Page 1

TARTU LINNAVALITSUS LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

Meie 27.12.2011 nr 9-3.2/DP-09-012

.

Kutse Lina tn 4 // 6 // 7 // 8 // 9 // 11 // Aleksandri tn 32 krundi detailplaneeringu avalikule arutelule

Tartu Linnavalitsuse 23.12.2011 korraldusega nr 1405 võeti seisukohad Lina tn 4 // 6 // 7 // 8 // 9 // 11 // Aleksandri tn 32 krundi detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 11.01.2012 kell 15:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamisruumis Raekoja plats 3 III korrus tuba 303. Tartu Linnavalituse seisukohad: Ettepaneku/vastuväite tegija ja kuupäev Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus Kristina Kurm

Jrk Ettepanekud ja vastuväited Tartu Linnavalitsuse nr seisukoht 1 Vaatamata kodanikeühenduste Mitte arvestada. korduvatele tähelepanujuhtimistele Linn on seisukohal, et detailplaneering ei sisalda planeerimisseaduse § 9 lg 7 kohaselt Tartu linna planeerimisettepaneku üldplaneeringu põhilahenduse muutmise vajakajäämistele võttis Tartu ettepanekut, seega ei pidanud esitama Linnavolikogu 13.10.2011 Karlova Selts Ahto Külvet detailplaneeringus üldplaneeringu muutmise otsusega nr 289 kõnealuse detailplaneeringulahenduse vastu vajaduse põhjendust ega arvestama planeeringu Supilinna Selts Lea Teedema ja suunas avalikule väljapanekule. koostamisel Tartu Linnavolikogu 04.05.2006 Olles tutvunud Lina tn ajaloolise otsuse nr 77 punktiga 5. Eesti Maastikuarhitektide Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on haiglakompleksi Liit Valdeko Lukken planeeritaval maa-alal juhtfunktsioonideks plan.ettepanekuga teatame, et haridus- ja teadushoonete ning jääme oma varasemate Eesti Roheline Liikumine teenindusettevõtete maa. Tartu linna seisukohtade juurde ega nõustu Ilmar Part esitatud planeerimisettepanekuga. üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuga Esitatud planeerimisettepanek on käsitletavale alale ette nähtud koolieelne E-post 07.11.2011 lasteasutus. Planeeringu lahendusega on tagatud endiselt vastuolus Tartu linna planeeritaval alal koolieelse lasteasutuse üldplaneeringuga (sihtotstarbe rajamise võimalus, seega täidab detailplaneering ning miljööväärtuse tagamise üldplaneeringuga kavandatud eesmärgi. osas), planeerimisseaduse (§ 9 lg 7 ja lg Üldplaneeringule vastavalt on ette nähtud senise tegevuse lõpetamine Lina 4,6, 7, 8, 9, 11 ja 71) sätetega (avalikustamisele Aleksandri 32 kinnistul ning sellele kinnistule ei suunatud lahenduses puudub üldplaneeringu muutmise vajaduse ole täiendavalt reserveeritud haridus- ja teadushooneid. põhjendus) ja Veneetsia harta ning Washingtoni hartaga. Pole Üldplaneeringust tulenevalt on Aleksandri arvestatud. Tartu Linnavolikogu tänava miljööväärtusega hoonestusala kaitse 04.05.2006 otsusega nr 77 (punkt eesmärk tagada ehitusajaloolise väärtusega 5). Algatamise otsuses ei viidata hoonete, algse krundistruktuuri ja 20. sajandi algul ehitatud nakkushaigla hoonetekompleksi, nimetatud otsusele ega esitata põhjendust sellest loobumiseks. sealse planeeringu, haljastuse, kaug- ja Nimetatud puuduse tulemusel ei sisevaadete ning teestiku säilimine. Hindamaks olemasolevate hoonete seisukorda ja ole lahenduses analüüsitud nende säilimise võimalusi on OÜ üldplaneeringu muutmisest tulenevaid mõjusid planeeringuala Ehitusekspertiisibüroo poolt koostatud "Tartus Lina tn piirkonna miljööväärtuslike hoonete lähipiirkonnale.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


