Page 1

lastenkirjat syksy


SISÄLTÖ

4 10 12 14 16 18 22 24 26

Kotimaiset kuvakirjat Kotimaiset runokirjat Kotimaiset sadut ja tarinat Musiikki Katselukirjat Kuvakirjat Tietokirjat Hengelliset lastenkirjat ja musiikki Lastenkirjoja aihepiireittäin

K I R J AT I L AU K S E T

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY

Kirjavälitys Oy 010 345 1520 kvtilaus@kirjavalitys.fi

Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450 Faksi 09 6877 4545 www.lastenkeskus.fi www.kirjapaja.fi etunimi.sukunimi@lastenkeskus.fi etunimi.sukunimi@kirjapaja.fi

BTJ Finland Oy 09 584 0440 btj@btj.fi Lasten Keskus 09 6877 4530 tilaukset@lastenkeskus.fi

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540

Kirjojen vähittäismyynti kirjakaupoissa, tavarataloissa ja marketeissa kautta maan.

MY Y N T I J A M A R K K I N O I N T I Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 gsm 050 371 0448 Myyntipäällikkö Maarit Krogell 09 6877 4565 gsm 050 549 4553 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 gsm 040 559 5370

V I E S T I N TÄ Viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste 09 6877 4568 gsm 040 553 4757 Mediakoordinaattori Minna Vatja 09 6877 4543 K U S TA N TA M I N E N Kustannuspäällikkö, seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö, oppimateriaalit Eeva Johansson 09 6877 4515 Kustannuspäällikkö, hengellinen kirjallisuus, teologia, kirkolliset kirjat Päivi Karri 09 6877 4558 Kustannuspäällikkö, yleinen lasten- ja nuortenkirjallisuus, oppimateriaalit Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö, yleinen tietokirjallisuus, lahjakirjat Ulla Salmi 09 6877 4556

facebook.com/lastenkeskus facebook.com/kirjapaja

2

Kannen kuva: Katri Kirkkopelto, Piki • Taitto: Susanna Vatja Paino: Premedia Helsinki. Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja. Muutokset ovat mahdollisia.


Kir je kust ant ajalt a

KUVAKIRJA ON EDELLEEN VAHVA JA TOIMINTAVARMA KÄYTTÖLIITTYMÄ. "VLFBNBBVLFB

NBMUBTFUVPQJFOFOLVVMJKBOKBMVLJKBOFUFFOFOOFOOÊLFNÊUUÚNJÊNBBJMNPKB LPLFNBUUPNJBTFJLLBJMVKB TBNBJTUVUUBWJBIBINPKB,VWBLJSKBUPJNJJNZÚTMPJTUB WBOBUZÚLBMVOBIBOLBMJFOLJOBJIFJEFOLÊTJUUFMZTTÊ-BTUFO,FTLVLTFOLPUJNBJOFO LVWBLJSKBUVPUBOUPOPTUBBWBJLFBULJOUVOUFFUUVSWBMMJTFTUJLÊTJUFMUÊWJLTJOJJOLPUPOB WBOIFNNBOLBJOBMPTTBLVJOQÊJWÊIPJEPOJTPTTBMBQTJSZINÊTTÊ,BUSJ,JSLLPQFMMPO 1JLJTFLÊ&MJOB)JSWPTFOKB7JMMF5JFUÊWÊJTFO/ÊLZNÊUÚOUBSKPBWBULFJOPKBKB TBOPKBLÊTJUFMMÊQJFOFOJINJTFOBSKFOLJQFSJOUÊBTJBBLJVTBBNJTUBKBVMLPQVPMJTFLTJ KÊÊNJTUÊ4ZZMMJTUÊNÊUUÊNVUUBTBNBTUVNJTQJOUPKBUBSKPUFONPMFNQJFOWÊLFWJFO LJSKPKFOUBWPJUUFFOBPOLJVTBBNJTFOOPMMBUPMFSBOTTJKPJIBOQJFOFTUÊQJUÊFO TARINAN KOUKUTTAVUUS JA TIEDON KIEHTOVUUSPWBUMZÚNÊUÚOZIEJTUFMNÊ KPLB UBLBBMVLJKBOLVJOMVLJKBOIFSQBBOUVNBUUPNBOIVPNJPO.BSLFUUB7BJTNBBOFTJ LPJTUFPT7FTJLJSKBPOLVOOJBOPTPJUVTTVPNBMBJTUFOJUTFTUÊÊOTFMWZZUFOÊQJUÊNÊMMF FMÊNÊOFMJLTJJSJMMFWFEFMMF5JFUPBKBUBSJOBBZIEJTUÊWÊOTFJLLBJMVOUJJNFMMZLTFTTÊ TVLFMMFUBBOOJJOWFEFOLJFSUPLVMLVVOLVJOTFOQVIEJTUBNJTFFO7FTJLJSKBOVQFB TBSKBLVWBNBJOFOLVWJUVTPO$BSMPTEB$SV[JOLÊTJBMBB4FJLLBJMVTBSKBQVPMFTUBBO IFJUUÊÊOVPSFOMVLJKBONBUFNBUJJLBOKBIJTUPSJBOVTLPNBUUPNJJOLPVLFSPJIJO 4BSKBOOFMKÊTTÊFOTJNNÊJTFTTÊPTBTTBPOHFMNBOSBULBJTVZIEJTUZZIVJLFJTJJOLVWJJO KBKÊOOJUUÊWÊÊOUBSJOBBO KPUBWPJFEFUÊPNJFOPJWBMMVTUFONVLBBO SUPERSANKARUUS LIITETÄÄN USEIN POIKIIN JA MIEHIIN NVUUBFJFOÊÊLBVBO 4VQFSTBOLBSJ&NFMJJOBPO5JUUBNBSJ.BSUUJTFOMVPNBWBMMPJUUBWBOVPSJOFJUJ KPOLB TVQFSUBJEPJTUBOBVUUJWBUZIUÊIZWJOKVVSJMVLFNBBOPQQJOFFUQPKBULVJOUZUÚULJO 4BOBUBJUVSVVEFTUBQÊÊTFFOBVUUJNBBONZÚT+VLLB*ULPTFOKB.BUUJ1JLLVKÊNTÊO IFSTZWÊOIBVTLBTTBSVOPLJSKBTTB KPTTBIJSWJJSWJTUÊÊKBIÊNÊIÊLLJIÊÊSÊÊ 5ÊMMÊLFSUBB*ULPTFOSVOPTVPOJQVMQVUUBBTVPNBMBJTFTTBNFUTÊTTÊFMÊJNJOFFO

5VOOFLZMMÊJTJÊMVLVIFULJÊ

Kuva: Shutterstock

5BOKB1PTLFMB ,VTUBOOVTQÊÊMMJLLÚ -BTUFO,FTLVT

3


Kot imaiset kuvakir jat

Minäkin haluaisin mukaan!

K AT R I K I R K KO P E LT O

1*,* M I N Ă„ K I N H A LU A N M U K A A N !

