Klimarettferdighet

Page 1

KLIMA rettferdighet

Kirken i møte med klimakrisen Guide for bærekraftig liv Kampen for klimarettferdighet

ET MAGASIN OM TRO, TEOLOGI OG KLIMA

KLIMA

– DITT VALG

Aldri har det vært påvist så mye CO2 i atmosfæren. Aldri før har flere mennesker på kloden vært truet så mye av tørke, flom og ekstremvær. Det er tid for å verne om skaperverket!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.