2

ekspertiis" millest lähtuvalt on kavandatavast Lina tänavast linna poole jäävad hooned määratud restaureeritavateks, teisele poole Lina tänavat jäävad hooned on lubatud lammutada. Kuna lammutatavate hoonete asemele on lubatud ehitada praeguste hoonetega sarnaste mahtudega uusi hooneid, luuakse planeeringuga eeldused miljööväärtusliku hoonekompleksi säilimiseks ja kordategemiseks. Seega ei ole kavandatu vastuolus üldplaneeringuga miljööväärtuste tagamise osas. Miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutustingimused üldplaneeringus ei keela täiendavate funktsioonide kavandamist, millest tulenevalt näeb planeeringu lahendus ette ka elamute ning äriotstarbeliste hoonete rajamise võimaluse tingimusel et kavandatav hoonestus sobiks olemasoleva miljööväärtusliku hoonestuse ehituslaadi ja mahtudega. Turu tänavaga piirnevale alale näeb Tartu linna üldplaneering ette teenindusettevõtete maa juhtfunktsiooni, mille korruselisus määratakse detailplaneeringuga. Planeerimisseaduse § 20 lg 1 järgi on avaliku väljapaneku ajal planeeringu kohta esitatav vastuväide mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. Veneetsia hartas ning Washingtoni hartas sätestatut ei saa käsitleda seadusest tulenevate nõuetena planeerimisseaduse eeltoodud sätte mõistes. Kodanikeühenduste varasemate Mitte arvestada. Spetsialistid on planeeringuala hoonestuse ettepanekutega (30.06.2009; säilitamise ja uute hoonete ehitamise vajadust 19.03.2010; 04.11.2010) ei ole arvestatud. Endiselt kavandatakse põhjalikult kaalunud ning seetõttu ollakse seisukohal, et täiendavaid uuringuid vaja pole, miljööväärtusega ajalooliste hoonete lammutamist, teisaldamist kaalumist vajab kavandatava kõrgema hoone ja uushoonestuse rajamist mahus, asukoht ja korruselisus. Tartu linn leiab, et planeerimislahendusega ei hävitata mis hävitaks miljööväärtusega miljööväärtusega hoonestusala terviklikkust. hoonestusala terviklikkuse. Lahenduse õigustamiseks esitatud Linnavolikogu 03.10.2011 otsusega nr 289 jäi seisukohale, et paneerimisettepanek on argumendid on ilmselgelt linnaehituslikult vastuvõetav. Oma seisukoha meelevaldsed või pärinevad aegunud allikatest. Üldplaneeringu kujundamisel lähtus linnavolikogu järgnevast:  detailplaneeringu lahendus on kooskõlas järgi on miljööväärtusega Muinsuskaitseameti kooskõlastamise hoonestusala eesmärk komisjoni 22.02.2011 protokollis nr 197 hoonestusalal asuva tehtud ettepanekutega; miljööväärtusega  hoonete määramisel likvideeritavateks on hoonestuskompleksi ja ala arvestatud OÜ Ehitusekspertiisibüroo poolt miljöölise omapära tagamine, koostatud töö "Tartus Lina tn piirkonna mistõttu ala peab säilitama miljööväärtuslike hoonete ekspertiis" samasuguse äratuntava ja tulemusi; identifitseeritava ruumilise  uute hoonete kavandamisel Aleksandri kvaliteedi ja miljöölise tänava ja Lina tänava äärde on arvestatud terviklikkuse, mis oli olemas ajaloolise hoonekompleksi tuumiku ja seda miljööväärtusega ala kehtestamise ümbritseva haljasala säilimise ja ajal ja mis ühtlasi oli vaadeldavuse tagamisega Aleksandri ja Lina miljööväärtusega hoonestusala tänavalt; kehtestamise põhjuseks. Vastavalt  kuna uute hoonete ehitamise eelduseks on kehtestatud Tartu linna olemasolevate hoonete restaureerimine, üldplaneeringule jääb Lina tn 4, 6,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


7, 8, 9, 11 ja Aleksandri tn 32 detailplaneeringuala Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala piiresse. 3

4

luuakse planeeringuga eeldused miljööväärtusliku hoonekompleksi säilimiseks ja kordategemiseks.