1JLJTFJTPPUZSNJTUZOFFOÊ LFSIPNBKBOVMLPQVPMFMMBTVQFSTBOLBSJOWJJUUBIBSUFJMMBBO6VEFULBWFSJUFJWÊU PUBLBBOIÊOUÊNVLBBO WBBOMÊJNÊZUUÊWÊUPWFO1JLJOOFOÊOFEFTTÊLJJOOJ � P YJ A M A P E L L E J Ä E I PÄ Ä S T E TÄ S I S Ä Ä N !�

0OOFLTJTJFMMĂŠPO:ĂšOBMMFKBFOOFOLBJLLFB*TP KPOLBMĂŠNNJOTZMJKBSBVIPJUUBWBUTBOBUMPIEVUUBWBUNVSIFFMMJTUBQJLLVPMFOUPB :IEFTTĂŠ*TPOLBOTTB1JLJNJFUUJJ NJUFOQĂŠĂŠTUĂŠUPJTUFOMFJLLJJONVLBBOKB NJMMBJOFOPOIZWĂŠLBWFSJ-PQVMUB1JLJLJOKPVUVVNJFUUJNĂŠĂŠO TBBWBULPLBJLLJ PMMBIĂŠOFOMFJLFJTTĂŠĂŠONVLBOB:IEFTTĂŠUPJNJNJOFOWBBUJJIBSKPJUUFMVB

T E E M AT kiusaaminen, ulkopuolisuus, tunteet, itsetunto KO KO 270 x 280 mm, 32 s. I S B N 978-952-288-374-2 Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 25,00 ARVIOITU I L M E S T YM I S A I K A

elokuu 2016

3+

VA S TA KO T O N A T U L E E I T K U !

1*,*o.JOĂŠLJOIBMVBONVLBBOPOUBSJOBSZINĂŠTTĂŠUBQBIUVWBTUBLJVTBBNJ TFTUB JUTFUVOOPOWBIWJTUBNJTFTUB UVOUFJTUBKBZTUĂŠWZZEFTUĂŠ 4

P I K I - M AT E R I A A L I PA K E T T I

sisältää mattalaminoidut hahmot 2-puoleisina pÜytäteatterinukkeina sekä tarinankerronta- ja tunnetaitokortit. TUOTENUMERO

6418132000838 H I N TA 25,00


Kotimaiset kuvakirjat

TIINA HAAPSALO – KATRI KIRKKOPELTO – LAURA REPO

.VOKBTVOKVUUV L A S T E N S O S I A A L I S T E N TA I TOJ E N VA H V I S TA M I N E N K I U S A A M I S E N EHKĂ„ISYSSĂ„

M I T E N T U K E A MBQTFOWVPSPWBJLVUVTUBJUPKFO

T E E M AT kiusaaminen, ulkopuolisuus, tunteet, itsetunto KO KO 210 x 295 mm, n. 60 s. I S B N 978-952-288-375-9 Kl 38.1 E N N A K KO H I N TA nid. 25,00, 8/2016

LFIJUUZNJTUĂŠKBUVOOFUBJUPKFOIBMMJOUBB .JULĂŠ PWBUIZWĂŠUUPJNJOUBNBMMJUFOOBMUBFILĂŠJTUĂŠKB IBWBJOOPJEBLJVTBBNJTUBTFLĂŠQVVUUVB TJJIFO .JUFOUPJNJBWBOIFNQJFO LBOTTB KPTIFJEĂŠOMBTUBBOLJVTBUBBO UBJMBQTJLJVTBBNVJUB O PA S M U O D O S TA A P I K I K U VA K I R J A N K A N S S A UĂŠSLFĂŠO UZĂšLBMVOLBTWBUVLTFOBNNBUUJMBJTJMMF 5FFNBLPLPOBJTVVLTJOBBWBVUVWBU BVLFBNBUUBSKPBWBUNPOJQVPMJTFOKB UPJNJOOBMMJTFOUBWBOLĂŠTJUFMMĂŠLJVTBBNJTFO FILĂŠJTZZOMJJUUZWJĂŠUFLJKĂšJUĂŠMBTUFO WFSUBJTSZINJTTĂŠ5BWPJUUFFOBPOTBBWVUUBB WBOIFNQJFOKBNVJEFOLBTWBUUBKJFO ZIUFJTUZĂšOĂŠLJVTBBNJTFOOPMMBUPMFSBOTTJ

T I I N A H A A P S A L O (vas.) on varhaiskasvatuskouluttaja, tyÜnohjaaja ja draamapedagogi. Hän on ollut mukana toimittamassa ja kirjoittamassa useita varhaiskasvattajille suunnattuja materiaaleja. K AT R I K I R K KO P E LT O (kesk.) on kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataideopettaja. Hän on kuvittanut lukuisia kuvakirjoja ja oppikirjoja. Vuonna 2009 Kirkkopelto sai arvostetun Kylli Koski -palkinnon. L AU R A R E P O (oik.) on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi pienten lasten kiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. Hän on kirjoittanut aiheesta lukuisia artikkeleita ja kirjoja sekä toiminut aiheen asiantuntijana ja kouluttajana.


Kotimaiset kuvakirjat

6


Kot imaiset kuvakir jat

EL IN A HI RVONEN – V IL L E T I E TÄVÄINEN (kuvitus)

/ĂŠLZNĂŠUĂšO K U K K A E I H A L UA O L L A K U K K A .

)ĂŠOIBMVBBPMMB,BQUFFOJ KBKPIUBB LBJLLJWPJQBJTUFO"WBSVVTUZZQQJFO KPVLLPKB1ĂŠJWĂŠLPEJTTBIĂŠOIBMVBJTJ MFJLLJĂŠUPJTUFOMBTUFOLBOTTB NVUUBUPJTFU FJWĂŠUIBMVBIĂŠOUĂŠMFJLLJJO0OOFLTJ "WBSVVTUZZQJUUJFUĂŠWĂŠU NJUFOUPJNJB TJMMPJO LVO,BQUFFOJOPNBUOFVWPUPWBU MPQQV PA L K I T T U T E K I J Ă„ K A K S I K KO POUBSUUVOVU LJQFĂŠĂŠOKBBKBOLPIUBJTFFOBJIFFTFFO IFMMZZEFMMĂŠKBQBMKBBMMBSFIFMMJTZZEFMMĂŠ 7JJTBTKBNJFMJLVWJUVTSJLBTUBSJOBLVMKFUUBB MVLJKBOWBJLFJEFOUJMBOUFJEFOKBUVOUFJEFO MĂŠQJoLVJUFOLJOOJJO FUUĂŠBQVKB UVSWBPWBUBJOBMĂŠIFMMĂŠ 5JFUĂŠWĂŠJTFOWBIWPJTTB LVWJTTBVMLPQVPMJTVVT KBPVUPVTOĂŠZUUĂŠZUZWĂŠU LPTLFUUBWBMMBUBWBMMB

ELINA HIRVONEN on kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvien tekijä. Hirvosen esikoisromaani Että hän muistaisi saman (2005) oli Finlandia-palkintoehdokkaana ja toinen romaani Kauimpana kuolemasta (2010) palkittiin Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnolla. Hirvosen teoksia on käännetty useille eri kielille.

V I L L E T I E TĂ„VĂ„ I N E N on graaďŹ nen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Hän on koulutukseltaan arkkitehti. Tietäväisen teos NäkymättĂśmät kädet (2011) voitti SarjakuvaFinlandian. Tietäväinen on saanut teoksillaan useita Finlandia Junior -ehdokkuuksia.

