Page 1

KKP toimii lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden hyväksi kirkossa ja yhteiskunnassa

Kirkon kasvatus ja perheasiat (KKP) on asiantuntija- ja yhteistyöyksikkö, joka tukee ja kehittää lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden parissa tehtävää työtä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. KKP:n asiantuntija-aloja ovat kirkon varhaiskasvatus, yhteiskunnan katsomuskasvatus, kouluikäisten parissa tehtävä työ, partio, nuorisotyö, rippikoulu, kouluyhteistyö, erityisnuorisotyö ja ulkopuolisuuden ehkäisy, kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyö, parisuhde- ja perhetyö, perheneuvonta sekä kisapappitoiminta. Asiantuntijat työskentelevät lapsi ja perhe-tiimissä (LP) sekä nuorisotiimissä (N). Vaikuttamisen näkökulmia pohditaan sisäisen (SV) ja ulkoisen vaikuttamisen tiimeissä (UV). KKP vastaa omalla tehtäväalueellaan kirkon yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta. Yksikkö sekä kehittää kirkon omaa työtä, että tekee yhteistyötä yhteiskunnan kasvatusorganisaatioiden kanssa.


Vuosi 2017 oli aktiivinen ja tapahtumarikas Yhteiskunnan muutokset haastoivat reagoimaan ja ennakoimaan

Media oy:n kanssa. Videosta tehtiin kokopitkän 11-minuuttisen videon lisäksi myös traileri, ja molemmista teetettiin tekstitetyt versiot. Videoita jaettiin ja markkinoitiin vuoden aikana sekä KKP:n että kirkon valtakunnallisen viestinnän somekanavissa, Sakasti-sivuilla, erillissivustoilla sekä Youtubessa ja Facebookissa. YouTubessa videon eri versioilla oli vuoden lopussa yhteensä 7.300 katsomiskertaa ja facebookissa vajaa 9.000, yhteensä siis noin 16.300.

Kirkon asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on muutoksessa. Kristillinen kotikasvatus on ohentunut erityisesti kaupungeissa ja osallistuminen seurakuntien kokoavaan toimintaan on jatkuvasti vähentynyt. Yhä useamman suomalaisen suhde kirkkoon ei enää rakennu henkilökohtaisen osallistumisen kautta, vaan välillisen julkisuuden ja siihen liittyvien mielikuvien välityksellä. Kirkkoa ja sen kasvatusta arvostetaan edelleen laajalti, mutta kirkon tekemä hyvä työ ei näy riittävästi julkisuudessa. Seurakuntien työntekijät usein toivovat, että kokonaiskirkon toimesta seurakuntien kasvatustyötä tehtäisiin tunnetuksi yhteiskunnan eri foorumeilla.

KKP tuotti seurakuntien kasvatusta ja perhetyötä esittelevän Kasvua kaiken ikää -videon yhteistyössä Mättö Media oy:n kanssa

KKP:n Twitter-tilille tuotettiin vuoden aikana noin 400 tviittiä, jotka keräsivät 252.300 näyttökertaa. Tilin seuraajamäärä kasvoi vuoden aikana lähes 500 seuraajalla, seuraajamäärän ollessa vuoden lopussa 1900 seuraajaa. 250 twiittiä tavoittivat alkuvuoden ja tapahtuman aikana yhteensä 109.000 ihmistä.

Tähän tarpeeseen KKP tuotti seurakuntien kasvatusta ja perhetyötä esittelevän Kasvua kaiken ikää -videon yhteistyössä Mättö


KKP oli monipuolisesti esillä NUORI2017-tapahtumassa Tampereella.

Kirkon kasvatus oli monipuolisesti esillä Nuori 2017 -tapahtumassa Tampereella. Tapahtuma tuotettiin yhteistyössä Nuoriso yhteistyö – Allianssi ry:n, Nuorten työpaja ry:n ja Nuorisotutkimusseuran kanssa. Tapahtumaan osallistui yli 2500 kasvatuksen ammattilaista. Osana tapahtumaa järjestettiin myös ruotsinkieliset nuorisotyöpäivät sekä SomeCamp-tapahtuma. NUORI2017 oli Suomi 100 -juhlavuoden virallinen tapahtuma. Itsenäisyyden juhlavuoden teemana oli Yhdessä.

Nuori 2017 -tapahtuman somekanaviin ja tapahtumablogiin tuotettiin ennakkojulkaisuja isoista ohjelmanumeroista, tapahtuman aikaisia tunnelmia ja videohaastatteluja sekä otteita ohjelmien puhujien lainauksista sekä livestreameja. Tapahtuman facebook-sivulla oli vuoden lopussa 960 tykkääjää ja sen alkuvuoteen sekä maaliskuun tapahtuma-aikaan keskittyneet julkaisut tavoittivat lähes 40.000 ihmistä. Twitterissä seuraajia oli vajaa 500 ja tilin vajaa

250 twiittiä tavoittivat alkuvuoden ja tapahtuman aikana yhteensä 109.000 ihmistä.

Vuoden 2017 aikana yhteiskunnallinen keskustelu uskonnon paikasta ja merkityksestä julkisessa tilassa näkyi erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alueilla. Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja (Vasu 2017) astui voimaan 1.8.2017. Yksikön asiantuntija oli mukana Vasu 2017 ohjausryhmässä (OPH). Varhaiskasvatukseen liittyvää vaikuttamistyötä tehtiin aktiivisesti kommenttien, kannanottojen, koulutusten sekä henkilökohtaisten kontaktien ja yhteistyötapaamisten kautta. Nuori kirkko ry:n kanssa tuotettiin Vasuun liittyvän videosarja Vasun sisältöjen ja käsitteiden selventämiseksi. Yksikön asiantuntija oli toimituskunnan jäsenenä Varhaiskasvatus katsomusten keskellä -kirjan työryhmässä. Vuoden aikana järjestettiin jokaisessa hiippakunnassa Vasukoulutuspäivä/-päiviä, jotka tavoittivat hyvin varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja (Vasu 2017) astui voimaan. KKP oli aktiivinen sen eri vaiheissa ja järjesti jokaisessa hiippakunnassa Vasu-koulutuspäiviä.


Vasu 2017 tarjoaa hyvän pohjan kunnan ja seurakunnan yhteistyölle varhaiskasvatuksessa sekä pedagogisen tuen laadukkaalle varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Samalla Vasu heijastaa yhteiskunnan moniarvoistumista ja uskontojen ja vakaumusten kirjoa. Asiakirja tuo muutoksia seurakuntien ja kuntien varhaiskasvatuksen yhteistyöhön. Kirkko voi edelleen tehdä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa, mutta tosiasia on, että kristillinen kasvatus sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa on vähentynyt ja vähenee edelleen.

Reformaation merkkivuoden opettajayhteistyönä laadittu sähköinen koulumateriaali sisälsi kolme tuotelinjaa: Yhdessä hyvä kiertoon, Tämän päivän teesit, Oma kieli ja kulttuuri. Materiaalisivuilla oli vuoden mittaan yli 7600 käyntiä ja sivulatauksia yli 26 000. Koulun opetussuunnitelman puitteissa käyttö jatkuu yhä. Reformaation merkkivuoden palautekyselyyn vastanneista seurakunnista 2/3 toteutti merkkivuotta kouluyhteistyössään.

Kirkon kasvatus on nojannut monella tapaa siihen, että lapset ja nuoret oppivat päiväkodeissa ja kouluissa esimerkiksi Raamatun kertomuksia. Tulevaisuudessa näin on yhä harvemmin. Kun lisäksi muistetaan se, että Raamatun kertomuksia opitaan kotona yhä harvemmin, on johtopäätös selkeä: kristillisen kasvatuksen kokonaisuus ja jatkumo eri-ikäisten parissa on yhä selvemmin kirkon oma tehtävä. Tämä on laaja strateginen haaste ja priorisoinnin kysymys.

KKP liittyi reformaation merkkivuoteen mm. valmistelemalla materiaaleja kouluja varten. KKP:n viestinnässä liityttiin reformaation merkkivuoteen sloganilla Armo on sitä, että #kukaaneijääyksin

Reformaatiomateriaaleja tuotettiin niin alakouluille (A), yläkouluille (Y) kuin lukioille (L)


KKP oli aktiivisesti mukana hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LA-PE) kansallisessa ohjausryhmässä sekä hankkeen alaryhmissä. Kirkko ja seurakunnat ovat edelleen luotettuja ja toivottuja yhteistyökumppaneita varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja urheiluseuroissa. KKP on ollut aktiivisesti mukana hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kansallisessa ohjausryhmässä sekä hankkeen alaryhmissä. Perhekeskusmallissa pyritään tuomaan kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen nykyisen sirpaleisen palveluverkoston sijaan. Asiantuntijat ovat olleet mukana erityisesti parisuhteen ja perheiden tukemiseen sekä perhekeskusverkostoon liittyvissä työryhmissä. Lape-hankkeesta on tiedotettu seurakuntia. Kirkon sisäistä koordinointia ja yhteistyötä on kehitetty, ja kirkon oman Lape-ryhmän työskentely käynnistetty. LAPE-hanke oli yhtenä teemana kirkon lapsiasiahenkilöiden seminaarissa. Lape on otettu huomioon myös perheneuvonnan hankkeissa ja perhekeskusten kehittämistyössä. Vuosi 2017 oli LapsiArkki -hankkeen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. LapsiArkki on Kirkkohallituksen ja seurakuntien yhteinen hanke, jonka tavoite on ehkäistä yhden vanhemman perheiden ulkopuolisuutta tukemalla vanhempien jaksamista. Kaksivuotisen (2017─2018) toimintamallin kehittämistä rahoittaa Mesäätiö. Hankkeen päättymisen jälkeen tavoitteena on, että LapsiArkin toimintamalli leviää seurakuntiin laajasti ja pysyvästi.