Järgnevaga esitame planeeringulahenduse kohta vastuväited lähtudes üldplaneeringus väljatoodud põhilistest ruumistruktuuridest: Mitte arvestada 1. Ehitusajalooline Hoonete määramisel likvideeritavateks on hoonetekompleks Detailplaneeringuga nähakse ette aluseks võetud OÜ Ehitusekspertiisibüroo poolt koostatud töö "Tartus Lina tn piirkonna Lina tn 7, 9 ja 11 ajalooliste hoonete lammutamist ning ühe miljööväärtuslike hoonete ekspertiis " tulemusi. lahtivõtmist ja ümberpaigutamist. Ülejäänud ajaloolised hooned on Planeeringus on sätestatud, et uute hoonete nimetatud restaureeritavateks. ehitamise eelduseks on olemasolevate hoonete Seejuures on restaureerimine. Seega luuakse planeeringuga restaureerimisnõuetes välja eeldused miljööväärtusliku hoonekompleksi toodud, et säilitada tuleb hoonete säilimiseks ja kordategemiseks. mahud, mis ei ole üheselt mõistetav. Kui hoone mahu säilitamine tähendab mitte olemasolevate hoonete konserveerimist ja restaureerimist, vaid jätab sisuliselt võimaluse ehitiste lammutamiseks ning rekonstrueerimiseks, siis ei saa me ka siin rääkida üldplaneeringuga määratletud ehitusajaloolise väärtusega hoonestuse säilimisest. 2. Uushooned Arvestada osaliselt Tartu linna üldplaneering lubab Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda suuremale osale alast kuni ettepaneku sobivust antud asukohale. 2-korruselisi hooneid. Turu tn Detailplaneeringu lähteseisukohad (Tartu äärsel ärimaal pole korruste arv Linnavolikogu 18.02.2010 otsus nr 45) määratud, kuid uushoonete võimaldavad kaaluda Turu tänava poolsetele mahtude kavandamisel tuleb hoonetele kuni 7 korruselise hoone kavandamist arvestada eelkõige ajaloolise tingimusel (punkt 3.2.11), et uute hooneteansambli mahtudega. hoonemahtude sobivuse hindamiseks on vajalik Erinevalt Tartu linna detailplaneeringu eskiisi staadiumis esitada üldplaneeringust näeb kolmemõõtmeline visualisatsioon või makett detailplaneering jätkuvalt lähiümbruse äranäitamisega. positsioonile 3 ette kuni 7-korruselise uushoone, mis on Tartu Linnavolikogu otsustas detailplaneeringu vastuolus kehtiva Tartu linna vastu võtmisel ja avalikule väljapanekule üldplaneeringu ehitustingimustega suunamisel 13.10.2011 otsusega nr 289, et ja peatükiga 5.1.11. planeeringus tuleb täiendavalt analüüsida hoone 9 (Turu tn-Lina tn nurgal) kavandatavat mahtu, lähtudes ümbritsevast hoonestusest ning miljööliste vaadete säilitamise vajadusest. Linn on koostanud 3d visualisatsiooni, millest tulenevalt asume seisukohale, et hoone nr 9 kavandamisel tuleb arvestada Turu tänava hoonestusviisi ja hoonemahtudega. Turu tn äärde planeeritav hoone asub miljööala piiril Turu tn hoonefrondis, kus paiknevad 5-korruselised korterelamud, nende vastas kaubanduskeskus, ujula ja spordihoone.Kavandatav kõrgus tagab miljööala

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


vaadeldavuse ning on üleminekuks Turu tn äärsele kõrgemale hoonestusele.

5

6

7

8

Eelnevast tulenevalt asub linn seisukohale:  hoone nr 9 kõrgust vähendada. Kavandatava hoone absoluutkõrgus määrata Turu tn 21 hoone kõrgust arvestades  hoone nr 9 hoonestusala suurus viia võrreldavaks hoonetega 3, 6 ja 7 3. Krundistruktuur Arvestada osaliselt Hetkeseisu kohaselt on ajalooline Territooriumi kruntideks jagamine ei mõjuta hoonetekompleks säilinud miljöölisi vaateid, kuna piirete rajamist kompaktselt ühel krundil ja planeeringuala sees (va lasteaed) ette ei nähta. hilisemaid krundi jagamisi pole Seletuskirjas sätestada, et piirete rajamine esinenud. Detailplaneering jagab planeeringu ala sees ei ole lubatud välja arvatud olemasoleva krundi kuueks eraldi koolieelsete lasteasutuste maal positsiooniks. 4. Haljastus Arvestada osaliselt Planeeringuga kavandatavate Planeeritud lahendusega kuulub osa hoonestusalade võimaldamiseks kõrghaljastusest likvideerimisele. Seletuskirjas on näidatud osaliselt on täpsustatud, et alale tuleb koostada likvideeritavaks olemasolev haljastusprojekt lähtudes G. Kuphaldti säilinud väärtuslik kõrghaljastus. Artes skeemist. Põhijoonisel pakutud Terrae OÜ poolt 2007 koostatud haljastuslahendus on illustreeriv. Lisatud on, et Tartu, Lina 4, 6, 8, 11 puistu planeeringu põhijoonisel säiliv kõrghaljastus hinnangus (töö nr 26HI07) on vajab täiendavat dendroloogilist hinnangut. välja toodud väärtuslikud ning Haljastuse säilimine, likvideerimine või säilitatavad puud ja põõsad. asendamine uute puudega lahendatakse Positsioonile 3 kavandatava kuni haljastusprojektiga. 7- korruselise hoone ehitamisel hävib osaliselt Turu tn äärne Planeeringu seletuskirja rakendamise peatükki läänepärna allee. Lisaks on täiendada : sätestada, et haljastusprojekti likvideeritavaks märgitud veel koostamise ja valmimise aeg on konkreetsete mitmeid haljastuslikult hoonete (loetleda) ehitusloa andmise eelduseks. väärtuslikke puid ja põõsaid. Lina tn 8 hoone ümbertõstmise ning täiendavate uushoonete ja parkimisplatside ehitamise võimaldamise eesmärgil. 5. Kaug- ja sisevaated Arvestada Aleksandri tänaval on selgelt Hoonele 10 määrata kohustuslik ehitusjoon väljakujunenud ehitusjoon, mille sarnaselt hoonetega 4 ja 5 Aleksandri tänava määratlevad jalgteedega suhtes. külgnevad ja ühtsel, tagasiasteteta ehitusjoonel kortermajad. Planeeringuga pole määratletud Aleksandri tn äärsetele uutele hoonetele nr 4, 5 ja 10 ei ole planeeringuga määratud ehitusjoont, mis võib eelkõige hoone nr 10 puhul tekitada olukorra, et väljakujunenud ehitusjoonele tekib tänavaruumi vaateid oluliselt häiriv tagasiaste. Kuni 7-korruseline hoone mõjutab Arvestada 7-korruselise hoone osas oluliselt kompleksi sisevaateid. vt vastuväite jrk nr 4 seisukohta. Maksimaalse ehitusmahu  hoone nr 9 kõrgust vähendada. Kavandatava realiseerumisel mõjub hoone hoone absoluutkõrgus määrata Turu tn 21 võrrelduna olemasolevatega hoone kõrgust arvestades visuaalselt pealetükkiva ning  hoone nr 9 hoonestusala suurus viia aiaruumis viibijale vaateliselt võrreldavaks hoonetega 3, 6 ja 7 rusuva dominandina. Sellest

