntekijöiden kokouksessa. Vuoden aikana valmistui myös Kohtaaminen kantaa – perheneuvonnan suunta vuoteen 2022 -asiakirja. Lasten oikeuksien päivän teemana 2016 oli yhdenvertaisuus. Kirkko oli mukana siihen liittyvässä kansallisessa viestintäverkostossa ja piti teemaa esillä myös omassa toiminnassaan. Yhteiskunnallinen ilmapiiri kiristyi viime vuoden aikana. Radikalisoituminen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisy on noussut tärkeäksi teemaksi, josta on yksikössä kirjoitettu ja keskusteltu, osallistuttu seminaareihin ja verkostoiduttu. Äärikäyttäytymisen taustalta löytyy usein ulkopuolisuuden kokemus ja vanhemmuuden puute, joiden ehkäisemiseen yksikkömme monet toimintamallit tähtäävät. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa tehtävän kirkon työn tukemiseksi on hyviä käytäntöjä, malleja, aineistoja ja koulutuksia koottu Sakastin Pakolaiskriisi-sivustolle. Toivottomuuden ja vastakkainasettelun keskellä kirkko voi toimia toivon ja yhteyden merkkinä. Keväällä käynnistettiin kirkon kasvatuksen Rauha-teemavuosien 2017–2018 valmistelu yhdessä Kirnu-järjestöjen kanssa. Syrjäytymisen ehkäisyyn ja ulkopuolisuuden torjuntaan liittyvää kehittämistyötä jatkettiin usean eri hankkeen kautta ja monien yhteistyötahojen kanssa. Toimintavuonna vahvistettiin myös toimintamalleja, joissa liikuntaa voidaan käyttää ulkopuolisuuden ehkäisyssä.


4 Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin turvaamista edistettiin Liikkuva seurakunta toimintamallin myötä. Kolmivuotinen OKM:n Suomen NMKY:n urheiluliiton kautta rahoittama hanke (2014–2016) saatiin tavoitteiden mukaiseen päätöksen, ja uusi toimintamalli oli valmis. Kymmenen pilottiseurakunnan kokeilut ovat skaalautuvia ja yhä useampi seurakunta teki näkyväksi kristilliseen ihmiskäsitykseen pohjaavaa liikuntakasvatustyötä sekä lisäsi konkreettista liikettä. Liikkuva seurakunta -hankkeen päätösvuotena toteutettiin kuukausittainen Liikuntakummimarkkinointikokonaisuus, johon saatiin mukaan huippu-urheilijoita ja yhteiskunnan vaikuttajia Arvi Lindistä lähtien. Liikuntakummeista tuotettiin yhteistyössä KT:n kanssa liikuntakummivideot, kuvamateriaalit ja tekstit, jotka julkaistiin Liikkuvaseurakunta.fi-sivujen Liikuntakummiosiossa ja blogissa. Liikkuvaseurakunta.fi-sivuilla vieraili vuoden aikana noin 2500 kävijää ja näyttökertoja oli noin 7000. Kasvua edellisvuoteen oli reilu tuhat kävijää ja reilu 2000 käyntiä. Hankkeen oma projektityöntekijä hoiti suurimmaksi osaksi hankkeen some-viestinnän, KKP:n verkkotyön ollessa tukena ja konsulttina aina tarvittaessa.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön kaikissa kunnissa ja kouluissa 1.8.2016 alkaen. Opetushallitus antoi kansalliset opetussuunnitelman perusteet vuonna 2014 ja kunnat ovat laatineet paikalliset opetussuunnitelmansa niiden pohjalta. Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa. KKP:n tehtävänä on ollut kannustaa ja tukea seurakuntia osallistumaan paikalliseen opetussuunnitelmatyöskentelyyn. Koulun ja seurakunnan yhteistyön tukemisessa ja mallintamisessa saavutettiin merkittävä edistysaskel, kun Opetushallituksen ja KKP:n yhteistyönä laadittiin ja pilotoitiin sopimuspohja kuntien ja seurakuntien varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyöstä. Yhteistyössä Nuorten Keskus ry:n ja NAVI:n kanssa järjestettiin Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Tampereella pidettyjen Yhden hinnalla päivien yhteydessä. Seminaarin tavoitteena oli vahvistaa nuoren osallisuutta kirkossa ja seurakunnassa. Seminaarin keskusteluteemoina olivat


5 kirkon jäsenyys ja unelmien seurakunta. Seminaarista valittiin nuorten edustajisto kirkon tulevaisuuskomitean kesäkuun kokoukseen, jossa nuoria kuultiin ja heillä oli mahdollisuus vaikuttaa komitean mietinnön nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -osion sisältöön. Parisuhteen palikat -hanke päättyi. Lähes kymmenen vuoden aikana hankkeessa on kehitetty lukuisia materiaaleja seurakuntien parisuhde- ja perhetyön tueksi. Viimeisenä toimintavuonna hankkeessa keskityttiin medianäkyvyyden lisäämiseen ja netin hyödyntämiseen parisuhdetyössä. Hankkeessa kehitetyt menetelmät ovat ”jalkautuneet” hyvin seurakuntien perustyöhön. Parisuhteen palikat ja vanhemmuuden palikat luentomateriaalit käännettiin ruotsin kielelle ja yksi koulutuspäivä järjestettiin ruotsiksi. Verkkotyötä kehitettiin edelleen voimallisesti paitsi yksikön omana toimintana myös yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Verkkoympäristöt ja -viestintä kytkeytyy tiiviisti kaikkeen yksikön toimintaan. Yksikössä käynnistettiin kirkon kasvatustyötä esittelevä video-projekti. Sekä vaikuttamistoiminnan että viestinnän kannalta Kirkon kasvatuksen päivät tammikuussa olivat merkittävä tapahtuma. Päivien some-viestintä tavoitti kävijät niin Facebookin (yli 850 seuraajaa) kuin Twitterin (yli 1400 seuraajaa) kautta. Keskustelu ja kommentointi tapahtuman #kkp2016-hashtagilla oli kävijöiden kesken aktiivista varsinkin Twitterissä (lähes 300) ja Instagramissa (yli 500 julkaisua). Kirkolliskokouksen tehtäväksi annon mukaisesti kasteopetusta on vahvistettu kehittämällä 10– 14-vuotiaiden parissa tehtävää työtä (yhteistyö Roihu-leirin rakentamisessa) sekä jatkamalla Suuri ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017:n laatimista. Osana rippikoulu-uudistusta alkuvuodesta 2016 saatiin valmiiksi Isoja ihmeitä – Isostoiminnan linjaus 2016. Rippikoulu-uudistuksella tulee olemaan suuri merkitys koko kirkon tulevaisuudelle. Rippikoulu on seurakunnan yhteinen ja kaikkia työaloja koskeva kastekasvatuksen päätapahtuma. Nykyinen suunnitelma on vuodelta 2001. Uutena painopisteenä aloitettiin yhteistyö Taloudellisen tiedotuskeskuksen (TAT) kanssa panostaen kasvatuksen ja koko kirkon rekrytointikysymyksiin. Olemme tuottaneet materiaalia kirkon ammateista erityisesti kunkoululoppuu.fi-sivustolle ja teettäneet tutkimuksen kirkon ammattien vetovoimaisuudesta.

