Page 1


The Yoga of Herbs An Ayurvedic Guide to Herbal Medicine by Dr. David Frawley and Dr. Vasant Lad 2008

TEADMISEKS See raamat on teatmeteos, mille ülesanne ei ole ravida, diagnoosida ega retsepte määrata. Selles sisalduv teave ei asenda mitte mingil juhul konsultatsiooni vastavalt litsentseeritud tervishoiuprofessionaali juures. Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Eve Võsu Korrektor Mari Mets Copyright © 1986, 2001 by Dr. David Frawley and Dr. Vasant Lad All rights reserved. © 2011 Kirjastus ERSEN B11228811 ISBN 978-9949-25-101-8

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Pühendus See raamat on pühendatud Lenny Blankile, sest just tema pingutuste, suunamise, ettenägelikkuse ja visaduse tõttu sai seda üldse alustatud ja lõpule viidud, ühe osana tema jätkuvatest püüdlustest aidata ajurveedal Läänes levida.


Sisukord Eessõna Saatesõna Taimeteadus: ida ja lääs Teadvuse avaldumine taimedes Ajurveedameditsiini taust Vaimne taust Kolm guna’t Viis elementi Kolm doša’t Seitse dhatu’t ja odžas Viis praanat Kehakanalite süsteem (srota’d) Agni ja taimed RAVIMTAIMEDE ENERGEETIKA Maitse (rasa) Energia (virja) Vipaka, seedimisjärgne toime Prabhava, eriline vägi Kuue maitse kirjeldus INDIVIDUAALSE KONSTITUTSIOONI (DOŠA) OHJAMINE Kapha ohjamine Pitta ohjamine Vata ohjamine Ama mürgitustamine/ ohjamine TAIMERAVI Taimsed alteratiivid (rakta šodhana karma) Taimsed anthelmintikumid (krumighna karma)

11 13 17 19 23 23 24 26 26 34 36 37 40 42 42 44 46 47 48 56 57 60 62 64 70 70 72


Sisukord Taimsed adstringendid (stambhana karma) Mõrud toonikumid ja taimsed antipüreetikumid Taimsed karminatiivid (vata-anuloman) Taimsed diaforeetikumid (svedana karma) Taimsed diureetikumid (mutrala karma) Emmenagoogid (raktabhisarana karma) Taimsed ekspektorandid ja demultsendid (kasa-svasahara) Taimsed laksatiivid ja purgatiivid (viretšana karma) Taimsed närviravimid ja spasmolüütikumid Taimsed stimulandid ja digestiivid (dipana-patšana karma) Toonikumid TAIMEPREPARAATIDE VALMISTAMINE JA KASUTAMINE AJURVEEDAS Taimepreparaatide valmistamise viis peamist meetodit (pantša kašaja) TAIMEPREPARAATIDE VALMISTAMISE LISAMEETODEID Ravimõlid (siddha taila) Ravimghii (siddha ghrita) Manustamise vahendid (anupanam) Taimed välispidiseks kasutamiseks Manustamise viisid Manustamise ajad Taimesegud Annused MANTRA, JANTRA JA MEDITATSIOON TAIMED AJURVEEDALISEKS KASUTAMISEKS A. KÄTTESAADAVAD TAIMED B. SPETSIAALSED ORIENTAALSED TAIMED LISAD LISA I . Teejoogid kolmele doša’le LISA II. Taimekaardid LISA III. Retseptid esmaabiks LISA IV. Eestikeelseid sõnaseletusi

5 73 75 79 80 82 84 86 88 90 94 95 101 101 104 107 108 110 111 112 114 115 117 120 124 126 186 221 222 224 258 263


6

Ravimtaimed ja maitseained

LISA V. Sanskritikeelsete sõnade seletusi LISA VI. Ladinakeelne lisa SPETSIAALSED AJURVEEDA JA HIINA TAIMED BIBLIOGRAAFIA AUTORITEST

266 269 277 294 295

Tabelid; kaardid ja joonised Tabel 1 Inimese konstitutsioon (prakruti) Kuue maitse kaart Joonis 1 Kosmiline evolutsioon Joonis 2 Vata, pitta ja kapha asukohad Joonis 3 Seitse dhatu’t taimedes Joonis 4 Taimehingamine Joonis 5 Ajamandala Joonis 6 Šri Jantra Joonis 7 Aaloe taim Joonis 8 Kalmus Joonis 9 Tšakrad Joonis 10 Amalaki Joonis 11 Ašwagandha Joonis 12 Bibhitaki Joonis 13 Gotu kola Joonis 14 Guggul Joonis 15 Haritaki Joonis 16 Pippali Joonis 17 Šatavari Joonis 18 Taimed & organid