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


lähtuvalt tekivad lõpptulemusena Mitte arvestada Hoonestusala suurus annab arhitektidele visuaalselt ebaesteetilisemad võimaluse välja pakkuda paremaid lahendusi. sisevaated. Lisaks väheneb aia Hoonestusala piires saab ehitada ainult suurima rohelus olulisel määral uute lubatud ehitusaluse pinna ulatuses. parkimisplatside ja juurdepääsuteede arvelt, mille Pos 4 planeeritavat ehitualust pindala ei ole tulemusel tekib täiendavalt võimalik vähendada kasutusotstarbest tulenevalt. visuaalselt teistsuguse iseloomuga maastikuruum. Positsioonidel 4 ja 2 on näidatud maksimaalselt Mitte arvestada piirdeaia osas. Piirete rajamist suured hoonestusalad, mille piires planeeringuala sees (va lasteaed) ette ei nähta. on võimalik uushoonete ehitamine. Kavandatud lasteaed seab territooriumi Seejuures säilib võimalus, et piiritlemisele rangemad turvanõuded. hoonestusalade piires lubatud Kavandatud puit-lippaed tuleneb miljööalal maa-alade hoonestamisel levinud hoonestusstiilist. Kavandatud piire ei muutuvad planeeringuala varja vaateid ajaloolisele miljööväärtuslikule sisevaated oluliselt suletumaks. hoonestusalale. Lisaks piirab sisevaateid positsioonide 1 ja 4 vahele ette nähtud piirdeaed. 9 6. Teestik Ettepanekuga on osaliselt arvestatud Lähtuvalt Georg Kuphaldti 1913. Detailplaneeringu lahendus arvestab Georg a koostatud eskiisist ning täna Kuphaldti 1913 koostatud eskiisist tulenevat säilinud olemasolevast ning tänaseks säilinud olemasolevat teedevõrku, teedevõrgust on võimalik säilitada tagades normidele vastava liiklus- ja ning taastada ajalooline teede ja parkimiskorralduse. Eraldi on sätestatud, et alale tuleb koostada haljastusprojekt lähtudes G. platside paigutus. Kuphaldti säilinud skeemist. Planeeringulahendusega ettenähtud hoonemahtudega seotud parkimisnormidest tulenevalt on ulatuslikud alad kavandatud parkimisplatsideks ja transiitse liiklusega kõvakattega sõiduteedeks. Eelpool välja toodud aspektid väljendavad selget vastuolu kehtiva Tartu linna ÜP-ga. 10 Lisaks jäävad selgusetuks Mitte arvestada Planeerimisseadus sätestab detailplaneeringuga hoonetekompleksi edasised määratava krundi kasutamise sihtotstarbe seose kasutusfunktsioonid, sest katastriüksuse sihtotstarbega ja ehitise planeeringulahenduses pole kasutamise otstarbega. See on vajalik, et lahti esitatud igale positsioonile mõtestada katastriüksuse sihtotstarbe (nt ärimaa) vastavaid krundi kasutamise erinevus krundi kasutamise sihtotstarbest (nt otstarbeid, mis on vastuolus Planeerimisseadusega (§ 9, lg 4). büroohoonete ja kaubandushoonete maa), kuna detailplaneeringuga määratav otstarve annab otseselt infot krundi planeeritud kasutamisest, mis on enamasti täpsem kui katastris määratletud sihtotstarve.