kuva: Kirkon kuvapankki


6

3. Yksikön toiminta kertomusvuonna Tavoite 2016

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Yksikön tavoitteet

Yksikön viestinnässä ja vaikuttamistoiminnassa liitytään KH:n erityistavoitteeseen lasten, nuorten ja perheiden osalta. Tehdään yksikön työtä tunnetuksi kirkossa. Vahvistetaan kirkon jäsenyyttä ja sen merkitystä.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat konkretisoituneet koulutuksissa (kasvatus, perhetyö, perheneuvonta) sekä ”suurelle yleisölle” ja yhteistyökumppaneille pidetyissä luennoissa, alustuksissa ja esitelmissä. Vaikuttamistyötä on tehty valtakunnallisissa tapahtumissa, messuilla, yksikön verkkotyössä ja sosiaalisessa mediassa (ks. tämän kertomuksen loppuosa). Asiantuntija- ja mielipidekirjoituksia julkaistiin 28, lausuntoja annettiin 3 ja tiedotteita (yhteistyössä KT:n kanssa) julkaistiin 11. Erilaisia materiaaleja (linjaukset, kirjat, esitteet) julkaistiin 8. Lasten, nuorten ja perheiden näkökulmia pidettiin esillä yhteistyöneuvotteluissa ja työryhmissä (sekä kirkon sisäisissä, että ulkoisissa). Yksikön työntekijät tekivät vierailuja seurakuntiin vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Vaikuttamistoimintaa (suunnitelmallisuutta, keinoja ja vaikuttamistiimien toimintaa) on edelleen kehitettävä. Vuoden 2016 yksikkömme työntekijöillä oli vihdoin mahdollisuus osallistua kirkkohallituksen yhteiseen vaikuttamisvalmennukseen. Asiantuntijatukea ja valmennusta tarvitaan edelleen. Vaikuttamistoiminnassa on mahdollistettava nopea reagointi akuutteihin tapahtumiin ja tilanteisiin (erityisesti ulkoinen vaikuttaminen). Nuorisotyön alueella yhteistyöhön OKM:n nuorisotiimin kanssa olisi löydettävä uusia toiminnan tapoja. Vaikuttamistoimintaan liittyen yksikön viestintää on kehitetty. Yksiköllä on oma, kasvatuksen ja perheasioiden työntekijöille seurakunnissa suunnattu sähköinen uutiskirje, joka julkaistiin vuoden 2016 aikana neljä kertaa. Kukin niistä tavoitti yli 4.000 kirkon kasvatuksen ja perheneuvonnan ammattilaista. Kunkin kirjeen avasi silmäilyä tarkemmin reilu puolet vastaanottajista. Lisäksi lähetettiin 12 kohdennettua uutiskirjettä eri aiheisiin ja tilanteisiin liittyen joko koko kasvatuksen ja perheasioiden osoitelistalle tai kohdennetuille osoitelistoille, esimerkiksi kysely kehittämisasiakirjojen vaikuttavuudesta seurakunnissa. Yksikön tunnettuuden kannalta keskeinen Twitter-tili (twitter.com/kirkonkasvatus) kasvoi 2016 aikana reiluun 1.400 seuraajaan. Tviittejä lähetettiin vuoden aikana noin 400 kpl ja niiden tavoittavuus oli sadoista ihmisistä muutamiin tuhansiin per tviitti. Tviittien sisältönä oli kasvatukseen ja perheasioihin sekä niiden yhteiskuntasuhteisiin liittyviä ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä niin että ne tukivat yksikön kokonaisbrändiä ja pyrkivät tuomaan esiin sitä arvokasta työtä, mitä ympäri maan seurakunnissa tehdään.


7 Roihu 2016 partion suurleirillä mallinnettiin alaleiriorganisaatioon kuuluvilla kyläseppo -pesteillä uusi tapa seurakuntien työntekijöille tukea partioleirin henkistä ja hengellistä huoltoa ja kasvatusta. Mallista tuli hyvä palaute partiolaisilta ja sitä jatketaan ja kehitetään eteenpäin seuraavilla piiritasoisilla suurleireillä. Suurleirillä kehitettiin yhdessä partion vapaaehtoisten toimijoiden kanssa uusia positiiviseen uskonnonvapauteen pohjaavia malleja toteuttaa hartauselämää ja hengellistä kasvatusta. Roihun henkiohjelman tuottama ekumeeninen iltahartaus myös esitettiin TV 2 -jumalanpalvelusohjelmissa elokuussa 2016. Kirkon jäsenyyden vahvistamisessa kiinnitettiin huomiota kasteen suosion laskuun. Haasteeseen on vastattu tukemalla kummityötä seurakunnissa ja kummius.fi:n kautta. Kertomusvuonna Liiga ry:n kanssa päästiin sopimukseen, jonka kautta kaikilla suurilla liigapaikkakunnilla järjestetään kummipelejä kaudella 2016-2017.

Tavoite 2016

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Yksikön tavoitteet

Vahvistetaan lasten ja nuorten oikeuksia kirkossa. Tuetaan ulkopuolisuuden ehkäisemiseen liittyvää kehittämistyötä.

10–14 -vuotiaat seurakuntalaisina-kehittämistyötä jatkettiin kolmessa työntekijäseminaarissa. Esirippikoulukartoitus ja sitä pohjustamaan suunniteltu opintomatka Tanskaan jäivät toteuttamatta yhteistyökumppaneissa tapahtuneiden muutosten ja henkilöresurssipulan johdosta. Pilottitoiminnan kehittäminen jatkui yhteistyössä Avartti-säätiön ja PTK:n kanssa. Toimintavuoden aikana Pilotti-ohjelma toteutettiin kokeilumuotoisesti ja arvioitiin kahdeksassa paikallisseurakunnassa. Pilotti -ohjaajaopas valmistui. OKM ja Allianssi ry kutsuivat koolle Lasten ja nuorten huoneentaulutyöryhmän, jonka tavoitteena on korostaa lasten ja nuorten äänen kuulemista ja edunvalvontaa kevään 2017 kuntavaaleissa. Kirkkohallituksen edustajana oli nuorisotyön asiantuntija. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) laaja näkökulma on ollut edellisvuosien tapaan monin tavoin läsnä yksikön työssä. Vastaamme LAVAn arvioinnin käyttöönoton seurannasta ja sen tehtävien toteutumisesta (Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton seurantaryhmän puheenjohtajuus ja sihteeriys). Keväällä 2016 tehtiin webropol-kysely kirkkoherroille ja talouspäälliköille lavan käyttöönotosta ja lasten ja nuorten osallisuudesta. Lava on ollut esillä mm. KKP:n uutiskirjeessä, erilaisilla neuvottelupäivillä ja seminaareissa. Myös Kirkon viestintäpäivillä järjestettiin lava-workshop.


8 Olemme aktiivisesti mukana kirkollisten järjestöjen lava-yhteistyössä (mm. TPOK-verkosto, lapsiasiahenkilöiden seminaari ja muu yhteydenpito). Ulkopuolisuuden ehkäisyä vahvistettiin koko kirkon missiona erityisnuorisotyön linjauksella ”Läsnäolon nuorisotyö”, jonka Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi syksyllä. Sen lisäksi että erityisnuorisotyöhön tarvitaan erityisiä ammattilaisia, erityisnuorisotyö on asenne ja työote. Tätä mahdollistettiin yhteistyönä Nuorten Keskuksen Moottoripaja -hankkeessa, Pienten Lasten kiusaamisen ehkäisy PiKi-ideoinnin myötä Lasten Keskuksessa, Liikkuva seurakunta hankkeen ja sitä seuranneen toimintamallin myötä sekä yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun Peace United -toimintamallin myötä. Piki-hankkeesta tiedotettiin myös varhaiskasvatuksen kanavien kautta. Kertomusvuonna käynnistyi seurakuntien tarpeesta lähtevä yksinhuoltajien ja heidän lasten tukemista varten LapsiArkki-hanke. Hanke on kaksivuotinen ja sitä kehitetään koko hankeajan. Rahoitus tulee kokonaisuudessaan ME-säätiön kautta. Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen Suomi Areenassa, The Royal Society of Arts’ssa, ministeriöiden, ELY:n ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa luo pohjaa ja luottamusta yhteiselle työlle ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi. Erityisnuorisotyöntekijöiden työn mahdollistamista jatkettiin kouluttamalla, neuvottelupäivillä sekä yhteiskuntasuhteita hoitamalla. Alkuvuonna 2016 seurakuntien partiotyötä kannustettiin liittymään Yhteisvastuu–keräyksen toteuttajiin. Partiotyön asiantuntija oli mukana luomassa hankkeelle hyvät yhteydet seurakuntien partiotyöhön. Hankkeen tueksi julkaistiin Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen tekemä uusi partiomessulauluvihko ”Syty ja pala” sekä osallistuttiin yhteisvastuu.fi -sivujen vinkkimateriaalien tekoon. Partiotyön asiantuntija osallistui myös 100 tapaa tehdä partiota -yhteisvastuuhankeen ohjausryhmän työskentelyyn. Joulukuussa 2014 avattu, nuorten tueksi suunnattu kirkon valtakunnallinen Ask.fm/kysykirkolta -päivystyspalvelu jatkui kasvattaen vuoden aikana vastattujen kysymysten määrän lähes 2.900 kysymykseen. KKP:n verkkotyön koordinoimassa palvelussa kirkon nuorisotyöntekijät ympäri maan vastaavat nuorten lähettämiin kysymyksiin päivittäin. Päivystäjiä oli mukana ringissä 14 henkilöä. Heille tarjottiin tukea, tsemppiä ja tarvittaessa sähköistä työnohjausta. Lisäksi päivystäjille järjestettiin tapaamis- ja suunnittelupäivä helmikuussa 2016 Tampereella sekä ask.fm-kanava Kirkon kasvatuksen päivillä tammikuussa. Perheneuvonnan osalta Kasvatus ja perheasiat jatkoi osana Ensi- ja turvakotien liiton organisoimaa Apuaeroon.fi -verkkopalvelua. Palvelussa tarjottiin kaikkien kirkon perheneuvontakeskusten tiedot. Apua eroon -Facebook-sivun tykkääjämäärä oli vuoden lopussa yli 1350.


