Kevat 2018 kirjapaja

Page 1

2018 k evät


sisältö

4 9 17 18 25 26 27 28

Yhteiskunta, kulttuuri, filosofia Psykologia, elämäntaito, hyvinvointi Harrasteet Runo- ja lahjakirjat Kasvatus Pokkarit Muista myös E-kirjat

K I R J AT I L AU K S E T

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY

Kirjavälitys Oy 010 345 1520 kvtilaus@kirjavalitys.fi

Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450 Faksi 09 6877 4545 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi etunimi.sukunimi@kirjapaja.fi etunimi.sukunimi@lastenkeskus.fi

BTJ Finland Oy 09 584 0440 asiakaspalvelu@btj.fi Kirjapaja 09 6877 4530 tilaukset@kirjapaja.fi Kirjojen vähittäismyynti kirjakaupoissa, tavarataloissa ja marketeissa kautta maan.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540 MYYNTI JA MARKKINOINTI Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 gsm 050 371 0448 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 gsm 040 559 5370

facebook.com/kirjapaja facebook.com/lastenkeskus

VIESTINTÄ Viestintäpäällikkö Piia Latvala (1.1.–30.6.) 09 6877 4542 gsm 044 331 8439 Mediakoordinaattori Minna Vatja 09 6877 4543 KUSTANTAMINEN Kustannuspäällikkö, yleinen tietokirjallisuus, lahjakirjat Ulla Salmi 09 6877 4556 Kustannuspäällikkö, yleinen lasten- ja nuortenkirjallisuus, oppimateriaalit Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö, hengellinen ja teologinen kirjallisuus, oppimateriaalit Eeva Johansson 09 6877 4515

Tai t t o: Katja Kuittinen Pai n o: Premedia Helsinki. Kannen kuva: Helsingin kaupunginmuseo. Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja; Muutokset ovat mahdollisia.


3

Lukeminen on terveysteko UUSI VUOSI

on tunnetusti elämänmuutosten aikaa, ja tämän tietävät myös kustantamot ja kirjakauppiaat: kevään julkaisuohjelmissa nousevat esiin erilaiset hyvinvointiin, terveyteen ja elämäntapoihin liittyvät teokset. Kirja virittää, opastaa ja kannustaa kohti muutosta. Jos kirja onkin oivallinen kumppani painonhallinnassa tai kodin kaaoksen kesyttämisessä, sen hyvinvointia luova merkitys on rutkasti laajempi. Vankka tutkimustieto kertoo lukemisen hyvää tekevistä vaikutuksista. Hyötyä koituu niin psyykkiselle kuin fyysiselle terveydelle. Lukemisen tiedetään pitävän mielen vetreänä, lisäävän itsetuntemusta, tarjoavan tukea elämänkriiseissä, lievittävän stressiä ja vahvistavan myötäelämisen kykyä. L U K E M I N E N K U T S U U rauhoittumaan, tutustumaan uuteen ja yllättymään tutunkin äärellä. Lukevalla ihmisellä on aina halutessaan seuraa – teoksen maailma, henkilöt ja näkemykset ovat kanssamme oitis, kun tartumme kirjaan. K I R J A N T E R V E Y S VA I K U T U K S I S TA

kaikkein kestävin lienee kuitenkin tämä: kiivastahtisessa maailmassa se muistuttaa, että tieto ja hyvin perustellut näkemykset edellyttävät pitkäjännitteisyyttä, kehityskulkujen hahmottamista, näkökantojen ja tradition tuntemusta. Olipa aihe mikä tahansa, niitä ei tavoiteta muutamalla internethaulla. Hyvän mielipiteen erottaa huonosta useimmiten juuri tuo. Sitä kutsutaan sivistykseksi. Antoisaa kirjavuotta 2018


4

Yht e i s k unt a, kult t uur i, filo sofia

LI I SA VÄI SÄNE N

Enemmän Espanjaa M AT KOJ A M A A H A N J O S TA O N M O N E K S I

E S PA N J A O N monien kulttuurien ja kielien maa. Mitä kaikkea tuolle Välimeren ja Atlantin väliselle alueelle mahtuukaan? M AT K A I L U N J A kulttuurin ammattilainen Liisa Väisänen kuljettaa lukijaa Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreiteiltä Barcelonan taideaarteiden ja Bilbaon nykyarkkitehtuurin helmien luo. Matka vie inkvisition ajoista Francon diktatuuriin ja nykymonarkkien hoviin. Välillä pysähdytään viettämään siestaa ja maistelemaan paikallisia herkkuja. Kirja on lukuelämys jokaiselle Espanjasta kiinnostuneelle. Teoksessa ei kuljeta vain ruuhkaisimpia reittejä pitkin vaan pujahdetaan kiehtoville sivukujille ja syrjäisempiinkin kaupunkeihin. Teos antaa mainioita vinkkejä Espanjan-matkalle, ja sen parissa viihtyy jokainen kulttuurinnälkäinen. L I I S A VÄ I S Ä N E N on matkailun ammattilainen, taidefilosofi, kulttuurivaikuttaja ja suosittu luennoitsija. Väisänen asuu Espanjan Andalusiassa. Hän on julkaissut aiemmin mm. teokset Kuvan tuhat sanaa (2017), Kaikki Italiani (2017) ja Mitä symbolit kertovat (2015).

Ka n si Tu i j a Ku u s e l a Ko ko 140 x 210 mm No i n 200 s. I S BN 978-952-288-830-3 Kl 46.3 Ennakkohinta sid. 32,90 01/2018 E-kirja I S BN 978-952-288-851-8 Ennakkohinta 23,00 02/2018

Kaikki Italiani Matkoja maahan josta on moneksi (2017) 978-952-288-610-1 Hinta 32,90

Mui sta myö s

Mitä symbolit kertovat. Taidetta pintaa syvemmältä (2015) 978-952-288-797-9 Hinta 29,90


Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

5

HA N NU M Ä KELÄ

Krimiturkkinen karhu V E N Ä J Ä Ä KOT I K ÄY T TÖ Ö N

AV I O L I I T O N MYÖ TÄ Hannu Mäkelä sai uudenlaisen kosketuksen Venäjään. Maa ja sen kulttuuri olivat olleet hänelle läheisiä vuosikymmeniä, mutta venäläisen vaimon ja perheen kanssa sikäläisestä elämänmenosta tuli kiinteä osa omaa elämää. KRIMITURKKISESSA KARHUSSA

Mäkelä kuljettaa lukijan ihmisten Venäjälle, arkeen ja sen väliin suuriin iloihin, mutta myös raskaisiin suruihin, jotka turkin alta vähitellen avautuvat. IHMISELÄMÄN PYRINNÖT

ovat tässä maailmassa yhteisiä, mutta paikka, kieli ja kulttuuri uurtavat meihin jälkensä. Siksi Venäjä on Mäkelälle vuosikymmenien jälkeenkin sekä tuttu että kummallinen yhtä aikaa. Ja varsinkin Pietari on alati kiehtova. Asiat ihmisten kesken ovat siellä perimmiltään samanlaisia kuin kaikkialla. Ja silti joka askeleella löytää ja näkee myös uutta.