Tartu linna üldplaneering näeb suuremal osal maa-alast ette haridus- ja teadushoonete maa. Planeering lubab nii elamuid, büroosid, kauplusi ning muid administratiiv- ja teenindushooneid. Vastavalt kehtivale planeerimisseadusele tuleb detailplaneeringuga määrata krundi kasutamise sihtotstarbed. Kui detailplaneering on

Linn on seisukohal, et detailplaneering ei sisalda planeerimisseaduse § 9 lg 7 kohaselt Tartu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Vt vastuväite jrk nr 1 seisukohta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


üldplaneeringut muutev, peavad muutmise ettepanekud olema põhjendatud ning vastama Tartu linna enda poolt kehtestatud korrale. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Oleme seisukohal, et vastuvõetud Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 22.02.2011 protokollis nr 197 tehtud detailplaneering on kehtivat ettepanekutega. üldplaneeringut muutev Uute hoonete kavandamisel Aleksandri tänava ja detailplaneering. Lähtuvalt Lina tänava äärde on arvestatud ajaloolise Planeerimisseadusest puudub hoonekompleksi tuumiku ja seda ümbritseva esitatud detailplaneeringus üldplaneeringu muutmise kohta haljasala säilimise ja vaadeldavuse tagamisega Aleksandri ja Lina tänavalt vastav põhjendav osa. Lisaks vastuolule kehtiva linna üldplaneeringuga näeme jätkuvalt detailplaneeringus vastuolusid iseendaga. Toome välja mõned Nimetatud näidete osas puudub vastuolu. valikulised näited: 1. Tegemist on üleminekutsooniga. Detailplaneeringu seletuskirja peatükk 3. Olemasoleva olukorra Näite 1 puhul modernse punktmaja kaalumine piirkonda ei ole samuti iseenesest vastuolu iseloomustus lk 6: Hoolimata kirjeldatuga, vaid laialt levinud arhitektuurne Karlova miljööala võte - kontrastiprintsiibi rakendus ja samas ka administratiivpiiridest väljajäämisest seostub Aleksandri üleminek Turu tänava hoonestusse. Planeeringuga kaaluti 7-korruselise hoone ja Lina tänava miljööpiirkond rajamise võimalust. orgaaniliselt Karlovaga, Kuna planeerimisettepanek ei leidnud kehastades üleminekutsooni avalikkuse heakskiitu, kaalus linnavalitsus väikesest puust Tartust veelkord kõrghoone sobivust asukohale ja suuremasse, kivist Tartusse. otsustas hoone nr 9 kõrgus ja hoonestusala Karlova rütm on üksikute suurust vähendada - vt vastuväite jrk nr 4 aktsentidega homogeenne, seisukohti. markeerides oma ajastule iseloomulikke ehitustavasid ja jooni. Planeeringuga antud sõnastus on vastuolus sama töö raames pakutava planeerimislahendusega; 2. detailplaneeringu seletuskirja Näite 2 puhul puudub samuti vastuolu , kuna silmas on peetud olemasolevate hoonete peatükk 4. Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja seisukorda. samas rõhutatakse, et..." Uute linnaehituslikud seosed lk 7: Lina projekteerimisel tuleb silmas pidada, et säiliks olemasolev miljöö, tuleb kasutada samasugust tänavale on kavandatud nii väljapaistmatult tagasihoidlikke mahtu ja projekteerida uued hooned võimalikult kui üks keskkonnast selgelt eristuv samatüübiliselt". kaasaegsust rõhutav punktmaja. Seletuskiri jätkab: "Kvartalisse sobivad stuudiokorterid, Lina tänava lõuna - poolseid kodukontorid, väikestele ärid, söögikohad. hooneid ei ole ehituslikult võimalik kasutada äridena. Uute Moodsad bürood ja äripinnad mahuvad planeeritud kõrghoonesse. " projekteerimisel tuleb silmas Seega peetakse silmas miljöösse sobivat pidada, et säiliks olemasolev äritegevust. miljöö, tuleb kasutada samasugust mahtu ja projekteerida uued hooned võimalikult samatüübiliselt . Planeeringu ehitusõiguse tabel toob välja, et positsioonil 2 asuvad hooned on kasutatavad: 12201 – büroohoone; 12319 - muu kaubandushoone või kauplus; 12209 - muu büroo- või administratiivhoone; 12339 – muu teenindushoone.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