Vuosi 2017 oli LapsiArkki-hankkeen ensimmäinen toimintavuosi

Lapsiarkki.fi-palvelussa kävi vuoden aikana reilu 1500 kävijää ja sivukatseluita oli reilu 2600. LapsiArkin facebook-sivulla oli vuoden lopussa 340 tykkääjää ja julkaisut tavoittivat yhteensä yli 62.000 käyttäjää. Twitter-tilillä oli vuoden lopussa 140 seuraajaa, ja tviitit tavoittivat 12.700 käyttäjää. Instagramissa oli 245 seuraajaa.


Kirkon kasvatuksen teema vuosille 2018-2019 on #rauha.

Kirkon kasvatuksen teema vuosille 2018–2019 on rauha. Teemavuosien valmisteluun ja materiaalin tuotantoon on osallistunut seitsemän kirkollista järjestöä ja toimijaa KKP:n johdolla. Järjestöjen kautta mukaan tulee myös yhteiskunnan toimijoita. Keskeisiä teema-alueita ovat somerauha, koulurauha, kasvurauha, rauha kotona ja perheessä, yhteiskuntarauha ja rauha maailmassa, rauha tehdä omaa työtään sekä rauhan hengellinen pohja. Seurakunta voi rakentaa myös omia painotuksiaan paikallisten tarpeiden pohjalta.

Kirkkohallitus sai 4.5.2017 kirkolliskokoukselta kaikkiaan 17 kirkon organisaatiota uudistavaa ja seurakuntalaisten aktiivista roolia edistävää tehtävää valmisteltavaksi tai toteutettavaksi. KKP:n vastuulla on ”kehittää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta kirkon hallinnon kaikilla tasoilla”. Tehtävästä vastaava työryhmä aloitti työskentelynsä joulukuussa. KKP:n johtajan vastuulla on kirkon seuraavan tulevaisuusselonteon 2018 toimittaminen. Selonteko keskittyy kristillisen perinteen välittymisen kysymyksiin. Kirkon kasvatus- ja perhetyötä kehitettiin ja linjattiin

Uusi rippikoulusuunnitelma Suuri ihme - RKS 2017 hyväksyttiin piispainkokouksessa.

Uusi rippikoulusuunnitelma Suuri ihme - RKS 2017 hyväksyttiin piispainkokouksessa huhtikuussa. Suunnitelma korostaa rippikoulun nuorilähtöisyyttä ja nuoren osallisuutta: nuoret ovat mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Myös perheet halutaan entistä laajemmin ottaa mukaan rippikoulun kokonaisuuteen. KKP:n kutsuma työryhmä valmisteli suunnitelmaa noin neljän vuoden ajan ja sen työstämiseen osallistui eri tavoin noin 100 työntekijää, yhteistyökumppania ja nuorta. Isostoiminnan linjauksen (Isoja ihmeitä 2016) tavoin rippikoulusuunnitelmaa työstettiin nuorten valtakunnallisella viikonloppuleirillä.


Kaste ja kummius -hanke on kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkohallituksen erillishanke vuosille 2018– 2020. Hanke liittyy seurakuntien rintamaan tukemalla, koordinoimalla ja kokoamalla kasteeseen ja kummiuteen liittyvää kehittämistyötä ja viestintää. Hankkeen yleistavoitteena on turvata kasteen asema suomalaisten perheiden elämässä. Hankkeessa on kolme laajaa kehittämisaluetta: kaste, kummius ja kristittynä kasvaminen. Syksyn aikana hankkeelle luotiin suuntaviivoja ja rakennetta. KKP:n asiantuntija toimii hankkeessa johtavana asiantuntijana.

Vuosittain rippikoulussa työskentelee noin 3500–4000 työntekijää. Kouluttautuminen uuteen suunnitelmaan tapahtuu hiippakunnittain rippikoulutyön asiantuntijan osallistuessa laajasti koulutusprosesseihin. RKS 2017 korostaa arvioinnin merkitystä. Rippikouluihin on kehitetty valtakunnallista nuorten itsearviointilomaketta. Pilottivaiheeseen saatiin mukaan lähes 700 rippikoululaista ja isosta.

KKP valmisteli Kaste ja kummius hankkeen vuosille 2018– 2020.

Kirkon kastetilastot ovat laskeneet erityisesti 2010-luvulla. Kasteeseen ja kummiuteen on kirkossa suhtauduttu kuin itsestäänselvyyteen eikä niiden kehittämistyö ole kuulunut kenellekään.

Yhteiskunnan kasvatusjärjestelmissä varhaiskasvatus ja esiopetus ovat yhä lähempänä perusopetuksen linjauksia ja käytäntöjä. Kumppanuuden korit (Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina-esite) auttaa jäsentämään paikallista kunnan ja seurakunnan yhteistyötä. Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat Opetushallituksen ohjeistukseen ja keskeiseen lainsäädäntöön. Esitteestä on otettu useita painoksia ja sitä on tilattu runsaasti kuntiin ja seurakuntiin.


Kunnan ja seurakunnan sopimusyhteistyötä markkinoitiin sekä varhaiskasvatuksessa että kouluyhteistyössä. Sopimusmalli on herättänyt paljon kiinnostusta ja konsultaation tarvetta. KKP:n tehtävänä on ollut huomioida seurakuntien toimintaympäristön muutokset eri koulutuksissa, seminaareissa, tapahtumissa, blogiteksteissä jne.

Kirkon perheneuvonnan uudet suuntaviivat julkaistiin nimellä ”Kohtaaminen kantaa – kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022”.

Kirkon perheneuvonnan uudet suuntaviivat julkaistiin nimellä ”Kohtaaminen kantaa – kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022”. Asiakirjassa linjataan perheneuvonnan toimintaa tulevina vuosina seuraavan kolmen painopisteen avulla: pidämme huolta siitä, että ihmiset saavat perheneuvonnasta apua ja tukea, vaalimme lapsen etua ja hyvinvointia sekä osallistumme keskusteluun ja viestimme toiminnastamme.


KKP:lle asetetut tavoitteet toteutuivat valtaosin Tavoite 2017

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Yksikön tavoitteet

Teemme kirkon toimintaa lasten, nuorten ja perheiden parissa tunnetuksi ja asetumme heidän puolelleen vaikuttamistyössämme. Kasvatus ja perheasiat (KKP) on arvostettu yhteistyökumppani

Keväällä 2017 toteutettiin kuntavaalit. Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Lasten suojelun keskusliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa lapset ry, SOS-lapsikylät, Suomen nuorisovaltuustojen liitto, Suomen Unicef, Suomen vanhempainliitto, Suomen Olympiakomitea, Valtion nuorisoneuvosto ja KKP laativat yhteistyössä kuntavaltuutetun Lasten ja nuorten huoneentaulun, jonka allekirjoitti 5000 kuntavaaliehdokasta. Huoneentaulun tavoitteen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista sekä pitää esillä ja painottaa lapsi- ja nuorisopolitiikan tärkeyttä. Järjestö-, säätiö- ja yhdistysrakenteisten yhteistyökumppanit järjestäytyivät uuden nuorisolain perusteella nuorisotyöalan määräaikaisiksi osaamiskeskuksiksi tai vuosittaisen valtion yleisavustuk-

sen piiriin kuuluviksi nuoristyöalan järjestöiksi tai nuorisokeskuksiksi. KKP oli mukana vaikuttamassa erityisesti niissä järjestöissä, joissa sillä oli hallituspaikkaedustus. KKP:ssa laadittiin lausunto valtion nuorisotyön ja -politiikan (VANUPO) ohjelmasta. Valtioneuvosto linjasi 12.10.2017 periaatepäätöksessään toimet, joilla edistetään nuorten kasvu- ja elinoloja jäljellä olevan hallituskauden aikana. Ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjelman painopisteet kuitenkin kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25 -vuotiaiden nuorten elinolojen kehittämiseen. Ohjelmassa määriteltiin hallituskaudelle viisi keskeistä nuorisopoliittista tavoitetta. KKP:n ja OKM:n nuorisoyksikön yhteistyössä otettiin uusi askel, kun kirkon varhaisnuorisotyön, nuoriso- ja rippikoulutyön, partion sekä nuorten aikuisten toimintatilastot liitettiin kansalliseen Nuorisotilastot.fi-palveluun. Palvelu antaa kokonaiskuvan kuntien ja seurakuntien palvelujen kattavuudesta ja monipuolisuudesta ja auttaa tekemään kirkon työtä näkyväksi esim. päättäjien suuntaan. KKP osallistui valtakunnalliseen nuorisotyön viikkoon 9.– 15.10.2017 Jaa #valoa -kampanjalla. Kampanjaa varten tuotettiin kampanjalogolla varustettuja heijastimia, joita jaettiin lapsiperheille, nuorille ja nuorille aikuisille suunnatuissa tapahtumissa sekä seurakuntien ja kasvatuksen verkostoyhteistyönkumppaneille suunnatuissa seminaareissa ja koulutuksissa. Kirkkohallituksessa kampanjan toteutuksen aikaa oli koko syyskausi. Heijastimien lisäksi kampanja oli vahvasti näkyvillä somessa. Kampanjalla pyrittiin tavoittamaan erityisesti nuoria aikuisia. Kampanjan toteutuksessa oli KKP:n lisäksi mukana KT ja KCSA.