9

Tavoite 2016

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Yksikön tavoitteet

Tuetaan kokonaisvaltaista kasvua lasten, nuorten ja perheiden kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Vahvistetaan sukupuolisensitiivisyyttä kirkon kasvatustoiminnassa sekä edistetään avointa keskustelukulttuuria seksuaalisuudesta kirkossa ja yhteiskunnassa. Vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja luterilaista identiteettiä kirkossa. Kehitetään kohtaavaa verkkotyötä.

Kertomusvuonna käynnistyi varhaiskasvatus- ja nuorisotyöalan ammatillisen suurtapahtuman NUORI2017 suunnittelu yhteistyössä Allianssi ry:n, Nuorisotutkimusseuran ja valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa. NUORI2017 on Suomi 100 -juhlavuoden virallinen tapahtuma. Itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Seurakuntien kasvatustyön kehittämisen tarpeista ja tulevaisuuden suunnista sekä kehittämisasiakirjojen vaikutuksista seurakuntien työhön toteutettiin palautetutkimus. Kyselyyn vastasi 482 seurakunnan työntekijää eri työaloilta ja eri puolilta Suomea. Kyselyn pohjalta on työstetty kehittämistyön tukemisen suunnitelmia yhdessä seurakuntien työntekijöistä koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa. Tämän päivän yhteiskunnassa arjen verkostoissa tapahtuva työ ja kohtaaminen ovat ensiarvoisen tärkeää myös seurakuntien työssä. Uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja tuo uusia haasteita myös seurakunnille kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Myös lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma sekä erityisesti perhekeskusmalli edellyttää seurakunnilta uudenlaista osaamista. Yksikkömme on tukenut ja vahvistanut verkostotyön huomioimista monin tavoin. Perheneuvonnan Kohtaaminen kantaa -asiakirja sekä perhelähtöisen työotteen kehittäminen antavat tukea yhteisen työn tekemiseen. Seurakuntien varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyön kannalta tärkeäksi ja havainnolliseksi työvälineeksi on osoittautunut ”Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina” esite, eli ns. kori-esite. Sen painos on jo yli 15 000. Esite tiivistää yhteistyön mallit ja periaatteet, ja sitä on pidetty esillä erilaisilla neuvottelupäivillä ja koulutuksissa. Varhaiskasvatuksen osalta koriesite selventää ja vakiinnuttaa myös uuden Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista työotetta. Kirkon kasvatuksen päivillä tammikuussa pidettiin kouluyhteistyön workshop ”Opetussuunnitelmat uusiksi”, jossa tarkasteltiin sitä, miten koulu muuttuu syksyllä 2016, mitä uskonnonopetus sisältää tulevaisuudessa ja millainen on seurakunnan kouluille tarjoama monimuotoinen oppimisympäristö. Koulu ja kirkko -sivustoa kehitettiin vuoden aikana etenkin Reformaatio-osiota rakentamalla. Osio on suunnattu opettajille, jotta he saisivat reformaation merkkivuoteen liittyvää ajankohtaista ja uutta oppimateriaalia käyttöönsä. Reformaatioon liittyen avattiin myös uusi Twitter-tili:


10 twitter.com/koulujareformaa (vuoden lopussa noin 200 seuraajaa). Koulu ja kirkko -facebooksivun tykkääjämäärä oli vuoden lopussa noin 620 tykkääjää, määrän kasvaessa vuoden aikana noin 120 tykkääjällä. Päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlavuotta vietettiin kerhokaudella syksy 2015 – kevät 2016. Asiaa pidettiin esillä omissa kanavissa (mm. uutiskirje, nettisivut, Fb) ja varhaiskasvatuksen asiantuntija osallistui juhlavuoden viettoon. Juhlavuoden verkkoviestintää tehtiin suunnittelemalla ja rakentamalla vuoden 2015 puolella Pieni on suurin -verkkopalvelu (pienionsuurin.fi) ja päivittämällä sinne sisältöä seurakunnista ympäri maan. Seurakunnat saivat päivittää tapahtumiaan sivustolle myös itse. Teemavuosi jatkui kevääseen 2016 asti. Sivustolla kävi noin 3000 vierailijaa ja näyttökertoja oli reilu 10.000. Pieni on suurin -Facebook-sivulla (facebook.com/pienionsuurin) oli vuoden lopussa yli 760 tykkääjää. Julkaisut tavoittivat keskimäärin muutama sata ihmistä per julkaisu. Lapsen oikeuksien viikon ja päivän Sakasti-sivut uudistettiin marraskuun alussa vuoden 2016 teeman ja materiaalien mukaan. Materiaalia laitettiin esille seurakuntia varten Seurakuntien Lapsityön Keskuksen viestinnän avustuksella. Seurakuntien partiotyön tueksi aloitettiin uusien seppomestareiden eli partiotyön mentoreiden koulutus seitsemään hiippakuntaan. Koulutettavien myötä on alettu tarkistaa ja vahvistaa kunkin hiippakunnan tilannetta partiotyön tukirakenteiden suhteen. Järjestimme partioaikuisille ja kirkon päättäjille suunnatun vapaaehtoisten seurakuntalaisten aktiivisen roolin kehittämistä tukevan Kasvua vapaaehtoisin voimin seminaarin Roihu–leirin yhteydessä yhdessä SP:n kanssa. Seminaariin osallistui noin 50 henkeä. Seminaarissa puhuivat SP:n puheenjohtaja Anna Munsterhjelm, leirin johtaja Heikki Otsolampi, seurakunnan partiotyöntekijä Malla Lehtovaara sekä SP:n kasvatusjohtaja Timo Sinivuori ja KKP:n partiontyön asiantuntija. Vuoden 2016 aikana rippikoulutyöryhmä valmisteli intensiivisesti rippikoulusuunnitelmaa. Työskentely oli prosessiluonteista, mikä merkitsi palautteen keräämistä laajalta työntekijäjoukolta ja asiantuntijoilta eri puolilta maata sekä toiminnallisen osaston eri yksiköistä. Syksyllä rippikoulusuunnitelman ensimmäinen versio tuotiin piispainkokoukselle palautetta varten. Se sai kannustavan vastaanoton. Isoja ihmeitä – Isostoiminnan linjaus 2016 julkaistiin keväällä 2016 ja jaettiin kaikkiin seurakuntiin. Eri puolilla maata toteutettiin koulutuksia liittyen isostoiminnan kehittämiseen ja rippikoulun uudistamiseen.


11 Aloitettiin yhteistyö Väestöliiton murrosikäisten vanhemmille suunnatun Urpot.fi-sivuston kanssa. Sivustolta pääsee klikkaamalla erityiseen ”Riparinurkkaan”, missä seurakuntien nuoret yhdessä työntekijöiden kanssa pääsevät kertomaan ajatuksiaan vanhemmille. Kirkon urpot -verkostoon liittyi viisitoista kirkon työntekijää. Riparinurkkaan videoitiin myös asiantuntija-haastatteluja Vanhemmuuden palikoiden teemoista.