30 50 25 29 35 38 67 120 127 142 187 188 191 195 200 202 205

214 216

220


Eessõna Terminil „jooga” on palju traditsioonilisi tähendusi. Ajurveedas, India meditsiiniteaduses, viitab jooga taimede „õigele kasutamisele” ja „õigele kombinatsioonile”. Nõnda siis nimetatakse „joogaks” �������� erilaad� set���������������������������������������������������������������� ainete kombinatsiooni, mis peab osutama kehale ja vaimule spet� siifilist toimet. See kooskõlaline või terviklik �������������������������������� taimede������������������������� kasutamine baseerub iid� sel ajurveeda teadusel taimede energeetikast ning kätkeb endas süs� teemi taimede omaduste ja väe määramiseks vastavalt looduse seadus� tele, nii et taimi saab kasutada objektiivselt ja spetsiifiliselt vastavuses individuaalsete seisunditega. Joogalik taimede kasutamine tähendab niisugust taimede potentsiaali harmoonilist rakendamist. Käesolevas raamatus rakendatakse esimest korda seda ajurveeda taimeteadust Lääne taimedele, samuti ka mõnele tähtsamale Oriendi, nii India kui Hiina taimele. Raamatu eesmärk pole mitte esitada ajur� veedat distantseeritult nagu midagi võõramaist või iidset, vaid teha sellest praktiliselt rakendatav ravimtaimesüsteem. Me elame väga erilisel, ent ka väga ohtlikul ajal, mil uus globaalne kultuur vaevleb sünnivaludes. Meie aja väljakutse on lõimida kokku inimkultuur ja teadmised. Tähtis on, et see protsess toimuks ka terven� ������� davate teaduste tasemel. Tervendamine on alati ühtlustamise küsimus. Kui meie tervendamisteadus ei suuda lõimuda, kuidas saame meie kui inimolendid omavahel üksmeelt leida? Ajurveeda on igavikuline süsteem, mis on juba endasse lõiminud kaheksa tervendamise haru, alates taimetarkusest kuni kirurgiani ja psüh� holoogiani, olles justkui ühenduspunkt. Selle aluseks on India muistsete tarkade vaimsed teadmised ja kosmiline teadvus, milles nad elasid. Käesolev raamat ei ole lihtsalt traditsiooniline ajurveeda tead� miste esitamine, vaid püüd näidata elavat ajurveedat, selle loovat ja praktilist rakendamist muutuvates tingimustes. See on mõeldud olema sillaks Ida ja Lääne vahel. Selles mõttes on raamat idamaise osalemine


8

Ravimtaimed ja maitseained

sügavates Lääne teadmistes ja läänemaise osalemine Idamaa sügavates teadmistes. Meie suurim soov on, et see kannaks edasi seda lõimumise ja koostöö vaimu. Ajurveeda rakendamisel Läänes�������������������������������������� �������������������������������������������� ei ole võimalik kõige traditsioonili� semaid ajurveeda ravimeid praktiliselt kasutada. Need võivad koosneda erilistest troopilistest taimedest, mis siinmail on enamasti kättesaadama� tud, või siis sisaldavad need mineraalaineid, mida võib kasutada üksnes pärast pikka ja rasket ettevalmistamist. Sel põhjusel on käesolev raamat sündinud kui abivahend, mis kohaldab ajurveeda teadmised ainetega, mis on kättesaadavad ja vaid väheste võimalike kõrvaltoimetega. Samal ajal oleme püüdnud ka säilitada ajurveeda tervendamissüs� teemi terviklikkust. Selleks oleme kaasanud taimede spetsiaalse toime meelele ning tervendamise sügavamaid ja spirituaalseid aspekte. Ra� vimtaimeteadus on osa tervendamise laiemast kontekstist ja puuduta� mata neid süvaprobleeme inimese elus, ei saa ükski tervendamisprot� sess olla edukas. Sanskriti termineid oleme kasutanud minimaalselt ja oleme need varustanud kergesti mõistetavate tõlgetega. Kui lugejal on soov mõ� nest meditsiinilisest kontseptsioonist enamat teada saada, soovitame raamatut „Ayurveda, the Science of Self-Healing”, mis on käesoleva raamatu kaasväljaanne. Lääne ravimtaimede klassifitseerimine idamaisesse energeetikasse on midagi niisugust, mida ei saa teha ühe korraga. Isegi ajurveedas eksis� teerivad eri kirjutajate vahel mõnikord erinevused ravimtaimede klassi� fitseerimisel. Seega tervitame iga kriitilist märkust selle kohta ning kut� sume kontakti võtma kõiki, kes tahavad meiega selles töös ühineda. Me soovime avaldada kõige südamlikumat tänu paljudele inimes� tele, sõpradele ja õppuritele, kes on olnud selle raamatu juures abiks ja innustajaks, samuti paljudele teistele, kes töötavad sarnases suunas. Olgu nende töö viljakas. Dr David Frawley Dr Vasant Lad mai, 1986 Santa Fe, New Mexico