Lapsen oikeuksien päivän 20.11 teemana oli yhdenvertaisuus. Kirkko oli mukana siihen liittyvässä kansallisessa viestintäverkostossa ja piti teemaa esillä myös omassa toiminnassaan. Kirkkoa kutsuttiin mukaan syyskuun viimeisenä perjantaina vietettävään kansalliseen Vauvan päivään. Tapahtumapaikkana oli Musiikkitalo. Vuosi 2017 oli Nuori kirkko ry:n ensimmäinen toimintavuosi. Yhteistyö KKP:n ja Nuori kirkko ry:n välillä on ollut aktiivista ja tiivistä, erityisesti viestinnän puolella.

KKP kutsui yhdessä Nuori kirkko ry:n kanssa koolle Nuorten vaikuttajien aamiaisbrunssin 13.10.2017. Brunssilla kuultiin alustuksia ja keskusteltiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksista yhteiskunnassa ja kirkossa. Brunssin jälkeen käynnistettiin työryhmän työskentely, jonka tehtävänä on vahvistaa nuorten osallisuutta ja äänestysaktiivisuutta vuoden 2018 seurakuntavaaleissa. Työryhmään kuuluu KKP:n lisäksi Nuori kirkko ry, NAVI, Allianssi ry, Suomen partiolaiset ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, NUVA ry ja NNKY ry. KKP osallistui aktiivisesti partion arvokeskusteluun pitämällä yhteyttä partiopäättäjiin. Sepporyhmän edustajat osallistuivat Scoutella -risteilylle, partion syyspäiville ja tuottivat kaksi uskontokeskusteluohjelmaa partion Johtajatulien iltanuotiolle 25.8.

Rippikoulutyö on ollut esillä eri medioissa mm. TV:ssä, lehdissä ja radioissa. Yksikön työntekijät ovat antaneet lukuisia haastatteluja ja osallistuneet julkiseen keskusteluun rippikoulusta. Tavoitteena on ollut sekä vaikuttaminen lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, että kirkon laadukkaan rippikoulutyön esillä pitäminen.


Tavoite 2017

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Yksikön tavoitteet

Edistämme moninaisuuden tunnistamista ja hyväksymistä sekä avointa, yhteyttä rakentavaa keskustelukulttuuria kirkossa ja yhteiskunnassa (mm. kulttuurinen, uskonnollinen, seksuaalinen) Tuemme ulkopuolisuuden ehkäisemiseen liittyvää kehittämistyötä.

Tampereella pidettyjen Yhden hinnalla päivien yhteydessä järjestettiin Nuorten tulevaisuusseminaari yhteistyössä Nuori kirkko ry:n ja NAVI:n kanssa. Kirkko 2025 Seminaarin suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta vastasi edellisessä seminaarissa valittu nuorten työryhmä. Seminaarin tavoitteena oli vahvistaa nuoren osallisuutta kirkossa ja seurakunnassa. Seminaarin keskusteluteemoina olivat kirkon ja paikallisseurakunnan näkyvyys ja tehtävä yhteiskunnassa, kirkon jäsenyys, toiminnan tavoittavuus ja tulevaisuuden kirkko. Yhden hinnalla -päiviä ei järjestetä jatkossa, minkä takia seminaari jatkaa itsenäisenä tapahtumana. Seminaarista valittiin nuorten työryhmä suunnittelemaan seuraavan kokouksen rakennetta ja sisältöä.

Kirkon erityisnuorisotyö vietti 50-vuotisjuhliaan Kirkon erityisnuorisotyö täytti kertomusvuonna 50-vuotta. Juhlavuosi näkyi ja sitä juhlittiin sekä paikallisesti sekä kansallisesti. Pääjuhla oli Helsingissä 14.3. ja pääpuhujina olivat ministeri Sanni Grahn-Laasonen ja piispa Irja Askola. Vaikuttamistyötä tehtiin myös mm. Allianssin ja Suomen Icehearts -hallituksen jäsenyyden kautta, tasavallan presidentin erityisavustajien sekä lukuisten muiden kohtaamisien myötä. Erityisnuorisotyön koulutusmoduulit uudistettiin vastamaan tämän hetkisiä tarpeita.


Liikkuva seurakunta -toimintamalli sai kiitosta laajalla rintamalla. Nuori Kirkko ry:n kanssa tehty avustushakemus OKM:lle tuotti tuen, jonka avulla ideoitiin Liikunta-agenttien verkosto kaikkiin hiippakuntiin. Kirkon John Vikström-palkinnon, FcPapit vs. Eduskunnan Urheilukerho ystävyysottelun ja lukuisten kohtaamisten myötä näkyvyys ja vaikuttamistyö liikunnan ja urheilun saralla toteutui mainiosti.

Kirkon erityisnuorisotyön linjaus Läsnäolon nuorisotyö otettiin käyttöön syksyllä 2016 ja toimintavuonna sen saatavuus ja tavoittavuus lisääntyivät verkkojulkaisun myötä. Linjauksen mukaisesti erityisnuorisotyö on asenne ja työote, joka jokaisen kirkon kasvattajan tulee omaksua. Samaan aikaan se on erityistehtävä, jonka tavoite on etsiä ja tukea niitä lapsia ja nuoria, jotka muuten jäävät tavoittamatta. Linjauksen mukainen ulkopuolisuuden ehkäisy ja kokonaisvaltainen työote ja asenne vahvistuivat vuoden 2017 aikana.

KKP:n viestinnässä liityttiin reformaation merkkivuoteen sloganilla Armo on sitä, että #kukaaneijääyksin. Aihetunnistin (hästäg) oli laajalti käytössä sosiaalisen median kanavissa.

Nuori kirkko ry:n koordinoima Moottoripaja-hanke sai toimintavuonna jatkoa. Ulkopuolisuuden ehkäisyä edisti myös osallistumnen Yhteisvastuukeräyksen 100 uutta tapaa tehdä partiota ohjaamiseen ja kehittämiseen ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Pilottija Avarttiohjelmien ohjausryhmätyöskentelyjen kautta kehitettiin koulu- ja kuntayhteistyön työvälineitä 10–24 -vuotiaiden lasten ja nuorten kehityksen tueksi.


Kunnioittava Keskustelu –nimellä kulkevan keskustelumallin käyttöön ottoa tukevaa materiaalia julkaistiin Sakastissa. Lisäksi perustettiin Facebook-ryhmä, jossa keskusteluja järjestävä tahot ovat voineet vaihtaa kokemuksiaan. Seksuaalisuuteen ja avioliittoon liittyviä keskusteluja järjestettiin kertomusvuonna kymmenkunnassa seurakunnassa. Yhtään pidempää 2 vrk. keskusteluprosessia eivät hiippakunnat tai seurakuntayhtymät ole järjestäneet. Sukupuolisuus ja seksuaalisuus kirkon työssä-koulutus (5 op) ei valitettavasti toteutunut vuonna 2017.

Kaunis ihminen – sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen seurakunnissa valmistui vuoden 2017 aikana ja julkaistiin Kirkon kasvatuksen päivillä tammikuussa 2018

KKP:n asiantuntijan toimittama kirja Kaunis ihminen – sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen seurakunnissa valmistui vuoden 2017 aikana ja julkaistiin Kirkon kasvatuksen päivillä tammikuussa 2018. Kirja on vastaus seurakunnista nousevaan ammatilliseen tarpeeseen. Punaisena lankana läpi teoksen on toisen ihmisen kunnioittava ja aito kohtaaminen. Kirjassa hahmotetaan turvallisen seurakunnan perusteita. Parisuhteen Palikat -hankkeen loppuraportti hyväksyttiin täysistunnossa huhtikuussa. Hanke oli kirkolliskokouksen antama tehtävä KKP:lle avioliittokoulujen järjestämisiksi. Hankkeen aikana toimitettiin Parisuhteen Palikat, Seurustelun Palikat, Vanhemmuuden Palikat ja Isovanhemmuuden Palikat -materiaalit sekä koulutettiin työntekijöitä ja vapaaehtoisia työvälineen käyttöön ja ihmissuhdeasioiden hoitoon. Materiaalit ovat laajalti löytäneet paikkansa luterilaisten seurakuntien, muiden kristillisten toimijoiden sekä kuntien ja järjestöjen työssä. Palikat sopivat työvälineeksi sekä ammattilaisille että vapaaehtoistyöntekijöille.