Sukupuolisensitiivisyyden ja avoimen keskustelukulttuurin edistämiseksi avattiin uusi Rakkaudenroihu.fi -blogi pääsiäisenä 2016 osana Parisuhteenpalikat.fi -verkkopalvelua. Tarkoituksena on ollut rakentaa oma vahva brändi, joka toimii Parisuhteen palikoista itsenäisenä kokonaisuutena. Tässä onnistuttiin erinomaisesti, sillä reilun kymmenen parisuhdebloggaajan (jotka ovat perheneuvojia, muita kirkon työntekijöitä sekä ”tavallisia ihmisiä”) pyörittämä blogi keräsi vuoden aikana lähes 60.000 erillistä kävijää ja yli 150.000 lukukertaa. Blogeja luettiin keskimäärin lähes puoli toista minuuttia, mikä kertoo siitä, että suuri osa kävijöistä on lukenut blogitekstejä kunnolla, eikä ainoastaan pyörähtänyt sivuilla. Suosioon vaikutti myös Kirkon tiedotuskeskuksen graafikon avulla luotu raikas visuaalinen ilme ja vahva brändi blogin Facebook-sivuineen, jota markkinoitiin pitkin vuotta myös rahallisesti Facebookin kautta.

Vuonna 2016 chatissa tapahtuvaa parisuhde- ja perheneuvontaa tapahtui Lappeenrannan ja Imatran perheasiainneuvottelukeskuksissa hyödyntäen KKP:n tuottamaa materiaalia. Tästä informoitiin myös muita parisuhdetoimijoita. Perheneuvonnan erityiskoulutusta on kehitetty vuoden aikana ja uusi kurssi alkoi syksyllä. Opiskelijoita on mukana ennätysmäärä, koska uuden moduulirakenteen vuoksi myös määräaikaiset perheneuvojat voivat osallistua koulutukseen. Kohtaavan verkkotyön alueella Kirkon kasvatus ja perheasiat jatkoi City.fi-yhteistyötä tuottaen perheneuvojien toimesta sisältöä myös Suhdeklinikan (City.fi/suhdeklinikka) Facebook-sivulle, jolla oli vuoden lopussa vajaa yli 7.400 tykkääjää. Luku kasvoi vuodessa yli kolmella tuhannella. Työtä koordinoi toiminnallisen osaston yhteisökoordinaattori Henna Ahlfors. Kirkko Suomessa -Instagram-tili (instagram.com/kirkko_suomessa) on loppuvuodesta 2014 lähtien ollut Kasvatus ja perheasiat -yksikön verkkotyön koordinoitavana. Koordinointi tarkoitti viikoittain vaihtuvien päivittäjien rekrytoimista kirkon kentältä seurakuntien ja muiden kirkol-


12 listen tahojen työntekijöistä ja vapaaehtoisista. Omien verkostojen käyttämisen lisäksi verkostojen laajentuminen tämän koordinointityön myötä hyödytti yksikön verkkotyötä myös yleisesti. Verkkotyöntekijä pystyi tuomaan kasvatukseen ja perheeseen liittyviä teemoja päivittäjärekrytointien kautta luontevasti esiin. Tilin seuraajamäärä kasvoi vuoden aikana yli 2000 seuraajalla, seuraajien määrän ollessa vuoden lopussa noin 5.200 seuraajaa. Instagram-vuosi oli edellistäkin vuotta onnistuneempi (kasvua yli puolet edellisvuotta enemmän). Yksittäiset kuvat, joita julkaistiin 1–4 kpl päivässä, keräsivät keskimäärin 80-100 tykkäystä per kuva, parhaimpien kerätessä yli 400 tykkäystä. Ripari.fi-palvelu jatkoi vuoden 2016 aikana vahvaa paikkaansa kokonaiskirkon rippikoulubrändin kantamisessa. Keväällä tuotettu jääkiekkotähti Patrik Laineen riparimuistovideo keräsi lähes 20.000 katselukertaa. Ripari.fi -palvelussa vieraili vuoden aikana noin 10.000 erillistä kävijää, jotka katselivat sivuja yhteensä noin 15.000 kertaa. Onnistuneesta videokampanjasta huolimatta luvut laskivat hieman edellisvuodesta. Aikuisrippikoulu.fi -verkkopalvelun kehittämispäivä pidettiin keväällä 2016. Päivän osallistujina oli palvelua käyttäneitä ja sen kehittämisestä kiinnostuneita pappeja sekä teknisen palveluntarjoajan IWA Labsin projektipäällikkö. Päivän annin perusteella koottiin palvelun kehitysehdotukset ja -tarpeet, ja niiden pohjalta tehtiin priorisointijärjestyksessä tarvittavat korjaukset ja päivitykset. Vuoden lopussa palvelua käyttävien pappien määrä oli 378. Demi.fi-palvelun kanssa aloitettiin alkukesällä 2016 kaupallinen yhteistyö siten, että kirkko avasi oman ”Syvälliset”-osionsa Demin keskustelualueelle. Demi on nuorten tyttöjen keskuudessa maan suosituin verkkoyhteisö, joten kirkon palsta sai nopeasti huomiota. Palstalla kirkon nuorisotyöntekijöistä, papeista ja teologian opiskelijoista koostuva vapaaehtoisjoukko on kuulolla nuorten kysymyksille ja keskustelulle joka viikko tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin klo 19–21. Toukokuussa pidettiin järjestyksessään toinen vuotuinen Somecamp-seminaari, joka on suunnattu seurakuntien, kuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille. Tapahtumapaikkana oli Partaharjun toimintakeskus ja pääjärjestelyistä vastasi Verke, järjestelytiimissä ja ohjelmatuotannossa olivat mukana KKP:n verkkotyöntekijä, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, PTK ja Nuorten Keskus. Tapahtumaan osallistui yli 200 verkkonuorisotyöstä kiinnostunutta työntekijää ympäri maan ja palaute oli tälläkin kertaa kiittävää. Seurakuntien nuorisotyön some-kysely teetettiin tutkija Meri-Anna Hintsalalla loppukeväällä 2016. Yhteistyössä Kasvatus ja perheasioiden verkkotyön, Verken ja toiminnallisen osaston verkkotyön kesken suunnitellussa kyselyssä kartoitettiin seurakuntien nuorisotyön käyttökulttuuria, -tottumuksia, -toiveita ja asenteita sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän hyödyntämistä kohtaan. Kyselyn raportti on tiivistettynä sekä kokonaisuudessaan nähtävissä tässä artikkelissa: https://www.verke.org/blog/digitaalista-nuorisotyota-seurakunnissa/ Vuoden 2016 aikana onnistuttiin saamaan pysyvä rahoitustuki kokonaiskirkon budjetista lastenkirkko.fi ja Jiipeenetti.fi palveluille (SLK, PTK).


13 Vuoden aikana toteutettiin KKP:n tuella ja rahoituksella Nuorten Keskuksen toteuttamat Pilvipedagogiikkaa rippikouluun -koulutukset kaikissa suomenkielisissä hiippakunnissa. Osallistujia oli yhteensä 206.

4. Tapahtumia yksikön toiminnassa

Kirkon kasvatuksen päivät toteutettiin 12.–14. tammikuuta Jyväskylän Paviljongissa. Kolmipäiväisessä tapahtumassa oli mukana yli 900 osallistujaa. Päivien teema oli ”Ihmisten kirkko”. Kasvatuksen päivillä suunnattiin katsetta kaiken ikäisiin kirkon jäseniin, pohdittiin kirkon kasvatustyön yhteiskunnallista tehtävää ja asemaa sekä kirkon jäsenyyttä. Perheneuvonnan johtajien sekä vastaanottosihteerien kokous sekä neuvottelupäivät 15.– 18.3.2016 Varhaisnuorisotyön suuntaseminaari 8.–12.2.2016 (yhdessä PTK:n kanssa) Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät 29.–31.3. Lahdessa Suomi Areena 11.–14.7. Kasvua vapaaehtoisin voimin -seminaari 23.7.2016 kirkon ja partion päättäjille (yhdessä SP:n kanssa) EFTRE eli European forum for teachers of Religious Education. Wien, 31.7.–1.8. ICCS eli InterEuropean Commission on church and school. (Asiantuntija Suomen kirjeenvaihtajana). Unkarin lut.kirkon opetushallituksen kutsusta tutustuminen luterilaisiin kouluihin ja uskonnonopetukseen 5.9.–8.9. Perheneuvonnan johtajien kokous 14.–16.9.2016 (M/S Gabriella) Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 24.–25.9.2016 (Tampere) ”Kunnioittavan keskustelun” pilotti 21.–23.10.2016 (Järvenpää) Seppomestareiden neuvottelupäivä 31.10.–1.11.2016 Partiotyön neuvottelupäivät eli seppopäivät 1.11.–3.11.2016 Lapsiasiahenkilöiden valtakunnallinen koulutuspäivä 15.11.2016 (Jyväskylä) Suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien rippikouluvastaavien kokous (kevät + syksy) Järjestörippikoulutapaaminen 10.9. (Helsinki) Parisuhdepäivät 21.–22.11.2016 (Helsinki)