Kan s i Mi ka Tu omi n e n Koko 140 x 210 mm Sido s a s u s i d ., s u o j a p a p e r i Noi n 180 s. ISB N 978-952-288-802-0 Kl 99.1/ 47.12 Ennakkohinta sid., su o j a p a p eri 32,90 02/2018 E -ki rj a ISB N 978-952-288-850-1 Ennakkohinta 23,00 03/2018

H A N N U M Ä K E L Ä on kirjoittanut ja toimittanut vuodesta 1965 alkaen noin kaksisataa teosta. Hänen tuotantonsa kuuluu romaaneja, runoja, näytelmiä, kuunnelmia ja tietokirjoja. Hän on saanut työstään lukuisia tunnustuksia. Taiteen akateemikoksi Mäkelä nimitettiin vuonna 2016.


6

Yht e i skunt a, kult t uur i, filo sofia

HANNA HE NTI NE N – E LI NA VUOLA (to im .)

Vaellus pyhiin R I S T I S A AT TOJ A I D Ä N J A LÄNNEN RAJALLA SACRED JOURNEYS Orthodox Processions in Eastern Finland P Y H I I N VA E L L U S O N

maailman vanhimpia matkailun muotoja. Se on hengellinen kokemus, mutta myös matka paikalliseen kulttuuriin, luontoon ja historiaan. Pohjois-Karjalassa on 1980-luvulta asti elvytetty ortodoksista ristisaattoperinnettä. Ristisaaton osallistujat vaeltavat paikasta toiseen ikoneita kantaen. Ikonin edustama pyhä siunaa ihmiset ja eläimet reitin varrella. Vaellusristisaatto voidaan tehdä jalan, pyörällä, hiihtäen ja soutaen, ja niihin osallistuu ihmisiä monenlaisista taustoista. VA E L L U S P Y H I I N esittelee Pohjois-Karjalan ristisaattoperinnettä sanoin ja kuvin. Teos on kiehtova yhdistelmä luonnonläheisyyttä, hengellisyyttä ja ruumiillisuutta.

Pyhiinvaelluksella kävellen, soutaen, hiihtäen HANNA HENTINEN on valokuvaaja ja uskontotieteilijä. Hän on kuvannut Pohjois-Karjalan ristisaattoja jo lähes 30 vuoden ajan. Akatemiaprofessori E L I N A V U O L A johtaa Ruumiillinen uskonto -tutkimushanketta Helsingin yliopistossa. Sekä Hentinen että Vuola asuvat Helsingissä. Teoksen muut kirjoittajat ovat Helena Kupari ja Auli Leskinen.

Kan s i S at u Ko nti nen Valokuvakuv i tus Ha nna Hent inen Koko 170 x 220 mm Noi n 176 s. IS B N 978-952-288-854-9 Kl 28.2/42.76 Ennakkohinta sid. 34,90 03/2017


7

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

RA I N E H A I K A R A INEN

Mystinen Maestro SEPPO A. TEINOSEN P I T K Ä P Y H I I N VA E L LU S

H E L S I N G I N Y L I O P I S T O N ekumeniikan ja dogmatiikan professoria Seppo A. Teinosta (1924–1995) on luonnehdittu vuosisadan oppineimmaksi suomalaiseksi teologiksi, yliopiston parhaimpiin kuuluvaksi luennoitsijaksi ja armoitetuksi opintomatkojen johtajaksi. Välillä provosoiva ja äärimmäisyyksiin taipuvainen, mutta samalla asioilleen ehdottoman omistautunut persoona jakoi mielipiteitä. Teinosen laaja tuotanto käsittää 60 julkaistua kirjaa ja satoja artikkeleita. Ihminen ei koskaan ole vain sitä, mitä hän tekee tai on tehnyt, vaikka ystävilleen Teinonen toisti mielellään: ”Jos haluatte oppia tuntemaan minut, lukekaa kirjojani.” Värikkääseen ja särmikkääseen professoriin liitetään monia kertomuksia. Hän antoi itse käytöksellään usein aihetta legendanmuodostukseen. MY S T I N E N M A E S T R O vie tutustumaan Teinoseen, joka vaikutti moniin teologisukupolviin, kiivaili ja väitteli, luopui luterilaisen kirkon pappisvirasta ja kääntyi katolilaiseksi – ja muutti elämänsä viimeisiksi vuosiksi Andalusiaan, mistä ei palannut enää kotimaahan.

Kans i Mar j aana V i rt a Mahdollinen kuvaliite Koko 155 x 240 mm Noin 500 s. ISB N 978-952-288-856-3 Kl 99.1 Ennakkohinta sid. 38,90 04/2018

RAINE HAIKARAINEN (s. 1949) on teologian tohtori ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt hiippakuntasihteerinä Helsingin tuomiokapitulissa ja tehnyt erilaisia toimittajan töitä. Haikarainen opiskeli 1970-luvulla professori Teinosen oppilaana Helsingin yliopistossa. Julkaistaan yhdessä Suomalaisen Teologisen kirjallisuusseuran (STKS) kanssa.


8

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

SARI AALTO – SAMU NYSTRÖM – ROSE -M A R IE PE AKE (to im .)

Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaatteita K ÄV E LY R E T K I Ä E U R O O PA N H I S TO R I A A N

Kans i A nna Mak ko n e n Koko 145 x 210 mm 377 s. ISB N 978-952-288-806-8 Kl 92/91 Hinta sid., 36,90 Ilm es ty ny t

Teos joka ilahduttaa historian ystävää

M I T E N M A N N E R H E I M päätyi Hotelli Kämpiin kilistelemään maljoja vuonna 2015? Ovatko yliopisto-opiskelijoiden fuksiaiset silkkaa huvia vai aikakautensa arvokasvatusta? Entä kuinka kulosaarelaisen huvilan salonki kytkeytyy eurooppalaiseen kulttuurikeskusteluun? Eurooppalainen kulttuuri on leimallisesti sivistyksen ja kaupunkien kulttuuria. L E I V O K S I A , K AU P U N K I L A I S I A J A S I V I S T Y S A AT T E I TA -teos johdattelee lukijan runsaan eurooppalaisen kulttuurihistorian ja samalla myös suomalaisen itseymmärryksen äärelle. Teos muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: sivistys- ja yliopistohistoria, kaupunkihistoria ja -kulttuuri sekä Euroopan historia. Artikkeleiden kantavia teemoja ovat aatteet, verkostot ja vaikutteet. Tiede, taide ja sivistys ovat yhteydessä hyvään elämään. Kirja juhlisti Helsingin yliopiston Euroopan historian professorin Laura Kolben 60-vuotissyntymäpäivää.

Mui sta myö s

Nykyajan nainen Pirkko ”Pii” Kolbe - äiti ja toimittaja (2016) 978-952-288-487-9 Hinta sid. 32,90

Yläluokka Olemisen sietämätön vaikeus (2014) 978-952-288-123-6 Hinta sid. 32,90

Kirjan ovat toimittaneet FT Sari Aalto, dos. Samu Nyström ja FT Rose-Marie Peake. He ovat historian tutkijoita Helsingin yliopistosta. Teoksen kirjoittajina on joukko historian tutkijoita Helsingin yliopistosta.