11 Ettepanekud: Olemasolev ajalooline hoonestus Ettepanekuga on arvestatud Lina tn 4 (hoone nr 6) on määratud Lina 4 säilitada oma kohas ja mahus ning välisilme restaureerida restaureeritavaks. *. Kahjustatud hooneosade asendamisel kasutada algsele sarnast materjali. Plaanilahenduses muudatused võimalikud. 12 Lina 6 säilitada oma kohas ja Ettepanekuga on arvestatud Lina tn 6 (hoone nr 8) on määratud mahus ning välisilme restaureeritavaks. restaureerida. Kahjustatud hooneosade asendamisel kasutada algsele sarnast materjali. Plaanilahenduses muudatused võimalikud. 13 Lina 8 säilitada oma kohas ja Mitte arvestada OÜ Ehitusekspertiisibüroo poolt koostatud tööst mahus ning välisilme "Tartus Lina tn piirkonna miljööväärtuslike restaureerida. Kahjustatud hooneosade asendamisel kasutada hoonete ekspertiis" tuleneb, et hoone vundamendi tehnilist seisukorda arvestades, algsele sarnast materjali. tuleb igal juhul hoone puitosa vundamendist Plaanilahenduses muudatused võimalikud. Hoone eraldada, mistõttu on võimalik Lina tn 8 asukoha muutmine kinnistu piires. Lina tn 8 (hoone nr 7) teisaldamist mitte lubada. tuleb teisaldada ja restaureerida. 14 Lina 7 säilitada oma kohas ja Mitte arvestada OÜ Ehitusekspertiisibüroo poolt koostatud tööst mahus ning välisilme "Tartus Lina tn piirkonna miljööväärtuslike restaureerida. Kahjustatud hooneosade asendamisel kasutada hoonete ekspertiis" tuleneb, et Lina tn 7 (hoone nr 2) on saanud kõige enam kahjustada - vajunud algsele sarnast materjali. vundamendi tõttu on vajunud kõik palkseinad ja Plaanilahenduses vahelaed, mistõttu hoone taastamine ei ole muudatused võimalikud. otstarbekas. Samas tuleb Lina tn 7 hoone lammutamisel säilitada ja taaskasutada ehitusmaterjale ja väärtuslikemaid arhitektuurseid detaile (avatäited, piirdeliistud, trepid jne). Olemasolevate hoonete katuseräästa ja -harja kõrguste muutmine ei ole lubatud. Enne projekteerimis- ja lammutustöid tuleb koostada hoone mõõdistusprojekt koos väärtuslike arhitektuursete detailide inventariseerimisega. 15 Lina 9 säilitada oma kohas ja Mitte arvestada OÜ Ehitusekspertiisibüroo poolt koostatud tööst mahus ning välisilme "Tartus Lina tn piirkonna miljööväärtuslike restaureerida. Kahjustatud hooneosade asendamisel kasutada hoonete ekspertiis" tuleneb, et Lina tn 9 hoone on küll pisut paremas olukorras kui hoone Lina algsele sarnast materjali. tn 7, kuid ka siin on vajunud vundamendi tõttu Ekspertiisis nimetatud on vajunud kõik palkseinad ja vahelaed. Lisaks „põhiplaanist ja väliskujust on Lina tn 9 hoone oma põhiplaanist ja lähtuvalt funktsionaalselt väliskujust tulenevalt kõige enam iganenud“ on antud miljööalal pigem hoone säilitamise motiiviks. funktsionaalselt iganenud, mistõttu on otstarbekas hoone lammutada. 16 Lina 11 säilitada oma kohas ja Mitte arvestada OÜ Ehitusekspertiisibüroo poolt koostatud tööst mahus ning välisilme restaureerida. Korsten säilitada. "Tartus Lina tn piirkonna miljööväärtuslike hoonete ekspertiis" tuleneb, et Lina tn 11, Lina Kahjustatud hooneosade tn 8 ja Aleksandri tn 32 hoonete defektid on asendamisel kasutada algsele mõistlike kulutustega kõrvaldatavad ning sarnast materjali. rekonstrueerimise järgselt on tegemist valdavalt Plaanilahenduses muudatused ehedate ja algupäraste ehitistega. võimalikud. Korruste Ekspertiis teeb ettepaneku nimetatud hooned pealeehitamist mitte lubada. võtta muinsuskaitse alla, et tagada ehitamise , projekteerimise ja ekspluateerimisel hoonete

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


algupärase ilme säilimine. Planeeringuga sätestada täiendavalt , et Lina tn 11 (hoonel nr 1) säilitada hoone maht ja korsten, Lina tn poolne fassaad taastada. Ettepanekuga on arvestatud Aleksandri tn 32 (hoone nr 3) on määratud restaureeritavaks.