�Minusta näyttää, että sinulla oli pieni, näkymätÜn haava. Mutta se on melkein parantunut jo.�

T E E M AT kiusaaminen, ulkopuolisuus, tunteet, itsetunto KO KO 215 x 285 mm, noin 32 s. I S B N 978-952-288-549-4 Kl L 85 E N N A K KO H I N TA

sid. 24,00 9 /20 16

4+ 7


Kotimaiset kuvakirjat

8


Kot imaiset kuvakir jat

M A R K E T TA VA IS MA A – C A R LO S DA C R U Z (kuvitus)

7FTJLJSKB OFMKÊQÊJWÊÊZIUÊTPJU UPB KBLBJLLJPWBUQBIBMMBUVVMFMMB&OJUFO WBBSJ KPLBPOQVEPUUBOVUUFLPIBNQBBU WFTTBOQÚOUUÚÚO1BTJOQÊJWÊTBBLVJUFOLJO ZMMÊUUÊWÊOLÊÊOUFFO LVOIÊOLPIUBBNZTUJ TFO7FTJNJFIFO7FTJNJFIFONBULBTTBBWBV UVVQJTBSBOLJSLBTLVWBNBBQBMMPTUB TJOJTFOÊ MPJTUBWBTUBQMBOFFUBTUB KPOLBLBMMJTBSWPJTJO BJOFPOJINFFMMJOFOWFTJ.VUUBNJOOF MJLBWFTJQÊÊUZZ LVLBBJLPPQÊÊTUÊNBBJMNBO TVVSJNQBBOWBBIUPLZMQZZO NJUÊUVVNJWBU LBMBUUÊTUÊLBJLFTUBoKBMÚZUZWÊULÚWBBSJO UFLPIBNQBBU V E T TÄ O N S ATA N U T

WFEFMMFKB FSJUZJTFTUJTVPNBMBJTFMMFQVIUBBMMFWFEFMMFKB WFEFOQVIEJTUVTUZĂšMMF-PJTUFMJBBTUJLVWJUFUUV LJSKBUFNQBBNVLBBOTBKBOPTUBBFTJJOZMMĂŠU UĂŠWJĂŠLJOOĂŠLĂšLVMNJBNFJMMFOJJOUVUUVVOKB BSLJTFFOWFUFFO"MBLPVMVJLĂŠJTJMMFTVVOOBUUV LJSKBPOKĂŠSFĂŠUJFUPQBLFUUJ KPLBBWBBMVLJKPJ EFOTJMNĂŠUBSWPTUBNBBOVTFJOJUTFTUĂŠĂŠOTFM WZZUFOĂŠQJUĂŠNĂŠĂŠNNFFMĂŠNĂŠOFMJLTJJSJĂŠ VESIKIRJA ON KUNNIANOSOITUS

T E E M AT vesi, ympäristÜnsuojelu, vedenpuhdistus, seikkailu, huumori KO KO 220 x 210 mm, noin 32 s. I S B N 978-952-288-550-0 Kl L 85/ L 55 E N N A K KO H I N TA sid. 25,00 6+ 9/2016

�Suomalainen vesi on maailman puhtainta, ja se on myÜs erittäin halpaa. Mutta muista: samalla kun se on halpaa, se on kallisarvoista.�

M A R K E T TA VA I S M A A on kulttuurituottajan tyÜssään monipuolinen lastenkulttuurin edistäjä. Hän on kääntänyt kymmeniä lastenkirjoja ja toiminut kirja-arvostelijana ja toimittajana. Vaismaa asuu Pälkäneellä.

CARLOS DA CRUZ on tehnyt useita kuvakirjoja sekä oppikirjojen kuvituksia vuodesta 2001 lähtien. Hän on opiskellut grafiikkaa ja sarjakuvapiirtämistä Ranskassa. Da Cruz tekee kuvia myÜs ranskalaisiin lastenlehtiin ja on erityisen kiinnostunut historian kuvittamisesta. Da Cruz asuu Espoossa.

9


Kotim ais et runok irjat

10


Kotim ais et runok irjat

J U K K A I T KONEN – M AT T I P I K K UJÄ MSÄ (kuvitus)

)JSWJJSWJTUÊÊ Hämähäkki hämyisenä hämärässä häärää. Eikä näe siinä koskaan yhtään mitään väärää, että joku hyÜnteisistä verkkoon kiinni jää. Hämähäkin mielestä se on vain elämää.

Tutustu kotimetsien monenkarvaiseen sakkiin!

T U T T U M E T S Ă„ O N TĂ„Y N N Ă„

NPOFOLJSKBWBBTBLLJB :IEFMMĂŠPOOBVMBLLPQĂŠĂŠTTĂŠĂŠO UPJOFOQVLFVUVVQJJLLJOVUUVVO .JLĂŠMBTLFFNĂŠLFĂŠKBQVMJLPJ LVJOQJLLVMBQTJ ,VLBLJJLLVV QVVTTBFSĂŠNBBOLPSWFTTB +BNJLĂŠLVNNBTBBIJSWFO JSWJTUĂŠNĂŠĂŠO SUPERSUOSITTU KROKOTIILI

LJSKBTBBKBULPLTFFO TBNBOUFLJKĂŠQBSJOIZLFSSZUUĂŠ WĂŠOSVOPUFPLTFOLPUJNBJTJTUB FMĂŠJNJTUĂŠ HIKOAA

T E E M AT eläimet, kotimainen luonto, vuodenajat, huumori, mielikuvitus KO KO 270 x 185 mm, noin 48 s. I S B N 978-952-288-541-8 Kl L 82 E N N A K KO H I N TA sid. 23,00 4+ 9/2016

J U K K A I T KO S E N tuotanto on laaja ja monipuolinen. Hänen leikittelevät ja elämäniloiset tekstinsä ovat monenikäisten suosikkeja.

M AT T I P I K K UJ Ä M S Ä on kuvittaja-graafikko, jonka oivaltavat kuvat ovat tuttuja mm. monista kirjoista ja lehtien sivuilta. Hän sai kuvitustaiteen valtionpalkinnon 2015. 11


Kotimaiset sadut ja tarinat

12


Kotimaiset sadut ja tarinat

T I T TAM AR I M AR T T INEN – LOT TA K AU P PI (kuvitus)

&NFMJJOB KBMBVMBWBO LPJSBOUBQBVT E M E L I I N A O N VAU H D I K A S KBIZWĂŠTZEĂŠNJOFO

UZUUĂš KPLBBVUUBBNJFMFMMĂŠĂŠOUPJTJB NVUUB KPVUVVVTFJOJUTFLJJQFMJJO,JQFSĂŠOUJMBOUFFO LPJUUBFTTB&NFMJJOBMMBPOFSJUZJTJĂŠUBJUPKBKB WPJNJB KPJMMBIĂŠOTBBBTJBUSBULBJTUVBQBSIBJO QĂŠJO5PJTJOBBOTVQFSTBOLBSJUZUUĂšTBBFTJOFFU MFJKVNBBOKBWĂŠMJMMĂŠIĂŠOPTBBMVLFBNZĂšT BKBUVLTJB

Supersankari Emeliina valloittaa uudessa kirjasarjassa!