9

P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

SOI LI P O I JU LA

Resilienssi M U U TO S T E N KO H TA A M I S E N TA I TO

ELÄMÄ JA

arki yllättää meidät jatkuvasti. Pienet ja suuret muutokset ja vastoinkäymiset haastavat meitä ja mieltämme. Mitä parempi on resilienssin kykymme, sitä mielekkäämmin ja menestyksekkäämmin selviydymme ja palaudumme muutoksista. RESILIENSSI

auttaa meitä joustamaan ja orientoitumaan muutoksissa uudelleen. Omaa resilienssiään voi onneksi kehittää kaikenikäisenä. Maailmalla resilienssi kiinnostaa suuresti ja sitä hyödynnetään monilla elämänaloilla psykologiasta ja kasvatuksesta maanpuolustukseen. Tämä kirja on ensimmäinen suomalainen tietoteos aiheesta. Se esittelee havainnollisesti resilienssin rakentumista ja tarjoaa lukijalle keinoja oman resilienssinsä tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

Kans i Tu i j a Ku u se la Koko 135 x 210 mm Noin 250 s. ISB N 978-952-288-262-2 Kl 14 / 17.3 Ennakkohinta sid. 32,90 03/2018

SOILI POIJULA on psykologi, psykoterapeutti ja tutkija, joka on kirjoittanut useita tietoteoksia. Hän on tehnyt Suomessa uraauurtavaa työtä traumatisoituneiden ja surevien auttamisen ja hoidon kehittäjänä. Hän on traumapsykologian ja -psykoterapian keskus Oy Synolon Ltd:n toimitusjohtaja.

Mui sta myö s

Lapsi ja kriisi (2016) 978-952-288-254-7 Hinta nid. 29,90


10

P syko l og ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

TAI NA LAANE

Unen lahjoja K I R J E I TÄ H Ä N E L L E , J O K A VA LV O O

U N E N L A H J OJ A on uudenlainen kirja unettomuudesta: se on unettoman lempeä ystävä, joka tuo lohtua yön ahdistaviin hetkiin. Unettomuus saattaa olla viesti, joka kertoo, mitä meidän kannattaa muuttaa elämässämme, jotta voisimme paremmin. Kenties olosuhteita, kenties ajatuksiamme niistä, kenties sitä, miten puhumme itsellemme ja mitä vaadimme itseltämme. U N E T T O M U U S VA I VA A

usein tunnollisia ihmisiä. Se aiheuttaa huolta, joka johtaa noidankehään: stressi unettomuudesta alkaa pahentaa sitä. On tärkeää oppia myötätuntoa itseään kohtaan, kohdata vaikeatkin tunteet rauhassa ja elää omannäköistä elämää vaativassa maailmassa. Taina Laane kertoo kirjassa myös omista kokemuksistaan: mitä unettomuus on hänelle opettanut ja miten hän on päätynyt nukkumaan syvästi. Kirjassa on mukana hyödyllisiä ja konkreettisia mindfulnessharjoituksia.

Löydä myötätuntoinen tie uneen TA I N A L A A N E on positiivisen psykologian, mindfulnessin ja ratkaisukeskeisen menetelmän kouluttaja ja vapaa kirjoittaja.

Kan s i Anna Makko nen Koko 160 x 220 mm Noi n 200 s. IS B N 978-952-288-831-0 Kl 59.33 / 17.3 Ennakkohinta nid. 31,90 01/2018 E-ki rj a IS B N 978-952-288-852-5 Ennakkohinta 21,90 02/2018


P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

HE LI HA R JU N PÄ Ä

Kiitollisuuden jooga HYVINVOINTIA J O K A I S E E N PÄ I VÄ Ä N

H Y VÄ N O L O N ainekset ovat lopulta varsin yksinkertaisia – levollinen läsnäolo ilman arvostelua, luonnollinen hengitys ja liike sekä kohtuullinen ravinto. Heli Harjunpään K I I T O L L I S U U D E N J O O G A -teos johdattaa mielen ja kehon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin joogan avulla. Teos opastaa kuulostelemaan omaa tilaa levollisesti, ilman suorittamista. Silloin myös kiitollisuuden kokemus saa tilaa kasvaa ja elämän mielekkyyden tunto vahvistuu. KIITOLLISUUDEN JOOGA

perustuu lempeisiin liikkeisiin, jotka auttavat levollisuuden löytämisessä ja tukevat tasapainoa, liikkuvuutta ja lihasvoimaa. Teos ei edellytä aiempaa joogan harrastamista ja soveltuu eri-ikäisille. Mukana on myös tuolijoogaharjoituksia, jotka sopivat kaikille ja esimerkiksi taukojumpaksi työpaikalle.

Kan s i Pe t r i Kovács Valo ku va t Johanna Ha rj u n p ä ä Koko 190 x 210 mm Noin 140 s. ISB N 978-952-288-835-8 Kl 59.331 Ennakkohinta sid. 31,90 01/2018

H E L I H A R J U N PÄ Ä on sairaalapastori, joogaopettaja, työnohjaaja, kouluttaja ja tietokirjailija. Hän ohjaa mm. iäkkäiden joogaryhmiä ja on harrastanut joogaa yli 20 vuotta. Hän on kirjoittanut joogasta aiemmin mm. teoksen Hiljaisuuden tie.

Mui sta myö s

Hi l j ai s u u de n t i e Kr i st i lli s i ä joogaharjoituksia (2017) 978-952-288-612-5 Hinta sid. 31,90

11


12

P syko l o g i a , e lämänt ait o , hyvinvo int i

L E E N A H O N K AVA A R A (fil. maist.) on Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry:n vapaaehtoistyön ja viestinnän koordinaattori sekä yläkouluikäisen nuoren äiti. M A I J U M A J A M A A on toimittaja, Äimä-aktiivi ja taaperoikäisen lapsen äiti. T U U L I A N N A R A I M O R A N TA (fil. maist.) on toimihenkilö, Äimä-aktiivi ja kahden koululaisen äiti.

Kans i S at u Kont i n e n Koko 135 x 210 mm No in 160 s. ISB N 978-952-288-838-9 Kl 59.563/14.8 Ennakkohinta nid., lie p eellinen 31,90 02/2018

LEENA HONKAVAARA – MAI J U MAJAMAA – T U ULIA NN A RAI MORANTA (to im .)

Äiti aallokossa K U N VA U VA N M U K A N A T U L I K I N M A S E N N U S

R A S K AU S A I K A , S Y N N Y T Y S

ja elämä vastasyntyneen kanssa myllertävät äidin mieltä. Elämä tulokkaan kanssa saattaakin olla aivan erilaista kuin on ennalta odotettu. Kaikki äidit eivät saa kokea iloa lapsestaan, vaan mielen voi vallata ahdistus ja masennus, osa sairastuu jopa lapsivuodepsykoosiin. Varsin usein äiti jää vaikeiden kokemustensa kanssa yksin. Äiti aallokossa kertoo raskausajan ja synnytyksenjälkeisestä masennuksesta sekä siitä, mistä ja miten hakea apua. Kokemukselliset kertomukset tarjoavat vertaistukea, kun onnen sijaan mielen täyttää masennus. Teos sopii myös tietolähteeksi läheisille.