14

5. Kannanotot, tiedotteet ja lausunnot Kasvatus ja perheasiat -yksikön työntekijät ovat toimintavuoden aikana antaneet omiin työaloihinsa liittyen haastatteluja lehdistölle ja radioon sekä kirjoittaneet artikkeleita alan lehtiin ja verkkojulkaisuihin. Minna Tuominen toimi asiantuntijana Isovanhemmuuden palikat ohjelmasarjassa Alfa-tv:llä yhteistyössä Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluiden kanssa. Ohjelmia oli 9. Kannanotot ja asiantuntijatekstit Päiväkerho tarjoaa hyvän vaihtoehdon (HS 1.2.2016, maakuntalehdet helmikuu 2016, Raija Ojell, Päivi Kähkönen) Rippikoulu ei jää rahasta kiinni (HS, mielipide 14.6., Heli Pruuki, Jarmo Kokkonen) Kirkko tukee monipuolisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa (Savon Sanomat 26.7., Ilkka 17.7., Turun Sanomat 17.7., Mikko Mäkelä ja Jarmo Kokkonen) Rajalla-blogi, Suomen Kuvalehti:   

Uhanalainen avioliitto (Anne Anttonen, 20.5.) Kaste on erityisen rakkauden merkki (Jarmo Kokkonen, 27.9.) Vaarallinen vuoropuhelu? (Anne Anttonen, 26.10.)

Tiedotteet yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa Seurakuntien partiotyön suosio kasvoi vuonna 2015 (14.4.) Patrik Laine: ”Riparilla toimitaan yhdessä” (17.5.) Rippikoulussa tyttöjen ja poikien välinen tiukka sukupuoliraja väljenee (7.2.) Kirkko tukee tyttöjä Demissä (11.5.) Laura Malmivaaralle liikuntakummius on mieluista (2.6.) Kirkko mukana murkkuperheiden Urpot.fi-sivustolla (6.6.) Seurakunta on koolla tänään alkavalla Roihu-suurleirillä (20.7.) Esteetön luontopolku palkittiin Kirkon ympäristökasvatuspalkinnolla (6.9.) Yhteispohjoismainen tv-jumalanpalvelus Roihu-suurleiriltä (25.9.) Kunnioittavan avioliittokeskustelun malli on otettu käyttöön kirkossa (24.10.) Liikkuva seurakunta: Elämä on joukkuepeliä (8.12.) Haastattelut ja jutut lehdissä ja verkossa Koulun ja seurakunnan yhteistyötä päivitetään (Rauhan tervehdys 14.1.) Väitös: Sukupuoli ja yhteisöllisyys rakentuvat vastavuoroisesti rippikoulun rituaaleissa (Teologinen tiedekunta 9.2.) Riparilla ei seksi ole se päällimmäinen asia (Iltalehti 10.2.) Rippikoulu-uudistus etenee (Crux 2/2016) Rippikoulu voi olla uusi mahdollisuus (Diakonia-lehti 2/2016) Yhteisöllisyys häivyttää sukupuolirooleja (Rauhan tervehdys 8/2016)


15 Rippikoulu riisuu viimeisetkin stereotypiat (Sana-lehti 24.2.) Rippikoulussa tyttöjen ja poikien välinen tiukka sukupuoliraja väljenee (Kirkon nuorisotyöntekijöiden liitto 9.2.) Riparilla kuuluu puhua myös seksistä (Valomerkki 15.2.2016) Sukupuoliherkkyys on suuri mahdollisuus myös kirkolle (Kirkonkello 9.3) Kirkko keskustelee seksuaalisuudesta (Kirkonkello 11.4.) Lasten ja nuorten kohtaamisen kirkko (Kirkonkello 13.4.) 70 prosenttia partiolippukunnista kirkon piirissä (Ristin Voitto 21.4.) Yhä useampi käy rippileirin muualla kuin kotiseurakunnassaan (Savon Sanomat 31.5.) Rippikoulu pitää kiinni huimasta suosiostaan (Helsingin Sanomat 6.6.) Jumala ja seksi mahtuvat samaan lauseeseen (Silta-lehti 9/2016) Rippipappi voi kuulla nuoren homoudesta ensimmäisenä (Itä-Häme 29.6.) Matkakumppani muuttuvassa maailmassa (Diakonia-lehti 4/2016) Isoja ihmeitä (Nuorisotyö-lehti 4/2016) Perhe- ja parisuhdetyö tuo toivoa ja armoa arkeen (Pikkuväki-lehti, kevät) Lapsi hautajaisissa (Tiimalasi-lehti 4/2016) Yleiskirjeet Jokainen seurakunta voi olla liikkuva seurakunta (Yleiskirje 19/2016, 15.11.2016) Lausuntoja Lausunto Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (OKM) Lausunto Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi (OKM) Osallistuttu Toiminnallisen osaston SoTe-lausuntoon perheneuvonnan osalta

6. Julkaisut KKP julkaisee yhdessä Kirnu-järjestöjen kanssa Villi - ihmisille nuorisotyössä-lehteä. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehti toimitetaan seurakuntien varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä toimiville työntekijöille sekä julkaisijoiden yhteistyökumppaneille veloituksetta. Muut julkaisut: Isoja ihmeitä. Isostoiminnan linjaus 2016. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 43. Sukupuoli ja yhteisöllisyys rippikoulun rituaaleissa. Jarmo Kokkonen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 123. Syty ja pala -partiomessulaulut vihko. Tammikuu 2016. Ystävyyden Roihu -tarina ja vinkkipaketti partion suurleirille. Kesäkuu 2016. Läsnäolon nuorisotyö. Suomen evankelisluterilaisen kirkon erityisnuorisotyön linjaus. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 54. (myös tiivistelmä ja flyer) ARMO JA YHTEYS - Aineisto eri tavoin ajattelevien keskusteluihin kirkossa. Sakasti. Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina (esite, lisäpainos).


16 Kohtaaminen kantaa – kirkon perheneuvonnan suuntaviivat vuoteen 2022. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 56.

7. Messutoiminta Educa - opetusalan messut Studiamessut Allianssiristeily

29.–30.1.2016 29.–30.11.2016 13.–14.4.2016, Allianssi ry:n järjestämä seminaariristeily. jossa KKP ohjelmatuottajana ja näytteilleasettajana

8. Yhteydet Päivi Kähkönen/Jarmo Kokkonen Lapsiasianeuvottelukunta (STM) Kasvatus- ja perheneuvontaliiton (Kasper) hallitus Lastensuojelujaosto, (Lapsiasianeuvottelukunta, STM) Perhekeskus-työryhmä (THL) Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE, STM) ohjausryhmä Eroauttajien yhteistyöverkosto Kirkon sisäiset: Agricolan toimikunta Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtoryhmä


17 Kirkko ja julkiset palvelut -ohjausryhmä Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton seurantaryhmä, pj. Perheneuvonnan kehittämistyöryhmä Perheasiain neuvottelukeskusten johtajien kokousten suunnittelutyöryhmä Perheneuvonnan valtakunnallisen strategian päivitystyöryhmä Varhaiskasvatuksen yhteydet Raija Ojell Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton seurantaryhmä, sihteeri TPOK-ryhmä, jäsen Lapsi- ja perhetyön tutkintotoimikunta (OPH), puheenjohtaja Päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlavuoden suunnitteluryhmä, pj Varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmä, jäsen Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta, OKM, varajäsen Lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin jaosto, jäsen (STM) ECCE-Steering Group (pj) Valtakunnallisten seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien 2016 suunnittelutyöryhmä, jäsen Heljä Petäjä Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta, OKM Puhe- ja läsnäolo-oikeus Saamelaistyön neuvottelukunnassa, lisäksi osa työpanoksesta saamelaistyössä Varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta tukeva työryhmä, pj Varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmä, varajäsen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Vasu 2017) ohjausryhmä, OPH Valtakunnallisten seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien 2017 suunnittelutyöryhmä, jäsen Lapsen hyvä päivä -verkosto (OPH, Opinkirjo, Nuori kirkko ry, Kirkkohallitus) Varhaiskasvatuksen yhteiset kansainväliset yhteydet European Conference on Christian Education (ECCE) OMEP (Nordiskt pedagogiskt nätverk) (Pohjoismainen pyhäkoulukokous) Perheneuvonnan yhteydet Anne Anttonen Kirkon sisäiset: Perheneuvonnan kehittämistyöryhmä


