Page 1


รหัสสินคา 243354Z

243354R

สินคาและบริการ ถังกรองน้ำใชสำหรับบานทั้งหลัง WATERCO รุน W250 พรอม สารกรองซีโอพลัส ถังกรองน้ำใชสำหรับบานทั้งหลัง WATERCO รุน W250 พรอม สารกรองเรซิ่น

243355

ซีโอพลัส 40 กิโลกรัม พรอม คาบริการและคาจัดสง

243356

สารเรซิ่น 50 ลิตร พรอม คาบริการและคาจัดสง

243358

เกลือบริสทุ ธิ์ 5 กิโลกรัม ใชสำหรับ ฟนฟูสภาพซีโอพลัส หรือเรซิ่น พรอมคาบริการและคาจัดสง

PV 1,862

BV 5,121

ราคา สมาชิก

ราคา ปลีก

15,364

16,900

หมายเหตุ ราคารวมคาขนสงสำหรับ ทุกจังหวัดและอุปกรณ ทอและวาลว PVC (ไมรวมคาติดตั้ง)

1,862

5,121

15,364

16,900

ราคารวมคาขนสงสำหรับ ทุกจังหวัดและอุปกรณ ทอและวาลว PVC

(ไมรวมคาติดตั้ง)

496

606

165

1,364

1,667

455

4,091

5,000

1,364

4,500

ราคารวมค า จั ด ส ง และ ค า บริ ก ารในการเปลี ่ ย น สารกรองทุกจังหวัด

5,500

ราคารวมค า จั ด ส ง และ ค า บริ ก ารในการเปลี ่ ย น สารกรองทุกจังหวัด

1,500

ราคารวมค า จั ด ส ง และ คาบริการในการฟนฟู สารกรองทุกจังหวัด

* คาบริการในการจัดสงสินคา : จัดสงฟรีทั่วประเทศ โดยขอสงวนสิทธิ์การขนสงสินคาเฉพาะทางบกเทานั้น(ระยะเวลาในการจัดสง กรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใน 7 วัน ตางจังหวัดภายใน 14 วัน) * กรณีการสงสินคาขามเกาะ บริษัทจะจัดสงสินคาถึงทาเรือเทานั้น(ถาลูกคาใหจัดสงขามเกาะถึงบานลูกคา บริษัทผูจัดสงสามารถเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มไดโดยตรง) * คาบริการในการติดตั้งถังกรองน้ำใชโดยบริษัท บี.แอล.ที แอสโซซิเอทส จำกัด อัตราคาบริการ 1,500 บาททั่วประเทศ(ไมรวม VAT 7%)

สินคาจากเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อค สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

Amway Call Center Tel. 0-2725-8000 www.amwayshopping.com

หรือผูน ำเขาและจัดจำหนาย : PAT Call Center 0-2691-6789 www.026916789.com ศูนยบริการ PAT กรุงเทพ : 888 ซ.28 ถ.ประชาราษฎรบำเพ็ญ หวยขวาง สามเสนนอก กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2691-6789 Fax. 0-2691-6798, 0-2691-6799 ศูนยบริการ PAT เชียงใหม : 420/35 ม.เชียงใหมแลนด ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทร. 086-431-0133 Fax. 053-274-798 ศูนยบริการ PAT ภูเก็ต : 30/14 ถ.เทพกษัตรี ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200 โทร. 076-239-956 Fax. 076-239-957 หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแกไขขอมูลตางๆโดยไมตองแจงใหทราบกอนลวงหนา


คุณแนใจหรือวาน้ำที่ใช จะสะอาดจริง? น้ำประปาถึงแมวาจะสะอาดจากโรงผลิตแตวา... - จุดที่ใชน้ำอยูหางไกลจากโรงผลิต - ทอน้ำประปาเกา มีอายุการใชงานที่นาน - ทอมีสภาพชำรุด, รั่วซึม, แตกหรือเสียหาย สิ่งตางๆเหลานี้ ทำใหมีสิ่งสกปรก สิ่งแปลก ปลอม หรือสัตวไมพึงประสงคตางๆ รวมทั้ง มี ก ลิ ่ น สารแขวนลอย ตะกอน สนิ ม หิ น ปู น ตกคางและปนเปอนเขามาในบานที่เรารัก โดย ไมทันรูตัวซึ่งมีผลรายตอสุขภาพของเรา

ผลที่เกิดจากน้ำใชที่ไมสะอาด เมื่อน้ำไมสะอาดมีสารปนเปอน การนำมาใช งานจะทำใหเกิดคราบสนิม หินปูนฝงแนนตาม หองน้ำ หองครัว อุปกรณ และสุขภัณฑตางๆ บางพื ้ นที ่ น ้ ำ ใช อ าจขุ  น มี ต ะกอน และอาจเกิ ด ตะกรันสะสม ซึง่ เปนสาเหตุของเครือ่ งซักผาชำรุด เสื้อผามีสีเหลืองและหมอง หัวฝกบัวอุดตัน ไสกรองน้ำดืม่ มีอายุการใชงานสัน้ ระบบทออุดตัน และอาจจะทำใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอีกมากมาย โดยที่เราไมรูตัว


ตัวอยางการติดตั้งถังกรองน้ำใชสำหรับบานทั้งหลัง WATERCO W250

ระบบการติดตั้งถังกรองน้ำใชสำหรับบานทั้งหลัง WATERCO W250 1. การติดตั้งถังกรองน้ำใชสำหรับน้ำประปา(ติดตั้งถังกรองน้ำใชดวยสารซีโอพลัส 1 ถัง) มิเตอรวัดน้ำ