13

P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

H ELE NA HA L LENB ER G

Parempaa kohti VOI HYVIN SAIRAUD E S TA H U O L I M AT TA

T E R V E Y D E N M E N E T Y S on aina kriisi. Paraneminen voi kestää pitkään, ja joskus sairaudesta tulee pysyvä kumppani. Suhde itseen, lähiympäristöön ja elämään voi sairauden myötä muuttua paljon. Vaikka sairaus muuttaa paljon, oma suhtautumisemme vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka sairastamme ja miten kohtaamme sairastumisen aiheuttamat muutokset. H E L E N A H A L L E N B E R G I N teos auttaa tarkastelemaan omaa suhtautumista sairastumiseen, sairauteen ja sen vaikutuksiin. Teos johdattaa kehon ja mielen monisyiseen suhteeseen ja tarjoaa välineitä itseymmärrykseen, omien käsitysten tunnistamiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Kun maltamme pysähtyä tunteidemme äärelle, sairauden kokemus voi vaikeudestaan huolimatta syventää ymmärrystämme elämästä

Kans i Kat j a Ku i t t i n e n Siv u ko ko 135 x 210 mm Noin 120 s.. ISB N 978-952-288-836-5 Kl 17/59.4 Ennakkohinta sid. 31,90 01/2018

H E L E N A H A L L E N B E R G on filosofian tohtori, kiinalaisen terveydenhoidon terapeutti ja tietokirjailija. Hän on julkaissut useita teoksia kiinalaisesta terveydenhoidosta ja islamilaisesta kulttuurista.

Matkaeväitä mielekkyyteen


14

P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

RAUNO J UNTUMAA

Miksi vihaamme? Y K S I LÖ N J A Y H T E I S Ö N T U N T E E N A N ATO M I A A

V I H A O N vahva tunne ja voimakas motivaattori, niin hyvässä kuin pahassakin. Se antaa sorretuille voimaa puolustaa oikeuksiaan mutta johtaa myös sortajia sortamaan. Usein se saa myös väkivaltaisia muotoja. Viha voi olla oikeutettua, mutta usein se johtuu esimerkiksi tiedon puutteesta tai virheellisistä käsityksistä vaikkapa joistakin ihmisryhmistä. P S Y KO L O G I R AU N O J U N T U M A A

avaa vihan olemusta niin yksilön kuin ryhmän kannalta. Hän pohtii, miten vihan tunne vaikuttaa elämässämme sekä miten ja miksi kohdistamme vihaa johonkin. Vihan taltuttaminen on usein vaikeaa, mutta neuvottomia emme silti ole. M I K S I V I H A A M M E ? on ajankohtainen ja havahduttava tutkimusmatka yksilön ja yhteisön mieleen.

Mitä tapahtuu, kun tunne saa vallan? R AU N O J U N T U M A A on psykologi, psykoanalyytikko ja filosofian tohtori.

Kan s i S at u Ko nt inen Koko 135 x 210 mm Noi n 224 s. IS B N 978-952-288-840-2 Kl 14.8 Ennakkohinta nid., liepeellinen 31,90 02/2018 E-ki rj a Hi nta 21,90 IS B N 978-952-288-860-0 02/2018


15

P syko l o g i a , elämänt ait o , hyvinvo int i

P I R K KO S I LTA LA

Elämän päättyessä M AT K A KO H T I K U O L E M A A

”Kuoleman mietiskely on vapauden mietiskelyä.” Michel de Montaigne K U O L E M A O N ihmiselämän suurin ja kaikkein henkilökohtaisin kysymys. Se on mukanamme joka hetki – milloin pelkona tai luopumisen suruna, milloin syvänä ilona ja kiitollisuutena elämästä ja sen lahjoista. P I R K KO S I LTA L A

kirjoittaa teoksessaan kuolemasta ja kuolemisesta yksilön elämän perimmäisenä kysymyksenä. Syvästi humaanilla otteella ja pitkän ammatillisen kokemuksensa kautta hän lähestyy kuolemaa elämänvoimana, joka rakkauden tavoin pakenee ymmärrystämme. Kuoleman pelko ja elämän pelko kasvavat samasta juuresta. Kuoleman todellisuudelle avautumisessa meille tarjoutuu tie tyyntymykseen, pelosta vapautumiseen ja oman kuolemamme hyväksymiseen. Rakkaus, hyväksyntä ja avoin vuorovaikutus suojaavat meitä elämässämme ja kannattelevat kuolemassamme.

Kans i S at u Ko nt i ne n Koko 120 x 195 mm Laaj u u s 153 s. ISB N 978-952-288-799-3 Kl 59.49 Ennakkohinta sid. 25,90 e Ilm es ty ny t

P I R K KO S I LTA L A on filosofian lisensiaatti ja psykoanalyytikko. Hän on julkaissut lukuisia teoksia, mm. Nainen ja masennus (2006) ja Vanhuus (2013). Siltala on työskennellyt pitkään saattohoidon parissa. Hän on kirjoituksissaan pohtinut myös mm. varhaisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, luovuutta ja taakkasiirtymiä.


16

P syko l o gia, elämänt ait o , hyvinvo int i

SATU KASKI – MARI ANNE MI E TTI NE N

Onnistumisen taidot LÖY D Ä T I E TAV O I T T E I S I I N

J O K A I S E L L A O N elämässään tavoitteita, esimerkiksi kestävä parisuhde, opiskelupaikka, uuden taidon oppiminen tai vaikkapa oman urheilulajin maailmanmestaruus. Tiet niissä onnistumiseen voivat olla monenlaisia, joskus helppoja, sattumallakin höystettyjä, joskus taas suuria ponnisteluja vaativia. Tavoitteet voivat olla henkilökohtaisia tai ryhmän yhteisiä. O N N I S T U M I S E N TA I D O T

kertoo, kuinka tavoitteisiin kannattaa pyrkiä ja miten ne saavutetaan. Onnistumista lähestytään yksilön, ryhmän ja johtamisen näkökulmista niin arkisessa elämässä, urheilussa kuin työelämässäkin. Positiivisen psykologian lähtökohtiin tukeutuva teos soveltuu kaikille, jotka haluavat tehdä tavoitteestaan totta – yksin tai yhdessä.