18 Perheneuvonnan johtajien kokousten suunnittelutyöryhmä Perheneuvonnan valtakunnallisen strategian päivitystyöryhmä Perhe- ja parisuhdetyön yhteydet Minna Tuominen Järjestöjen ja seurakuntien Perhekeskustoiminnan kehittämisryhmä Parisuhdepäivien suunnittelutyöryhmä Perhejärjestöjen yhteistyöryhmä Eroauttamisen vaikuttamistyöryhmä Perheen parhaaksi toiminnan ohjausryhmä (Kataja ry.) Lapsiperhe turvapaikanhakijana ohjausryhmä (ensi- ja turvakotien liitto)

Kirkon sisäiset: Parisuhteen palikat -valtakunnallinen työryhmä PP Linjausryhmä Varhaisnuorisotyön ja partion yhteydet Katri Vappula Nuorten palvelut –ryhmä osana Lape kärkihanketta (STM, OKM) Nuorisotyö –lehden toimitusneuvosto (Allianssi) Pilotti -hankkeen ohjausryhmä (Avartti-säätiö ja PTK) 72 –tuntia vapaaehtoisiin liittyvän yhteistyöhankkeen valmistelu (Nuorten Akatemia) Lapsen hyvä päivä –yhteistyöverkosto (mm. Opinkirjo, OPH, PTK) 100 tapaa tehdä partiota -yhteisvastuuhankkeen ohjausryhmä (Suomen partiolaiset ja Yhteisvastuukeräys) Roihu 2016 –partion suurleirin alaleirien johtoryhmä, henkiohjelman yhteistyöryhmä ja kasvatuksen seminaarin työryhmä (Suomen partiolaiset) Partion toimihenkilöt (Suomen partiolaiset) Partiolaisten kirkkopyhä 2017 työryhmä (Suomen partiolaiset) Kirkon sisäiset: Roihu 2016 partion suurleirin kyläsepot, organisointi ja johtaminen, KKP ja seurakunnat JiiPee -netin toimituskunta ja neuvottelukunta, PTK, SL, KKP Nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmä, KK (varajäsen) Seurakuntien partiotyön sepporyhmä, KKP Kouluikäisten lasten ja nuorten seurakuntalaisuuden kehittämistyöryhmä Reformaation merkkivuosi kasvatuksen koordinaatioryhmä, KH Nuorisotyön yhteydet Sirpa Syrjä


19 Nuorten Akatemia, hallituksen ja strategiatyöryhmän jäsen Nuorisotyön kehittämisverkosto, puheenjohtajuus kaudelle 2016–2018 Nuorisotyön valmiusverkosto, päätyöryhmä ja ohjausryhmä Avartti-säätiö, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Pilotti -hankkeen ohjausryhmä, Avartti-säätiö ja PTK Lasten ja nuorten huoneentaulutyöryhmä 2016 -2017, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ”Mun talous” – Monialaisen nuorten talousosaamisen verkosto (Nuorisosäätiö) ”Haave-verkosto”, suunnittelutyöryhmä, Nuorten Akatemia Mahis”-projekti, ohjausryhmä, Nuorten Akatemia Roihu – Finnjamboree, Virvatuliretriitti työryhmän puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset Nuori2017, päätyöryhmä ja ohjelmatyöryhmä, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Nuorisotutkimusseura, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, KKP

Kirkon sisäiset: Nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmä, KK Kouluikäisten lasten ja nuorten seurakuntalaisuuden kehittämistyöryhmä Villi-lehden toimituskunta, NK, PTK, SLK, KKP Kirkko2020 – nuorten tulevaisuusseminaari, puheenjohtaja NK, NAVI ry, KKP Yhden Hinnalla -tapahtuma, päätyöryhmä NK, Tampereen ev.lut. seurakunnat, KKP Kirkon kasvatuksen päivien 2016 suunnitteluryhmä, puheenjohtaja Viro –työryhmä, jäsen, LNU (Viro), NK, SLK, PTK, KKP Kirkon nuorisotyön historian taltiointi, työryhmän sihteeri, DIAK, NK, KNT, KKP Viroyhteistyöryhmä (KKP, NK, PTK, SLK, SLS ja LNU/Viro) Kouluyhteistyön yhteydet Tuula Vinko Euroopan kirkkojen konferenssin referenssiryhmä Education for Democratic Citizenship (2015– 2018) Lapsen hyvä päivä -yhteistyöverkosto (mm. Opinkirjo, OPH, PTK) Suomen ekumeenisen neuvoston kasvatusasiain jaosto U-ryhmä, uskonnonopetuksen keskustelufoorum Reformaation merkkivuoden kouluyhteistyöryhmä Raamattuvisan ohjausryhmä Erilaista ussaa -hankkeen ohjausryhmä Rippikoulun yhteydet Jarmo Kokkonen/Heli Pruuki Vuoden isä -työryhmä, Väestöliitto ja STM Savuton Suomi 2010 yhteistyöryhmä Oikeus oppimiseen neuvottelukunta (OKM, STM) Kansainvälinen rippikoulututkimuksen verkosto


20 Nuorten seksuaaliterveysverkosto (Väestöliitto) Nuorisotyön kehittämisverkosto (varajäsen) Kirkon sisäiset Rippikoulutyöryhmä Kirnu-yhteistyöryhmä Kirkon henkilöstön kansainvälisen koulutuksen seurantaryhmä Kirkon sisäisen viestinnän ohjausryhmä Kirkonkellon ohjausryhmä Varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta tukeva työryhmä (P-ryhmä) Nuoret ja syrjäytyminen, kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyö Mikko Mäkelä

Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa -työryhmä, OKM Suomen Iceheartsin hallitus, varapuheenjohtaja Taloudenhallinnan neuvottelukunta, TEM, varajäsen Saappaan neuvottelukunta, puheenjohtaja Liikkuva seurakunta -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Moottoripaja -hankkeen ohjausryhmä, Nuorten Keskus Asennetta ja elämänhallintaa hankkeen ohjausryhmä, Invalidiliitto Tekstaritupun neuvottelukunta, PTK Kansallisen perheliikuntaverkosto, STM Mun talous – Monialaisen nuorten talousosaamisen verkosto (Nuorisosäätiö) Opetushallituksen lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Nuorisotakuun taustaryhmä, Allianssi Allianssin hallitus, varajäsen The Royal Society of Arts, Fellow Kirkon sisäiset: Erityisnuorisotyön neuvottelupäivien suunnittelutyöryhmä, puheenjohtaja Erityisnuorisotyö 50-vuotta, historiikki ohjausryhmä Erityisnuorisotyön toiminnan linjaukset, vastaava Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan sihteeri Reformaation merkkivuoden teesityöryhmä Koulutuspoliittinen vaikuttamisfoorumi, TO Kirkkohallituksen selektiivityöryhmä, TO Erityisnuorisotyön tilastotyöryhmä Verkkotyön yhteydet Juho Niemelä NuSuVeFo (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi) Nuori2017-viestintätyöryhmä


21 Somecamp 2017 –suunnittelutyöryhmä Kirkon sisäiset: Varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta tukeva työryhmä (P-ryhmä) Kirkon kasvatuksen päivät 2018 -työryhmä (syksy) Toiminnallisen osaston digitiimi Lastenkirkon ohjausryhmä Lastenkirkon toimitus