17 Aleksandri 32 säilitada oma kohas ja mahus ning välisilme restaureerida. Kahjustatud hooneosade asendamisel kasutada algsele sarnast materjali. Plaanilahenduses muudatused võimalikud. Korruste pealeehitamist mitte lubada. * Välisilme restaureerimise all mõeldakse hoone fassaadide ja katuste ehitustehnilist korrastamist, mille käigus taastatakse lagunenud ja/või varasemate remontidega asendatud sobimatud detailid ja konstruktsioonid. Näiteks asendatakse mädanikkahjustusega voodrilaud sarnase puidu ja profiiliga lauaga või varasema remondi käigus paigaldatud kitsam ja profiililt erinev voodrilaud originaaliga sarnase lauaga. Katuse restaureerimisel kasutatakse hoone stiilile ja ajastule kohast materjali ja konstruktsiooni. Restaureerimine ei pea tähendama hoone algupärase välimuse taastamist, sest ka hilisemad ümberehitused ja lisandused kuuluvad hoone ajaloo hulka. Määravaks saab hilisemate lisanduste tehniline kvaliteet ja funktsioon. Samas peavad täna tehtavad vajalikud muudatused olema diskreetsed ja sobitatud hoone välimusele ning stiilile. Restaureerimine eeldab hoonele ja selle ajastule iseloomulike materjalide, konstruktsioonide ja meetodite kasutamist ning võimalikult väheseid sissemurdeid ja muudatusi. 18 Võimalused uute hoonemahtude Mitte arvestada Pos 4 planeeritav hoone kasutusotstarve ei rajamiseks (vt Lisa 1) Sarnaselt detailplaneeringu võimalda krunti hoonestada lahushoonetega. ettepanekule on võimalus ehitada Seletuskirjas jätta võimalus hoone uued hooned Aleksandri liigendamiseks tn äärde, kokku kuni 4 mahtu. Positsioonile 4 (planeeringualal Aleksandri tänava kesklinna poolne osa) võib tänava äärde ehitada ühe mahu asemel 2 hoonemahtu, ülejäänud maht planeerida krundi sisse. Uued hooned peavad jälgima Aleksandri tänava hoonestuse

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


väljakujunenud ehitusjoont ja rütmi. Arvestada osaliselt Kavandatud nn „punktmaja“ (Turu vt vastuväite jrk nr 4 seisukohta: ja Lina tn ristmikul) mahtu  hoone nr 9 kõrgust vähendada. Kavandatava vähendada nii kõrgust kui ka laiust hoone absoluutkõrgus määrata Turu tn 21 vähendades. Maht ei tohi ületada hoone kõrgust arvestades Lina 7 hoone kõrgust (2,5  hoone nr 9 hoonestusala suurus viia korrust), hoone peab paiknema võrreldavaks hoonetega 3, 6 ja 7 pikifassaadiga Turu tn poole. Hoone põhjapoolne külg peab jääma samale joonele Lina 4 põhjapoolse küljega (arvestades paralleelselt Lina tänavast) ja ei tohi sisse murda G. Kuphaldti projekteeritud pargialale. Kaugus Lina 8 hoonest vähemalt 5 meetrit. Vajadusel võib uue hoone mahtu pikendada Lina tn kohale. Lähtuvalt tänaseni säilinud avatud/suletud alade vahekorrast on oluline maksimaalselt säilitada hoone nr 8 (Lina tn 6) esi- ja tagafassaadist lähtuv ruumi avatus. 19 Muu: Ühiskondlikult kasutatava hoonena (lasteaed) soovitame kasutusele võtta restaureeritud Lina 6 hoone.

Mitte arvestada Detailplaneeringu koostamisel on eesmärk muuhulgas arvestada Georg Kuphaldti haljastuslahendus. Kavandatud lasteaed seab territooriumi piiritlemisele rangemad turvanõuded. Piirete rajamine territooriumile lõhub haljastuslahenduse terviku.

Vähendada parklat Lina 6 lõunaküljel. Mitte kavandada parkimist Lina 6 hoonele lähemal Arvestada osaliselt Planeeringu mahus esitada kui 5 meetrit. Pos 1 hoonete kasutusotstarvetest tulenev parkimisarvutus, planeeritav parkla liigendada kõrghaljastusega. G. Kuphaldti projekteeritud kliinikuhooneid ümbritseva pargiala terviklikkus taastada Arvestada osaliselt võimalikult originaalilähedasena Planeerimislahenduses on tagatud seni säilinud ning pargiala algupärane struktuur pargistruktuuri säilimine. Algse pargiprojekti ja seal asuv taastamine täies mahus ei ole otstarbekas kuna väärtuslik haljastus säilitada. just säilinud pargiala piirneb vahetult ehitusajaloolise väärtusega hoonete - 20. sajandi algul ehitatud nakkushaigla hoonetekompleksiga Kuna tegemist on üldplaneeringuga määratud Mitte arvestada Linn on seisukohal, et detailplaneering ei sisalda maakasutuse juhtfunktsiooni planeerimisseaduse § 9 lg 7 kohaselt Tartu linna muudatusega, siis tulnuks üldplaneeringu põhilahenduse muutmise detailplaneering lahendada ettepanekut. Vt vastuväite jrk nr 1 Tartu kvartalina (tuginedes Tartu Linnavalitsuse seisukohta. linnavolikogu otsusele 4. maist 2006 „Tartu linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.) Jättes kõrvale planeeringuala suuruse, analüüsida kvartali põhiselt planeeringuala üldplaneeringu muutustest tulenevat mõju lähipiirkonnale.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