Onnistumista voi opetella! S AT U K A S K I (psykol. toht.) on urheilupsykologi, työ- ja organisaatiopsykologi sekä valmentaja. M A R I ANNE MIETTINEN on jalkapallon nuorten maajoukkueiden valmentaja, Suomen Palloliiton valmentajakouluttaja ja YLE urheilun asiantuntija. Hän on valmentanut myös Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Kan s i Anna Makko nen Koko 135 x 210 mm Noi n 160 s. IS B N 978-952-288-858-7 Kl 14.8 Ennakkohinta nid., li e p e e lli n e n 31,90 03/2018 E-ki rj a Hi nta 21,90 e IS B N 978-952-288-859-4 04/2018


17

Har rast eet

M A R I MO I LA NEN

Taikinakirja Y H D E S TÄ TA I K I N A S TA USEAMPI HERKKU

K Ä Ä R E T O R T T UJ A , S Ä M P Y L Ö I TÄ , pannukakkuja, pataleipää, banaanikakkua. Kirja esittelee kekseliäitä luottoreseptejä arkeen ja juhlaan. Helppoja herkkuja voi tehdä moneen makuun, sillä samasta taikinasta muokataan niin suolaista kuin makeaa tai muuten vaan monenlaisia makupaloja – erikoisruokavalioita unohtamatta. TA I K I N A K I R J A O N ruokatoimittaja ja -valokuvaaja Mari Moilasen neljäs, silmänruokaa, tuoretta reseptiikkaa ja leivontavinkkejä viljelevä teos kaikille leivonnasta innostuneille.

M A R I M O I L A N E N on ruokatoimittaja ja -kuvaaja sekä ammattibloggaaja. Hän pitää suosittua Jotain maukasta -blogia ja on julkaissut mm. teokset Sitä parempi soppa. Puoli kuuta nokkosesta, perunasta ei päivääkään (2015) ja Syötäviä vietäviä. Lahjoja keittiöstä (2016). Mui sta myö s

Kans i To ni Kor nam o Ku vitu s Mar i Moi l a n e n Siv u ko ko 175 x 240 mm Noin 144 s. ISB N 978-952-288-839-6 Kl 68.2 Ennakkohinta sid. 29,90 03/2018

Syötäviä vietäviä Lahj oj a ke i t t i ös t ä (2016) 978-952-288-488-6 Hi nta sid. 28,90

Si t ä p are mp i s op p a Puoli kuut a n okkos e s t a, p e run as t a e i p äi vääkään (2015) 978-952-288-212-7 Hi nta sid. 29,90


18

Runo - ja lahjakir jat

A N N A- M A R I K A S K I N E N on monipuolinen kirjailija ja runoilija.

MINNA L. IMMONEN on kuvittajana ikisuosikki.

A N NA - M AR I K A S K INEN – MINNA L. I MMONE N (kuvitus)

Iloa ja elämänvoimaa A N N A- M A R I K A S K I S E N

toivontäyteiset runot ja Minna L. Immosen hehkuvat akvarellit kantavat kevään ilosanomaa. Valo ja vihreys tuovat muassaan elämänvoimaa, ja kuin huomaamatta talven kalventama mieli herää iloon.

Mui sta myö s

Avari lle p olui lle ( 2017) 978-952-288-617-0 Hi nta sid. 24,90

Kan s i Kat ja Kuitti nen Koko 210 x 210 mm 48 s. IS B N 978-952-288-834-1 Kl 82 Ennakkohinta sid. 24,90 03/2018


19

Runo - ja lahjakir jat

A N NA - M AR I K A S K INEN

Lohtua suruun ja kaipaukseen TA H TO I S I N TO I V O A SINULLE -SARJA

Suru nyt minussa asuu. Huoneensa sillä on. Matkalla mukana kulkee ikävä sanaton. KUN MENETYS

kohtaa, suru on rannaton. Anna-Mari Kaskisen runot elävät mukana murheessa ja tarjoavat lohdullisia ajatuksia surun ja kaipauksen keskelle. Niissä on läsnä myös toivon valo. Herkkäpiirteisesti kuvitettu runoteos sopii surevalle läheiselle ja ystävälle. A N N A- M A R I K A S K I N E N on kirjailija, runoilija ja lauluntekijä, jolla on laaja kirjallinen tuotanto.

Runoja läheisensä menettäneen tueksi ja voimaksi Mui sta myö s

Paras t a mi t ä t i e d än (2017) 978-952-288-618-7 Hi nta sid. 22,90 Kan s i Tu i j a Ku u se l a Valokuvakuvitus Ta htoisin toivoa sinulle -sa rj a Koko 200 x 230 mm 48 s. ISB N 978-952-288-833-4 Kl 82.2 Ennakkohinta sid. 22,90 01/2018

Lämp i mäs t i on n e a (2016) 978-952-288-385-8 Hinta sid. 22,90


20

Runo - ja lahjakir jat

MINNA L. IMMONEN on Oulussa asuva kuvittaja. Hänet tunnetaan suosituista korteistaan ja kalentereistaan. Hänen kuvituksiaan on julkaistu monissa teoksissa, mm. Avarille poluille (2017), Lupa levätä (2017) ja Merkkipäiväkirja (2017). S A N N A H Y T T I on helsinkiläinen kustannustoimittaja.

SANNA HYTTI (toim.) – MINNA L. IMMONEN (kuvitus)

Onnenkukkia

R U N OJ A

Oi valo, oi vihreys!

O N N E N K U K K I A-T E O S johdattaa kesäiseen valon ja vihreyden valtakuntaan. Kotimaisten runoilijoiden tekstit tuovat mukanaan kukkien kauneuden ja valoisan vuodenajan ihmeen. O N N E N K U K K I A-T E O K S E L L A onnittelet ja muistat läheistäsi ja iloitset hänen kanssaan. Luonnon kauneuden äärelle kutsuva teos on kirja-aarre, jonka luo on ilo palata yhä uudelleen.

Kan s i T iina Rip a tti Koko 190 x 230 mm Noi n 48 s. IS B N 978-952-288-841-9 Kl 82.2 Ennakkohinta sid. 22,90 03/2018


Runo - ja lahjakir jat

TI I N A LA ANINEN (t oim.) – SA N N A P E LLICC IO NI (kuvitus)

Parasta laatua S I S KO V O I M A A NYT JA AINA

Ei ole mitään parempaa kuin ystävä – paitsi ystävä joka tuo mukanaan suklaata. Linda Grayson Jotkut turvautuvat pappiin, toiset runouteen, minä ystäviini. Virginia Woolf M I TÄ PÄ N A I S E N elämä olisi ilman uskottuja ystäviä, sielun siskoja ja arjen pelastavia enkeleitä, joilla on aina tarjottavanaan lohduttava olkapää, hätäsalmiakkia, hyviä neuvoja ja ehjät sukkahousut – tai ainakin kynsilakkaa silmäpaon paikkaamiseen. Siskot ovat läsnä niin elämän maanantaissa kuin perjantaissa ja tuntevat toisensa kuin meikkipussinsa. Siskot ansaitsevat maljan! V I I S A I TA , O I VA LTAV I A ja hauskoja ajatuksia ystävyydestä sisältävä kirja on ihana lahja jokaiselle siskolle, äidille, mummolle, tyttärelle, ystävälle. Sanna Pelliccionin kuvitus hykerryttää.

Kans i Sanna Pelliccioni Koko 115 x 180 mm Noin 88 s. ISB N 978-952-288-832-7 Kl 10.8 Ennakkohinta sid. 22,90 02/2018

T I I N A L A A N I N E N on viestinnän opettaja ja toimittaja. S A N N A P E L L I C C I O N I on kuvittajagraafikko. He ovat tehneet aiemmin yhdessä teokset Mikä ikä! (2015) ja Kuplivaista (2011).