9. Työntekijöiden pitämät koulutukset Anne Anttonen Perheneuvojien erikoistumiskoulutus (2 x 4 pv lähijakso; 3 x 2 pv menetelmäkoulutus; 6 päivää sukupuutyöskentely) Sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutus (3 x sukupuutyöskentely, pari- ja perhesuhteet 2 pv) Parisuhdekurssi perheneuvojille (2 pv) Pastoraalikurssi, perhekysymykset (2 x 1 pv) Perheneuvonnan vastaanottosihteerin koulutus (2 x 3 pv) Jarmo Kokkonen Dialogisuus kirkon työssä (5 lähipv) Vihreät riparit (2 pv) Sukupuoli ja seksuaalisuus kirkon kasvatustyössä (/Heli Pruuki) (5 lähipv) Rippikoulun paikalliset koulutukset seurakunnissa (3 pv) Mikko Mäkelä Erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet 5 op, 5 pv Uusien ja työhön palaavien erityisnuorisotyöntekijöiden perehdyttämispäivä, 1 pv Suuntaseminaari, Tievatupa PTK:n kanssa, 4 pv Kasvatuksen pastoraali (2x 1 pv) Raija Ojell Teologia ja pedagogiikka (5 pv) Kasvatuksen pastoraali (5 pv) Heljä Petäjä Kehittyvä mentori -koulutuspäivä Kasvatuksen pastoraali 3 x yhteiskunta-aamupäivä


22 Heli Pruuki Sukupuoli ja seksuaalisuus kirkon työssä (KEK), 5 pv Rippikoulutyön ja isostoiminannan inspiraatio- ja koulutuspäivät hiippakunnissa, 7 pv Musiikki rippikoulussa – kanttorien koulutuspäivä, 2 pv Minna Tuominen Tämän ajan perheet ja seurakunnan perhetyö (KEK/DEK) 5 op, 5 pv Sukupuoli ja seksuaalisuus kirkon kasvatustyössä (KEK) 5 op, 5 pv Perhetyön päivä yhdessä KDS:n kanssa, 1pv Perhelähtöisen työotteen tukeminen paikallisseurakunnissa, 2 pv Parisuhteen palikat täydennyskoulutuspäivä, 1 pv Isovanhemmuuden palikat täydennyskoulutuspäivä yhteistyössä Kataja ry:n kanssa, 1 pv Kasvatuksen pastoraalikurssi 5 op, 5 pv Kasvatuksen pastoraalin työpajapäivät (3 x 4 x 1t) Katri Vappula Seurakuntien partiotyöntekijän erityiskoulutus eli seppokoulutus (5 lähipv) Seurakuntien partiotyön erityiskoulutus eli seppomestarikoulutus (5 lähipv) Teologia kirkon kasvatuksessa (5 lähipv) Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä (5 lähipv) Kasvatuksen pastoraalin työpajapäivät (3 x 4 x 1t) 10–14 -vuotiaat seurakunnassa: Miten tästä eteenpäin? -lyhytkoulutukset sekä Varhaisnuorisotyön valtakunnallisessa Suunta-seminaarissa (6 t) että Itä-Suomen varhaisnuorisotyöntekijöiden seminaarissa (4 t) sekä Lapuan hiippakunnan kasvatuksen seminaarissa (4 t). Tuula Vinko Kumppanuuden korit: Turun arkkihiippakunnan kasvatusseminaari, 1 pv Kumppanuuden korit: Lappeenrannan nuorisotyöntekijöiden rovastikuntakokous, 1 pv Kumppanuuden korit: Helluntaikirkon kasvatustyöntekijöiden laivaseminaari, 1 pv Juho Niemelä Some-koulutuksen ja työpajan pitäminen nuorisotyöntekijöiden Profiili 2016–koulutustapahtumassa Siikaniemen kurssikeskuksessa Hollolassa 12.4.2016 Sirpa Syrjä Kasvatuksen pastoraalin työpajapäivät (3 x 4 x 1t)


23

10. Toimikunta ja työryhmät Kirkon kasvatuksen ja perheasiain toimikunta 2012–2016 Jäsenet: Seppo Häkkinen, pj. Raisa Cacciatore Irmeli Halinen (kokoukseen 2/2015, 28.5.2015 saakka) Esa Iivonen Ville Kämäräinen Hanna-Mari Manninen Juha Muilu Stefan Myrskog Anna Saurama Seppo Sauro Kaija Tiirola Hans Tuominen Kirkon kasvatuksen ja perheasioiden neuvottelukunta (alkaen 1.9.2016) Jäsenet: Piispa Seppo Häkkinen, pj.

Henni Axelin, johtaja, Allianssi Marjatta Kekkonen, erityisasiantuntija, THL Kaisa Rantala, varhaiskasvatuksen johtaja, Turun ja Kaarinan srk-yhtymä Anneli Rautiainen, opetusneuvos, OPH Daniel Sazonov, Partio Anna Rönkä, professori, Jyväskylän yliopisto Anna Moring, projektipäällikkö, Monimuotoiset perheet Ville Kämäräinen, kasvatuksen työalajohtaja, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta Raisa Cacciatore, vanhemmuuskeskuksen johtaja, Väestöliitto Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton seurantaryhmä (2015–2017) Jäsenet: Kähkönen Päivi, KKP, pj. Iivonen Esa, MLL Rantala Kaisa, PTK Kanala Kari, Turun ja Kaarinan srk-yhtymä, kasvatusasioiden keskus Kauppinen Tapani, THL Pulkkinen Hanna, Seurakuntaopiston Agricola Haapsalo Tiina, SLK Tiirola Kari, kirkkoherra, Haapajärven srk


24 Harju Ulla-Maija, Mikkelin hpk Myrskog Stefan, KCSA Nummela Irene (asiantuntijajäsen), KDS, Perkiömäki Outi (asiantuntijajäsen), Kirkkohallituksen hallinto-osasto Suhonen Katri (asiantuntijajäsen), KJY Tornivaara Sanna-Maaria (asiantuntijajäsen), KT Tynkkynen Markku (asiantuntijajäsen), KK Ojell Raija, KKP, sihteeri TPOK-ryhmä (Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa) Jäsenet: Tiina Haapsalo, SLK, pj. Hanna Pulkkinen, SO, Agricola Elise Kyttä, NK Eero Jokela / Juha Kinanen, PTK Pirjo Lehtonen-Inkinen, SLS, Mirva Sandén, KCSA Raija Ojell, KKP Päiväkerhon 70-vuotisjuhlavuoden suunnittelutyöryhmä Jäsenet: Mirkka Torppa / Jasmin Nisunen, Turun ja Kaarina srk-yhtymä Paula Enckell, Espoon srk-yhtymä Arto Helle, Hgin srk-yhtymä Minna Kaihlanen, Tampereen seurakunnat Birgitta Tasavuori, KiLa Merja Forsman, Kirkon Lastenohjaajat ry Anne Holländer / Mirva Sandén, KCSA Juho Niemelä, KKP Raija Ojell, KKP, pj Varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta tukeva työryhmä 2016–2017 Tehtävänä koordinoida ja kehittää seurakuntien päivähoitoyhteistyötä sekä tukea uskontokasvatuksen asemaa yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa. Työryhmä on seurannut aktiivisesti varhaiskasvatuslakiuudistusta sekä muita varhaiskasvatuksen kentällä tapahtuneita muutoksia. Jäsenet: Päivi Aumala, Tampereen kaupunki Tiina Haapsalo, SLK Hanna Pulkkinen (Riikka Reina), Seurakuntaopiston Agricola Mirva Sandén, KCSA Päivi Vuorelma-Glad, Helsingin seurakuntayhtymä


25 Ilkka Tahvanainen, Espoon kaupunki Jarmo Kokkonen, KKP Juho Niemelä, KKP Heljä Petäjä, puheenjohtaja, KKP Perheneuvonnan kehittämistyöryhmä Perheneuvonnan kehittämistyöryhmän perustehtävä on tukea ja kehittää valtakunnallista perheneuvontatyötä yhteistyössä paikallisten perheasiain neuvottelukeskusten kanssa. Jäsenet: Timo Korpinen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, Hämeenlinna, pj Jaana Viitanen, vastaanottosihteeri, Hyvinkää-Riihimäki, sihteeri Eija Harmanen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, Seinäjoki Helena Toppari, perheneuvoja, Helsinki Vuokko Laurila, perheneuvoja, Oulu Pekka Puukko, perheneuvoja, Jyväskylä Anne Anttonen, KKP Päivi Kähkönen, KKP Varajäsenet: Jari Kekäle, Järvenpää Perheneuvonnan strategian päivitystyöryhmä 1.9.2014–31.12.2015 (jatkoaika 30.8.2016) Perheneuvonnan strategian päivitystyöryhmän tehtävänä on perheneuvonnan valtakunnallisen strategian päivitystyö. Jäsenet: Heikki Syrjämäki, johtava perheneuvoja, Tampere, pj Päivi Ihander, vastaanottosihteeri, Järvenpää, sihteeri Timo Korpinen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, perheneuvonnan kehittämistyöryhmän pj, Hämeenlinna Seppo Viljamaa, perheneuvoja, Ylivieska Leena Varha, perheneuvoja, Kouvola Yvonne Terlinden, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, Kirkkonummi Anne Anttonen, KKP Päivi Kähkönen, KKP Parisuhteen palikat valtakunnallinen työryhmä Jäsenet: Elise Saarinen, Adventtikirkko Jyrki Tiitinen, Helluntaikirkko Markku Kulmala, HNMKY