&NFMJJOBOMVPLLBLBWFSJ3POKBTBBMBIKBLTJ FTQBOKBMBJTFOMĂšZUĂšLPJSBO KPLBFJPMFLBBO NJLĂŠUBIBOTBLPJSBoTFPTBBMBVMBB &NFMJJOBOTVQFSUBJUPKBUBSWJUBBOUPEFOUFPMMB LVOLPJSBOQFOUVLBUPBBKVVSJFOOFOUĂŠSLFĂŠĂŠ FTJJOUZNJTUĂŠy&ILĂŠTFPOTBBOVUIVMJOBTUB UBSQFFLTFFO

T I T TA M A R I M A R T T I N E N on kirjoittanut lapsille jo liki parinkymmenen vuoden ajan. Palkittu kirjailija on VarsinaisSuomen lastenkulttuurin läänintaiteilija, joka on edistänyt monella tapaa lasten lukuharrastusta.

L O T TA K AU P P I on Helsingissä asuva kuvittaja ja graafinen suunnittelija.

T E E M AT seikkailu, jännitys, huumori, tunteet, eläimet KO KO 145 x 210 mm, n. 64 s. I S B N 978-952-288-514-2 • Kl L84.2 5+ E N N A K KO H I N TA sid. 23,50, 9/2016 13


Musiikki

Kuono kohti joulua laulaen! 14


Musiikki

T I MO K LE M E TT INEN – T U U LA KOR O L A INEN – M A R JO NYG ÅR D (kuvitus)

-BVMVB LVPOPPO KPVMVBUBTTVVO

TIMO KLEMETTINEN

valmistui musiikin maisteriksi SibeliusAkatemiasta vuonna 1994. Hän on tyÜskennellyt freelancer-muusikkona, musiikinopettajana ja rehtorina. Säveltäjänä Klemettinen on keskittynyt erityisesti lastenmusiikkiin. Vuodesta 1999 lähtien Klemettinen on toiminut Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtajana ja vuodesta 2014 lähtien myÜs Euroopan musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtajana. T U U L A KO R O L A I N E N

KPUVSLJTTB KBLVUTVWBU UVPLTVULVUJUUBWBULVPOPB.VUUBJIBOMJJBO BJLBJTJO TJMMĂŠLBJLLJPOWJFMĂŠLFTLFO KPVMV LVLLBLJOWBTUBOVQVMMBBO+VIMBBPEPUFMUB FTTBNĂŠZSĂŠLPJSBQĂŠĂŠTFFIVSKJJOKPVMVLBEVO BWBKBJTJJO KBNVVUIBVLLVKBUWJFUUĂŠWĂŠU QJLLVKPVMVBLBSBPLFCBBSJTTB1JOLLJQPTTV SBULBJTFFVSBWBMJOUBOTB KBQJLLVQPSP LFSĂŠĂŠSPILFVUFOTBQVLJOBBUUPNBULBMMF -PQVMUBKPVMVLVJUFOLJOUVMFFPOKPVMVTBV OBO MFJLLJFOKBSBVIPJUUVNJTFOBJLB JOULU TUNTUU

L AU L UA K U O N O O N , J O U L UA TA S S U U N

POVVTJKPVMVMBVMVLPLPFMNB KPTTBPOLVJ UFOLJOKPUBJOUVUUVB5JNP,MFNFUUJOFOPO TÊWFMUÊOZU5VVMB,PSPMBJTFOSVOPKB KPULB PWBUBJFNNJOJMNFTUZOFFU,VPOPLPIUJ KPVMVBLJSKBTTB -BTUFO,FTLVT  -BVMVKFOUVOOFMNBUWBJIUFMFWBUMJJLVUUBWBT UBIVNPSJTUJTFFO KBNPOFUMBVMVUWPJNZÚT MFJLLJÊ,JSKBTPQJJIZWJONNQÊJWÊLPUJFO NVTLBSFJEFOKBLPVMVKFOLÊZUUÚÚOKBTJTÊM UÊÊFOOFOKVMLBJTFNBUPOUBMBVMVBTFLÊ OJJTUÊLPPTUVWBOUBSJOBO-BVMVKFOTÊFTUZT PONFSLJUUZIFMQPJOTPJOUVNFSLFJO

on palkittu kirjailija, runoilija, toimittaja ja kolumnisti. Hänen runokirjansa Kuono kohti tähteä voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2005. Korolainen sai vuonna 2012 Valtion lastenkulttuuripalkinnon. Viime vuonna Korolaisen ja Riitta Tuluston Lasten oma vuosikirja palkittiin Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

M A R J O N YG Ă… R D

on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka on kuvittanut lukuisia lastenkirjoja, ja hän voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2005.

KIRJAN MUKANA ON CD-LEVY,KPTTBFTJUFUĂŠĂŠO

LBJLLJLJSKBOMBVMVU/FWPJEBBOIBSKPJUFM MBKBMBVMBBNZĂšTĂŠĂŠOJUUFFOTĂŠFTUZLTFMMĂŠ

KO KO 210 x 285 mm, n. 40 s. I S B N 978-952-288-556-2

Kl L78.31 E N N A K KO H I N TA sid. 29,50, 9/2016 15


Kat selukir jat

Pikku tikka NOK NOK nokkii koko kirjan täyteen kurkistuskoloja!

LU C Y CO U S I N S

/PL/PL/PL T I K K A I S Ă„ T U U M A A FUUĂŠQJLLVUJLBOPOBJLBPQQJBOPLLJNBBO/JJOQĂŠPQ QJMBTJTLFFLZOUFOTĂŠLBBSOBBOKBJTĂŠOSPILBJTFNBOB/0,/0,OPLLJJIJF OPOLPMPO4JUUFOTFMFOUĂŠĂŠFUTJNĂŠĂŠOVVTJBIBSKPJUVTLPIUFJUB.JUFOIBVTLBB OBLVUUFMVPOLBBO5JLBOQPJLBOPLLJJLPMPOQPSUUJJOKBPWFFO UFOOJTNBJMBBO KBNBUUPPO NBOEBSJJOJJOKBNVOBLPJTPPOy K U N I H A N K A I K K I O N N O K N O K N O K I T T U QJLLVUJLLBBIVJNBB4FQBMBB QFTĂŠLPMPPOIVJMJNBBO&OOFOVOFOUVMPBTFLVJUFOLJOLFSUPPJTĂŠMMF FUUĂŠ 5:,5:,UZLLĂŠĂŠOPLLJNJTFTUBJIBOLBNBMBTUJ KBTBBLVVMMBJTĂŠOTBOBU

w)ZWÊÊZÚUÊ LBVOJJUBVOJB NJOÊUZLLÊÊOLPWBTUJTJOVTUB 5:,5:, 5:,,­­/TJOVTUBw 16

LUCY COUSINS on brittiläinen pienten lasten kirjoihin erikoistunut kuvittaja ja kirjailija, jonka tunnetuin hahmo on Maisa-hiiri.