Maiu Paloots E-post: 08.11.2011

20 Aleksandri 37 omanikuna ei saa Arvestada osaliselt hoone orientatsiooni osas nõustuda Lina tn 7 ja 9 asukohale Planeerimislahendus arvestab Aleksandri tänava väljakujunenud ehitusjoone ja olemasolevate planeeritava uue hoone mahu hoonete mahtudega. Aleksandri tänaval paiknemisega. Planeerimislahendusest nähtub, et paiknevad hooned valdavalt pikema fassaadiga planeeringu kehtestamise järgselt tänava ääres. on lubatud lammutada Lina 7 ja 9 hooned ja ehitada nende asemele Seisukoht: Jätta uue hoone (nr 2) orientatsioon vabaks, st 11,5m kõrgune uus hoone. Lina 7 hoone on täna 2korruseline uue hoone võib kavandada nii Aleksandri kui ja paikneb Aleksandri ja Lina tn Lina tänava äärse orientatsiooniga . nurgal pikema fassaadiga Lina Kavandatava hoone kõrgus vastab tänaval. Lina 9 hoone on lähteseisukohtadele, arvestab Lina tn 7 ja 1korruseline ja paikneb otsafassaadiga Aleksandri tänaval. Aleksandri tn 32 hoonete olemasolevaid kõrgusi. Planeeringuga kavandatav uus ehitis hakkaks paiknema pikema fassaadiga piki Aleksandri tänavat, seega muutuks täielikult tänane hoonestusstruktuur. Lina 9 naabruses, Aleksandri tn 36, 37 ja 39 kruntidel paiknevad hooned on 1korruselised. Lina 7 ja 9 asemel planeeritav hoone 2 on planeeritud pikifassaadiga mööda Aleksandri tänavat paralleelselt peaaegu kogu Aleksandri 37 krundi ulatuses. Selliselt ehitatav hoone 2 jääb oma suurusega domineerima üle Aleksandri 37 krundi ja ümbritsevatel katastriüksustel paiknevate 1korruseliste hoonete. Eeltoodut arvestades ei ole kuidagi põhjendatud hoone 2 hoonestusala paigutamine täielikult piki Aleksandri tänava äärt ehk tänase krundistruktuuri muutmine. Olen seisukohal, et hoone 2 (kõrgusega 11,5 m) peaks paiknema tänase Lina tn 7 asukohal või laienduse suunaga piki Lina tänavat. Alternatiivina võib kaaluda, et täna Aleksandri tn äärsele hoonestamata alale ja Lina 9 hoone asemele rajatav hoone 2osa või eraldi hoone jääks sama kõrgeks tänase Lina 9 hoonega või ümbritsevate 1korruselist hoonetega. Kuna tegemist on miljööväärtusliku piirkonnaga, peaks uus hoone rajatama eelistatult lammutatava Lina 7 asukohale ja laiendus peaks kulgema suuremas osas Lina tn suunal. Aleksandri tn miljööväärtusliku hoonestusala eesmärk on tagada ehitusajaloolise väärtusega hoonete, algse krundistruktuuri ja 20 saj. algul ehitatud haigla

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee


hoonetekompleksi, sealse planeeringu, haljastuse, kaug- ja sisevaadete ning teestiku säilimine. Täna planeeritava hoone 2 paiknemine piki Aleksandri tänavat ei arvesta haigla hoonetekompleksi ajaloolise paiknemisega ega ümbritsevate katastriüksuste hoonetega.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt / Urmas Ahven Juhataja

Aire Priks 736 1252 aire.priks@raad.tartu.ee

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3 51003 TARTU

tel 736 1242, faks 736 1164 reg kood 75006546

www.tartu.ee lpmko@raad.tartu.ee

Kutse Lina tn detailplaneeringu avalikule arutelule  

Tartu Linnavalitsuse 23.12.2011 korraldusega nr 1405 võeti seisukohad Lina tn 4 // 6 // 7 // 8 // 9 // 11 // Aleksandri tn 32 krundi detailp...