Tavoite 2017

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Yksikön tavoitteet

Vahvistamme kokonaisvaltaisen kasvun huomioonottamista ja perhelähtöisyyttä Tuemme seurakuntia arjen verkostoissa tapahtuvassa työssä ja kohtaamisessa Vahvistamme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja luterilaista identiteettiä kirkossa Tuemme erityistyömuotoja (partio, perheneuvonta, erityisnuorisotyö) ja niiden työntekijöitä

Varhaiskasvatuksen asiantuntija oli toimituskunnan jäsen Lasten Keskuksen Vasuun liittyvässä kirjahankkeessa (Varhaiskasvatus katsomusten keskellä) sekä molemmat varhaiskasvatuksen asiantuntijat puheenvuoron käyttäjinä kirjan julkistamisseminaarissa. Asiantuntijat kirjoittivat kirjaan artikkelin yhteiskunnan ja seurakunnan varhaiskasvatuksen yhteistyöstä sekä kouluttivat ja konsultoivat seurakunnan työntekijöitä Vasuun liittyvissä kysymyksissä. Varhaiskasvatuksen asiantuntija kirjoitti osaltaan Vasu kirkossa -blogia ja työsti sähköistä Vasu kirkossa -työkalupakkia.

Aikuisrippikoulu.fi-palvelun sähköinen oppimisympäristö uudistettiin. Aikuisrippikoulua voi nyt käydä älypuhelimella.

Aikuisrippikoulu.fi-palvelun sähköinen oppimisympäristö uudistettiin kokonaan IWA Labsin kanssa. Uusi palvelu vaati paljon suunnittelu- ja konseptointityötä sekä työstövaiheessa testaamista, jatkokehitystä ja sisällöntuotantoa. Uudistettu oppimisympäristö avattiin marraskuussa. Palvelu vaati varsinkin alussa paljon käyttäjätukena toimimista ja seuraamista. Palveluun liittyi marras-joulukuussa yli 50 pappia liittymistahdin jatkuessa reippaana myös vuodenvaihteen yli. Kirkon valtakunnallisen pelistriimauskanava Ristiohjaimen (twitch.tv/ristiohjain) konsepti ja visuaalinen ilme uudistettiin ja viikoittainen striimaustoiminta vakiinnutettiin. Uusia striimaajia saatiin mukaan ja toimintaa markkinoitiin kirkon nuorisotyöntekijöille somessa ja kasvatuksen päivillä. Tämän latua raivaavan nuorisotyömuodon tavoitteena on tukea yhä enemmän sellaisia nuoria, joita ei muualla juurikaan kohdata, ja madaltaa kynnystä liittyä osaksi seurakuntaa. Vuoden lopussa Ristiohjain-kanavalla oli


Twitch-palvelussa vajaa 70 seuraajaa. Striimikohtaiset seuraajamäärät muodostuvat kuitenkin myös muista seuraajista kuin itse kyseisen kanavan seuraajista.

Keväästä 2017 alkaen valmisteltiin jatkumoa City-median kanssa tehdylle parisuhdeteemaiselle sisältöyhteistyölle eli Suhdeklinikalle. Tavoitteena oli tavoittavuuden kasvattaminen sekä uusien yhteistyötahojen kartoittaminen. Loppuvaiheeseen valikoitui kaksi mediayhtiötä, Sanoma Oy ja A-lehdet, joista Sanomien yhteistyöehdotus osoittautui kiinnostavimmaksi sekä sisältöjen, brändin että tavoittavuuden suhteen. Yhteistyötä lähdettiin rakentamaan suurten seurakuntayhtymien kanssa. Erityisesti Helsingin seurakuntayhtymän panos oli merkittävä.

Yhteistyö aloitettiin Sanoma Oy:n Vauva.fi ja Meidän perheen toimituksen kanssa. Yhteistyön keskiössä ovat ihmissuhteisiin, parisuhteeseen ja perheeseen liittyvät teemat. Pääkohderyhmänä ovat nuoret perheelliset ja perheestä haaveilevat. Yhteistyön konseptissa lähdetään liikkeelle vahvasti käyttäjien tarpeista ja elämänkysymyksistä, joihin tarjotaan kirkon työntekijöiden osaamista ja tukea. Kaupallinen yhteistyösopimus pitää sisällään toimitustyötä sekä näkyvyyttä Vauva.fi:ssä ja Sanomien muissa medioissa. Yhteistyöhön sisältyy Vauva.fi:n Parisuhdeneuvola-osio, jossa julkaistaan asiantuntija-artikkeleita, blogeja ja kysymys-vastauspalstaa. Vauva.fi:llä on Suomessa suurin tavoittavuus lapsiperheiden keskuudessa. Sisältöyhteistyön kautta saadaan Vauvan ja Meidän perheen toimituksen monipuolinen osaaminen ja kohderyhmätuntemus kirkon sisällöllisen työn taustaksi ja tueksi. Kirkko on vauva.fi:ssa osana ihmisten arkea, keskustelemassa heitä kiinnostavista asioista sekä tarjoamassa apua ja tukea.


KKP ja muutamat seurakuntayhtymät aloittivat yhteistyö Sanoma Oy:n Vauva.fi ja Meidän perheen toimituksen kanssa. KKP valmisteli vuoden 2018 alussa lanseeratun Parisuhdeneuvola-palvelun vauva.fi- alustalle.

Hankkeen mahdollistaa kirkkohallituksen ja seurakuntien yhteistyö, joka pitää sisällään sekä taloudellisia että henkilöstöresursseja. Hanketta rahoittavat Kirkkohallituksen lisäksi Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten, Tampereen, Turun ja Oulun seurakuntayhtymät. Kirkon perheneuvonta antaa työhön merkittävästi perheneuvojien työaikaa. Palvelu lanseerattiin tammikuussa 2018. Rippikoulutyön asiantuntija osallistui kertomusvuonna Isonen on the Road -projektiin. Projekti toteutettiin yhteistyössä Tampereen seurakuntien ja Manchesterin hiippakunnan kanssa. Projektin tarkoituksena oli syventää kansainvälistä isostoimintaa. Projektiin valittiin molemmista maista 5 nuorta, jotka työskentelivät vuoden ajan isospareina. Projekti sisälsi kaksi leiriviikonloppua, yhden Suomessa ja yhden Englannissa, säännölliset Skype-tapaamiset sekä rippileirin Englannissa. Rippikoulutyön asiantuntija oli myös ohjaajana Englannissa Tampereen seurakuntien ja Manchesterin hiippakunnan järjestämässä rippikoulussa osana Isonen on the Road -projektia. Nuorisotyön asiantuntija tapasi Oulun, Turun ja Mikkelin hiippakunnan kasvatustyöstä vastaavia hiippakuntasihteereitä. Tapaamisissa pohdittiin kirkon nuorisotyön kehittämisen tarpeita, hiippa-

kunnan nuorisotyön painopisteitä, rakenteita ja haasteita sekä yhteistyötä KKP:n kanssa. Asiantuntija osallistui kahteen Mikkelin hiippakunnan johtavien nuorisotyöntekijöiden kokoukseen ja Oulun hpk:n kasvatuksen alan Horisontti-seminaariin. Tapaamiset on koettu tarpeelliseksi etenkin niissä hiippakunnissa, joissa hpk:n omat kasvatuksen seminaarit ovat vähentyneet tai lakkautettu. Nuorisotyön asiantuntija osallistui Huopalahden rovastikunnan nuorten parlamentin kehittämistyöryhmän ja ohjausryhmän työskentelyyn. Parlamentin toiminnan tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla vahvistetaan nuorisotyötä, nuorten osallisuutta ja vaikuttamista sekä paikallisseurakunnassa että rovastikuntatasolla. Parlamentti on saanut kahden vuoden hankerahoituksen rovastikunnalta. Kasvatuksen kehittämisasiakirjoista (lapset, tytöt ja pojat, nuoret) nousevaa kehittämistyötä seuraavan ja tukevan työryhmän toimikausi päättyi kesäkuussa. Ryhmän havaintojen seurauksena käynnistettiin kastetta, kummiutta ja kirkkopolkua tukevan hankkeen valmistelu. Kaste ja kummius -hanke sai kirkolliskokouksen erillishankerahoituksen vuosille 2018–2020. Suomen lähetysseuran ja Nuori kirkko ry:n kanssa toteutettiin kaksi yhteistapaamista Viron LNU:n kanssa. Tapaamisissa kuultiin LNU:n toiminnasta ja siihen liittyvistä haasteista, ja keskusteltiin KKP:n ja järjestöjen mahdollisuudesta tukea LNU:n toimintaa. Tapaamisessa todettiin, että yhteistyöllä voimme vahvistaa virolaisten ja suomalaisten nuorten kohtaamismahdollisuuksia tarjoamalla nuorille yhteisiä tapahtuma- ja leiriosallistumisia molemmissa maissa. Tapaamisissa suunniteltiin Viroyhteistyön historiikin tuottamista.


Seurakunnan leiri- ja retkitoiminnan sekä viikkotoiminnan turvallisuusohjeiden päivittämistyötä jatkettiin. Ohjeistusta on työstetty Turvallinen seurakunta-otsikon alla. Suunnitelman laajentuessa kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen aikataulu muuttui ja aineisto tuodaan hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana.

Lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistettiin vahvistamalla lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönottoa ja soveltamista seurakuntissa. Vuoden aikana Sakastin LAVA-sivuja päivitettiin, ja LAVA oli esillä mm. Nuori2017 -tapahtumassa ja Kirkkopäivillä. Tyttöjen ja poikien oikeuksia kirkossa koordinoiva TPOK-verkosto kokoontui säännöllisesti. Lapsiasiahenkilöiden seminaaripäivä toteutettiin yhteistyössä lokakuussa. Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton seurantaryhmä ei henkilövaihdoksista johtuen kokoontunut.

Yksikön toiminnan tavoitteena on tukea erityistyömuotojen (esim. partio, perheneuvonta) kehittämistä ja alueellisia tukijärjestelmiä muuttuvissa rakenteissa (mm. sote) ja järjestää neuvottelupäiviä sekä erikois- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuoden aikana selvitettiin ja työstettiin maakunta- ja Sote uudistukseen liittyviä haasteita yhdessä perheneuvonnan johtajien kanssa. Tavoitteena on turvata perheneuvonnan resurssit myös jatkossa, kun ostopalvelusopimusten sopijaosapuoli vaihtuu kunnasta maakunnaksi. Myös seurakuntarahoituksella jatkavat neuvottelukeskukset ovat uuden edessä kunnan palvelurakenteen muuttuessa. Perheneuvonnan on tärkeää löytää uusi luonteva paikkansa osana kuntien hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Perheneuvonnan ammatillista osaamista tuettiin aloittamalla uudistettu perheneuvonnan erityiskoulutus yhteistyössä sielunhoidon


asiantuntijan ja kirkon koulutuskeskuksen kanssa. Uuden koulutuksen rakenteessa on pyritty huomioimaan työsuhteiden lisääntyvä määräaikaisuus helpottamalla myös pitkissä määräaikaisissa työsuhteissa olevien perheneuvojien kouluttautumista. Sisällöllisesti uusi koulutuskokonaisuus painottaa entistä enemmän perheneuvojien pariterapiataitojen hallintaa sekä pyrkii huomioimaan entistä herkemmin ajankohtaisten teemojen käsittelyä. Perheneuvonnan täydennyskoulutuksena järjestettiin uusi opintokokonaisuus ”Riippuvuudet parisuhteen kysymyksenä”. Koulutuksessa huomioitiin myös lisääntyvät peliriippuvuudet perheiden ongelmina. Seurakuntien tietoisuutta partiosta seurakunnan omana työmuotona vahvistettiin mm. seppohuivien ja partion tiedotuskirjeen avulla. Partiossa on kehitetty ja vahvistettu hiippakunnallista seppomestarijärjestelmää (mm. koulutukset, hiippakunnalliset ”seppomestarisopimukset”), jotta seurakuntien työntekijät saavat tarvitsemansa tuen hiippakuntarakenteiden muuttuessa. Vuoden aikana koulutettiin yhdeksän uutta seppomestaria seitsemään eri hiippakuntaan. Seppomestarit jakoivat seppohuiveja alueensa seurakuntien partiotyöntekijöille. Sepporyhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, seppokoulutukseen osallistui 13 henkeä ja seppomestarikoulutukseen yhdeksän osallistujaa. Seppomestareiden työneuvotteluun osallistui 21 henkeä, seppopäiville 45 henkeä ja 13 vierailevaa ohjelmansuorittajaa. Partiotyön tiedotuskirjeitä lähetettiin neljä kertaa noin 230 hengelle. Yhdessä SP:n kanssa laadittiin esite Hengellisyys partiossa. Sitä jaettiin Partion johtajatulilla ja seppopäivillä. Joulukuussa esite lähetettiin suomenkielisten seurakuntien kirkkoherroille ja partiotyön vastaaville postitse saatekirjeen kanssa.

Partiotyön koulutuksia uudistettiin mm. kehittämällä koulutusmalli alueelliseen Tervetuloa sepoksi -koulutukseen ja tarkistamalla nykyisten seppo- ja seppomestarikoulutusten sisällöt ja laajuudet. Partiotyön KEK-koulutukset muuttuivat kymmenestä viiteen opintopisteeseen. Tervetuloa sepoksi -koulutuksiin sovittiin pilottiryhmä Tampereen hiippakuntaan. Kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön koulutusmoduulit uudistettiin yhteistyössä Nuori kirkko ry:n ja muiden toimijoiden kanssa. Kerhotyön ja leirityön kehittämiskoulutus löytyy nyt nimellä Varhaisnuorisotyö muutoksessa. Kertomusvuonna jatkettiin 10–14 -vuotiaille sopivien toimintamallien kehittämistä ja niistä tiedottamista. Yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän ja Nuoren kirkon kanssa perustettiin yhteistyöverkosto Mämmi -videoiden ja työskentelyjen jalkauttamiseksi seurakuntiin ja kouluihin. Lisäksi käynnistettiin Jiipeenetin uudistaminen kouluikäisten uudeksi digimediaksi yhdessä Nuoren kirkon,


SLS:n ja kirkon viestinnän kanssa. Varhaisnuorisotyön asiantuntija osallistui Mikkelin ja Kuopion hiippakunnan 10–14 -vuotiaiden Lahja-leirille 27.6.–3.7. leiripappina ja mallinsi osallistavia ja elämyksellisiä hartauksia ja jumalanpalveluksia. Kristillisen tyttö- ja poikatyön 100-vuotisteemavuoden suunnittelu käynnistettiin yhdessä Nuori Kirkko ry:n ja muiden toimijoiden kanssa ja suunniteltiin juhlavuoden nimikilpailua 7–14 -vuotiaille kevääksi 2018.

Tapahtumia yksikön toiminnassa Perheneuvonnan vastaanottosihteerien neuvottelupäivät 26.–27.1 (Helsinki) Nuori2017 -tapahtuma 27.–29.3. (Tampere) Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivä 10.3. (Helsinki) ja 17.3. (Oulu) Perheneuvonnan johtajien kokous 14.–15.3. (Tuusula) Perheneuvonnan valtakunnalliset neuvottelupäivät 15.–17.3. (Tuusula) Rippikoulu ja nuorisotyön verkoston tutkimusseminaari 3.–8.5. (Saksa) Nuorten tulevaisuusseminaari – Kirkko 2025 6.5. (Tampere) Erityisnuorisotyön 50-vuotisjuhla ja neuvottelupäivät 14.–16.5. (Helsinki) Somecamp 2017 19.-20.9.2017 (Turku) Perheneuvonnan johtajien kokous 21.–23.9. (Helsinki, M/S Gabriella) Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 21.– 22.9. (Kuopio) Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 julkistamistilaisuus 27.9. (Helsinki) Lapsiasiahenkilöiden valtakunnallinen koulutuspäivä 7.10. (Lahti) Nuorten vaikuttajien aamiaisbrunssi 13.10. (Helsinki, Kirkon talo) Seppomestarien työneuvottelu 30.–31.10. (Turku) Seppopäivät eli seurakuntien partiotyön työneuvottelu 31.10.–2.11. (Turku) Parisuhdepäivät 16.–17.11. (Helsinki) Perheneuvonnan johtajien ylimääräinen kokous 20.11. (Helsinki) Järjestöjen ja hiippakuntasihteerien yhteistapaaminen 28.–29.11. (Järvenpää)


Kannanotot, tiedotteet, lausunnot ja julkaisut Kasvatus ja perheasiat -yksikön asiantuntijat antoivat toimintavuoden aikana omiin työaloihinsa liittyen haastatteluja lehdistölle ja radioon sekä kirjoittivat artikkeleita alan lehtiin. Yksikkö on myös julkaissut tiedotteita ajankohtaisista tapahtumista ja asioista yhteistyössä Kirkon viestinnän kanssa.

Kannanottoja ja mielipiteitä: Seurakunnan päiväkerho on hyvä vaihtoehto (Maakuntalehdet) – Jarmo Kokkonen, Raija Ojell Perhevapaita uudistettaessa lapsen ja vanhemmuuden näkökulmat ovat ensisijaisia (Rajalla-blogi) Nuorten osallisuuden tukeminen loiventaa tiukkaa sukupuolirajaa (Rajalla-blogi) – Jarmo Kokkonen Vasuun liittyvät kirjoitukset (Varhaiskasvatus katsomusten keskellä -kirja, Kirkonkello, Pieni on suurin, Crux, Diakonia-lehti, Vasu kirkossa -blogi) – Heljä Petäjä, Raija Ojell Radio Dei (haastattelu) Horisontti, YLE

– Heljä Petäjä

Vastine Saara Kinnuselle, Kotimaa – Jarmo Kokkonen, Heli Pruuki, Anne Anttonen

Kunnioittavasta keskustelusta kirkossa (Kotimaa) Yhteys ja erimielisyys (Kirkon Kellari) Vanhempien parisuhde heijastuu lasten mielenterveyteen. Mielipidekirjoitus, HS, - Anne Anttonen Kunnioittava keskustelu kannattaa (Kirkonkello) NNKY-liiton 80-vuotisjuhlan seminaarin panelisti TV-haastattelu teemasta lapsi ja ero (& Jari Sinkkonen), Ylen aamu-tv TV-haastattelu teemasta lapsi ja ero (& Jari Sinkkonen), Huomenta Suomi Haastattelu Helsingin kirjamessuilla (& Jari Sinkkonen) Haastattelu parisuhteen tyypeistä, HS Haastattelu parisuhteen tyypeistä, Ilta-Sanomat Vastauksia Kysy asiantuntijalta -palstalla, Kodin kuvalehti Haastattelu teemasta lapsi ja ero, Kyrkspressen – Heli Pruuki Vastauksia Kysy asiantuntijalta -palstalla, Kodin kuvalehti Haastattelu teemasta: Miten parisuhdetta voi hoitaa – Minna Tuominen Supercell-miljonäärien säätiö tukee kirkon hanketta, Valomerkki Supercell-miljonäärien säätiöltä rahaa myös Imatralle – uusi toiminta tukee yksinhuoltajien jaksamista, Imatralainen Vanhemmilta toivotaan vastauksia kyselyyn, Pieksämäen lehti Seurakunnat lisäävät apuaan yksinhuoltajille, Seurakuntalainen Vertaistuki auttaa yksinhuoltajaa jaksamaan arjessa, Kirkko & kaupunki


Pappilassa järjestettävää yksinhuoltajavanhempien lastenhoitopalvelua saavat käyttää muutkin kuin totaaliset yksinhuoltajat, Uutisvuoksi LapsiArkki yksinhuoltajien tukena, Kirkko ja koti Hengähdyshetki yksinhuoltajalle, Urjalan sanomat Uusi Lapsiarkki tukee yksinhuoltajaperheiden arkea, Tule ja katso LapsiArkki antaa aikaa, Pieksämäen lehti LapsiArkki tarjoaa tukea yksinhuoltajaperheiden arkeen, Kuhmolainen – Päivi Malmivaara Nuorten osallisuus on avain muutokseen (Mielipide, Kotimaa) TV-haastattelu YLE ja Aamu-tv, rippikoulun suosio Useita rippikouluun liittyviä lehti- ja radiohaastatteluja kesällä 2017 (maakuntalehdet, YLE, STT) – Jari Pulkkinen, Jarmo Kokkonen Uskontojen opiskelu tuo yleissivistystä (Mielipide, Helsingin Sanomat) – Jarmo Kokkonen, Tuula Vinko Reformaation jäljet (Synsygus -lehti) – Timo-Matti Haapiainen, Tuula Vinko

Tiedotteita Kirkon viestinnän kautta: Rippikoululaiset istuttavat puita 100-vuotiaalle Suomelle ja reformaation merkkivuodelle (tammikuu) John Vikström -liikuttajapalkinto 2016 Iin seurakunnan liikunta- ja leikkipuisto -hankkeelle (tammikuu) Fisucraft-peli on vuoden 2016 kristillinen mediateko (tammikuu) Educa-messuilla pohditaan katsomusten kohtaamista ja tavataan kolmen kirkon piispoja (tammikuu) Ministeri Grahn-Laasonen: Kirkon erityisnuorisotyössä tehdään pieniä ihmeitä joka päivä (toukokuu) NUORI2017: Suomalainen nuorisotyö on innovaatio, joka tasaa nuorten eriarvoistumista (maaliskuu) ”Kukaan ei jää yksin” – suomalainen rippikoulu on yhä suositumpi (huhtikuu) Piispainkokous hyväksyi uuden rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” (huhtikuu) Ensi sunnuntai on kesän vilkkain konfirmaatiopäivä (kesäkuu) Kumminkaa.fi – Kirkko mukana Kummipeleissä (syyskuu)

Koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen ei kerro katsomuksesta (Mielipide, Helsingin Sanomat) – Tuula Vinko

LapsiArkki suunnataan yhden vanhemman perheille (marraskuu) Yleiskirjeet Suuri ihme – rippikoulusuunnitelma 2017 (toukokuu)


Lausuntoja: Lausunto Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (OPH) Lausunto Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta (OPH) Lausunto Valtion nuorisotyön ja –politiikan (VANUPO) ohjelmasta (OKM)

Julkaisut, videot ym.: Kunnan ja seurakunnan varhaiskasvatuksen yhteistyö. Artikkeli kirjassa Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Lasten Keskus 2017 – Heljä Petäjä, Raija Ojell Vasun jalkauttamiseen liittyvät videot (4 kpl) yhteistyössä Tiina Haapsalon kanssa (Nuori kirkko ry) – Heljä Petäjä Kunnioittavan keskustelun materiaali Sakastissa: ”Armo ja yhteys” aineisto avioliitosta ja seksuaalisuudesta eri tavalla ajattelevien keskusteluihin kirkossa. – Anne Anttonen, Heli Pruuki Kunnioittavan keskustelun fasilitaattorin opas – Heli Pruuki (Anne Anttonen, Terttu Malo) Kunnioittavan keskustelun esittelyvideot (2 kpl, Käsikirjoitus AA ja Anna Patronen) Parisuhde muuttuvan perheen ytimessä. Teoksessa: Perhe ja avioliitto muutoksessa. toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskus. – Anne Anttonen Kunnioittava keskustelu, Diakonia-lehti Moninaiset perheet, Parikanniemi-säätiö lehti.

Kaikille turvallinen seurakunta, Pieni on suurin Kaunis ihminen – Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen seurakunnissa (toim.) – Heli Pruuki

LapsiArkki – apua yksinhuoltajaperheiden arkeen, Pieni on suurin Kenen tahtoa kuunnellaan, kun toimintaa kehitetään seurakunnissa? Diakonia-lehti – Päivi Malmivaara Rippikoulu, Järjestö 100 -julkaisussa Rippikoulu uudistuu, Kirkonkellari Mansesta Manseen, Nuorisotyö-lehti 2017 – Jari Pulkkinen Oman uskonnon opetus tienä toisten ymmärtämiseen. Artikkeli juhlakirjassa Luterilaisuuden mahdollisuudet tänään ja huomenna: Piispa Simo Peura 60 vuotta. Kirjapaja 2017. – Tuula Vinko Villi -lehdestä julkaistiin kuusi numeroa toimintavuoden aikana. Pääkirjoitukset: Jarmo Kokkonen, Tarja Liljendahl, Eija Kallinen. Rippikoululiite huhtikuussa 2017. Hengellisyys partiossa esite, KKP ja suomen partiolaiset Tule Nuotion loimuun, kirkkopyhä 2017 virikevihko, Suomen partiolaiset ja KKP


Messutoiminta Educa – opetusalan messut Nuori 2017 -tapahtuma Parisuhdepäivät Assembly 2017

Varhaiskasvatuksen yhteydet

27.–28.1.2017 (Helsinki) 27.–29.3.2017 (Tampere) 16.–17.11.2017 (Helsinki) 3.-6.8.2017 (Helsinki)

Yhteydet Jarmo Kokkonen Lapsiasianeuvottelukunta (STM) Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelman ohjausryhmä (STM) Perhekeskus-työryhmä (THL) Nuorisotutkimus-lehti, toimituskunnan jäsen Nuorisotyön yhteistyöverkosto (Allianssi, Nuorisotutkimusseura, Humak, kouluttavat oppilaitokset) Kirkon sisäiset: Agricolan toimikunta Kirnu-yhteistyöryhmä (Nuori kirkko ry, SLS) Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtoryhmä Kirkon kansainvälisen koulutuksen seurantaryhmä Kirkonkellon ohjausryhmä Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta tukeva työryhmä (P-ryhmä) LapsiArkki-hankkeen ohjausryhmä Kirkon Lape-ryhmä

Raija Ojell Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton seurantaryhmä, sihteeri TPOK-ryhmä, pj Lapsi- ja perhetyön tutkintotoimikunta (OPH), puheenjohtaja Vasu kirkossa -työryhmä, pj Varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmä, jäsen Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta, OKM, varajäsen Lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin jaosto, jäsen (STM) ECCE-Steering Group (pj) Kirkon kasvatuksen päivien 2018 suunnittelutyöryhmä, jäsen Valtakunnallisten seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien 2018 suunnittelutyöryhmä, jäsen Heljä Petäjä Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta, OKM Puhe- ja läsnäolo-oikeus Saamelaistyön neuvottelukunnassa, lisäksi osa työpanoksesta saamelaistyössä Nuori 2017 -tapahtuman suunnittelutyöryhmä, jäsen Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta tukeva työryhmä, pj Varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmä, varajäsen Valtakunnallisten seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien 2017 suunnittelutyöryhmä, jäsen Lapsen hyvä päivä –verkosto (OPH, Opinkirjo, Nuori kirkko ry, Kirkkohallitus) Varhaiskasvatuksen yhteiset kansainväliset yhteydet European Conference on Christian Education (ECCE) OMEP


(Nordiskt pedagogiskt nätverk) (Pohjoismainen pyhäkoulukokous)

Perhe- ja parisuhdetyön yhteydet Minna Tuominen

Perheneuvonnan yhteydet Anne Anttonen Perheterapialehti toimituskunta Therapeia-säätiö valtuuskunta

Parisuhdepäivien suunnittelutyöryhmä Perhejärjestöjen yhteistyöryhmä Perheen parhaaksi ohjausryhmä (Kataja ry)

Lapsiperhe turvapaikanhakijana ohjausryhmä (Ensi- ja turvakotien liitto) Perhekeskus –työryhmä (THL)

Kirkon sisäiset: Perheneuvonnan kehittämistyöryhmä Perheneuvonnan Sote työryhmä Perheneuvonnan johtajien kokous

Kirkon sisäiset:

Heli Pruuki

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön yhteydet

Seurakuntien lapsityön keskus, hallitus (varapj. fuusioon asti) Nuori Kirkko ry, hallitus (varapj.) Helsingin NNKY, hallitus (varajäsen) Partaharjusäätiö, hallitus (jäsen) Parisuhdepäivien suunnittelutyöryhmä Eroauttamisen vaikuttamisryhmä Arvojen areena-verkosto Kirkon sisäiset Perheneuvonnan kehittämistyöryhmä Kirkon perheneuvonnan työntekijät-yhdistyksen johtokunta, jäsen Perheneuvonnan johtajien kokous

Kirkon Lape-työryhmä Perhelähtöisen työn kehittämistyöryhmä (2017-2019)

Jari Pulkkinen Nuori Kirkko ry, hallitus Kirkkopalvelut ry, valtuusto Kirkon kasvatuksen päivien 2016 suunnitteluryhmä Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta, asiantuntijajäsen Sirpa Syrjä Nuorten Akatemia, hallituksen ja strategiatyöryhmän jäsen Nuorisotyön valmiusverkosto, päätyöryhmä ja ohjausryhmä Avartti-säätiö, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Pilotti -hankkeen ohjausryhmä, Avartti-säätiö ja PTK


Lasten ja nuorten huoneentaulutyöryhmä, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ”Haave-verkosto”, suunnittelutyöryhmä, Nuorten Akatemia Mahis”-projekti, ohjausryhmä, Nuorten Akatemia Nuori2017, päätyöryhmä ja ohjelmatyöryhmä, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Nuorisotutkimusseura, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, KKP Allianssi ry, Nuorten osallisuus ja vaalit luottariryhmän jäsenyys Kirkon sisäiset: Nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmä, Villi-lehden toimituskunta, NK, PTK, SLK, KKP Kirkko2025 – nuorten tulevaisuusseminaari, puheenjohtaja NK, NAVI ry, KKP Kirkon kasvatuksen päivien 2016 suunnitteluryhmä, puheenjohtaja Viro -työryhmä, jäsen, LNU (Viro), NK, SLK, PTK, KKP Kirkon nuorisotyön historian taltiointi, työryhmän sihteeri, DIAK, NK, KNT, KKP SEN lapsi- ja nuorisotyön jaoston varapuheenjohtaja Katri Vappula Jiipeenetin toimituskunta ja neuvottelukunta, Nuori kirkko ry, SLS, KKP Rauha -lehden toimituskunta, Nuori kirkko ry, SLS, KKP Kouluikäisten "Mämmi" -ryhmä, HSRKY, Nuori Kirkko, KKP Nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmä, KK (varajäsen) Seurakuntien partiotyön sepporyhmä, KKP Seppopäivien suunnitteluryhmä, KKP, Arkkihiippakunta, LSP, Nuori Kirkko ry Kouluikäisten lasten ja nuorten seurakuntalaisuuden kehittämistyöryhmä Lapsen hyvä päivä -verkosto (OPH, Opinkirjo, Nuori kirkko ry, Kirkkohallitus) 100 uutta tapaa: yhteisvastuuhankkeen ohjausryhmä, Suomen partiolaiset

#Kovaa osaamista hankkeen vaikuttajaverkosto, Sitra ja Suomen partiolaiset Nuorisotyölehden toimitusneuvosto, Allianssi' Mikko Mäkelä Nuorisoyhteistyö Allianssin hallitus, jäsen Suomen Iceheartsin hallitus, varapuheenjohtaja Taloudenhallinnan neuvottelukunta, TEM Palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunta, puheenjohtaja Moottoripaja -hankkeen ohjausryhmä, Nuori Kirkko ry Tekstaritupun neuvottelukunta, Nuori Kirkko ry Kansallinen perheliikuntaverkosto Opetushallituksen lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Preventiimi ehkäisevän päihdetyön tulevaisuustyöryhmä Nuorisotakuun taustaryhmä, Allianssi Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen työryhmä, OKM ja STM Kirkon sisäiset: Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan sihteeri Koulutuspoliittinen vaikuttamisfoorumi, TO Kirkkohallituksen selektiivityöryhmä, TO Erityisnuorisotyön tilastotyöryhmä Erityisnuorisotyön neuvottelupäivien suunnittelutyöryhmä, puheenjohtaja Gloria Patri, kirkollisen jalkapalloturnauksen työryhmä

Verkkotyön yhteydet Juho Niemelä Lastenkirkon ohjausryhmä Lastenkirkon toimitus


Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi NuSuVeFo Somecamp-työryhmä Pelistriimaus nuorisotyön menetelmänä -oppaan toimitustyöryhmä Kirkon sisäiset: Kirkkohallituksen TO:n digitiimi Seurakuntavaalit 2018 viestintäryhmä Gloria Patri, kirkollisen jalkapalloturnauksen työryhmä Kouluyhteistyön yhteydet Tuula Vinko Euroopan kirkkojen konferenssin referenssiryhmä Education for Democratic Citizenship (2015–2018) Suomen ekumeenisen neuvoston kasvatusasioiden jaosto USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto Lapsen hyvä päivä -verkosto (OPH, Opinkirjo, Nuori kirkko ry, Kirkkohallitus) U-ryhmä, uskonnonopetuksen keskusteluforum (yliopistot, OPH, SUOL, Agricola, Kirkkohallitus) Reformaation merkkivuoden kouluyhteistyöryhmä Erilaista ussaa -hankkeen ohjausryhmä

Työntekijöiden pitämät ja järjestämät koulutukset Anne Anttonen Perheneuvojan erikoistumiskoulutus 2014–2017 Päätösjakso, sukupuuryhmä (4 lähipvää)

Tunnekeskeisen parisuhdekurssin ohjaajakoulutus 2.–3.2. ja 10.11.2017 (Helsinki) Perheneuvonnan erityiskoulutus 2017–2019 Orientaatiojakso (5 op), pari ja perheterapianmenetelmäjakso (13 op), sukupuuryhmä (8 lähipvää) Riippuvuudet parisuhteen kysymyksenä (3 op) perheneuvonnan täydennyskoulutus Sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutus (3 x sukupuutyöskentely, pari- ja perhesuhteiden koulutuspäivä) Perheneuvonnan vastaanottosihteerin koulutus (15 op) 4 lähipäivää Therapeian teemaseminaari Perheiden monimuotoisuus/Kuka kuuluu perheeseesi? From unbearable difference to creative connection in couple relationship. Workshop/ECPCC

Heli Pruuki Perheneuvojakoulutuksen lopputöiden ohjaaminen ja lopputyöseminaari 30.–31.3.2017 Lapsi ja vanhempien ero- koulutus (Lapsen kriisi ja suru-kokonaisuudessa) Kunnioittava keskustelu, Nurmijärven srk Parisuhteen dynamiikka ja vihkikeskusteluun valmistautuminen (Kirkollisten toimitusten pastoraalikurssi) Perheväkivalta – teemaseminaari perheneuvojille 11.-13.9. 2017 Perheasiain sovittelu- koulutus perheneuvojille 30.11.-1.12. 2017

Raija Ojell Teologia ja pedagogiikka (5 lähipäivää) Hiippakunnalliset Vasu-koulutuspäivät (8 päivää)


Heljä Petäjä

Jari Pulkkinen

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivät Kasvatuksen pastoraali 3 x yhteiskunta-aamupäivä Hiippakunnalliset Vasu-koulutuspäivät (8 päivää)

Isosta aikuiseksi koulutus 12.–13.1. Kasvatuksen pastoraalikurssi 6.–10.3. Kasvatuksen pastoraalikurssi 4.–8.9. Kasvatuksen pastoraali 8.11. Isostoiminnan kehittämispäivä 16.11. Kajaani Rippikouluun liittyvät alueelliset koulutuspäivät (8 päivää) Sirpa Syrjä

Minna Tuominen Tämän ajan perheet ja seurakunnan perhetyö (KEK/DEK) 5 op, 5 päivää Perhetyön päivä yhdessä KDS:n kanssa (1pv) Kasvatuksen pastoraalin työpajapäivät (3 x 4 x 1t) Vauvat ja odottavat vanhemmat seurakuntalaisina kurssi (KEK 5 op). 1 pv Katri Vappula Teologia kirkon kasvatuksessa (5 pv) Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä (5 pv) Seppokoulutus eli seurakuntien partiotyöntekijän koulutus (5 pv vuonna 2017, yht. 10) Seppomestarikoulutus eli seurakuntien partiotyönkoulutus (5 pv vuonna 2017, yht. 10) Varhaisnuorisotyö muutoksessa (5 pv) Kasvatuksen pastoraalin työpajapäivät (3 x 4 x 1t) Partio, uskonto ja hengellisyys (1,5 t) Mikkelin hiippakunnan kirkkoherroille ja talouspäälliköille Reformaatiotyöpaja (3 x 2t), Mikkelin ja Kuopion hiippakunnan leiri 1014 -vuotiaille