ถังกรองน้ำสำหรับบานทั้งหลัง W250

ปมน้ำ

แทงคเก็บน้ำ

- แปรงฟน, อาบน้ำ - ซักผา - เครื่องกรองน้ำดื่ม - ระบบสุขภัณฑ - ระบบเครื่องทำน้ำรอน

ซีโอพลัส

2. การติดตัง้ ถังกรองน้ำใชสำหรับแหลงน้ำทีม่ กี ารปนเปอ นหินปูน(ติดตัง้ ถังกรองน้ำใชดว ยสารซีโอพลัส 1 ถังและสารเรซิน่ 1 ถัง) ปมน้ำ 1

น้ำจากแหลงน้ำ ธรรมชาติ

ถังกรองน้ำสำหรับบานทั้งหลัง W250

ซีโอพลัส

ปมน้ำ 2

แทงคเก็บน้ำ

- แปรงฟน, อาบน้ำ - ซักผา - ระบบสุขภัณฑ - ระบบเครื่องทำน้ำรอน

เรซิ่น

3. การติดตั้งถังกรองน้ำใชสำหรับแหลงน้ำที่มีการปนเปอนสนิม(ติดตั้งถังกรองน้ำใชดวยสารซีโอพลัส 1 ถัง) น้ำจากแหลงน้ำ ธรรมชาติ

ปมน้ำ 1

แทงคเก็บน้ำ 1

ปมน้ำ 2

ถังกรองน้ำสำหรับ บานทั้งหลัง W250

แทงคเก็บน้ำ 2

ซีโอพลัส

ปมน้ำ 3

- แปรงฟน, อาบน้ำ - ซักผา - ระบบสุขภัณฑ - ระบบเครื่องทำน้ำรอน

หมายเหตุ : 1. ไมสามารถกรองสารหนู ไนเตรท และโลหะหนักได, 2. ไมจำเปนตองติดตั้งปมน้ำเพิ่ม(ปมตัวที่ 2, 3)กรณีคาแรงดันน้ำเพียงพอ

เงื่อนไขการรับประกัน ถังกรอง วาลวเอนกประสงค(Multi Port Valve) งานติดตั้ง

รับประกัน 5 ป รับประกัน 1 ป รับประกัน 1 เดือน(เฉพาะกรณีที่บริษัทเปนผูติดตั้ง)

* กรณีอยูในระหวางการรับประกัน 1 เดือนหลังติดตั้ง ไมคิดคาบริการและคาเดินทาง(เฉพาะกรณีที่บริษัทเปนผูติดตั้ง) * กรณีหลังติดตั้งเกิน 1 เดือน, 1. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คาบริการครั้งละ 650 บาท(ไมรวม VAT 7%), 2. ตางจังหวัดคาบริการครั้งละ 650 บาท(ไมรวม VAT 7%) เพิ่มคาเดินทางตามระยะทางจริงอีก กม. ละ 5.50 บาท(ไมรวม VAT 7%) นับจากศูนยบริการบริษัท บี.แอล.ที แอสโซซิเอทส จำกัด(PAT) ที่ใกลที่สุด(กรุงเทพฯ, เชียงใหม, ภูเก็ต)


วาลวเอนกประสงค(Multi Port Valve) คือ : หัววาลวเอนกประสงคซึ่งมีคันโยก ปรับไดหลาย ตำแหนงเพื่อความสะดวกในการใชงาน และทำความ สะอาดถังกรองน้ำอยางงาย

การทำงานของวาลวเอนกประสงค FILTER RINSE

กรองน้ำใชงานตามปกติ ใชหลังจากการทำ Back Wash เพือ่ ลางและปรับผิวบน ของสารกรองซีโอพลัส(Zeoplus) และหลังจากการพืน้ ฟู ของเรซิ่น(Resin) BY PASS ปลอยใหน้ำไหลผานถังโดยไมผานการกรอง BACK WASH ลางสิ่งสกปรกที่ตกคางในสารกรอง WINTERIZE การละลายน้ำแข็ง(ไมไดใชงานสำหรับประเทศไทย) WASTE ไมไดใชงานสำหรับถังกรองน้ำใช

สารกรองน้ำซีโอพลัส(Zeoplus) เปนหินภูเขาไฟที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผานขั้นตอนการคัดขนาดและ ควบคุมคุณภาพโดย Waterco ผูผลิตถังกรองน้ำขนาดใหญสำหรับ สระวายน้ำ และถังกรองน้ำใชสำหรับบานทั้งหลัง

คุณสมบัติของซีโอพลัส(Zeoplus) 1. สามารถดักจับสารแขวนลอย ละอองฝุนตะกอนไดถึง 10 ไมครอน (0.01 มม.) 2. มีน้ำหนักเบากวาทราย 25% ลดปริมาณน้ำที่ใชทำการ Back Wash 3. ดูดซับแอมโมเนีย ลดกลิ่นคลอรีนในน้ำ 4. ทำใหสภาพน้ำออนขึ้น ลดปริมาณหินปูน และตะกรันในระบบทอ เครื่องสุขภัณฑ เครื่องทำน้ำรอนเครื่องซักผา และอื่นๆ 5. ลดปริมาณสนิมในน้ำ 6. ลดปริมาณของกลิ่นไขเนา หมายเหตุ : นอกจากสารกรองน้ำซีโอพลัส เปนหินภูเขาไฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยังมีสารกรองอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติแตกตาง คือ : สารกรองเรซิ่นเปนสารสังเคราะหมีลักษณะเปนเม็ดขนาดเล็ก ใชในกรณีที่น้ำมีปริมาณหินปูนมาก

WaterCo_Brochure  

เกลือบริสุทธิ์ 5 กิโลกรัม ใชสำหรับ ฟนฟูสภาพซีโอพลัส หรือเรซิ่น พรอมคาบริการและคาจัดสง 243358 165 455 1,364 1,500 Amway Call Center Te...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you