26 Juha Savela, HNMKY Anu Mattson, Kansan Raamattuseura Maija Nyman, Kansan Raamattuseura Liisa Välilä, Kataja ry Riitta Luhtasela, Mennään eteenpäin ry Antti Yli-Opas, Porvoon suom. seurakunta Saara Karppinen, Vapaakirkko Tero Koskinen, Vapaakirkko Minna Tuominen, KKP Parisuhteen palikat linjaustyöryhmä Jäsenet: Tero Koskinen, Vapaakirkko Marita Kulmala, HNMKY Anu Mattsson, Krs Maija Nyman, KRS Hanna Ranssi-Matikainen, HNMKY Jyrki Tiitinen, Helluntaikirkko Liisa Välilä, Kataja parisuhdekeskus ry Antti Yli-Opas, Porvoon suom. srk Seppotyöryhmä (Seurakuntien partiotyön ryhmä) Seppotyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää seurakuntien partiotyötä Jäsenet: Sanna Ahjonsaari, Sipoon suomalainen seurakunta (Helsingin hiippakunta) Niklas Grönholm, Kuopion Puijon seurakunta (Kuopion hiippakunta) Markku Korhonen, Limingan seurakunta (Oulun Hiippakunta) Timo Lampi, Lappeenrannan seurakunta (Mikkelin hiippakunta) Juha Pitkä, Tuusulan seurakunta (Espoon hiippakunta) Johanna Paloposki, Kaarinan seurakunta (Turun arkkihiippakunta) Sirpa-Liisa Saaristo, Lahden Joutjärven seurakunta (Tampereen hiippakunta) Markku Autio, PTK (Kirnu järjestöt) Timo Sinivuori, Suomen Partiolaiset Sara Åström, KCSA Katri Vappula, sihteeri, KKP Kouluikäisten lasten ja nuorten seurakuntalaisuuden kehittämistyöryhmä Ryhmän tehtävänä on seurata varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kehittymistarpeita ja tukea seurakuntien kehittämistyötä James Cox, nuorisopastori, Järvenpää


27 Maritta Järveläinen, johtava nuorisotyönohjaaja Salo Atte Kääriäinen, nuorisotyönohjaaja, Karjasilta, Oulu Saija Kronqvist, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli Jonna Peitso, nuorisotyönohjaaja, Vuosaari, Helsinki Tarja Liljendahl, Nuorten Keskus Stefan Myrskog, johtava työalasihteeri, KCSA Katri Vappula, työalasihteeri, Kirkkohallitus Sirpa Syrjä/Pekka Tukeva, työalasihteeri, Kirkkohallitus Rippikoulutyöryhmä Tehtävänä laatia piispainkokoukselle uusi rippikoulusuunnitelma ja kehittää rippikoulun kokonaisuutta. Jäsenet: Hans Tuominen, kirkkoherra, Hakunilan seurakunta Tarja Liljendahl, nuorisosihteeri, Nuorten Keskus Jouko Porkka, lehtori, tutkija, DIAK Mika Nurmi, hiippakuntasihteeri, Espoo Stefan Myrskog, johtava työalasihteeri, KCSA Jari Pulkkinen, rippikoulupastori, Tampereen seurakuntayhtymä Delila Myyry, nuorisotyönohjaaja, Joensuu Saara Kinnunen, opiskelija, Kotka Ruusu Tervaskanto, kanttori, Rovaniemi Sirpa Syrjä, KKP Jarmo Kokkonen/Heli Pruuki, KKP Erityisnuorisotyön toiminnan linjaukset 2020 Jäsenet: Mikko Mäkelä, pj., asiantuntija KKP Rajaniemi Marja, erityisnuorisotyönohjaaja Kalajoen rovastikunta Laurén Nina, erityisnuorisotyöntekijä, Hyvinkään seurakunta Ville Viljakainen, erityisnuorisotyön sihteeri, Nuorten Keskus ry Kanala Kari, kasvatuksen teologi, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Forstedt Ville, erityisnuorisotyönohjaaja Lahden seurakuntayhtymä Liikkuva seurakunta -hanke Jäsenet: Mikko Mäkelä, pj. asiantuntija -kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyö, Kirkkohallitus Matti Salomäki, Tuomiorovasti, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Pekka Nikulainen, johtaja Lisää liikettä yksikkö, Valo ry Johanna Yli-Opas, yhdistys- ja tapahtumapäällikkö, Suomen Latu ry Ville Turkka, johtaja, Suomen Icehearts ry Seppo Vesala, Kasvatustyön johtaja, Lahden seurakuntayhtymä


28 Risto Koikkalainen, Suomen NMKY:n urheiluliiton toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Helle-Lahti, Kuortaneen urheiluopiston liikuntapappi Janna Granlund, sihteeri, Liikkuva seurakunta -hankkeen projektipäällikkö

Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta 2012–2016 Jäsenet: Jari Jolkkonen, pj., piispa Mika Aaltonen, Aalto-yliopisto Timo Bäckman, Jääkiekkoliitto Päivi Aalto-Nevalainen, OKM liikuntayksikkö Leena Paavolainen, Valo Jukka Pakarinen, Vartiokylän srk, 5-otteluliitto Timo Sahi, kirkolliskokous Timo Sinervo, Tampereen NMKY Kirsti Partanen, Voimisteluliitto Hanna Paavilainen, toimittaja Teemu Japisson, Valo ry johtaja Asiantuntijat: Olli-Pekka Silfverhuth, parakisapappi Leena Huovinen, kisapappi Eeva-Liisa Helle-Lahti, Kuortaneen Urheiluopisto Mikko Mäkelä, sihteeri, KKP

11. Yksikön henkilökunta Päivä Kähkönen, johtaja (Jarmo Kokkonen, vs. johtaja 1.11.2016 alkaen) Pekka Asikainen, apulaisjohtaja (virkavapaa 1.8.2015–30.9.2016) Jarmo Kokkonen, vs. apulaisjohtaja, seurakuntakasvatus, rippikoulutyö (virkavapaa 1.8.2015– 30.9.2016) Heli Pruuki, vs. seurakuntakasvatus, rippikoulutyö (17.8.2015–31.1.2016, 60 % työaika ja 1.2.– 31.7.2016, 100 % työaika, jatkuen edelleen 1.8.–31.12.2016) Pekka Tukeva, nuorisotyö (virkavapaa 1.10.2015–31.1.2016, jonka jälkeen irtisanoutui) Sirpa Syrjä, nuorisotyö (1.10.2015–31.7.2016, vakinainen viranhaltija 1.8.2016 alkaen) Maarit Ala-Mononen, toimistosihteeri, OJT Minna Oksanen, toimistosihteeri, OJT Juho Niemelä, verkkotyö Mikko Mäkelä, nuoret ja syrjäytyminen, kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyö Raija Ojell, varhaiskasvatus


29 Heljä Petäjä, varhaiskasvatus Anne Anttonen, perheneuvonnan koulutus Minna Tuominen, parisuhde- ja perhetyö Katri Vappula, partio ja varhaisnuorisotyö Tuula Vinko, kouluyhteistyö ja uskonnon opetuksen kysymykset Leena Huovinen, osa-aikainen kisapappi Olli-Pekka Silfverhuth, osa-aikainen vammaisurheilun kisapappi

*****************************************************************************************************

Toimintakertomus 2016 - Kirkon kasvatus ja perheasiat  

Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön toimintakertomus 2016

Advertisement