21


22

Runo - ja lahjakir jat

Teologian tohtori J O H N V I K S T R Ö M oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa 1982–1998. Vikström on suosittu kirjoittaja ja intohimoinen jalkapallon harrastaja. Hän asuu Turussa.

Mielekästä elämää J OHN VI KSTRÖM

Terveydestä ja elämän tarkoituksesta

A J AT U K S I A H Y V I N VO I N N I S TA J A E L Ä M Ä N TA R KO I T U K S E S TA M I K Ä O N elämässä tärkeää? Vanhemmalla iällä puhe kääntyy yhä useammin erilaisiin vaivoihin. Tässä pienessä kirjassa arkkipiispa John Vikström pohtii terveyttä, sairautta ja elämän tarkoitusta. Terveys ei ole vain fyysistä hyvinvointia, vaan siihen liittyy myös henkinen, sosiaalinen ja hengellinen ulottuvuus. Tärkeämpää kuin se, miten voimme, on se, miten suhtaudumme elämään. Näemmekö elämässä merkitystä – niin päivittäisessä arjessa kuin elämän kokonaisuudessa? VIISAS ONNITTELUKIRJA

yhdistää tietoa, elämänkokemusta ja toivoa. Raikas valokuvakuvitus rytmittää lukukokemusta.

Kan s i Tuija Kuusela Koko 180 x 200 mm Noi n 48 s. IS B N 978-952-288-862-4 Kl 17.3 Ennakkohinta sid. 17,90 03/2018


23

Runo - ja lahjakir jat

L II SA S E P PÄNEN (t oim.)

Maa jalkojeni alla K E LT T I L Ä I S I Ä R U KO U K S I A

”Kaunis on kesä, hidas ja pitkä päivä. Kauniita ovat päärynäpuiden latvat kukassaan. Kaunis on puutarhassa kasvava purjo. Kaunista on ystävyys Luojan kanssa.” L I I S A S E P PÄ N E N

on koonnut tähän pieneen kirjaan kelttiläistä elämänviisautta ja vanhoja rukouksia Brittein saarilta. Raikkaissa teksteissä soi luomakunnan ylistys Pyhälle Kolmelle. Siihen ihminenkin yhtyy keittiössään ja kalastusveneessään, polkua kulkiessaan ja muukalaisia kohdatessaan. Jumala on läsnä kaikessa. S E P PÄ S E N K I R J O I T TA M A

johdanto valottaa vanhojen kelttitekstien taustaa. Kelttiläinen kristillisyys kukoisti Brittein saarten syrjäseuduilla. Juurevassa arjen uskossa on jotain, jonka luonnonläheinen suomalainen tunnistaa sielunmaisemakseen.

Kans i Mar j aana V i rt a Koko 115 x 170 mm Noin 112 s. ISB N 978-952-288-853-2 Kl 24.11/45.16 Ennakkohinta sid. 18,50 03/2017

L I I S A S E P PÄ N E N on mikkeliläinen teologi ja tietokirjailija. Hän on perehtynyt kelttiläiseen kristillisyyteen ja järjestänyt pyhiinvaellusmatkoja Britanniaan. Hänen aikaisemmat teoksensa ovat Kelttiläisillä poluilla (2008), Surun satuttamat (2012) sekä Sadetta ja siunauksia. Pyhiinvaellus Walesissa (2017).


24

Runo - ja lahjakir jat

Mui sta myö s

Tähtien loisteessa Antoine de SaintExupéryn kauneimpia ajatuksia (2016) 978-952-288-557-9

ANTOINE DE S A I N T- E X U P É R Y (1900–1944) oli ranskalainen kirjailija ja lentäjä. Hänen tunnetuin teoksensa, koskettava Pikku prinssi on yksi maailman myydyimmistä kirjoista.

Onnenhetkiä ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Alkuteos Gedanken zum Glü ckli c hs ei n. Di e sc h ö n sten Zitate von Antoine de Saint-Exupéry Su omenno s A nna Pa l m i o j a La ura Hav u Ulko a s u Eva S chi n d l e r, Gra fin g Koko 105 x 147 mm 144 s. ISB N 978-952-288-812-9 10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat Ennakkohinta sid., su oja p a p eri 18,90 02/2018

A N TO I N E D E S A I N T- E X U P É R Y N K A U N E I M P I A A J AT U K S I A ”Jos joku rakastaa kukkaa, jota on vain yksi miljoonissa ja miljoonissa tähdissä, tulee hän onnelliseksi jo katsahtaessaan tähtiin.” A N T O I N E D E S A I N T- E X U P É R Y N

rakastettuja viisauksia Pikku prinssistä ja muista teoksista. Puhutteleva teos sisältää ajatuksia elämän tärkeistä aiheista, muun muassa hetken kauneudesta, ystävyydestä ja onnesta. Erinomainen, kaunis lahja ystävälle ja läheisille moniin eri tilanteisiin.


25

Kasvat us

T I L LY K A J E T S K I – M I N N A S A L M I N E N

Uusi matikasta moneksi TO I M I N N A L L I S TA M AT E M AT I I K K A A VA R H A I S K A S VAT U K S E S TA E S I O P E T U K S E E N O I VA LTA M I S E N J A

Kans i Lotta Ka u p p i Ku v i tu s Lotta Ka u p p i Koko 170 x 242 mm Noin 140 s. ISB N 978-952-288-867-9 Kl K 38 Hyvä la p s u u s - s a r j a Ennakkohinta nid. 39,00 2/2018

oppimisen iloa! Matikasta moneksi on monipuolinen ja käytännönläheinen käsikirja varhaiskasvattajan ja esiopettajan työn tueksi. Kirja sisältää ideoita ja vinkkejä leikinomaisen toiminnan avulla tapahtuvaan matematiikan oppimiseen. Kirjan lähestymistapa vahvistaa lapsen myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Suositun Matikasta moneksi -kirjan uudistettu ja täydennetty versio vastaa tämän päivän matematiikan opetuksen haasteisiin. Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat kasvattajia mm. kehittämään lasten matemaattista ajattelua ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tarjoamaan oppimisen ja oivaltamisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville lapsille. Ammattikasvattaja löytää kirjasta helppoja ja valmiita ratkaisuja systemaattisen matematiikan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kirjan tarkoituksena on tuoda iloa matematiikan oppimiseen ja tarjota matematiikkaa kaikille.

JO UKO JÄRVE NPÄÄ

Raapaisu O H J E L M O I N N I N O PA S

Kan s i Pe r- Oskar Jo e n p e l t o Ku va t: Jou ko Jär ve n p ä ä j a Per- Oskar Jo e npe l t o Koko 210 x 255 mm Noin 130 s. ISB N 978-952-288-826-6 Kl 38 Ennakkohinta sid. 26,50 11/2017

R A A PA I S U - Ohjelmoinnin opas on tiivis kokonaisuus ohjelmoinnin opetuksen teoriaa ja käytännön harjoituksia. Se on tarkoitettu kasvattajalle, jonka tavoitteena on tutustuttaa alakouluikäiset lapset ohjelmoinnin perusteisiin. Opas sisältää ohjelmoinnin opettamisen perusteorian, avainkäsitteet ja rakenteet innostavasti ja ymmärrettävästi. Oppaan lopusta löytyy harjotuskortteja, joiden avulla tutustutaan ohjelmointiin ilman tietokonetta.