T E E M AT oppiminen, perhe, isän ja lapsen suhde, lorut, huumori, katselu- ja kurkistuskirjat A L K U T E O S Peck Peck Peck SUOMENKIELINEN TEKSTI

Tuula Korolainen KO KO 180 x 210 mm, 30 s. pahvisivut, kurkistuskoloja I S B N 978-952-288-513-5 Kl L85 E N N A K KO H I N TA

sid. 21,50 8/2016

1+


Kat selukir jat

F I ON A WAT T – ST EP H E N BA RK ER

­LLÊÊKB UÚLLÊÊ VMLPOB O N KO L E I J A SBJEBMMJOFOWBJQJMLVMMJ OFO -ÚZEÊULÚMFJLLJLFOUÊMUÊQPKBO KPLBBKBBLPMNJQZÚSÊJTFMMÊ :IEFTTÊ JINFUUFMFNÊMMÊKBLFTLVTUFMFNBMMB WBTUBVLTFUOÊJIJOLJOLZTZNZLTJJO LZMMÊMÚZUZWÊU7BMNJJEFOLZTZNZT UFOMJTÊLTJLBUTFMVLJSKBUVMWJJWÊSFKÊ NVPUPKBTFLÊIBVTLPKBIBINPKB ÊLÊUUÊWÊLTJKBUÚLÊUUÊWÊLTJ,VWJUVL TJTTBLVMKFUBBOMÊQJNPOJQVPMJTUFO ZNQÊSJTUÚKFO LPUJPWFMUBLBVQQBBO KBQVJTUPTUBNFSFOSBOUBBO&SJMBJTFU BVLFBNBUKBUFFNBUZIEJTUZWÊU UPJTJJOTBLVSLJTUVTLPMPJMMB KPJEFO UBLBBTFVSBBWJFOTJWVKFOIBINPU KPWJMBIUFMFWBU

Osoita, nimeä ja kurkista!

Ă„ KKĂ„Ă„ JA TĂ–KKĂ„Ă„ O N K I R JASAR JA 

KPOLBĂŠĂŠSFMMĂŠPTPJUUBNJOFOFJPMF FQĂŠLPIUFMJBTUB M U I S TA MYĂ– S :

T E E M AT arvoitukset, värit, muodot, sanasto A L K U T E O S Very First Book of Things to

Spot Out and About S U O M E N N O S Kalle Nuuttila KO KO 220 x 255 mm, 30 s., pahvisivut, kurkistuskoloja I S B N 978-952-288-464-0 Kl L 85 1+ E N N A K KO H I N TA sid. 19,90, 8/2016

B R I T T I L Ä I N E N F I O N A WAT T on tyÜskennellyt lastenkirjojen parissa toimittajana, kustannuspäällikkÜnä ja lastenkirjailijana vuodesta 1989 lähtien. 2008 Watt oli ehdolla Galaxy awardsin vuoden lastenkirjan voittajaksi. Andoverissa majaansa pitävä STEPHEN BARKER on toiminut kuvittajana vuodesta 2004. 17


Kuvakir jat

TiesitkÜ, että sinulla on yli 200 luuta ja suolistosi pinta-ala on tenniskentän kokoinen!

M A RY HO F FM A N – R O S A S Q U IT H (kuvitus)

.FJEĂŠOKBNVJEFOLFIPU

MARY HOFFMAN on brittiläinen kirjailija, joka on kirjoittanut yli 80 lasten- ja nuortenkirjaa.

I H M I S E N K E H O O N I H M E E L L I N E N ! *MNBOTJUĂŠFNNFQZTUZJTJUFLFNĂŠĂŠOPJ LFBTUBBONJUĂŠĂŠO.VUUBNJUFOLFIPUPJNJJ NJUFOTJUĂŠLĂŠZUFUĂŠĂŠOKBNJUFOTJJUĂŠ IVPMFIEJUBBO .JUFOLFIPNVVUUVVJINJTFOWBSUUVFTTBWBVWBTUBWBOIVLTFLTJ

on sarjakuvataiteilija ja kirjailija, jonka humoristinen ja sarjakuvamainen kuvitus keventää aihetta kuin aihetta.

ROS ASQUITH

M E I L L Ă„ O N L U I TA J A L I H A K S I A OJJOFUUĂŠWPJNNF MJJLLVB KVPTUB IZQQJĂŠ TPJUUBBQJBOPBKBQZĂšSĂŠJMMĂŠ 4ZEĂŠOQVNQQBBWFSUB LFVILPUIFOHJUUĂŠWĂŠU +BBJWPJTTBQVPMFTUBBOUBQBIUVVQBMKPOKPQB NFJEĂŠOOVLLVFTTBNNF,FIPMMBNNFPO WBMUBWBTUJFSJMBJTJBUFIUĂŠWJĂŠ0OTVPSBTUBBOJINF FUUĂŠTFVTFJNNJUFOTFMWJZUZZOJJTUĂŠLBJLJTUB A I K A I S E M M I N I L M E S T Y N Y T:

18

T E E M AT ihminen, perhesuhteet, biologia, huumori A L K U T E O S The Great Big Body Book S U O M E N N O S Maisa Tonteri KO KO 225 x 235 mm, 40 s. I S B N 978-952-288-512-8 Kl L 85 E N N A K KO H I N TA 23,50 4+ 9/2016


Kuvakir jat

Takuuvarma hyvän unen kirja perheen pienimmille!

C HR I S HAU G H TO N

6OFOBJLB K U N AU R I N KO L A S K E E KBJMUBIĂŠNĂŠSĂŠIJJQJJNFUTĂŠĂŠO FMĂŠJNJĂŠBMLBB OVLVUUBB)JJSFU KĂŠOJLTFUKBLBVSJJUIBVLPUUFMFWBU KBKPQB*TP .VILFB,BSIVIVPLBBKBWFOZUUFMFFQJULĂŠĂŠO0PIy)0*+"" 0OLVJUFOLJOZLTJ KPLBFJIBMVBOVLLVNBBO1JLLV,BSIVLVMLFF ZNQĂŠSJJOTĂŠKBZSJUUĂŠĂŠIPVLVUFMMBNVJUBMFJLLJNĂŠĂŠO)JJSFUKB KĂŠOJLTFUFJWĂŠULVJUFOLBBOKBLTB KBLBVSJJULJOJINFUUFMFWĂŠU FJLĂš1JLLV,BSIVBZIUĂŠĂŠOWĂŠTZUĂŠ w/P FJTJUUFOWĂŠIĂŠĂŠLĂŠĂŠOw WĂŠJUUĂŠĂŠ1JLLV,BSIV NVUUB NJUFOLĂŠZQJFOFOZĂšLVLLVKBOy M U I S TA MYĂ– S :

T E E M AT nukkuminen, arkitoimet, eläimet, perheyhteys A L K U T E O S Goodnight Everyone SUOMENKIELINEN TEKSTI

Tuula Korolainen KO KO 255 x 265 mm, 32 s. I S B N 978-952-288-547-0 Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 22,50 8/2016

1+

C H R I S H AU G H T O N on irlantilainen kuvittaja, joka asuu Lontoossa. Hän on tehnyt kuvituksia muun muassa The Guardian, Wired ja The New York Times -lehtiin. Haughtonin esikoiskirja Ihan hukassa (Lasten Keskus) on käännetty lukuisille kielille ja se on voittanut useita palkintoja. 19


Kuvakir jat

20


Kuvakir jat

RI C HA R D JO N ES – L I BBY WALD E N (kuvitus)

5VOUFFU Jokaisella on oikeus omiin tunteisiin, vaikka ne eivät aina tulekaan näkyviin. Voisit kokeilla joskus toisen saappaita, huomaisit, että tunteet ovat ihan oikeita.

