Page 78

หองนํ้าและสุขภัณฑ หากมีคราบสกปรก คราบสบู คราบหินปูนบริเวณพื้นหองนํ้า สามารถเลือก ใชผลิตภัณฑทําความสะอาดหองนํ้า แอล.โอ.ซี. พลัส บาธรูม คลีนเนอร (L.O.C. Plus Bathroom Cleaner) ชวยขจัดคราบสกปรกที่เช็ดออกไดยาก โดยขัดถูเพียงเล็กนอย พรอมกําจัดกลิ่นไมพึงประสงค โดยไมทําลายพื้นผิว ทําใหหอ งนํา้ สะอาดถูกสุขอนามัย นอกจากนีย้ งั มีสว นผสมของสารลดแรงตึงผิว ที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ

วิธีใช ผสมผลิตภัณฑในขวดพรอมหัวฉีดสเปรย เติมนํา้ ลงไปปริมาณ 375 มล. จนถึงเสนระดับ 3:1 จากนั้นเติมผลิตภัณฑลงไปจนถึงเสนระดับ 500 มล. ผสมใหเขากัน และฉีดสเปรยลงบนพื้นผิว ปลอยทิ้งไวสักพัก แลวจึงเช็ด ทําความสะอาด

กระจกหนาตาง กระจกเงา โครเมียม พลาสติก สเตนเลส สตีล สามารถใชผลิตภัณฑทําความสะอาดกระจก แอล.โอ.ซี. พลัส กลาส คลีนเนอร (L.O.C. Plus Glass Cleaner) เช็ดทําความสะอาดคราบไขมัน เขมาควัน คราบดิน ทรายได เพราะไดรับการคิดคนสูตรขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เช็ด ออกยากจากพื้นผิวที่เปนกระจกใหกลับมาสะอาดเงางาม และมีสวนผสมของ สารลดแรงตึงผิวที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ

วิธีใช ผสมผลิตภัณฑในขวดพรอมหัวฉีดสเปรย เติมนํ้าลงไปปริมาณ 375 มล. จนถึงเสนระดับ 3:1 จากนั้นเติมผลิตภัณฑลงไปจนถึงเสนระดับ 500 มล. ผสมใหเขากัน และฉีดสเปรยลงบนพื้นผิวและเช็ดใหแหงดวยกระดาษ หรือผา สะอาดที่ไมมีขน

เมื่อทําความสะอาดทุกพื้นที่ภายในบานหมดแลว ขั้นตอนสุดทายคือการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคดวย ผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค เพอรซู (Pursue Disinfectant Cleaner) ผลิตภัณฑนส้ี ามารถฆาเชือ้ แบคทีเรียและขจัดกลิน่ อีกทัง้ ยังฆาเชือ้ รา และปองกันเชือ้ ราไดดว ย สามารถใชไดบนพืน้ ผิววัสดุแข็งทีท่ าํ ความสะอาด ไดดว ยนํา้ เชน เครือ่ งสุขภัณฑ ผนัง พืน้ หองซักรีด โดยเฉพาะสวนทีเ่ ก็บเสือ้ ผาทีใ่ ชแลว (ตะกราผา) และผนังบาน บริเวณทีช่ น้ื

วิธีใช ผสมเพอรซู 10 มล. (1/2 ฝา) กับนํา้ 1 ลิตร ใชผา หรือไมถพู น้ื ชุบเช็ดทําความสะอาดโดยไมตอ งลางหรือ เช็ดนํา้ ซํา้ แตถา นํามาใชทาํ ความสะอาดเครือ่ งใชทต่ี อ งสัมผัสอาหาร จะตองลางออกดวยนํา้ สะอาด หลังจากบานสะอาดแลว ถึงขัน้ ตอนเพิม่ ความสดชืน่ ใหบา นดวย สเปรยปรับอากาศชนิดเขมขน กรีน เมโดวส (Green Meadows Concentrated Air Freshener) ชวยปรับอากาศและขจัดกลิ่นไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นเหม็น กลิ่นบุหรีภ่ ายในบาน ดวยกลิน่ นิวทรัลโอเดอร ทีเ่ ปนเอกลักษณทาํ ใหบา นหอมสะอาดสดชืน่ แบบ ธรรมชาติ

การกลับเขาบานหลังนํ้าลดมั่นใจไดถึงความปลอดภัยของตัวเอง และครอบครัวแลว ยังมาพรอมความสุขที่ไดอยูทามกลางบาน สะอาด และปลอดภัยทุกลมหายใจ January 2012

31

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement