Page 1

GEZONDHEIDSZORG PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY

Theo Veenstra 1

Gezondheidszorg

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kirkman Company B.V.


Snel veranderende klantorganisaties (fusies, allianties, nieuwbouw, wet- en regelgeving) Snelle technologische ontwikkelingen

Druk op kosten vraagt om fundamentele keuzes wat nog wel en wat niet meer te doen Hoge eisen aan de dienstverlening, door patiënten en zorgverleners

2

Gezondheidszorg

Samen met jou leveren wij bijdrage aan het primaire proces van zorgverlening door te zorgen voor continuïteit, kwaliteit en efficiency van jouw diensten… ... door je te helpen een keuze te maken in: zelf doen, uitbesteden of samenwerken en regie op outsourcing

… op het gebied van Inkoop, ICT, HR, Medische technologie, Voeding , Logistiek en Facilitaire dienstverlening

2

22-7-2013


WE VINDEN DAT Het succes van zorgverlening wordt sluipenderwijs steeds afhankelijker van hoe goed medisch ondersteunende diensten worden ingezet, zoals ICT, medische technologie, voeding, logistiek, HR, Finance en Facilitair. De huidige inzet van mensen en middelen leidt tot verbruik in zorgorganisaties. Onze overtuiging is dat zorgorganisaties die in staat zijn maximaal gebruik te maken van de potentie van haar mensen en middelen, bouwen aan een duurzame zorgonderneming en zich positief onderscheiden. Zij minimaliseren verbruik en zorgen voor optimale dienstverlening aan het primair proces. Samen met jou willen wij maximale continuĂŻteit en kwaliteit garanderen van jouw ondersteunende diensten ĂŠn zorgen voor aansluiting bij de zorgprocessen en de patiĂŤnt. Wij helpen je met de analyse en het maken van onderbouwde keuzes voor de inrichting van uw diensten. Ook voeren wij samen met jou de benodigde verandering door. Onze consultants zijn enthousiast en hebben bewezen samen met de klant veranderingen te kunnen doorvoeren. Wij hebben veel tevreden klanten, zowel in bedrijfsleven en in de gezondheidszorg. 3

Gezondheidszorg


VRAAGSTUKKEN DIE WIJ SAMEN MET ONZE KLANTEN OPPAKKEN

Voorbeelden van vraagstukken

4

Domein

Hoe zorg ik voor continu誰teit van mijn ICT dienstverlening ? En hoe zorg ik ervoor dat ik met mijn diensten kan meebewegen met de wensen van mijn klanten?

ICT

Hoe richt ik mijn HR organisatie in? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de business partner?

HR

In hoeverre kan ik ook het onderhoud van mijn medische techniek onderbrengen bij een leverancier? Is het verstandig om een partnership aan te gaan voor de lange termijn?

Medische techniek

Ik wil de kwaliteit van schoonmaak verbeteren, is een SSC of een Joint Venture met mijn leverancier hiervoor een goede oplossing? Werken deze constructies ook voor andere diensten?

Facilitair

Gezondheidszorg


BEPALEN JUISTE SOURCINGSSTRATEGIE Sourcingstrategie als leidraad voor sourcingsbeslissingen Het scherp definiëren van de opties die je hebt en de strategie zodat deze kaderstellend en richtinggevend is op alle aspecten benodigd voor keuzes in zelf doen, kopen of samenwerken. Dit creëert rust in de organisatie en hiermee kan een heldere onderbouwing en uitleg gegeven worden aan diverse stakeholders betrokken bij de gewenste verandering. Denk hierbij aan de Raad van Toezicht, ondernemingsraad en medewerkers.

Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Bepalen van de missie, visie, ambitie, positionering Analyse van de interne situatie Analyse van de externe omgeving Vaststellen kernactiviteiten Vaststellen niet-kern activiteiten Vaststellen sourcingsbeleid Relatie leggen tussen doelstellingen en kaders voor sourcing Vastellen scope van het beleid (generiek/specifiek) Eigenaarschap vastleggen Wat levert het op? Opnieuw bewust zijn van kern en niet kern activiteiten van de zorgorganisatie Focus in bedrijfsdoelstellingen Bestaande organisatiegrenzen ter discussie stellen Kaders, richting en scope vastgelegd voor de uitvoering van een ‘Make, Buy or Ally’ analyse om de optimale sourcingsstrategie te bepalen Heldere koers voor stakeholders neergelegd

5

Gezondheidszorg


KIEZEN VAN DE OPTIMALE SOURCINGVORM Kies de optimale sourcingsvorm per dienst en onderbouw de gemaakte keuzes Zorgorganisaties zijn niet overal zelf de beste in. Goed kijken naar wat zelf te doen, wat uit te besteden en wat in samenwerking met anderen te doen helpt om te komen tot een structurele verbetering van de dienstverlening. Kirkman Company ondersteunt met een bewezen aanpak het maken van bewuste keuzes in “zelf doen, kopen of samenwerken”. De aanpak is gericht op het bepalen van de optimale sourcingsstrategie voor specifieke diensten.

Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Aan de hand van de sourcingstoets© wordt voor een aantal strategische doelstellingen de optimale sourcingoptie onderzocht Toetsen van de processen en diensten in de huidige situatie op volwassenheid en hun relatie tot de waardeketen van de organisatie Verschillende scenario’s uitwerken en toetsen aan een beschrijving van de gewenste eindsituatie De relevante scenario’s onderzoeken op (financiële) haalbaarheid en risico’s Een impactanalyse op het gekozen scenario om de haalbaarheid voor het realiseren van de gewenste eindsituatie te bepalen Wat levert het op? Een gedegen keuze voor de best passende sourcingsoptie, Draagvlak en commitment bij management en medewerkers Business case (o.b.v. huidige situatie en scenario analyse) Implementatieplan waarmee de transitie in gang gezet kan worden

6

Gezondheidszorg


VERANDEREN VAN DE HUIDIGE NAAR DE NIEUWE SOURCINGSITUATIE Zorg voor een beheersbare verandering van de huidige situatie naar de gewenste situatie? Bij de “changefase” draait het om het doelgericht doorvoeren van de gekozen sourcingsoptie; het op een goed verzorgde wijze laten verlopen van de transitie van de oude sourcingssituatie naar de nieuw gekozen sourcingsoptie. Het figuur onderstaand geeft een voorbeeldaanpak weer om diensten in te kopen.

Hoe onderscheiden we ons, hoe leveren we onze diensten en wie doet wat binnen de keten?

Wat zijn de diensten die je als HR levert en wat verwacht je van anderen?

7 Gezondheidszorg

Aanpak & Resultaten Hoe pakken we het aan? Om een succesvolle verandering door te voeren, doorlopen we de vijf stappen uit het Change-proces; de transitie van de oude sourcingssituatie naar de nieuw gekozen sourcingsoptie verloopt op een gecontroleerde manier Betrekken van het projectteam, de board, de stuurgroep en de medewerkers van het sourcingsdomein Wat levert het op? Projectplan en projectteam samenstellen Uitgewerkte business case per onderdeel Intake met aanbrengen juiste focus (kosten, continuïteit, kwaliteit, etc.) Een ‘Programma van Eisen’ waarin de eisen en wensen in kaart zijn gebracht omtrent de te realiseren verandering Selectieprocedure; uitwerking van diverse documenten zoals: RFP / RFI Geselecteerde en gecontracteerde partner(s) Opstart (nieuwe) dienstverlening Regie is ingericht


REGIE VOEREN OP DIENSTVERLENING Voer professionele regie op de prestaties in de hele keten? Om toegevoegde waarde te leveren als ondersteunende dienst is de juiste inrichting en regievoering op de gehele (zorg)keten essentieel; zowel intern als extern.

Aanpak & Resultaten Wat is het en hoe pakken we het aan? Regie is gericht op het bundelen van de klantvraag en het optimaal laten presteren van interne én externe leveranciers. Iedere regiefunctie kent twee kanten: “demand management” en “supply management” Ontwikkelen van een effectieve ketenorganisatie en integrale regie, inclusief verantwoordelijkheden, rollen, competenties, FTE, processen en overlegstructuren Zorgen dat u verantwoordelijkheid kan nemen voor de inrichting én besturing van de hele keten, óók voor onderdelen die buiten de eigen organisatie vallen Wat levert het op? Duidelijke positionering van regie en eigenaarschap zodat de business zich maximaal kan focussen op haar eigen vakgebied Scherpte in kwaliteit en kosten van dienstverlening bij gemaakte en nog te maken afspraken Mogelijkheid om te sturen op de prestaties van de hele keten

8

Gezondheidszorg


ENKELE REFERENTIES IN DE GEZONDHEIDSZORG  Kirkman Company heeft meerdere opdrachten voor het AMC gedaan, zoals: - De verkooporganisatie van het AMC op het juiste “volwassenheidsniveau” brengen - Het contractbeheer opgezet, inclusief beheersinstrumenten - Diverse opdrachten op het gebied van procesverbetering, o.a. middels ons YSE programma  Kirkman Company heeft meerdere opdrachten voor het LUMC gedaan, zoals: - Advies aan het Facilitair Bedrijf over de optimale sourcingsstrategie van de afdeling Voeding - Visiedocument voor de implementatie van de geselecteerde sourcingsstrategie voor een verbeterede schoonmaakdienstverlening

< Logo >

 UMCG wilde de mogelijkheden voor de optimalisatie van het logistiek transport in kaart hebben. Kirkman Company heeft een sourcingstoets uitgevoerd en een prioriteiten matrix opgesteld om zo relevante scenario’s te identificeren.

 Erasmus MC was op zoek naar goede sourcingsopties voor de bedrijfsrestauratie en overige bedrijfsonderdelen. Kirkman Company heeft een sourcingsanalyse uitgevoerd. De aanbevelingen van de analyse zijn verwerkt in de strategie van het Erasmus MC.

< Logo >

 Zaans Medisch Centrum wil doorgroeien naar een “network orchestrator” en maximaal samenwerken met marktpartijen voor de lange termijn. Kirkman Company ondersteunt het ZMC bij het bereiken van haar ambities, oa door het gecontroleerd aanbesteden van een aantal bedrijfsactiviteiten, met inachtneming van de belangrijke regionale positie van het ZMC. * Op verzoek zijn wij graag bereid om de ervaringen van onze klanten met u te delen en u met hen in contact te brengen

9

Gezondheidszorg


ENKELE REFERENTIES IN DE GEZONDHEIDSZORG

< Logo >

 Altrecht wilde focus op de kernactiviteiten, kosten reduceren én kwaliteit en service naar de clienten verbeteren. Kirkman Company heeft de strategie gedefinieerd en een onderzoek uitgevoerd naar sourcingsmogelijkheden.

 GGZ WNB moest een kostenreductie doorvoeren om het eigen vermogen te versterken. Dit werd onder andere gerealiseerd door een aantal externe diensten opnieuw aan te besteden en ervaring op te bouwen in de eigen organisatie. Kirkman Company heeft de aanbesteding van voeding begeleidt. M.b.t. resultaten en aanpak is sprake van een best practice aanbesteding.  Rijnstate wilde naar de optimale organisatie van haar ondersteunende diensten, waarbij diensten zoveel mogelijk gebundeld worden over de verschillende functies heen, zodat maximale samenwerking en voordeel ontstaat tussen de diensten. Kirkman Company heeft Rijnstate begeleidt bij de analyse en ondersteunt nu bij het doorvoeren van de strategie.

< Logo >

 Bij het kiezen van de sourcingstrategie voor haar ondersteunende diensten wil Kentalis bewuste en onderbouwde keuzes maken per domein en overall. Hiervoor voert Kirkman Company een gedegen analyse uit, waarbij de uitkomsten voldoen aan de gestelde doelen en waarbij de uitkomsten gedragen worden door stakeholders.  Klantvraag: het expliciet maken van de sourcingstrategie voor de ICT diensten en de medische technologie. Een bewuste keuze maken voor een optimaal scenario en het selecteren van de juiste partner(s). Resultaat is een sourcingsstrategie met gekozen schenario en vervolgstappen.

* Op verzoek zijn wij graag bereid om de ervaringen van onze klanten met u te delen en u met hen in contact te brengen

10

Gezondheidszorg


PUBLICATIES*

< Logo >

Toegevoegde waarde door co-creatie. Bijna alle ziekenhuizen werken uit noodzaak samen in inkooporganisaties om de toenemende financiële druk het hoofd te bieden. Het artikel richt zich op inkoopsamenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen. Bestuurders en hoofd inkopers van verschillende ziekenhuizen zijn geïnterviewd en hebben hun visie, successen en uitdagingen op het gebied van inkoopsamenwerkingen gedeeld. Twee van deze samenwerkingsverbanden, Het Oogziekenhuis Rotterdam en de samenwerking tussen het HagaZiekenhuis en Philips, zijn mooie voorbeelden van cocreatie. Een samenwerkingsvorm die vraagt om buiten de bestaande kaders te denken.

Samenwerking in de gezondheidszorg. Uit onderzoek van Kirkman Company en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) naar samenwerking in de gezondheidszorg blijkt dat betere samenwerking tussen stakeholders en patiënten, de kwaliteit in de zorg verbetert en kosten bespaart. Het gaat hierbij om onder andere zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Het onderzoek toont verder aan dat de patiënt actiever betrokken wordt bij zijn of haar genezingsproces als de informatievoorziening beter is. Voor de stakeholders is dit een belangrijke motivatie om meer te gaan samenwerken. Aan het onderzoek deden 24 stakeholders uit de zorg.

Bewust kiezen voor zelf doen, uitbesteden of samenwerken. 'Wat gaan we zelf doen (make), wat gaan we uitbesteden (buy) en met welke partijen gaan we samenwerken (ally)? Dit zijn vragen waarmee veel organisaties worstelen als ze toekomstplannen maken. Make, buy or ally? helpt je bij het maken van die keuzes. Het boek is opgebouwd rondom het Strategic Sourcing Framework, een visie op het succesvol organiseren van hulpmiddelen. Het laat je ontdekken wat de specifieke kracht van jouw organisatie is en op welke punten je anderen nodig hebt om te kunnen excelleren. Hoe kun je de kernactiviteiten en de secundaire activiteiten het best organiseren? Door hier bewust bij stil te staan, kun je de prestaties van je organisatie aanzienlijk verbeteren.

* Kijk voor overige publicaties en onze boeken over “mabe,buy or ally” vraagstukken op onze website

11

Gezondheidszorg


TEAM GEZONDHEIDSZORG Theo Veenstra

Han Hendriks

Ivar Davids

Mathijs Koper

Foto Eva

Foto Denis

Lead Gezondheidszorg /Consultant

Managing Partner

Managing Partner

Principal Consultant

Expertise • Make, Buy, Ally vraagstukken in de zorg • Sourcingstrategie: definiëren, implementeren • Projectleider veranderingstrajecten en aanbestedingen • Publiceert regelmatig over ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Expertise • Make, Buy, Ally vraagstukken in de zorg • Strategie • Onderhandelingen vlottrekken • Gezondheidszorg en bedrijfsleven • Auteur van boek “Make, Buy or Ally”

Expertise • Strategieontwikkeling • Gespecialiseerd in samenwerkingen • Uitbestedingsspecialist • Regieorganisaties • Bedrijfsleven, gezondheidszorg en publieke sector • Auteur van boeken “Make, Buy or Ally” en “Regie op Outsourcing”

Expertise • Make, Buy, Ally vraagstukken in de zorg • Opzetten social enterprises • Innovatie in de bedrijfsleven en gezondheidszorg • Asset Management • Projectleider veranderingstrajecten en aanbestedingen

Foto Mathijs

12

Gezondheidszorg

Foto Mathijs


TEAM GEZONDHEIDSZORG

13

Denis Verhoef

Eva Sepers

Nanya Burki

Foto Eva

Foto Mathijs

Foto Denis

Principal Consultant

YSE Young Professional

YSE Young Professional

Expertise • Strategieontwikkeling • Gespecialiseerd in IT sourcingsvraagstukken • Procesbegeleiding • Professioneel opdrachtgeverschap • Bedrijfsleven, gezondheidszorg en publieke sector • Auteur van “Regie op Outsourcing”

Expertise • Procesoptimalisatie • Onderzoek naar allianties inkoop in de zorg • PMO rollen in projecten gezondheidszorg • Publicatie in de zorg over inkoopsamenwerkingsverbanden

Expertise • Procesoptimalisatie • Logistieke vraagstukken • PMO rollen in projecten bedrijfsleven en gezondheidszorg

Gezondheidszorg


Theo Veenstra t.veenstra@kirkmancompany.com

14

Gezondheidszorg

AMSTERDAMSESTRAATWEG 40 3743 DT BAARN NEDERLAND T +31 (0)88 40 40 400 F +31 (0)88 40 40 499 WWW.KIRKMANCOMPANY.COM INFO@KIRKMANCOMPANY.COM @KIRKMANCOMPANY

22072013kirkmancompany gezondheidszorg  
22072013kirkmancompany gezondheidszorg  
Advertisement