 J O N E S O N L U O N U T TJFMVONBJTFNBU

LFTLFJTJMMFUVOUFJMMF OJJONZĂšOUFJTJMMF LVJOLJFMUFJTJMMF8BMEFOJOSJJNJSVOPU BVUUBWBUOJNFĂŠNĂŠĂŠOUVOOFUJMPKBKB TBOPJUUBNBBOTJUĂŠ NJMUĂŠUVOUVV ,JSKBNVJTUVUUBBTJJUĂŠ FUUĂŠKPLBJTFMMB PONPOFOMBJTJBUVOUFJUBKBFUUĂŠWĂŠMJMMĂŠ POWBJLFBTBOPB NJLTJOBVSBUUBB UBJUVMFFSBJWPOQVVTLB5VOUFJUBTBB JMNBJTUBKBOJJIJOWPJSFBHPJEB FJLĂŠ NJLĂŠĂŠOUVOOFPMFWĂŠĂŠSĂŠ

T E E M AT erilaiset tunteet, kiukku, ilo, suru, kateus... A L K U T E O S Feelings

Lumoavan kaunis kuvakirja kaikenkirjavista tunteista

SUOMENKIELINEN TEKSTI

RICHARD JONES on Devonissa asustava brittiläinen kuvittaja.

Tuula Korolainen KO KO 220 x 295 mm, 32 s. kurkistuskoloja I S B N 978-952-288-548-7 Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 23,00 9/2016

L I B B Y WA L D E N on kirjailija, joka on opiskellut englantilaista kirjallisuutta Walesissä ja asustaa nykyään Lontoossa.

4+

21


T iet o kir jat

6VTJTFJLLBJMVTBSKB Seikkailusarja on kiehtova yhdistelmä tietoa, ongelmanratkaisua ja sähäkÜitä juonenkäänteitä. Kirjojen sivuja ei lueta järjestyksessä – ei edes takaperin – vaan hypellään sivulta toiselle, eteenpäin ja taaksepäin, kunnes juoni alkaa avautua. Lukija saattaa tipahtaa kärryiltä (tai siis sivulta), mutta tarina auttaa häntä aina kipuamaan takaisin.

T I MOT HY K NA PMA N – A N DR E A DA R O LD (kuvitus)

TI MOTHY KNAPMAN – ANDRE A DA ROLD (kuvitus)

,BNNJPOLBVIVU

,JMQBKVPLTV 3PPNBOIBMLJ

A N T I I K I N E G Y P T I MPJTUFMJBJEFOUFNQQFMFJEFOKBNVJTUP NFSLLJFOLPUJ5ĂŠĂŠMMĂŠTJOĂŠOZUPMFU KBTJOVMMBPOWBJOZLTJ QĂŠĂŠNĂŠĂŠSĂŠQĂŠĂŠTUĂŠTJTĂŠMMFLBNNJPPO KPLBUPJNJJNBI UBWBOGBBSBPOWJJNFJTFOĂŠMFQPTJKBOBIBVUBBOKĂŠUFUUZKĂŠ SJLLBVLTJBVOPIUBNBUUB ,BNNJPOLBVIVUIJTUPSJBTFJLLBJMVUVUVTUVUUBBMVLJ KBONVJOBJTFO&HZQUJONBIUJQPOUJTFFOIJTUPSJBBO4FJL LBJMVOOĂŠMLĂŠJOFOMVLJKBLVMLFFGBBSBPOIBVUBLVMLVFFTTB LPIUJUĂŠNĂŠOWJJNFJTUĂŠMFQPTJKBBKBLPIUJIBVUBLBNNJPO MPJTUFMJBTUBBBSSFUUB,BUBMBUIBVEBOSZĂšTUĂŠKĂŠUZSJUUĂŠWĂŠU LVJUFOLJOIFJUUĂŠĂŠLBQVMPJUBSBUUBJTJJO

O L E T KO VA L M I S E L Ă„ M Ă„ S I TA K A A-A J O O N ? 4FJL LBJMVVO KPTTBLPIUBBULVSKJBWBSLBJUB IVSKJBWBBSPKBKB LJOLLJTJĂŠBSWPJUVLTJB /P TJJOĂŠUBQBVLTFTTBPMFUBJWBO PJLFBOLJSKBOĂŠĂŠSFMMĂŠ,JMQBKVPLTV3PPNBTTBBMLBBKPFOTJ NFUSFJMUĂŠ LVOMVLJKBUJQBIUBBLFTLFMMFNVJOBJTFOWBMUB LVOOBOLBUVWJMJOĂŠĂŠ&OOFOKĂŠOOJUUĂŠWĂŠĂŠMPQQVSBULBJTVB MVLJKBOQJUĂŠĂŠWJFMĂŠTFMWJUĂŠSPPNBMBJTJTUBQJEPJTUBKBMĂšZUĂŠĂŠ VMPTQĂŠĂŠTZQVJTUBUUBWBTUBWFOBUJPTUB&OUĂŠNJUĂŠQJUĂŠĂŠWBTUBUB LPNFBOLPLPJTFMMFHMBEJBBUUPSJLPVMVOPNJTUBKBMMF

T E E M AT historia, seikkailu-tarina, ongelmanratkaisu S O V E LT U U alakouluikäiselle A L K U T E O S Tomb of Terror S U O M E N N O S Anna-Reetta Sipilä KO KO 170 x 225 mm, 48 s. I S B N 978-952-288-554-8, Kl N90 E N N A K KO H I N TA nid. 12,90, 8/2016

T E E M AT historia, seikkailutarina, ongelmanratkaisu S O V E LT U U alakouluikäiselle A L K U T E O S Race through Rome S U OM EN N O S Anna-Reetta Sipilä KO KO 170 x 225 mm, 48 s. I S B N 978-952-288-551-7, Kl N90 E N N A K KO H I N TA nid. 12,90, 8/2016

Vain suurille sankareille!