Saatesõna Üle 18aastase kogemusega taimeteadlasena, kes kasutab Lääne, Hiina ja ajurveeda taimi, tulin ma kaua aega tagasi järeldusele, et kui ei võeta arvesse ravimtaimede ja toiduainete üldist energeetikat seoses indiviidi konstitutsionaalsete erinevustega, oleme määratud tohutule segadusele ja läbikukkumisele. Niisugune lähenemine��������������� ������������������������� hoiab meid te� gemast avarapilgulisi kasulikke järeldusi, mis on vajalikud haiguse en� netamiseks ja ravimiseks. Biokeemiast üksi siin ei piisa. On palju niisugust, mida Ida ja Lääne tervendamissüsteemid saavad omavahel jagada. Mõned Lääne teaduslikest vaadetest läbi imbunud inimesed usuvad, et meie süsteem on kõige edumeelsem ja sestap ainuõige tee. Me keeldume tunnustamast, et Indias ja Hiinas on juba olemas täielikult arenenud ja teoreetiliselt selgesti väljenda� tud meditsiinisüsteemid, mis on oma tõhusust tõestanud üle 3000 aasta. Meie süsteem, paraku, on arenenud kõigest paarisaja viimase aasta jooksul. Ajurveedameditsiin on kindlasti üks vanemaid����������������� ������������������������� järjekindla teo� reetilise baasi ja praktilise kliinilise rakendusega süsteeme. Sellesse põhjaliku tervendamise tarkuse iidsesse kaevu on mõned suurimad arstid ja teadjamehed valanud oma peenimad arusaamad ja avastu� sed. Ometi, hindamaks täiel määral seda Idamaade tervendamistar� kuse nektarit, on Lääne inimestel vaja ületada oma tähttäheline ja lineaarne mõtlemine, et siseneda mittelineaarsesse arutlevasse lä� henemisse. Seepärast on pigem tarvis õigel perspektiivil põhinevat intuitiivset nägemust tervikust kui ������������������������������ tänapäevase������������������� teaduse mikroskoo� pilist vaadet. Ajurveeda jõud peitub tema avaras, kõikehõlmavas vaates dü� naamilistele vastastikustele suhetele, mis kehtivad orgaaniliste füsio� loogiliste protsesside, välistegurite, kaasa arvatud kliima, elu, töö ja toitumine, ning sisemiste emotsionaalsete staadiumide vahel. Kont�


10

Ravimtaimed ja maitseained

rastina toetub Lääne teadus üksikasjalikumale, spetsiifilisele moleku� laarstruktuurile ja keemiale. On paradoksaalne, et mõlemad võivad kirjeldada üht ja sama seisundit nii erineval viisil ja nii diametraalselt vastupidistest vaatekohtadest. Tänapäeval tõmbab paljusid orientaalse tervendamissüsteemi ja ravimtaimede poole, sest need lähenemised pakuvad tervendamis� meetodeid, mis on väga tõhusad ja samal ajal leebed ning vähimate kõrvaltoimetega. Nad tunnevad õigusega, et haigus tuleb mitte kui suvaline nähtus, vaid kindlatel põhjustel, mis, kui neid õigesti mõiste� takse, võivad aidata ravida ning veel tähtsam – ära hoida haiguse taas­ esinemise. Ajurveeda oma tridoša ehk kolme kehaenergia süsteemiga on suuteline andma täieliku arusaamise tervise põhjusest tasakaalustatud ainevahetuse mõistes. Haigust mõistetakse lihtsalt kui tasakaalu rikku� mist närvienergia (vata), kataboolse tule-energia (pitta) ja anaboolse toitva energia (kapha) vahel. Kõik toiduained ja kogemused mõjuta� vad nende kolme kehaenergia üleüldist tasakaalu. Seda on tõestatud faktiga, et üksnes toitumise tasakaalustamisega leiavad paljud tervise� probleemid leevendust (mida kahjuks enamik Läänes õppinud meedi� kuid ikka veel ei tunnista). Taimi kasutatakse kui „spetsiaalseid toiduaineid”, mille üles� anne on elimineerida ülejäägid ja tugevdada puudujääke. Kuigi neil võib nõrgenenud kehale olla võimas toitev mõju, on nende esmane tegevus stimuleerida teatavaid orgaanilisi funktsioone. See on taimede ja tegelikult kõikide ravimite, droogide ja toiduainete illusoorsem energeetiline aspekt, mida on vaja mõista. Ravimi või toiduaine spetsiifilise funktsiooni kõrval esineb veel üldisem toime, nimelt neil, kel on eelsoodumus, võib see üldiselt öeldes kas tõsta või langetada metabolismi taset ehk ainevahetust ja stimuleerida või rahustada närvi-, toitvat või tule-energiat, mis moodustavad tridoša kehaenergiate süsteemi. Lääne meditsiini põhiline viga on selles, et ravitakse haigust ja mitte patsienti. Kui ravimeid kirjutataks välja tundlikult vastavuses iga inimese individuaalse loomusega, nagu taimi orientaalses terven� damissüsteemis, saaks paljusid kõrvaltoimeid ära hoida. Taimede ja


Saatesõna

11

toiduainete kasutamise eriline väärtus on nende suhtelises mitte-spet� siifilises toimes ehk nende „leebuses”. Kui taime kasutatakse valesti, on tagajärjed suhteliselt tühised ja kaovad lühikese ajaga, päeva või paa� riga, mis kulub kehal selleks, et elimineerida taimejäägid organismist. Sünteetiliste ravimite või kondenseeritud ekstraktidega on see raskem. Maks ei pruugi suuta täielikult elimineerida ravimit keha kudedest ja rakkudest, sest ta pole aru saanud, kuidas neutraliseerida ������������ seda�������� kas as� simileerimise või elimineerimise teel. Kuna ainet ei suudeta täielikult töödelda, talletatakse see maksas ja kudedes või jääb see ringlema ke� has, luues toksilise koormuse, mis mõjutab vajalikke������������������ ��������������������������� organilisi füsio� loogilisi protsesse. Enne kui täiel määral saadakse aru sellest tervendavast kasust, mida annab ajurveeda või hiina meditsiin, mis mõlemad on „energeeti� lised” tervendamissüsteemid, peab kõik taimed ja toiduained klassifit� seerima ning neid mõistma selle laiema energeetilise mõju terminites, mis neil on kogu ainevahetusprotsessile. Ma usun, et dr David Frawley ja dr Vasant Ladi raamat pakub esimest korda edukalt niisugust tai� mede klassifikatsiooni, haarates kaasa läänemaised taimed ja taimed, mis on Läänes ja Idas ühised. On kokkusattumus, et see käsikiri pidi leidma tee minu juurde just sel ajal, mil ma olen peaaegu lõpetanud oma uuringud Lääne taimede klassifitseerimisel traditsioonilisse hiina energeetikasüsteemi. Tore on näha, kuidas paljudel juhtudel nii nende kui ka minu klassifitseerimismeetod näitab üht ja sama põhilist arusaa� mist energeetikast. Dr David Frawley ja dr Vasant Lad on oma tähtsa raamatu loo� misega andnud tõeliselt vägeva ja ainulaadse panuse alternatiivsesse, looduslikku tervishoidu. Võib veel minna aega, kuni suurem osa ajur� veedast vähe teadvatest inimestest hakkab nägema selle originaalse töö praktilist kasu. Siiski, on kaks ise asja – katse-eksituse meetod või järjepidev ja põhjendatud taimeravisüsteemi areng. See raamat annab esimest korda Lääne inimeste jaoks ajur� veeda meditsiinile suurema praktilise väärtuse, kuid enamgi veel, tegelikult suunab see kogu läänemaailma tõhusama taimedega ra� vimise poole.

Ravimtaimed ja maitseained. Taimejooga. Ajurveeda teejuht taimeravisse  

Ravimtaimed ja maitseained. Taimejooga. Ajurveeda teejuht taimeravisse

Advertisement