Seppopäivät 30.10.–1.11.2017, jossa toteutettiin partioretriittikoulutus 31.10.2017. Mikko Mäkelä Yhteisöllisyys ja erityiskasvatus erityisnuorisotyön KEK-moduuli (5op) 5pvä Tuula Vinko Koulureppu – kouluyhteistyön kehittämiskoulutus, KEK-moduuli (5 op) 3+2 päivää Kasvatuksen pastoraali, 3 x yhteiskunta-aamupäivä

Juho Niemelä Sosiaalinen media kirkon vapaaehtoistyössä, Kirkon vapaaehtoistyön neuvottelupäivät, Jyväskylä, 21.11.2017


Tapio Korus, rehtori Kuortaneen urheiluopisto Mika Aaltonen, dosentti, tulevaisuudentutkija Minja Ylärakkola, opiskelija Sanna Kauppinen, seurakuntapastori Joensuu Mikko Mäkelä, sihteeri, KKP Pysyvät asiantutijat Leena Huovinen, kisapappi Helsinki Olli-Pekka Silfverhuth, paraolympialaisten kisapappi, Pirkkala Eeva-Liisa Helle-Lahti, liikuntapappi, Kuortane

Neuvottelukunta ja työryhmät Kirkon kasvatuksen ja perheasioiden neuvottelukunta Jäsenet: Piispa Seppo Häkkinen (pj.) Henni Axelin, johtaja, Allianssi Pia Kola-Torvinen, opetusneuvos, OPH Ilmi Salminen, yhteiskuntasuhdevaliokunnan puheenjohtaja, Partio Anna Rönkä, professori, Jyväskylän yliopisto Anna Moring, projektipäällikkö, Monimuotoiset perheet Ville Kämäräinen, kasvatuksen työalajohtaja, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta Marjatta Kekkonen, erityisasiantuntija, THL Kari Ruotsalainen, dekaani, Oulun hiippakunta Hanna Rajalin, varhaiskasvatuksen ohjaaja, Turun ja Kaarinan seurakunnat Asiantuntijajäsen: Raisa Cacciatore, vanhemmuuskeskuksen johtaja, Väestöliitto Kirkon liikunta ja urheiluneuvottelukunta (2016–2020) Jäsenet: Tuija Brax, pj. Sydänliiton pääsihteeri Timo Sahi, varapj. Kenraarimajuri evp, Leena Paavolainen, Olympiakomitea, LT Jukka Pakarinen, Lääninrovasti, 5-otteluliiton hallituksen jäsen Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuurineuvos, OKM

Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton seurantaryhmä (2015– 2017) Jäsenet: Kokkonen Jarmo, KKP, pj. Iivonen Esa, MLL Rantala Kaisa, PTK Kanala Kari, Turun ja Kaarinan srk-yhtymä / kirkkoherra, Paavalin srk Kauppinen Tapani, THL Pulkkinen Hanna, Seurakuntaopiston Agricola Haapsalo Tiina, SLK Tiirola Kari, kirkkoherra, Haapajärven srk Harju, Ulla-Maija, Mikkelin hpk Myrskog Stefan, KCSA Nummela Irene (asiantuntijajäsen), KDS, Perkiömäki Outi (asiantuntijajäsen), Kirkkohallituksen hal linto-osasto Suhonen Katri (asiantuntijajäsen), KJY Tornivaara Sanna-Maaria (asiantuntijajäsen), KT Tynkkynen Markku (asiantuntijajäsen), KK Ojell Raija, KKP, sihteeri


TPOK-ryhmä (Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa) Jäsenet: Tiina Haapsalo, Nuori kirkko ry Hanna Pulkkinen, SO, Agricola Elise Kyttä (kevät 2017), Nuori kirkko ry Juha Kinanen/Suvielise Nurmi, Nuori kirkko ry Pirjo Lehtonen-Inkinen, SLS (kevät 2017) Katri Malmi (syksy 2017), Navi Mirva Sandén, KCSA Raija Ojell, KKP, pj Vasu kirkossa -työryhmä Jäsenet: Jasmin Nisunen, Turun ja Kaarina srk-yhtymä Johanna Heikkinen, Nuori kirkko ry Hanna Pulkkinen, SO, Agricola Mirva Sandén, KCSA Raija Ojell, KKP, pj

Jarmo Kokkonen, KKP Juho Niemelä, KKP Heljä Petäjä, puheenjohtaja, KKP Perheneuvonnan kehittämistyöryhmä Jäsenet: Timo Korpinen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, Hämeenlinna, pj Hanna Bergström, vastaanottosihteeri, Vaasa, sihteeri Eija Harmanen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, EteläPohjanmaan pnk. Helena Toppari, perheneuvoja, Helsinki Leena Varha, perheneuvoja, Kouvola Pekka Puukko, perheneuvoja, Jyväskylä Katja Koskinen, vastaanottosihteeri, Turku Anne Anttonen, KKP Heli Pruuki, KKP Varajäsenet: Jari Kekäle, Järvenpää

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta tukeva työryhmä 2016– 2017

Perhelähtöisen työn kehittämistyöryhmä (2017-2019)

Jäsenet: Päivi Aumala, Tampereen kaupunki Tiina Haapsalo, SLK Hanna Pulkkinen, Seurakuntaopiston Agricola Mirva Sandén, KCSA Päivi Vuorelma-Glad, Helsingin seurakuntayhtymä Ilkka Tahvanainen, Espoon kaupunki

Jäsenet: Tiro Rohkimainen, Kauniaisten suomalainen seurakunta Jan-Erik Strömberg, Kyrkslätts svenska församling Jaani Vilkkilä, Roihuvuoren seurakunta, Helsinki Paula Enckell, Espoon seurakuntayhtymä Jukka Joensuu, Oulunsalon seurakunta


Kaisa Aitlahti, koulutuskeskus Agricola Johanna Heikkinen, Nuori kirkko ry. Hanne-Maaria Rentola, Sulkavan seurakunta Minna Valtonen, DIAK Irene Nummela, KDS Mikko Mäkelä, KKP Mirva Sandén, KCSA Minna Tuominen, KKP (puheenjohtaja) Asiantuntijajäsen: Terhi Paananen, KJY

Seppotyöryhmä (Seurakuntien partiotyön ryhmä) Työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää seurakuntien partiotyötä Jäsenet: Timo Lampi, Lappeenrannan seurakunta (Mikkelin hiippakunta), ryhmän pj Sanna Ahjonsaari, Sipoon suomalainen seurakunta (Helsingin hiippakunta) Niklas Grönholm, Kuopion Puijon seurakunta (Kuopion hiippakunta) Markku Korhonen, Limingan seurakunta (Oulun Hiippakunta) Juha Pitkä, Tuusulan seurakunta (Espoon hiippakunta) Johanna Paloposki, Kaarinan seurakunta (Turun arkkihiippakunta) Sirpa-Liisa Saaristo, Lahden Joutjärven seurakunta (Tampereen hiippakunta Markku Autio, Nuori Kirkko ry Timo Sinivuori, Suomen Partiolaiset Sara Åström, KCSA Katri Vappula, ryhmän sihteeri, KKP

Kouluikäisten lasten ja nuorten seurakuntalaisuuden kehittämistyöryhmä Jäsenet: James Cox, nuorisopastori, Järvenpää Maritta Järveläinen, johtava nuorisotyönohjaaja Salo Atte Kääriäinen, nuorisotyönohjaaja, Järki-Kuopio Saija Kronqvist, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli Jonna Peitso, nuorisotyönohjaaja, Vuosaari, Helsinki Tarja Liljendahl, Nuorten Keskus Stefan Myrskog, johtava asiantuntija, KCSA Katri Vappula, asiantuntija, Kirkkohallitus Sirpa Syrjä, asiantuntija, Kirkkohallitus


Yksikön henkilökunta Jarmo Kokkonen, vs. johtaja Sirpa Syrjä, nuorisotyö Maarit Ala-Mononen, toimistosihteeri, OJT Juho Niemelä, verkkotyö Heli Pruuki, perheneuvonta ja perhetyö Mikko Mäkelä, nuoret ja syrjäytyminen, kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyö Raija Ojell, varhaiskasvatus Heljä Petäjä, varhaiskasvatus Anne Anttonen, perheneuvonta ja perheneuvonnan koulutus, johtava asiantuntija Minna Tuominen, parisuhde- ja perhetyö (50 %) Katri Vappula, varhaisnuorisotyö, partio sekä 1.10.2017 alkaen Kaste ja kummius -hanke Tuula Vinko, kouluyhteistyö ja uskonnon opetuksen kysymykset Päivi Malmivaara, LapsiArkki -hanke Jari Pulkkinen, seurakuntakasvatus ja rippikoulu Leena Huovinen, osa-aikainen kisapappi Olli-Pekka Silfverhuth, osa-aikainen vammaisurheilun kisapappi

Kasvua kaiken ikää - Toimintakertomus 2017  

Kirkon kasvatuksen ja perheasioiden toimintakertomus 2017

Kasvua kaiken ikää - Toimintakertomus 2017  

Kirkon kasvatuksen ja perheasioiden toimintakertomus 2017

Advertisement