22


T iet o kir jat

DAV I D C LOV E R – T I M H U TC H I N S O N (kuvitus)

DAVI D CLOVE R – TI M HUTCHI NSON (kuvitus)

4BMBJTVVLTJFOTPLLFMP

.ZTUFFSJFONVTFP

PO IBVEBOOVULVMUBBBSUFFOTB+BKVVSJTJOVMMBPOLBSUUB BBSUFFOMVP+PTFQĂŠPOOJTUVU KĂŠĂŠUMVPMBTUPOWBOHJLTJ JLVJTJLTJBKPJLTJ U S K A L L AT KO H Y PĂ„TĂ„ TZLĂŠIEZUUĂŠWĂŠOTFJLLBJMVTBSKBO QZĂšSUFJTJJO 4BMBJTVVLTJFOTPLLFMPTTBLFTLJUZUĂŠĂŠONBUF NBUJJLBOQFSVTMBTLVUPJNJUVLTJJOoKBLBSNBJTFWBO .VTUBQBSSBOBBSUFFOMĂšZUĂŠNJTFFO 5ĂŠNĂŠUVMFFBINJUUVBLFSSBMMB

N Y T A L K A A K I L PA J U O K S U A I K A A VA S TA A N ! 4FMWJUĂŠ

WJIKFFUKBQFMBTUBLĂŠULFUUZLVMUB+PTFQĂŠPOOJTUVU NVJOBJOFOBBSSFPOJLVJTFTUJNFOFUFUUZ A I K A E I T U N N E A R M O A LVOMVLJKBFUFOFF.ZT UFFSJFONVTFPTTBBSWPJUVTUFOKBWJTBJTUFOWBMJOUPKFO LBVUUBLPIUJLĂŠULFUUZĂŠBBSSFUUB5ĂŠTTĂŠLJSKBTTBNB UFNBBUUJOFOPOHFMNBOSBULBJTVZIEJTUZZMVPOUFWBTUJ KĂŠOOJUUĂŠWĂŠĂŠOUBSJOBBO LJJOOPTUBWJJOLVWJJOKBPNB WBMJOUBJTFFOFUFOFNJTFFO

T E E M AT matematiikka, seikkailutarina, ongelmanratkaisu S O V E LT U U alakouluikäiselle A L K U T E O S The Cavern on Clues S U O M E N N O S Teemu Hurmerinta KO KO 170 x 225 mm, 48 s. ISBN 978-952-288-552-4, Kl N51 E N N A K KO H I N TA nid. 12,90, 8/2016

T E E M AT matematiikka, seikkailutarina, ongelmanratkaisu S O V E LT U U alakouluikäiselle ALKUTEOS The Museum of Mysteries S U O M E N N O S Teemu Hurmerinta KO KO 170 x 225 mm, 48 s. I S B N 978-952-288-553-1, Kl N51 E N N A K KO H I N TA nid. 12,90, 8/2016

K AU H I S T U T TAVA M E R I R O S V O M U S TA PA R TA

23


Hengelliset lastenkirjat ja musiikki

A N NA - M AR I K A S K INEN – P I A P E R K I Ö – V IR PI P ENNA (kuvitus)

4VVSFTTB TZMJTTĂŠ S Y VĂ„ L L I N E N J A E L Ă„ M Ă„ N I L O I N E N

SVOPLPLPFMNBMBQTJMMFLBUUBBFMĂŠNĂŠO FSJPTBBMVFFUBSKFOJMPJTUBTVSVVO KBMPIEVUVLTFFO,BJLFOQPIKBOB PO+VNBMBOTVVSJTZMJ KPLBPOOJJO UFNNFMMZTLVJOUVSWBQBJLLBLJO 4VVSFTTBTZMJTTĂŠUBSKPBBIFOHFM MJTFOMBTUFOSVOPVEFOIVJQQVB "OOB.BSJ,BTLJTFOKB1JB1FSLJĂšO MBQTJMĂŠIUĂšJTFTTĂŠMZSJJLBTTBUVOOFMNBU WBJIUVWBU FJLĂŠWBJLFJTUBLBBOBTJPJTUB WBJFUB5FLTUFKĂŠUVLFF7JSQJ 1FOOBOWĂŠSJLĂŠTLVWBLJFMJ

Taivaan Isän lapsia ollaan koko porukka, yhtä suurta sukua.

Loruja iloon ja suruun! A N N A- M A R I K A S K I N E N J A PIA PERKIÖ ovat helsinkiläisiä runoilijoita ja kirjailijoita, joilla on laaja kirjallinen tuotanto.

K A N N E N T E K I J Ă„ Virpi Penna KO KO 135 x 190 mm, noin 56 s. I S B N 978-952-288-523-4, Kl L 82 (runot) E N N A K KO H I N TA sid. 23,50

9/2016 24


Hengelliset lastenkirjat ja musiikki

Vauvan varpaat ristissä!

RI I K K A JÄNT T I – SA LLA PO R O PU DAS

7BVWBNVTLBSJ WBVWBSZINJFOLÊZUUÚÚOTJTÊMUÊÊVQPVVUUBMBVMVB LVUJUUFMVB TZMJUUFMZÊKBUPJNJOUBB5FFNPJTTBMJNJUUZWÊUBSLJOFOKBQZIÊ ,ÊTJUUFMZTTÊPWBUWÊSJU BSNP UVVMJ WBVIUJ NBJUP WFTJ LBJOBMP LJLBUVT I L O I N E N M AT E R I A A L I

PWBULBOUUPSJ3JJLLB+ĂŠOUJOLĂŠTJBMBB5PJNJOOBM MJTFUIFULFUIĂŠOPOMBBUJOVUZIEFTTĂŠ4BMMB1PSPQVEBLTFOLBOTTB.BUFSJBBMJ UPJNJJFSJUZJTFTUJNVTLBSFJTTB QFSIFLFSIPJTTBKBWBOIFNQJWBVWBSZINJTTĂŠ NVUUBMBVMVU LVUJUUFMVUKBIFMMJNJTFULBOUBWBULPUJTPIWBMMFBTUJ VAU VA M U S K A R I N L AU L U T

VAU VA M U S K A R I - C D

Antti Vuoren tuottama kansanmusiikkihenkinen CD sisältää Vauvamuskari-aineiston uudet laulut soitettuna ja laulettuna. C D 10 laulua E A N 6418132000852 E N N A K KO H I N TA 23,00 9/2016

T E E M AT Värit/mustavalkoisuus, lepo/ väsymys, tuoksu/haisu, oppiminen/vertailu, syÜminen/kieltäytyminen, puhtaus/sotku, terveys/sairaus, ilo/suru KO KO 170 x 230 mm, noin 40 s. I S B N 978-952-288-521-0 Kl 25.3 / 37.41 E N N A K KO H I N TA nid. 17,00 9/2016

RIIKKA JÄNTTI on MuM ja Hakunilan seurakunnan kanttori, jonka sydäntä lähellä ovat musiikkikasvatus ja monipuolinen musisointi niin lasten kuin vanhempienkin kanssa. SALLA POROPUDAS on pastori ja tyÜskentelee Helsingin hiippakunnan hippakuntasihteerinä. Hän on oppinut teologiaa ennen kaikkea lapsiltaan. 25


Lastenkirjoja aihepiireittäin

AU T TA M I N E N

ITSETUNTO

• • • • • • •

• • • • • •

Kaichi: Herra Karhun eläinparaati Beer: Pikku jääkarhu pelastaa valaat Herzog – Dahle: Mistä ystävä jouluksi, herra Möhkö? Keiko: Susi ja seitsemän pientä kiliä Koppens – van Lindenhuizen: Kaula pystyyn, kirahvi! Lerche – Mort: Mimmit ja ketunpoikanen Vainio: Majakan oudot vieraat

Ferri : Tatu kasvaa suureksi Hoffman: Meidän ja muiden tunteet Koppens – van Lindenhuizen: Hiiri uskaltaa Teckentrup: Rähmäräpylä Tharlet: Toisinkin voi oppia Vainio: Reino saa siivet