T I L LY K A J E T S K I on erityislastentarhanopettaja. Hän kokeilee, kehittää sekä soveltaa omassa työssään välineitä ja toimintaa erityispedagogiikan näkökulmasta. MINNA SALMINEN on lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja oppikirjailija. Hän toimii työn ohella varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikan opetuksen kehittäjänä ja kouluttajana. Hän kokeilee, kehittää sekä soveltaa omassa työssään välineitä ja oppimateriaaleja matematiikan varhaisen tukemisen näkökulmasta.

J O U KO J Ä R V E N PÄ Ä on työskennellyt peruskoulun tietotekniikan ja matematiikan lehtorina, lukion tietotekniikan tuntiopettajana sekä erilaisissa tehtävissä tietotekniikka-alan yrityksissä. Hän on kokenut oppi- ja tietokirjailija, joka on kouluttanut opettajia ohjelmoinnin ja robotiikan pariin.


26

Po kkar it

Björkman, HannuPekka VA L KO I S TA VA L O A 978-952-247-344-8 10,00

Hellsten Tommy Tuomikoski Tiina MINUIKSI Löytöretkiä henkiseen kasvuun 978-952-288-715-3 11,00

Järvinen, Katriina KAIKELLA KUNNIOITUKSELLA - irtiottoja vanhempien vallasta 978-952-288-422-0 11,00

Takanen, Kimmo PÄ Ä S TÄ I R T I Vapaudu läsnäoloon 978-952-288-258-5 11,90

Hellsten, Tommy TÄ H Ä N O L E N TULLUT

Hellsten Carita ja Tommy LEVOLLISUUDEN KIRJA

Mattila, Juhani HERKKYYS JA SOSIAALISET PELOT

Kirja merkityksen löytämisestä

978-952-288-201-1 11,00

978-952-288-357-5 11,90

Hellsten Tommy A J A N TA K A A

Meriläinen, Reetta TYTÖN TIE

Hurtig, Johanna M A I J A N TA R I N A

Kauemmas katsomisen taidosta

978-952-288-584-5 11,90

978-952-288-304-9 11,00

978-952-288-716-0 11,00

Hellsten, Tommy V I R TA H E P O OLOHUONEESSA 978-952-288-575-3 11,00

978-952-247-436-0 11,00

Mattila Juhani N ÖY R Y Y T Y S Arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä 978-952-288-870-9 11,90 €

Valtavaara, Anna-Liisa HUOLENA HUOLEHTIMINEN

Kinnunen Saara ANNA MUN OLLA LAPSI

978-952-247-423-0 11,00

978-951-607-280-0 10,00

Valtavaara, Anna-Liisa O I K E I N K I LT I T 978-951-607-804-8 10,00


27

Muist a myö s

Susanna Välimäki S YÖ TÄVÄT S ÄV E L E T Vieraana säveltäjien pöydissä 978-952-28-8760-3 Hinta: 34,90

Järvinen Katriina S A A N KO ESITELLÄ Monenlaiset minämme 978-952-288-591-3 Hinta: 31,90

Minna L. Immonen (kuvitus) M E R K K I PÄ I VÄKIRJA 978-952-288-742-9 Hinta: 19,30

Reetta Meriläinen, Johanna Pentikäinen ONNELLINEN PULLA Kirjallinen leivontakirja 978-952-288-589-0 Hinta: 34,90

Asta Leppä V O I T TA J I E N VA R J O T Elämää eriarvoisten tasavallassa 978-952-288-738-2 Hinta: 32,90

Satu Jyväkorpi H Y VÄ Ä A I V O I L L E Ravinto, muisti & mieliala 978-952-288-766-5 Hinta: 34,90

Laatikainen Reijo, Joensuu Timo S YÖ H Y V I N , V O I PA R E M M I N Ravinto syövän ehkäisyssä ja hoidon tukena 978-952-288-569-2 Hinta: 34,90

Minna Martin S A A J Ä N N I T TÄ Ä

Risto Lindstedt PA L L O N H E N K I

Jännittäminen voimavarana

Hämmästellen maailmalla

Matkaopas muutokseen

978-952-288-761-0 Hinta: 29,90

978-952-288-768-9 Hinta: 32,90

978-952-288-765-8 Hinta: 27,90

Lindstedt Risto, Ojanen Eero 1918

Pruuki Heli, Sinkkonen Jari LAPSI JA ERO

Panu Pihkala PÄ I N H E LV E T T I Ä ?

Matkoja muistin rintamilla

Eväitä eteenpäin

Ympäristöahdistus ja toivo

Annina Holmberg, Olli Löytty, Taina West MINUN VA L A M O N I

Tommy Hellsten, Kalevi Virtanen VA L O S Y N T Y Y PIMEÄSSÄ Havaintoja elämän keskeltä

Juha Lehti MASENNUS MAHDOLLISUUTENA

978-952-288-748-1 Hinta: 32,90

978-952-288-646-0 Hinta: 32,90

978-952-288-486-2 Hinta: 32,90

978-952-288-638-5 Hinta: 32,50

Tarinoita luostarista 978-952-288-752-8 Hinta: 34,90


28

E -kir jat

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

1 9 1 8 - Ma t ko j a m u i st i n rintamilla

Lindstedt, Risto - Ojanen, Eero

92

23,90

9789522472274

Ajan takaa

Hellsten, Tommy

17

19,10

9789522472373

E l ä m ä n l a p si

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522472977

Elämän paradoksit

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522472564

Ha t u n n o st o

Haavisto, Pekka

99.1

19,10

9789522473202

He l ve t i n h i st o r i a

Kuula, Kari

23.6

28,20

9789522881045

Herkkyys ja sosiaaliset pelot

Mattila, Juhani

14.8

23,90

9789522885180

Hyvintoimintayhteiskunta

Ehrnrooth, Jari

30.1

21,90

9789522471635

Häpeän monet ka svot

Malinen, Ben

14.16

19,10

9789522887818

Pa l a si n a j a ko ko n a i si n a - Ihminen näyttämöllä

Kiuru, Katja

99.1/70.1

22,30

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522472328

Ih m i n e n t ava t t avi ssa

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522883087

Ikävä t i h m i se t

Kaski, Satu-Nevalainen, Vesa

14.8

21,90

9789522472403

Jo h d a t u s u sko n n o nf i l o sof i aan Vainio, Olli-Pekka-Visala, Aku

21

32,10

9789522886408

Jo r i i t t ä ä - Ir t i k i u sa a m i se s t a j a k i u sa a j i st a Kaski, Satu - Nevalainen, Vesa

36.13/38.5 21,90

9789522884909

Ka h d e n ka u p p a

Kinnunen, Saara

14.8

17,00

9789522881458

Kaikella kunnioituksella

Järvinen, Katriina

14.8

22,90

9789522886286

Ka i k k i It a l i a n i . Ma t ka l l a maassa, josta on moneksi

Väisänen, Liisa

9789522471703

Ka st a n j avu o r t e n k yl ä

Vainio, Anneli

99.1

19,10

9789522473752

Ka u n e u s Ju m a l a n k i e l i

Seppälä, Serafim

11

26,80

9789522472335

K i l t t eyd e st ä k i p e ä t

Valtavaara, Anna-Liisa

14.8

19,10

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522884015

K i ve e n h a ka t u t

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

9789522883315

Ko i ra n f i l o sof i a

Ojanen, Eero

67.451

17,50

9789522884893

Koko kylän pidot

Tuominen-Gialitaki, Merja

99.1

17,00

9789522884206

Kot i k u t o i st a

Honkasalo, Laura

65

21,90

9789522885371

Ku m p p a n i n a m u i st i sa i ra u s

Vainikainen, Tuula

59.55

21,90

9789522883308

L a p se n f i l o sof i a

Ojanen, Eero

11

17,50

9789522885111

L a p si j a e ro

Pruuki, Heli - Sinkkonen, Jari

14.8

21,90

9789522884923

L a p si j a k r i i si

Poijula, Soili

14.61

23,90

9789522885685

Levo l l i su u d e n k i r j a

Hellsten, Carita - Hellsten, Tommy 17

17,90

9789522881311

Lipunnosto ja räätälin viisaus

Haavisto, Pekka

24,90

9789522886460

Ilm.

Ilm.

23,00

90.2

Ilm.


29

E -kir jat

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

Lu o k ka re t ke l l ä hyvinvointiyhteiskunnassa

Järvinen, Katriina - Kolbe, Laura

30.11

19,10

9789522472359

L ä h e l l e o n p i t kä m a t ka

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522473820

Ma i j a n t a r i n a

Hurtig, Johanna

37.42

26,11

9789522883353

Mi e l e n t a i t o

Laakso, Juhani

14.4

19,50

9789522887719

Mi ksi aina vä syttää?- Irti uupumuksen noidankehästä

Vainikainen, Tuula

14.451

23,30

9789522886422

Mi ksi mies pelkää naista? Ja m i t ä si i t ä se u ra a

Myllärniemi, Jorma

14.8

19,90

9789522474148

Mi n ä e n si n u a u n o h d a

Kaskinen, Anna-Mari

82.2

19,10

9789522887375

Mi kä n i i t ä r i i va a?

Korhonen, Johanna

32

21,90

9789522887702

Mu u t a k i n k u i n n u m e ro i t a - va n h e n e m i se n t a i d o st a

Junkkari, Kaija - Junkkari, Lari

17.3/ 14.6

22,30

9789522882189

Na i n e n j o ka sö i n a p o l e o n i n

Marttinen, Tittamari

84

21,90

9789522883872

Na i se n 9 t yö e l ä m ä ä

Lipponen, Päivi - Lindroos, Pia

36.13

22,90

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522471604

Na r si sm i

Myllärniemi, Jorma

14.4

19,10

9789522884213

Nu u ka i l l e n

Honkasalo, Laura

68

21,90

9789522886446

Nöyryytys - Arvokkaiden kokemusten menettämisestä j a u u d e l l e e n l öy t ä m i se st ä Mattila, Juhani

14.9

23,90

9789522471680

Paholaisen biografia

Kuula, Kari

23.1

29,20

9789522887726

Pa l l o n h e n k i

Lindstedt, Risto

40.8

22,30

9789522880437

Pä ä st ä i r t i

Takanen, Kimmo

17.3

21,90

9789522885272

Pöy t ä y h d e l l e

Honkasalo, Laura

84

21,90

9789522883865

Ra ka st a , kä r si j a u ska l l a

Hänninen, Stiina-Parikka, Tuomo

37.42

21,90

9789522885920

S a a n ko e si t e l l ä Mo n e n l a i se t m i n ä m m e

Järvinen, Katriina

T14.8

22,90

S a a t se n m i st ä l u ovu t

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522473714

9789522472311

9789522884022

Suomalaisia urheilijakohtaloita Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

9789522881106

Ta a k ka n a l ä h e i sr i i p p u vu u s

Malinen, Ben

14.8

21,90

9789522471642

Tie vie, pyhä ka ntaa

Askola, Irja

24.1

19,10

9789522884183

To i se n l a i n e n t i e

Pruuki,H.-Tiihonen, R -Tuominen, M.

14.8

22,90

9789522883322

To i vo n t a r ko i t u s

Ehrnrooth, Jari

4

21,90

9789522882943

To m my He l l st e n Ih m i syyd e n m a t ka m i e s

Sarlin, Tommi

99

22,90

9789522471796

Tu u l t e n sa a re l l a

Sjöblom, Tom

45.7

29,20

9789522883926

Ty t ö n t i e

Meriläinen, Reetta

99.1

22,90

Ilm.

Ilm.

Ilm.


30

E -kir jat

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522883612

Tä h ä n o l e n t u l l u t

Hellsten, Tommy

17.3

22,90

9789522473066

Uh a n a l a i n e n i h m i n e n

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522884626

Un i e n o p i ssa

Siivola, Markku

14

18,50

9789522884039

Ur h e i l i j a t m a i n e e n p o l u i l l a

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

978952288395

Urheilun tunteita ja tarinoita Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23,90

9789522884008

Ur h e i l u n va l o j a j a va r j o j a

79.1

23,90

9789522884190

Vahvat yksin, heikot sylityksin Kinnunen, Taina

30.12

22,90

9789522473868

Wa l d e n

Thoreau, Henry David

17

19,10

9789522883070

Va u va n ka n ssa va n h e m m i ks i

Törrönen, Hannele

14.8

21,90

9789522472366

V i r t a h e p o o l o h u o n e e ssa

Hellsten, Tommy

17

19,10

9789522473400

V i r t a h e p o t yö p a i ka l l a

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522887399

Voittajien varjot - Elämää e r i a r vo i st e n t a sava l l a ssa

Leppä, Asta

14.4/37

23,30

9789522884916

Välähdyksiä peilissä

Björkman, Hannu-Pekka

04

17,90

9789522882226

Yl ä l u o k ka

Kolbe, Laura

17.3

21,90

9789522888518

En e m m ä n Esp a n j a a Väisänen, Liisa Matkalla maassa josta on moneksi

46.3.

23,00

2/2018

9789522888525

Un e n l a h j o j a - K i r j e i t ä h ä n e l l e , j o ka va l vo o

59.33/17.3

21,90

2/2018

9789522888600

Mi ksi vihaamme? - Yksilön Juntumaa, Rauno ja yhteisön tunteen anatomiaa

14.8

21,90

2/2018

9789522888594

Onnistumisen taidot - Löyd ä t i e t avo i t t e i si i n

Kaski, Satu -Miettinen, Marianne

14.8

21,90

3/2018

9789522888501

Kr i m i t u r k k i n e n ka r h u - Ve n ä j ä ä kot i käyt t ö ö n

Mäkelä, Hannu

99.1

23,00

3/2018

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

Laane, Tiina

Ilm.32

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY Itälahdenkatu 27 A, 00210 HELSINKI +358 9 6877 450 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.