JOULU AV I O E R O • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää E R I L A I S U U D E N H Y VÄ K S YM I N E N , S U VA I T S E VA I S U U S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beer: Jänis ja Kontiainen – Kekseliäät kaverukset Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä Itkonen – Warsta: Sirkusjuna saapuu Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu kelkkamäessä Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu saavat vieraan Kirkkopelto: Molli Kivilaakso – Kiiveri – Sipilä: Lennokas – satuja, jotka saivat siivet Koppens – van Lindenhuizen: Kaula pystyyn, kirahvi! Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua Lehtonen – Sariola: Metsän outo vieras Mitton: Jokin sauruksen tapainen Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos Pfister: Paratiisilintu Robberecht – Goossens: Paavo on reilu kaveri Rempt – Smit: Superkamut Rempt – Smit: Superkamut – Ei mikään tavistintti! Schmachtl: Leonardo Loikka ja salaperäiset tomaattisammakot Teckentrup: Rähmäräpylä Tharlet: Toisinkin voi oppia Weninger – Tharlet: Omenajuhlat Weninger – Tharlet: Oppiminen on hauskaa

• • • • •

Herzog – Dahle: Mistä ystävä jouluksi, herra Möhkö? Korolainen – Penna: Ihan täysi tonttu! Issakainen – Tonteri - Rahkonen: Atte ja Anna viettävät joulua Reinikainen – Nygård: Ihme joulu Vainio Pirkko: Majakan jouluvalo

J U H L AT • Korolainen – Tulusto - Hurme: Lasten oma vuosikirja • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat • Weninger – Tharlet: Omenajuhlat K A N S A I N VÄ L I S Y Y S K A S VAT U S • Korolainen – Tulusto - Hurme: Lasten oma vuosikirja K I L PA I L U • Papayanni – Tharlet: Tahdon voittaa • Yun – Yang: Kuka saa persikan? KIUKKU, UHMA • • • • • •

Amant: Älä pure Hilla Hirst: Ei käy päinsä, Antero! Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Eri mieltä Langreuter – Dahle: Kaikista rakkain Leblanc – Eve Tharlet: Rakastatko minua jos… Petz – Jackowski: Voi harmi, Mäyrä!

KIUSAAMINEN JA SOVINTO HUUMORI • • • • • • • • •

26

Friester – Goossens: Parku-Pöllön oma PUM Haughon: Ihan hukassa Itkonen – Warsta: Sirkusjuna saapuu Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa Korkki Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja Pusu-Sammakko Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos Pfister: Paratiisilintu Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita kertomuksia

• Robberecht – Goossens: Paavo on reilu kaveri • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää KUOLEMA, SURU, MURHE • Teckentrup: Muistojen puu K ÄY T Ö S TAVAT • Amant: Hilla siivoaa • Weninger – Tharlet: Pasi yllättää äidin

I K ÄVÄ

L A S T E N O I K E U D E T J A VA I K U T TA M I S TA I D O T

• Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää

• Flowers: Compasito – Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja


Lastenkirjoja aihepiireittäin

L U O N T O J A YM PÄ R I S T Ö ,

PÄ I VÄ H O I D O N J A KO U L U N A L O I T TA M I N E N

K I E R R ÄT Y S

• Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua

• • • • • • • • •

Beer: Jänis ja Kontiainen – Kekseliäät kaverukset Beer: Pikku jääkarhu pelastaa valaat Douglas – Helmantel: Kissan päivät Douglas – Helmantel: Koiran elämää Douglas – van Rheenen: Dinosaurukset Frith et al: 100 asiaa, jotka haluat tietää Hoffman – Asquith: Meidän ja muiden vihreä kirja Itkonen: Tiira tiiraa tiiraa Teräs – Pertamo: Olga Orava ja metsän salaisuus

PÄ Ä S I Ä I N E N • Issakainen – Tonteri – Rahkonen: Atte ja Anna viettävät pääsiäistä • Reinikainen – Nygård: Ihme pääsiäinen R AU H O I T T U M I N E N , N U K K U M A A N M E N O • Pfister: Kauniita unia, Sateenkaarikala ROHKEUS

LUOPUMINEN • Leblanc – Tharlet: Rakastatko minua jos…? • Teckentrup: Muistojen puu • Wagner – Eriksson: Timo ja Piko muuttavat

• Lybeck – Napp: Latte-siili Lofooteilla • Tharlet: Toisinkin voi oppia • Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita kertomuksia S I I S T E Y S K A S VAT U S

MUSIIKKI • Kirkkopelto – Makkonen – Azezian: Soiva metsä – Jean Sibeliuksen matkassa • Kähärä – Vuori – Hovatta: Huiske lauluja • Lerche – Mort: Mimmien lauluja • Soljander – Halme – Hurme: Lasten oma lauluvuosi M U U T TA M I N E N • Korolainen – Nygård: Kuono lumessa • Wagner – Eriksson: Timo ja Piko muuttavat

• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Ei hätää! • Patricelli: Paukku • Patricelli: Potalla Y H T E I S T YÖ • • • •

Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä Korolainen – Nygård: Kuono lumessa Niemelä – Bondestam: Jytäjyrsijät - Kuutamokeikka Weninger – Tharlet: Omenajuhlat

Y S TÄV Y Y S P E L O T J A J Ä N N I T TÄ M I N E N • • • • •

Koppens – van Lindenhuizen: Hiiri uskaltaa Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua Korolainen – Nygård: Kuono lumessa Leathers: Hui, sanoi Pikku kani Pfister: Kauniita unia, Sateenkaarikala

P E R H E , S U K U P O LV E T, Y H T E I S Ö L L I S Y Y S • • • • • • • • • • • • • •

Friester – Goossens: Parkupöllö ei päästä ketään sisään Haughon: Ihan hukassa Keiko: Susi ja seitsemän pientä kiliä Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu eri mieltä Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa Korkki Langreuter – Dahle: Kaikista rakkain Langreuter – Dahle: Kaverit kaikesta huolimatta Leblanc - Tharlet: Kun minusta tuli isoveli Mitton: Jokin sauruksen tapainen Moilanen – Etto: Repun salaisuus Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää Weninger – Tharlet: Pasi yllättää äidin

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä Ferri: Ihmeellinen syntymäpäivä Herzog – Dahle: Mistä ystävä jouluksi, herra Möhkö? Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu kelkkamäessä Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu saavat vieraan Kirkkopelto: Molli Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa Korkki Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja Pusu-Sammakko Köngäs – Kallio: Sinivärinen pupu Langreuter – Dahle: Kaverit kaikesta huolimatta Lerche – Mort: Mimmit ja ketunpoikanen Lerche – Mort: Mimmit ja veden väki Marttinen – Bast: Lemmikkien hotelli Marttinen – Bast: Lemmikkien junamatka Rempt – Smit: Superkamut Rempt – Smit: Superkamut - Ei mikään tavistintti! Sperring – Teckentrup: Tassu tassussa Tiitinen: Dada-kissa ja Populuksen popcornit Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita kertomuksia Vuori: Tapiiri ja Hunaja – Sillä aikaa kotona Weninger – Tharlet: Omenajuhlat

27


L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY It채lahdenkatu 27 A, 00210 HELSINKI +358 9 6877 450 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi

Lasten keskus syksy 2016  

Lasten Keskuksen syksyn 2016 uutuuskirjat.

Lasten keskus syksy 2016  

Lasten Keskuksen syksyn 2016 uutuuskirjat.

Advertisement